Page 1

Spravodajca Mesta Spišská Stará Ves

Číslo 37

Starovešťan

7. ročník

november 2013

www.spisskastaraves.sk

mesto@spisskastaraves.sk

Informácie zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo dňa 12. decembra 2013 prerokovalo a: A) vzalo na vedomie: - Správu o plnení uznesení - Záznam z kontroly tvorby a vydávania vnútorných predpisov, ktoré mesto musí mať schválené B) schválilo: - VZN č. 6/2013 o miestnom poplatku - VZN č. 7/2013 o financovaní originálnych kompetencií Mesta Spišská Stará Ves na úseku školstva

- rozpočtové opatrenie č. 6 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014 a poverilo hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol - zoznam žiadateľov ako záujemcov o nájomný trojizbový byt v bytovom dome Štúrova 587/165 podľa prílohy - odpredaj majetku mesta – ako prípad hodný osobitného zreteľa, podielu na novovytvorenej parc. č. KN-C 5065/4 – orná pôda o výmere 1 391 m2, za cenu 830,- € pre Ing. Františka

Znanca, Štúrova 239/147 , 061 01 Spišská Stará Ves - predaj 3-izbového bytu, ktorý sa nachádza v obytnom dome na ul. Štúrovej 241, parc. KNC 660/13, zapísaný na LV 659 k.ú. Spišská Stará Ves, p. Radoslavovi Bogačikovi, bytom Štúrova 237/161, 061 01 Spišská Stará Ves, za kúpnu cenu 19 920 € - predaj motorového vozidla Avia 31. Prevod vlastníctva majetku vykonať na základe verejnej obchodnej súťaže najmenej za cenu 450 € - zmenu uznesenia č. 18/21/11 a za tajomníka komisie verejného poriadku, životného prostredia a dopravy schválilo RNDr. Radomíra Babiaka, PhD. - vystúpenie mesta Spišská Stará Ves z Oblastnej organi-

zácie cestovného ruchu Tatry Spiš Pieniny - ďalšie zotrvanie mesta Spišská Stará Ves vo vydavateľskom družstve Podtatranské noviny s tým, že na vysporiadaní prípadnej straty tohto družstva sa nebude podieľať - postup mesta pri organizácii 38. ročníka ZFS tak, že mesto uhradí náklady spojené s prehliadkou všetkých zamagurských folklórnych súborov 20. júna 2014, t. j. v piatok, v Spišskej Starej Vsi - osadenie pamätnej tabule MUDr. Alexandrovi Küchelovi a jeho synovi Univ. profesorovi MUDr. Ottovi Küchelovi na priečelí budovy na ul. Slov. nár. povstania 46/93 - odmenu za rok 2013 zástupcovi primátora Ing. Júliusovi Lojekovi vo výške 400 €.

Mikuláš v Spišskej Starej Vsi Vianočné koledy, vôňa punču, vrecia plné darčekov. Keďže boli všetci starovešťania v roku 2013 poslušní, Mikuláš za nimi prišiel napriek silnému vetru na svojich saniach až do Zamaguria. Silný vietor neod-

Vážení spoluobčania, na konci roku 2013 Vám prajem príjemné, pokojné prežitie vianočných sviatkov. V novom roku 2014 Vám prajem veľa zdravia, pracovnej, rodinnej pohody. Ďakujem všetkým, ktorí v neľahkom roku 2013 pomohli rôznym spôsobom samospráve v meste, čím sa prispelo ku kvalitnejším podmienkam na život v našom mestečku. Prial by som si, aby v nasledujúcom roku bolo okrem sociálnych istôt aj viacej vzájomného porozumenia, menej nedorozumení a rozporov.

radil ani Mikuláša, ani detičky a ich rodičov, ktorých prišlo na Námestie A. M. Chmeľa neúrekom. Rozdal takmer všetky pripravené balíčky, vypočul si desiatky pesničiek a básničiek od našich najmenších a pomohol nám rozsvietiť vianočný stromček, čo sa stalo v meste peknou tradíciou. V mene svojom, aj v mene Divadla RAMAGU chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pri organizácii podujatia akokoľvek pomohli, pretože nie každý menší región sa môže pochváliť takou silnou spolupatričnosťou akú pozorujeme u nás. Veď ako povedal Svätopluk svojim trom synom: „Keď budete držať spolu, ako tieto tri prúty, nikto Vás nezlomí, ale keď sa rozdelíte...“. Starovesské prúty: Zastrova a.s., Ing. Marek Výrostek, Reštaurácia NOVA, OVOX, Zdomu.sk, Lekáreň Cyprián, Pizzéria Taverna, DFS Rovinka, Jozef Kušmirek, CVČ Šťastenko, Mesto Spišská Stará Ves. Lívia Dermová


Starovešťan

STRANA 2

NOVEMBER 2013

Rekonštrukcia regionálnych ciest napreduje Prešovský samosprávny kraj začína v týchto dňoch realizovať opravy regionálnych ciest za vyše 3,3 milióna eur. Kraj bol úspešný v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 5.1, vo výzve, ktorá mala uzávierku v marci tohto roku. „Ako prvý kraj sme splnili všetky podmienky pre podpis zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci poslednej štandardnej výzvy ROP,“ netajil radosť riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK Vladimír Kozák. Vďaka tomu sa v kraji začnú ešte pred zimnou sezónou realizovať dva projekty zamerané na modernizáciu ciest II. a III. triedy. Jeden projekt rieši modernizáciu desiatich úsekov ciest v oblasti Humenné, Svidník a Vranov nad Topľou v celkovej hodnote 1,84 milióna eur. Spolu ide o 13,25 km ciest III. triedy a 1,06 km cesty II. triedy medzi Palotou a Medzilaborcami. Na komunikáciách III. triedy budú zmodernizova-

né úseky na cestách Adidovce – Udavské, Ruská Volová – Klenová, Ďapalovce – Stropkov, Vyšný Kazimír – Tovarné, Šemetkovce – Ladomírová, Krišľovce – Stropkov, Vislava – Stropkov, Mestisko – Svidník a Miroľa – Krajná Poľana. Finančne najnáročnejší je úsek dlhý 2,6 km na ceste medzi obcami Adidovce – Udavské, ktorý si vyžiada takmer 650 000 eur. Dodávateľ, spoločnosť Eurovia, plánuje začať práce už v najbližších dňoch a to v úsekoch Vyšný Kazimír – Tovarné a Šemetkovce – Ladomírová. „Všetko však bude závisieť od poveternostných podmienok,“ zdôrazňuje riaditeľ SÚC PSK Vladimír Kozák. Spolufinancovanie zo strany Prešovského samosprávneho kraja prevyšuje 92 000 eur. Druhý projekt sa bude realizovať na opačnom konci kraja – v oblastiach Poprad a Stará Ľubovňa. V tejto časti kraja sa opraví 9,8 km ciest III. triedy – ide o šesť úsekov na cestách

Čaro Vianoc Mikuláš rozdal darčeky, vianočná atmosféra už zavládla v uliciach, domy začínajú blikať svetielkami, zdobíme okná, kupujeme darčeky, tešíme sa na Vianoce. Aj žiaci spojenej školy chcú prispieť k vianočnej atmosfére. Čaro Vianoc je názov programu k Vianociam, ktorý pripravili žiaci všetkých organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi. Program bude 20.12. 2013 o 14.30 v kultúrnom dome. Srdečne Vás všetkých pozývame. Mgr. Anna Kromková Padá sniežik biely, lúky, polia, chotár celý pokrytý je perinou, bielučičkou bielou. Sane vyber, lyže priprav, na kopec sa vyber hneď. Po jedličku do hájička chystá sa aj náš otec. Stromček pekný postavíme Vianoce si vyzdobíme, Na Ježiška sa tešíme, dušičku si očistíme, Ježiško náš milučký, daj nám darček maličký. Radosť nám ním urobíš.

December prišiel, prajeme si, aby nikdy neodišiel.

medzi obcami Vydrník – Spišský Štiavnik, Brutovce – Nižný Slavkov, Dúbrava – Spišské Podhradie, Kyjov – Ľubotín a Litmanová – Stará Ľubovňa. V rámci projektu je naplánovaná aj rekonštrukcia tri kilometre dlhého úseku cesty II. triedy medzi Reľovom a Spišskou Belou. Celková hodnota schváleného projektu predstavuje 1,5 milióna eur, spolufinancovanie samosprávneho kraja dosahuje takmer 76 000 eur. V súčasnosti sa pripravuje zmluva s dodávateľom, spoločnosťou Strabag. Práce by sa mali začať do konca tohto mesiaca.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o miestnom poplatku VZN č. 6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo spracované na základe aktuálneho znenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). V predmetnom VZN došlo k niekoľkým úpravám. Okrem povinnosti poplatníka oznámiť mestu vznik a zánik poplatkovej povinnosti zavádza toto VZN povinnosť hlásiť zmeny skutočností, rozhodujúcich pre vyrubenie poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, ktoré nastali v priebehu roka. VZN č. 6/2013 taktiež ustanovuje pre platiteľov možnosť zaplatiť poplatok za komunálne odpady aj prevodom z účtu (teda nie len v pokladni mestského úradu). Pre identifikáciu platby je platiteľ povinný označiť platbu nasledovným spôsobom: a) číslo bankového účtu: 0493038700/0900 b) variabilný symbol: číslo Dohody o množstvovom zbere c) konštantný symbol: 0308. Ostatné ustanovenia nového VZN ostávajú nezmenené. Systém vývozu komunálneho odpadu bude v roku 2014 rovnaký ako v minulom roku. Prosíme obyvateľov mesta, aby Dohody o množstvovom zbere komunálnych odpadov na rok 2014 chodili na mestský úrad uzatvárať až od 9.1.2014.

Prehľad vývozov KUKA nádob v roku 2014 zelená nálepka

Mikuláš nám darčeky dal, nič za to nepýtal. Sneh pokryl celú dedinu, už nenájdeš ani jednu malinu. December je mesiac sviatkov, ponáhľajme sa k nim skratkou.

Okrem dvoch úspešných projektov zameraných na modernizáciu ciest uspel PSK v rámci tejto výzvy aj s ďalšími tromi projektmi. Dva z nich sú zamerané na rekonštrukciu mostov a jeden na sanáciu zosuvov. Ako potvrdil V. Kozák, „v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania a ich realizácia je plánovaná na rok 2014.“ Prešovský samosprávny kraj spravuje 2 445 km ciest II. a III. triedy. Od roku 2005 investoval do ich modernizácie vyše 150 miliónov eur. Na opravy ciest v nevyhovujúcom stave potrebuje kraj ešte 298 miliónov eur.

každý nepárny týždeň

červená biela nálepka žltá nálepka nálepka 17. 1. 2014 31. 1. 2014 14. 2. 2014 14. 2. 2014 14. 3. 2014 11. 4. 2014 14. 3. 2014 25. 4. 2014 6. 6. 2014 11. 4. 2014 6. 6. 2014 1. 8. 2014 9. 5. 2014 18. 7. 2014 26. 9. 2014 6. 6. 2014 29. 8. 2014 21. 11. 2014 4. 7. 2014 10. 10. 2014 1. 8. 2014 21. 11. 2014 29. 8. 2014 26. 9. 2014 24. 10. 2014 21. 11. 2014 19. 12. 2014


Starovešťan

STRANA 3

Spišská Stará Ves a Zamagurie má svojho poslanca v zastupiteľstve PSK 9. novembra 2013 sme ako voliči mali možnosť rozhodovať o tom, kto nás bude zastupovať v zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja a kto bude jeho predsedom. V prvom kole v našom meste, kedy svoje právo voliť využilo 523 voličov a volebná účasť tak bola 28,40 %, sme zvolili 5 poslancov, ktorí budú zastupovať okres Kežmarok v zastupiteľstve PSK. Najviac hlasov – 447 - získal primátor mesta Ing. Jozef Harabin, druhý najúspešnejší bol JUDr. Štefan Bieľak s počtom hlasov 311, tretí Ing. Štefan Džurný získal 238 hlasov, štvrtý MUDr. Pavol Slovík získal 128 hlasov a piaty Bc. František Depta získal 113 hlasov. Z deviatich kandidátov na post predsedu samosprávneho kraja najviac hlasov získal MUDr. Peter Chudík – 348. Volebná účasť v okrese Kežmarok v prvom kole bola 18,71. Voliči rozhodli, že náš okres budú v zastupiteľstve PSK zastupovať títo poslanci:

1. Štefan Bieľak 2. Pavol Slovík 3. Jozef Grivalský 4. Pavel Hudaček 5. Jozef Harabin

3 345 hlasov 2 587 hlasov 1 970 hlasov 1 953 hlasov 1 927 hlasov

Samospráva tak bude mať priame zastúpenie prostredníctvom štyroch zástupcov. Ako dopadli voľby v našom meste podľa okrskov Okrsok 1: 978 zapísaných voličov, 270 vydaných obálok, účasť: 27,6 % Okrsok 2: 863 zapísaných voličov, 253 vydaných obálok, účasť 29,31 % Predseda samosprávneho kraja

1. 2. 4. 3 5. 6. 7. 8. 9.

Kandidát Ján Bajus Dorota Bujňáková Peter Chudík Ján Hudacký Vladimír Klein Anton Korba Jozef Mihalčin Štefan Straka Ľubomír Vasilišin

Okrsok č. 1

6 9 171 42 8 2 0 2 9

Okrsok č. 2 1 3 177 46 5 2 3 3 1

Poradie prvých piatich kandidátov do zastupiteľstva

Poradie 1. 2. 3. 4. 5. 5.

Kandidát Jozef Harabin Štefan Bieľak Štefan Džurný Pavol Slovík František Depta Slavomír Majerčák

Okrsok č. 1 225 155 125 62 49 52

Okrsok č. 2 222 156 116 66 64 41

Vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu volieb do orgánov samosprávy. Poďakovanie patrí aj všetkým tým voličom, ktorí využili svoje volebné právo a pričinili sa tak o pomerne dobrú účasť v týchto voľbách.

NOVEMBER 2013

Konferencia NATURA 2000

Dňa 7. novembra 2013 sa uskutočnila v poľskom Kroscienku a v Spišskej Starej Vsi na slovenskej strane slovensko – poľská vedecká konferencia na tému „ NATURA 2000 – skúsenosti z Pienin, ktorú organizoval Pieninský národný park a Pieninski Park Narodowy. Prvá časť konferencie aj za účasti zástupcov mesta prebiehala

v priestoroch Pieninskego Parku Narodowegu v Kroscienku. Následne sa konferencia presunula do Spišskej Starej Vsi, kde všetkých účastníkov z poľskej a slovenskej strany privítal primátor mesta Ing. Jozef Harabin. Tu konferencia pokračovala vyhodnotením súťažných posterov na tému „NATURA 2000 – skúsenosti z Pienin“. Ing. Ján Kurňava

Mesto Spišská Stará Ves v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na predaj hnuteľnosti: Motorové vozidlo valník Avia A31.3 LZČ Hodnota predmetného vozidla: 450 € stanovená na základe aktuálnych výkupných cien autovrakov. Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Mestského úradu a v masovokomunikačných médiách dňa 13. 12. 2013. 2. Minimálna kúpna cena je cena stanovená na základe aktuálnych výkupných cien autovrakov. Hnuteľnosť bude predaná tomu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. 3. Návrh (ponuku) do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu účastníka a označenie: „Neotvárať – obchodná verejná súťaž – Avia“. V obálke účastník uvedie: - meno a priezvisko - návrh kúpnej ceny V prípade schválenia odpredaja nehnuteľnosti, záujemca je povinný celú kúpnu cenu uhradiť na účet mesta najneskôr do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné. Záujemcovia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov pre účely prerokovania, rozhodnutia o výsledku verejnej súťaže a jeho zverejnenia a na účel uzavretia zmluvy. Záujemcovia môžu návrh doručený vyhlasovateľovi odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa. 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje: - právo odmietnuť všetky predložené ponuky - meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť 5. Obálka musí byť doručená na Mestský úrad Spišská Stará Ves cez podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr dňa 8. 1. 2014 do 15.00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Miesto a čas otvárania obálok: Mestský úrad Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, dňa 10. 1. 2014 o 13.00 hod. Obhliadka: t. č. 052/418 04 11, 052/418 04 15, 052/418 04 35 Vyhlasovateľ bude písomne informovať všetkých účastníkov súťaže o výsledku súťaže. Uvedená ponuka je zverejnená na úradnej tabuli mesta, internetovej stránke www.spisskastaraves.sk Kontakt: Ovcarčík Jozef tel. 052/418 04 35


Starovešťan

STRANA 4

NOVEMBER 2013

FEJTÓNOVÝM PEROM • FEJTÓNOVÝM PEROM • FEJTÓNOVÝM PEROM Nemecký občan Johann B. podniká v mäsopriemysle. Má sa dobre, jeho výrobky sú väčšinou kvalitné. Predáva vo veľkom s veľkým ziskom. Platí dane a obohacuje tým Nemecko. Čo prípadne nepredá, to zozelenie, stane sa slizkým a nechutným. Ale nevadí, pomelie to a vyvezie na Slovensko, kde to Slovák Jano B. kúpi. Francúzsky občan Jean B.

podniká s parfémami. Má sa dobre, jeho produkty sú väčšinou kvalitné. Predáva módne hity za vysoké ceny. Platí dane a obohacuje tým Francúzsko. Čo prípadne nepredá a vyprchá, to označí ako absolútnu novinku na trhu. Potom to vyvezie na Slovensko, kde to Slovák Jano B. kúpi. Anglický občan John B. podniká s ojazdenými autami. Má sa dobre, jeho autá sú stále

ešte kvalitné. Predáva polovičné vraky za slušné ceny. Platí dane a obohacuje tým Anglicko. Čo prípadne nepredá, pretočí na tom najazdené kilometre. Potom to vyvezie na Slovensko, kde to Slovák Jano B. kúpi. Španielsky občan Juan B. podniká v poľnohospodárstve. Má sa dobre, jeho pomaranče sú kvalitné. Predáva najchutnejšie ovocie za dobré ceny. Platí dane a obohacuje tým

Kapitoly zo staroveskej kroniky (16) Kostol Nanebovzatia Panny Márie Najvýznamnejšou stredovekou pamiatkou v Starej Vsi je bezpochyby kostol Nanebovzatia Panny Márie. Prvá správa o ňom je z roku 1393, keď bol už hotový a mal aj vežu. Stavaný bol za šoltýsa Bartolomeja. Znaky jeho pečate (jeleň a tri ružičky) sú dosiaľ na hlaviciach žliabkovaných rebier sanktuária. Bartolomej však nebol prvým staroveským šoltýsom, z čoho možno usudzovať, že kostol sa začal budovať asi v polovici 14. storočia, pravdepodobne na mieste staršieho dreveného kostola. Podľa tradície lámal sa kameň na stavbu kostola v blízkej „Kacygropce“. Strop kostola bol drevený, trámový. Keď husiti pri svojom druhom vpáde do Zamaguria v roku 1433 vypálili Starú Ves, zhorela strecha aj strop kostola. Po týchto udalostiach kostol bol prestavaný na dvojlodie, ako bolo vtedy bežné na Spiši. Novopostavenú gotickú krížovú klenbu podopierali dva stĺpy uprostred lode. Kostol bol vyzdobený maľbami, ktoré siahali až po stropné oblúky. Pôvodne bol zasvätený preblahoslavenej Panne Márii Ružencovej a sv. Františkovi Serafínskemu. 9.februára 1651 spišský prepošt Matej Tarnoczy vysvätil k úcte preblahoslavenej Panny Márie Nanebovzatej hlavný oltár a 2. júna 1653 štyri nové zvony Urban, Michal, Andrej a František. Roku 1656 bol v kostole namontovaný organ. Roku 1658 bol ku kostolnej lodi pribudovaný sklad, pozostávajúci z dvoch miestností nad sebou.

Horná miestnosť slúžila pre umiestnenie mechov organu. Z ľavej i z pravej strany pri vchode do babinca sa dodnes zachovali dve kruhové plastiky so železnou skobou v dolnej časti. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1655 priväzovali tu tých, čo prestúpili šieste prikázanie, alebo iným spôsobom vyvolali verejné pohoršenie. Keď ľudia vychádzali z kostola, mohli svoje opovrhnutie vyjadriť nadávaním, udretím, opľutím a pod. 9. júla 1755 posvätil biskup Mariassy dva nové zvony, väčší Urban a menší Juraj. 13. októbra toho istého roku boli na vežu namontované hodiny. 8. marca 1760 postihol Starú Ves osudný požiar, pri ktorom zhorel kostol, zrútila

sa celá gotická klenba lode, 5 zvonov na veži sa roztopilo, zhoreli i vežové hodiny a fara. 8. mája 1761 boli vysvätené tri nové zvony zakúpené z milodarov. Hneď po požiari Starovešťania zastrešili provizórne kostol a začali stavať vtedy módnu barokovú klenbu, ktorá bola hotová už roku 1766. Počas prestavby bol použitý materiál z pôvodnej klenby. Časti pôvodných gotických stĺpov boli použité pri stavbe chórusu. Sanktuárium, ktoré prežilo požiar v pôvodnej gotickej podobe, bolo zariadené barokovým obložením a barokovým oltárom. Všetky opravy a prestavba boli ukončené roku 1772, ako to dosvedčuje nápis nad vchodom do sakristie.

Španielsko. Čo prípadne nepredá, to nahnije alebo vyschne. Ale nevadí, zabalí to a vyvezie na Slovensko, kde to Slovák Jano B. kúpi. Slovenský občan Jano B. nepodniká. Nemá sa dobre. Pracuje, platí dane a obohacuje tým darebákov. Kupuje veci, ktoré sú lacnejšie, lebo na kvalitu nemá. Vitajte v Európe! Mgr. Miloslav Cisko Roku 1785 bola postavená aj nová budova fary, konečne už z kameňa, ktorá stojí dodnes. Počas opráv kostola po požiari roku 1760 bola upravená aj kostolná veža, o ktorej sa už vo vizitácii z roku 1655 hovorí, že má trhliny a že hrozí nebezpečie jej zrútenia. Z toho dôvodu bola znížená a podopretá dvoma mohutnými piliermi. V noci zo 14. na 15. novembra 1878 zhorela temer celá Stará Ves a tiež strecha kostola i veže a zvony sa roztopili. Po oprave strechy kostola, veža bola prikrytá dlhší čas nízkou drevenou strieškou a na južnom okraji kostolnej murovanej ohrady bola postavená provizórna drevená zvonica. Kostolné opravy boli dokončené v roku 1900. Spracoval: Ing. Eduard Pavlik


Starovešťan

STRANA 5

NOVEMBER 2013

Rozpočet mesta na rok 2014 Číslo kap.

Návrh na rok 2014

Text

Číslo kap.

100

Daňové príjmy

606 800,00

210

Príjmy z podnikania

144 700,00

220

Administra�vne a iné poplatky

240

Úroky z tuzemských vkladov

290

Iné nedaňové príjmy

300

Granty a transfery

16 650,00 100,00 8 000,00 765 650,00

Príjmy škôl a školských zariadení

27 600,00 1 541 900,00

Bežné príjmy - školy BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU

27 600,00 1 569 500,00

01.1.1.6. 01.1.2. 01.3.3. 01.7.0 02.2.0 03.2.0 04.1.2 04.5.1.3 05.1.0 05.2.0 05.6.0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

757 660,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

172 520,00

PRÍJMY CELKOM

2 499 680,00

Daň z nehnuteľností sa v roku 2014 nemení Pre rok 2014 sa výška dane z nehnuteľností oproti predchádzajúcemu obdobiu nemení. Obyvatelia, fyzické i právnické osoby, ktoré nadobudli v priebehu roku 2013 v Spišskej Starej Vsi a Lysej nad Dunajcom novú nehnuteľnosť, alebo sa na ich pôvodnej nehnuteľnosti zmenil výmer základu dane, musia do 31. januára 2014 podať daňové priznanie. Daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane, mestu Sp. Stará Ves. Daňové

Pozvánka Mesto Spišská Stará Ves Vás pozýva na spoločné privítanie Nového roka 2014, ktoré sa uskutoční 31. decembra 2013 o 24.00 h pred kultúrnym domom. Program: ohňostroj, štátna hymna novoročný príhovor primátora mesta, novoročný punč.

Návrh na rok 2014

VÝDAVKY

PRÍJMY

Bežné príjmy - mesto

Text

priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2014 je možné zaslať poštou, alebo ho daňovník podá osobne v podateľni MsÚ v Sp. Starej Vsi. V prípade, že daňovník nedodrží lehoty na podanie daňového priznania, alebo nezaplatí vypočítanú miestnu daň, samospráva si uplatní sankciu, ktorá môžu byť stanovená minimálne na úroveň 5 eur, alebo až do výšky 3 000 eur. Novinkou je najmä termín na zaplatenie dane za psa. Tento rok už majitelia psov nemajú povinnosť uhradiť daň za psa do konca januára. MsÚ bude doterajším daňovníkom postupne posielať platobné výmery, na základe ktorých daň zaplatia. Sadzby dane za psov sa nemenia. Majitelia psov chovaných v bytoch a nebytových priestoroch bytových domov, v polyfunkčných objektoch a v objektoch slúžiacich na podnikanie zaplatia 20 € a majitelia psov chovaných v rodinných domoch, rekreačných a záhradkárskych chatách, záhradách, domčekoch na individuálnu rekreáciu a pod. zaplatia na dani za psa 10 €. Kontakt pre bližšie informácie: Ing. Ján Kurňava, tel. 052/418 04 16. (jk)

06.2.0 06.4.0 06.6.0 07.6.0 08.1.0 08.2.0.5 08.2.0.9 08.3.0 08.4.0 09.2.7

10.7.0.1 10.9.0

Verejná správa Finančná a rozpočtová oblasť Iné všeobecné služby Transakcie verejného dlhu Civilná ochrana Ochrana pred požiarmi Všeobecná pracovná oblasť Správa a údržba ciest Nakladanie s odpadmi Nakladanie s odpadovými vodami Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná Rozvoj obcí Verejné osvetlenie Bývanie a občianska vybavenosť inde Zdravotníctvo inde neklasifikované Rekreačné a športové služby

343 910,00 1 400,00 3 700,00 43 100,00 100,00 3 500,00 18 720,00 3 000,00 25 000,00 500,00

Knižnice Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby Predškolská výchova bežnou starostlivosťou Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou Školská jedáleň Školský klub Centrum voľného času Gymnázium Údržba školských zariadení Dávky sociálnej pomoci pomoc občanom v hmotnej a Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované Bežné výdavky - mesto

800,00 22 000,00

538 530,00

Bežné výdavky - školy

925 641,00

BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU

1 000,00 1 500,00 15 000,00 14 000,00 22 000,00 2 600,00

500,00 8 000,00 124 095,00 508 500,00 48 140,00 30 257,00 15 044,00 192 000,00 7 605,00 6 700,00 1 500,00

1 464 171,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

197 520,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

833 680,00

SPOLU VÝDAVKY

2 495 371,00


STRANA 6

Starovešťan

NOVEMBER 2013

Občasník Spravodajca Mesta Spišská Stará Ves vydáva Mesto Spišská Stará Ves, Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves, IČO 00326526. Reg. číslo: MK SR EV 3602/09. ISSN 1338-810X. NEPREDAJNÉ.

Starovešťan 12.2013