Page 1

1LHXZVEULHIVHSWHPEHU 3DMGXVNR'RNNXP (HQUXVWLJH]RPHU" (HQQLHXZVHL]RHQPHWHHQSURJUDPPDYROQLHXZH GDQVHQVWDDWYRRUGHGHXUQDHHQUXVWLJ]RPHU 1RXMD«UXVWLJ«1DKHWHLQGHYDQKHWGDQVVHL]RHQ KHELNQLHWVWLOJH]HWHQ ,QMXQLKHELNHHQZHHNHQG6HUYLVFKJHKDGLQ %LGGLQJKXL]HQWURILN,GDHQ,QDZHHUMXQLRSKHW %DONDQIHVWLYDOLQ=HWWHQKHELNPHODWHQLQVSLUHUHQ WLMGHQVPLMQGDQVYDNDQWLHLQ.URDWLH PHW7XUNVHHQ 6HUYLVFKHZRUNVKRSV JHQRWHQYDQGDQVJURHSHQ YDQRYHUGHKHOHZHUHOGLQ2GRRUQHQGH]RPHU DIJHVORWHQPHWGDJHQGDQVHQPX]LHNRS'RH 'DQVZDDURRNGHQLHXZH0L[LVJHwQWURGXFHHUG .RUWRP«JHQRHJLQVSULUDWLHRPHHQDIZLVVHOHQG SURJUDPPDVDPHQWHNXQQHQVWHOOHQ 1LHXZOHGHQ 1LHXZHOHGHQ]LMQYDQKDUWHZHONRPRPPHHWH NRPHQNLMNHQHQGDQVHQ'HHHUVWHOHVVHQ]LMQ JUDWLVGXV]HJWKHWYRRUW 0X]LHNWLS *RUDQ%UHJRYLü LVHHQ]HHU EHNHQGPXVLFXVHQ FRPSRQLVWXLW 6DUDMHYR %RVQLs +HU]HJRYLQD GLHDO HHQKHOHOLMVWYDQ FG¶VRS]LMQQDDP KHHIWVWDDQ (HQVHHQNLMNMHQHPHQHQOXLVWHUHQ"=RHNKHPRS RSZZZ\RXWXEHFRP =LMQPX]LHNLVRDRQOLQHWHEHVWHOOHQELM ZZZ[DQJRPXVLFFRP (QPRFKWMHPHHUZLOOHQZHWHQRYHU*RUDQ%UHJRYLü LQKHW(QJHOV KWWSHQZLNLSHGLDRUJZLNL*RUDQB%UHJRYLü

 $JHQGD LQKHW1RRUGHQ  VHSWHPEHU ZZZVWHUUHQIHVWLYDOQO VHSW/HHXZDUGHQ 0L[:LMQDQG.DUHO RNWREHU<VEUHFKWXP 0L[:LMQDQG.DUHO RNWREHU*URQLQJHQ -XELOHXP7HX 2SLQWHUQHW 3DMGXVNR'RNNXPRQOLQH KWWSSDMGXVNRGRNNXPK\YHV QO 

1LHXZHGDQVHQ 7DQNRVDYD6HUYLs 'DPDWR\RQX7XUNLMH 

0LMQFRQWDFWJHJHYHQV  SVSLWKRVW#LWZRUNVQO KWWSVSLWVMHK\YHVQO

 


 7DQNRVDYD6HUYLs

JHFKRUHRJUDIHHUGGRRU%HQ.RRSPDQVFKDS 

  Servisch vrouwenkostuum

Weetje: in het Servisch (cyrillisch) wordt het geschreven als:

É&#x152;É&#x161;ɧɤɨɍÉ&#x161;É&#x153;É&#x161;

Servische opanken


1LHXZVEULHIRNWREHU 3DMGXVNR'RNNXP 0DFHGRQLVFKGDQVZHHNHQG 2SHQRNWKHELNLQ(OVWROY9ODWNR-DQHYVNLHQ %ODJLJD,OLF0DFHGRQLVFKJHKDG+HWKHOHZHHNHQG DDQGDFKWYRRUWUDGLWLRQHOHGDQVHQ]RDOV]HLQGH YHUVFKLOOHQGHJHELHGHQHQGRUSHQJHGDQVWZRUGHQ +HHOSUHWWLJUHOD[HGZDVELMYGDWGHDUPHQYULM ODDJJHKRXGHQZHUGHQ]RDOVMHKLHURRNRSGHIRWR ]LHW'HGDQVHQZRUGHQYDDNGRRUVOHFKWVRI PX]LHNLQVWUXPHQWHQEHJHOHLG ,QWHUQDWLRQDDO'DQV7KHDWHU ,QGHYRRUVWHOOLQJ1HVMRPPHGDQV URQGNOH]PHUHQNLSSHQVRHSZRUG MHPHHJHQRPHQGRRUGH ZHUHOGZLMGYHUVSUHLGH-RRGVH GDQVHQPX]LHNFXOWXXU'H]H YRRUVWHOOLQJNXQQHQZHEHNLMNHQRS ZRHQVGDJIHEUXDULLQGH/DZHL WH'UDFKWHQ,QRYHUOHJPHWKHW EHVWXXUHQGHOHGHQ]DOHURSGH]H DYRQGGDDURPJHHQOHV]LMQ:LOMH PHH"=HWMHQDDPRSGHOLMVWGDQ ]DOLN]VPNDDUWHQEHVWHOOHQ 0HHUZHWHQ" KWWSWLQ\XUOFRPQHVMRPPH 2\WVYHW\RWNDOLQD 0RPHQWHHOGDQVHQZH³2\ WVYHW\RWNDOLQD´YDQ0L[ZDW EHWHNHQW³2FKGHNDOLQDEORHLW´ .DOLQDLVHHQVQHHXZEDOERRP +HWLVHHQOLVLFKHVNL\NKRURYRG O\ULVFKHUHLGDQV XLW&HQWUDDO 5XVODQG 'HGDQVLVEHZHUNWGRRU 2OJD=RORWRYDRSEDVLVYDQHHQUHLGDQVXLWKHW SURJUDPPDYDQKHW5XVVLVFKHVWDDWVHQVHPEOH %HU\R]ND=H]LMQRSLQWHUQHWRRNWHEHZRQGHUHQ KWWSWLQ\XUOFRPUHLGDQV 'HPX]LHNZRUGWJHVSHHOGGRRU(QVHPEOH5RGQL\H 1DSMHY\XLW.ROFKXJLQDXLW5XVODQG  $JHQGD LQKHW1RRUGHQ  RNWREHU<VEUHFKWXP 0L[:LMQDQG.DUHO RNWREHU'RNNXP $OJHPHQH/HGHQYHUJDGHULQJ IHEUXDUL'UDFKWHQ ,QWHUQDWLRQDDO'DQV7KHDWHU KWWSWLQ\XUOFRPQHVMRPPH  2SLQWHUQHW 3DMGXVNR'RNNXPRQOLQH KWWSSDMGXVNRGRNNXPK\YHVQO 

 1LHXZHGDQVHQ 7DQNRVDYD6HUYLs 'DPDWR\RQX7XUNLMH 2\WVYHW\RWNDOLQD5XVODQG 6HOVNRRUR6HUYLs +RUDDGRXăGLQ7LPLú5RHPHQLs 2\0HPR7XUNLMH 7KH*OHHIXOWKUHHVRPH(QJHODQG 

0LMQFRQWDFWJHJHYHQV  SVSLWKRVW#LWZRUNVQO KWWSVSLWVMHK\YHVQO

 
 

0DNHGRQVNR'HYRMþH0DFHGRQLs 0DNHGRQVNRGHYRMþHNLWNDãDUHQD YRJUDGLQDQDEUDQDGDUSRGDUHQD 'DOLLPDQDRYRMEHOLVYHW SRXEDYRGHYRMþHRWPDNHGRQþH" 1HPDQHPDQHNHVHURGL SRXEDYRGHYRMþHRWPDNHGRQþH 1HPD]YH]GLSROLþQLRGWYRMWHRþL GDVHQRNHQDQHERGHQNHUDVGHQL .RJDNRVLUDVSOHWLãNDNRNRSULQD OLþQDVLLSROLþQDRGVDPRYLOD .RJDSHVQD]DSHHVODYHMQDWSHH NRJDRUR]DLJUDVUFHUD]LJUD0DFHGRQLVFKHPHLVMHV]LMQDOVHHQERHNHW EORHPHQLQHHQVLHUWXLQJHSOXNWHQ KDUPRQLVFKJHVFKLNW =LMQHULQGH]HZHUHOGPRRLHUHPHLVMHVGDQ 0DFHGRQLVFK" 1HHQRRLWZHUGHUHHQPRRLHUPHLVMH JHERUHQGDQHHQ0DFHGRQLVFKH (U]LMQJHHQPRRLHUHVWHUUHQGDQMRXZRJHQ HQDOV]HDDQGHKHPHO]RXGHQVWDDQ ]RXGHQ]LMVWUDOHQGGHQLHXZHGDJ YHUZHONRPHQ $OVMHKDDUORVKDQJWEHQMHPRRLHUGDQHHQ IHH $OVMHHHQOLHG]LQJWOLMNMHRSHHQ QDFKWHJDDODOVMLMGHRURGDQVW EUHQJMLMHHQKDUWYDQVODJ

  0HHULQIRUPDWLHRSLQWHUQHWRYHUGH]H 0DFHGRQLVFKHNRVWXXPV KWWSWLQ\XUOFRPPDFHGRQLVFKHNRVWXXPV

0DFHGRQLVFKHYODJHQNDDUW


1LHXZVEULHIQRYHPEHU 3DMGXVNR'RNNXP  6LQWHUNODDVLQ+RQJDULMH ,QPLMQ]RHNWRFKWQDDULQIRUPDWLH RYHUGHGDQVHQKXQODQGHQYDQ RRUVSURQJHQGHFXOWXXUYLQGMH VRPVYHUUDVVHQGHLQIRUPDWLH 6W1LFRODV¶ LQ+XQJDULDQ0LNXOjV LV DOVRDYHU\LPSRUWDQWFHOHEUDWLRQLQ +XQJDU\0DQ\OHJHQGVWDONDERXWWKDW IDPRXVROGPDQWKDWVOLSSHGLQ FKLOGUHQ¶VURRPWRJLYHWKHPDUHZDUG IRUWKHLUEHKDYLRXUGXULQJWKHZKROH \HDU 7KHPRVWIDPRXVRQHLVWKHVWRU\ ZKHUH6W1LFRODVVQHDNHGE\WKH ZLQGRZLQWRWKHURRPRIWKUHHSRRUEXW YHU\QLFH\RXQJJLUOV2QWKHILUVWQLJKW KHJDYHWRWKHROGHVWJLUODEDJRIJROG WKHVHFRQGQLJKWKHJDYHWRWKHVHFRQGRQHEDJVRIJROGDQGRQWKH WKLUGQLJKWKHJDYHWKH\RXQJHVWEDJVRIJROG 7KLVLVZK\RQWKHWKDQGWKRI'HFHPEHUWKH+XQJDULDQNHHSD ZLQGRZRSHQWROHW1LFRODVFRPHLQVLGH+HXVXDOO\JLYHVVZHHWVWRQLFH FKLOGUHQRUZKLSVWREDGRQHV+HLVXVXDOO\UHSUHVHQWHGDVDVRUWRI 6DQWD&ODXVH´

 'H*DLGD (HQJDLGDLVHHQ%XOJDDUVHGRHGHO]DN+HWLQVWUXPHQWEHVWDDW GRRUJDDQVXLWHHQ]DNJHPDDNWYDQHHQJHLWZDDUELMJDWHQYDQ GHNRSHQSRWHQJHEUXLNWZRUGHQYRRUGHPHORGLHSLMS FKDQWHU GHERXUGRQ GURQH HQGHLQEODDVSLMS(HQJDLGDLV HHQHQNHOULHWLQVWUXPHQW9DQZHJHKHWGRRUGULQJHQGHKDUGH JHOXLGLVKHWHHQJHVFKLNWLQVWUXPHQWYRRUGDQVEHJHOHLGLQJLQ GHRSHQOXFKW 2YHU+RUDDGRXăGLQ7LPLú 0L[  (HQGDQVXLWGHSURYLQFLH%DQDWLQ:HVW5RHPHQLsDDQGH JUHQVPHW6HUYLs+HWJHELHG%DQDWEHVWDDWXLWHHQ EHUJJHGHHOWH &DUDú6HYHULQ HQHHQYODNJHGHHOWH 7LPLú 8LW GHODDWVWHUHJLRNRPWGH]HGDQV'HVWLMOYDQGH]HUHJLRLV UHGHOLMNYODNHQUXVWLJ 'HGDQVLVHHQW\SLVFKHKRUDGLHDOVRSHQLQJVGDQVDDQKHW EHJLQYDQHHQGDQVJHOHJHQKHLGLQHHQGRUSZRUGWJHGDDQ,Q KHWGRUS]LMQHUYDDNPHHUGHUHNULQJHQZDDUELMGHRXGVWH JHQHUDWLHLQGHPLGGHOVWHNULQJGDQVWHQ]RGHGDQVYRRUGRHW DDQGHMRQJHUHJHQHUDWLHVGDDURPKHHQ'HGDQVNDQRS YHUVFKLOOHQGHPHORGLHsQZRUGHQJHGDDQ+LHULVJHNR]HQYRRU KHWOLHG³%XQăVHDUăGUDJLPHL´GDWEHWHNHQW³*RHGHQDYRQG PLMQOLHYHOLQJ´ 

 $JHQGD LQKHW1RRUGHQ  MDQXDULERZOLQJFHQWUXP 1LHXZMDDUVEDO3DMGXVNR MDQXDUL/HHXZDUGHQ 1LHXZMDDUVEDO'D6ZLHGDQMD MDQXDUL*URQLQJHQ 1LHXZMDDUVEDO7HX IHEUXDUL'UDFKWHQ ,QWHUQDWLRQDDO'DQV7KHDWHU KWWSWLQ\XUOFRPQHVMRPPH  2SLQWHUQHW 3DMGXVNR'RNNXPRQOLQH KWWSSDMGXVNRGRNNXPK\YHVQO 

 1LHXZHGDQVHQ 7DQNRVDYD6HUYLs 'DPDWR\RQX7XUNLMH 2\WVYHW\RWNDOLQD5XVODQG 6HOVNRRUR6HUYLs +RUDDGRXăGLQ7LPLú5RHPHQLs 2\0HPR7XUNLMH 7KH*OHHIXOWKUHHVRPH(QJHODQG /L\D,VUDHO

0LMQFRQWDFWJHJHYHQV  SVSLWKRVW#LWZRUNVQO


/L\D,VUDsO 

Simonei Yisroel a'umo, umo, umo, umo hakedoyshoh. Simonei Yisroel a'umo, umo, umo, umo hakedoyshoh. Chorus Aha aha - Bayshanim Aha aha - Rochmanim - aha Gomlei Chasodim.

Signs of Israel, the holy people Signs of Israel, the holy people Chorus Modest ones Merciful ones Doers of good deeds and kindness Modest ones Merciful ones Doers of good deeds and kindness

Aha Aha - Bayshanim Aha Aha - Rochmonim - Aha Aaha Goymlei Chasodim

Modest ones Merciful ones Doers of good deeds and kindness

Bayshanim Rochmanim Gomlei Chasodim

These, these, these are the signs Of the Holy People

Elu elu elu Hasimonim Shel ha’umo umo hakedoyshoh Chorus Aha aha - Bayshanim Aha aha Rochmanim - aha Gomlei chasodim.

Chorus Modest ones Merciful ones Doers of good deeds and kindness Modest ones Merciful ones Doers of good deeds and kindness

Aha Aha - Bayshanim Aha Aha - Rochmonim - Aha Aaha Goymlei Chasodim  

'HGDQVLVJHPDDNWGRRU0RVKH(VND\R 'H]HFKRUHRJUDDIPDDNWDO]R¶QMDDUGDQVHQHQKHHIW UXLPGDQVHQJHPDDNW+LMLVRRNGHPDNHUYDQ'HEND 5DPRW 
1LHXZVEULHIGHFHPEHU 3DMGXVNR'RNNXP &XUVXVHQGDQVPLGGDJ (U]LWWHQZHHUHHQDDQWDOOHXNH ZRUNVKRSVDDQWHNRPHQYRRU PH2SHQMDQXDULJDLN QDDUGH'ULH.RQLQJHQ&XUVXV ZDDULQZHGDJHQ5RHPHHQV 5XVVLVFKHQ0DFHGRQLVFK GDQVHQ WHNHQLQJLVµRIILFLHOH ORJR¶EURQ6\ELOOH+HOPHU  2SMDQXDULLVHUYRRUJHYRUGHUGHGDQVHUVHQGRFHQWHQLQ <VEUHFKWXPHHQ:RUNVKRS%XOJDDUVYDQ(VWKHU:LOOHPV JHRUJDQLVHHUGGRRU.HXQVWZXUN /DVWIP 2SLQWHUQHWNXQMHDOOHUOHLLQIRUPDWLHYLQGHQ PDDURRNOHNNHUPX]LHNOXLVWHUHQ2SGH ZHEVLWHZZZODVWIPNXQMHOXLVWHUHQQDDU PX]LHNQDDUNHX]H=HOIOXLVWHULNPHWUHJHOPDDWQDDU*RUDQ %UHJRYLF5DGLR KWWSWLQ\XUOFRPOXLVWHU PHW EDONDQPX]LHN 8LWGHRXGHGRRV EODG9RONVGDQV 

 $JHQGD LQKHW1RRUGHQ  MDQXDULERZOLQJFHQWUXP 1LHXZMDDUVEDO3DMGXVNR MDQXDUL/HHXZDUGHQ 1LHXZMDDUVEDO'D6ZLHGDQMD MDQXDUL*URQLQJHQ 1LHXZMDDUVEDO7HX MDQXDUL/HHXZDUGHQ %XOJDDUV.HXQVWZXUN MDQXDUL+HHUHQYHHQ MXELOHXPEDO7DQFKD] PHWRUNHVW+RWQDKHU IHEUXDUL'UDFKWHQ ,QWHUQDWLRQDDO'DQV7KHDWHU KWWSWLQ\XUOFRPQHVMRPPH 

%HULFKWMHYDQ7KHD ,NNRPQLHWHHUGHUZHHURSGDQVHQ GDQPHWKHWQLHXZMDDUVEDOZDWPH HUJJH]HOOLHOLMNW'RHGHJURHWHQ PDDUDDQLHGHUHHQHQKHHOYHHO GDQVSOH]LHUZRHQVGDJDYRQG /LHIVHQJURHWMHV7KHD

 2SLQWHUQHW 3DMGXVNR'RNNXPRQOLQH KWWSSDMGXVNRGRNNXPK\YHVQO 

 1LHXZHGDQVHQ 7DQNRVDYD6HUYLs 'DPDWR\RQX7XUNLMH 2\WVYHW\RWNDOLQD5XVODQG 6HOVNRRUR6HUYLs +RUDDGRXăGLQ7LPLú5RHPHQLs 2\0HPR7XUNLMH 7KH*OHHIXOWKUHHVRPH(QJHODQG /L\D,VUDHO 7UDE]RQLEDU$UPHQLH 'H9OHXWHU1HGHUODQG

   

 0LMQFRQWDFWJHJHYHQV  SVSLWKRVW#LWZRUNVQO KWWSVSLWVMHK\YHVQO

 


*H]HOOLJHIHHVWGDJHQHQHHQ JHOXNNLJQLHXZMDDU Afrikaans - Geseende Kerfees en 'n gelukkige nuwe jaar Albanees - Gëzuar Krishlindjet Vitin e Ri! Arabisch - I'D Miilad Said ous Sana Saida Arowaks - Aba satho niw jari da'wisida bon Armeens - Shenoraavor Nor Dari yev Soorp Janunt Aukaans - Wi e winsi i wan bun nyun yali Bahasa/Malaysia - Selamat Hari Natal dan Tahun Baru Bengaals - Shuvo Baro Din - Shuvo Nabo Barsho Bulgaars - Chestita Koleda i Shtastliva Nova Godina Cantonees - Seng Dan Fai Lok, Sang Nian Fai Lok Croatian - Sretan Bozic Deens - Glædelig Jul og godt nytår Duits - Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! Egyptisch - Colo sana wintom tiebeen English - Merry Christmas & Happy New Year Fins - Hyvää Joulua or Hauskaa Joulua 0nnellista uutta vuotta Flaams - Zalig Kerstfeest en Gelukkig nieuw jaar Frans - Joyeux Noël et Bonne Année! Grieks - Kala Christougenna Ki'eftihismenos O Kenourios Chronos Guarani - Avyaitete ahi ko Tupa ray arape qyrai Yy Kapyryin rira Gujarati - Natal ni shub kaamnao & Saal Mubarak Hawaiian - Mele Kalikimaka & Hauoli Makahiki Hou Hebreews - Mo'adim Lesimkha. Shanah Tova Hindi - Shubh Naya Baras Hongaars - Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet! Indonesian (Bahasa) - Selamat Hari Natal lan Selamat Tahun Baru Iraqi - Idah Saidan Wa Sanah Jadidah Iers - Nollaig Shona Dhuit Italiaans - Buon Natale e Felice Anno Nuovo Japans - Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto Javaans - Sugeng Natal lan warsa enggal Koreaans - Sung Tan Chuk Ha Latijns - Pax hominibus bonae voluntatis Libanees - Milad Saeed wa Sanaa Mubarakah Macedonisch - Srekan Bozik I Nova Godina Mandarijns - Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan Papiamento - Bon Pasco i Feliz Aña Nobo Pools - Wesolych Swiat i Szczesliwego Nowego

Roku. Portuguese - Boas Festas e um feliz Ano Novo Punjabi - Nave sal di mubaraka Romeins - Craciun fericit si un An Nou fericit! Russisch - Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva i s Novim Godom Saramacaans - Nuan wan suti jai o! Servisch - Sretan Bozic. Vesela Nova Godine Slovakian - Vesele Vianoce a stastny novy rok Spaans - Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo Sranan tongo - Wan switi kresneti nanga wan bun nyun yari! Sudanese - Wilujeng Natal Sareng Warsa Enggal Swahili - ºKrismas Njema Na Heri Za Mwaka Mpyaº Sweeds - God Jul och Gott Nytt År Tahitian - Ia ora i te Noere e ia ora na i te matahiti 'api Thais - Suksan Wan Christmas lae Sawadee Pee Mai Turks - Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun Urdu - Naya Saal Mubarak Ho Vietnamese - Chuc Mung Giang Sinh - Chuc Mung Tan Nien Welsh - Nadolig LLawen a Blwyddyn Newydd Dda Zulu - Sinifesela Ukhisimusi Omuhle Nonyaka Omusha Onempumelelo

.HUVWLQYHUVFKLOOHQGHODQGHQ +RH.HUVWJHYLHUGZRUGWLQYHUVFKLOOHQGHODQGHQ KWWSZZZVDQWDVQHWDURXQGWKHZRUOGKWP $IEHHOGLQJ5XVVLVFKHNHUVWERRPYHUVLHULQJ


1LHXZVEULHIMDQXDUL 3DMGXVNR'RNNXP %XOJDDUV 2SMDQXDULZRUGWHUHHQ ZRUNVKRS%XOJDDUVJHJHYHQ GRRU(VWKHU:LOOHPV JHRUJDQLVHHUGGRRU .HXQVZXUN(HQZRUNVKRS YRRUJHYRUGHUGHGDQVHUVHQ GDQVGRFHQWHQ 1LHXZVEULHYHQRQOLQH 2SGH3DMGXVNRK\YHVRQ]HZHEVLWHYLQGMHQXRRNGH QLHXZVEULHYHQ+LHUNXQMH]HGXVQRJHHQVQDOH]HQRI XLWSULQWHQ :LVWXGDW« 'H0D\LPSDVLQKHW(QJHOV*UDSH9LQH6WHSJHQRHPGZRUGW" +RHGH0D\LPSDVRRNZHOYRRUHQDFKWHUNUXLVSDVJHQRHPG JDDW"-HEHJLQWPHWHHQVWDS]LMZDDUWVZDDUELMHHQYRHW DIZLVVHOHQGYyyUHQDFKWHUGHDQGHUOQDJVJHNUXLVWZRUGW QHHUJH]HWPHHVWDOEHJLQWPHWPHWGHNUXLVSDV(HQPD\LPSDV EHVWDDWGXVXLWYLHUVWDSSHQ

 %HULFKWMHYDQ:LOOHP HQ+DQQHNH

 'HEHVWHZHQVHQ YRRU  $JHQGD LQKHW1RRUGHQ  GRMDQXDUL/HHXZDUGHQ 1LHXZMDDUVEDO'D6ZLHGDQMD YUMDQXDUL*URQLQJHQ :RUNVKRS0DFHGRQLVFK YDMDQXDUL*URQLQJHQ 1LHXZMDDUVEDO7HX MDQXDUL/HHXZDUGHQ %XOJDDUV.HXQVWZXUN MDQXDUL+HHUHQYHHQ MXELOHXPEDO7DQFKD] PHWRUNHVW+RWQDKHU IHEUXDUL'UDFKWHQ ,QWHUQDWLRQDDO'DQV7KHDWHU KWWSWLQ\XUOFRPQHVMRPPH 

 2SLQWHUQHW  1HGHUODQGVH.OHGHUGUDFKWHQ YOQU9ROHQGDP8UN6FKHYHQLQJHQ6SDNHQEXUJ0DUNHQ $UQHPXLGHQ$UQHPXLGHQ:DOFKHUHQNQLHOHQG6WDSKRUVW

 3DMGXVNR'RNNXPRQOLQH KWWSSDMGXVNRGRNNXPK\YHVQO 

 1LHXZHGDQVHQ 7DQNRVDYD6HUYLs 'DPDWR\RQX7XUNLMH 2\WVYHW\RWNDOLQD5XVODQG 6HOVNRRUR6HUYLs +RUDDGRXăGLQ7LPLú5RHPHQLs 2\0HPR7XUNLMH 7KH*OHHIXOWKUHHVRPH(QJHODQG /L\D,VUDHO 7UDE]RQLEDU$UPHQLH 'H9OHXWHU1HGHUODQG

 0LMQFRQWDFWJHJHYHQV 3HWUD6SLWKRVW SVSLWKRVW#LWZRUNVQO KWWSVSLWVMHK\YHVQO

 

 


 !!7HUXJEOLN $IVFKHLG:LOOHP       )RWRÂśVVORWDYRQG       'DQVHQQDMDDU Tankosava

Joegoslavie

Jiana

Oy tsvetyot kalina

Rusland

Selsko oro

Servie

Liya

Roemenie

Horehronsky Cardas

Slowakijke

Men gulem

Turkije

Izgrala e mesencinka

Bulgarije

Byl ja rano, byl ja pozdno

Rusland

Lamaita

Roemenie

Israel

Sedi Donka

Bulgarije

Lugowonjka

Rusland

Damat oyunu

Turkije

Aghcka jerazanka

Armenie

Makedonsko

Macedonie

Oy Memo

Turkije

Ako Umram

Macedonie

Mei hanechalim

Israel

The Gleeful threesome

Engeland

Ashre ha'ish

Israel

Moj Muschenka

Rusland

Hora a doua din Timis

Roemenie

Bar

Armenie

Novi Kolo

Servie

Trabzoni Bar

Armenie

Boi malka

Israel

Pajdusko horo (nieuw)

Bulgarije

De Vleuter

Nederland

Brul Padruenesc

Roemenie

Posadila rozu

Rusland

Cachkac baleni

Armenie

Pravo Rodopsko Oro

Bulgarije

Hora de Mina

Roemenie

Cadirimin ustune

Turkije

Shabbat Shalom

Israel

Iedera

Roemenie

Cupino kolo

Servie

Shir al etz

Israel

Joj rado, joj radmila

Bosnie/Servie

Dineros

Israel

Spiro

Griekenland

Tropnalo oro

Macedonie

Eich af Hazman

Israel

Syrtos chasapikos

Griekenland

Kloca

Bulgarije

Eten bamidbar

Israel

Ten la

Israel

Parov Yegar Siroun Yar

Armenie

Ezmer

Turkije

Tzel Midbar

Israel

Esh

Israel

Garoon

Armenie

Valle Kosovare

Albanie

Hora Bucurestenilor

Roemenie

Harimon

Israel

Valse Zeeman

Nederland

Buenek

Bulgarije

Hora mare vranceneasca

Roemenie

Hovive Yerk

Armenie

Hora mare bucovineana

Roemenie


1LHXZVEULHIIHEUXDUL 3DMGXVNR'RNNXP 'DQVPLGGDJ5RHPHHQV (HQDDQUDGHULVGHGDQVPLGGDJ5RHPHHQVLQ/HHXZDUGHQRS PDDUWJHRUJDQLVHHUGGRRU.HXQVWZXUN'HGRFHQW&ULVWLDQ )ORUHVFXNRPWXLW5RHPHQLH6DPHQPHW]LMQYURXZ6RQLD'LRQ YHU]RUJWKLMGHZRUNVKRS2SGH.RQLQJHQFXUVXVKHEEHQZH DOHHQYRRUSURHIMHJHKDGPHWHHQKHHUOLMNH]LJHXQHUGDQV-H NXQWMHDDQPHOGHQYyyUPDDUWYLDKHWDDQPHOGLQJVIRUPXOLHU 

7HUPHQ9HQ:KRXGLQJYDQGHDUPHQ 7LMGHQVKHWGDQVHQKHEEHQZHKHWZHOHHQVRYHUGH9HQ: KRXGLQJYDQGHDUPHQ0HWGH9KRXGLQJEHGRHOHQZHGDWZH HONDDUVKDQGHQYDVWKRXGHQHQRQ]HDUPHQODWHQKDQJHQ0HW GH:KRXGLQJNRPHQGHKDQGHQ YDVW RPKRRJHQYRUPHQ]H GHOHWWHU: :LVWXGDW]HGHWHUP:KRXGLQJRRN JHEUXLNHQELMKHW]ZHPPHQ"'HEHQHQ NRPHQWLMGHQVGHVFKRROVODJRRNLQGH :KRXGLQJ  :HUHOGGDQVSOHLQQO +HW:HUHOGGDQVSOHLQ 'RORS 'DQV LVHHQWLMGMHRIIOLQH JHZHHVWPDDUKHHIWQXHHQ QLHXZHZHEVLWHHQLVWH EHUHLNHQYLDKHWZHEDGUHV KWWSZZZZHUHOGGDQVSOHLQ QO  -HYLQGWKLHUGHDJHQGDYRRU:HUHOGGDQVHQ±PX]LHNYDQKHW 1RRUGHQYDQ1HGHUODQGDGUHVVHQHWF

 .DPSHUHQLQ'UHQWKH +HWOLMNWQRJHHQEHHWMHWH NRXGRPDDQNDPSHUHQWH GHQNHQPDDULNZLOGHMHQX DOYDVWKHW'UHQWV .DPSHHUZHHNHQG DDQNRQGLJHQ9RRUHHQ DDQWDO3DMGXVNROHGHQHHQ ELMQDMDDUOLMNVµJHEUXLN¶HQ YRRUDQGHUHQZHOOLFKWOHXN RPGDQVHQHQNDPSHUHQ HHQVWHJDDQFRPELQHUHQ:DDU"&DPSLQJGH5HHsQZLVVHOWH +RRJHUVPLOGH:DQQHHU"±±MXQL'LWMDDUPHWEDOV HHQZRUNVKRS$UPHHQV*H]HOOLJ,QWHUQDWLRQDDOHQ=DQJHQ QDWXXUOLMNELMPRRLZHHUKHWNDPSYXXUHQEURRGMHVEDNNHQ  $JHQGD LQKHW1RRUGHQ  ]RPDDUW/HHXZDUGHQ XXU6QHHXZEDOOHQIHHVWELM 'D6ZLHGDQMDHQ/99 PDDUW/HHXZDUGHQ 'DQVPLGGDJ5RHPHHQV DSULO*URQLQJHQ *ULHNVHGDQVHQPX]LHN MXQL+RRJHUVPLOGH 'UHQWV.DPSHHUZHHNHQG 0HHULQIR KWWSZZZZHUHOGGDQVSOHLQQO 

 2SLQWHUQHW 3DMGXVNR'RNNXPRQOLQH KWWSSDMGXVNRGRNNXPK\YHVQO 

 1LHXZHGDQVHQ 7DQNRVDYD6HUYLs 'DPDWR\RQX7XUNLMH 2\WVYHW\RWNDOLQD5XVODQG 6HOVNRRUR6HUYLs +RUDDGRXăGLQ7LPLú5RHPHQLs 2\0HPR7XUNLMH 7KH*OHHIXOWKUHHVRPH(QJHODQG /L\D,VUDHO 7UDE]RQLEDU$UPHQLs 'H9OHXWHU1HGHUODQG dREDQNDW$OEDQLs 5D]YHFKRUPR\DPLOD\D5XVODQG 'DILQRRUR0DFHGRQLH 9ODãNRþXNDQR%XOJDULMH  ,QGHKHUKDOLQJ (VVHQR&KRUR%XOJDULMs

 0LMQFRQWDFWJHJHYHQV 3HWUD6SLWKRVW SVSLWKRVW#LWZRUNVQO KWWSVSLWVMHK\YHVQO


 

Rectificatie:

3HWUD«XLWZHON ODQGNRPW6SLUR"

8XXK«YROJHQV PLMXLW%XOJDULMH"

.ORSW«LQGHQLHXZVEULHI VWDDWDOOHHQ*ULHNHQODQG63,52 'H]HGDQVNRPWXLWGH0DFHGRQLVFKHUHJLR3LULQLQKHW=XLGZHVWHQYDQ%XOJDULMH 'HGDQVLVSRSXODLULQGHRPJHYLQJYDQ3HWULFK'HQDDPYDQGHGDQVNRPWYDQ HHQSRSXODLU0DFHGRQLVFKOLHG6SLURLVHHQMRQJHQVQDDP3HWXU,OLHYOHHUGHGH]H GDQVYDQHHQRXGHGDQVHUXLWKHWGRUS3HWULFKLQ 6SLUROLHGWHNVW âWRERMDPDOHãWRERMD âWRERMDVXUFHPRULSURNDOR 'DLGDPDOHGDLGD 9XYWDMDJRUDPRUL]HOHQD 'DKRGMDPDOHGDKRGMD 6þHWDWDQD-DQH6DQGDQVNL 'DQRVDPDOHGDQRVD 7HQNDPLSXãNDPRULERMOLMD 7HQNDPLSXãNDPRULERMOLMD 7LRVWUDVDEMDPRULIUHQJLMD 7HãNDPLSXãNDERMOLMD 7LRVWUDVDEMDPRULIUHQJLMD 9HUWDOLQJ .RVWXXPVXLWGH3LULQUHJLR *RJR 0\KHDUWWHOOVPHWRJRLQWRWKLVJUHHQIRUHVWWREH , PJRLQJWR-DQH6DQGDQVNL VEDQGWDNLQJP\ORQJQDUURZULIOH ,WDNHP\ORQJQDUURZULIOHDQGP\FXUYHGVZRUGP\KHDY\QDUURZULIOHDQGP\FXUYHGVZRUG

%XOJDULMH

'H%XOJDDUVHGDQVHQGLHZH NHQQHQYDULsUHQLQ PRHLOLMNKHLGVJUDDG 9DQHHQYRXGLJHGDQVHQXLWGH GRUSHQPHWVOHFKWVppQEDVLVSDV GLHKHUKDDOGZRUGWWRW µEXLWHQVWDDQGHUV¶ ZLM HUKHOHPDDO RSXLWJHNHNHQ]LMQGDDUZDDUGH GRUSVEHZRQHUVGH]HGDQVUXVWLJGH KHOHDYRQGYROKRXGHQ 7RWEHKRRUOLMNFRPSOH[H FKRUHRJUDILHsQGLHRQWVWDDQ]LMQ YDQXLWGHGDQVHQYDQSURIHVVLRQHOH GDQVJH]HOVFKDSSHQRIJHPDDNW ]LMQµEXLWHQ¶%XOJDULMH

 *ULHNV0DFHGRQLs %XOJDDUV0DFHGRQLs 3LULQ 0DFHGRQLs 5HSXEOLHN

2S<RX7XEHYLQGMHYHHOILOPSMHVRYHUYRONVGDQVHQ WLS]RHNRS³IRONGDQFH´ ]RRRNGLWILOPSMHRYHU %XOJDDUVHGDQVHQXLW%XOJDDUV0DFHGRQLs 

KWWSWLQ\XUOFRPEXOJDDUVPDFHGRQLH


1LHXZVEULHIPUWDSULO 3DMGXVNR'RNNXP : U DOG6LPPHU )HVWLYDO%XUJXP WPMXQL(HQJURRWVH IHHVWZHHNPHWPXOWLFXOWXUHOH PDQLIHVWDWLHVPX]LHNHWHQ HQGULQNHQHQQDWXXUOLMN GDQVJURHSHQXLWGHKHOH ZHUHOG0HHULQIRUPDWLH ZZZZUDOGVLPPHUIHVWLYDOQO

 :HUNJURHS9RONVGDQV =DWHUGDJPDDUWEHQLNQDDUHHQYRONVGDQVFRQIHUHQWLHLQ 8WUHFKWJHZHHVWJHRUJDQLVHHUGGRRUGH:HUNJURHS9RONVGDQV 'HZHUNJURHSKHHIWWRWGRHOHHQQLHXZHNRHSHORUJDQLVDWLHRS WHULFKWHQGLHGHYRONVGDQVZHUHOGNDQRQGHUVWHXQHQ1LHW DOOHHQGRFHQWHQPDDURRNYHUHQLJLQJHQHQGHGDQVHUV 'HFRQIHUHQWLHKDGWRWGRHOµKHWYHOG¶WHODWHQPHHGHQNHQRYHU GHIXQFWLHYDQGHQLHXZHNRHSHORUJDQLVDWLH(HQYDQGHHHUVWH SUDNWLVFKHDFWLYLWHLWHQLVKHWODQGHOLMNJDDQYHU]DPHOHQYDQ DGUHVJHJHYHQV9RRU1RRUG1HGHUODQGKHELNGLWYRRUDOVQRJRS PHJHQRPHQ 

'DQVULFKWLQJ :DQQHHUZH]HJJHQ µLQGDQVULFKWLQJ¶EHGRHOHQ ZHLQGHNULQJµWHJHQGH NORNLQ¶,QYURHJHUH GDQVEHVFKULMYLQJHQZRUGW GDWRRNZHOµWHJHQGH]RQ LQ¶JHQRHPG'DWHUHFKWHU QRJPHHUGDQVULFKWLQJHQ PRJHOLMN]LMQEOLMNWXLWGH]H V\PEROHQGLHJHEUXLNW ZRUGHQELMHHQGDQVQRWDWLH +HWSLMOWMHJHHIWGHYHUSODDW VLQJULFKWLQJDDQHQKHWNRUWH VWUHHSMHGHOLFKDDPVSRVLWLH 

1LHXZRS ZZZZHUHOGGDQVSOHLQQO ILOPSMHVYDQYRONVGDQVHQ RRN(VK ILOPSMHVRYHUNRVWXXPV LQWHUQDWLRQDOHVFKRHQPDWHQ 9RONVGDQVDJHQGD1RRUG1HG 

 $JHQGD LQKHW1RRUGHQ  DSULOXXUO/HHXZDUGHQ *\P]DDO'UDFKVWHUSOHLQ /HQWHEDO PHL±XXU<VEUHFKWXP 1HGHUODQGVHGDQVHQJHJHYHQ GRRU:LOOHP PHL±%ROVZDUG 2SHQVORWDYRQG3RURGLQNDPHW )HUGLYHGXQVMH PHL±<VEUHFKWXP 6KRZDYRQG<GXQDPHWEDO PHL 6ORWDYRQG3DMGXVNR PHL±/HHXZDUGHQ J\P]DDO7HOHPDQQVWUDDW 2SHQ6ORWDYRQG/99'D6ZLHGDQMD MXQL+RRJHUVPLOGH 'UHQWV.DPSHHUZHHNHQG

 2SLQWHUQHW KWWSSDMGXVNRGRNNXPK\YHVQO ,QIRUPDWLHHQDJHQGD1RRUG1HG KWWSZZZZHUHOGGDQVSOHLQQO 

1LHXZHGDQVHQ 7DQNRVDYD6HUYLs 'DPDWR\RQX7XUNLMH 2\WVYHW\RWNDOLQD5XVODQG 6HOVNRRUR6HUYLs +RUDDGRXăGLQ7LPLú5RHPHQLs 2\0HPR7XUNLMH 7KH*OHHIXOWKUHHVRPH(QJHODQG /L\D,VUDHO 7UDE]RQLEDU$UPHQLs 'H9OHXWHU1HGHUODQG dREDQNDW$OEDQLs 5D]YHFKRUPR\DPLOD\D5XVODQG 'DILQRRUR0DFHGRQLH 9ODãNRþXNDQR%XOJDULMH 0DKDJDOHDVFDU5RHPHQLH <DGDNDLQXVKNXORPDOD5XVODQG 'DQD5RHPHQLs

 0LMQFRQWDFWJHJHYHQV 3HWUD6SLWKRVW SVSLWKRVW#LWZRUNVQO KWWSVSLWVMHK\YHVQO 


LMH

 dREDQNDW$OEDQLs dREDQNDWPRMTsVKNRMQs =DOOLWPRMoREDQNDWs 6KNRMQsHWMHUULQSsUGMHPWHs 0DOLWPRMoREDQNDWs 5HIUHLQ 2OLULOLULSsUGMHPWsHPDOLWs 'MHPWsPRMPH\OOsWsNXTPHVEDOOLWs 2PRMoREDQNDWs 2PRMWsPLUDWs 7LUUPRWsUPRMWsWMHUULP 7XEsMPsUUREDWULPDYH 7LUUHWUDVKsRPRVHWLUU +ROOsPRMPRVHWLUUPRM 3sUWULPDWTsIOHMQsGs %RUsRPRMQsGsERU

2KP\VKHSKHUGHVVHVZKRZDON 2QVWRQ\SDWKVRKP\ VKHSKHUGHVVHV *RDQGVSLQ ZRRO IRUWKHER\V ,QWKHPRXQWDLQV IUHHGRPILJKHUV RKP\VKHSKHUGHVVHV 5HIUHLQ 2KIUHHGRPIUHHGRPIRUWKHER\VLQ WKHPRXQWDLQV %R\VZLWKDUHGVWDURQWKHLU IRUHKHDGV 2K\RXVKHSKHUGHVVHV 2K\RXJRRGRQHV 6SLQP\VLVWHUVSLQQRZ 7RPDNHFORWKHVIRUWKHKHURHV 6SLQLWWKLFNQRWWKLQ 'RQRWVSLQLWWKLQ )RUWKHKHURHVZKRVOHHS ,QWKHVQRZRKWKHVQRZ


1LHXZVEULHIPHL 3DMGXVNR'RNNXP /DDWVHOHVHQHHUVWHOHV :HVOXLWHQKHWGDQVVHL]RHQIHHVWHOLMNDIRSZRHQVGDJPHL :H]LMQGDQZHONRPELM'LQD%RHUVPD%XWHQZHLLQ0RUUD -HKRHIWJHHQVWRHOPHHWHQHPHQ:HOJUDDJOHNNHUHKDSMHVHQ GULQNHQ+HWEHVWXXU]RUJWYRRUZDWOHNNHUVELMGHNRIILH 2RNGDQEHJLQQHQZHRPXXU 'HOHVVHQZHHURSZRHQVGDJVHSWHPEHURPXXU ,HGHUHHQEHGDQNWYRRUKHWJH]HOOLJHGDQVVHL]RHQHQHHQ KHOHILMQH]RPHUWRHJHZHQVW 

0DKDODJHDVFD 'H0DKDODJHDVFD YOLHJGDQV XLW5RHPHQLHLVJHPDDNWGRRU (ULN9HHQVWUDRSGH DDQVWHNHOLMNHPX]LHNYDQGH EDQG0DKDOD5DL%DQGD *UDSSLJZHHWMHGHPX]LHNLV RRNJHEUXLNWLQGH%RUDWILOP 

 3ROHJQDODH7XGRUD ,QGHYRULJHOHVKHEEHQZHHHQ GDQVJHOHHUGRSKHWSUDFKWLJH %XOJDDUVHQXPPHU3ROHJQDODH 7XGRUD'HPX]LHNHQ]DQJLVYDQ KHW%XOJDDUVH)RON(QVHPEOH3KLOLS .RXWHY 9LQGMHGHPX]LHNPRRL"'H&'LV RQOLQHWHEHVWHOOHQ KWWSXQXP -HYLQGWKLHURRNGHVRQJWHNVW

 

 $JHQGD LQKHW1RRUGHQ  PHL±/HHXZDUGHQ J\P]DDO7HOHPDQQVWUDDW 2SHQ6ORWDYRQG/HHXZDUGHQ WPMXQL%XUJXP : U DOG6LPPHU)HVWLYDO MXQL+RRJHUVPLOGH 'UHQWV.DPSHHUZHHNHQG

 2SLQWHUQHW 3DMGXVNR'RNNXPRQOLQH KWWSSDMGXVNRGRNNXPK\YHVQO ,QIRUPDWLHHQDJHQGD1RRUG1HG KWWSZZZZHUHOGGDQVSOHLQQO 

1LHXZHGDQVHQ 7DQNRVDYD6HUYLs 'DPDWR\RQX7XUNLMH 2\WVYHW\RWNDOLQD5XVODQG 6HOVNRRUR6HUYLs +RUDDGRXăGLQ7LPLú5RHPHQLs 2\0HPR7XUNLMH 7KH*OHHIXOWKUHHVRPH(QJHODQG /L\D,VUDHO 7UDE]RQLEDU$UPHQLs 'H9OHXWHU1HGHUODQG dREDQNDW$OEDQLs 5D]YHFKRUPR\DPLOD\D5XVODQG 'DILQRRUR0DFHGRQLH 9ODãNRþXNDQR%XOJDULMH 0DKDJDOHDVFD5RHPHQLH <DGDNDOLQXVKNXORPDOD5XVODQG 'DQD5RHPHQLH =D]SL-DX]LDN)UDQNULMN%DVNLVFK 3ROHJQDODHWXGRUD%XOJDULMH

 .DOLQD±VQHHXZEDOOHQERRP

1HYRIRRQ 9RRUKHWQLHXZHVHL]RHQZHHUQLHXZH GDQVVFKRHQHQQRGLJ" 2SGHZHEVLWHYDQ1HYRIRRQ ZZZQHYRIRRQQO NXQMHQLHWDOOHHQYRONVGDQVFG¶VNRSHQ PDDURRNERHNHQEODGPX]LHNHQGDQVVFKRHQHQ 9DDNGDQVHQZLMRSFDUDFWHUHV GLHHUPHWYHUVFKLOOHQGH KDNKRRJWH]LMQRIRS GDQVVQHDNHUVGLHHHQ µJHVSOHWHQ¶]RROKHEEHQ 

 0LMQFRQWDFWJHJHYHQV 3HWUD6SLWKRVW SVSLWKRVW#LWZRUNVQO 


 %XOJDULMH

<DGDNDOLQXVKNXORPDOD (yah dah kah-LEE-noosh-koo lah-MAH-lah) Docent: Radboud Koop Gemaakt door: Hennie Konings

Nieuwsbrieven Pajdusko 2008-2009  

Nieuwsbrieven van Internationale volksdansvereniging Pajdusko in Dokkum, samengesteld door Petra Spithost

Nieuwsbrieven Pajdusko 2008-2009  

Nieuwsbrieven van Internationale volksdansvereniging Pajdusko in Dokkum, samengesteld door Petra Spithost

Advertisement