Page 1

Jaarbericht 2012 Cent ra l e H u i s a r ts en Po sten Zu id oost- Brab an t


2

Inhoud Voorwoord CHP 2012 in vogelvlucht Huisartsenpost 2.0 overgedragen Focus op kindermishandeling MIM voor veilige werkplek HKZ-auditor tevreden, wel aandachtspunten Meeste patiënten positief over spoedposten Samenwerking bij grootschalige incidenten Nieuwe faciliteiten: feedbackmodule en centrale roostering Onderzoeken spoedposten Inspectie: kritische processen aanscherpen Minder werkdruk door taakherschikking EPD nieuw leven ingeblazen Brand CHP-kantoor Afscheid Gerard van de Moosdijk Resultaten, prestaties Branchenormen Klachten Calamiteiten Meldingen incidenten patiëntenzorg Kerngegevens CHP 2012 Bestuur, toezicht, ledenraad, medezeggenschap Bestuur Raad van Toezicht Ondernemingsraad Cliëntenraad Ledenraad (algemene vergadering) Financiën Resultatenrekening Locaties, adressen, contactgegevens

Colofon Redactie: E.S.J. van Gils - van Rooij MSc Eindverantwoording: G.P. Welling MHA Fotografie: W. Hollemans, Drunen Projectbegeleiding: BTC communicatie, Molenhoek

3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 10 Bij de foto’s De foto’s op het omslag en binnenin dit jaarbericht zijn gemaakt op een bijeenkomst in het kader van Huisartsenpost 2.0. Tijdens deze bijeenkomst werd deelnemers gevraagd steekwoorden en suggesties op te schrijven die volgens hen essentieel waren in de beoogde verbetertrajecten. Zoals de foto’s van Wim Hollemans tonen maakten de sessies heel wat los. De bijeenkomst in Den Bosch in januari 2012 werd bijgewoond door medewerkers van CHP Zuidoost-Brabant en zusterorganisatie Huisartsenpost HOV.


Jaarbericht 2012 Centrale Huisartsen Posten Zuidoost-Brabant

Vo o r w o o r d In dit jaarbericht wordt de stand van zaken van CHP Zuidoost-Brabant over 2012 belicht. Uitgangspunt in de verslaglegging zijn de richtlijnen Jaarverantwoording Zorg, zoals vastgesteld door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor ons werk hanteren wij de landelijk geldende branchenormen en prestatie-indicatoren zoals overeengekomen met Zorgverzekeraars Nederland, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de patiĂŤntenfederatie NPCF. Deze zijn vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Huisartsenposten Nederland. Kwaliteit van zorg is voor CHP Zuidoost-Brabant leidend. We zetten hier continu op in, onder andere met verbetertrajecten als Huisartsenpost 2.0, het doorlopend vernieuwen van protocollen en procedures en met scholing van huisartsen en medewerkers. Zorg van goede kwaliteit kan alleen in een gezonde organisatie. Eind 2012 is gestart met de evaluatie van het bestuursmodel uit 2008. We kunnen reeds aankondigen dat we in 2013 gaan werken met een model dat meer ruimte biedt voor de professional. Deelname aan wetenschappelijke studies en innovatieprojecten vinden wij essentieel om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Verderop in dit verslag leest u in welke projecten we hebben geparticipeerd. We bevinden ons in een onzekere tijd. Het kabinet-Rutte II werkt aan verschillende wetsvoorstellen en maatregelen die niet zonder gevolgen zullen blijven voor de gezondheidszorg. Bovendien hadden we te maken met een praktisch probleem: brand op ons kantoor noopte ons tijdelijk andere huisvesting te betrekken. Dat we er desondanks in geslaagd zijn de kwaliteit van ons werk op niveau te houden, stemt tot tevredenheid.

Drs. Ing. R.H.P.J. Linssen Huisarts, voorzitter Bestuur

G.P. Welling MHA Directeur/bestuurder

3


4

CHP 2012 in vogelvlucht Huisartsenpost 2.0 overgedragen In 2012 is de tweede fase van project Huisartsenpost 2.0 doorgevoerd; hierbij werden de verbeterpunten van de deeltrajecten overgedragen aan de organisatie. Huisartsenpost 2.0 had als belangrijkste doelen responstijden te verkorten en het aandeel telefonische consulten te vergroten. Daarnaast was er aandacht voor triage, planning en roostering, interne informatievoorziening, samenwerking GGZ, werkomstandigheden, gedragscodes en instelling van continue leerprocessen.

Focus op kindermishandeling Het protocol kindermishandeling is gewijzigd. Het invullen van screeningsvragen is verplicht gesteld. Dit heeft geleid tot een forse toename van het aantal meldingen. Deze komen binnen bij de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en worden samen met de medisch adviseur beoordeeld. Als er reden is voor verder onderzoek wordt de eigen huisarts van betrokkenen benaderd.

MIM voor veilige werkplek CHP hecht groot belang aan een veilige werkplek en een gezond werkklimaat voor huisartsen en medewerkers. Daarom is er een nieuwe meldprocedure MIM (Meldingen Incidenten Medewerkers) ingesteld. Deze biedt maximale ruimte om grensoverschrijdend gedrag door een patiënt of collega te melden. Denk aan agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en andere ongewenste omgangsvormen. De MIM voorziet in de vertrouwelijke opvang en ondersteuning van melders en een gestructureerde aanpak van problemen.

HKZ-auditor tevreden, wel aandachtspunten Om te onderzoeken of CHP nog voldoet aan de HKZ-kwaliteitseisen bezocht een externe auditor de posten Geldrop en Helmond en het CHP-kantoor. Er werden geen wezenlijke problemen gevonden, wel een aantal aandachtspunten, zoals de beschikbaarheid van de triageverpleegkundige, het zuinige gebruik van disposals op de posten en de inrichting van het autoclaafproces.

Meeste patiënten positief over spoedposten In april werden de resultaten van een door de cliëntenraad uitgevoerd tevredenheidonderzoek onder patiënten gepresenteerd. Van de 212 bevraagde patiënten bleek het merendeel goed te spreken over de spoedposten. Met name de telefonische wachttijd voor het maken van een afspraak en de snelheid waarmee men bij de arts terecht kon, werden als positief ervaren. Een minpunt betrof de wachttijden op de posten zelf, bijvoorbeeld als er in het ziekenhuis röntgenfoto’s gemaakt moesten worden. Sommige patiënten zouden graag facilitaire voorzieningen zien zoals wifi en een koffie/theeautomaat. Het bestaan van een cliëntenraad en de wijze waarop klachten worden behandeld bleken niet bij iedereen bekend. Dat gold ook voor het fenomeen spoedpost als samenwerkingsvorm van huisartsenpost en spoedeisende hulp.

Samenwerking bij grootschalige incidenten Huisartsen, huisartsenposten, GGD’s en GHOR-bureaus in Noord-Brabant en Zeeland ondertekenden in juni een convenant dat de onderlinge samenwerking tijdens grootschalige incidenten regelt. De huisartsenrampenopvangplannen (HaROP) van de vijf LHV-kringen en de acht dienstenstructuren in NoordBrabant en Zeeland vormen de basis van de overeenkomst. In het convenant staan afspraken over rollen en taken bij de bestrijding van een grootschalige infectieziekte-uitbraak en bij opgeschaalde acute zorg.


5

Nieuwe faciliteiten: feedbackmodule en centrale roostering

Inspectie: kritische processen aanscherpen

In 2012 zijn twee nieuwe faciliteiten voor huisartsen beschikbaar gesteld: de feedbackmodule en de CHP-roostering voor HAGRO’s. De feedbackmodule maakt het mogelijk om tijdens de dienst op de post feedback te vragen aan de eigen huisarts van de patiënt. Door gebruik te maken van CHP-roostering hoeven HAGRO’s niet langer zelf te bepalen wie welke diensten voor zijn rekening neemt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in 2012 alle huisartsendienstenstructuren (HDS) in Nederland bezocht, en per HDS één post. Bij CHP werden de volgende aandachtspunten in de kritische processen gesignaleerd: • De autorisatienorm van één uur wordt niet in alle gevallen gehaald. • CHP werkt nog niet conform de landelijke richtlijn medicatie-overdracht. • Spoedoproepen worden niet altijd binnen 30 seconden beantwoord. Tevens heeft de IGZ aanbevelingen gedaan voor: • Procedure verlagen/verhogen urgentie. • Implementatie richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten. • Procedure vragen naar en registreren van medicatiegebruik. • Procedure vragen naar en registreren van relevante voorgeschiedenis. • Beleid beschikbaarheid patiëntendossiers. • Telefonische bereikbaarheid niet-spoed. • Toegankelijkheid protocollen en richtlijnen. Er is een plan van aanpak gemaakt om tot verbetering te komen. Dit zal naar verwachting binnen afzienbare tijd de gewenste resultaten opleveren.

Onderzoeken spoedposten CHP nam in het verslagjaar deel aan enkele belangrijke onderzoeken die betrekking hadden op het functioneren van spoedposten, te weten ‘Evaluatie Kortelijnverpleegkundige’, ‘Organisatieverbetering door taakherschikking in de ANW-zorg’, beide door IQ healthcare en de Stichting KOH en ‘Spoedposten: een verbetering?’, een samenwerking van NIVEL, Tranzo en CHP.

Minder werkdruk door taakherschikking Om tot een efficiëntere werkverdeling te komen en de werkdruk onder huisartsen te verminderen zijn in 2012 elf verpleegkundig specialisten en acht kortelijnverpleegkundigen op de spoedposten ingezet. De positieve ervaringen met beide disciplines zijn aanleiding voor CHP de werving verder uit te breiden. Hierbij zijn we evenwel afhankelijk van het aantal beschikbare stageplaatsen in dagpraktijken.


Jaarbericht 2012 Centrale Huisartsen Posten Zuidoost-Brabant

EPD nieuw leven ingeblazen

Afscheid Gerard van de Moosdijk

Nadat de Eerste Kamer het elektronisch patiëntendossier (EPD) in 2011 had afgekeurd, werd in 2012 een aangepaste vorm gepresenteerd. Een groot verschil met de vorige versie is dat de patiënt nu actief toestemming moet geven voor het beschikbaar stellen van zijn of haar medische gegevens (opt-in registratie). CHP heeft registratieformulieren, folders en wachtkamerposters beschikbaar gesteld aan de aangesloten praktijken. De informatieavond in Geldrop over de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens op 20 september werd door 110 huisartsen en apothekers bezocht.

Op 1 juli 2012 trad Gerard van de Moosdijk terug uit de Raad van Toezicht van CHP. Hij was ruim 40 jaar actief in de huisartsenzorg, waarvan 3 jaar in Kenia en 32 jaar in de eigen praktijk in Asten. De afgelopen 10 jaar was hij een van de stuwende krachten achter de vorming en ontwikkeling van CHP Zuidoost-Brabant. In 2009 werden mede op zijn initiatief op drie plaatsen in de regio spoedposten geopend. Sinds 2008 was hij de eerste voorzitter van de Raad van Toezicht. Het bestuur van CHP wil op deze plaats Gerard van de Moosdijk danken voor zijn grote verdiensten.

Brand CHP-kantoor Op Sinterklaasavond heeft er brand gewoed in het gebouw waar het kantoor van CHP gevestigd is. De brand was kort maar de gevolgen waren groot. Doordat de dataverbinding tijdelijk was uitgevallen, konden patiëntengegevens niet direct in het computersysteem worden ingevoerd, maar moesten zij handmatig worden opgeschreven en later verwerkt. Het gebouw is door roet- en waterschade naar verwachting tot medio 2013 niet te gebruiken. Voor het kantoorpersoneel is een tijdelijke werkplek gevonden.

Gerben Welling en Gerard van de Moosdijk bij de opening van de huisartsenpost Geldrop in 2007.

6


7

Resultaten/prestaties

Klachten

Branchenormen CHP Zuidoost-Brabant hanteert sinds 2012 de branchenormen voor huisartsenposten, zoals vastgesteld door de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN). Hieronder een overzicht van de resultaten in het verslagjaar. Betreft Telefonische bereikbaarheid Spoedoproepen binnen 30 seconden beantwoord Niet-spoedoproepen binnen twee minuten beantwoord Niet-spoedoproepen binnen tien minuten beantwoord Fysieke bereikbaarheid Inwoners van het werkgebied kunnen binnen 30 minuten de huisartsenpost bereiken Aanrijdtijden Bij een levensbedreigende situatie (U1) is zorg binnen 15 minuten ter plaatse Bij een levensbedreigende situatie (U1) is zorg binnen 30 minuten ter plaatse Is er sprake van samenwerking met ambulancezorg?

Overig Zelfstandig door de triage-assistenten afgehandelde hulpvragen worden binnen één uur geautoriseerd Triage-assistenten zijn gediplomeerd, dan wel in opleiding en binnen twee jaar gediplomeerd De wachttijd tussen aankomst in de wachtkamer en aanvang behandeling is minder dan 15 minuten

Jaardocument CHP 2012.

Resultaat 90,3% 67,7% 95,8%

In 2012 zijn er 125 klachten/uitingen van onvrede binnengekomen (2011: 148). Afgezet tegen het aantal verrichtingen is dit afgerond 0,1%. Het grootste deel van de klachten werd in 1 à 2 maanden afgehandeld. CHP Zuidoost-Brabant kent een interne klachtenafhandeling. Leidt deze niet tot afronding of stelt de klager hierop geen prijs, dan bespreekt de klachtenfunctionaris andere mogelijkheden, zoals behandeling door de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland of het regionaal tuchtcollege. In het verslagjaar hebben patiënten geen beroep gedaan op beide instanties.

Calamiteiten In 2012 deden zich 5 calamiteiten voor. Calamiteiten worden gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Na elke melding wordt er een case-audit uitgevoerd die veelal waardevolle leer- en verbeterpunten oplevert.

100%

Meldingen Incidenten Patiëntenzorg 93% 100% Ja. U0 en U1 visites worden volgens het principe ‘ja, tenzij’ gereden door ambulancezorg.

91% 100% 89%

De MIP-commissie is ingesteld om op gepaste en objectieve wijze om te gaan met (bijna) fouten en (bijna) ongevallen met betrekking tot de individuele patiëntenzorg. Belangrijkste doel is de werkprocessen in de patiëntenzorg te verbeteren. In 2012 zijn 41 meldingen in behandeling genomen. In het Jaardocument 2012 is meer uitgebreide informatie te vinden over klachten, calamiteiten en MIP-meldingen. U kunt dit document inzien via de website www.chpzob.nl of met de QR-code hiernaast.

Kerngegevens CHP 2012 Betreft Verzorgingsgebied Aantal patiënten in verzorgingsgebied Capaciteit Huisartsenposten/Spoedposten Callcenters Productie Totaal aantal verrichtingen Telefonisch advies Consult Visite Medewerkers Personen in loondienst per einde 2012 Fte in loondienst per einde 2012 Leden Aangesloten huisartsen

Aantal 533.503 3 1 130.643 48.127 73.367 9.149 151 52,53 250


8

Bestuur, toezicht, ledenraad, medezeggenschap Bestuur Naam Dhr. R.J. Hendriksen Dhr. G.P. Welling Dhr. R.H.P.J. Linssen Dhr. M. Westein

Ondernemingsraad Functie Voorzitter Directeur/bestuurder Lid Lid

Toegetreden 13-12-2006 20-11-2008 20-11-2008 06-07-2011

Nevenfuncties Lid RvA Topergo -

Naam

Functie

Mw. S.C.J. de Jong Mw. H.M.G.J. Hofmans - Slaats Mw. J.J.M.B. Tops - Gordeijns

Voorzitter Secretaris Lid

Cliëntenraad Raad van Toezicht Naam Functie Dhr. G.A.P.M. v.d. Moosdijk1 Lid Dhr. T.A. Rövekamp Voorzitter

Toegetreden 20-11-2008 20-11-2008

Dhr. H.H.A.M. Janssen Dhr. F.J. van Kemenade

15-09-2011 01-01-2012

1

Lid Lid

Nevenfuncties Lid RvT St. Anna zorggroep Lid RvT Unitus, Lid RvA Cohesie.

Afgetreden per 1 juli 2012

Ledenraad (algemene vergadering) CHP Zuidoost-Brabant is een coöperatie. De ledenraad functioneert als algemene vergadering in de zin van de wet. Elke HAGRO heeft de plicht één lid af te vaardigen.

Naam

Functie

Mw. H.A.C. van de Mortel - Bogaarts Mw. M.C. Brugman Dhr. P.J.S. Kanters Mw. V.H.G.M. van Loon - de Jong Dhr. Th.F.W. Meuwissen Dhr. L.F.E. Michels Mw. I.M.J.J. van de Ven - Lucassen

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Lid


Jaarbericht 2012 Centrale Huisartsen Posten Zuidoost-Brabant

FinanciĂŤn RESULTATENREKENING JAAR 2012 in hele euro's

Jaar 2012

Begroting 2012

Jaar 2011

Bedrijfsopbrengsten Gedeclareerde opbrengst verrichtingen Gedeclareerde opbrengst toeslag/aftrek nacalculatie oude jaren Overige opbrengsten Gemiste opbrengsten/oninbaar

9.214.325

307.345 60.180 16.347-

Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Personeelskosten Honorariumkosten huisartsen Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten

8.960.883

8.892.275

60.180 -

9.565.503

4.194.201 3.076.144 68.956 1.935.005

103.763 60.360 23.713-

9.021.063

3.848.604 3.092.127 92.467 2.003.965

9.032.685

3.815.268 3.183.278 102.592 1.830.927

Som der bedrijfslasten

9.274.306

9.037.163

8.932.065

FinanciĂŤle baten en lasten

12.172

16.100

15.130

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten Buitengewone lasten

Buitengewoon resultaat Exploitatiesaldo (voor verrekening)

303.369 -

-

303.369

115.750 -

-

115.750

Te verrekenen in tarieven

365.222-

-

52.955-

Exploitatiesaldo (na verrekening)

61.853-

-

62.795

Mutaties Reserve Aanvaardbare kosten Mutaties Eigen Vermogen

61.853-

-

61.435 1.360

Bestemming exploitatiesaldo (na verrekening)

61.853-

-

62.795

BESTEMMING EXPLOITATIESALDO

9


Locaties, adressen, contactgegevens Centrale Huisartsen Posten Zuidoost-Brabant Kantoor

Spoedpost St. Anna

Postbus 3274 5203 DG ’s-Hertogenbosch Tel. 088 876 52 00

Bogardeind 2 5664 EH Geldrop

Telefoonnummer spoedposten Spoedpost Catharina

0900 - 8861

Michelangelolaan 2 5623 EJ Eindhoven

www.chpzob.nl

Spoedpost Elkerliek Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond

Chp jaarbericht 2012 def  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you