Page 1

Spravodajca Mesta Spišská Stará Ves

Starovešťan Číslo 25

5. ročník

december 2011

www.spisskastaraves.sk

Vydáva Mesto Spišská Stará Ves NEPREDAJNÉ Reg. číslo: MK SR EV 3602/09

mesto@spisskastaraves.sk

Vážení spoluobčania, na konci roku 2011 Vám prajem príjemné, pokojné prežitie vianočných sviatkov. V novom roku 2012 Vám prajem veľa zdravia, pracovnej, rodinnej pohody. Ďakujem všetkým, ktorí v neľahkom roku 2011 pomohli rôznym spôsobom našej samospráve, čím sa prispelo ku kvalitnejším podmienkam na život v našom mestečku. Prial by som si, aby v nasledujúcom roku bolo okrem sociálnych istôt aj viac vzájomného porozumenia, menej nedorozumení a rozporov. Ing. Jozef Harabin, primátor mesta

Úspešné projekty mesta očami mladých 1 Dňa 29. 11. 011 sa o 10.30 hod. na sídlisku Magura zišli pracovníci mesta a prítomní hostia, aby slávnostne odovzdali stavbu „Revitalizácia centrálnej mestskej zóny”, ktorá bola spolufinancovaná Európskou úniou z eurofondov a zo štátneho rozpočtu. Túto slávnostnú chvíľu hneď na začiatku spríjemnil folklórny súbor Maguranka. Po ich vystúpení predniesol primátor Ing. Jozef Harabin slávnostný príhovor, v ktorom sa zmienil o mnohých peripetiách, ktoré odsúvali rekonštrukcie, no nakoniec sa podarilo vytvoriť dielo v hodnote 900 000 eur (približne 27 mil. Sk) za pomerne krátku dobu. Snahou revitalizácie bolo riešiť miestne komunikácie, verejné osvetlenie, park, chodníky, autobuso-

vú stanicu a „námestíčko” pred kostolom. Hlavným projektantom stavby bol Ing. arch. Jozef Figlár, ktorý bol zároveň aj stavebným dozorom. EUROVIA (Prešov, Poprad) a ARPROG, a. s., Poprad boli hlavnými stavebnými firmami. Mesto Spišská Stará Ves ďakuje za pomoc pri realizácii stavby pánovi Hamráčekovi, pánovi Gureckovi, pani Vojsovej a miestnemu podniku Zastrova, s. r. o. Po príhovore pán primátor, Ing. Igor Gallo (ARPROG, a. s., Poprad) a Ing. Sergej Galajda (EUROVIA SK, a. s.) za potlesku skupinky divákov slávnostne prestrihli pásku. Odovzdanie pokračovalo aj v zrekonštruovanom parku pri pamätníku s nápisom: „Česť a sláva mladým hrdinom

Mesto získalo dotáciu na ÚPN Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhodnotilo žiadosť mesta Spišská Stará Ves o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN), ktorou je návrh územného plánu obce ako úspešnú, pretože spĺňala všetky požadované

kritériá určené ministerstvom. Na základe toho nám pridelili dotáciu vo výške 5 587,20 eur. Dotácia nás teší nielen preto, že nám umožní ušetriť peniaze z mestského rozpočtu, ale aj preto, že počet žiadateľov bol oveľa väčší ako množstvo finančných prostriedkov.

v boji za slobodu (1944)“, kde pribudli lavičky a koše, dlaždice, podsvietenie a miesto na vysádzanie kvetov. Symbo-

lickým aktom bolo položenie kytice, ktorú priniesli dvaja členovia folklórneho súboru s dátumom 29. 11. 2011.

Tretí nájomný bytový dom skolaudovaný

V mesiaci november bol skolaudovaný ďalší bytový dom v meste. Ide o 16-bytovú jednotku blok „B“ na ulici Štúrova (dva jednoizbové byty, z toho jeden bezbariérový a 14 trojizbových bytov). Súčasne s výstavbou bytového domu bola zrealizovaná technická vybavenosť - vodovodná a kanalizačná prípojka, NN prípojka, chodníky, parkovisko a sadové

úpravy. Bytový dom je napojený na káblovú televíziu a je možnosť pripojenia na internet. Celkové náklady na výstavbu 16-b. j. boli 868 784 €, z toho 25% bola dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a 75% úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Povinná spoluúčasť obce na technickú vybavenosť bola cca 30 000 €.


STRANA 2

Starovešťan

DECEMBER 2011

Úspešné projekty mesta očami mladých 2

V rámci projektov sa rekonštruovali aj cestné trasy. Slávnostné otvorenie cestného spojenia Osturňa - štátna hranica - Niedzica sa uskutočnilo 1. decembra 2011. Začiatok slávnosti bol v Osturni v dopoludňajších hodinách, slávnostný akt v Lysej nad Dunajcom

sa začal o 13.00 hod. Cestné spojenie vzniklo na základe programu cezhraničnej spolupráce PL - SR 2007 - 2013 v rámci projektu Modernizácia cestného spojenia Osturňa - štátna hranica - Niedzica. Cieľom projektu bolo zlepšiť cezhraničnú spoluprácu a ces-

tovný ruch. Veľkú úlohu zohrala najmä Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Pozvanie prijali predstavitelia samospráv Peter Chudík (predseda Prešovského samosprávneho kraja) a Stanislaw Pajor (Direktor - Malopolski Urzad Wojewódzki w Krakowe), predstavitelia cirkevného života Jeho Eminencia ks. kard. Stanislaw Dziwisz a Mons. Ján Babjak (prešovský arcibiskup a metropolita). Ospravedlnený bol Mons. Štefan Sečka, ktorý sa pre dopravnú nehodu nemohol zúčastniť. Ďalej boli prítomní domáci starostovia Krzysztof Faber (starosta Powiatu Nowotarskiego), Jozef Harabin (primátor Spišskej Starej Vsi) a zástupcovia dodávateľov Lukasz Rachwal (riaditeľ Mostostal Warszawa S.A.) a Pavol Kováčik (Inžinierske stavby Košice). Po predstavení všetkých zúčastnených zazneli národné hymny a hymna Európskej únie. Potom sa o slovo prihlásili P. Chudík, J. Harabin,

K. Faber, L. Rachwal, S. Pajor a P. Kováčik, v ktorých príhovoroch zazneli poďakovania a priania pre všetkých, čo túto trasu budú využívať. Hudobnou vložkou bol folklórny súbor Maguranka, ktorý spestril program. Nasledovalo požehnanie cestného spojenia prítomnými cirkevnými predstaviteľmi, pri ktorom zaspievala skupina Zboru sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove. Po výzve moderátorov sa všetci presunuli k miestu slávnostného aktu prestrihnutia pásky. Za sprievodu hudby sa začali rozchádzať davy divákov, ktorí si za tohto sychravého počasia našli čas, aby videli dielo v hodnote 7,3 mil. eur. Pre nás, mladých Zamagurčanov, sú takéto akcie signálom, že sa skrášľuje naše rodisko a jeho okolie a možno raz aj toto zaváži pri rozhodovaní, kde prežiť dospelosť. Mária Štefaňáková

Bibliotéka 2011 V dňoch 5. - 6. novembra sa zúčastnili zástupcovia divadla Ramagu, primátor mesta Ing. Jozef Harabin, folklórny súbor Maguranka a Spolok Slovákov v Poľsku na 19. ročníku medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka, ktorý sa konal na

bratislavskom výstavisku Incheba. Divadlo Ramagu predstavilo DVD s filmom Goralské rozprávky. Primátor mesta Ing. Jozef Harabin predstavil novú, prehľadnú, pestrú a praktickú propagačnú brožúru o Spišskej Starej Vsi.

Kapitoly zo staroveskej kroniky: 180 rokov poslednej cholerovej epidémie V roku 1828 sa začalo obdobie neúrodných rokov, ktoré dosiahlo svoj vrchol roku 1831, kedy sa pre dlhotrvajúce sucho neurodilo ani obilie, ani seno. V žiadosti zamagurských obcí o úľavu na dani udávajú, že šesť koscov nakosilo za deň iba cent sena a že teda „swojemu gazdowstwi snad musíme vale dať“, ďalej sa dodáva, že tiež v záhradách „všetko zahynulo (kapusta, grule), na čo niet pamätníka“. Neurodil sa ani ľan, ktorým si poddaní veľmi pomohli „na vyplatenie svojej povinnosti“. Bol to rok krajnej biedy. O zamagurskom ľude je zaznamenané, že sa pri živote udržiaval korienkami a trávou.

Dôsledkom podvýživy boli rôzne epidémie, najmä cholerová. Ide o hnačkovité ochorenie vyvolávané baktériami, ktoré neliečené končí až v 60 % prípadov smrťou. Prenos baktérií nastáva v prvom rade pitnou vodou znečistenou fekáliami a smrť nastáva v dôsledku dehydratácie organizmu. Cholera sa šírila už na jar 1831 z Poľska a Ukrajiny na územie východného Slovenska. Župy podnikali zavčasu rôzne protiopatrenia, medzi ktoré patril aj stály vojenský kordón pozdĺž celých hraníc a dezinfekcia studní chlórom. Ľud si toto preventívne opatrenie vysvetlil, ako úmysel pánov otráviť poddaných a zmocniť

sa ich majetku. V dôsledku toho v júli a auguste 1831 vzniklo v Zemplínskej, Abovskej, Šarišskej a čiastočne aj v Spišskej stolici roľnícke povstanie, ktorého sa zúčastnilo asi 40 000 povstalcov. Po potlačení povstania zasadali štatariálne súdy a do 8. novembra 1831 bolo popravených 119 osôb. Do Zamaguria cholera prenikla koncom augusta. V Starej Vsi ochorelo celkom 180 ľudí, z ktorých v období od 3. septembra do 14. októbra zomrelo 72 ľudí. Keďže máme zachované matriky narodených od roku 1762, vieme presne menný zoznam tých, ktorí zomreli na túto epidémiu. Najviac ľudí (12)

zomrelo 9. septembra. Pre zaujímavosť uvádzam ich mená: Ignác Xendzakevič (15 rokov) - študent, Mária Krupová (20), Ján Pisarčík (46), Michal Krzoň (48), Jozef Čarnogurský (14), Katarína Jánošíková (25), Ján Fabián (60), Jakub Rajtár (61), Vojtech Orkis (1), Anton Bizub (5), Eufrozína Timčaková (19) a Mária Sauralová (9). Všetci boli pochovaní do spoločného hrobu „V šmerdzonce“, to znamená na tom istom mieste ako mŕtvi počas morovej epidémie v rokoch 1710-11. Celkom podľahlo v Zamagurím tejto epidémii 424 osôb. Spracoval: Ing. Eduard Pavlik


Starovešťan

STRANA 3

DECEMBER 2011

Čistiareň odpadových vôd - zvýšenie kapacity biologického stupňa Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad v zmysle stavebného povolenia Krajského úradu životného prostredia v Prešove v júli 2011 začala realizáciu stavby „Spišská Stará Ves čistiareň odpadových vôd (ČOV) - zvýšenie kapacity biologického stupňa“. Predmetom realizácie je intenzifikácia súčasného stavu a zvýšenie kapacity ČOV v podmienkach prevádzko-

vanej čistiarne odpadových vôd. Stavba rieši sanáciu betónových a oceľových konštrukcií a výmenu technologického zariadenia za účinnejšie a energeticky menej náročné. Kapacita jestvujúcich čistiarenských objektov mechanického predčistenia a biologického čistenia je pre súčasný stav postačujúca a bude aj v maximálnej miere využitá. V rámci mechanického predčistenia sa zrealizuje výmena zastaraných

strojno - technologických zariadení, ručné stierané hrablice sa nahradia strojne stieranými hrablicami. Povrchová areácia je nahradená jemnobublinkovou areáciou, potrubnými rozvodmi a dúchadlami. Systém riadenia procesu čistenia je usporiadaný tak, že je možné samostatne riadiť množstvo kyslíka v aktivačnej nádrži. V dosadzovacích nádržiach došlo k výmene strojnotechnologického zariadenia v regulačnej šachte. Všetky elektrické pohony a snímače budú zapojené do systému merania a regulácie, jednotlivé činnosti budú monitorované a riadené v automatickom režime. V prvej etape realizácie sú stavebné náklady vyčíslené na 300 000 eur z vlastných zdrojov Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Poprad. Na príprave a realizácii

stavby sa podieľajú investor Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad, prevádzkovateľ ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Poprad, Mesto Spišská Stará Ves a zhotoviteľ stavby spoločnosť RH - Dúha projektová, inžiniersko - dodávateľská a stavebná spoločnosť, s. r. o., Prešov. Ukončenie výstavby je naplánované na jún roku 2012. Čistiareň odpadových vôd v Spišskej Starej Vsi slúži na čistenie splaškových odpadových vôd od roku 1993. Odpadové vody sú následne odvádzané do vodného toku Dunajec. Realizáciou stavby sa vylepšia parametre vyčistenej vody, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.

FEJTÓNOVÝM PEROM Diamantová Janského plaketa Primátor mesta Ing. Jozef Harabin odovzdal v stredu 7. decembra 2011 pamätnú plaketu mesta pri príležitosti udelenia DIAMANTOVEJ JANSKÉHO PLAKETY Jánovi Bogačíkovi za bezplatné darcovstvo krvi. V prípade menovaného ide o 81 takýchto odberov.

Na tretí pokus konečne premiérové víťazstvo V tomto roku zaznamenalo družstvo Šachového klubu mesta a CVČ Spišská Stará Ves premiérovú účasť v 3. lige. Po suverénnom víťazstve v 4. lige bez straty bodu sa zdalo, že začlenenie do tretej ligy prebehne hladko. Opak bol pravdou, rozdiel medzi týmito súťažami je obrovský. 3. liga, organizovaná krajskými šachovými zväzmi v Prešove a Košiciach, je profesionálna súťaž a naše mladé družstvo v nej pôsobí veľmi „netradične“. Po prvých dvoch prehrách sme odcestovali do Popradu na tretie kolo bez bodu i bez veľkých očí. Poprad bol samozrejme vysokým favoritom. Nastupovali sme so šiestimi deťmi. Vekový rozdiel napríklad na druhej šachovnici bol „zanedbateľných“ 47 rokov

(náš Matej Cisko proti pánovi Kopčákovi, dlhoročnému hráčovi i funkcionárovi popradského šachového klubu, partia skončila remízou). Po päťhodinovom boji, piatich remízach a jednej prehre sme na dvoch šachovniciach dokázali vyhrať a tým sme vyhrali aj celý zápas v pomere 4,5:3,5. Dve víťazné partie odohrali mládežníci Dominik Želonka a Daniel Gallik. V priebežnom poradí sme takto na 7. mieste z 12 klubov. Nečakaný a veľký úspech priniesol okrem bodov do tabuľky aj povzbudenie do ďalších ťažkých bojov. Mladí hráči sa začínajú presadzovať v ťažkej súťaži plnej dospelých a skúsených hráčov a stali sa tak trvalým prísľubom do budúcnosti. Mgr. Miloslav Cisko

Silvester Ako každý rok, chystá sa pán Štefan Pipindovič na Silvestra ísť s partiou dlhoročných známych na chatu. Nakúpia si štyri kilá mäsa, vezmú kyslú kapustu, zemiaky a samozrejme, množstvo alkoholu. Odcestovať treba, pravdaže, už tri dni pred Silvestrom. Piť treba tiež začať už skôr. Štefan Pipindovič je v tomto smere príkladom, opije sa už po ceste na chatu, takže samotný Silvester si pamätá iba zo smutných pohľadov spod periny, kam musí po opici zaliezť. Vždy sa dušuje, že na budúci rok to bude iné. Nikdy to iné nie je. Ako každý rok, chystá sa pán Jonatán Papundekel na Silvestra ísť na námestie. Vezme si partiu, nakúpi petardy, šampus a hajde do mesta. Už od rána sa pritom posmeľuje pálenkou. Rovnako tak ostatní účastníci. O deviatej večer niekomu hodia petardu do nosa, takže skončí na pohotovosti. Otázne je len, kto to bude tento rok. Potom Jonatán

Papundekel behá po uliciach až skoro do rána. Je z toho tri dni maród a vždy sa dušuje, že na budúci rok to bude iné. Nikdy to iné nie je. Ako každý rok, chystá sa pán Alojzius Kolibrík na Silvestra byť doma pri televízore. S bližšou i vzdialenejšou rodinou nachystajú obložené misy, chlebíčky, slané pečivo, alko i nealko. Šampus je pripravený v chladničke. Od skorého popoludnia sa popíja a prepínajú sa televízne stanice. Hlavné je stále sa smiať ako zmyslov zbavený, najlepšie z hocičoho, je predsa Silvester. Nakoniec o jednej padajú účastníci do postelí, predtým ešte stihnú vyhádzať delobuchy z balkóna. Pán Alojzius Kolibrík sa vždy dušuje, že na budúci rok to bude iné. Nikdy to iné nie je. Ako každý rok, môžeme si aj tento rok vybrať z týchto troch alternatív. Alebo aj nejakú inú. Alebo? Alebo si ľahneme spať a kašleme na Silvestra. Mgr. Miloslav Cisko

PF

2012


STRANA 4

Starovešťan

DECEMBER 2011

Galavečer talentov Divadlo RAMAGU Vás aj tento rok pozýva 26. decembra 2011 o 14.30 hod. na vianočný koncert pod názvom Galavečer talentov, kde budete mať možnosť vychutnať si vystúpenia známych zamamagurských talentov, ale aj nováčikov tohto podujatia. Tešíme sa na Vašu účasť.

Privítanie Nového roka Mesto Spišská Stará Ves Vás pozýva na spoločné privítanie Nového roka 2012, ktoré sa uskutoční 31. decembra 2011 o 24.00 hod. pred kultúrnym domom. Program: ohňostroj, štátna hymna, novoročný príhovor primátora mesta, novoročný punč.

3. Staroveský ples Mesto Spišská Stará Ves v spolupráci s miestnymi organizáciami Vás pozýva na 3. Staroveský ples, ktorý sa uskutoční 7. januára 2012 v reštaurácii NOVA Spišská Stará Ves. Predpredaj vstupeniek: Mgr. Kromková, tel. č. 0911 255 959.

Starovešťan 12.2011  

Spravodajca Mesta Spišská Stará Ves Vydáva Mesto Spišská Stará Ves NEPREDAJNÉ Číslo 25 5. ročník december 2011 www.spisskastaraves.sk mesto@...

Advertisement