Page 1

Middelen Kerncijfers 2007 Locaties: Patiënten in verzorgingsgebied: Aantal aangesloten huisartsen: Aantal medewerkers: Telefonische adviezen: Consulten: Visites:

CHP Zuidoost Brabant November 2001: Opening HAP Eindhoven April 2002: opening HAP Helmond Mei 2006: opening HAP Geldrop

Directie G.P. Welling MHA, directeur

Resu sultatenrekening jaar 2007

4 (Callcenter, Eindhoven, Helmond, Geldrop) 541.500 251 94 37.594 62.341 11.391

(bedrage agen in hele euro´s)

Bestuur drs. G.A.P.M. van de Moosdijk, huisarts (voorzi er) drs. M.L.F. Klomp, huisarts (secretaris) drs. W.H.G. van Herpen, huisarts (penningmeester) drs. R.J. Hendriksen, huisarts drs. J.J.M. Bergs drs. Th. A. Rövekamp

Middelen Balans per 31 december 2007 (bedragen in hele euro´s) ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Te verrekenen in tarieven Vlo ende activa Voorraden Vorderingen Overlopende activa

31 31-12-2007

31-12-2006

142.029 393.728 -

35.4 5.475 296.6488 535.757 -

907.756 13.127

332.123 -

Bedrijfsopb pbrengsten Gedecl eclareerde opbrengst verrichtingen Gedeclar areerde opbrengst toeslag/aftrek nacalculatie tie oude jaren Overige opbre Ove brengsten Gemist miste opbreng ngsten/oninbaar Som der bedrijf rijfsopbrengs ngsten Bedrijfslasten Personeelskosten ten Honorariumkosten en huisartsen sen Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Exploitatiesaldo (voor verrekening) Te verrekenen in tarieven Exploitatiesaldo (na verrekening)

Begroting 2007

Jaar 2006

6.908.243 -42.553

6.429.983 -

6.848.597 -1.497.145

54.150 -10.780

54.150 -

34.098 -3.169

6.909.060 2.370.654 2.152.858 78.856 1.842.627

6.484.133 2.212.064 2.143.078 92.645 1.916.811

6.444.995 25.827 489.892

5.382.381 2.192.119 2.106.267 152.455 1.735.177

6.364.598 12.100 131.635

9.2899

BESTEMMING EXPLOITATIESALDO Mutaties Reserve Aanvaardbare kosten Mutaties Overige Reserves Bestemming exploitatiesaldo (na verrekening)

756.760 87.708 920.883 1.151.729 2.608.369

Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

Jaar 2007

-

6.186.018 20.522 -783.115 -

-9.289 -9.2 4 480.603 -300.292 .292 180.311

131.635 131.635 131.

-783.115 952.310 169.195

180.311 180.311

131.635 131.635

169.195 169. 169.195

Organisatieschema 844.468 8 905.626 2.082.217

ALV

Bestuur

TOTAAL PASSIVA TO

23.298 609.210 16.066 808.612 707.439 443.744

23.298 428.899 6.075 465.765

Directie Directeur C4M Afdeling fi nanciën

Teamleider Afdeling P&O

Secretariaat Chauffeurs Operationeel manager

754.388 403.792 1.151.183 2.608.369

Afdeling kwaliteit

1.158.180 2.082.217

Locatiemanager

Locatiemanager

Locatiemanager

Post Eindhoven/Geldrop

Callcenter

Post Helmond

Contact: Postbus 21117 - 55600 CC Eindhoven - T 040 214 11 03 - F 040 214 12 09 - E info@chpzob.nl - I www.chpzob.nl

Projectbegeleiding en productie: BTC Communicatie, Molenhoek

PASSIVA Eigen vermogen Reserve aanvaardbare kosten Voorzieningen Langlopende schulden Te verrekenen in tarieven Kortlopende schulden Kortlopende schulden Overlopende passiva

Jaarbericht 2007


Voorwoord

Het MT functioneert in 2007 voor het eerst voor zowel de CHP als de Coöperatieve Huisartsendienst Noord-Brabant Noordoost (HOV). De samenwerking in de backoffice van de CHP en HOV wordt hiermee verder vormgegeven. Alle leden van het MT (operationeel manager, medisch manager, manager P&O en manager Financiën) werken voor beide organisaties. Het gezamenlijke MT versterkt de positie en continuïteit van de organisaties.

Toekomstvisie

In 2007 trad het nieuwe kabinet aan, na een ‘rumoerig’ eerste jaar van de Zorgverzekeringswet. We wach en vol spanning af wie de nieuwe minister van VWS zou worden en of zijn beleid anders zou zijn. De eerste signalen wijzen niet op een koerswijziging. Ministerr Klink he heeft wel een andere aanpak. Beslissen achter de schermen, maar de lijn vasthouden is wellicht de beste typering van zijn stijl. We hebben in 2007 gestaag verder gewerkt aan de spoedposten. Er is veel tijd gaan zi en in de onderhandelingen met verzekeraars over de bekostiging. Deze onderhandelingen konden we in 2007 niet afronden; 2008 wordt wat dat betreft het jaar van de waarheid. Dit jaarbericht geeft u een globaal beeld van de inspanningen die de Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant (CHP) verricht om de zorg voor patiënten vorm te geven. Wij nodigen u graag uit om hier kennis van te nemen en kijken vol belangstelling uit naar uw reacties. Gerben Welling Directeur

Gerard van de Moosdijk VoorziĴer bestuur

Organisatie, strategie en beleid

Medewerkers

Managemen eam

Binnen de CHP is hard gewerkt aan het voorbereiden van spoedposten in de regio. Verschillende werkgroepen treffen voorbereidingen voor juridische vraagstukken, zorgvraagstukken en andere belangrijke aandachtspunten. Het streven is om de acute zorgposten vanaf eind 2008 te realiseren. De organisatie heeft het afgelopen jaar een grote stap voorwaarts gezet door de invoering van een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem wordt opgebouwd rondom vier kritische processen. Een belangrijke ontwikkeling zijn de kwaliteitsaudits. Een aantal medewerkers en huisartsen is opgeleid tot kwaliteitsauditor. werk De eerste rste audits au hebben al waardevolle verbeterpunten voor de organisati nisatie opgeleverd. De CHP zal door het opze en van het kwalite waliteitsmanagementsysteem een gecertifi ificeerde ceer organisatie ie worden. wo Vanwege een verde verdere professional onalisering van de medewerkers is een traject ct ges gestart om hun un deskundigheid de te bevorderen. Dit moet leiden en to tot certificering ring van deze medewerkers.

Cliëntenraad In 2007 is in Eindhoven een cliëntenraad opgerich ericht. De cliëntenraad komt maandelijks bij elkaar. De directeu cteur woont viermaal per jaar de vergadering bij. De cliëntenraad heeft onder meer geadviseerd over de nieuwe patiëntenfolder.

Algemeen De CHP heeft in 2007 26 nieuwe medewerkers verwelkomd, terwijl 27 medewerkers de organisatie verlieten. Aan het eind van 2007 waren er 94 medewerkers in dienst. Ten opzichte van 2005 is het aantal nieuwkomers behoorlijk gestegen en het aantal vertrekkers relatief gezien gedaald. Het aantal medewerkers (vooral doktersassistenten) is gelijk gebleven ten opzichte van 2006. In fulltime equivalenten uitgedrukt: 31,29 fte’s in 2007 (in 2005 ging het om 29,55 fte’s). De organisatie bestaat voor bijna 95 procent uit vrouwen. Zij werken grotendeels par ime.

dacht voor frequen nt kort verzuim.. De verzuimfrequentie was 0,94. Dat ligt nog steeds boven n het streefcijfer van 0,8. Op het callcenter iss het verzuim hoog. Helaas is het verzuim hier met bijnaa 1,9 procent geestegen: van 9,5 procent in 2006 naar 11,4 proc ocent in 2007. Dit wordt voor een groot deel veroorzaak kt door langdu urig verzuim. In 2007 waren negen medewerk rkers langduri rig ziek. De verzuimfrequentie op het callcen nter was 1,02. 2. In totaal waren er 103 ziek ekmeldingen b bij de huisartsenposten en het callcenter. He Het gaat vooraal om klachten aan de luchtwegen (25 procent), klachten in verband met de spijsvertering (16 procent), psyc ychische klac achten (15 procent) en klachten aan het bewegin gingsapparaa aat (12 procent).

Processen Kwaliteit van de dienstverlening De CHP heeft zichzelf ten doel gesteld om 90 procent van de spoedgesprekken binnen 60 seconden aan te nemen. Deze norm is in 2007 ruimschoots gehaald. Voor overige oproepen geldt als norm: 90 procent moet binnen 180 seconden aangenomen zijn. Dit is in de meeste maanden niet gehaald, behalve in augustus, september en oktober.

Arbeidsvoorwaarden In de tweede helft van 2007 zijn alle soc ociale partne ners in de sector akkoord gegaan met een nieuwe we CAO Huis uisartsenzorg. Deze CAO heeft een looptijd van 1 maart m 2007 007 tot 1 januari 2009. De salarissen gaan in twee stappen st structureel omhoog: met 2 procent per 1 juli 2007 07 en e met 2,75 procent per 1 januari 2008. Ook is een regeling g voor vo levensfasebewust personeelsbeleid getroffen, in ruil voo voor extra leeftijdsgebonden vakantie-uren. De medewerkers van de CHP zijn schriftelijk geïnformeerd over de inhoud van de CAO.

Medezeggenschap

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Via internet is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Het doel was om over twee aspecten meer te weten te komen: wat vinden huisartsen en medewerkers van de huisartsenpost en wat zijn de knelpunten bij het verbeteren van de tevredenheid? De respons was goed. Verreweg de meeste huisartsen en medewerkers voelen zich thuis bij de CHP. Ook is de meerderheid tevreden zi over ver de onderlinge samenwerking. Er is een aantal verbete eterpunten: de huisartsen en medewerkers zijn minder positief mi po over onder andere ICT, telefonie en de toene enemende de drukte. Deze punten krijgen in 2008 aandacht via vi proje ojecten.

Organisatie

Bedrijfsopv opvangt gteam

Eind 2007 zijn 251 huisartsen aangesloten bij de Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant. Ongeveer 541.500 mensen kunnen een beroep doen op de diensten van de CHP. De CHP heeft in 2007 een organisatiemodel ontwikkeld, waarmee wordt voldaan aan de Wet Toelating Zorg orginstelling (WTZi). De org rganisatie wordt aangestuurd door een eenhoofdige directie. e. Drie D commissies staan de directeur bij: Kwaliteit, MIP (sta tei staat voor Melding Incidenten Patiëntenzorg) en ICT ICT. De direc recteur is voorzi er van het Managementteam (MT). (MT

Het Bedrijfsop opvangte gteam (BOT-team) is opgericht om medewerkers en huisa sartsen te helpen bij het verwerken van schokkende ge gebeurt rtenissen. Het team bestaat uit collega’s van de CHP HP, met et name uit huisartsen, doktersassistenten, chauffeur urs en managers. m De leden van het BOT-team kunnen emo otionel ele ondersteuning bieden.

Verzuim Het verzuimpercentage op p de huisartsenposten h is fors verminderd van 6,2 procent nt in 2006 20 naar 3,0 procent in 2007. Deze daling komt med de doo or de verhoogde aan-

De Ondernemingsraad is om advies gevraagd over de migratie naar V-tel (TeleVantage), de gevolgen van de WTZi en de reorganisatie van het secretariaat. Daarnaast is de OR gevraagd om in te stemmen met de risico-inventarisatie en -evaluatie, de invoering van het Bedrijfsopvangteam en het beleid inzake intimidatie, agressie en geweld.

Herinrichting van P&O De functie P&O is in de eerste helft van 2007 heringericht door intern een par ime P&O-adviseur aan te stellen. Voor alle administratieve werkzaamheden en de begeleiding van het gezondheidsbeleid maakte de CHP in 2007 gebruik van de diensten van 1 .

in mei 2008 een storingvrij ij telefonienetw te netwerk op te leveren dat is afgestemd op de werkproce rocessen van an de huisartsenposten, het callcenter en de backoffi ffice. ce

Patiënten Patiëntenfolder Er is veel tijd gestoken in een nieuwe patiëntenfolder. De oude folder was door allerlei organisatorische en praktische ontwikkelingen gedateerd. In de nieuwe patiëntenfolder staat de visie en missie van de CHP op een begrijpelijke manier verwoord. De CHP presenteerde eind 2007 de mooie kleurenfolder aan de regionale pers en TV. De persconferentie zorgde voor enkele artikelen in de regionale bladen. De folder is ook huis aan huis verspreid.

Klachten, MIP en calamiteiten AVRO tv-ploeg op locatie bij CHP

Telefonische triage Te Telefonische triage is een buitengewoon belangrijk onde derdeel van de werkzaamheden. Om de kwaliteit hiervan te ve verbeteren is in 2007 veel aandacht besteed aan de scholing van scho an de doktersassistenten. De interne scholing is afgest gestemd op p communicatie, co maatschappelijke ontwikkelingen ngen, medisch isch-inhoudelijke ontwikkelingen en goed werkgevers verschap (bijv bijvoorbeeld brandpreventie). De scholingsactiviteiten en een resultate ultaten zijn vastgelegd in een deskundigheidsmatrix. Dez Deze matrix trix w wordt in 2008 gebruikt om de medewerkers verde verder te profess rofessionaliseren. In februari 2007 is het triagesysteem m Me MediTra a geïmplegeïm menteerd. MediTra is een systeem voor medische medisc urgenrgentiebepaling. Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor d de ondersteuning van de doktersassistenten/triagisten op de huisartsenposten en het callcenter. MediTra helpt de professional door interactief aan te geven welke informatie nodig is om de urgentie van een klacht te kunnen bepalen. Het systeem zorgt er tegelijkertijd voor dat het standaard triageprotocol van het Nederlands Huisartsen Genootschap consequent wordt toegepast. De ingevoerde informatie en het urgentieadvies worden bewaard. Zo is het gehele triageproces controleerbaar en beheersbaar.

Geïntegreerde telefonie-infrastructuur Om de dienstverlening aan patiënten, huisartsen, partners in de acute ketenzorg en leveranciers verder te verbeteren, is in oktober 2007 het project ‘Migratie telefonie naar VoIP’ van start gegaan (VoIP is de a orting van Voice over Internet Protocol). De werkprocessen van de verschillende organisaties binnen de CHP worden goed op elkaar afgestemd. Dit is een voorwaarde voor een eenduidig beheerbaar telefonienetwerk, dat in staat is back-up functies voor elkaar te vervullen. Het doel is om

In 2007 zijn in totaal 138 klachten binnengekomen. Opnieuw zijn er weinig klachten terechtgekomen bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg ZuidNederland. Het lukt bijna altijd om te bemiddelen tussen klager en aangeklaagde. De meer persoonlijke aanpak die in 2006 is ingezet, begint zijn vruchten af te werpen. Klagers blijken de huidige manier van klachtena andeling op prijs te stellen. Alle klachten, meldingen en calamiteiten worden anoniem met eventuele leerpunten op intranet gezet. Het lijnmanagement en de staf voeren elke drie maanden overleg over klachten, MIP-meldingen en calamiteiten. Zij bekijken of structurele veranderingen dergelijke cases kunnen voorkomen. De MIP-commissie is zeven keer bij elkaar geweest. Er waren 45 meldingen. Twee studenten van de afdeling Management en Veiligheid van de Technische UniverMa siteit Eindho Eindhoven hebben het functioneren van de MIPcommissie ommissie onderzocht. zocht. Zij kwamen met voorstellen om het functioneren en te verbeteren. De MIP-commissie is met m deze voorstellen in 2008 aan de slag gegaan. In 2007 zijn vijf calamiteiten onderzocht. Vier onderzoeken zijn afgerond na beoordeling door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De IGZ waardeerde de manier waarop de CHP calamiteiten onderzoekt en a andelt.

Jaarbericht chp 2007 final  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you