Page 1

Spravodajca Mesta Spišská Stará Ves

Vydáva Mesto Spišská Stará Ves

Starovešťan Číslo 21

5. ročník

máj 2011

www.spisskastaraves.sk

NEPREDAJNÉ Reg. číslo: MK SR EV 3602/09

mesto@spisskastaraves.sk

Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva Mestské zastupiteľstvo dňa 28. apríla 2011 prerokovalo a: A) schválilo: - VZN č. č. 3 o prevádzke pohrebísk na území mesta; - VZN č. 4/2011 o menších obecných službách organizovaných mestom Spišská Stará Ves; - záverečný účet mesta za rok 2010 bez výhrad v zmysle § 16 ods. 1 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov; - celoročné hospodárenie mesta bez výhrad v zmysle § 16 ods.10 Zákona č. 583/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov. Výsledkom hospodárenia je schodok vo výške 378 478,12 €. Tento schodok nie je potrebné fi-

nančne vysporiadať, nakoľko bol už počas roka 2010 vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami tzn. z návratných zdrojov financovania a finančnými prostriedkami z minulých rokov; - zostatok finančných operácií vo výške 480 482,80 € a vysporiadanie zostatku finančných operácií takto: - úhrada schodku vo výške 378 478,12 €, - zostatok finančných operácií vo výške 96 304,68 € sa pridelí do peňažného fondu pre rok 2011, - zmenu účelu použitia finančných prostriedkov na zdravotné stredisko Spišská Stará Ves na výmenu okien v počte 46 ks; - rozpočtové opatrenie č. 3 podľa prílohy; - odpredaj bytu č. 2, Ul. Štúrova 258/30, Spišská Stará

Ves vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, ako aj spoluvlastníckeho podielu na pozemku, na ktorom je bytový dom postavený a spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1995 Z. z. v znp. terajšiemu nájomcovi - Peter Rusnačik, byt č. 2 Štúrova 258/30, Spišská Stará Ves za kúpnu cenu 715,22 €, pričom 50 % hodnoty uhradí pri podpise kúpnej zmluvy a zostatok do konca roku 2011 v dohodnutých mesačných splátkach; - pridelenie trojizbového bytu č. 2 Ul. Štúrova 574/44, Spišská Stará Ves žiadateľovi - Karol Slezák a manž. Adriana rod. Gvoždiaková; - v súlade s § 18 zákona

o obecnom zriadení odmenu hlavnému kontrolórovi mesta vo výške 30 % k 30. 4. 2011; - opakovaný predaj 1-izbového bytu č. 6 vrátane spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku v bytovom dome na ul. Štúrovej 389/48, LV č. 823 minimálne za cenu 14 000 € stanovenú znaleckým posudkom číslo 10/2011 vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Trebuňom zo dňa 30. 1. 2011. Nehnuteľnosť bude predaná záujemcovi, ktorý ponúkne vo verejnej obchodnej súťaži najvyššiu cenu; - opakovaný odpredaj nebytových priestorov - garáž č. 7 vrátane pozemku v bytovom dome na ul. Štúrovej 233, LV č. 664, minimálne za cenu 4 090 € stanovenú znaleckým posudkom číslo 11/2011 vyhotoveného znalcom Ing. Jánom (Pokračovanie na 2. str.)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu, ktorá sa vykoná na celom území SR k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich rokoch nové údaje o počte obyvateľov žijúcich na území SR, ako i o demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej štruktúre, informácie o úrovni bývania a štruktúre domového a bytového fondu. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa zisťujú údaje uvedené v zozname. Všetky udalosti, akými sú narodenie dieťaťa, úmrtie, sobáš, sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do polnoci 20. mája 2011, budú občania zapisovať do sčítacích formulárov. Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája 2011, budú

už predmetom zisťovania v ďalšom sčítaní. Čas sčítania je obdobie, počas ktorého sčítací komisári budú navštevovať všetky domácnosti vo svojom sčítacom obvode a uskutočnia zber údajov. Pred rozhodujúcim okamihom sčítací komisári rozdajú vo všetkých domácnostiach vo svojom sčítacom obvode sčítacie tlačivá, poučia obyvateľov o spôsobe ich vyplnenia a pod. Obyvatelia vyplnia sčítacie tlačivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k polnoci 20. mája 2011. Sčítacie tlačivo je možné vyplniť v listinnej alebo elektronickej podobe. Sčítací komisár po rozhodujúcom okamihu sčítania navštívi opäť všetky domácnosti vo svojom sčítacom obvode a vyzbiera vyplnené tlačivá, resp. zistí, kto z obyvateľov sa sčítal elektronicky. Počas výkonu činnosti je sčítací ko-

misár povinný preukazovať sa osobitným poverením. Sčítacie tlačivá sú štatistické formuláre v listinnej podobe alebo elektronickej forme. Každá domácnosť bude požiadaná o vyplnenie sčítacích tlačív, ktorými sú nasledovné formuláre: Formulár A - údaje o obyvateľovi, Formulár B - údaje o byte a Formulár C - údaje o dome. Obyvatelia by mali pomocou vysvetliviek vyplňovať sčítacie tlačivá úplne, správne a pravdivo, takto odpovedať je aj povinnosť, ktorá každému obyvateľovi vyplýva zo záko-

na č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Údaje, ktoré poskytne sčítanie nie je možné získať z iných zdrojov a budú sa zisťovať osvedčenou metódou samosčítania, keď obyvatelia sami vypĺňajú sčítacie tlačivá, čo zabezpečí objektivitu zistených údajov. Na základe štatistických údajov získaných zo sčítania sa dá koncepčne pracovať v rôznych sférach života - od najvyšších miest v spoločnosti až po najnižšie, sú potrebné pre štátnu správu i samosprávu, ale aj pre súkromnú sféru. Preto pri sčítaní záleží na spolupráci s každým obyvateľom, je potrebné, aby príležitosť sčítať sa využili naozaj všetci obyvatelia. Ak si zodpovedne splníme svoju povinnosť pri sčítaní tým, že uvediem pravdivé a úplné údaje o našej prítomnosti, môžeme tak ovplyvniť našu budúcnosť.


Starovešťan

STRANA 2

MÁJ 2011

Hasičská stanica v Spišskej Starej Vsi slávnostne odovzdaná Dňa 6.4.2011 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Hasičskej stanice na ulici Jesenského. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili minister vnútra SR Daniel Lipšic, prezident Hasičského a záchranného zboru SR Alexander Nejedlý, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ján Goliáš, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, primátor mesta Spišská Stará Ves, miestny dekan, hasiči z povolania, ako

aj občania nášho mesta. Hasičská stanica bola zrekonštruovaná v rámci regionálneho operačného programu z prostriedkov Európskej únie ako prvá hasičská stanica v Prešovskom samosprávnom kraji. Profesionálni hasiči v meste Spišská Stará Ves dostali dôstojné priestory pre zvýšenie kvality pracovných podmienok pri svojej neľahkej a obetavej práci , za čo patrí všetkým zložkám Hasičského a záchranného zboru veľké poďakovanie.

Slovensko vysiela digitálne DVB-T je európsky systém, určený na pozemské digitálne televízne vysielanie. Pri tomto type vysielania sa televízne programy spracúvajú a prenášajú k divákom v digitálnej forme. Pre domácnosti v Spišskej Starej Vsi a miestnej časti Lysá nad Dunajcom, ktoré prijímajú televízne programy cez sieť televízneho káblového rozvo-

Kino Magura v roku 2010 Počet odpremietaných predstavení: 19 Počet návštevníkov: 759 Tržba: 1 662,21 € Priemerná návštevnosť na predstavenie 39,94 Priemerná cena vstupenky: 2,19 eur

Spoločenská rubrika Uvítali sme: Mária Strącek, Bianka Pitoňáková, Vivien Barnášová, Jakub Pompa, Alex Kováč, Marek Kromka Simona Gondeková, Noemi Burianová Blahoželali sme: 70 rokov: Katarína Martančíková, Andrej Šipoš, Helena Koleková, Anna Vojtková 75 rokov: Margita Osavčuková, Peter Zelina, Helena Knapíková 80 rokov: Štefan Krafčík, Juliana Slezáková, Alžbeta Sulírová 85 rokov: Peter Bachleda, Filomena Mravčáková 90 rokov: Viktória Gaborová, Irena Krajčová 93 rokov: Mária Ivančáková Rozlúčili sme sa: Mikuláš Grich vo veku 57 rokov, Katarína Tripská vo veku 82 rokov, MUDr. Ľuba Imrichová vo veku 58 rokov, Mária Tomanová vo veku 88 rokov, Peter Babík vo veku 62 rokov, Margita Kulíková vo veku 72 rokov, Gabriela Nedoroščíková vo veku 58 rokov, Marta Česelská vo veku 69 rokov, Ján Úroda vo veku 80 rokov, Mária Kušniráková vo veku 84 rokov

du, zo satelitu alebo cez telekomunikačné siete sa na ich doterajšom spôsobe príjmu signálu nič nezmení. Ostatné domácností, ktoré prijímajú televízny signál individuálnymi anténami, si budú musieť zabezpečiť zariadenie (set-top-box), ktoré im umožní prijímať digitálny signál na analógovom televíznom prijímači.

Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva (Dokončenie z 1. str.) Trebuňom. Nehnuteľnosť bude predaná záujemcovi, ktorý ponúkne vo verejnej obchodnej súťaži najvyššiu cenu; - opakovaný odpredaj nebytových priestorov - garáž č. 8 vrátane pozemku v bytovom dome na Ul. Štúrovej 233, LV č. 664, minimálne za cenu 3 810 € stanovenú znaleckým posudkom číslo 11/2011 vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Trebuňom. Nehnuteľnosť bude predaná záujemcovi, ktorý ponúkne vo verejnej obchodnej súťaži najvyššiu cenu; - spracovanie projektu a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Životné prostredie dotačné opatrenie 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu; - upustenie od vymáhania pohľadávky voči p. Dluhej za využívanie šijacích strojov; - výstavbu novej miestnej komunikácie za kultúrnym domom z Ulice Štúrovej smerom

ku súkromnému pozemku Ing. Popoviča; B) vzalo na vedomie: - stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta; - správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta; - záznam hlavného kontrolóra z kontroly a zostavenia účtovnej závierky Mesta Spišská Stará Ves za rok 2010; - záznam hlavného kontrolóra z kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v podmienkach mestskej samosprávy; - vedomie správu o hospodárení mesta k 31. 3. 2011; - uzavretie Dohody č. 1/§ 50j/2011 na zabezpečenie opatrení pred povodňami; - upozornenie Ministerstva financií SR vo veci rozpočtových pravidiel územnej samosprávy.


STRANA 3 Mesto Spišská Stará Ves v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 -2013, v prioritnej osi III. Podpora miestnych iniciatív podalo v októbri 2010 žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja pod názvom: Brehy Dunajca ožijú tradíciou. Táto žiadosť po formálnom hodnotení, hodnotení oprávnenosti projektu a po kvalitatívnom hodnotení bola Prešovským samosprávnym krajom na základe rozhodnutia Monitorovacieho podvýboru Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 -2013 zo dňa 17. marca 2011 bola schválená. Výška schváleného finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 39 659,00 €, čo je 100% celkových nákladov projektu, z čoho 33 710,15 € predstavuje 85% celkových nákladov projektu z fondu ERDF, 3 965,90 € predstavuje 10% celkových nákladov projektu zo štátneho rozpočtu a 1 982,95 € predstavuje 5% celkových nákladov projektu z vlastných zdrojov. Mikroprojekt zahŕňa rôznorodé činnosti na dosiahnutie naplánovaných cieľov a čo najväčšieho cezhraničného vplyvu. Ich realizácia si vyžaduje zaangažovanie poľského partnera, ktorý svojim partnerstvom sa bude podieľať na podpore miestnej iniciatívy

Starovešťan

Brehy Dunajca ožijú tradíciou a nadväzovaní cezhraničných kontaktov práve formou partnerstva pri realizácii nasledovných podujatí. Žiadateľ vydá PROPAGAČNÚ BROŽÚRU o meste Spišská Stará Ves a okolí v slovenskom, poľskom , nemeckom a anglickom jazyku a bude sa ňou prezentovať na podujatiach, ktoré zorganizuje a na ktorých sa zúčastní. Ďalej tento propagačný materiál bude dodaný do škôl, knižníc, múzeí , slovenským a poľským samosprávam a tým bude zabezpečená široká informovanosť nielen obyvateľov Zamaguria, cezhraničného partnera, ale aj návštevníkov tohto prihraničného regiónu. Propagačná brožúra bude významným propagačným a informačným nástrojom, nakoľko v nej budú spropagované aj najvýznamnejšie turistické atrakcie slovensko-poľského pohraničia. „SRDCOM K DOMOVU“ - aktivita č. 1 Žiadateľ plánuje v rámci mikroprojektu usporiadať trojdňové kultúrno-spoločenské podujatie plné: športovo-branných súťaží pre deti, mládež i dospelých, ukážok vzájomnej pomoci samospráv pri záchrane zdravia a majetku, kultúrneho programu v ktorom sa predstavia amatérski divadelníci, speváci, folklórne súbory a ľudové hudby zo Slovenska i Poľska. „Hasičské preteky“

Nová internetová stránka mesta Nové webové sídlo mesta Spišská Stará Ves prešlo kompletnou premenou nielen po vonkajšej stránke, ale aj mnohými obsahovými zmenami. Naším cieľom je poskytovať informácie intuitívnym spôsobom a vo forme vyhovujúcej čo najširšiemu okruhu užívateľov. Údaje na stránke sú zatriedené do prehľadnejšej štruktúry. Rýchly a okamžitý prístup k aktuálnym informáciám a oznamom je zabezpečovaný pomocou redakčného systému, ktorý na úvodnej stránke ponúka najnovšie aktuality a v archíve uchováva staršie správy, ku ktorým

sa návštevník stránky môže spätne vrátiť. Postupne bude stránka dopĺňaná o ďalšie nové údaje. Nová stránka mesta Spišská Stará Ves je spustená od 18. 1. 2011 na webovej adrese www.spisskastaraves.sk. Veríme, že informácie obsiahnuté na webe a jeho nové funkcie, poskytnú rýchlejší prístup ku kvalitnejším informáciám a zabezpečia väčšie poznanie o dianí v našom meste. V prípade akýchkoľvek dotazov, návrhov, pripomienok nás kontaktujte telefonicky (052/ 418 04 16) alebo e-mailom mesto@spisskastaraves.sk. Ing. Ján Kurňava

slovenských a poľských dobrovoľných hasičských zborov. Toto podujatie bude spojené s výstavami, ochutnávkou tradičných jedál- „Kuchyňa pohraničia“ , remeselníckym trhom, ľudovou veselicou. Cieľom tohto podujatia je zapojiť do spoločnej prípravy tejto aktivity všetky miestne organizácie, školy i občanov a zavedenie tradície na stretávanie sa rodákov, rodín, priateľov a na zatraktívnenie pobytu na slovensko-poľskom pohraničí. „DEŇ svätého HUBERTA“ - aktivita č. 2 Druhou aktivitou v rámci mikroprojektu, ktorú žiadateľ plánuje realizovať, je celodenné podujatie „Deň svätého Huberta“, ktoré bude spojené s výstavou fotografií, poľovníckych trofejí, prednáškou o práci poľovníckych združení na Slovensku i v Poľsku pre žiakov základnej školy i gymnázia, súťažou vo varení pravého poľovníckeho gulášu, bohatým kultúrnym programom i ľudovou veselicou. Cieľom tohto podujatia je obnoviť a spropagovať bohatú činnosť poľovníkov, ale hlavne nadviazať cezhraničné kontakty a podporiť tak miestnu iniciatívu na slovensko-poľskom pohraničí.

MÁJ 2011 „DIVADELNÝ FESTIVAL OCHOTNÍKOV“ - aktivita č. 3 Žiadateľ plánuje v rámci mikroprojektu ďalej obnoviť tradíciu amatérskeho divadla a to realizáciou „Divadelného festivalu ochotníkov“, nakoľko ochotnícke divadlo v tomto regióne malo bohatú históriu. Do tohto projektu okrem cezhraničného partnera budú prizvané miestne samosprávy, základné a stredné školy. Cieľom tohto festivalu je podpora miestnej iniciatívy a nadväzovanie cezhraničných kontaktov, založených na aktivitách „ľudia ľuďom“. „PIENINSKÁ OZVENA“ - aktivita č. 4 V rámci mikroprojektu bude zrealizovaná spevácka postupová súťaž „Pieninská ozvena“. Cieľom tejto súťaže je obnovenie spevavosti a zachovanie pomaly zabudnutých ľudových piesní, na ktoré je nielen Spišská Stará Ves, ale aj celé Zamagurie i susedné prihraničné obce projektového partnera veľmi bohaté. Súťažiť sa bude v piatich kategóriách: predškolský vek, žiaci základných škôl, mládež do 25 rokov, dospelí, spevácke skupiny. Ocenení budú prví traja z každej kategórie. Do odbornej poroty budú prizvaní učitelia hudobnej výchovy, etnografi zo Slovenska i Poľska.

Vážení abonenti káblovej televízie, v súčasnom období ste boli viacerí oslovení rôznymi firmami kvôli prechodu televízneho vysielania z analógového terestriálneho (pozemné vysielače) na digitálne terestriálne (pozemné vysielače) - tzv. digitalizácia. Aj v televízii niekoľko slovenských TV staníc informuje o ukončení analógového terestriálneho vysielania a spustenie výlučne digitálneho terestriálneho vysielania televízie, niektoré z týchto televízií informujú korektne aj o tom, že každý divák si môže vybrať pri tomto prechode z niekoľkých možností, ako tento problém vyriešiť, a medzi možnosťami je možnosť zapojiť sa na káblovú televíziu, pretože pre abonentov káblovej televízie nepredstavuje prechod na digitálne terestriálne vysielanie žiadne dodatočné náklady na „SET-TOP-BOX-y“, pretože ich nepotrebuje. V súčasnosti (od roku 2009) sú aj v Spišskej Starej Vsi prijímané digitálne satelitné TV signály pre všetky TV programy a sú konvertované (upravené) na signály pre všetky typy TV prijímačov (klasické obrazovkové televízory aj pre LCD, plazmové a LED televízory) pre bezproblémový príjem v každej domácnosti. Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je nutné pre žiadneho abonenta káblovej televízie žiadne dodatočné zariadenie. S pozdravom Ing. Peter Marťák, riaditeľ prevádzky M-Elektronik, s. r. o., p. Mudroňa 7, 036 01 Martin


Starovešťan

STRANA 4 Dňa 16. 4. 2011 sa konala výročná členská schôdza LK SKI Jezersko. Tento klub založili nadšenci alpského lyžovania zo Spišskej Starej Vsi a Spišských Hanušoviec pre deti a samozrejme aj dospelých zo Zamaguria. Klub oficiálne vznikol 2. 10. 2009 zaregistrovaním na MV SR. Samotná myšlienka založenia klubu vznikla začiatkom roku 2009. Potom sa začala tvrdá prípravná práca. Prebehol celý rad konzultácií, rozhovorov, za-

Lyžiari bilancovali sadnutí, schôdzí. Prvý tréning sa uskutočnil 6.10.2009 v telocvični ZŠ Spišskej Starej Vsi. Prípravu na snehu sme začali v Jezersku vzhľadom k nepriaznivým snehovým podmienkam až záverom roku 2009. Od toho času pracujeme v štandardnom režime dvakrát do týždňa tréning v zimných mesiacoch na snehu, v letných v telocvični. K tomu počas zimy

Dokončenie domu smútku Mestský úrad oznamuje občanom, že od 20. mája 2011 do 27. mája 2011 vrátane bude denne v čase od 7.00 h do 20.00 h možnosť pozrieť si vonkajšie a vnútorné priestory novopostaveného domu smútku.

Deň matiek Samosprávne orgány mesta pri príležitosti Dňa matiek želajú všetkým matkám a ich deťom veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a sociálnych istôt.

Záver sezóny v stolnom tenise V nedeľu 3. apríla 2011 odohrali stolnotenisové družstvá TJ Dunajec Spišská Stará Ves „A“ a „B“ záverečné zápasy tejto sezóny, výnimočnej tiež zavedením zaujímavého experimentu: po skončení jesennej časti, počas ktorej všetkých 12 družstiev bojovalo medzi sebou systémom každý s každým, sa tabuľka rozdelila na dve časti. Tímy, ktoré po jesennej časti skončili na 1. - 6. mieste, bojovali v jarnej časti medzi sebou dvojkolovo o postup do vyššej súťaže a tímy na 7. - 12. mieste rovnakým spôsobom o udržanie sa v súťaži. Hlavne pre naše „áčko“ bola uplynulá sezóna v IV. lige skupiny podtatranskej veľmi úspešná, keď sa mu po dlhoročných problémoch s udržaním sa v súťaži podarilo po jesennej časti obsadiť 6. miesto. V elitnej finálovej skupine boli naši stolní tenisti vyrovnanými partnermi pre všetkých súperov a v konečnej tabuľke obsadili výborné 5. miesto.

Mužstvo hralo počas sezóny v zostave: Ján Stanko, Ján Dubiel, Daniel Kostka, Krištof Kowalczyk, Marcin Janczy a Jaroslav Čarnogurský. Hráči staroveského „béčka“ obsadili v VI. lige skupiny podtatranskej konečné 4. miesto. Zostava „béčka“: Andrea Bogačiková, Marián Marhefka, Marcel Stropkay, Ján Gancarčík, Jozef Depta, Jaroslav Čarnogurský a Filip Knapík. Pozornosť a obdiv si zaslúži najmä jediná žena v súťaži Andrea Bogačiková, ktorá svojimi výkonmi milo prekvapila a stala sa zaslúžene jednotkou tímu. Do budúcej sezóny vstupujú obe mužstvá s podobnými ambíciami, s akými vstupovali do uplynulej sezóny: „áčko“ bude bojovať o postup medzi prvých šesť tímov IV. ligy a „béčko“ pri troche šťastia a dobrej forme všetkých členov tímu zabojuje o postup do V. ligy. Mgr. Daniel Kostka

Dom kultúry V roku 2010 bolo uskutočnených v DK celkom 126 aktivít, z toho: výchovno-vzdelávacie podujatia: 33 kultúrno-spoločenské podujatia: 56 iné podujatia: 37 Počet návštevníkov, ktorí navštívili tieto aktivity: 10 716

takmer každý víkend preteky. Tréningový proces vedie profesionálny tréner Mgr. Alexander Ružbašan zo Starej Ľubovne. Aj keď sme našu činnosť začali len „nedávno“, dosiahli sme celý rad vynikajúcich výsledkov. Tento rok sme sa zúčastnili okrem iného 7 pretekov Východoslovenskej ligy, kde bolo registrovaných takmer tristo pretekárov. Najlepšie sa darilo Radkovi Novotnému, ktorý bol raz prvý a dva razy tretí, ďalej dievčatám Janke Krempaskej, Radke Matlákovej a Lenke Kováčikovej, ktoré pravidelne bodovali na 4., 5., 6. mieste. Priemer umiestnenia desiate miesto za klub všetkých pretekov Východoslovenskej ligy je skutočne výborný. Týchto výsledkov by určite nebolo bez kvalitnej prípravy v telocvični ZŠ Spišská Stará Ves, ktorá na ostro pokračovala novembrovým sústredením na ľadovci v Stubai Gletcher v Rakúsku a samozrejme dobrými podmienkami v Jezersku. Nasledujúcu sezónu 2011-

MÁJ 2011 2012 sa chceme zúčastňovať už aj pretekov Slovenského pohára. Je to najvyššia slovenská súťaž a preto prípravu zintenzívnime. Naši pretekári zažili na svahoch Slovenska i Rakúskych Álp veľa krásnych a nezabudnuteľných chvíľ a sme radi, že počas pretekov na tréningu nás obchádzali zranenia. Záverom treba spomenúť, že činnosť klubu je zabezpečovaná len vďaka osobnej i finančnej podpore rodičov. Celá činnosť je financovaná výlučne z ich príspevkov. Osobne som presvedčený, že sú to dobre investované peniaze, ako všetko, čo dávame našim deťom. V budúcnosti by sme radi našu členskú základňu rozšírili. Informácie ochotne poskytnú všetci členovia klubu. Predseda LK Ski Jezersko JUDr. Imrich Plevík P.S. V čase po odoslaní článku ma oslovili niektorí rodičia so žiadosťou o poďakovanie JUDr. Plevíkovi za prácu v lyžiarskom klube. Poďakovanie rád odovzdávam. Mgr. Miloslav Cisko

Najúspešnejší klub mládeže v šachu na Spiši Dňa 16. 4. 2011 v Poprade v priestoroch ZŠ Dostojevského vyvrcholila záverečným 6. kolom Liga mládeže Spiša v šachu v sezóne 2010/ 11. Seriál šiestich turnajov - kôl LMS v celkovom hodnotení určil majstrov Spiša v šachu mládeže (do hodnotenia sa deťom započítavali štyri najlepšie výsledky). Majstrami Spiša sa stali: • v kategórii chlapcov do 19 rokov Dalibor Gallik z CVČ Spišská Stará Ves, • v kategórii chlapcov do 14 rokov Michal Galovič z ŠO Svit, • v kategórii chlapcov do 11 rokov Miloslav Cisko z CVČ Spišská Stará Ves, • v kategórii chlapcov do 8 rokov Jakub Ferenčák z KdV Kežmarok, • v kategórii dievčat do 19 rokov Henrieta Kopnická z LŠ Poprad, • v kategórii dievčat do 14 rokov Slavomíra Galovičová z ŠO Svit,

• v kategórii dievčat do 11 rokov Janka Krempaská z CVČ Spišská Stará Ves, • v kategórii dievčat do 8 rokov Ivana Stolárová z CVČ Lendak. Podujatia, ktoré podporil Košický a Prešovský krajský šachový zväz, firmy - CORA GEO, s. r. o., Poprad, ORANGE Slovensko Kežmarok, SINTRA Poprad, DOM FARIEB Poprad, CHEMOLAK Poprad a T - MOBILE Poprad sa celkovo zúčastnilo 99 mladých šachistov zo spišskopodtatranského regiónu a ďalších šachistov - z Pohorelej, Bardejova, Starej Ľubovne, Stropkova, Sabinova, Trstenej a Liptovského Mikuláša. Veľká vďaka patrí hlavne ochotným organizátorom jednotlivých kôl. Nás môže tešiť, že najviac - až tri - kategórie vyhrali hráči z nášho mestečka, čím sa stali najlepším klubom tejto tradičnej súťaže. Mgr. Miloslav Cisko


Starovešťan

STRANA 5

MÁJ 2011

Prešovský samosprávny kraj, Podtatranské osvetové stredisko Poprad, Obec Červený Kláštor, Mesto Spišská Stará Ves, Cyprián n. o. Červený Kláštor organizujú medzinárodný festival

35. Zamagurské folklórne slávnosti 20. - 22. mája 2011 v Červenom Kláštore PROGRAM Piatok 20. 5. 2011 14.00 h Za Magurou hrajú hostí pozývajú Živá pozvánka v obciach regiónu. Účinkujú: DFS Pieniny a Rovinka, Spišská Stará Ves, DFS Flisocek Červený Kláštor 19.00 h SĽUK „Tancovali naši Vašim“ (amfiteáter) Program najznámejšieho profesionálneho folklórneho telesa z Bratislavy

15.30 h Vernisáž výstavy Zuzany Holubekovej (DK Sp. St. Ves) 17.00 h Sprievod domácich a zahraničných súborov mestom Spišská Stará Ves

21.00 h Nočný program Recitál speváka Pavla Hammela a jeho hostí.

17.20 h Položenie kytice kvetov k pamätníku Š. L. Kostelničáka 17.30 h Vitajte v Zamagurí (DK Sp. St. Ves) Uvítací program domácich a hostí v Kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. Účinkujú: FS Masguranka Spišská Stará Ves a hostia: FS Tessedik, Sarvasz, Maďarsko, FS Pentla, Boršice, ČR 20.30 h Hudobná skupina IMT SMILE Profil známej hudobnej skupiny

(amfiteáter)

Nedeľa 22. 5. 2011 9.00 h

Slávnostná sv. omša v kostole sv. Antona pustovníka, NKP Kláštor Kartuziánov Celebruje: Kpt. PaeDr. Jozef Paluba 10.00 h Zakliata krása - trh remesiel Pokračovanie trhu remesiel v areáli amfiteátra

(amfiteáter)

10.00 h Na Pieninách pri muzike (amfiteáter) Sprievodné programy ľudových hudieb v areáli remesiel v rámci projektu Menšinová kultúra, súčasť tradičnej ľudovej kultúry pod Tatrami 2011, účinkuje: ĽH RFS Ľoli roklica Veľká Lomnica

Sobota 21. 5. 2011 10.00 h Zakliata krása - trh remesiel Trh ľudových remesiel v areáli amfiteátra

(amfiteáter)

(amfiteáter)

10.00 h Na Pieninách pri muzike (amfiteáter) Sprievodné programy ľudových hudieb v areáli remesiel v rámci projektu Menšinová kultúra, súčasť tradičnej ľudovej kultúry pod Tatrami 2011 a Školička tanca v rámci projektu Podtatranské tradície na I. nádvorí kláštora, účinkuje: ĽH RFS Ľoli roklica Veľká Lomnica. 15.00 h Na vlnách Dunajca Splav účinkujúcich na pltiach a privítanka v prístavisku, účinkuje: DFS Flisocek, Červený Kláštor 15.30 h Stretnutie pod Troma korunami (amfiteáter) Otvárací program XXXV. ročníka ZFS Oficiálne otvorenie Dní Tradičnej kultúry na Slovensku. Predstavujeme región Orava, program „ Pozdrav Východnej“, v programe Stretnutie pod Troma korunami - nová generácia predstavíme štáty Višegrádskej štvorky a predstavíme program Menšinová kultúra, súčasť tradičnej ľudovej kultúry pod Tatrami. Účinkujú: Odzemkári z Čiech a Slovenska, účastníci tvorivej dielne odzemkárov v rámci DTK, FS Maguranka, Spišská Stará Ves, RFS Kesaj tchávé, Kežmarok, FS Vagonár a Vagonár Stará škola Poprad a hostia: FS Oravan, Nižná na Orave, FS Hyrni, Nowy Targ, Poľsko, FS Tessedik, Szarvas, Maďarsko, FS Pentla, Boršice, ČR, FS Sedula, Litva

12.00 h Deti deťom (amfiteáter) Program detských folklórnych súborov z regiónu a hostí. Účinkujú: Divadlo Ramagu Spišská Stará Ves, DFS Flisocek Červený Kláštor, DFS Pieniny a Rovinka, Spišská Stará Ves, DFS Jánošíček, Svit, DFS Maguráčik, Kežmarok, hosť: DFS Zadumka, Moskva, Rusko 14.00 h Pieniny, Pieniny (amfiteáter) Záverečný program XXXV. ročníka ZFS Menšinová kultúra, súčasť tradičnej ľudovej kultúry pod Tatrami a pokračovanie programu V4 Stretnutie pod Troma korunami - nová generácia. Účinkujú: FS Maguranka, Spišská Stará Ves, FS Magura a FSS Magurák Kežmarok, FS Jánošík a Senior Jánošík Svit. Hostia: Ľudová hudba Jána Berkyho Mrenicu a kolektív Čarovné ostrohy z Bratislavy, finalisti televíznej súťaže Talentmánia, FS Tessedik, Szarvas, Maďarsko, FS Pentla, Boršice, ČR, FS Hyrni, Nowy Targ, Poľsko Sprievodné programy (nádvorie kláštora) Oravská drevená plastika - výstava prác remeselníkov z Oravy zo zbierky OKS v Dolnom Kubíne Rezané do dreva - výstava amatérskeho výtvarníka Miloslava Semančíka Zmena programu vyhradená!


Starovešťan

STRANA 6

MÁJ 2011

Mesto Spišská Stará Ves v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľností:

Vážení občania, v týchto dňoch sme si pripomenuli skončenie 2. svetovej vojny - 8. mája - Deň víťazstva nad fašizmom. 2. sv. vojna zostane v spomienkach ľudskej mysle ako najrozsiahlejší a najkrvavejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva. Tento vojnový konflikt stál životy miliónov ľudí a zúčastnilo sa ho 61 štátov. Zasiahol všetky kontinenty s výnimkou Antarktídy a Južnej Ameriky. Šesť rokov utrpenia sa nakoniec skončilo kapituláciou Nemecka. Dnes aj v Spišskej Starej Vsi si pripomíname túto porážku fašizmu položením kytice k pamätníku padlých hrdinov v miestnom parku.

FEJTÓNOVÝM PEROM Z denníka trénera hokejovej prípravky v ročníku 2050/2051: 2. septembra 2050 Chlapci piataci nastúpili na svoj prvý hokejový tréning. Je ich spolu dvanásť, ako bolo aj mesiačikov v pamätnej rozprávke. Už sa teším na ich rozžiarené tváre, veď hokej je náš národný fenomén. Nastupujú. Určite bude jeden šikovnejší ako druhý, každý z nich bude možno raz platným reprezentantom našej krajiny v hokeji. Hurá! 14. septembra 2050 Štyria chlapci piataci doniesli od lekárov potvrdenie, že sú ťažko chorí na srdce, pečeň, pľúca alebo obličky. Toľko smoly naraz, to sa len tak nevidí. No nedá sa nič robiť, budú musieť skončiť s hokejom, veď sú v ohrození života. Dosť na tom, s ostatnými ôsmymi sa bude dať dobre trénovať. 26. septembra 2050 Ďalší traja chlapci piataci budú musieť tiež prestať s hokejom. Majú krivé a slabé chrbtice a mľandravé svaly. Nemôžu sa vlastne vôbec namáhať, takže im budú musieť učitelia nosiť aktovky do aj zo školy. Je to nemilé prekvapenie, lebo ostali iba piati na

hokej, ale hádam sa bude dať niečo s nimi odohrať. 6. októbra 2050 Hráč Brmbolec bude musieť tiež skončiť s hokejom. Váži totiž viac, ako ukazuje stupnica na váhe. Pre potreby klubovej kroniky sme ho odvážili v predajni ovocie - zelenina, číslo kvôli zákonu o ochrane osobných údajov nemôžem zverejniť. 27. október 2050 Zo zvyšnej štvorice piatakov doniesli ďalší dvaja potvrdenia, že nemôžu hrať hokej. Kvôli slabému očnému tlaku. Zostávajúci dvaja hrávajú teraz na tréningu pingpong, stále ma baví sledovať ich zaujatosť a radostne im dvíham zo zeme loptičky. 6. november 2050 Moji dvaja pingpongisti ochoreli. 14. január 2051 Moji dvaja pingpongisti sa vrátili na tréning s tým, že prestúpia do pingpongového oddielu. Chceli by tam hrávať štvorhru, čo tu nemôžu. Ostal som sám. 1. jún2051 Skončila sa hokejová sezóna. Po ceste domov som uvidel svojich dvanásť chlapcov piatakov. Hrali spolu futbal a celkom ich to bavilo. Mgr. Miloslav Cisko

1. Nebytové priestory - dve garáže v bytovom dome na Ul. Štúrovej 233 - jednotlivo - vrátane spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku - parcela č. 660/10 zapísané na LV č.664, k. ú. Spišská Stará Ves každá o výmere 35 m2. • všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 4 090 EUR - garáž - č. 7, stanovená znaleckým posudkom č. 11/2011 vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Trebuňom. • všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 3 810 EUR - garáž - č. 8, stanovená znaleckým posudkom č. 11 /2011 vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Trebuňom. 2 . 1-izbový byt č. 6 v bytovom dome na Ul. Štúrovej 389/48 vrátane spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku - parcela č. 294/4 zapísaný na LV č. 823, k. ú. Spišská Stará Ves. • všeobecná hodnota nehnuteľnosti: 14 000 EUR, stanovená znaleckým posudkom č. 10 /2011 vyhotoveným dňa 30. 1. 2011 znalcom Ing. Jánom Trebuňom. Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mestského úradu dňa 5. 5. 2011 a v masovokomunikačných médiách. 2. Minimálna kúpna cena je cena stanovená znalcom. Nebytové priestory budú predané tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. 3. Návrh (ponuku) do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu účastníka a označenie „Neotvárať - obchodná verejná súťaž, garáž č. 7, garáž č. 8 alebo 1-izbový byt č. 6“. V obálke účastník predloží: - meno, priezvisko a adresu záujemcu - návrh kúpnej ceny V prípade schválenia odpredaja nehnuteľnosti, záujemca je povinný celú kúpnu cenu uhradiť na účet mesta najneskôr do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy a pred podaním návrhu na vklad. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné. Záujemcovia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov pre účely prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia a na účel uzavretia zmluvy. Záujemcovia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa. 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje: - právo odmietnuť všetky predložené ponuky - meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť 5. Obálka musí byť doručená na Mestský úrad Spišská Stará Ves cez podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr dňa 15. 7. 2011 do 13.00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Miesto a čas otvárania obálok: Mestský úrad Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109 dňa 25. 7. 2011. Obhliadka: tel. č. 418 04 15, 418 04 14 Vyhlasovateľ bude písomne informovať všetkých účastníkov súťaže o výsledku súťaže do 31. 7. 2011. Uvedená ponuka je zverejnená na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke www.spisskastaraves.sk a v občasníku Starovešťan. Kontakt: JUDr. Penxová, tel. 052/418 04 32

Starovešťan 5.2011  
Starovešťan 5.2011  

Číslo 21 5. ročník máj 2011 www.spisskastaraves.sk mesto@spisskastaraves.sk Mestské zastupiteľstvo dňa 28. apríla 2011 prerokovalo a: Reg. č...

Advertisement