Page 1

Middelen

Voorwoord Spoedpost: nieuw zorgmodel krijgt vorm

Balans per 31 december 2009 (bedragen in hele euro´s) ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

31-12-2009

31-12-2008

72.238 290.704 -

100.579 358.793 362.942 -

Te verrekenen in tarieven Vlottende activa Voorraden Vorderingen Overlopende activa

811.538 14.693

827.989 24.118 826.231 1.677.786 2.866.959

Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Reserve aanvaardbare kosten Voorzieningen Langlopende schulden Te verrekenen in tarieven Kortlopende schulden Kortlopende schulden Overlopende passiva

459.372 -

852.107 1.320.700 2.632.179

24.794 692.443 15.011 412.563

24.318 686.586 19.130 596.160

659.757 1.062.391

497.917 808.068 1.722.148 2.866.959

TOTAAL PASSIVA

1.305.985 2.632.179

Huisartsenposten en ziekenhuizen in Zuidoost Brabant hebben de handen ineen geslagen om de acute ANW-zorg efficiënter in te richten. Dat gebeurt in de vorm van spoedposten. In een spoedpost werken de huisartsenpost en de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis samen. Daarnaast is er een op de ANW-zorg afgestemde apotheekvoorziening. In 2009 is veel tijd en energie geïnvesteerd om dit nieuwe zorgmodel te laten slagen. Niet zonder succes want op drie plaatsen in Zuidoost Brabant zijn er nu spoedposten operationeel: in het Catharina ziekenhuis, Eindhoven, waar ook het callcenter is gevestigd, in het Elkerliek ziekenhuis, Helmond en in het St. Anna ziekenhuis, Geldrop. Doel van het nieuwe zorgmodel is de burger zo goed en snel mogelijk zorg op maat te leveren. Om dit te bereiken is toegewerkt naar eenduidige triage en een voor de patiënt duidelijk profiel van de acute zorg. Belangrijk daarbij zijn: een adequate urgentiebepaling, een heldere zorgtoewijzing en een juiste behandeling. Vanuit het perspectief van de professional en de eigen organisatie is verder essentieel dat de continuïteit van zorg verzekerd is en mensen en middelen zo doelmatig mogelijk worden ingezet. Het Nederlands Triage Systeem sluit

goed aan op het model van spoedposten, omdat hiermee op objectieve wijze kan worden bepaald door welke hulpverlener een patiënt moet worden behandeld. In de nieuwe constellatie is gekozen voor één centraal callcenter, waar doktersassistenten werken onder supervisie van een regiearts. Dit maakt het mogelijk de diensten adequaat te organiseren. De supervisie van regieartsen bij het triageproces vormt een waarborg voor kwaliteit. De CHP is deze samenwerking aangegaan onder de voorwaarde dat de werkdruk van de huisartsen en doktersassistenten niet zal toenemen. De praktijk wijst echter anders uit. Vooral gedurende het weekend is sprake van meer werkdruk doordat er meer binnenlopers moeten worden gezien. Er zijn diverse opties onderzocht om de werkdruk te verminderen. De inzet van waarnemers, juniortriagisten en baliemedewerkers is als beste, snel toepasbare oplossing naar voren gekomen. Het werken met juniortriagisten kwam ook goed van pas tijdens de grieppandemie in het najaar. De inzet van extra krachten wordt gehandhaafd tot de komst van kortelijnverpleegkundigen in 2010.

Bedrijfsopbrengsten Gedeclareerde opbrengst verrichtingen Gedeclareerde opbrengst toeslag/aftrek nacalculatie oude jaren Overige opbrengsten Gemiste opbrengsten/oninbaar Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Honorariumkosten huisartsen Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

Jaar 2009

Te verrekenen in tarieven Exploitatiesaldo (na verrekening)

Jaar 2008

7.044.972

7.079.325

6.367.368

286.211 56.000 -7.657

56.000 -

501.857 54.150 -3.361

7.379.526 2.848.930 2.525.092 116.097 1.810.703

7.135.325 2.580.188 2.539.725 129.413 1.908.999

7.300.822 29.767 108.471

Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat Exploitatiesaldo (voor verrekening)

Begroting 2009

-

2.391.283 2.163.041 87.407 1.939.871

366.914 -102.614 5.857

G. Welling Directeur/bestuurder 6.920.014

7.158.325 23.000 -

-9.289 523.156 -289.538 77.376

BESTEMMING EXPLOITATIESALDO Mutaties Reserve Aanvaardbare kosten Mutaties Overige Reserves Bestemming exploitatiesaldo (na verrekening)

5.857 5.857

-

Impressies van de nieuwe backoffice in Den Bosch.

Kerncijfers 2009 6.581.602 28.502 366.914

9.289 -

Jaarbericht 2009

2009 was ook het jaar van de Mexicaanse griep. Toen het nieuwe virus zich begin van het jaar aankondigde is een noodscenario ontwikkeld om de organisatie zo goed mogelijk voor te bereiden. Het heeft geloond. In alle stadia van de pandemie was de zorg op peil en was er sprake van een goed beheersbare gang van zaken. Een prestatie waarop alle betrokkenen trots kunnen zijn en waarmee nog eens is aangetoond dat met hecht teamwork bergen werk verzet kunnen worden. Dit jaarbericht geeft u een globaal beeld van de inspanningen die de CHP Zuidoost Brabant in 2009 heeft verricht om de acute ANW-zorg in de regio verder vorm te geven. We nodigen u graag uit er kennis van te nemen en kijken belangstellend uit naar uw reactie.

Resultatenrekening jaar 2009 (bedragen in hele euro´s)

Na opening van de spoedpost Eindhoven in 2008 volgden in 2009 Helmond en Geldrop. Deze nieuwe organisatievorm van acute zorg ziet er veelbelovend uit. Uiteraard valt er nog een en ander te verbeteren maar de eerste resultaten mogen er zijn. De inspanningen van huisartsen en medewerkers waren geweldig en motiverend. De met zorgverzekeraars overeengekomen doelstelling van een ombuiging van 21.000 patiënten van tweedelijn naar eerstelijn is probleemloos gehaald.

77.376 7 7.376

Huisartsenposten/ Spoedposten: Callcenter: Patiënten in verzorgingsgebied: Aantal aangesloten huisartsen: Aantal medewerkers: Telefonische adviezen: Consulten: Visites: Toename patiëntencontacten t.o.v. 2008:

R. Hendriksen, huisarts Voorzitter bestuur

Colofon Redactie jaarbericht: Dr. W. Verstappen, medisch manager CHP 3 (Eindhoven, Helmond, Geldrop) 1 (Eindhoven) 520.000 247 117 51.618 (2008: 40.521) 78.174 (2008: 63.645) 10.780 (2008: 11.485) 21,6%

Fotografie: Wim Hollemans, Drunen (tenzij anders vermeld) Vormgeving: Anima, Nijmegen Projectbegeleiding en uitvoerende productie: BTC Communicatie, Molenhoek Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant Postbus 2117 5600 CC Eindhoven www.chpzob.nl

Foto op voorzijde: Directeur Gerben Welling (rechts) en operationeel manager Peter Diepeveen omringd door doktersassistenten die geslaagd zijn voor de landelijke triagetoets. Zie ook elders in dit jaarbericht.


Organisatie Nieuwe structuur Eind 2009 waren ruim 247 huisartsen aangesloten bij de Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant (CHP). In het verslagjaar konden 520.000 mensen een beroep doen op de diensten van de CHP. In 2009 is voor het eerst ervaring opgedaan met de structuur van een Ledenraad en een Raad van Toezicht. Het bestuur kent nu een duale samenstelling: drie huisartsen en de directeur/bestuurder. De organisatie wordt aangestuurd door de directeur/bestuurder. Hij fungeert ook als voorzitter van het managementteam. De commissies Kwaliteit, MIP en ICT ondersteunen het managementteam.

Besttuur Toeziicht Med dezzeggenschap Best Be stuu uurr R.J. Hen R.J. endr drik ikse sen, n, voo oorz rzit itte terr G.P. Welling, directeur/bestuurder, secretaris M. Rae aema maek eker erss-Sp Spie ieri ring ngss, lid R.H.P.J. Linssen, lid

In totaal zijn bijna 1.000 mensen bij de organisatieverandering betrokken. Gezien dit grote aantal is het stimulerend te ervaren hoe soepel alles verloopt. Het callcenter is eind 2009 verhuisd naar de post Eindhoven, een locatie om trots op te zijn.

Kortelijnverpleegkundigen

Chirurg Christiaan de Groot (links) en huisarts Rob Linssen schudden elkaar de hand bij de opening van de spoedpost in het Elkerliek ziekenhuis, Helmond. Foto: Hein van Bakel.

Waarneemdossier De eerste praktijken zijn in 2009 aangesloten op het waarneemdossier. Dit doen we in het licht van een brede discussie over nut, noodzaak en financiële haalbaarheid van het project. Eind 2009 werd duidelijk dat het ministerie de EPD-koers verlegd heeft. De regio’s krijgen een prominentere rol.

Ondernemingsraad H.R. van den Hurk, voorzitter E.J.G. van Bree, secretaris (tot 31 juli 2009) M.A.H.T. Hagendoorn, lid (secretaris per 1 augustus 2009) P.T.M. van Montfort, lid (tot 30 november 2009) J.A A .H H. van Rul uloo, lid

Cliëntenraad De cliëntenraad kwam maandelijks bijeen. De directeur/bestuurder had in 2009 vier maal overleg met de raad. Op de agenda stonden: spoedposten, MIP, werkbezoeken aan de posten, jaarplan 2010, waarneemdossier, kwaliteitsbeleid, grieppandemie, profiel Raad van Toezicht en palliatieve zorg.

Cliëntenraad H.A.C. van de Mortel-Boogaarts, voorzitter M.C C. Bru rugm gman an, se secr cret etar aris is A.P.M.G. van den Hurk, lid V.H.G.M. van Loon - de Jong, lid T. Meuwissen, i lilidd L.F.E. Michels, lid I.M.J.J. van de Ven – Lucassen, lid

Spoedpost en callcenter Eindhoven in beeld

Werkoverleg managementteam CHP/HOV.

Ondernemingsraad Spoedposten Na opening van de spoedpost Eindhoven eind 2008 volgden Geldrop en Helmond in 2009. De samenwerking tussen eerstelijn en tweedelijn begint duidelijk vorm te krijgen en de culturen groeien geleidelijk naar elkaar toe. De werkdruk is deels opgevangen door de inzet van extra huisartsen. In het najaar van 2010 zullen de eerste kortelijnverpleegkundigen de opleiding afronden en op de spoedposten worden ingezet (zie elders).

In 2009 heeft de CHP 63 nieuwe collega’s kunnen verwelkomen en hebben 41 medewerkers de organisatie verlaten. Aan het eind van 2009 waren er 117 medewerkers in dienst. Uitgedrukt in volledige dienstverbanden komt dit neer op 35,6 fte (2008: 33,1 fte). De organisatie bestond voor bijna 95% uit vrouwen met veelal parttime dienstverbanden.

Zoals elk jaar heeft de CHP ook in 2009 veel geïnvesteerd in scholing en training. 40 doktersassistenten zijn geslaagd voor de landelijke triagetoets. Door middel van een intensieve training leerden de assistenten klachten en hulpvragen van patiënten efficiënt te inventariseren en de patiëntenstroom volgens NHG-protocollen te reguleren.

Raad van Toezicht G.A.P.M. van de Moosdijk, voorzitter J.JJ.M M. Ber ergs gs, lilidd Th. A. Rövekamp, lid

Verloop en samenstelling

Scholing

Managementteam Het managementteam (MT) stuurt zowel de CHP aan als onze zusterorganisatie HOV in Noordoost Brabant. De samenwerking in de backoffice van de CHP en HOV wordt daarmee verder vormgegeven. Alle leden van het MT (operationeel manager, medisch manager, personeelsmanager en manager financiën) werken voor beide dienstenstructuren. Hierdoor is de continuïteit van het ondersteunende proces beter gewaarborgd en de positie van de organisatie als geheel verstevigd. In 2009 is de gezamenlijke backoffice van de CHP en HOV op een nieuwe locatie in ’s-Hertogenbosch gehuisvest.

Medewerkers

De directeur/bestuurder had regelmatig overleg met de ondernemingsraad. Thema’s van overleg waren onder meer: bekwaamheidsverklaringen, thuiswerken, jaarplan 2010 en roostering medewerkers.

Met een advertentie in het Eindhovens Dagblad in september 2009 werden belangstellenden geïnformeerd over de nieuwe functie van kortelijnverpleegkundige (KLV) op de spoedpost. De functie is vergelijkbaar met die van de ‘nurse practitioner’ in de huisartsenpraktijk, alleen richt de kortelijnverpleegkundige zich niet op chronische problematiek maar op acute zorg op de spoedpost. Er kwamen talloze reacties op de advertentie. Na zorgvuldige selectie zijn in 2010 elf cursisten begonnen met de opleiding van kortelijnverpleegkundige. Naar verwachting worden zij in het najaar ingezet op de spoedposten in Eindhoven, Geldrop en Helmond.

De letters HKZ staan voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Om voor HKZ-certificering in aanmerking te komen dienen organisaties op tal van onderdelen aan landelijk geldende kwaliteitseisen te voldoen. Specifiek wordt gekeken of een instelling goed georganiseerd is, continu werkt aan kwaliteitsverbetering, de cliënt centraal stelt, betrouwbare resultaten presenteert en voldoet aan de eisen die door de sector zelf en de overheid worden gesteld. In het voorjaar van 2010 zal een onafhankelijke organisatie de CHP en HOV op genoemde onderdelen toetsen. Bij positief resultaat vindt de officiële uitreiking van het HKZ-certificaat in juni van hetzelfde jaar plaats.

Convenant CHP RAV De CHP en RAV (Regionale Ambulancevoorziening Brabant Zuidoost) hebben in het voorjaar van 2009 een overeenkomst getekend tot optimalisering van de samenwerking bij spoedeisende zorg in de regio. Het convenant heeft tot doel beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. In de praktijk betekent dit: ‘de juiste hulpverlener op de juiste plaats op het juiste tijdstip’. De afgelopen jaren vond al regelmatig collegiaal overleg plaats tussen beide diensten. In het nu getekende convenant zijn de samenwerkingsafspraken uitgewerkt en in bindende protocollen vastgelegd.

Grieppandemie In de zomer van 2009 zijn de voorbereidingen getroffen om ten tijde van een grieppandemie met een noodscenario te kunnen werken en zodoende steeds voldoende capaciteit op het callcenter en de posten te houden. In oktober, november en december is volgens dit scenario gewerkt en zijn de gevolgen van de grieppandemie voor de eigen bedrijfsvoering goed beheersbaar gebleven. De inzet van medisch studenten als juniortriagist tijdens de grieppandemie is geslaagd. Een aantal van hen blijft voor de CHP werkzaam als visitecoördinator en triagist om de toename van de telefonische zorgvragen op te vangen. De GGD Brabant Zuidoost meldde eind december 69 ziekenhuisopnames in onze regio als gevolg van de Mexicaanse griep. Dit kwam neer op 0,94 opnames per 10.000 inwoners. Daarmee kwamen we onder het landelijk gemiddelde uit (zie kaartje).

kwamen terecht bij de Stichting Klachtregeling Zuid-Nederland. Alle klachten, meldingen en calamiteiten zijn anoniem met leerpunten op ons intranet gezet.

Meldingen De MIP-commissie (Melding Incidenten Patiëntenzorg) ontving dit jaar 60 interne meldingen: een stijging van 40% ten opzichte van 2008. De MIP-commissie is het afgelopen jaar getraind in de PRISMA-methode; sinds juli wordt hiermee gewerkt. PRISMA staat voor Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis. Het belangrijkste doel is de opbouw van een kwantitatieve database met de oorzaken en omstandigheden rond incidenten en procesafwijkingen. Hiermee wordt de kans vergroot dat alle basisoorzaken van incidenten worden gevonden: het gaat om technische, organisatorische en menselijke faalfactoren.

Calamiteiten In 2008 hebben zich vijf calamiteiten voorgedaan. Alle zijn geanalyseerd volgens de PRISMA-methode en ter beoordeling aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg voorgelegd.

Legitimatie op de huisartsenpost

Gertrude Graumans (sectormanager RAV) en Gerben Welling (directeur CHP) bekrachtigen de samenwerking met een handdruk.

Met het thema ‘Legitimatie tonen op de huisartsenpost? Voor alle zekerheid…’ werd in het voorjaar van 2009 een informatiecampagne gehouden. Doel was de aandacht van het publiek te vragen voor de legitimatieplicht op de huisartsenpost. Een publieksposter en persbericht vormden onderdeel van de campagne.

Patiënten

Verzuimcijfers

Patiënttevredenheidsonderzoek

Het verzuimpercentage op de huisartsenposten en de backoffice was in 2009 2,6%. Dit is royaal onder het streefgetal van 4%. De verzuimfrequentie lag met 1,3 melding per medewerker boven de doelstelling van 0,8. Het verzuimpercentage op het callcenter was 6,6%. De in 2007 begonnen daling zet door en het gewenste percentage van 4% komt steeds meer binnen bereik. De verzuimfrequentie op het callcenter was 0,7, net onder het streefcijfer van 0,8. Een proactieve aanpak van het verzuim door de locatiemanager en het oplossen van langdurig verzuim hadden een positieve invloed op de cijfers.

Processen

In oktober 2009 is er een beperkt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder patiënten van de CHP en HOV. Het algemene beeld dat uit de enquête naar voren kwam, was positief. Respondenten waardeerden de huisartsenposten met het cijfer 7,8. Ruim 90% van de patiënten had vertrouwen tel. advies consult visite in een volgend contact en 80% gaf aan de geboden hulp als goed en het advies als toereikend te ervaren. De triage, het telefonisch advies en de uitvoerbaarheid van het verkregen advies bleken voor verbetering vatbaar. Deze zijn continu onderwerp van scholingsprogramma’s.

HKZ-certificering

Klachten

Jaardocument

Als voorbereiding op de HKZ-certificering hebben de CHP en HOV in 2009 veel geïnvesteerd in het verbeteren van de diverse processen. Werkgroepen hebben risico-analyses uitgevoerd en verbeterplannen gemaakt. Om zoveel mogelijk draagvlak en betrokkenheid te creëren werden medewerkers uit alle geledingen van beide organisaties bij de analyses betrokken.

In totaal zijn er in het verslagjaar 111 klachten binnengekomen, een stijging van 19% vergeleken met een jaar eerder. Bij de voorbereiding van de spoedposten is overeengekomen dat onze klachtenfunctionaris in eerste instantie de klachten opvangt. Vijf klachten zijn doorgestuurd naar de SEH van het ziekenhuis. Vier klachten

Informatie over specifieke kwaliteitsaspecten vindt u in het Jaardocument 2009 van de Centrale Huisartsen Posten Zuidoost Brabant. Dit is op het bureau van de CHP in te zien. Zoals wettelijk verplicht voor zorginstellingen wordt het Jaardocument ter informatie naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd.

Waardering op onderdelen

AZ\^i^bVi^ZidcZcdeYZ]j^hVgihZcedhi4 KddgVaaZoZ`Zg]Z^Y### KVcV[cj^h]ZikZgea^X]ijlaZ\^i^bVi^ZiZidcZcdeYZ ]j^hVgihZcedhi#9Vi`VcbZiZZceVheddgi!CZYZgaVcYhg^_WZl^_h! ^YZci^iZ^ih`VVgid[kgZZbYZa^c\Zc`VVgi# BZijlaZ\^i^bVi^Z`jccZcl^_jleZghddch\Z\ZkZchhcZa ZckZ^a^\XdcigdaZgZc#9Vikddg`dbikZg\^hh^c\ZcZcb^hWgj^`# 9jhaVViZkZco^Zcl^ZjWZci#=Zi^hZZc`aZ^cZbdZ^iZ

Jaarbericht 2009 chp zuidoost brabant  
Jaarbericht 2009 chp zuidoost brabant  
Advertisement