Page 1

SPRAVODAJCA MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES

N A Ť Š E V O R S TA Číslo 63

13. ročník

marec 2019

www.spisskastaraves.sk

mesto@spisskastaraves.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 Rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. zo dňa 10. januára 2019 vyhlásil predseda Národnej rady SR voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov určil deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019. V Spišskej Starej Vsi sú pre voľby prezidenta Slovenskej republiky vytvorené dva okrsky – okrsok č. l pre voličov ulice Štúrovej – volebná miestnosť – Základná škola, prízemie; okrsok 2 – pre voličov ulíc: Slov. nár. povstania, 1. mája, Kukučínovej, Jesenského Mlynskej, Tatranskej, Športovej, Za Riekou, Lysej nad Dunajcom – volebná miestnosť – zasadacia miestnosť v Dome kultúry, prízemie. Právo voliť má občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Volič môže voliť na území SR vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič pred dňom volieb požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby mestský úrad alebo už v deň konania volieb priamo príslušnú okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Pre voľby prezidenta Slovenskej republiky boli zaregistrovaní títo kandidáti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta Marián KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava Kandidáti József Menyhárt a Robert Mistrík sa kandidatúry vzdali.

Úspešná realizácia nadstavby a prístavby v Zariadení sociálnych služieb Jasoň Dňa 31.01.2019 sa uskutočnila slávnosť otvorenia nových priestorov v objekte Zariadenia sociálnych služieb Jasoň. Pozvanie na túto akciu prijali predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský, PhD., vedúci kancelárie predsedu PSK PaedDr. Marek Cimbala, PhD., vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK Ing. Pavel Slaninka, vedúci oddelenia financovania a registrácie na Odbore sociálnych vecí a rodiny Mgr. Viktor Guman, poslanec PSK za okres Kežmarok MUDr. Ján Hencel, MSc., primátor mesta Spišská Stará Ves Ing. Ján Kurňava, riaditeľka spojenej školy Mgr. Anna Kromková, predseda predstavenstva Zastrova a.s. Ing. Peter Výrostek a výkonný riaditeľ Ing. Miloš Strmenský, starosta obce Malá Franková Bc.

Milan Kalafut, p. dekan Pavol Garaj a p. kaplán Štefan Bocko, stavebný dozor Stanislav Šivčo a ostatní prítomní. Celá slávnosť sa niesla v radostnej atmosfére a slová vďaky sa v príhovoroch spomínali asi najviac. Aj touto formou vyjadrujeme úprimné poďakovanie v prvom rade Bohu za požehnanie síl a darov, ktoré nám každý deň v plnosti udeľuje, ďalej Prešovskému samosprávnemu kraju nášmu zriaďovateľovi, sponzorom, osobám, ktoré stáli pri zrode myšlienky zlepšiť prevádzkové podmienky a celkový štandard poskytovaných sociálnych služieb, realizátorovi stavby a jeho pracovníkom, stavebnému dozoru, personálu a prijímateľom sociálnych služieb za trpezlivosť pri znášaní hluku, za pracovné nasadenie a elán, ktoré zamest-

nancom aj za značne sťažených podmienok počas výstavby vôbec nechýbali. Veľká vďaka patrí aj poslancom PSK, mestu Spišská Stará Ves, pánovi dekanovi a pánovi kaplánovi za modlitby, za podporu, rady a pomoc, ktorú nám všetci vyššie zmienení v plnosti preukázali. Záujem o poskytované sociálne služby v Zariadení sociálnych služieb Jasoň sa stretáva s pozitívnym

ohlasom. Teší nás, že prijímatelia sociálnych služieb majú vytvorené výborné podmienky na dôstojný život. Stále máme pred sebou méty, ktoré by sme chceli dosiahnuť a tieto profesionálne ciele nás motivujú ísť ďalej, ďalej pri napĺňaní poslania slúžiť národu a ľuďom, ktorých nám Boh zveril do starostlivosti. PhDr. Viera Pasterová, PhD. riaditeľka ZSS Jasoň


2

STAROVEŠŤAN

MAREC 2019

Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva Mestské zastupiteľstvo dňa 28. februára 2019 prerokovalo a: A) vzalo na vedomie: - správu o plnení uznesení - správu o aktivitách Spojenej školy. - správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. - správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky - informáciu o príprave podkladov na vybudovanie cyklochodníka a chodníka pre peších pozdĺž cesty Spišská Stará Ves - Matiašovce B) zrušilo: - uznesenie MsZ č. 34/2-1/07 zo dňa 23. 1. 2007 C) schválilo: - VZN č. 1/2019 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov - rozpočtové opatrenie č. 1/2019 - odpredaj majetku mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa - ide o pozemok, ktorý tvorí prístup k nehnuteľnosti žiadateľov, o ktorom

MsZ rozhodlo 3/5–novou väčšinou všetkých poslancov podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - novovytvorená parcela KN C 503/6 o výmere 309 m2 – záhrady v k. ú. Spišská Stará Ves, odčlenená od parcely registra C 503/2, na základe GP č. 19/2016, vyhotoveného Ing. Jánom Furcoňom, geodetom, kupujúci: Antiqua Villa s. r .o., Slov. nár. povstania 111, 061 01 Spišská Stará Ves, kúpna cena: 3 090 € - pridelenie mestského nájomného trojizbového bytu č. 8, Štúrova 574/44, Spišská Stará žiadateľovi Katarína Krojerová, Slov. nár. povstania 172/8, Spišská Stará Ves - podanie žiadosti o zakúpenie chodníka na Lysú nad Dunajcom od VÚC Prešov za 1 € D) odročilo: - žiadosť p. Kočinského o odpredaj pozemku na ďalšie rokovanie MsZ.

Oznam daňového úradu Daňový úrad Prešov, kontaktné miesto Kežmarok oznamuje, že zber daňových priznaní za rok 2018 budú pracovníci daňového úradu vykonávať 25. marca 2019 v čase od 8.00 15.00 hod. v budove Kultúrneho domu Spišská Stará Ves.

Z rokovania RZTPO 8. 3. 2019 sa vo Veľkom Slavkove uskutočnilo valné zhromaždenie Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí, ktoré zastupuje obce a mesta okresu Kežmarok, Poprad a priľahlých okresov. Valné zhromaždenie sa venovalo témam cyklodopravy v regióne, územnému plánovaniu, téme odpadov. Taktiež predseda RZTPO Judr. Štefan Bieľak predniesol správu o činnosti RZ za rok 2018, informoval o aktualitách zo zasadnutia Rady ZMOS, príprave 30. snemu ZMOS-u, ktorý sa bude konať 22.-23. mája 2019 v Bratislave. Prítomný predstavitelia samospráv schválili návrh rozpočtu RZ na rok 2019, správu o hospodárení RZ za rok 2018 a schválili návrh nových stanov združenia. Staronovým predsedom RZTPO sa stal JUDr. Štefan Bieľak, za podpredsedov na najbližšie štyri roky boli zvolení Michal Sýkora (starosta obce Štrba) a Stanislav Kopáč (starosta Liptovskej Tepličky). Nové stanovy združenia zároveň vytvorili novým orgán, ktorým je 10 členná rada združenia. Rada združenia v nasledujúcom štvorročnom období bude pracovať v tomto zložení: JUDr. Gabriel Bodnár – starosta Batizoviec, Bc. Mária Kleinová - starostka Spišského Štiavnika, PhDr. Mgr. Ján Ferenčák - primátor Kežmarku, Mgr. Petr Duda - starosta Veľkej Lomnice, Ing. Ján Kurňava - primátor Spišskej Starej Vsi, Ing. Viera Strelová - starostka Výbornej a Ing. Dáša Vojsovičová - primátorka Svitu. Členmi Rady RZTPO sú aj podpredsedovia a predseda združenia.

Stretnutie predstaviteľov Zamagurských samospráv V piatok 1. 2. 2019 sa na pozvanie primátora mesta Ing. Jána Kurňavu uskutočnilo prvé povolebné stretnutie predstaviteľov Zamagurských samospráv. Pracovné stretnutie sa konalo v zasadačke Kultúrneho domu v Spišskej Starej Vsi. Všetkých prítomných predstaviteľom samospráv privítal primátor mesta, poprial im veľa úspechov v ďalšom volebnom období. Oboznámil ich s aktuálnou situáciou zdravotníctva v meste, zaoberali sa aj témou zimnej údržby ciest v našom regióne. Ing. Štefan Danko, odborný administratívny pracovník Miestnej akčnej skupiny TATRY-PIENINY-LAG informoval o aktivitách a aktuálnej situácii MAS. Na záver pracovného stretnutia pokračovala voľná diskusia a spoločný obed. Prítomní starostovia sa dohodli na ďalšej vzájomnej spolupráci.

Demografický vývoj v Spišskej Starej Vsi v roku 2018 Už tradične začiatkom roka prinášame informáciu o demografickom vývoji v našom meste v predchádzajúcom roku. V roku 2018 sme po niekoľkých pomerne priaznivých rokoch v demografickom vývoji zaznamenali výrazný pokles počtu obyvateľov. Tento stav bol spôsobený veľkým počtom odhlásených obyvateľov z trvalého pobytu, ale v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi aj nepomerne vysokým počtom úmrtí. V minulom roku tak došlo k celkovému poklesu počtu obyvateľov o 42. Celkový počet obyvateľov k 1. 1. 2018 bol 2 258, z toho 1 123 mužov (49,73 %), a 1 135 žien (50,27 %). V roku 2018 sme zaznamenali prírastok obyvateľov celkom 57, z toho 24 mužov a 33 žien. Prírastok obyvateľov narodením predstavuje celkový počet 21 detí, z toho 6 chlapcov a 15 dievčat. Na trvalý pobyt sa prihlásilo celkom 36 obyvateľov, z toho 17 mužov a 19 žien. Naproti tomu úbytok obyvateľov bol celkom 99, z toho 52 mužov a 47 žien. Prirodzený úbytok – úmrtie - predstavoval celkový počet 32 obyvateľov, z toho 16 mužov

a 16 žien. Z trvalého pobytu sa odhlásilo celkom 67 obyvateľov, z toho 36 mužov a 31 žien. Celkový počet obyvateľov k 31. 12. 2018 bol 2 216, z toho 1 094 mužov, čo je 49,37 %, a 1 122 žien – 50,63. %. K zmene pobytu v rámci mesta došlo v 39 prípadoch, zrušenie pobytu na návrh vlastníka nehnuteľnosti v roku 2018 nebolo zaznamenané. V minulom roku uzavrelo sobáš 21 našich občanov, z toho 13 v našom matričnom obvode, 7 mimo nášho matričného obvodu. V troch prípadoch bolo uzavreté manželstvo medzi občanmi nášho mesta. V roku 2018 nám do evidencie obyvateľov pribudli detičky s netradičnými, ale aj klasickými, menami. Z dievčenských mien to boli Daša, Katarína, Alžbeta – 2x, Natália, Bianka, Juliana, Vanesa, Kristína, Dominika, Rebeka, Eliška, Monika, Veronika a Ema. A u chlapcov to boli mena Juraj, Tomáš, Šimon, Štefan, Matej a Marek. V meste máme najviac nositeliek mena Mária – 124, Anna – 85 a na treťom mieste sú to Jany a Janky – 46. U mužov máme najviac nositeľov mena Ján – 115, Jozef – 101 a Peter – 64.


MAREC 2019

STAROVEŠŤAN

3

STRAVOVANIE DÔCHODCOV PO NOVOM Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 28. 2. 2019 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov (ďalej VZN) s účinnosťou od 1. 4. 2019. Týmto VZN bola stanovená výška príspevku na stravovanie pre dôchodcov (ďalej len príspevok) podľa príjmu takto: Príjmové skupiny príjemcov príspevku na stravovanie Príjem v € (výška dôchodku/súbeh dôchodkov)

Príspevok mesta v €

do 300 od 301 do 370 od 371 do 440 od 441 do 510 od 511 do 580 nad 581

1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Príspevok sa poskytne poberateľom starobného dôchodku, vrátane predčasného dôchodku, prípadne ak ide o súbeh starobného a vdovského/vdoveckého dôchodku s trvalým pobytom v Spišskej Starej Vsi a ktorí nevykonávajú žiadnu zárobkovú činnosť. Príspevok sa poskytne aj poberateľom invalidného dôchodku s mierou postihnutia nad 70 %. O poskytnutie príspevku môže dôchodca požiadať osobne alebo prostredníctvom inej fyzickej osoby podaním žiadosti uvedenej v prílohe č. 1 tohto VZN do podateľne mestského úradu. Prílohou žiadosti je Rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní, resp. zvýšení, dôchodku. Vzor žiadosti je zverejnený na webstránke mesta a na úradných tabuliach mesta, alebo bude žiadateľom poskytnutý v kancelárii č. dverí 6 na prízemí mestského úradu pani Jurkovičová. Príspevok sa bude poskytovať na jedno teplé jedlo v pracovných dňoch, a to v stravovacích zariadeniach – naďalej sú to školské jedálne základnej a materskej školy, Zariadenie sociálnych služieb Jasoň a od 1. 4. 2019 sa bude príspevok poskytovať aj v stravovacích zariadeniach v Spišskej Starej Vsi, s ktorými mesto na tento účel uzavrie dohodu, t. j. Pizzeria Taverna, Reštaurácia NOVA, Reštaurácia Tri koruny.

Košičania spomínali na osobnosti 14. 2. 2019 bola v priestoroch Súkromného etnografického múzea Humno v Košiciach spomienková slávnosť na osobnosti, ktoré sú spojené aj so Spišskou Starou Vsou. Bolo to stretnutie venované 85. výročiu vydania Slovenskej ornamentiky Štefana Leonarda Kostelničáka, spomienke na nedávno zosnulú autorku knihy Čaro ornamentu PhDr. Annu Kostelničákovú , aj spomienke na kníhkupca Júliu-

sa Kustru Košického (75. výročie úmrtia), ktorý úzko spolupracoval so Š. L. Kostelničákom. Na tomto stretnutí sa zišli v hojnom počte potomkovia rodiny Kostelničákovej, Kustrovci, aj matičiari z Košíc. So slávnostnými príhovormi vystúpili: Juraj Barla, riaditeľ múzea, za Maticu slovenskú sa prihovorila PhDr. Gabriela Čiasnohová a Ing., Mgr. Anton Meteňko, PhD. Gabriela Čiasnohová premietla medailón o živote a tvorbe Štefana Leonarda Kostelničáka, praneter a neter Ľudmila Lisanská a Anna Kromková spomínali na dr. Kostelničákovú. Na kníhkupca Júliusa Kustru Košického spomínal jeho pravnuk Mgr. Oliver Hvizd a vnučka Mária Renáta Štillichová, Kustrová. Kultúrnym programom potešili gymnazisti z Krompách. Košickí matičiari majú naplánovaný tradičný zájazd Po stopách Š. L. Kostelničáka do Spišskej Starej Vsi 21.9.2019. Bude to spomienka na 70. výročie úmrtia nášho rodáka., majstra ornamentu Š. L. Kostelničáka.

Spomienka spolužiaka, kamaráta Panta rei – týmto výrazom vyjadril starogrécky filozof pohyb času, plynutie všetkého okolo nás, resp. , že svet je v neustálom pohybe. A mal pravdu, lebo čas beží ukrutným tempom. Áno, čas beží, preto i ja by som sa chcel obzrieť v čase a pripomenúť si už rok od odchodu do večnosti Vášho primátora, dobrého Zamagurčana a môjho dobrého kamaráta – Ing. Jozefa Harabina, ktorého sme poznali ako významného regionálneho politika. Ale ja by som ho chcel predstaviť aj inak. Osud nás dal dohromady počas štúdií na Vysokej škole poľnohospodárskej (VŠP) v Nitre. On študoval zoo-odbor a ja fyto-odbor. Dala nás dovedna aj láska k prírode, vtedy som ešte nevedel, že ma do Zamaguria privedie aj iná láska. Spolu s Jožom sme sa spoznali v turistickom oddiely na VŠP. Tu sme spolu absolvovali veľa krásnych pobytov v prírode. Na mnohých akciách sme spolu preberali rôzne problémy – ohľadom prírody, dievčeniec, politiky i regiónov. Tu som spoznal aký je lokálpatriot a milovník svojho rodného kraja. Okrem toho mal rád aj ostatné kúty Slovenska. No asi najviac mu prirástla k srdcu „Biela stopa SNP“, ktorej bol mnohonásobným účastníkom, a týmto som Vám milí čitatelia prezradil jeho ďalšiu vášeň. Áno boli to bežky. Na týchto tenkých drevách sme absolvovali nejeden pochod, nejednu túru, okrem Bielej stopy to boli Malé Karpaty, zimná Dukla, zimný prechod Javorníkov, Strážovských vrchov, či turistické pobyty v Račkovej doline s Turistickým oddielom Slávia VŠP Nitra. No a za zimnou turistikou nezaháľala ani letná. Toľko akcií, čo sme spolu zažili a kilometrov prešli, to by som musel písať strašne dlho. Ďalšou jeho veľkou láskou bolo poľnohospodárstvo, konkrétne odbor – jeho ovečky. Túto lásku si priniesol z domu – z rodnej Osturne. Áno chcem tým povedať to, že prv ako sa z neho stal významný regio-

nálny politik bol Jožo veľký a dobrý odborník na ovce. To čo on dokázal na bývalom JRD v Spišskej Starej Vsi pri ovciach, by bola samostatná kapitola. Jeho prístup, zodpovednosť k práci, ale aj svojich podriadených bola špičková, a to sa prejavilo aj na výsledkov chovu oviec na JRD. Čo by mohol potvrdiť nejeden pracovník JRD. Skrátka bol odborník naslovovzatý. S Jožom sme si mali vždy čo povedať, či v škole a potom aj v praxi. A vôbec nás nerozdeľovalo to v čom sme boli odlišní, a to bola politická orientácia. Každý z nás stál na opačnom konci barikády. On bol už vo vysokoškolských laviciach orientovaný doľava a my sme vtedy mohli len v tichosti do neho vŕtať a dávať mu potichu otázky, ktoré sme mohli nahlas zopakovať až po roku 1989. Ale aj napriek týmto rozdielom sme mali k sebe blízko, a to preto, že sme nedávali do popredia farbu nášho dresu, ale cit, ľudskosť a hlavne vzájomné pochopenie našich osobných názorov. Jožo, prežili sme spolu veľa krásnych chvíľ, za ktoré Ti ďakujem a verte mi, keď zavítam do Spišskej Starej Vsi a nestretnem Ťa, tak mi tu niečo chýba. Ale to hlavné zostáva, nechýbaš v mojom srdci. Ahoj Jožo.


4

MAREC 2019

STAROVEŠŤAN

Spojená škola informuje n Testovanie 9 – žiaci 9. ročníka ZŠ 3.4.2019 n Zápis do 1. ročníka ZŠ 30.4.2019 od 13.00 do 15.00 hod. v budove ŠKD n Prijímacie skúšky do gymnázia 13.5.2019 a 16.5.2019 n Zápis do MŠ 2.5.2019 – 15.5.2019 n Zápis do ZUŠ 20.5.2019 -24.5.2019 od 11.00 do 16.00 v priestoroch ZUŠ Spišská Stará Ves aj na v Elokovanom pracovisku v Spišských Hanušovciach n Ústne maturitné skúšky v gymnáziu 20.5.2019 -21.5.2019

Nádoby na nápojový kartón Mesto Spišská Stará Ves za účelom skvalitnenia života v našom meste a zlepšenia odpadového hospodárstva zakúpilo nové nádoby na nápojový kartón. Nádoby sú oranžovej farby, označené nápisom Tetrapack a budú rozmiestnené v našom meste v mesiaci marec. Do týchto nádob na separovaný zber môžu obyvatelia mesta vyhadzovať nápojové kartóny (krabičky) od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a ovocných štiav.

Harmonogram vývozov komunálneho odpadu na rok 2019 zelená- 26

þervená-13

biela-9

11.1.2019 25.1.2019

11.1.2019

11.1.2019

január

8.2.2019 22.2.2019

8.2.2019

február

8.3.2019 22.3.2018

8.3.2019

marec

5.4.2019 19.4.2019

5.4.2019

apríl

25.1.2019

22.2.2019

22.3.2018

3.5.2019 17.5.2019 31.5.2019

31.5.2019

jún

14.6.2019 28.6.2019

28.6.2019

júl

12.7.2019 26.7.2019

26.7.2019

august

9.8.2019 23.8.2019

23.8.2019

september

6.9.2019 20.9.2019

20.9.2019

máj

žltá-7

5.4.2019

3.5.2019 17.5.2019

17.5.2019

28.6.2019

12.7.2019

9.8.2019

6.9.2019 20.9.2019

4.10.2019

október

november

december

18.10.2019

1.11.2019 15.11.2019 29.11.2019 13.12.2019 27.12.2019

18.10.2019

1.11.2019

1.11.2019

15.11.2019

13.12.2019

13.12.2019 27.12.2019


MAREC 2019

5

STAROVEŠŤAN

Kapitoly zo staroveskej kroniky (38) Spišská Stará Ves v tridsiatych rokoch (1) Nedostatok finančných prostriedkov nedovoľoval rodičom zabezpečiť svojim deťom vyššie vzdelanie. Nadaných žiakov bolo dosť, ale študovalo ich len niekoľko. V prvých rokoch ČSR to boli bratia Andrej a Pavol Faigelovci, František Pjontek, Vojtech Bottenstein, Gejza Nálepka, Štefan Kostelničák, Ján Kostelničák, Ján Novák, Ján Kovalčík a z dievčat len štyri, a to Mária Nálepková, Valika Gürschingová, Marta Pavliková a Žofia Grutková. Poliaci po roku 1920 ponúkali bezplatné štúdium v Novom Targu s úmyslom odnárodniť Slovákov. Takto skončili gymnaziálne štúdium Jozef Gürsching, Štefan Gürsching, Andrej Ovšonka, Ján Kutarňa, František Tripský, Peter Zadjora, Štefan Knutelský a Andrej Chmeľ. Učiteľský ústav skončil v Poľsku Jozef Pjontek, ktorý tam aj zostal natrvalo. Od roku 1929 chodievali staroveskí žiaci už výlučne na gymnázium do Levoče (roku 1929 to boli František Kostelničák a Ján Ovšonka, roku 1930 Margita Pjontková a Ľudmila Baňkosová a roku 1931 Imrich Gürsching a Eduard Pavlik). Dôležitou udalosťou roku 1931 boli voľby do obecných a okresných zastupiteľstiev. Voľby do oboch s výrazným náskokom vyhrala HSĽS. Do práce v školskom roku 1931/32 nenastúpila Šarolta Barnová, ktorá bola ťažko chorá a v novembri 1931 aj zomrela, keď pred smrťou prestúpila zo židovského na katolícke vierovyznanie. Školská správa vyriešila nedostatok učiteľov len postupne, keď v máji 1930 nastúpil Karel Kratochvíl, v septembri 1931 Oľga Studená a v januári 1932 Jaroslav Fischer, ktorý sa stal známym ako cvičiteľ mládeže i dospelých v „Sokole“. Medzitým schválilo Ministerstvo školstva a národnej osvety 4. ročník, čím sa staroveská škola stala po dlhých rokoch štvortriednou. Riaditeľstvo Ľudovej banky v Ružomberku rozhodlo postaviť priestrannú poschodovú budovu s kancelárskymi miestnosťami a bytom pre dirigenta, pretože staroveská filiálka nemala vhodné priestory v dome Štefana Ogiboviča. So stavbou sa začalo v septembri 1931, ukončená bola koncom leta 1932. Je to budova terajšej Galérie F. Katonu. Banku slávnostne otvoril Andrej Hlinka. Ako nový dirigent

filiálky nastúpil Július Kolbenheyer. Vedenie DHS zakúpilo prvú motorovú striekačku, ktorá sa stala predmetom obdivu širokej verejnosti. Posviacka sa konala 8. septembra 1931. Dobrú prípravu a pohotovosť preukázali hasiči niekoľko dni pred touto udalosťou, keď v noci z 12. na 13. augusta horela stodola vedľa Mravčákovho mlyna. V dňoch 22. až 24. septembra 1931 napadlo toľko snehu, že autobus musel na dva dni prerušiť premávku. Poštový úrad bol presťahovaný do budovy Potravného družstva, kde boli adaptované priestory družstevného hostinca. Dňa 15. augusta 1931 mal primičnú sv. omšu páter Leander František Tripský, príslušník rádu minoritov. Po oslobodení bol farárom v chráme sv. Jakuba v Prahe, kde aj zomrel roku 1980. Dňa 28. januára 1932 bola založená organizácia „Okresná pečlivosť o mládež“, ktorej predsedom sa stal dr. Vratislav Voves, predseda okresného súdu. Začalo sa so stravovacou akciou v škole pre deti nemajetných rodičov. V druhom polroku školského roku 1931/32 dostávalo 22 žiakov varené mlieko a rožok. V školskom roku 1932/33 zvýšil sa počet týchto žiakov na 40. 9. júna 1932 bolo prerušené vyučovanie „pre ohrozenie na živote“, keďže miestnosti tried bolo potrebné súrne opraviť. Pri týchto opravách sa zriadil aj kabinet. Do školského roku 1932/33 nastúpil nový učiteľský zbor. Správcom školy sa stal Ferdinand Miklóšš a ako noví učitelia prišli Jozef Krejnus, Adela Kahancová a Jaromíra Peřinová. V dňoch 20. a 21. júna 1933 uskutočnil sa školský výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne na 2 vozoch. Veľkou novotou roku 1932 bol príchod taxikára Hansa Schedu, ktorého štvorsedadlová tatrovka denne stála pred hotelom Mangel. Roku 1936 predal svoje auto Ladislavovi Mangelovi a kúpil šesťsedadlovú tatrovku, s ktorou si zarábal na skromné živobytie až do roku 1944. Obecnú radu v roku 1933 tvorili starosta Andrej Vyrostek (HSĽS), podstarosta Andrej Novák (HSĽS) a členovia Josef Votroubek (čsl. strana národ. Socialistov), Ján Grutka (HSĽS) a Jozef Fronc (HSĽS). V okresnom výbore boli zo Starej Vsi členmi Ján Tripský (čsl. strana ľudová), Jozef Grutka

a Štefan Ogibovič (obaja HSĽS), v okresnom zastupiteľstve boli Jozef Grutka (HSĽS), František Česelský (agrárna strana), Štefan Ogibovič (HSĽS) a Ján Tripský (čsl. strana ľudová). Významnou udalosťou tohto roku bol odchod dekana a farára Ladislava M. Herbsta, ktorý v máji po 22 ročnom pôsobení bol preložený na faru v Župčanoch. Dňa 15. októbra 1933 bol do funkcie dekana uvedený matiašovský farár Andrej Podolský. V týchto rokoch boli následujúce ceny potravín: 1 l mlieka stál 1,20 Kč, 1 kg masla 15 Kč, 1 kg tvarohu 5 Kč, 1 kg hov. mäsa 6 Kč, 1 kg slaniny 14 Kč, 1 kg medu 12 Kč. Kosec za dennú prácu zarobil 15 Kč s celodennou stravou. Hrobár za vykopanie veľkého hrobu dostal 20 Kč, za malý hrob 15 Kč a k tomu 1 chlieb a pol litra pálenky. V Starej Vsi pôsobili títo živnostníci: kováči (Žigmundovič, Bulinský, Zadjora), kolári (Michal Slovik, Palar), pekári (Krieger, Frei), mäsiari (Goldmann, Rosenblum, František Fabian Slovik, Andrej Babik), krajčíri (Gajovský, Einhorn), obuvníci (Jozef Gürsching, František Pjontek), holič (Viliam Haupt), stolári (Andrej Nálepka, František Vojsovič, Brandt), murársky majster (Ľudovít Krajíček), obchodníci (Jozef Strompf, Ale-

xander Marušinský, Jozef Rosenblum, Rosa Korn, Spira, Schmelzer a Hecht), kominár (František Franke), krčmári (Grasgrün a Mangel, ktorý mal aj reštauráciu a hosťovské izby). Roku 1933 bolo v okresnom úrade 5 úradníkov (okresným náčelníkom bol Baltazár Mattiaszovszky), v okresnom súde 6 úradníkov (prednostom bol dr. Vratislav Voves), v Bernom úrade 4 úradníci (prednostom bol Josef Votroubek), v dôchodkovom kontrolnom úrade 3 úradníci (prednostom bol Dvořák), na poštovom úrade 2 úradníci (prednostom bol Volf, doručovateľom Jakub Žemba), na obvodnom notariáte pracoval len prednosta Kurt Zeumer. Oddelenie okresnej finančnej stráže malo 12 príslušníkov, ktorých väčšina bola ubytovaná na Tridsiatku. Jozef Mravčák začal v lete tohto roku rekonštruovať svoj mlyn. Oprava si vyžiadala náklad vyše 100 000 Kč. Vynovený mlyn znamenal veľkú konkurenciu pre mlyn Rosmannovcov. Do školského roku 1933/34 vstúpila ľudová škola ako päťtriedna. Ako noví učitelia boli v decembri ustanovení Mária Hofmannová, Mária Popelková a Jozef Vodinský. Škola mala celkom 247 žiakov. Dňa 9. mája 1933 sa konala birmovka. Spracoval: Ing. Eduard Pavlik

Dňa 27. januára 1945 bola Spišská Stará Ves oslobodená od fašizmu Koncom januára tohto roku uplynie 74 rokov od oslobodenia Vysokých Tatier a podtatranského regiónu. Dňa 27. januára 1945 boli oslobodené mestá Kežmarok, Spišská Belá a Spišská Stará Ves, 28. januára 1945 mesto Poprad a 29. januára 1945 bolo zavŕšené oslobodenie Vysokých Tatier. Oslobodzovanie takmer celého podtatranského a kežmarského okresu našťastie prebehlo bez väčších bojov. Ťažšie boje sa odohrali iba na prístupoch ku Kežmarku a Spišskej Starej Vsi, v okrese Poprad sa bojovalo iba v priestore Štrby. 26. januára 1945 sa začal boj o Spišskú Starú Ves a o druhej hodine ráno 27. januára privítali sovietskych vojakov v meste Jozef Mravčák a Pavol Slosiarik. V ten istý deň sa do mesta vracali jeho obyvatelia. Spišskú Starú Ves oslobodili vojská I. gardovej armády generálplukovníka A. A. Grečka, jej 107. streleckého zboru, ktorému velil generálporučík D. V. Gordejev, spolu so 167. a 161. streleckou divíziou generálmajora T. U. Griačenka. Po oslobodení mesta tu zostal veliteľ major Genin s vojenským oddielom, s ktorým 28. januára 1945 nadviazali kontakt predstavitelia revolučného okresného národného výboru. Okamžite sa začala organizovať nová miestna moc. 31. januára 1945 bol opätovne zvolený Ján Kovalčík za predsedu revolučného okresného národného výboru, Ján Vavrinčík za jeho tajomníka. Prvým podpredsedom sa stal Ján Klórus a druhým Pavol Čarnogurský. Pred Spišskou Starou Vsou a jej obyvateľmi stála nová úloha – skonsolidovať život a pomery v meste a začať novú etapu v jeho moderných dejinách.


6

STAROVEŠŤAN

MAREC 2019

FEJTÓNOVÝM PEROM

Kostelničákov ornament 2019 16. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže, ktorú organizuje Spojená škola Spišská Stará Ves pod záštitou Mesta Spišská Stará Ves a Miestneho odboru Matice slovenskej v Spišskej Starej Vsi Téma:

Ornamenty Štefana Leonarda Kostelničáka a súčasnosť Cieľ: • oboznámiť žiakov a ostatnú verejnosť so životom a dielom umelca, rodáka zo Spišskej Starej Vsi, zberateľa, rozširovateľa a tvorcu slovenského ornamentu • podnietiť tvorivosť žiakov k tvorbe ornamentov • zvýšiť záujem žiakov o regionálnu kultúru a národné povedomie • prehĺbiť vzťah žiakov k výtvarnej tvorbe Do súťaže sa môžu zapojiť deti a žiaci vo veku do 15 rokov. Vekové kategórie: 1. kat. predškoláci 2. kat. 1. - 4. roč. ZŠ 3. kat. 5. – 9. roč. ZŠ alebo príma - kvarta OG 4. kat. ZUŠ Výtvarný prejav: ľubovoľný, môžu byť plošné aj priestorové práce, ideálny rozmer A3 Každá práca musí obsahovať údaje: meno a priezvisko autora, vek, škola a trieda, meno vyučujúceho, pečiatka školy, e-mailová adresa školy, telefónny kontakt na žiaka Škola môže zaslať najviac 5 výtvarných prác v 1 vekovej kategórii. Zaslané práce nevraciame. Uzávierka súťaže: 25. apríl 2019 Práce zasielajte na adresu: Spojená škola, Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves Vyhodnotenie súťaže Súťažné práce vyhodnotí odborná porota a udelí v každej kategórii 3 ceny. Výstava bude od 16. 5. 2019 do 6. 6. 2019 v KD v Spišskej Starej Vsi.

Dopis Jeho Veličenstvu Slovutný šesťkrát osvietený, sedemkvintový, hviezdometný, nebesiami pobozkaný pán poslanec nášho parlamentu, Jeho Veličenstvo generalissimus súdruh Krivá huba! Píšeme Vám my, drobní, pospolití, pre nikoho nezaujímaví obyčajní občania našej maličkej dedinky Vyšný Koniec. Už sa nemáme na koho obrátiť v našej prosbe, nakoľko nepoznáme žiadneho politika, jedine Vás, náš drahý jedinečný poslanec. Počuli sme, že iba vy nám môžete pomôcť v našom velikánskom trápení. Ste predsa poslanec a tí vraj môžu všetko, aj platy sa im toť nedávno zdvihli. My máme teraz zlé časy. Pálenka síce nezdražela, ale to je jediná dobrá správa, inak je všetko na ho... pardon, chceli sme povedať zlé. Prednedávnom nám doviezli poľské hovädzie a všetci sme sa nažrali ...ééé, napapkali, no a Jožovi bolo zle, zvracal celú noc. Aj sme si mysleli, že to od toho litra borovičky, čo vypil, ale potom sme sa dozvedeli, že to z mäsa. No a potom to už šlo raz – naraz. Najsamprv sa u nás objavili nejakí migranti, nikto ich nepoznal, nikto im nerozumel. Potom nám nezvolili ústavných sudcov, čo sme aj oplakali, veď na ústav chodíme všetci, väčšinou pre potvrdenku o neschopnosti pracovať. No a nakoniec máme ešte voliť prezidenta! Jak ho máme zvoliť, keď nikoho z tých ľudí nepoznáme? Nemohli by ste nám vy, najmúdrejší na tom svete, vysoko svietiaci pod Mesiacom, poradiť nám blbým, koho to vlastne máme voliť? Príďte, prosíme, alebo nám aspoň zamajlujte, že reku koho, doparoma, máme vlastne voliť? S nekonečnou podlízavosťou, pokorou a hlúposťou nespočetnekrát ďakujeme a ostávame my blbci z obce Vyšný Koniec Mgr. Miloslav Cisko

Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok? • Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch), pokiaľ možno na opačnej strane od prípadného jadrového zariadenia, • ak ste na otvorenom priestranstve, okamžite vyhľadajte najbližší dom, • v prípade, že ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v dobe, než ste sa skryli, potom: • pre vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich, • dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite oči, ústa, vyčistite si nos a uši, • ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň, • zdržiavajte sa v stredových miestnostiach domu na prízemí alebo v suteréne (miestnosť s minimálnym počtom okien), • uzatvorte a utesnite okná a dvere, • vypnite ventiláciu a utesnite ďalšie otvory, • sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch, • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela, • pripravte si evakuačnú batožinu, • jódové prípravky (tablety jodidu draselného) a prostriedky individuálnej ochrany vám budú v prípade potreby vydané aj s inštrukciou použitia (použitie až na základe verejnej výzvy), • zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do igelitových alebo aspoň do papierových obalov a uložte ich do chladničky, mrazničky alebo komory, • nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich, • čakajte na ďalšie pokyny, • ukrytie alebo evakuáciu urobte až na základe pokynov záchranárov alebo po oficiálnom vyhlásení, • budovu opustite len na pokyn. Nepožívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu!!!


MAREC 2019

Zo života GYMNÁZIA V utorok 15. januára 2019 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo najstaršej olympiády na Slovensku – matematickej. V kategórii A súťažia tretiaci a štvrtáci gymnázií. Naši štyria účastníci nesklamali a umiestnili sa na pekných pozíciách. Najlepšie skončila Veronika Ziburová na 9. mieste, čo je veľkým úspechom. Spomedzi ďalších našich skončila Darina Čupková na 16. mieste, Radovan Filip Novotný na 23. mieste a Ivona Irhová na 38. mieste. Fakt, že naši predbehli v celkovom poradí študentov gymnázií v Poprade (Tatarku, Súkromné), Kežmarku, Levoči, Vranove alebo Svidníku je pekným vysvedčením pre našu školu a ukazuje na jednoznačnú schopnosť konkurovať aj najlepším. Nakoľko Veronika a Darinka môžu súťažiť v tejto kategórii aj o rok, veríme, že sa dočkáme ešte prenikavejšieho prieniku ku popredným priečkam. Druháčka Jessica Krempaská potvrdila svoje angličtinárske kvality. Na obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 16.1. v Poprade, získala v kategórii 2A v konkurencii 11 súťažiacich krásne 4. miesto. Bolo to veľmi tesné, veď od 3. miesta ju delilo len o 0,5 boda a na 2. miesto stratila 1,5 boda. V rámci okresu Kežmarok sa umiestnila na 2. mieste. Blahoželáme k peknému umiestneniu a želáme veľa chuti do ďalšieho štúdia angličtiny. 17. 1. 2019 sa v Poprade konalo obvodné a okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku stredných škôl. V kategórii 2A reprezentovali našu školu Janka Krišandová a Samuel Petras z 2.G triedy. V rámci okresu Kežmarok sa Samuel Petras umiestnil na 2. mieste. Srdečne blahoželáme. Ak sa študent chemik podujme na prípravu najvyššej kategórie chemickej olympiády, má pred sebou nielen veľkú výzvu, ale aj množstvo obetovaného času a energie. Teoretická časť kategórie A obsahuje vybrané kapitoly z anorganickej, organickej, analytickej, fyzikálnej chémie a biochémie, ktoré vysoko prekračujú rámec učiva strednej školy. Praktická časť je venovaná analytickej a organickej chémii. Teší nás, že aj napriek veľkej náročnosti sa Tatiana Krettová odhodlala zapojiť do tejto kategórie. Po úspešnom absolvovaní domáceho a školského kola v dňoch 23.1.-24.1.2019 na UPJŠ v Košiciach reprezentovala našu školu a získala 7. miesto. Dňa 29.1. 2019 sa študenti tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili na workshope pod vedením Filipa z asociácie Pre stredoškolákov. Workshop bol zameraný na dôležitosť volieb. Študenti sa zapájali do diskusie a spoločne riešili otázky ohľadom politiky. Prvé kolo Simulovaných prezidentských volieb sa v gymnáziu uskutočnilo 14.februára. Dňa 31. januára sme s našimi študentmi absolvovali cestu hviezdnym vesmírom v mobilnom planetáriu spoločnosti Astronyx. Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie o galaxiách, hviezdach, planétach, čiernych dierach a mnohých iných objektoch vo vesmíre. Na konci programu sme sa dozvedeli aj to, že najväčším nepriateľom človeka je sám človek a je len na nás, aby sme sa k prírode začali správať tak, aby sme nemali slovo rozumný len v druhovom názve nášho druhu. Deň Gymnázia 2019 V piatok 8. februára 2019 sme v ranných hodinách vítali hostí, ktorí prijali pozvanie na deň otvorených dverí. Boli to nielen žiaci zo ZŠ v Spišských Hanušovciach a v Spišskej Starej Vsi, ale aj naši absolventi. V úvode ich privítala pani riaditeľka, pán primátor a vlastnú študentskú hymnu predviedla naša skupina Gympeľa. Teší nás, že pozvanie prijali aj absolventi, ktorí v úvode prezradili, kde študujú, resp. pracujú a ako sa im darí. Spoločným menovateľom ich vyjadrení bol fakt, že na získanie vzdelania je potrebné hlavne sa učiť a aj to, že naše gymnázium im pri štarte na vysokej škole pomohlo dobrými základmi. Po slávnostnom otvorení nasledoval program v jednotlivých triedach a odborných učebniach. V učebni informatiky sa mohli dozvedieť, aké informačné a komunikačné technológie využívame na našej škole. Časť aktivity sme venovali aj bezpečnosti na internete, keďže v tomto týždni bol me-

STAROVEŠŤAN

7

dzinárodný Deň pre bezpečný internet. Ak zažijete “hackerský” útok na vlastnej koži, zrejme vás to naučí opatrnosti. Popri informatike si všetci mohli zahrať šach, resp. riešiť sudoku alebo algebrogramy. V jazykových sekciách sme im porozprávali o súťažiach, aktivitách, podujatiach a projektoch, ktorými spestrujeme a obohacujeme výučbu cudzích jazykov. Naši hostia sa mohli zabaviť, ale aj overiť svoje jazykové zručnosti pri jazykových hrách v štyroch rôznych jazykoch. A nesmelo chýbať ani posedenie pri anglickom čaji a sušienkach. V sekcii prírodných vied sme si pre návštevníkov pripravili kvíz na spôsob známej vedomostnej súťaže Milionár. Všetky otázky sa týkali zaujímavostí z biológie, chémie, fyziky a geografie. Návštevníci si mohli vyskúšať prácu s modernou mikroskopickou technikou, ktorú sme získali vďaka podpore nadácie Orange. V kútiku zdravia sme si ozrejmili definíciu zdravia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Spoločne sme diskutovali o zdravom spôsobe života. V našej sekcii si mohli naši hostia dať zmerať tlak pomocou systému Vernier a digitálneho tlakomera, a zistiť svoju glykémiu na druhom stanovišti. Na jednotlivých stanovištiach sa dozvedeli aj optimálne hodnoty tlaku a hladiny cukru v krvi. Študentky maturitného ročníka ich oboznámili aj s rizikami negatívnych hodnôt týchto parametrov. V sekcii Kreatívne činnosti mohli svoju kreativitu využiť pri tvorbe ornamentu alebo tvorbe vlastného písma. Oboznámili sa so životom a tvorbou zakladateľa slovenskej ornamentiky, rodáka zo Spišskej Starej Vsi, Š. L. Kostelničáka. Nahliadli do tvorivej dielne našich študentov z hodín UKL a pozreli si reklamné šoty. V telocvični sme stručne predstavili úspešné športové projekty a aktivity, premietli sme naše najnovšie súťažné video z projektu “all star school” a ukázali priestory využívané počas hodín telesnej výchovy: posilňovňu, pingpongovú miestnosť, ľadovú plochu a saunu. Program v telocvični pokračoval aj v popoludňajších hodinách florbalovým turnajom. Tešíme sa z tradične hojnej účasti tímu absolventov, ktorí si sily zmerali so šikovnými deviatakmi, z ktorých niektorí, na našu veľkú radosť od septembra rozšíria naše športové rady. Tretím a zároveň víťazným tímom turnaja boli naši gymnazisti, ktorí v zložení Maťko Kostur, Peťo Čarnogurský a Radko Novotný bez striedania odohrali všetky zápasy a úžasným výkonom dokázali zvíťaziť a splatiť tak minuloročnú prehru absolventom, ktorým dopriali tešiť sa „len” z druhého miesta. Veľká vďaka patrí Mestu Spišská Stará Ves za medaily pre všetkých športovcov a trofeje pre najlepších strelcov. Milí deviataci, veríme, že sme vás v priebehu necelých 4 hodín presvedčili, že aj naša malá škola vám vie ponúknuť veľa. Veríme, že svoje vedomosti, schopností a zručností dovolíte v priebehu nasledujúcich 4 školských rokov rozvíjať práve nám. V piatok 8. februára sa v priestoroch FHPV PU v Prešove uskutočnilo krajské kolo tejto dlhoročnej súťaže aj s našou študentkou Sofiou Petrou Krišákovou. Uplynulé tri roky sme mali vždy niekoľko úspešných riešiteľov a tak sme čakali, či túto šnúru predĺžime. Podarilo sa, naša študentka získala 60 % možných bodov a stala sa úspešnou riešiteľkou krajského kola aj napriek tomu, že oproti školskému kolu sa zmenila téma, čo bolo neštandardným krokom, ktorý zvýhodnil tých, ktorí o tom vopred vedeli. Sofii blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v súťažiach, do ktorých sa ešte zapojí. 9. februára 2019 študenti tretieho ročníka zorganizovali 10. Gymnaziálny ples, na ktorom sa spoločne zabávali študenti, pedagógovia, absolventi a hostia. 13. februára sa v priestoroch gymnázia uskutočnilo testovanie ECDL. V rámci projektu IT akadémia majú naši študenti možnosť bezplatne získať medzinárodný certifikát ECDL, ktorý testuje ich zručnosti v oblasti informatiky. Najbližšia akcia Darovania krvi sa uskutoční 11.apríla 2019 od 9:00 v telocvični základnej školy. Veríme, že naši zamagurskí darcovia neklamú a opäť podporia našu charitatívnu činnosť.


8 Čo aj život dám, v tom boji divokom, moja rodná dedinka a jej bývalé okresné mestečko v mojom srdci, ostane. Sila spomienky, to je ako prebrodenie rieky Dunajca. Keď sa o to pokúsiš, prúd rieky ti nohy podrazí a ty múry kláštora s červenou strechou na chvíľu uvidíš, potom ťa prudká voda na breh vyhodí. Pán na nebesiach rozhodne, či na vlastných nohách odídeš, alebo ťa ako pána, brička, ktorú kone ťahať budú, v truhličke odvezie. Cez moje milované mestečko, cesta k susedom do Poľska vedie. Aj ja som sa po nej niekoľko krát uberal. Je pravdou, že naše slovenské dedinky neprávom si prisvojili, dokonca niektorí ich historici tvrdia, že im ďalšie patria. Prepáčte, lekár mi zakázal rozčuľovať sa. Keď sa colnica blížila, z hrdého muža trasúci panák sa stal. Nohy sa podlamovali, v hlave, hoci Dunajec ešte ďaleko odo mňa, svoje koryto mal, jeho hukot mi zlé časy predpovedal. V dedinke, kde colnica svoje miesto mala, kilometrová šora autíčiek pomaličky dopredu sa uberala. Zdalo sa mi, že aj oni o svojho pána sa boja. Po hodine čakania, nadišla chvíľa, som začal premýšľať, ako dopredu sa dostať. Môj vedúci mi často hovorieval, Milan, hlavu nemáš na prikyvovanie, ale na rozmýšľanie. Môj plán bol dokonalý, prejdem dopredu a pri predajni Rozličný tovar, ktorá skoro pri colnici stála, auto odstavím. Dôvod uvediem, že idem nakupovať. Potom počkám a s čakajúcimi sa dohodnem, aby ma pustili medzi seba. Všetko klapalo, ale len do chvíle, keď mi miesto uvoľnili a ja som medzi dobrodincov, sa snažil na-

Milan Budzák Kráľovstvo Zamaguria Kde ste sa podeli, šľachtici Gorali ? Kde sú vaše uniformy, kde súkenné portky a ľajbiky, vašou ozdobou boli? Dunajec ich odplavil? S klobúkom na hlave a sekerou v ruke, stromy v hlbokých lesoch stínal a po zamagurskej veľrieke, až do Baltu splavoval. To bol Goral v minulosti, švárne dievčiny za ním popri rieke utekali, o kamene sa podkýňali, neplakali. Za svojho parobka by aj život obetovali. Keď ich junák objal, hviezdy na nich padali. Goralské piesne zázračnú moc mali,

STAROVEŠŤAN cúvať. Môj plán stroskotal a ja som čakal, že hromžiaci pán, čo som ho predbehol, splní sľuby o ktorých ma vopred krikom a vyhrážkami informoval. Zasiahli aj colnici a na koniec šory ma poslali. V Poľsku na trhu, už začínali baliť, keď som sa medzi nimi objavil. Keď sa darí, tak sa darí. Mal som záujem batériu na vodovod kúpiť. Predávajúci mal už svoj tovar zbalený a do auta ho nakladal. Horko, ťažko som ho presvedčil, aby mi batériu vyhľadal. Šťastný som bol, keď som tú potvoru v rukách ohrieval, podarilo sa. Zlý začiatok, dobrý koniec, pomyslel som si. Na cene sme sa dojednali, aj sme sa na seba usmievali, ale šťastie je vrtkavé. Odišiel som ku autu po peniaze. Smola opäť sólo mala, zabudol som , kde som ich pred odchodom k susedom v aute ukryl. Odišiel som naprázdno, Poliak hrešil, do jaskyne ma posielal. Peniaze som o mesiac, skryté pod blatníkom na aute našiel. V dnešných časoch, nerád do Poľska chodievam, to už nie je ono, colnicu zrušili a ja dobrodružstvá neprežívam. Na Európsku úniu nadávam, oni nepoznajú pocit, keď sa vám podarí niečo cez colnicu prepašovať. Utešuje ma, že to už nebude dlho trvať. Pozdravujem bratov Slovákov, ktorí, keď sa jedno ráno zobudili, na poľskom území sa ocitli. Skláňam sa pred Spolkom Slovákov, žijúcich v Poľsku. Vedenie ktoré majú, má požehnanie od Boha. Politici, čo na čele Slovenského národa stoja, ich neráčia pri Dunaji prijať. Kriváň, symbol pospolitosti Slovákov, smutný je a Vás drahí bratia, pozdravuje. Na skoré stretnutie sa teší, Ing. Milan Budzák gazdinám i gazdom na poli silu, keď chleba v komore chýbalo, dodávali. Keď ovečky na lúkach pod lesom pasievali, z každého kúta hory, iná pieseň znela. Dolina spievala, Goral šťastie prežíval. Goralské nárečie, to bol rodný jazyk Zamagurčana. Keď si chceš s ním v dnešných časoch „ pogodač“, s veľkou slávou ti odpovie, hovoriť neviem, ale rozumiem. Rozmaznaný panáčik, dedo sa ti v hrobe obracia a valaška, čo mu do truhličky dali, z pod matky zeme, sa na povrch tlačí a kvety v nádobke s vodou, vyvracia. Všetci sme zhrešili a prikázanie otcov, dedov i pradedov, „ Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane „ zradili.

MAREC 2019

11. ročník Memoriálu D. Budzáka Dňa 26. 1. 2019 sa v telocvični ZŠ uskutočnil 11. ročník Memoriálu Dušana Budzáka v stolnom tenise. Turnaj otvoril a všetkých účastníkov privítal primátor mesta Ing. Ján Kurňava. Turnaja sa zúčastnilo 32 hráčov, ktorí bojovali v štyroch kategóriách. V kategórii bývalých hráčov sa na prvom mieste umiestnil Ladislav Šípoš, na druhom mieste Albin Fischer a na treťom mieste Štefan Slovík . V kategórii žiakov sa na prvom mieste umiestnil Martin Trebuňa, na druhom mieste Juraj Horváth a na treťom mieste Ján Horváth.

V kategórii registrovaných hráčov prvé štyri miesta obsadili hráči v tomto poradí: 1. Dávid Gašparovič 2. Radovan Novotný 3. Anton Hovana ml. V štvorhre bolo poradie nasledujúce: 1. Tomáš Gašparovič - Dávid Gašparovič, 2. Ján Stanko – Radovan Novotný, 3. Anton Hovana ml. - Krysztof Kowalczyk Po vyhodnotení turnaja a odovzdaní cien, si účastníci turnaja pochutnali na chutnom guláši. Organizačný výbor ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému priebehu turnaja.

Mladí hasiči opäť víťazne.... Už po siedmy krát sa v telocvični Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi konala dňa 9.2.2019 halová súťaž mladých hasičov. Súťaž z názvom „O putovný pohár MHZ Spišská Stará Ves“ je zaradená do Kežmarsko – zamagurskej olympiády mladých hasičov ( KZOMH,) ktorá má celkovo desať súťaží. Naša súťaž je prvým kolom a každoročne otvára nový ročník tejto olympiády. V tomto už siedmom ročníku bolo do súťaže prihlásených celkovo 31 hasičských družstiev a to 17 chlapčenských a 14 dievčenských. Naše mesto reprezentovali 3 chlapčenské a 3 dievčenské družstvá. Naši chlapci skončili nasledovne. Prvé družstvo skončilo na 1. mieste, druhé družstvo chlapcov skončilo na 6.

mieste a tretie družstvo skončilo na 13. mieste, ale musím pripomenúť, že sa jedná o mladších žiakov, ktorí svoje skúsenosti ešte len získavajú. V kategórii dievčat to už bolo o niečo lepšie a dievčatá skončili v tomto poradí – druhé družstvo 1. miesto, prvé družstvo 2. miesto a tretie družstvo 8. miesto . Putovné poháre pre najrýchlejšie družstvá celej súťaže získali naše družstvá chlapcov a dievčat Výsledky podľa kategórií: Chlapci: 1. Spišská Stará Ves 1, 2. Slovenská ves 1, 3. Toporec, 6. Spišská Stará Ves 2, 13. Spišská Stará Ves 3 Dievčatá: 1. Spišská Stará Ves 2, 2. Spišská Stará Ves 1, 3. Spišské Hanušovce 1, 8. Spišská Stará Ves 3


MAREC 2019

STAROVEŠŤAN

9

StaroVeský Volley Cup 2019 Dňa 02. 03. 2019 sa v telocvični Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi konal amatérsky volejbalový turnaj pod názvom „StaroVeský Volley Cup 2019“. Bol to už 8. ročník tohto turnaja. Na turnaji sa zúčastnilo celkovo 8 zmiešaných družstiev, konkrétne družstvá z Košíc, St. Ľubovne, Kamienky, Popradu a samozrejme nechýbalo ani domáce zastúpenie zo Spišskej Starej Vsi. Hralo sa systémom 2+4, t.j. 2 dievčatá a 4 chlapci v tíme. Počet družstiev je z časových a priestorových dôvodov každoročne obmedzený na 8. Tento počet sa naplnil v prvom týždni od spustenia registrácie tímov, pričom ďalšie družstvá, ktoré sa nestihli nahlásiť včas, boli uvedené ako náhradníci v prípade neúčasti niektorého zo skôr prihlásených družstiev. Celkovo sa na turnaj hlásilo 11 družstiev.

Hralo sa štýlom na dva vyhraté sety do 21 bez rozdielu 2 bodov, čiže na zlatú loptu. V prípade remízy sa hral tretí, víťazný set do 11, taktiež na zlatú loptu. Boli vytvorené 2 skupiny po 4 družstvá, kde z každej skupiny postúpili dva najlepšie celky, ktoré sa stretli v semifinálových bojoch a nakoniec vo finále. Bojovalo sa dlho, ale o to kvalitnejšie. Nakoniec sa odohral veľmi kvalitný finálový zápas, (žiaľ bez účasti domácich celkov), v podaní tímov U-Chylaci (KE) vs. ĽubMix (St. Ľubovňa). Z tohto veľmi vyrovnaného duelu si víťazstvo a putovný pohár vybojovalo družstvo zo Starej Ľubovne pod názvom „ĽubMix“. Srdečne blahoželáme. Konečné umiestnenie tímov: 1. ĽubMix (St. Ľubovňa), 2. U-Chylaci (Košice), 3. Vedúci (Poprad), 4. Parťáci (Poprad), 5. Drotári (Kamienka), 6. MU-

VOZA (Poprad), 7. Medzilaborce (Medzilaborce), 8. Fire Volley Team (Sp. St. Ves) Celý turnaj, aj keď sa hralo veľmi dlho, prebiehal hladko a bez vážnejších komplikácií, ale hlavne bez zranení. Všetkým zúčastnením by som týmto chcel veľmi pekne poďakovať za toleranciu, rešpekt a ohľaduplnosť, a že si našli čas a cestu na toto podujatie, ktoré je vďaka všetkým účastníkom rok čo rok lepšie a kvalitnejšie. Dúfam, že sa minimálne takto stretneme aj budúci rok. Na záver by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek pomohli k organizácii, priebehu a kvalite tohto skvelého dňa a podujatia. Spoluorganizátorom Paľovi Dlhému a MHZ Spišská Stará Ves, Mestu Spišská Stará Ves za ceny, Spojenej škole v Sp. St. Vsi za priestory a sponzorom: OVOX a Drogéria Slavomír Regec, Pen-

zión a reštaurácia NOVA Jaroslav Kočinský, DUNAJEC s.r.o František Hamráček, Michal „Myšiak“ Čupka NYGMA Tattoo & Piercing, Gamebar u Bobka, Robko Dlhý, Janka Marhefková, Tatiana Nováková a mediálnemu partnerovi Jakubovi Dlhému. V neposlednom rade ďakujem Pánom „guľáš majstrom“ Danielovi Dlhému a Ferovi Babiarovi za fantasticky pripravený guľáš. Ing. Ján Dlhý hlavný organizátor

Minifutbalový turnaj Dňa 2. 2. 2019 sa v telocvični ZŠ uskutočnil halový minifutbalový turnaj o pohár primátora mesta. Turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev, ktoré bojovali v dvoch skupinách o postup do semifinále. Celkové víťazstvo si vybojovali hráči TJ Duanjec v zložení: R. Plavec, M. Polakovič, M. Markovič, L. Bednarčík, P. Bednarčík, R. Kostúr, M. Plavec, T. Chmura a M. Cisko. Na druhom mieste skončilo družstvo FC Guľomet v zložení: T. Fecko, J. Kromka, O. Šleboda, S. Pisarčík, A. Želonka, P. Polák a K. Grivalský . Tretiu priečku si vybojovalo družstvo Veľkého Lipníka. Najlepším strelcom turnaja sa stal Lukáš Bednarčík. Na záver turnaja sa prítomným futbalistom prihovoril primátor mesta Ing. Ján Kurňava , ktorý im zaželal veľa športových úspechov a spolu so zástupcom primátora Petrom Minčíkom odovzdali diplomy a poháre. Za vydarený priebeh celého turnaja patrí poďakovanie Mgr. Jánovi Stankovi a Lukášovi Potaneckému.


10

MAREC 2019

STAROVEŠŤAN

Výročná schôdza TJ Dunajec Dňa 15.02.2019 sa konala v reštaurácii Nova Spišská Stará Ves v spoločenskej sále výročná členská schôdza TJ Dunajec. Všetkých zúčastnených privítal predseda TJ Dunajec Ing. Ján Kurňava. Vo svojom príhovore zdôraznil význam organizovania športu v našom meste najmä z pohľadu vytvárania podmienok pre športové vyžitie mládeže. Prítomných oboznámil s programom schôdze a následne predniesol správu o hospodárení za rok 2018. V súvislosti s financovaním vyzdvihol prístup samosprávy mesta a mestského zastupiteľstva, ktorá zo svojho rozpočtu dlhodobo pokrýva rozhodujúci podiel nákladov na činnosť TJ Dunajec. Nasledovala voľba orgánov TJ Dunajec. Za predsedu TJ Dunajec bol zvolený p. Pavol Bednarčík, jediný navrhnutý kandidát. Za členov výboru TJ Dunajec boli zvolení: za futbalový oddiel – p. Lukáš Potanecký a p. Karol Šebest, za stolno-tenisový oddiel – Mgr. Ján Stanko a p. Jaroslav Čarnogurský, za tenisový oddiel – p. Ján Dubiel, za šachový oddiel – Mgr. Miloslav Cisko. V závere p. Ing. Ján Kurňava poďakoval všetkým prítomným za účasť na schôdzi a poprial novozvolenému predsedovi a členom výboru TJ Dunajec veľa úspechov a vytrvalosti do ďalšieho pôsobenia.

NOVÁ Očná O TV VÁRAM 2019 V BU EB B SCHODÍ, UL JS OS UTOROK 8:00ŠTVRTOK 8:00 SOBOTA 8:00-12:00 TEL.KONTAKT0911614265 9 Dioptrické rámy- dámske,pánske,detské 9 Slnečné okuliare 9 Odborné poradenstvo 9 Okuliarové šošovky,-jednoohniskové,multifokálne 9 Kontaktné šošovky 9 Doplnkový tovar Servis, oprava, úprava na počkanie Meranie zraku-zdarma Všetko za dostupné ceny pre každého, Nájdete nás aj na FB

FUTBAL - TJ Dunajec Spišská Stará Ves Jarná časť 2018/2019 MUŽI–VSFZ5.ligaPodtatranská 31.03.2019 o15.00h. 07.04.2019 o15.30h. 14.04.2019 o15.30h. 21.04.2019 o16.00h. 28.04.2019 o16.00h. 05.05.2019 o16.30h. 12.05.2019 o16.30h. 19.05.2019 o17.00h. 26.05.2019 o17.00h. 02.06.2019 o17.00h. 09.06.2019 o17.00h. 16.06.2019 o17.00h.

DORAST–VSFZ3.ligaPodtatranská

Kežmarokvs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.SpišskáBelá

:

Olcnavavs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.Harichovce

:

VysokéTatryvs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.Hrabušice

:

ubicavs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.Levoa

:

Nálepkovovs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.Kluknava

:

TJDunajecvs.Odorín

:

Hranovnicavs.TJDunajec

:

30.03.2019 o14.00h. 06.04.2019 o09.00h. 13.04.2019 o14.00h. 20.04.2019 o14.00h. 27.04.2019 o14.00h. 04.05.2019 o14.00h. 11.05.2019 o14.00h. 18.05.2019 o14.00h. 25.05.2019 o10.00h. 01.06.2019 o14.00h. 08.06.2019 o14.00h. 15.06.2019 o14.00h.

ŽIACI–PFZ3.liga

TJDunajecvs.SpišskýŠtvrtok

:

VysokéTatryvs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.Levoa

:

SpišskéPodhradievs.TJDunajec

:

Vikartovcevs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.SpišskýHrušov

:

ubicavs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.Harichovce

:

Markušovcevs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.Smižany

:

SpišskéVlachyvs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.Svit

:

 06.04.2019 o11.00h. 13.04.2019 o11.00h. 20.04.2019 o11.00h. 27.04.2019 o11.00h. 04.05.2019 o11.00h. 11.05.2019 o11.00h. 18.05.2019 o11.00h. 25.05.2019 o11.00h. 01.06.2019 o11.00h. 08.06.2019 o11.00h. 15.06.2019 o11.00h.

Huncovcevs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.VekáLomnica

:

Batizovcevs.TJDunajec

:

Výbornávs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.SpišskéBystré

:

SpišskýŠtvrtokvs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.Švábovce

:

LiptovskáTeplikavs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.SlovenskáVes

:

Hôrkavs.TJDunajec

:

TJDunajecvs.Vikartovce

:

Občasník Spravodajca Mesta Spišská Stará Ves vydáva Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO 00326526. Reg. číslo: MK SR EV 3602/09. ISSN 1338-810X. Tlač: Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o., Priekopa 21. NEPREDAJNÉ.

Profile for Jan Kurnava

Starovešťan 3/2019  

Starovešťan 3/2019  

Advertisement