Page 1

Jaarbericht 2011 Huisartsenpost HOV

De kracht van verbinding


Jaarbericht 2011 Huisartsenpost HOV

Vo o r w o o r d Huisartsenpost HOV is door de jaren heen een belangrijk onderdeel van de huisartsenzorg in het algemeen en van de acute zorg in het bijzonder geworden. Terugblikkend kan worden vastgesteld dat de organisatie een grote mate van volwassenheid heeft bereikt. Het meerjarenbeleidsplan 2012-2015 is richtinggevend voor de volgende fase. Kwaliteit is een leidend principe voor het werk op de huisartsenposten. Daarbij past een breed gedragen verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische houding ten opzichte van het werk en de organisatie. Continue ontwikkeling van competenties in alle geledingen van de organisatie vormde ook in het verslagjaar een essentieel onderdeel van het beleid. Om het niveau van de dienstverlening van nieuwe impulsen te voorzien is in 2011 het verbeterproject Huisartsenpost 2.0 gestart. Medewerkers, doktersassistenten en huisartsen vormden werkgroepen die elk een deel van de dienstverlening als aandachtsgebied hadden. De besprekingen met de ziekenhuizen Bernhoven en Jeroen Bosch om tot samenwerking te komen in de acute ANW-zorg zijn voortgezet. Ultimo 2011 zijn we met onze partners in de tweedelijn tot een principeakkoord gekomen over samenwerking in de vorm van spoedposten. Door het uitblijven van beleidsregels van de overheid is het project voorlopig stilgelegd. In dit jaarbericht kijken we in vogelvlucht terug op 2011. Er zijn weer flinke stappen voorwaarts gezet en de organisatie heeft opnieuw belangrijke kwaliteitsslagen ondergaan. Wij willen op deze plaats onze bijzondere waardering uitspreken voor allen dit mogelijk hebben gemaakt.

J.M.H. Tigchelaar, huisarts Voorzitter Bestuur Huisartsenpost HOV G.P. Welling MHA Directeur/bestuurder Huisartsenpost HOV

Foto omslag: bijeenkomst verbetertraject Huisartsenpost 2.0.

3


4

Jaarbericht 2011 Huisartsenpost HOV

Organisatie Missie Huisartsenpost HOV is een instelling voor gezondheidszorg die in avond, nacht en weekend acute huisartsenzorg verleent aan de patiënten van aangesloten huisartsen en aan hen die tijdelijk in het werkgebied verblijven. Patiënten worden op servicegerichte, respectvolle en betrokken wijze benaderd. Onder het motto ‘Steeds betere zorg’ werkt HOV tegen aanvaardbare kosten aan huisartsenzorg van hoogwaardig niveau. Hierbij staat het belang van de patiënt centraal.

Cliëntenraad/Ondernemingsraad De Cliëntenraad is in 2011 negen keer bijeen geweest; vier keer nam de directie deel aan het overleg. Het Jaarbericht van de Cliëntenraad kan worden ingezien op onze website. Een afgeleide ervan is ook opgenomen in het HOV-Jaardocument 2011. De Ondernemingsraad is regelmatig bijeen geweest. Voor inhoudelijke informatie over activiteiten van de OR verwijzen wij naar het HOV-Jaardocument 2011.

Beleid Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 In 2011 ontwikkelde Huisartsenpost HOV een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2012-2015. Dit is het resultaat van een intensief proces waaraan alle stakeholders van HOV actief hebben meegewerkt. Zo is gekomen tot een gezamenlijk gedragen missie, visie, strategie en beleid.

Specifiek gericht op de acute zorg ronden we de visie op de acute zorg in de ANW-uren af en formuleren we een visie op de acute huisartsgeneeskundige zorg overdag.

Zorg, dienstverlening en waardering In 2012 onderzoeken we op verschillende manieren de tevredenheid van patiënten. Evaluaties van calamiteiten moeten leiden tot verbeteringen in de zorg. Naast de bestaande diensten wil Huisartsenpost HOV patiënten kunnen inplannen bij de eigen huisarts overdag als oplossing voor de werkdruk in avond, nacht en weekend. In de communicatie komt de nadruk te liggen op de huisartsenpost als natuurlijk ’onderdeel’ van de dagzorg.

Organisatiestructuur Bedrijfsvoering

HOV is een coöperatie die wordt geleid en vertegenwoordigd door een Bestuur. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad die wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 32 aangesloten huisartsengroepen (hagro’s). De Raad van Toezicht ziet toe op het Bestuur. De afdelingsmanagers en directeur/bestuurder vormen samen het managementteam. Binnen HOV zijn diverse commissies op deelgebieden actief. Cliëntenraad en Ondernemingsraad vormen vertegenwoordigende organen.

De huidige arbeidsmarkt vereist een slagvaardig beleid. Hiertoe zal een strategisch plan worden opgesteld om op alle niveaus over voldoende gekwalificeerde medewerkers te kunnen beschikken. Continue registratie van belangrijke managementinformatie wordt ingezet bij sturing van de eigen bedrijfsvoering. Daarnaast wordt de ervaring en capaciteit van de huisartsenpost op het gebied van bedrijfsvoering verder uitgebouwd en facultatief ten dienste gesteld aan de dagzorg.

Werkgebied en locaties

Bereikte resultaten tot en met 2011

Huisartsenpost HOV heeft als werkgebied Noordoost Noord-Brabant, met huisartsenposten in ’s-Hertogenbosch, Oss, Veghel en Zaltbommel. De huisartsen in het Land van Heusden maken gebruik van het callcenter van HOV. Huisartsenpost HOV en Centrale Huisartsen Posten Zuidoost-Brabant hebben een gezamenlijk stafbureau in ’s-Hertogenbosch.

• Gecertificeerd kwaliteitssysteem conform richtlijnen HKZ. • Organisatie voldoet aan wettelijke eisen van verantwoordelijkheden en transparantie. • Transparant veiligheidsbeleid: veilige cultuur voor melden van incidenten, evaluaties van calamiteiten en fouten. • Hoge graad van deelneming huisartsen in coöperatie. • Gezonde financiële positie. • Medewerkerstevredenheid gemiddeld goed. • Brede ondersteuning bij huisartsen voor dienstenstructuur in het algemeen. • Grote acceptatie patiënten ANW-zorg nieuwe stijl. • Verbetertraject Huisartsenpost 2.0 ingezet.

Bestuur/Raad van Toezicht In 2011 heeft het Bestuur negen keer vergaderd, waarvan vijf keer gezamenlijk met de Raad van Toezicht. De RvT wordt tevens uitgenodigd voor de vergaderingen van de Ledenraad. De Raad van Toezicht heeft in 2011 onder meer ten aanzien van de volgende punten goedkeuring verleend: jaarrekening 2010, vaststelling maatschappelijk verslag 2009, jaarplan en begroting 2012, meerjarenbeleidsplan 2012-2015.

Doelstellingen 2012-2015 Strategie en visie De dynamiek in de zorg vereist een sterke huisartsenzorg die zowel intern als extern goed georganiseerd is. Huisartsenpost HOV onderzoekt samen met anderen welke oplossingen er zijn om bestuurlijke versnippering af te laten nemen en slagkracht te vergroten.

Ledenraad Huisartsenpost HOV kent een Ledenraad die functioneert als algemene vergadering. De raad heeft in 2011 zes keer vergaderd. Daarnaast heeft er één keer een algemene ledenvergadering plaats gevonden. Belangrijke agendapunten waren: spoedzorg HOV-JBZ, meerjarenbeleidsplan 2012-2015, taakherschikking door inzet van verpleegkundigen, Huisartsen Rampenopvangplan (HaROP), ontwikkeling facilitaire dienst en opleiding regieartsen.

Organigram HOV.

Resultaten 2012-2015 Patiënten De waardering die patiënten geven aan de zorg is minimaal op hetzelfde niveau als in 2010. De waardering voor de adviezen moet met 10% toenemen. De éénloketfunctie is gerealiseerd binnen de randvoorwaarden van de leden. Medewerkers De waardering van de medewerkers is minimaal op het niveau van ultimo 2010. De autonomie van medewerkers wordt vergroot. Huisartsen De dienstbelasting is maximaal op het niveau van 2010 (aantal uren dienst per huisarts per jaar). Het aantal verrichtingen per uur is maximaal op het niveau van 2009/2010. De stijging van de zorgvraag wordt opgevangen door onder meer vaste waarnemers, taakdelegatie of stepped care. Het meerjarenbeleidsplan 2012-2015 is opvraagbaar bij het secretariaat van Huisartsenpost HOV.

5


6

Jaarbericht 2011 Huisartsenpost HOV

Prestaties Project Huisartsenpost 2.0 2011 stond voor een groot gedeelte in het teken van het verbeterproject Huisartsenpost 2.0. Doel was te komen tot optimalisatie van de responstijden en toename van het aandeel telefonische consulten. In de eerste fase, tot eind 2011, kregen diverse werkgroepen de ruimte om ideeën in de praktijk te toetsen.

Doelstellingen • Snellere aanname telefoongesprekken. Gemiddelde aannametijd is nu bijna 500 seconden, het streven is 330 seconden. • Het aandeel telefonische adviezen verhogen met 20%. Deeltrajecten Huisartsenpost 2.0 bestaat uit meerdere verbetertrajecten, onder andere gericht op: triage, planning en roostering, interne informatievoorziening, samenwerking GGZ, werkomstandigheden, gedragscodes en instellen van continue leerprocessen. In 2012 start de tweede fase waarin alle projecten worden overgedragen aan de organisatie. Aangezien bij Huisartsenpost HOV en CHP Zuidoost-Brabant vrijwel dezelfde onderwerpen spelen, worden de krachten gebundeld door de projecten parallel te laten verlopen. Huisartsenpost 2.0 zal naar verwachting al in 2012 vruchten afwerpen.

Pa t i ë n t e n Tijdmetingen • De spoedlijn werd in 90% van de oproepen binnen 30 seconden aangenomen. De norm van 30 seconden voor alle oproepen werd daarmee dus niet altijd gehaald. Ook wat betreft de responstijden van de niet-spoed lijn haalden we, ondanks de vele inspanningen, de norm van 180 seconden niet. • In twee jaar tijd zijn de autorisatietijden fors verbeterd. Inmiddels wordt 92% van de telefonische adviezen binnen een uur geautoriseerd. De norm was 90%, maar de branchenorm bepaalt nu dat 100% binnen een uur geautoriseerd moet worden. • De norm voor de wachttijd op de post, 95% wordt in minder dan 30 minuten na binnenkomst geholpen, mag met gemiddeld 90% nog verbeterd worden. • De normen voor aanrijdtijden van visites met urgentie U2, U3 en U4 worden gehaald. De norm voor het aantal U1-visites, 95% binnen vijftien minuten, wordt met 94% bijna gehaald.

HKZ-certificaat Het in 2009 geïmplementeerde kwaliteitsmanagementsysteem is in 2011 verder geoptimaliseerd. In 2010 is Huisartsenpost HOV gecertificeerd op basis van het model HKZ. Tijdens de tussentijdse externe audit in 2011 is het systeem geëvalueerd en goedgekeurd. In 2012 vindt wederom een tussentijdse audit plaats.

Medewerkers tijdens een zeepkistbijeenkomst over Huisartsenpost 2.0.

Calamiteiten Zorginstellingen zijn verplicht calamiteiten te melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De definitie die de Kwaliteitswet Zorginstellingen hanteert luidt: “Iedere niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt van de instelling heeft geleid.” In 2011 zijn veertien calamiteiten gemeld, vier meer dan in het voorgaande jaar. Na elke melding is er een case-audit uitgevoerd die leer- en verbeterpunten opleverde.

MIP is ingesteld om op “gepaste en objectieve wijze om te gaan met (bijna) fouten en (bijna) ongevallen met betrekking tot de individuele patiëntenzorg”. Daartoe wordt een klimaat geschapen waarin medewerkers, inclusief huisartsen, daadwerkelijk bereid zijn fouten en ongevallen te melden zonder dat er een repressief klimaat ontstaat. Het gaat bij MIP vooral om het optimaliseren van werkprocessen in het belang van betere patiëntenzorg. In 2011 zijn er in totaal 53 meldingen gedaan, twee meer dan in 2010. De MIP-commissie zal in 2012 haar werkwijze verbeteren, vooral om de drempel om te melden verder te verlagen.

De huisartsenposten worden nu en dan geconfronteerd met patiënten en/of begeleiders die agressief en gewelddadig gedrag vertonen. In samenwerking met de ziekenhuizen zijn er daarom locatiegerichte procedures opgesteld om de veiligheid van de medewerkers en de patiënten te waarborgen. Daartoe zijn er in 2011 extra maatregelen genomen door onder andere bijscholing te geven op het gebied van veiligheid.

Door het Waarneemdossier Huisartsen (WDH) beschikken waarnemend huisartsen op de huisartsenpost over patiëntgegevens uit de praktijk van de eigen huisarts. In 2010 waren er 23 huisartsenpraktijken gekoppeld aan het WDH en 113.750 dossiers opvraagbaar. In 2011 waren deze aantallen vrijwel gelijk.

Eind 2011 heeft de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidzorg (VKIG) een Mystery Guest-onderzoek uitgevoerd bij Huisartsenpost HOV. De verenging onderzocht de bereikbaarheid en bekendheid van klachtenfunctionarissen met instellingen die aangesloten zijn bij de VKIG. In het rapport staat: “gebeld naar het algemeen nummer, werd gelijk doorverbonden met de klachtenfunctionaris. Het was een prettig gesprek en zij wist direct alle vragen te beantwoorden.” Een resultaat om trots op te zijn.

Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP)

Omgaan met agressie

Uitwisseling patiëntgegevens

Mystery Guest looft klachtenfunctionaris HOV

Klachten

In het jaardocument 2011 is meer informatie te vinden over klachten,

Het aantal klachten is licht gestegen, van 113 in 2010 naar 123 in 2011. De meeste klachten worden door onze eigen klachtenfunctionaris afgehandeld. Er is geen enkele klacht ingediend bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland. Het aantal klachten over het callcenter is aanmerkelijk toegenomen, zowel in aantal als procentueel. Dit geldt ook voor de organisatie; hier hadden klachten met name betrekking op de bereikbaarheid van de huisartsenpost. In vergelijking met 2010 waren er in 2011 meer klachten over het telefonisch consult maar flink minder over huisartsen en consult. De gemiddelde afhandelduur van klachten beliep 47 dagen.

calamiteiten en MIP-meldingen.

7


8

Jaarbericht 2011 Huisartsenpost HOV

Huisartsen

Medewerkers

Algemeen 2011

Personeelsverloop

Bij Huisartsenpost HOV zijn 244 huisartsen aangesloten. Zij doen diensten volgens het rooster op een van de vier huisartsenposten en het callcenter. Vanuit de posten rijden de huisartsen de visites, bijgestaan door de assistenten visiteteam van Hart voor Brabant. Daarnaast zijn er bijna 150 HIDHA’s (huisarts in dienst van een huisarts) en waarnemers actief. Zij kunnen diensten waarnemen voor aangesloten huisartsen. De diensten op het callcenter worden bij voorkeur ingevuld door daarvoor opgeleide regieartsen.

Ten opzichte van 2010 is het aantal medewerkers gedaald (104 naar 103) en is het aantal fte’s iets gestegen (35,2 naar 38,75). De instroom was minder dan de uitstroom. Het aantal deeltijdmedewerkers was onveranderd groot. Door een langdurend tekort aan doktersassistenten stond er in 2011 veel druk op de roostering. Voor 2012 zijn plannen ontwikkeld om als belangrijke werkgever voor doktersassistenten actiever op de arbeidsmarkt aanwezig te zijn. Daarvoor is in 2011 al gestart met het afnemen van exit-interviews.

Leden Gevestigde huisartsen die voldoen aan de statutaire regels kunnen lid worden van Huisartsenpost HOV. Zij dienen aangesloten te zijn bij een hagro. Dit omdat hagro-leden dienstproblemen van elkaar moeten kunnen opvangen. HIDHA’s en waarnemers worden toegelaten mits zij hun BIG- en HVRC-registratie én een kopie van hun aansprakelijkheidsverzekering kunnen overleggen. Alleen door Huisartsenpost HOV geaccepteerde waarnemers mogen dienst doen op de post. In 2011 is het toezicht op de kwalificatie van waarnemers hervat.

Nascholing acute zorg Huisartsenpost HOV vindt het belangrijk dat huisartsen nageschoold worden op het gebied van acute zorg. Daartoe onderhouden wij contacten met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg. Deze verzorgt de nascholing voor huisartsen in Noord-Brabant. In 2011 heeft HOV aan alle huisartsen een cursus AED/BLS (Automatische Externe Defibrillator/Basic Life Support) en de ABCDE-training aangeboden (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure).

Samenwerking CHP Zuidoost-Brabant Huisartsenpost HOV en CHP Zuidoost-Brabant hebben hun managementen staftaken ondergebracht in een gezamenlijk organisatieonderdeel. Gerben Welling (foto hieronder) is directeur/bestuurder van beide organisaties.

Huisartsen Land van Heusden De huisartsen uit het Land van Heusden (Genderen, Heusden, Veen, Wijk en Aalburg) organiseren hun diensten ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen onder de naam ’Huisartsendienst tussen Maas en Waal’. Zij maken gebruik van de diensten van het callcenter van Huisartsenpost HOV.

Ziekenhuizen

Regiearts Huisartsenpost HOV heeft gekozen voor de functie van regiearts. Deze huisarts is voor de doktersassistenten op het callcenter direct beschikbaar voor overleg. Zo nodig neemt de regiearts de telefoon over van de assistente. De regiearts superviseert de assistenten en autoriseert hun beoordelingen en telefonische adviezen. Een deel van de regieartsen heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd, zij worden ‘vaste regieartsen’ genoemd. In 2011 is er veel aandacht besteed aan de scholing van regieartsen. De doelstelling is 70 à 80 opgeleide regieartsen beschikbaar te hebben; ultimo 2011 zijn er ongeveer 50 regieartsen opgeleid. Hiermee kan tijdens iedere dienst een opgeleide regiearts ingepland worden.

Deskundigheidsbevordering In 2011 is op het gebied van deskundigheidsbevordering van doktersassistenten geïnvesteerd in de volgende punten: • 100% van doktersassistenten is nu gediplomeerd triagist. • Verbetering teamprestatie gespreksaudits: Uit gespreksaudits blijkt dat de telefonische triage door doktersassistenten in 2011 verbeterd is. Deze positieve ontwikkeling uit zich met name binnen de competenties vakkennis, besluitvaardigheid en verantwoordelijkheid. De belangrijkste ontwikkelmogelijkheden liggen op het gebied van gesprekstechnieken en sensitiviteit. • De doktersassistenten zijn op specifieke onderdelen geschoold, o.a. U4-urgenties en ottitis media. Hierdoor kunnen naar verwachting meer hulpvragen telefonisch worden afgehandeld.

Verdeling parttime percentage HOV.

Verzuim In 2011 is voor verzuimbegeleiding een nieuwe arbodienst aangetrokken (ArboAnders). Het verzuimpercentage voor alle medewerkers in loondienst lag in 2011 op 9,24% (2010: 4,23%). Circa 80% betreft langdurig verzuim.

Digitale personeelsgids In 2011 zijn personele regelingen gebundeld in een personeelsgids. Deze is digitaal beschikbaar gesteld aan alle medewerkers via het intranet. Hierdoor is het mogelijk om verwijzingen naar beleidsdocumenten, overheidsteksten, formulieren en dergelijke op te roepen.

Auditbeleid In het verslagjaar is het auditbeleid voor telefonische triage uitgeschreven en samengevoegd met het beoordelingsbeleid. Hierdoor is een stevige basis gelegd voor de borging van de kwaliteit van de telefonische triage.

Met de ziekenhuizen Jeroen Bosch (‘s-Hertogenbosch) en Bernhoven (Oss, Veghel) zijn principeakkoorden bereikt over de inrichting van spoedposten in de regio Noordoost-Brabant. In spoedposten werken huisartsenpost en spoedeisende hulp samen voor wat betreft de acute ANW-zorg. De huisarts vervult daarin de rol van poortwachter. Door het ontbreken van ondersteunend overheidsbeleid laat uitrol van de samenwerkingsprojecten voorlopig op zich wachten. Huisartsenpost HOV neemt samen met andere partijen deel aan het project Voorspoed. Onderzocht wordt in hoeverre samenwerking binnen spoedposten leidt tot een verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en reductie van kosten.

9


10

Jaarbericht 2011 Huisartsenpost HOV

Apotheken De dienstapotheek is in mei 2011 overgegaan naar het nieuwe Jeroen Bosch ziekenhuis en heet nu JB apotheek. In avond, nacht en weekend worden patiënten hiernaar verwezen. Apotheek Cley levert en controleert de medicatie voor de posten in ’s-Hertogenbosch en Oss. De dienstapotheek Veghel doet dit voor de post Veghel. In Zaltbommel controleert de dienstdoende apotheek de medicijnkast.

Regionale Ambulance Voorziening (RAV) RAV Brabant Noord verzorgt het ambulancevervoer in het werkgebied van Huisartsenpost HOV. In een convenant zijn strikte afspraken met betrekking tot de diverse urgenties vastgelegd. In gevallen van overmacht zijn de ambulancevoorziening en Huisartsenpost HOV bereid elkaar te vervangen.

Huisartsenpost HOV 2011 in één oogopslag Huisartsenposten: 4: ’s-Hertogenbosch, Oss, Veghel, Zaltbommel Callcenter: 1: ’s-Hertogenbosch Patiënten in verzorgingsgebied: 527.132 (2010: 515.476) Aantal aangesloten huisartsen: 244 (2010: 247) Aantal medewerkers: 103 (2010: 104) Telefonische adviezen: 53.619 (2010: 50.816) Consulten: 66.668 (2010: 65.782) Visites: 12.119 (2010: 12.024) Totaal verrichtingen: 132.406 (2010: 134.445) Afname aantal verrichtingen t.o.v. 2010: 1,5%

Crisisdienst Er zijn werkafspraken gemaakt met de crisisdienst GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) Oost-Brabant en de GGZ Reinier van Arkel-groep over het moment en de wijze waarop de crisisdienst ingeschakeld moet worden. Eind 2011 is in het kader van het project Huisartsenpost 2.0 een proef gestart met de twee GGZ-instellingen om te komen tot betere zorg.

Hart voor Brabant doktersdiensten Huisartsenpost HOV heeft het vervoer van de visiteteams ondergebracht bij Hart voor Brabant doktersdiensten.

Huisartsenzorg RampenOpvangPlan (HaROP) In 2010 is gestart met de ontwikkeling van het Huisartsenzorg RampenOpvangPlan door de Brabantse huisartsenposten en huisartsenkringen. In het HaROP is de borging van de continuïteit van de huisartsenzorg bij rampen en crisis vastgelegd. In 2011 is het HaROP opgeleverd. Crisisteams huisartsenzorg volgden een training en voerden een oefening uit. Aan de individuele huisartsen is een simulatieoefening aangeboden; ruim 10% van de huisartsen heeft eraan deelgenomen. In 2012 zal het scholingstraject worden voorgezet. Ook zal een convenant worden ondertekend tussen de huisartsenposten, huisartsenkringen en de betrokken hulpverleningsdiensten.

Eindpresentatie Huisartsenpost 2.0 in november: De kracht van verbinding.

Sportblessures: veelvoorkomend op de huisartsenpost in het weekend.

11


12

Jaarbericht 2011 Huisartsenpost HOV

Middelen

B e s t u u r / To e z i c h t / M e d e z e g g e n s c h a p

Resultatenrekening

Bestuur

In hele euro’s.

J.M.H. Tigchelaar, voorzitter G.P. Welling, directeur/bestuurder/secretaris D. Engelen, lid S.M. Zandstra, lid P.J.M. Zegger, lid

Raad van Toezicht J.I.H. van Daele, voorzitter* P.D.A. Claessen, lid H.A. van Eck, lid D. Peters, lid * In 2011 volgde dhr. Claessen, dhr. Van Daele op als voorzitter.

Ondernemingsraad H.C.M. Papavoine-Bruggeman, voorzitter A.J.M. Ronnes, secretaris* M.M. Andriessen, lid J.J.C. Henskens, lid* J.A.M.S van den Hoogen-Dirkx, lid H.P.L. Kuys, lid L.M.J. van Leijden-Boumans, lid * In 2011 afgetreden.

Cliëntenraad J.F.H.M. Smits-Verwijst, voorzitter W.A.J. Sprang, secretaris/penningmeester J. Ellens-Kamps W.C.J.M. Hamers, lid J.C. de Jong, lid* A.P.L.C. Rooijakkers-van Wetten, lid J. Volleman, lid * In 2011 afgetreden.

Ledenraad Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de 32 bij HOV aangesloten hagro’s.

13


14

Colofon Redactie: Leonie Thijssen, communicatieadviseur Eindverantwoording: G.P. Welling, directeur/bestuurder Fotografie: Wim Hollemans, Drunen Projectbegeleiding en productie: BTC Communicatie, Molenhoek. Huisartsenpost HOV Postbus 3274 5203 DG ’s-Hertogenbosch www.huisartsenpost-hov.nl

3cacb24da03d545ea4b28f2ec6f3999e  
3cacb24da03d545ea4b28f2ec6f3999e  
Advertisement