Page 1

Anej Sam

Kam gre[, Evropa

Plamenica


001_034_kam-gres-evropa-zrcalo.qxd

16.3.2008

20:55

Page 1

Anej Sam

KAM GRE[, EVROPA

Plamenica


KAM GRE[, EVROPA Uredil: Anej Sam Lektorirala: Jana Kolari~ Oblikovala: Ksenija Konvalinka Zalo`ila: Plamenica - dru{tvo za ve~ne vrednote Jakopi~eva ulica 10, Ljubljana © Plamenica 1. izdaja Distribuira: Zalo`ba Jasa pp 1671 1000 Ljubljana tel. 01/52 11 261; gsm 041 390 604 drustvo.jasaÆsiol.net www.onezimosvet.si Ljubljana 2013 Publikacija je dostopna: www.spletnaknjiga.com

CIP - Katalo`ni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knji`nica, Ljubljana 17.023.3 172 316.752(0.034.2) SAM, Anej Kam gre{, Evropa ØElektronski virÅ / Anej Sam. - 1. izd. - El. knjiga. Ljubljana : Plamenica, 2013 ISBN 978-961-92373-2-8 (pdf) ISBN 978-961-92373-3-5 (ePub) 269251840


KAZALO

001_034_kam-gres-evropa-zrcalo.qxd

16.3.2008

20:55

Page 3

KAZALO

PREDGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1. EVROPSKA PAMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zrcalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2. Z UMETNOSTJO DO ^LOVEKA IN NAZAJ . . . . . . . 35 Oprijemali{~e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3. Z DOBROTO DO BOLJ[EGA ^LOVEKA IN NAZAJ . . 99 Krogotok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Ni`anje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Odmiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 @ivljenjca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Bistvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 4. Z LEPOTO DO LEP[EGA ^LOVEKA IN NAZAJ . . . . 201 Pojavoslovje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 EPILOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 O AVTORJU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221


001_034_kam-gres-evropa-zrcalo.qxd

16.3.2008

20:55

Page 4


PREDGOVOR

001_034_kam-gres-evropa-zrcalo.qxd

16.3.2008

20:55

Page 5

PREDGOVOR

Slovenijo in Evropsko unijo spremlja nenavaden pojav: cesar ni bil {e nikoli tako nag, intelektualci in drugi dru`beni odli~niki pa {e nikoli tako strastni pri ~a{~enju njegovih »imenitnih« obla~il. Od dale~ se vidi, da je v slovenski in evropski stvarnosti nekaj narobe, hudo narobe. Preprosti ljudje so to ozavestili. Tega pa ne vidijo tisti, ki bi o tem lahko javno spregovorili. Ki bi lahko kaj naredili. In ljudje, ki jim denar in mo~ nista zameglila pogleda, so prestra{eni. In strah se stopnjuje. In evropska ljudstva odhajajo. Ne videti vidnega – ~lovek zaradi sramotne previdnosti ne vidi tistega, kar vidijo otroci – je kazalec ~love{ke poparjenosti. Napoved raz~love~enja ~loveka. Vsesplo{nega raz~love~enja. Slovenski in evropski intelektualci se `e nekaj desetletij ne odzivajo na stvarnost. Moralno-intelektualna odgovornost je pri njih usahnila. In navaden ~lovek se spra{uje – spra{uje se po svoje: kdo bo mislil na{o usodo? Kaj bo z nami? Ker sem prepri~an, da je bolje umreti z resnico, umreti z zavestjo, da si `ivel, bistvoval, kot `iveti z la`jo, `iveti le bivajo~ – biva tudi ~rv, biva bacil jetike –, sem se pridru`il otrokom in pravim: Cesar je nag! Da, nag je! Povsem je nag (sicer je bilo vse `e povedano, povedano je bilo `e zdavnaj – drugi stolpec te knjige to potrjuje –, le dobre knjige je treba brati). V ~asu, ko klic biti vpije do neba – bolj{i deli vseh ljudstev odmirajo, odhaja bolj{i del ~love{tva –, intelektualci in politiki pa o~arljivo ugla{eni, je glas elementarne vesti potreben kot zrak. Ta glas srca, srca, ki ho~e `iveti, `e nekaj ~asa zasledimo le v ~asopisnih rubrikah pisma bralcev. Da, duhovna inverzija v evropskem brezvetrju. Kdo bo {e naprej ~astil cesarjeva nova obla~ila in kdo spregovoril otro{ko ~isto (sledil niti, ki nas povezuje z jedrom univerzuma), je vpra{anje razumevanja smisla `ivljenja. Vsi pa se bomo sre~ali na preizpra{evanju du{. @e zaradi poseka dreves bi avtorji, zalo`niki in strokovni ocenjevalci morali resno ovrednotiti vsako besedilo, pripravljeno za

5


001_034_kam-gres-evropa-zrcalo.qxd

16.3.2008

20:55

Page 6

oknji`enje. V na{em ~asu se tiska veliko knjig, zastra{ujo~e veliko, ki niso vredne posekanega drevesa (zraven pa so {e tiste {kodljive, in teh je ogromno). To mislim resno, zato so moje knjige tiskane {ele po tem, ko kompetentni in strogi ocenjevalci ovrednotijo besedilo in priporo~ijo knjigo. Le Milena je iz{la brez uredni{kega in recenzentskega podpisa: v Sloveniji ni intelektualca, ki bi bil pripravljen to knjigo priporo~iti z lastnim podpisom. Seveda sem se spra{eval: ali morda besedilo ni bilo vredno oknji`enja? V petih letih `ivljenja knjige sem dobil toliko odzivov bralcev, ganljivih odzivov, da jih je za knjigo pribli`no istega obsega (kar je preverljivo). Dobivam jih {e naprej, kar pomeni, da knjiga `ivi z isto mo~jo. Milena je bistveno prispevala k totalni medijski vojni proti avtorju. O meni so bile objavljene peklenske izmi{ljotine, mo`nosti, da se branim, pa nisem imel. Slovenske novice in Mladina do dana{njega dne niso objavile mojega zanikanja njihove po{astne izmi{ljotine, da sem oku`en z virusom HIV (objavljene 23. marca 2005 oziroma 28. marca 2005). Celo za srednji vek te`ko predstavljivo! Medijski uredniki in drugi odli~niki vztrajno ponavljajo, da je Milena zani~; nih~e, prav nih~e je pa ni analiziral in dokazal, da je brez vrednosti. Nekateri »junaki« knjige (razgaljene slovenske cesarice in cesarji) pa so se o~itno sre~ali s sabo in spremenili `ivljenje. Vse to so kazalci, ve~ni kazalci, da je bila knjiga Milena potrebna. In so kazalci, klasi~ni kazalci, kako je z na{imi intelektualci. Za knjigo, ki jo dr`ite v roki, urednika in ocenjevalcev nisem niti iskal. Gren~ico (vem, da je bo v izobilju) in med (~e ga bo kaj) bom izpil sam. Preprosto vem, da v Sloveniji ni intelektualca, ki bi bil pripravljen knjigo javno podpreti. Zato je ta knjiga tudi brez besede o avtorju – sam se no~em predstavljati –, njenim bralcem predstavljam dosedanje knjige z nekaj zna~ilnimi ~asopisnimi odzivi oziroma recenzentskimi zapisi, Mileno pa z zna~ilnim odzivom bralca. ^e se motim in bo kdo med slovenskimi intelektualci to knjigo podprl po izidu, bom to izdajo umaknil iz prodaje in natisnil novo, dopolnjeno s priporo~ilom in z mojim opravi~ilom. Ljubljana, januar 2008 Avtor

6

Kam greš, Evropa  

Kam greš Evropa? Zakaj odmira boljši del človeštva? Zakaj neka nevidna roka izroča planet sodrgi? Knjiga, ki jo berejo na skrivaj. Kot so br...

Kam greš, Evropa  

Kam greš Evropa? Zakaj odmira boljši del človeštva? Zakaj neka nevidna roka izroča planet sodrgi? Knjiga, ki jo berejo na skrivaj. Kot so br...

Advertisement