Page 1

Jaarverslag cliëntenraad huisartsenpost HOV 2012

Jaarverslag 2012 Cliëntenraad Huisartsenpost

‘s-Hertogenbosch - Oss - Veghel – Zaltbommel

Colofon 1


Jaarverslag cliëntenraad huisartsenpost HOV 2012

Het jaarverslag 2012 is een uitgave van de cliëntenraad van de huisartsenpost ’s-Hertogenbosch – Oss – Veghel – Zaltbommel. Redactie: Secretaris Cliëntenraad HOV

Februari 2013.

Secretariaat Cliëntenraad Huisartsenpost HOV Postbus 3274 5203 DG Telefoon: 088- 8765211 E-mail cliëntenraad: clientenraad@huisartsenpost-hov.nl Het jaarverslag 2012 staat ook op de website van de huisartsenpost.

2


Jaarverslag cliëntenraad huisartsenpost HOV 2012

Inhoudsopgave

Voorwoord

pagina

4

Inleiding

pagina

5

Algemene informatie de huisartsenpost

pagina

5

Samenstelling cliëntenraad

pagina

5

Secretariële ondersteuning

pagina

6

Doel en visie cliëntenraad

pagina

7

Korte terugblik op 2012

pagina

8

Ontvangen / verzonden brieven

pagina

9

Uitgebrachte adviezen 2012

pagina

10

Speerpunten 2013 /studiebijeenkomsten/ cursussen/contact klachtenfunctionaris

pagina

10

3


Jaarverslag cliëntenraad huisartsenpost HOV 2012

Voorwoord voorzitter cliëntenraad Voorwoord Met gepaste trots wil ik graag het voorwoord schrijven voor het jaarverslag 2012 van de cliëntenraad HOV. Binnen de organisatie heeft de cliëntenraad zich inmiddels een volwaardige gesprekspartner van de Raad van Bestuur (RvB) van de huisartsenpost getoond. Hiervoor is ook hard gewerkt. Toen ik in 2007 werd aangesteld als secretaris heb ik mij eerst vooral beziggehouden met de uitbreiding van ons netwerk om een grotere bekendheid binnen en buiten de huisartsenpost te verkrijgen. Ook het opzetten van een goede administratie heeft de nodige tijd vereist. Probleem vanaf dag een was dat de gebruikers van de diensten van de huisartsenpost in de zogenaamde Nacht/Avond/ en Weekenduren voor de cliëntenraad maar even in beeld zijn. Het blijft daarom een punt van aandacht te zoeken naar wegen om met deze cliënten, ook al gaat het goed, in contact te komen. Pogingen hiertoe, ook met personen die minder tevreden zijn over de huisartsenpost, zijn tot nu toe mislukt. Deze zogenaamde spiegelgesprekken zijn niet van de grond gekomen. Natuurlijk zijn er klachten, doch dan speelt onmiddellijk de privacy van de betrokkenen mee en wij als cliëntenraad, die zich niet bezig houdt met individuele klachten, kan hooguit achteraf advies uitbrengen, hoe het mogelijk anders kan. Klagen verhoogt de kwaliteit van de huisartsenpost, dus doe gerust uw verhaal als u denkt onheus behandeld te worden. Niemand wordt daar op aangekeken of op afgerekend. Deponeer daarom uw ongenoegen meteen op de plaats waar het thuishoort. Als voorzitter van de cliëntenraad wil ik, voor mijn naderend afscheid op 1 juli 2013, een lans breken voor de triagistes en hun direct leidinggevenden. Het zijn beslist geen mensen die doktertje zitten te spelen of het de beller zo moeilijk mogelijk proberen te maken. Vaak worden zij gezien als een hindernis die genomen moet worden om adequate hulp te krijgen. Niets is minder waar. Ik kan u uit eigen ervaring verzekeren, dat u in goede handen bent. In de onmiddellijke nabijheid van de regiearts, die meeluistert en eventueel ingrijpt, wordt u een aantal relevante vragen gesteld om tot een goede inschatting te komen van de urgentie en aanpak van uw klacht. Op 7 juli 2004 werd de cliëntenraad van de huisartsenpost HOV opgericht. Destijds was het de eerste cliëntenraad van een huisartsenpost (HAP) in Nederland. Nu, bijna 10 jaar later, kunnen we stellen dat de samenwerking tussen de cliëntenraad en Raad van Bestuur goed verloopt. In juli 2013 zitten mijn twee termijnen er op en kan iemand anders de voorzittershamer van mij overnemen. Het was en is leuk werk en we zijn nog op zoek naar geschikte kandidaten. Gelet op de regionale spreiding hebben kandidaten uit Oss en omgeving de voorkeur. Ik voel mij gesterkt in de gedachte dat ik de cliëntenraad in goede handen achterlaat. Ik bedank tot slot iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen en voor de prettige samenwerking en wens u, patiënten en huisartsenpost, alle goeds toe in de toekomst! Wil Sprang Voorzitter Cliëntenraad

4


Jaarverslag cliëntenraad huisartsenpost HOV 2012

Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de cliëntenraad van de huisartsenpost ’s-Hertogenbosch – Oss – Veghel - Zaltbommel ofwel HOV. In dit jaarverslag melden we wat de cliëntenraad het afgelopen jaar heeft gedaan. We blikken terug op 2012, waar we ons mee bezig hebben gehouden, welke adviezen zijn uitgebracht, en we kijken vooruit wat de plannen zijn voor 2013.

Algemene informatie De huisartsenpost De huisartsenpost ’s-Hertogenbosch – Oss - Veghel – Zaltbommel is een eerstelijns gezondheidszorginstelling die zorg draagt voor huisartsgeneeskundige zorg tijdens avondnacht- en- weekenduren in de regio’s ‘s-Hertogenbosch, Oss, Veghel en Zaltbommel.

Samenstelling Cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de HOV. De raad is er dus niet om individuele klachten op te lossen. Daarvoor is er een goede klachtenprocedure. De cliëntenraad bestaat uit 6 leden en een reservelid, afkomstig uit de verschillende regio’s, die de HOV bedient. Selectie vindt plaats op basis van kennis, vaardigheden, beschikbaarheid en niet op de laatste plaats affiniteit met de gezondheidszorg.

Mutaties(2012)

Mevrouw Wil Hamers (lid) Den Bosch Lid van de cliëntenraad vanaf 2007 tot april 2012. Lidmaatschap beëindigd op eigen verzoek.

5


Jaarverslag cliëntenraad huisartsenpost HOV 2012

Samenstelling cliëntenraad met ingang van 1 januari 2013

De Heer Wil Sprang uit Den Bosch (voorzitter)

De Heer Henk Savelkouls uit Rosmalen. (secretaris/penningmeester)

Mevrouw Diny Rooijakkers- van Wetten(lid) uit Uden (lid)

Mevrouw Jacqueline Ellens – Kamps(lid) Rosmalen.

Mevrouw José Volleman uit Ammerzoden.

Secretariële ondersteuning Mevrouw M. Versteijlen (notuliste cliëntenraad)

6


Jaarverslag cliëntenraad huisartsenpost HOV 2012

Doel en visie Cliëntenraad De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ-1996) geeft de cliënten meer invloed op de zorg die zij ontvangen middels de instelling van cliëntenraden. De cliëntenraad van de HOV behartigt de algemene belangen van de gebruikers van de diensten van het HOV. De cliëntenraad geeft desgevraagd of op eigen initiatief adviezen over de kwaliteit van de zorgverlening. De cliëntenraad oordeelt ook mee over de kwaliteit van de organisatie, die vooraf gaat aan de daadwerkelijke dienstverlening. De telefonische bereikbaarheid van het callcenter en de fysieke bereikbaarheid van de huisartsenpost en niet op de laatste plaats een adequate bewegwijzering hebben onze voortdurende aandacht. Een cliëntenraad dient voldoende inzicht te hebben in wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg ervaren, die zij aangeboden krijgen. Dit staat niet expliciet in de wet, maar het moge duidelijk zijn, dat een cliëntenraad, die niet op de hoogte is van de wensen en behoeftes van de cliënten ook niet goed voor hun belangen kan opkomen. Er zal dus ook voldoende aandacht moeten zijn voor de bekendheid van het bestaan van een cliëntenraad. Om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te kunnen behartigen is het vanzelfsprekend van cruciaal belang, dat een cliëntenraad kan beschikken over actuele en ter zake doende informatie van en over de cliënten. Een raad moet dus weten wat de cliënten van de zorg vinden en hoe zij deze ervaren. Jaarberichten, kwaliteitsverslagen en klanttevredenheidsonderzoeken geven aan dat de HOV ruim een voldoende scoort. Uit de praktijk blijkt echter dat bepaalde cliënten dit soms anders ervaren. Een raad die niet goed op de hoogte is van wat de cliënten van de zorg vinden, kan niet naar behoren voor hun belangen opkomen. Op het moment dat er zorg wordt gevraagd is het van belang dat de patiënt en degene die namens hem of haar optreedt, ervaart dat er sprake is van een professionele en respectvolle benadering, waarbij het welbevinden van de patiënt altijd merkbaar centraal staat. Er moet altijd voldoende ruimte zijn om verbeteringen voor te stellen aan de directie van de HOV en de cliënten te attenderen op de mogelijk om te klagen.

De cliëntenraad zal verder ook de ontwikkelingen blijven volgen zoals:    

samengaan HOV/ SEH medio 2014. Invoering van het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) Realisering project Huisartsenpost 2.0 (o.a. responsetijden) Uiteraard volgen wij de realisering van de punten van het jaarplan HOV voor 2013.

7


Jaarverslag cliëntenraad huisartsenpost HOV 2012

Korte terugblik op 2012 De cliëntenraad is in 2012 tien keer bijeen geweest, waarvan vier overlegvergaderingen met de directie. Hoewel er van regeringszijde door de kabinetswisseling pas op de plaats werd gemaakt, hebben we in de opeenvolgende vergaderingen de volgende zaken besproken cq aan de orde gesteld. Januari 2012: gezamenlijk overleg met de cliëntenraad van de CHP.  Bedreigingen vanuit de regio HOV voor de toekomst van de CR/HOV/CHP. De regering heeft een nieuwe wet op de medezeggenschap in ontwikkeling. Als deze wet in werking treedt is er geen wettelijke grondslag meer voor het bestaansrecht van de cliëntenraad HOV.  Omgaan met klachten  Transparantheid HOV  Gevolgen voor cliëntenraden na inwerking treden nieuwe regelgeving.  Bevordering contacten achterban. Februari 2012;  Voorlopige functieverdeling na vertrek voorzitter  Speerpunten 2012  Managementinformatie Maart     

2012: Aanpassing werkwijze klachtenbehandeling Managementinformatie Stand van zaken JBZ Actie naar WVS Werkbezoek nieuwe leden aan post Rijnstraat.

April 2012:  Honorering verzoek Maarten Cuijpers.  Stand van zaken vacatures.  Cursus/workshop nieuwe leden.  IKG uitnodigen  Besproken ervaringen bezoek leden aan de Rijnstraat.  Gesprek klachtenfunctionaris. Mei 2012:  Heer Savelkouls woont vergadering bij om vast te stellen of hij lid wil worden.  Voortgang spoedzorg  Workshop NCZ  Stand van zaken project HAP 2.0  Rapportage externe auditor Juni 2012:  Status cliëntenraad na inwerking treden nieuwe regelgeving.  Agendapunten benoemen overlegvergadering september 2012. September 2012: NB: tevens aanwezig lid van de Raad van Toezicht.  Besluit eerste kamer m.b.t. het EPD  Spoedzorg  Evaluatie huidige evaluatiemodel.  Project HAP 2.0  GGZ project verloopt langzaam.  Wel of niet deelnemen markt ouderenbond Uden.

8


Jaarverslag cliëntenraad huisartsenpost HOV 2012

Oktober 2012:  Brochure NCZ  Nieuwsbrief HOV  Transparantie HOV  Nascholing November 2012:  Jaarbericht  Externe audit  De uitnodiging van de ouderenbond Uden is ontvangen  Wie krijgt nu eigenlijk verslag vergaderingen cliëntenraad te lezen? (directeur/bestuurder)  Brief aan Raad van Bestuur ivm transparantie  Antwoord hierop door directeur/bestuurder  Proef terugbellen cliënten. Samenwerking HOV/Bernhoven/JBZ  Begroting 2013  Jaarplan 2013  Ontbreken deel Marap  Onduidelijkheid wie er nu eigenlijk lid zijn van de ledenraad van de HOV.  Niet elk cr lid uitgenodigd door Trion (onderzoeksbureau n.a.v. organisatiemodel)  Verzoek om toezending nieuw schema HKZ.  Vaststellen vergaderdata met directeur bestuurder voor 2013. December 2012:  Vergaderdata 2013  Bijscholing  Bespreking en commentaar Marap.  Jaarplan 2013,

Ontvangen brieven van de HOV Datum

Dir – HOV

Onderwerp

16 januari 2012

directeur/bestuurder

23 januari 2012

directeur/bestuurder

4 april 2012 30 augustus 2012 26 oktober 2012

directeur/bestuurder directeur/bestuurder Raad v Bestuur/dir

Informatie aanpassing werkwijze klachtenbehandeling Adviesaanvrage werkwijze klachtenbehandeling Klachtenfunctie/werkwijze klacht Evaluatie bestuursmodel Reactie transparantie

Verzonden brieven door Cliëntenraad Datum

Aan

Onderwerp

19-3-2012 17-10-2012

2e Kamer Raad van Bestuur

Huisartsendienstenstructuur Transparantie HOV

9


Jaarverslag cliĂŤntenraad huisartsenpost HOV 2012

Uitgebrachte adviezen Datum

Dir-

Onderwerp

Behandeld

29-12012 25-12012

dir

Uitbreiding klachtenfunctionaris Aanpassing werkwijze klachtenbehandeling

WS

12 -92012 10-102012 16-112012 5-122012

dir

Advies evaluatie bestuursmodel Jaarbericht 2011

WS WS

opmerkingen

Verzoek aangaan samenwerking JBZ Externe audits

WS

positief

WS

aandachtspunten

dir

dir dir dir

Retour Datum

Positief/negatief advies/opmerkingen postitief+aandachtspunt

WS

12-92012

positief

Speerpunten voor 2013 1) Profileren: zorgen voor nog meer naamsbekendheid cliĂŤntenraad. (Bossche Omroep/ artikel Brabants Dagblad.) 2) Twee nieuwe leden aantrekken. (Bij voorkeur uit de regio Oss.) 3) Contact zoeken met achterban d.m.v. wachtkamerbezoek. Bijvoorbeeld op een vrijdagavond. 4) Proces bewaken verhuizing huisartsenpost naar Jeroen Bosch ziekenhuis. 5) Invoering EPD nauwlettend volgen.

Studiebijeenkomsten. Aan relevante (studie)bijeenkomsten zullen we zo veel mogelijk deelnemen.

Cursussen In 2013 zullen een aantal leden een cursus gaan volgen. Hierbij willen we vooral kijken naar de juridische aspecten i.v.m. de wet op de medezeggenschap. In het bijzonder het adviesrecht.

Jaarlijks contact klachtenfunctionaris Dit contact staat gepland in maart 2013.

10

30dc808944c569cb389bea50f97c5621  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you