Page 1

Jaarverslag 2013

CliĂŤntenraad Centrale Huisartsenposten Zuidoost-Brabant (CHPzob)


Inhoud Voorwoord .............................................................................................................................................. 2 Taken Cliëntenraad ................................................................................................................................. 2 Bevoegdheden Cliëntenraad ................................................................................................................... 2 Samenstelling Cliëntenraad..................................................................................................................... 2 Basis Cliëntenraad ................................................................................................................................... 3 Zittingsduur leden Cliëntenraad .............................................................................................................. 3 Bijeenkomsten Cliëntenraad ................................................................................................................... 3 Bijeenkomsten Cliëntenraad met de Raad van Bestuur ......................................................................... 4 Adviezen aan de Raad van Bestuur ......................................................................................................... 5 Overleg met de Raad van Toezicht .......................................................................................................... 5 Overleg met andere Cliëntenraden ......................................................................................................... 5 Lidmaatschap Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR) ............................................................... 5 Overleg met Zorgbelang Brabant ............................................................................................................ 6 Contacten met de organisatie ................................................................................................................. 6 Publiciteit................................................................................................................................................. 6 Verzendlijst .............................................................................................................................................. 6

1


Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Cliëntenraad van de Centrale Huisartsenposten ZuidoostBrabant (CHPzob). De CHPzob omvat drie spoedposten, te weten in Eindhoven, Helmond en Geldrop. De Cliëntenraad CHPzob is de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënten van de spoedposten Eindhoven, Helmond en Geldrop. Zij behartigt bij deze spoedposten de belangen van de achterban vanuit haar eigen cliëntenperspectief. Door de 'Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen' (Wmcz) zijn alle instellingen in de gezondheidszorg verplicht een Cliëntenraad te hebben. De Cliëntenraad is op grond daarvan een formeel overlegorgaan. Deze raad is nuttig en noodzakelijk als deskundige gesprekspartner van de Raad van Bestuur van de CHPzob voor algemene beleidszaken die voor cliënten van belang zijn.

Taken Cliëntenraad De cliënt staat centraal in de zorg en behoort via de raad mee te kunnen praten over de geboden patiëntenzorg door zorginstellingen. Cliënten willen niet alleen meepraten over hun eigen behandeling, maar soms ook over de ontwikkelingen binnen de CHPzob. De Raad van Bestuur van de CHPzob vindt het belangrijk om via de Cliëntenraad op de hoogte te worden gehouden van de mening van de cliënt. Dankzij de Cliëntenraad kan de Raad van Bestuur niet alleen de kwaliteit van de zorg bevorderen, maar ook actief aandacht besteden aan onderwerpen die bij de cliënten leven. U kunt daarbij denken aan: • samenwerking van de spoedpost met andere zorginstellingen • privacy van (elektronische) gegevens • toegankelijkheid en faciliteiten van de spoedpost • algemene bejegening door zorgverleners.

Bevoegdheden Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies, verzwaard advies en instemming te geven, aan een instellingsbestuur over een aantal onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten, conform de wet. De bestuurder dient daarom de Cliëntenraad voldoende te informeren. Zij doet dit in het periodiek overleg met de Cliëntenraad.

Samenstelling Cliëntenraad Mevrouw H.A.C. van de Mortel-Boogaarts (Aukje) Mevrouw M.C. Brugman (Greetje) Mevrouw V.H.G.M. van Loon-de Jong (Véronique) Mevrouw dr.ir. I.M.J.J. van de Ven-Lucassen (Irma) De heer drs. S.H.R.M. van Dieten (Stef) De heer P.J.S. Kanters (Peter) De heer Th.F.W. Meuwissen (Theo) Mevrouw R.M.C. de Rooij (Renée)

voorzitter secretaris lid lid lid lid lid ambtelijk secretaris

v.l.n.r. boven: S. van Dieten, P. Kanters, Th. Meuwissen, I. van de Ven onder: A. van de Mortel, G. Brugman, V. van Loon

2


Basis Cliëntenraad De leden van de Cliëntenraad zijn bij de oprichting in 2007 benoemd door de Raad van Bestuur van de CHPzob en werken op basis van een instellingsbesluit en een samenwerkingsovereenkomst, welke in samenspraak met het Bestuur van de CHPzob zijn vastgesteld en ondertekend. Vervolgens benoemt de Cliëntenraad zelf de nieuwe leden met inachtneming van het werkgebied van de spoedposten. De Cliëntenraad heeft in 2013 een begroting voor 2014 opgesteld. De Cliëntenraad werkt vanuit het werkplan voor 2012-2015. Het bestuur heeft met het werkplan en de begroting ingestemd

Zittingsduur leden Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft een rooster van aftreden opgesteld, zodanig dat voorzitter en secretaris niet gelijktijdig aftreden. Volgens het rooster van aftreden zijn mevrouw Brugman, mevrouw Van de Ven en de heer Meuwissen herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. Bovengenoemde leden hebben aangegeven herkiesbaar te zijn voor een periode van 3 jaar en zijn op 22 oktober 2013 herbenoemd voor de periode van drie jaar.

Bijeenkomsten Cliëntenraad Voor de secretariële werkzaamheden heeft de Cliëntenraad ambtelijk secretariële ondersteuning van mevrouw De Rooij, zij verzorgt de agenda's, de verslagen en de correspondentie. Op de volgende data heeft de Cliëntenraad bijeenkomsten gehouden: 18 januari, 1 februari, 22 februari, 5 april, 31 mei, 5 juli, 23 augustus, 18 oktober en 29 november. De volgende onderwerpen zijn tijdens deze bijeenkomsten aan de orde geweest: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Begroting CHPzob 2014 Jaarplan CHPzob 2013 Jaarbericht CHPzob 2012 Meerjarenbeleidsplan CHPzob 2012-2015 Jaarverslag 2012 Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZ) Adviesaanvragen (zie onder adviesaanvragen) Spoedposten Herziene werkwijze klachtenbehandeling MIP-commissie Huisartsenpost 2.0 Wet cliëntenrechten zorg ( Wcz) Elektronisch patiëntendossier (EPD) Waarneemdossier Huisartsen RampenOpvangPlannen (HaROP) in Noord-Brabant en Zeeland Benchmark kwaliteitsbeleid PR / website CHPzob Werkplan Cliëntenraad 2013-2015 Management kwartaalrapportages (MARAP) Plan van Aanpak CHPzob - IGZ rapportage Evaluatie bestuursmodel organisatie Project ‘Slimmer met Zorg’ Onderwerpen voor de te houden externe audit CHPzob in 2013 Begroting Cliëntenraad 2014 Werving en benoeming lid Raad van Toezicht Programma Organisatieontwikkeling Vitale Huisartsenpost 2014 Versie 0.5. Kaderbrief 2014 Werving en benoeming tweede bestuurder. 3


De Cliëntenraad heeft in 2013 een evaluatie gehouden omtrent het functioneren van de leden zelf alsook van de Cliëntenraad als gremium.

Bijeenkomsten Cliëntenraad met de Raad van Bestuur Op de volgende data heeft de Cliëntenraad overlegbijeenkomsten met het Bestuur gehouden: 18 januari, 22 februari, 5 juli, 6 september en 13 december. 18 januari • Brand op 5 december 2012 kantoorpand aan de Bruistensingel te ‘s Hertogenbosch • Evaluatie bestuursmodel • MIP-commissie • Jaarbericht 2011 • Begroting 2013 • Voortgang jaarplan 2012 en meerjarenbeleidsplan 2012-2015 • Externe kwaliteitsaudit april 2013 • Enquête callcenter • Verslag Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) • Management kwartaalrapportage (MARAP) 2e kwartaal 2012 • Spoedposten 22 februari • Adviesaanvraag evaluatie bestuursmodel • Rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) • Jaarbericht 2011 • Harmonisatie Kwaliteitssystemen Zorgsector (HKZ)-certificering • Werkdruk huisartsen • Symposium “’samen’ werken aan veilige zorg” op 5 februari • Huisartsen RampenOpvangPlannen (HaROP) in Noord-Brabant en Zeeland • IGZ - verslag • Spoedposten 5 juli • Adviesaanvraag inzake inzet adviseurs in het kader van de bestuurlijke reorganisatie • IGZ - vervolgrapportage • MARAP 1e kwartaal 2013 • Informatieverstrekking • Vacature Raad van Toezicht • Notitie “Samenvatting resultaten verpleegkundig specialist” • Bereikbaarheid spoedposten voor slechthorenden • Spoedposten

Spoedpost

4


6 september • Adviesaanvraag evaluatie bestuursmodel • Informatieverstrekking aan de Cliëntenraad • Externe kwaliteitsaudit april 2013 • IGZ rapportage en plan van aanpak CHPzob • Voortgang jaarplan 2013 • Jaarbericht CHPzob 2012 • Spoedposten 13 december • Klachten, calamiteiten, MIP-meldingen • Werving en benoeming tweede bestuurder • Spoedposten • Reorganisatie bestuursmodel organisatie • Website • Enquête callcenter • IGZ rapportage • Korte Lijns Verpleegkundige (KLV’er) Evaluatierapport • Begroting 2014 Cliëntenraad • Begroting 2014 CHPzob • Kaderbrief 2014 CHPzob • Externe kwaliteitsaudit 2014 • MARAP 2e kwartaal 2013

Callcenter

Adviezen aan de Raad van Bestuur De Cliëntenraad heeft positief advies uitgebracht met betrekking tot Onderwerp Jaarplan CHPzob 2013 en Begroting 2013 Benoeming lid Raad van Toezicht Inzet van adviseurs in het kader van de bestuurlijke reorganisatie Aanpassing van de statuten Benoeming tweede bestuurder

Datum 24 februari 28 mei 11 juli 18 september 23 november

Overleg met de Raad van Toezicht Op 17 januari 2013 heeft het jaarlijks informeel overleg plaats gevonden met de leden van de Raad van Toezicht.

Overleg met andere Cliëntenraden Op 5 augustus heeft een overleg plaats gevonden met de Cliëntenraad van Primair Huisartsenposten (omgeving Utrecht). Doel van dit overleg was het uitwisselen van ervaringen. Op 29 november is het regulier jaarlijks informeel overleg geweest met de Cliëntenraad Huisartsenpost HOV (’s-Hertogenbosch, Oss, Uden en Zaltbommel) .

Lidmaatschap Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR) De Cliëntenraad is lid van het LSR. De Cliëntenraad heeft regelmatig contact met het LSR voornamelijk over de gevolgen en inhoud van de nieuw in te voeren wet Wcz.

5


De Cliëntenraadsleden ontvangen het E-weeknieuws van het LSR en worden op deze wijze op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen op het terrein van zorg. Op 25 november hebben mevrouw Van Loon en de heer Van Dieten een bijeenkomst inzake E-health bijgewoond.

Overleg met Zorgbelang Brabant De gegevens van de Cliëntenraad zijn op de site van Zorgbelang geplaatst. De Cliëntenraadsleden ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief van Zorgbelang. Verder volgt de Cliëntenraad de ontwikkelingen rond het project ‘Slimmer met Zorg’. Op 12 december hebben mevrouw Van Loon en de heer Van Dieten een bijeenkomst omtrent ‘Slimmer met Zorg’ bijgewoond.

Contacten met de organisatie Maandelijks ontvangen de leden van de Cliëntenraad de digitale nieuwsbrief van de CHPzob. Op 18 januari en 31 mei heeft de Cliëntenraad overleg gevoerd met de heer H. Geboers (interim medisch adviseur) met als onderwerpen: klachten, incidenten en calamiteiten. Op 5 februari hebben de leden van de Cliëntenraad het symposium “ ‘Samenwerken met veilige zorg’ van de CHPzob in Heeze bezocht. Op 20 februari hebben mevrouw Brugman, mevrouw Van de Mortel en de heer Meuwissen een presentatie van de CHPzob bijgewoond omtrent het bestuursmodel. Op 1 oktober hebben mevrouw Brugman en de heer van Dieten de officiële opening van het verbouwde kantoor aan de Bruistensingel te ’s-Hertogenbosch bijgewoond. Op 18 oktober hebben de leden van de Cliëntenraad overleg gevoerd met de Cliëntenraad van het St. Anna Ziekenhuis en aansluitend de spoedpost bezocht. Op 21 november hebben mevrouw Brugman en de heer Van Dieten deel genomen aan het selectie gesprek met de kandidaat tweede bestuurder.

Publiciteit De website is nog onder constructie bij de CHPzob.

Februari 2014 Greetje Brugman, secretaris

Verzendlijst Raad van Bestuur CHP Zuidoost-Brabant Raad van Toezicht CHP Zuidoost-Brabant Ondernemingsraad CHP Zuidoost-Brabant MIP-commissie CHP Zuidoost-Brabant Cliëntenraad Huisartsenpost HOV (’s-Hertogenbosch, Oss, Uden en Zaltbommel) De Huisartsenkring Zuidoost-Brabant (DHV) Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR) Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZ) Zorgbelang Brabant Publicatie op de website CHPzob

6


Colofon Cliëntenraad Centrale Huisartsenposten Zuidoost-Brabant (CHPzob) Postbus 3274 5203 DG ‘s-HERTOGENBOSCH E: clientenraad@chpzob.nl

Jaarverslag 2013 cliëntenraad CHP  
Jaarverslag 2013 cliëntenraad CHP  
Advertisement