Page 1

Spravodajca Mesta Spišská Stará Ves

Vydáva Mesto Spišská Stará Ves

Starovešťan Číslo 24

5. ročník

november 2011

www.spisskastaraves.sk

NEPREDAJNÉ Reg. číslo: MK SR EV 3602/09

mesto@spisskastaraves.sk

Informácie zo zasadnutí mestského zastupiteľstva Mestské zastupiteľstvo dňa 20. septembra 2011 prerokovalo a: A) schválilo: - predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-11-3 za účelom realizácie projektu s názvom „Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves“ - výšku celkových výdavkov na projekt: 472 142,45 € - výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt: 472 142,45 € - výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových - oprávnených výdavkov: 23 607,12 € - spôsob financovania projektu: vlastné zdroje - návrh na predloženie žiadosti o dotáciu na územnoplánovaciu dokumentáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - záväzok Mesta Spišská Stará Ves, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom, - rozpočtové opatrenie č. 5

podľa predloženej prílohy, - realizáciu projektu programu Revitalizácia krajiny pre rok 2011 zaradeného do 2. realizačného projektu, B) vyjadrilo: - nespokojnosť s dopravnou situáciou na hraničnom priechode v miestnej časti Lysá nad Dunajcom - Nedeca a žiada kompetentné orgány o zabezpečenie dodržiavania dopravných predpisov na tomto hraničnom priechode. Mestské zastupiteľstvo dňa 27. októbra 2011 prerokovalo a: A) schválilo: - zoznam žiadateľov ako nájomcov nájomných bytov 16 b. j. blok B na Štúrovej ul. v Spišskej Starej Vsi podľa prílohy - úpravu rozpočtu v časti Kapitálové výdavky navýšením 10 000 € na spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves. - postup MsÚ pri rekonštrukcii miestnych komunikácií v roku 2011 a 2012 - delegovanie zástupcov do Rady školy Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Sta-

rá Ves v zložení za poslancov MsZ Peter Minčík a Juraj Krempaský, za zamestnancov MsÚ Ing. Ján Kurňava a Viera Jurkovičová - predaj 1-izbového bytu č. 6 v bytovom dome na ul. Štúrovej 389/48, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach obytného domu, a spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku par. č. 294/4 o výmere 451 m2 v podiele 4080/115068, LV č. 823, za cenu 10 200,-€ Jánovi Kušnirákovi, bytom Červený Kláštor - predaj: a) PV3S valník za cenu 2 000 € záujemcovi OKTAN,

a. s. Kežmarok b) PV3S sklápač za cenu 700 € záujemcovi EKOSPOL, a. s. Matiašovce B) vzalo na vedomie: - Správu o zriadení Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi - informáciu z mimoriadneho snemu ZMOS - informáciu o stave realizácie projektu Revitalizácia námestia a priľahlých priestorov - Správu o priebehu projektov cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-2013 C) zverejní: - zoznam dlžníkov mesta k 31. 12. 2010, ktorých dlh presahuje 100 €.

Mesiac úcty k starším Neberme zrelý vek tak prísne, šach ešte neznamená mat... Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovnakom tempe, neúprosne a neomylne prideľuje ich zo svojej náruče čas všetkým nám. Každým novým ránom, vždy znova a znova ponúka nám šancu žiť. Niekedy nám do cesty stavia prekážky, trápenia, bolesti, rôzne problémy, ale

má v zásobe aj dni plné slnka, krásnych zážitkov a šťastia. Každoročne v októbri, keď príroda sa odeje do nádherných farebných šiat, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 22. októbra 2011 pripravil ZPOZ v našom meste stretnutie s našimi najstaršími občanmi. V mene mesta sa k seniorom prihovoril primátor Ing. Jozef Harabin. Spestrením krásneho stretnutia bol kultúrny program detí z MŠ, ŠKD a žiakov a učiteľov ZUŠ. Na prejav úcty nestačí len jeden mesiac, ktorým je október, ani stretnutie, ktoré je možnosťou stretnutia seniorov nielen s nami, mladšími, ale hlavne stretnutie seniorov navzájom. Na prejavy úcty nezabúdajme počas celého roka - v rodine, v škole, pri každodenných stretnutiach na ulici, prosto všade. Pretože starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším, ak o to stoja. Napokon vďačíme im za život.


STRANA 2

Starovešťan

Brehy Dunajca znovu ožívajú tradíciou Mesto Spišská Stará Ves v rámci projektu cezhraničnej spolupráce PL - SK 20072013 Brehy Dunajca ožijú tradíciou dokončilo ďalšiu aktivitu a to vydanie 10.000 kusov propagačnej brožúry „Spišská Stará Ves a krajina na brehoch Dunajca“, ktorá je v slovenskom, poľskom, nemeckom a anglickom jazyku a mesto sa s ňou bude prezentovať na podujatiach, ktoré zorganizuje a na ktorých sa zúčastní. Ďalej tento propagačný materiál bude v me-

siacoch október a november 2011 distribuovaný do škôl, knižníc, múzeí, slovenským a poľským samosprávam, čím bude zabezpečená široká informovanosť nielen obyvateľov zamaguria, cezhraničného partnera, ale aj návštevníkov tohto prihraničného regiónu. Propagačná brožúra bude odprezentovaná 22. 10. 2011 počas kultúrneho programu premiéry filmu Goralské rozprávky. Ďalej táto propagačná brožúrka bude odprezentovaná aj 5. 11. 2011 na knižnom

trhu v bratislavskej Inchebe. Ďalšou aktivitou tohto mikroprojektu sú „Svätohubertské dni“, ktoré mesto plánuje zorganizovať 16. - 17. 12. 2011. V piatok by sa žiaci základnej školy a gymnázia zúčastnili na besede spojenej s výstavou fotografií, poľovníckych trofejí, ukážkami vo vábení zveri, prednáškou o práci poľovníckych združení na Slovensku i v Poľsku. V sobotu by bola Hubertovská svätá omša, súťaž vo varení pravého poľovníckeho gulášu, bohatý

NOVEMBER 2011 kultúrnym programom a podľa počasia aj zaujímavými súťažami, sprievodným programom. Cieľom tohto podujatia je obnoviť a spropagovať bohatú a záslužnú činnosť poľovníkov, ale hlavne nadviazať cezhraničné kontakty a podporiť tak miestnu iniciatívu na slovensko-poľskom pohraničí. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013.

GORALSKÉ ROZPRÁVKY - Premiéra Dňa 22. 10. 2011 sme mali možnosť vychutnať si premiéru jedinečného zamagurského filmového projektu, ktorý veríme, že bude výborne propagovať naše Zamagurie - kraj goralov. Filmový projekt Goralské rozprávky je doposiaľ najrozsiahlejším a najodvážnejším projektom Divadla RAMAGU, ktoré za dva roky vyrástlo do skutočne neprehliadnuteľných rozmerov. Divadlo RAMAGU sa aj pre potreby tohto filmu nedávno stalo občianskym združením, čo je jasným signálom, že s jeho pôsobením v našom meste môžeme počítať aj naďalej. Ale vráťme sa ku premiére. V deň premiéry sa Goralským rozprávkam podarilo zapísať minimálne do histórie pamätí kultúrneho domu, pretože podľa slov pani Agnesy Dlhej došlo k historickému naplneniu sály a to dokonca počtom o nie-

čo vyšším ako 500 divákov. Svojou návštevou nás poctili sponzori a partneri filmu, hostia Divadla RAMAGU a rovnako vzácni hostia vydavateľstva GORALINGA. Premiéra sa konala za účastí členov štábu, hercov, komparzistov, technikov a mnohých tých, vďaka ktorým sa tento projekt zapísal do našich pamätí. Po peknom kultúrnom programe sme boli svedkami uvádzania do života samotného DVD s filmom Goralské rozprávky. Svoju spokojnosť a gratulácie vyjadril aj pán primátor Jozef Harabin, ktorý v krátkosti predstavil aj novú, prehľadnú, pestrú a praktickú propagačnú brožúru o Spišskej Starej Vsi. Po akte uvádzania do života nasledoval príhovor režiséra filmu Lukáša Marhefku, ktorý si zaspomínal na svoje začiatky a poďakoval sa všetkým tým, vďaka ktorým mohol projekt

uzrieť svetlo sveta. Nuž a napokon sme sa všetci predsa len dočkali, stali sme sa prvými divákmi tejto hranej rozprávky, ktorá zanechala skvelý dojem u domácich i u hostí, u starších, či u mladších. Režisér by chcel aj prostredníctvom tohto článku poďakovať za obrovskú priazeň a podporu Starovešťanov, ktorí Divadlu RAMAGU dávajú svojou účasťou jasne najavo svoju priazeň. No a nakoniec ešte zaujímavá informácia. Lukáš sa v posledných dňoch nechal počuť, že ak pôjde všetko podľa plánu, v lete roku 2012 by rád nakrúcal pokračovanie tohto

vydareného diela. Dňa 5. novembra 2011 v Bratislavskej Inchebe, bude projekt Goralské rozprávky prezentovaný na najväčš o m k n i ž n o m v e ľ t r h u Bibliotéka, pod knižným vydavateľstvom GORALINGA za účasti primátora mesta a členov Divadla RAMAGU.

Kapitoly zo staroveskej kroniky: 350 rokov špitála v Spišskej Starej Vsi Vo všetkých spišských mestách a mestečkách jestvovali špitály, ktoré popri zdravotníckej službe bývali najmä útulkami pre bezdomovcov (chudobincami). Takáto inštitúcia, ako najstaršie zdravotnícke zariadenie na Zamagurí, bola v Starej Vsi založená 30. októbra 1661 zásluhou grófky Alžbety Rákoczy, ktorá bola dcérou červenokláštorského zemepána grófa Pavla Rákoczyho. V uvedenom dni bola zakladacia listina podpísaná v dome, ktorý stál na mieste dnešného Domu služieb a ktorý

obývala rodina Martančíková. Na základe tejto listiny bol Červený kláštor každoročne povinný prispievať na jedlo a ošatenie ubytovaných a na veľké sviatky dokonca poskytovať aj pivo a pálenku. V zakladacej listine špitála sú však uvedené aj povinnosti ubytovaných, aby žili v bázni božej a tí, ktorí boli mobilní sa zúčastňovali denne na sv. omši. Kto by si tieto povinnosti neplnil a ich zanedbával, mal byť zo špitála vyhnaný. Kým rodina Rákoczyovcov bola majiteľom červenokláš-

torského panstva, dostával staroveský špitál všetky náležitosti uvedené v zakladacej listine. Okrem toho podporovali chudobinec aj iní majetní dobrodinci. Keď sa však stali kamalduli novými majiteľmi Červeného kláštora a jeho majetkov roku 1710, nechceli prevziať záväzky voči staroveskému špitálu z toho dôvodu, že tento špitál nebol inštitúciou kláštora, ale rodiny Rákoczyovcov. V dôsledku toho sa položenie bezdomovcov v špitáli postupne zhoršovalo a žili začas zo žobrania. Keďže špitál

bola drevená budova, vyžadovala postupne aj opravy, ktoré kamalduli však odopreli urobiť. Okolo roku 1755 sa špitál, pozostávajúci z jednej izby, átria a komory, zrútil. Bezdomovci zostali takto bez prístrešia, preto vo svojej sťažnosti uvádzajú, že „teraz musíme vo svojej chorobe bývať v maštaliach, ba skôr ako psi v kroví staroveského okolia“. Spišská župa nariadila vyšetrovanie, ktoré sa konalo v Starej Vsi 11. júna 1759 avšak obnovu špitála už neprinieslo. Spracoval: Ing. Eduard Pavlik


STRANA 3

Zoznam dlžníkov mesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

meno a priezvisko Pitoňáková Gabriela Semančíková Kristína Rusnáček Miroslav Liptáková Jaroslava Majkutová Anna Matláková Eva Malík Martin Horák Alexander Homza Marián Fuchsová Mária Rusnačík Peter Pompa Peter Glevaňák Martin Ing. Makulová Veronika Makula Tibor Regecová Anna Dunka Alojz Gábor Ján Martančík Ondrej Pompa Ján Makulová Margita Mačák Drahoš Žabinský Peter Tokárová Mária Dulebová Monika Klempár Alexander Mačák Eduard Nedoroščíková Gabriela Lopata Ľuboslav Klempárová Genovefa Klatz Janka Mačák Viliam Marszalek Marek Dronzek Pavol Pompa František Byt. spoločenstvo SNP 172/8 Babiaková Oľga Kundráčik Ľubomír MVDr. Výrostek Milan Makula Miroslav Ondrášek Jozef Pišta Stanislav Kovalčík Ľubomír Klempárová Eva Výrostek Anton Milon Peter Osifová Jana Furcoňová Miriam Úrodová Ľudmila Rusnáček Michal Klempár Eduard Marhefka Marián Bc. Malík Jozef Fuchs Anton Bušovská Dana Pompa Viliam Mirga Patrik Tripský Jozef Krempaský Juraj

1 2 3 4 5 6 7

Nemocnica Dr. Alexandra Sopková Jana Bušovská Dana Duda Ľubomír Mobila spol. s .ro. Sedlická Jana Žabinský Peter

Starovešťan

NOVEMBER 2011

Dňa 27. októbra 2011 MsZ schválilo zverejniť uznesením 123/10-10/11 zoznam dlžníkov mesta k 31. 12. 2010, ktorých dlh presahuje 100 €. MsÚ opakovane vyzýva všetkých daňovníkov a poplatníkov, ktorí si ešte nesplnili svoju daňovú a poplatkovú povinnosť voči správcovi dane a poplatku, aby tak urobili v čo najkratšej lehote, pretože mesto začne vymáhať nedoplatky prostredníctvom exekúcie. Stav pohľadávok k 31. 12. 2010 bydlisko Štúrova 241/141, Spišská Stará Ves Lechnica 95 Štúrova 389/48, Spišská Stará Ves Štúrova 258/30, Spišská Stará Ves Štúrova 389/48, Spišská Stará Ves Štúrova 389/50, Spišská Stará Ves Štúrova 255/38, Spišská Stará Ves Jesenského 321/72, Spišská Stará Ves Štúrova 255/38, Spišská Stará Ves SNP 172/8, Spišská Stará Ves Štúrova 358/30, Spišská Stará Ves SNP 28/55, Spišská Stará Ves Červený Kláštor 18 Jesenského 360/22, Spišská Stará Ves Štúrova 202/1, Spišská Stará Ves Štúrova 235/143, Špišská Stará Ves SNP 172/8, Spišská Stará Ves Mlynská 179/7, Spišská Stará Ves 1. mája 314/15, Spišská Stará Ves Športová 397/11, Špišská Stará Ves Jesenského 364/30, Spišská Stará Ves Štúrova 239/147, Spišská Stará Ves SNP 42/83, Spišská Stará Ves SNP 172/8, Spišská Stará Ves Štúrova 253/42, Spišská Stará Ves Kukučínová 195/7, Spišská Stará Ves Kukučínová 196/8, Spišská Stará Ves Štúrova 230/115, Spišská Stará Ves Tatranská 293/18, Spišská Stará Ves SNP 135/94, Spišská Stará Ves Mníchov Kukučínová 201/13, Spišská Stará Ves Spišská Stará Ves SNP 13/25, Spišská Stará Ves SNP 22/43, Spišská Stará Ves SNP 172/8, Spišská Stará Ves Štúrova 236/149, Spišská Stará Ves SNP 116/134, Spišská Stará Ves Štúrova 240/145, Spišská Stará Ves Jesenského 500/28, Spišská Stará Ves Štúrova 236/149, Spišská Stará Ves SNP 11/21, Spišská Stará Ves Štúrova 574/44, Spišská Stará Ves Kukučínová 197/9, Spišská Stará Ves Štúrova 240/145, Spišská Stará Ves Hlavná 1411/33, Matejovce Štúrova 211/71, Spišská Stará Ves Jesenského 359/18, Spišská Stará Ves Športová 392/1, Špišská Stará Ves SNP 172/8, Spišská Stará Ves Kukučínová 195/7, Spišská Stará Ves SNP 157/44, Spišská Stará Ves Štúrova 202/3, Spišská Stará Ves SNP 172/8, Spišská Stará Ves Štúrova 226/105, Spišská Stará Ves Mlynská 177/4, Spišská Stará Ves Jesenského 324/64, Spišská Stará Ves Štúrova 230/117, Spišská Stará Ves Štúrova 239/147, Spišská Stará Ves

nedoplatok € 15 306,52 4 038,46 3 967,54 3 036,52 1 853,58 1 400,54 969,91 871,23 830,11 801,77 759,65 637,32 534,00 526,05 511,98 498,51 488,95 479,98 430,00 402,77 398,03 397,83 395,31 390,40 360,93 350,08 343,69 343,69 343,65 324,96 306,07 302,09 293,72 270,66 263,60 245,03 213,39 198,98 197,23 190,07 186,90 184,92 183,00 182,28 165,36 158,99 148,91 148,00 140,10 138,42 136,40 128,91 121,81 113,10 110,86 109,22 104,46 104,30 100,56

Odoslané faktúry 28 300,08 2 294,68 701,40 669,76 471,12 420,00 331,15


Starovešťan

STRANA 4

NOVEMBER 2011

Streetbalový turnaj v Starej Ľubovni - aj so staroveskou účasťou V našom meste má v športovom dianí tradičnú prednosť futbal, niekoľkoročné pôsobenie majú na konte stolný tenis a šach, hrávajú sa zápasy, turnaje či iné amatérske súťaže vo volejbale. Až na basketbalový krúžok zastrešovaný CVČ bol tento šport u nás viac-menej bielym miestom. O to viac teší, že mladí nadšenci sa snažia o rozbehnutie súťažného basketbalu, čo by určite vhodne doplnilo mozaiku športu v meste

i Zamagurí. Skupina mládežníkov dala dohromady družstvo a odcestovala so skromnými cieľmi na streetballový turnaj do Starej Ľubovne. V konkurencii viac ako 10 družstiev zastúpených aj registrovanými hráčmi žiackych klubov získalo naše družstvo pod vedením Igora Kromku výborné druhé miesto. Možno je načase nájsť cestu pre tieto deti, aby mohli zmysluplne tráviť čas športom podľa vlastného výberu.

Jesenná časť 1. triedy futbalistov - dorastencov i žiakov skončila úspešne Dorastenci (v posledných troch či štyroch rokoch tradične) sa od úvodu usadili na popredných priečkach a prezimujú na druhom mieste tabuľky. Škoda predovšetkým zbytočnej prehry v Jánovciach, hoci ani domáca porážka od Levoče nebola samozrejme pozitívna. Inak družstvo dorastu hrá stabilne veľmi dobre a určite sa nájdu vhodní hráči neskôr pre družstvo mužov. Pred jarnou časťou sú vyhliadky opäť veľmi optimistické. Žiaci podávali veľmi nevyrovnané výkony po celú jeseň. Popri vysokých víťazstvách

zaznamenali aj dve vysoké prehry. Umiestnenie v hornej polovici tabuľky, na 6. mieste, je však určite za danej situácie úspechom. Naši žiaci boli najmladším (pravidelne hrávali iba dvaja hráči ročníka 97) a paradoxne aj najnižším družstvom. Navyše napriek vysokému počtu registrovaných žiakov bol počet nastúpených na zápas často sotva 11, vrátane 2 – 3 detí s vekom 9 či 10 rokov. Hádam sa v jarnej časti podarí zlepšiť dochádzku na zápasy (poväčšine horšiu ako na tréningy) a naši žiaci uhrajú pokojný stred tabuľky.

TABUĽKA DORASTENCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

LEVOČA SP. ST. VES PODOLÍNEC MLYNČEKY HUNCOVCE VÝBORNÁ VLKOVCE JÁNOVCE SP. ŠTVRTOK VRBOV

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

7 7 6 4 4 3 3 3 3 2

1 0 0 2 1 0 0 0 0 2

1 2 3 3 4 6 6 6 6 5

53:9 34:14 38:13 21:27 30:28 32:29 21:47 12:38 20:47 21:30

22 21 18 14 13 9 9 9 9 8

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

9 9 8 7 6 6 4 4 3 3 1 0

1 0 0 1 0 0 2 1 2 1 3 1

1 2 3 3 5 5 5 6 6 7 7 10

59:20 51:16 43:17 67:23 31:16 40:38 18:22 24:30 24:30 28:42 15:35 7:118

28 27 24 22 18 18 14 13 11 10 6 1

TABUĽKA – ŽIACI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

VIKARTOVCE SP. ŠTVRTOK HRANOVNICA ŠTRBA MLYNČEKY SP. ST. VES V. LOMNICA KRAVANY SP. BYSTRÉ HÔRKA L. TEPLIČKA STRÁŽE

• Primátor mesta Ing. Jozef Harabin odovzdal v stredu 14. septembra 2011 pamätnú plaketu mesta pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín - Jánovi Bakovi. Dlhoročnému futbalovému funkcionárovi TJ Dunajec Spišská Stará Ves.

FEJTÓNOVÝM PEROM Životopis Volám sa Nemakakis Nenažratidis a pochádzam z Atén. Mám 32 rokov a nikdy som nikde nepracoval. Poberal som podporu v sume 1 200 eur, neskôr zvýšenú na smiešnych 1 800 eur. Nestihol som navštíviť všetky svetadiely, bol som iba (okrem Európy) v Ázii, Afrike a Amerike. Do Austrálie som sa nedostal, pretože som sociálny prípad. Som občanom chudobného Grécka, preto mám len malý dvojposchodový domček s neúplným zariadením, pretože mi v jednej izbe stále chýba televízor. Moja automatická práčka má už dva roky a vysávač, predstavte si, až štyri roky. Preto sa aj hanbím a radšej k sebe návštevy nepozývam. Vlastním iba jedno auto, BMW, trojročné. Kúpil som ho síce nové, no nemá celokožený poťah, čo robí zo mňa úplného outsidera. Takže som sa neoženil. Mám síce tri deti, ale veď som chlap, no nie? To je predsa prirodze-

né. Štát mi tieto deti živí smiešnymi 1500 Eurami na každého z nich, ale tieto peniaze zhltnú moje milenky. Mám veľmi prísny režim. Ráno musím vstávať už o 10.30 h. Potom som veľmi nevyspatý a nedokážem pracovať. Posedím si pod palmami, vypijem kávu, a už musím uháňať na úrad niečo vybaviť. Tam strávim aj dve hodiny! Hrozné. Našťastie potom už mám voľno, takže sa prechádzam, kúpem v mori a večer popíjam miešané nápoje. Teraz však nastala neuveriteľná vec. Vraj na tento môj inak biedny život už nie sú peniaze!? Vraj už nedostanem toľko peňazí, a ak ich chcem, musel by som pracovať. Neuveriteľné. A za túto nehoráznosť môže nejaké Slovensko, ani neviem, kde leží. Čo si to tam tí prachatí Slováci vlastne myslia, čo im haraší? Nech sa mi nejaký taký exot dostane do rúk, tak s ním zatočím! Mgr. Miloslav Cisko

Starovešťan 11.2011  

Neberme zrelý vek tak prísne, šach ešte neznamená mat... Číslo 24 5. ročník november 2011 www.spisskastaraves.sk mesto@spisskastaraves.sk Mi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you