Page 1

Middelen

Op weg naar een van de ruim 9.000 visites in 2010.

CAO Per 1 april 2010 is er een nieuwe CAO van kracht geworden. De belangrijkste wijzigingen zijn: • Voor alle medewerkers: structurele verhoging van de eindejaarsuitkering tot 4,5%. • Voor doktersassistenten: salarisverhoging van 2% voor het behalen van het VHN-erkende diploma triage-assistente, bij goed functioneren na twee jaar opnieuw een plus van 2%. BIG-registratie Werkgevers en werknemers hebben het voornemen uitgesproken zich gezamenlijk in te spannen om de beroepen van praktijkondersteuner en doktersassistente voor BIG-registratie in aanmerking te laten komen.

Samenwerking Huisartsenpost HOV CHP Zuidoost Brabant en Huisartsenpost HOV hebben hun managementen staftaken ondergebracht in één gezamenlijk organisatieonderdeel, de back office. Dit is gehuisvest in ‘s-Hertogenbosch. Eén persoon is directeur van beide organisaties. Ziekenhuizen Om zorg in spoedposten te kunnen leveren heeft CHP Zuidoost Brabant sinds 2009 een samenwerkingsverband met het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven, het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en het St. Anna ziekenhuis in Geldrop. Apotheek De dienstapotheken zijn een initiatief van vrij gevestigde apotheken. Er zijn vestigingen bij de spoedposten. De dienstapotheken verzorgen de medicatievoorziening op de posten en in de visiteauto’s. Regionale Ambulance Voorziening RAV Brabant Zuidoost verzorgt het ambulancevervoer in ons werkgebied. CHP en RAV kennen een convenant voor spoedeisende zorg. Hierin is vastgelegd dat ritten met urgentie U1/A1 door RAV worden gereden, tenzij deze door de dienstdoende huisarts afgehandeld kunnen worden. In gevallen van overmacht zijn beide organisaties bereid elkaar te vervangen. Dit is ter beoordeling van RAV en de regiearts van de spoedpost. Crisisdienst Er zijn werkafspraken gemaakt met de crisisdienst GGZ Eindhoven en GGZ Oost-Brabant over het moment en de wijze waarop de crisisdienst ingeschakeld wordt. Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) De Wet Toelating Zorginstellingen verplicht aanbieders van acute zorg om in het ROAZ afspraken te maken over samenwerking bij rampen. Het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg initieert en coördineert het overleg in onze regio. In 2010 hebben de Brabantse huisartsenposten en huisartsenkringen een externe projectleider aangesteld om te komen tot een Huisartsenrampenopvangplan (HaROP) en een Opleiden/Trainen/Oefenen-plan (OTO). In het HaROP wordt uitgegaan van opschaling van zorg door huisartsen in twee situaties: bij infectieziekten en bij een flitsramp. Medio 2011 is het HaROP gereed.

Kerncijfers 2010 Spoedposten: 3: Eindhoven, Helmond, Geldrop Callcenter: 1: Eindhoven Patiënten in verzorgingsgebied: 530.000 (2009: 527.000) Aantal aangesloten huisartsen: 242 (2009: 247) Aantal medewerkers: 112 (2009: 117) Telefonische adviezen: 47.361 (2009: 51.618) Consulten: 77.369 (2009: 78.174) Visites: 9.104 (2009: 10.780) Totaal verrichtingen: 133.834 (2009: 140.572) Afname aantal verrichtingen t.o.v. 2009: 4,8 %

Colofon Redactie: E.S.J. van Rooij, directieadviseur CHP Zuidoost Brabant Eindverantwoording: G.P. Welling, directeur Fotografie: W.F. Hollemans, Drunen Projectbegeleiding en productie: BTC Communicatie, Molenhoek.

Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant Postbus 2117 5600 CC Eindhoven www.chpzob.nl

BALANS PER 31 DECEMBER 2010 in hele euro’s 31-12-2010 31-12-2009 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa 32.605 72.238 Materiële vaste activa 239.420 290.704 Financiële vaste activa - - 272.025 362.942 Te verrekenen in tarieven 184.333 - Vlottende activa Vorderingen 829.738 811.538 Overlopende activa 29.886 14.693 859.624 826.231 Liquide middelen 1.211.029 1.677.786 TOTAAL ACTIVA 2.527.011 2.866.959 PASSIVA Eigen vermogen 25.746 24.794 Reserve aanvaardbare kosten 554.660 692.443 Voorzieningen 18.572 15.011

Voorwoord Voortzetten en verstevigen

Jaarbericht 2010

Te verrekenen in tarieven - 412.563 Kortlopende schulden Kortlopende schulden 618.131 659.757 Overlopende passiva 1.309.902 1.062.391 1.928.033 1.722.148 TOTAAL PASSIVA 2.527.011 2.866.959 RESULTATENREKENING JAAR 2010 in hele euro’s Jaar 2010 Begroting 2010 Jaar 2009 Bedrijfsopbrengsten Gedeclareerde opbrengst verrichtingen 7.617.784 8.369.706 7.044.972 Gedeclareerde opbrengst toeslag/aftrek nacalculatie oude jaren 257.607 - 286.211 Overige opbrengsten 58.632 57.680 56.000 Gemiste opbrengsten/oninbaar 12.368- - 7.657- Som der bedrijfsopbrengsten 7.921.655 8.427.386 7.379.526 Bedrijfslasten Personeelskosten 3.373.443 3.213.816 2.848.930 Honorariumkosten huisartsen 3.224.953 3.242.136 2.525.092 Afschrijvingskosten 106.419 101.355 116.097 Overige bedrijfskosten 1.715.550 1.839.399 1.810.703 Som der bedrijfslasten 8.420.365 8.396.706 Financiële baten en lasten 22.590 27.000 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 476.120- 57.680 Buitengewone baten - - Buitengewone lasten - - - Buitengewoon resultaat - - Exploitatiesaldo (voor verrekening) 476.120- 57.680 Te verrekenen in tarieven 339.289 57.680- Exploitatiesaldo (na verrekening) 136.831- -

7.300.822 29.767 108.471

108.471 102.614- 5.857

BESTEMMING EXPLOITATIESALDO Mutaties Reserve Aanvaardbare kosten 137.783- - 5.857 Mutaties Eigen Vermogen 952 - - Bestemming exploitatiesaldo (na verrekening) 136.831- - 5.857

CHP Zuidoost Brabant is een ambitieuze organisatie die continu werkt aan verbetering en professionalisering. Diverse projecten die de afgelopen jaren zijn opgestart werden in 2010 verder ontwikkeld en vervolmaakt. Het jaarthema was dan ook: ‘Voortzetten en verstevigen’. Voor onze spoedposten was 2010 het jaar van de waarheid. Het was niet de vraag of we erin zouden slagen de afgesproken doelstellingen te halen, maar of we met de spoedposten zouden kunnen doorgaan. De overheid liet het namelijk nadrukkelijk afweten. Er was geen richtinggevend beleid en de situatie werd nog zorgelijker toen het kabinet ten val kwam. Voor CHP was het een uiterst lastige periode. Kon doorgegaan worden met het innovatieve project spoedposten? Na zorgvuldige analyse en discussie in de Ledenraad werd besloten verder te gaan op de ingeslagen weg. In de media werd terecht opgemerkt dat dit een overwinning was voor de inhoud van de zorg. Begin 2008 is het nieuwe kwaliteitsmanagementsysteem geïntroduceerd. De implementatie is projectmatig opgepakt voor zowel CHP als voor onze zusterorganisatie Huisartsenpost HOV. Het omvangrijke project is in 2010 afgerond en bekroond met het HKZ-certificaat. Onze organisatie heeft in het verslagjaar de ZorgVeiligPrijs 2009 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in ontvangst genomen. De jury was onder de indruk van het veiligheidssysteem dat een optimale transparantie biedt in de omgang met klachten en interne risicosituaties. Om hoge kwaliteit van zorg te kunnen bieden is scholing van groot belang. In 2010 is er veel aandacht besteed aan de opleiding van regieartsen. Daarnaast is er beleid geformuleerd voor de bekwaamheidsverklaring van doktersassistenten en gestart met het opleiden van verpleegkundig specialisten. Dit jaarbericht belicht in hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen van 2010. Meer uitgebreide informatie staat in het CHP-Jaardocument 2010. Dit kunt u inzien op onze website www.chpzob.nl. Op deze plaats willen wij allen hartelijk danken die zich hebben ingezet voor de zorg van onze patiënten. Met vereende krachten zijn prima prestaties gerealiseerd. De HKZ-certificering en toekenning van de ZorgVeiligPrijs onderstrepen dat nog eens.

R.J. Hendriksen, huisarts Voorzitter Bestuur CHP Zuidoost Brabant G.P. Welling MHA Directeur CHP Zuidoost Brabant


Foto boven: Geslaagde kortelijnverpleegkundigen. Foto’s links: Impressies huisartsenconferentie 2010. Foto’s rechts: Spoedpost Eindhoven in bedrijf.

Bestuur en toezicht

Organisatie

Beleid en Prestaties

Bestuur R.J. Hendriksen, voorzitter G.P. Welling, directeur/bestuurder/secretaris R.H.P.J. Linssen, lid M. Raemakers - Spierings, lid

Missie CHP Zuidoost Brabant is een instelling voor gezondheidszorg die in avondnacht- en weekenduren acute huisartsenzorg verleent aan de patiënten van aangesloten huisartsen én aan hen die tijdelijk in het werkgebied verblijven. Patiënten worden op servicegerichte, respectvolle en betrokken wijze benaderd. Onder het motto ‘Steeds betere zorg’ werkt CHP tegen aanvaardbare kosten aan huisartsenzorg van hoogwaardig niveau. Hierbij staat het belang van de patiënt centraal.

HKZ-certificaat De implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem is in 2010 voortgezet en bekroond met het HKZ-certificaat. Drie dagen in april lichtten de auditoren van Lloyd’s de organisatie door. Ze hielden gesprekken met het management, huisartsen, doktersassistenten en chauffeurs. Hun eindoordeel: CHP is een professionele, verantwoordelijke organisatie die voldoet aan alle gestelde HKZ-normen.

Profiel structuur CHP is een coöperatie die wordt geleid en vertegenwoordigd door een Bestuur. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad, die bestaat uit vertegenwoordigers van de 32 aangesloten hagro’s. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het Bestuur. De afdelingsmanagers en directeur/bestuurder vormen samen het managementteam (MT). Binnen CHP zijn diverse commissies op deelgebieden actief. Cliëntenraad en Ondernemingsraad vormen vertegenwoordigende organen.

Uit de interne Nieuwsbrief: De auditoren hebben alle posten en het callcenter bezocht. Ze vonden de posten er verzorgd en netjes uitzien, de medewerkers waren ‘professioneel en gemotiveerd’. Vol lof waren ze over de communicatie en samenwerking onderling en het laagdrempelige contact met de locatiemanager. Er waren een paar kleine aandachtspunten, bijv. over de opslag en controle van bepaalde medicatie en instrumenten. Echt grote tekortkomingen zijn niet gevonden, wat een compliment waard is! Sterker nog, we hebben het zo goed gedaan dat de auditoren hebben besloten dat één vervolgbezoek per jaar voldoende is (normaal twee keer per jaar).

Raad van Toezicht G.A.P.M. van de Moosdijk, voorzitter J.J.M. Bergs, secretaris T.A. Rövekamp, lid Ondernemingsraad A.P.M.G. van den Hurk, voorzitter M.A.H.T. Hagendoorn, secretaris W.J.G. Antonise, lid S.C.J. de Jong, lid J.A.H. van Rulo - Hendriks, lid Cliëntenraad H.A.C. van de Mortel - Boogaarts, voorzitter M.C. Brugman, secretaris A.P.M.G. van den Hurk, lid V.H.G.M. van Loon- de Jong, lid Th.F.W. Meuwissen, lid L.F.E. Michels, lid I.M.J.J. van de Ven - Lucassen, lid Ledenraad Deze raad bestaat uit de vertegenwoordigers van de 32 bij CHP Zuidoost Brabant aangesloten hagro’s.

Foto-inzetjes voorzijde Jaarbericht van boven naar beneden: Overhandiging HKZ-certificaat aan CHP-directeur Gerben Welling. Uitreiking IGZ-ZorgVeiligPrijs. Huisartsenconferentie 2010.

Werkgebied en locaties Het werkgebied is Zuidoost Brabant, met spoedposten in Eindhoven, Helmond en Geldrop. Het callcenter is gevestigd op de locatie in Eindhoven. CHP en HOV hebben een gezamenlijk stafbureau in ’s-Hertogenbosch. Hier zijn directie en ondersteunende diensten gevestigd. Bestuur In 2010 heeft het Bestuur tien keer vergaderd, waarvan acht keer gezamenlijk met de Raad van Toezicht. Daarnaast hebben het Bestuur en de RvT één keer met het Bestuur en de RvT van Huisartsenpost HOV vergaderd. De RvT is één keer apart bijeen geweest. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht behandelde in 2010 onder meer de volgende punten: vaststelling jaarrekening en maatschappelijk verslag (Jaardocument) 2009, begroting en beleidsplan 2011, evaluatie functioneren RvT en Bestuur, positie spoedposten. In 2010 is bij elke vergadering van de Ledenraad een afgevaardigde van de RvT aanwezig geweest. Ledenraad De Ledenraad heeft in 2010 zes keer vergaderd. Daarnaast was er één algemene ledenvergadering. De raad is onder meer akkoord gegaan met het projectplan ‘Verpleegkundig specialisten’, de herbenoeming van de heer Van de Moosdijk als voorzitter RvT, het samenstellen van een jaarrooster en het wijzigen van het reglement. Cliëntenraad/Ondernemingsraad De Cliëntenraad heeft in 2010 zes keer vergaderd. Een maal is overleg gevoerd met de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van het Bestuur. Er is verder vier keer vergaderd met het Bestuur. Het Jaarbericht 2010 en het Werkplan 2008-2011 van de Cliëntenraad kunnen worden ingezien op www.chpzob.nl. Een afgeleide ervan is ook opgenomen in het CHP-Jaardocument 2010. De Ondernemingsraad is in het verslagjaar zes keer bijeen geweest. Voor inhoudelijke informatie over activiteiten van de OR verwijzen wij naar het CHP-Jaardocument 2010.

IGZ ZorgVeiligPrijs De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in het verslagjaar de ZorgVeiligPrijs 2009 toegekend aan CHP Zuidoost Brabant! De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de organisatie met het beste initiatief om de zorg veiliger te maken. Door het zichtbaar maken van incidenten voor alle medewerkers en huisartsen op spoedpost Online loopt CHP volgens de inspectie voorop in de huisartsen-wereld en eerstelijns hulpverlening. De jury heeft zich mede gebaseerd op de film die is gemaakt van het calamiteitenbeleid van CHP. De film is vertoond op de Ledenraad en te bekijken op YouTube. Waarneemdossier huisartsen (WDH) Ter bevordering van de continuïteit van zorg is in 2008 gestart met de invoering van het WDH; dit is in het verslagjaar gecontinueerd. Met het WDH kunnen huisartsen en doktersassistenten op de spoedpost patiëntgegevens van aangesloten huisartspraktijken inzien. Eind 2010 waren er 32 praktijken gekoppeld en 123.750 dossiers opvraagbaar. Spoedposten Eind 2010 vond er een extra Ledenvergadering plaats met als thema: doorgaan of stoppen met het Project spoedposten waarin huisartsenposten en Spoedeisende Hulp in anw-uren samenwerken. Na zorgvuldige analyse en uitgebreide gedachtewisseling werd besloten het project te continueren. Het doel om tot een ombuiging in de patiëntenstroom te komen van Tweedelijn naar Eerstelijn werd met 21.000 patiënten royaal gehaald. Om de balans na twee jaar spoedposten op te maken zijn er in 2010 diverse onderzoeken uitgevoerd. Onderzoekster Van Bentum concludeerde dat respondenten (voornamelijk zorgprofessionals) over het algemeen positief waren over de samenwerking van HAP en SEH. Als het op ‘samenwerking’ aankwam, bleek echter dat er wel werd gewerkt aan één taak maar dat dit veelal niet gemeenschappelijk gebeurde.

Collega Gunnewijk ondervroeg hoofdzakelijk management en leidinggevenden. De meeste respondenten gaven aan het spoedpostmodel als een goede ontwikkeling te zien voor de acute zorg. De onderzoekster signaleerde wel dat de borging van het concept op een aantal punten verbetering behoeft. Eerder uitgevoerde onderzoeken en beschikbare literatuur wijzen op een positieve tendens in de beoordelingen. Aanvullend onderzoek is evenwel noodzakelijk. Daarom is CHP, in samenwerking met NIVEL en de Universiteit van Tilburg, gestart met een studie om te bepalen of samenwerking binnen een spoedpost leidt tot een verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en efficiëntie van de acute zorg. Voor dit onderzoek is subsidie beschikbaar. Betrokkenheid leden Om de onderlinge communicatie van nieuwe impulsen te voorzien en de betrokkenheid onder de leden te vergroten heeft het Bestuur in 2010 hagro-consultatierondes en een huisartsenconferentie georganiseerd. Het waren geanimeerde bijeenkomsten die in de toekomst dan ook zeker zullen worden herhaald. Meerjarenbeleidplan 2011-2014 Ten behoeve van het strategisch beleidsplan 2011-2014 is er een stakeholdersanalyse uitgevoerd. Doel is te komen tot een gezamenlijk gedragen missie, visie, strategie en beleid. In- en externe ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol. CHP Zuidoost Brabant heeft het beleidsplan in concept gereed. Het wordt medio 2011 uitgebracht en verspreid. Werkdruk huisartsen In samenwerking met de stichting KOH en IQ Healthcare doet CHP onderzoek naar organisatieverbetering door taakherschikking. Naar verwachting leidt herverdeling van taken in de ANW-zorg tot versterking van kwaliteit, verbetering van toegankelijkheid, vermindering van werkbelasting van huisartsen en bevordering van doelmatigheid. In dit kader zijn in 2010 negen verpleegkundigen opgeleid tot kortelijnverpleegkundige en is de opleiding van verpleegkundig specialist gestart. Verpleegkundig specialist Dit is een HBO-opgeleide, BIG-geregistreerde verpleegkundige die de masteropleiding Advanced Nursing Practice heeft gevolgd. Deze discipline wordt op de spoedpost ingezet voor diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende klachten. De verpleegkundig specialist werkt volgens de NHG-standaarden voor huisartsen en kan alle verrichtingen, met uitzondering van het voorschrijven van medicatie, zelf afhandelen. Kortelijnverpleegkundige Dit betreft een verpleegkundige met een aanvullende interne opleiding van zes maanden. De kortelijnverpleegkundige kan een kleiner deel laag urgente klachten behandelen dan een verpleegkundig specialist en werkt altijd onder verantwoordelijkheid van een huisarts.

Bekwaamheidsverklaring doktersassistenten In 2010 is beleid vastgesteld om tot eenduidige bekwaamheidsverklaringen voor doktersassistenten te komen. Het is gebaseerd op de BIG-wet, de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de doelstellingen van de huisartsenpost. De opgenomen regelingen, richtlijnen en protocollen gelden specifiek voor doktersassistenten van HOV en CHP.

Calamiteiten In het verslagjaar zijn zeven calamiteiten gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit is een verdubbeling van het aantal van 2009. CHP stimuleert het melden van calamiteiten door een ‘blamefree meldklimaat’ te creëren. Het belangrijkste doel is om fouten in de patiëntenzorg zichtbaar te maken, ze te analyseren en er lering uit te trekken.

afhandeling van de hulpvraag aan de telefoon’ en ‘het documenteren en de verslaglegging na triage’. De respondenten vonden de medisch-technische vaardigheden van doktersassistenten duidelijk verbeterd.

Informatiebeveiliging CHP Zuidoost Brabant is in 2010 gestart met een traject informatiebeveiliging. Dit wordt in 2011 verder uitgewerkt.

Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP) In 2010 zijn er in totaal 50 meldingen gedaan bij de interne MIP-commissie. Dit is in lijn met voorgaande jaren. MIP is ingesteld om fouten en ongevallen in de patiëntenzorg zichtbaar en bespreekbaar te maken. Uiteindelijk doel is het verbeteren van de werkprocessen.

Jaarcijfers P&O Ten opzichte van 2009 is het aantal medewerkers gedaald (118/112) en het aantal fte’s iets gestegen (42/44). Zowel de instroom als uitstroom was groter dan in het vorige verslagjaar. Het aantal deeltijdmedewerkers bij CHP was onveranderd groot.

Huisartsen

Verdeling medewerkers naar fte

Uit de interne Nieuwsbrief: In de vorige nieuwsbrief hebt u kennis gemaakt met het Project Informatiebeveiliging. Het gaat iedereen aan omdat we in ons werk allemaal te maken hebben met privacygevoelige gegevens van patiënten, medewerkers en huisartsen. Met het project willen we bereiken dat deze gegevens veilig en adequaat worden gebruikt, uitgewisseld en opgeslagen. Voorbeelden van informatiebeveiliging in de praktijk zijn: het verwijderen van de UZI-pas bij het verlaten van de werkplek, het niet onbeheerd laten liggen van medische journaals, het niet zonder toestemming van een patiënt verstrekken van zijn/ haar (medische) gegevens aan derden en geen wachtwoorden uitwisselen.

Patiënten

Algemeen 2010 Bij CHP Zuidoost Brabant zijn 242 huisartsen aangesloten. Zij doen dienst volgens het rooster op een van de drie spoedposten en het callcenter. De diensten op het callcenter worden bij voorkeur ingevuld door regieartsen. Vanuit de posten rijden de huisartsen de visites, bijgestaan door de assistentenvisiteteams van Care4mobility. Op de spoedposten zijn verder ruim 150 hidha’s (huisarts in dienst van een huisarts) en waarnemers actief. In 2010 is het toezicht op de kwalificatie van waarnemers hervat.

Tijdmetingen • De responstijden van de spoedlijn zijn de tweede helft van 2010 aanzienlijk verbeterd. De norm van 30 seconden werd echter nog niet gehaald. De responstijden van de niet-spoedlijn haalden, ondanks de vele inspanningen, de norm van 180 seconden niet. • De autorisatietijden zijn verbeterd. Ook in de nachten was er van een verbetering sprake. De norm van 90% binnen één uur werd alleen tijdens de dagdiensten gehaald. • De norm voor de wachttijd op de post werd op vrijwel alle locaties gehaald: 95% werd binnen 30 minuten geholpen. • De normen voor aanrijdtijden van visites van alle urgenties werden gehaald.

Regiearts Onze organisatie heeft gekozen voor de functie van regiearts. Deze is voor de doktersassistenten op het callcenter direct beschikbaar voor overleg. Zo nodig neemt de regiearts de telefoon over van de assistente. Hij superviseert assistenten en autoriseert hun beoordelingen en telefonische adviezen. In 2010 is er veel aandacht besteed aan scholing van regieartsen. De doelstelling is 70 à 80 regieartsen beschikbaar te hebben; eind 2010 waren er 38 opgeleid.

Klachten Vanaf de start van de spoedposten in 2009 treedt de klachtenfunctionaris van CHP Zuidoost Brabant op als centrale klachtenfunctionaris. Klachten die bij haar binnenkomen over de Spoedeisende Hulp draagt zij over aan haar collega van het betreffende ziekenhuis.

Protocol AIOS CHP Zuidoost Brabant en Huisartsopleiding Nijmegen hebben samengewerkt aan een project ter verbetering van het opleidingsklimaat voor AIOS op de huisartsenpost. Er is ook een protocol opgesteld. Hierin zijn de positie, werkwijze en verantwoordelijkheden van de huisarts-opleider, de huisarts in opleiding en CHP vastgelegd.

Het aantal klachten is met 18% gedaald ten opzichte van 2009. Dit is een grotere daling dan op basis van de productiecijfers verwacht werd. 6% van de klachten had betrekking op visites. Dit is een forse vermindering ten opzichte van 2010 (20%). De norm voor de afhandeling van klachten is door CHP gesteld op 80% binnen twee maanden. Met 74% is deze norm in 2010 niet gehaald. Er is wel sprake van een forse verbetering ten opzichte van 2009 toen 60% binnen de normtijd werd afgehandeld. De gemiddelde afhandelduur was 49 dagen (2009: 57 dagen).

AED/BLS In 2010 is aan alle huisartsen een cursus AED/BLS (Automatische Externe Defibrillator / Basic Life Support) aangeboden.

Tevredenheidonderzoek In september/oktober 2010 is een tevredenheidonderzoek onder huisartsen uitgevoerd. Ondanks de overwegend positieve resultaten kwam een aantal verbeterpunten aan het licht. Ruim 90% van de huisartsen vond de werkdruk te hoog. 35% zou meer invloed willen hebben op verbeteringen van werkprocessen. 40% gaf aan meer ondersteuning te willen in de vorm van faciliteiten als radiodiagnostiek en laboratoriumonderzoek. Als aandachtspunten kwamen verder naar voren: ‘urgentiebepaling van een hulpvraag na triage’, ‘zelfstandige

Medewerkers

0,75 tot 1,00 1,00 0,50 tot 0,75

0,00 tot 0,25

0,25 tot 0,50

Verzuim In 2010 is in het bijzonder aandacht besteed aan het verzuimbeleid. Voor alle medewerkers in loondienst lag het verzuimpercentage op 3,0% (2009: 2,6%). Op voorspraak van de Ondernemingsraad is gekozen voor een andere arbodienst: ArboAnders. De verzuimvisie van deze dienst sluit beter aan bij het beleid van onze organisatie. Tevredenheidonderzoek In het laatste kwartaal van 2010 hebben CHP en HOV een tevredenheidonderzoek onder medewerkers laten uitvoeren. De resultaten waren over het algemeen positief. Het werk kreeg gemiddeld een acht, de organisatie een zeven. Goed beoordeeld werden: werkplezier, samenwerking en de balans werk-privé. Als aandachtspunten werden genoemd: autonomie, werkdruk, kwaliteit van zorg en communicatie. Bedrijfshulpverlening De bedrijfshulpverlening is in 2010 opgepakt voor de gehele organisatie. De medewerkers receptie/secretariaat hebben een cursus gevolgd en de doktersassistenten volgden een training AED en reanimatie. Risico-inventarisatie en -evaluatie In het laatste kwartaal van 2010 heeft er een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) plaatsgevonden op de posten Helmond en Geldrop. Daarbij kwamen de volgende aandachts- en verbeterpunten naar voren: - Arbeidsomstandigheden in brede zin; - Ontbreken protocol calamiteiten en beleidsplan arbeidsmiddelen; - Afwezigheid voorschriften biologische agentia.

Jaarbericht 2010 chp  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you