__MAIN_TEXT__

Page 1

БРОЙ 04/ 2018

112

специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението spisanie_sos112@abv.bg

МАЩАБНО УЧЕНИЕ НА РДПБЗН-КЮСТЕНДИЛ


В БРОЯ: Отчет-анализ

РДПБЗН-Кюстендил

Дейността на ГДПБЗН-МВР през 2017 година

Пожаро-тактическо учение в Дупница

Юбилей

140 години пожарно дело във Видин

По европейски проект

DPPI SEE

Реновиране сградата на РСПБЗН-Троян Обновена е пожарната в Мездра

36-та регионална среща Памет

В Пещера

Навършиха се 14 години от гибелта на Полицаи и пожарникари в обновена 12-те деца при катастрофата в р. Лим сграда

112

Специализирано издание за пожарна безопасност и защита на населението

SOS

Основано през декември 1894; Бр. 04/ 2018 г. (902) Година двадесет и пета ISSN 1314-8044

Банкова сметка:

Редакционна колегия

IBAN: BG50BNBG9661 3100 1561 01

Ръкописи не се връщат

БНБ - Централно управление ГДПБЗН - МВР BIC: BNBG BGSD

Графика: Рей Дизайн Броят е приключен на: 30.04.2018 г.

АДРЕС: 1309 - СОФИЯ, УЛ. “ПИРОТСКА” 171 А, ГДПБЗН -1 ЕТАЖ, ТЕЛЕФОН: 9821132, E-MAIL: spisanie_sos112@abv.bg

112

БРОЙ 04/ 2018


Отчет-анализ

Дейността на ГДПБЗН-МВР през 2017 година

Директорът на ГДПБЗН гл.комисар Николай Николов представи кратък отчет-анализ на дейността, извършена от дирекцията през миналата година. От името на министъра на вътрешните работи, той сърдечно благодари на служителите си за усилията, положени от тях през годината, в преодоляването на възникнали тежки ситуации. През изминалата година пожарникарите и спасителите са реагирали на почти 50 000 сигнала за произшествия. Според статистиката са ликвидирани близо 35 482 пожара и са извършени над 14 000 спасителни операции. За последните пет календарни години, през 2017 г. е отчетен пик на пожарите с материални загуби – увеличението е в размер на 6,77 %. За отчетния период при пожари са загинали 146 граждани, а други 301 са пострадали.

Служителите от „Държавен противопожарен контрол” са извършили близо 179 000 про-

верки на обекти и строежи за

През 2017 година в Главната

осигуряване на пожарната без-

дирекция са стартирани нови

опасност. Констатирани са 62

седем проекта по различни про-

508 нарушения. Съставени са 3030 акта за установени административни нарушения, връчени са 2532 наказателни по-

грами, а други 25 продължават да се реализират. Общата им стойност, включително и на

становления и са наложени 610

приключените вече проекти е в

принудителни

размер на 32 125 171,18 евро.

администра-

тивни мерки. БРОЙ 04/ 2018

3

112

През изминалата година са регистрирани нови 23 доброволни формирования в населени места с население до 20 000 души. Все още има 23 общини, в които не са изградени доброволни отряди.


Отчет-анализ ОСНОВНА ЦЕЛ В ДЕЙНОСТТА НА ГДПБЗН-МВР „Осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации”

Дейност 1:  Поддържане на нивото на готовност за реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Дейност 2:  Развитие на доброволните формирования за подпомагане на местната власт при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Дейност 3:  Повишаване нивото на готовността на органите за ПБЗН за реакция и оповестяване на съставните части на Единната спасителна система при бедствия и извънредни ситуации.

ЦЕЛ: ОСИГУРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ИНФРАСТРУКТУРАТА ПРИ ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ И ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ Дейност 1:  Поддържане на нивото на готовност за реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

 5 бр. пожаро-тактически учения: - РДПБЗН-Габрово съвместно със сектор СОД – В. Търново; - РДПБЗН-Смолян съвместно със сектор СОД – Пловдив; - РДПБЗН-Добрич съвместно със сектор СОД – Варна; - РДПБЗН-Враца съвместно със сектор СОД – Монтана; - РДПБЗН-Пазарджик съвместно със сектор СОД – Пловдив.

112

БРОЙ 04/ 2018

4


Отчет-анализ Дейност 2:  Развитие на доброволните формирования (ДФ) за подпомагане на местната власт при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

 Проведени срещи с кметове на 48 общини за оказване на съдействие в процеса на изграждане, обучение и оборудване на ДФ в общини с население до 20 000 души, съгласно § 55 от ПЗР на ЗИД на ЗЗБ. • Към 1 януари 2017 г.: 48 общини са с население под 20 000 души и без регистрирани ДФ; • Към 1 януари 2018 г.: 23 общини с население под 20 000 души са без регистрирани ДФ. Дейност 3:  Повишаване нивото на готовността на органите за ПБЗН за реакция и оповестяване на съставните части на Единната спасителна система при бедствия и извънредни ситуации.

 Проведени тренировки: 288 бр. на органите на изпълнителната власт, от които: - 4 бр. на национално ниво; - 284 бр. на областно и общинско ниво. 3 бр. за оповестяване на населението.  Постигнато: • 86,9 % оповестени органи на изпълнителната власт на национално ниво; • 75,31 % оповестяване на областно ниво ; • 96,74 % оповестяване чрез сирени.

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГДПБЗН-МВР  Общ брой произшествия през 2017 г.: 49 898 бр. (2016 г. – 51 682 бр. или 3,5 % по-малко) • пожари – 35 482 бр. (71,1 % от всички произшествия) - пожари с материални щети – 9 120 бр. (25,7 % от всички пожари); - пожари без материални щети – 26 362 бр. (74,3 % от всички пожари); • спасителни дейности – 14 416 бр. (28,9 % от всички произшествия).

 Лъжливи повиквания – 2 346 бр. (най-малък брой за периода 2013-2017г.)

 Общ брой излизания през 2017 г.: 60 536 бр. (2016 г. – 60 542 бр.)

5

112

БРОЙ 04/ 2018


Отчет-анализ Възникнали пожари с материални загуби, без материални загуби и общо за 2013 г. / 2014 г. / 2015 г. / 2016 г. / 2017 г. 2013

2014

2015

2016

2017

50000

40000

37362 35482 32904 28304 26362

30000

24401

30009

23198

21353 20000

15417

10000

8503 7781 8656 9058 9120

0

пожари със загуби

пожари без загуби

общ брой пожари

Разпределение на общия брой излизания на оперативните звена на ГДПБЗН-МВР през 2017 г.

4%

3%

11%

58%

24%

35482 пожари 14416 спасителни дейности 6455 дежурства 2346 лъжливи повиквания 1837 помощ на други РСПБЗН

112

БРОЙ 04/ 2018

6


Отчет-анализ През 2017 г. при пожари са загинали 146 граждани, а други 301 са пострадали. ЗАГИНАЛИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПОЖАРИ ЗА 2013 г. / 2014 г. / 2015 г. / 2016 г. / 2017 г. 2013

2014

2015

2016

2017

400

339

350

305

298

300

301

263 250

200

146

150

129 106

103

109

100

50

0 загинали при пожари

пострадали при пожари

ДЪРЖАВЕН КОНТРОЛ И КОНТРОЛ ПО ЗЗБ Държавен контрол  извършени проверки – 178 441 бр. (2016 г. – 173 355 бр.);  констатирани нарушения – 62 508 бр. (2016 г. – 62 443 бр.);  предписани мероприятия – 61 816 бр. (2016 г. – 62 604 бр.);  АУАН – 3 3030 бр. (2016 г. – 2 293 бр.);  наказателни постановления – 2 532 бр. (2016 г. – 1 993 бр.);  ПАМ – 610 бр. (2016 г. – 477 бр.);

7

112

БРОЙ 04/ 2018


Отчет-анализ Контрол по ЗЗБ  извършени проверки – 6 205 бр. (2016 г. – 8 278 бр.);  констатирани нарушения – 5 838 бр. (2016 г. – 8 970 бр.);  предписани мероприятия – 3 922 бр. (2016 г. – 4537 бр.);  АУАН – 6 бр. (2016 г. – 4 бр.);  наказателни постановления (НП) – 6 бр. (2016 г. – 1 бр.);  ПАМ – 0 бр. (2016 г. – 1 бр.)

• •

Обжалвани НП през 2017 г. – 98 бр., от които 18 бр. отменени и 80 бр. потвърдени. Влезли в сила НП през 2017 г. – 2385 бр.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ  Подпомагане на министъра на вътрешните работи при осъществяване на негови правомощия по ЗЗБ и произтичащи от него подзаконови нормативни актове;  Подпомагане на Председателя на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС (МКВПМС) при организиране провеждането на заседания;  Подготовка на ГДПБЗН-МВР за Българското председателство на Съвета на ЕС;  Методическо ръководство и контрол върху дейностите на СДПБЗН и РДПБЗН чрез извършване на комплексни, контролни, тематични и внезапни проверки;  В деловодствата на ГДПБЗН (вкл. СД/РДПБЗН) са регистрирани 533 409 документи, което е с 1,1 % по-малко в сравнение с регистрираните документи за същия период на 2016 г.;  През 2017 г. във връзка с административното обслужване в структурите на ГДПБЗН-МВР са издадени 19 077 бр. документи.  Регистрирани са 4 бр. заявление за достъп до обществена информация.

ПРАВНО-НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ  Процесуално представителство по 92 бр. дела, страна по които е ГДПБЗН-МВР, включително и срещу решения на МКВПМС.

 Разработени стратегически и нормативни документи: - Предварителен проект на Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 20172030; - Предварителен проект на Указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия; - Приети са две нови наредби и изм. и доп. на други седем наредби.

112

БРОЙ 04/ 2018

8


Отчет-анализ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ  Към 31.12.2017 г. непопълнението на щата в ГДПБЗН-МВР е 4,69 %, което е най-ниската стойност от създаването на ГДПБЗН (от 01.01.2011 г.)  Проведени 62 конкурса за общо 260 вакантни длъжности, от които 181 за младши изпълнителски длъжности в териториалните структури.  Новоназначени 522 служители: - 431 служители по чл.142, ал.1, т. 1 от ЗМВР; - 37 служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР; - 54 ЛРТП.  Прекратени служебни и трудови правоотношения – 179,5 служители  Наградени: 1493 служители.  Наложени 130 бр. дисциплинарни наказания, в т.ч. 8 бр. дисциплинарни наказания ,,уволнение”.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ  Организирани и проведени четири заседания на МКВПМС (3 редовни и 1 извънредно), на които са приети годишен отчет за дейността на Комисията през 2016 г. и предложения за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва на държавния бюджет.

 Във връзка с възникналите щети при настъпилите наводненията в периода 25-30 октомври 2017 г. на територията на област Бургас се извърши събиране, обобщаване и предоставяне на необходимата информация до МРРБ за изготвяне на заявление за подпомагане със средства от Фонд „Солидарност” на ЕС.

9

112

БРОЙ 04/ 2018


Отчет-анализ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ.

 На 10.03.2017 г. се извърши проверка на готовността за работа във военно време на ГДПБЗН-МВР. Проверката се извърши чрез привеждане на главната дирекция (без териториалните структури) в по-висока степен на готовност.  Проверките на готовността на РДПБЗН за работа във военно време се извършваха съгласно утвърден от директора на ГДПБЗН-МВР годишен график и изискванията на ръководните документи.

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  В 135 международни дейности участваха 331 служители на ГДПБЗН-МВР, от които: - 181 служители по линия на международното сътрудничество; - 114 служители по линия на ЕС; - 36 служители по линия на НАТО.  По-важни мероприятия: - 38-та и 39-та среща на главните директори за гражданска защита на страните-членки на ЕС, съответно в Сейнт Джулианс, Малта и в Талин, Естония; - 14-та и 15-та среща на Комитета за гражданска защита (CPC) към Европейската комисия;

112

БРОЙ 04/ 2018

10


Отчет-анализ - Основна (м. март) и Финална (м. май) планиращи конференции на учението на Евроатлантическия координационен център EADRCC – Босна и Херцеговина 2017; - Пленарна среща на 10 и 11 май 2017 г. на Комитета за гражданско-аварийно планиране на ниво главни директори; - Подготовка на държавната администрация за провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ  Стартирали проекти през 2017 г. – 7 бр.  Проекти на етап ,,изпълнение” – 25 бр.  Приключили проекти – 5 бр.

 Обща стойност на стартиралите, изпълняваните и приключените проекти от ГДПБЗН-МВР през 2017 г. е в размер на 32 125 171,18 евро.

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ  Във връзка със създалата се опасност от преливане на реките, през пролетния сезон бяха раздадени чували за пясък на общините Елхово и Тунджа на област Ямбол. На други 10 общини от области Бургас, Варна, Габрово, Кърджали, Монтана, Пловдив, София и Шумен, са раздадени фургони за жилищни нужди на лица засегнати от бедствия, пожари, аварии и други произшествия.  На 16 общини безвъзмездно е предоставена техника с отпаднала необходимост за ГДПБЗН-МВР, с цел подобряване дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации.

11

112

БРОЙ 04/ 2018


Отчет-анализ  Обявени обществени поръчки за изграждане на нови сгради за нуждите на Втора РСПБЗН-Варна, РСПБЗН-Карнобат и Шеста РСПБЗН-София.  Изготвени и публикувани 58 бр. обществени поръчки, въз основа на които са сключени общо 81 бр. договори.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ  Общ размер на разходите за 2017 г. – 194 374 013 лв., като от тях 185 699 715 лева (95,53 % от бюджета на дирекцията) са по показвател „Персонал“.  Приходите за 2017 г. - 12 514 928 лв. - 10 659 009 лв. от договори за охрана; - 604 759 лв. от продажба на нефинансови активи, получени след проведени търгове; - 1 251 160 лв. от договори за изпитване на продукти и материали, както и постъпления от услуги по Тарифа 4.  Придобити дълготрайни активи по капиталови параграфи на обща стойност 8 577 287 лв.  Просрочени задължения за 2017 г. – 758 755 лв.

ПРОБЛЕМИ И НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ  Невъзможност за цялостна модернизация на специализираната техника във всички териториални структури за ПБЗН;  Ограничени финансови средства за провеждане на необходимите допълнителни специализирани курсове за експлоатация на доставената нова техника и за обучение на служителите за управление на специализираната техника;

112

БРОЙ 04/ 2018

12


Отчет-анализ  Липса на достатъчно финансови средства за следгаранционно пододържане на елементите на НСРПО, на противопожарната и инженерна техтника, както и за закупуването на необходимите резервни части и консумативи  Оперативният състав не е окомплектован изцяло с лични предпазни средства;  Административно-наказателната дейност на органите осъществяващи контрол по ЗЗБ не е на необходимото ниво;  Натрупани негодни за експлоатация материални активи и запаси, които са предложени за бракуване;  Освобождаване от недвижими имоти държавна собственост, с отпаднала необходимост;  Недостиг на финансови средства по параграф „издръжка”;  Наложително е провеждане на обучение на служителите от РДПБЗН и РСПБЗН, работещи с новата АИС „Произшествия-ПБЗН“;  Преобладаващата компютърна и печатна техника в СДПБЗН и РДПБЗН е морално и физически остаряла, като в някои служби служителите ползват лична техника за изпълнение на служебните си задължения;  Липсата на необходима свързаност, на компютри с необходимите минимални изисквания и периферни устройства са основните причини да не са въведени АИС „Произшествия-ПБЗН” и ЦАИСДО до ниво РСПБЗН.

ОСЪЩЕСТВЕНИ ДОБРИ ПРАКТИКИ  Разработен типов план за подготовка и провеждане на учения на РДПБЗН, в които да се включват и съставни части от Единната спасителна система;  Включване на доброволци в ПТУ за осигуряване на по-добро взаимодействие и синхрон между службите и ДФ и повишаване натренираността им;  Разработените процедурите за осъществяване на административно-наказателната дейност (АНД) от органите на ГДПБЗН-МВР, извършващи ДПК и контрол по ЗЗБ, допринесе за унифициране и систематизиране на осъществяваната АНД;  Създадения постоянен експертен съвет, който изпълнява дейности по приемане или коригиране с протокол на постъпилите задания за обществени поръчки значително подобри качеството на изготвените документации и проведените процедури по обществени поръчки.

ИЗВОДИ И УСТАНОВЕНИ ТЕНДЕНЦИИ Въпреки съществуващите ограничения, ГДПБЗН-МВР изпълни на необходимото ниво дейността си по: • оперативно реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации; • взаимодействие и координация на съставните части на Единната спасителна система; • осъществяване превантивна дейност, контрол по ЗЗБ и държавен противопожарен контрол, за предотвратяване на възникването на пожари, бедствия и други извънредни ситуации; • проведените учения с практическо отработване на различни елементи допринесоха за подо-

13

112

БРОЙ 04/ 2018


Отчет-анализ бряване на подготовката и възможностите за реакция на оперативните звена; • през последните четири години се наблюдава постоянен ръст на увеличение на пожарите в отрасъла „жилищно стопанство” и пропорционално с него броят на загиналите при тези пожари (94% от всички загинали). Това налага засилване на информационно-разяснителната дейност сред населението в този отрасъл; • активизиран е процесът по регистриране на нови доброволни формирования, следствие на проведените срещи с кметове на общини с население под 20 000 души; • с цел изграждане и укрепване на капацитета за реагиране на структурите на ГДПБЗН-МВР, следва да продължи участието на наши представители в различните курсове, обучения и учения, в това число и по линия на Механизма за гражданска защита на ЕС; • НСРПО на страната се поддържа в добра степен на готовност в НОЦ и ОЦ на ГДПБЗН и може да осигурят оповестяването на населението, органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система. Предприета е процедура по предоставяне на всички материални активи от системата на ДКИС във връзка по правилното планира и разходване на финансови средства за нейната поддръжка и доразвиване; • потвърди се негативната тенденция по вина на доставчиците да не може да бъде извършвано своевременно обслужване и ремонт на значителна част от наличната гаранционна техника и лични предпазни средства, което от своя страна води до натрупване на неизправностите; • забелязва се задълбочаване на негативната тенденция за невръчване на наказателни постановления за съставени АУАН; • за голяма част от неизпълнените разпоредени мероприятия, за които сроковете са изтекли, органите за ПБЗН не предприемат съответните законоустановени мерки; • осъществения контрол в процеса на инвестиционното проектиране и строителството еднозначно показва положителното влияние на дейността по ДПК. Независимо от това, резултатите от отчетните форми по направлението на дейност показват пропуски от страна на СД/ РДПБЗН при осъществяване на дейността; • от СДПБЗН и РДПБЗН не се използват в достатъчна степен правомощията за прилагане на административнонаказателни мерки в процеса на инвестиционното проектиране и строителството, както и за уведомяване на компетентните органи за национален строителен контрол или кметовете на общини за констатирани нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и издаването на строителни книжа; • констатираните пропуски, свързани с изготвянето на документи за резултатите от извършените проверки, отчитането на осъществения контрол по ЗЗБ, както и последващия контрол на дадени предписания от предходни проверки, показват както недобра подготовка на органите осъществяващи контрол по ЗЗБ, така и недостатъчен контрол от страна на преките ръководители; • за повишаване на качеството на осъществяваните ДПК и контрол по ЗЗБ е необходима добра теоретична и практическа подготовка на служителите, чрез провеждане на обучения и семинари. През отчетния период поради финансови причини не успя да се реализира провеждането на семинари;

112

БРОЙ 04/ 2018

14


Отчет-анализ • въпреки нарастването на броя на съставените актове за установяване на административни нарушения спрямо предишни отчетни периоди, административно-наказателната дейност на органите осъществяващи контрол по ЗЗБ не е на необходимото ниво; • започна постепенното извършване на ремонти на административни сгради на РСПБЗН, с цел повишаване на енергийната им ефективност и подобряване на материално-битовите условия за работа; • към момента основния начин за финансиране на ГДПБЗН-МВР за закупуване на нова техника, лични предпазни средства, ремонт на сгради и съоръжения, както и повишаване капацитета на служителите на ГДПБЗН-МВР и на населението при реакция от бедствия е чрез изпълнението на проекти, финансирани както от Оперативните програми на ЕС, така и от програми за трансгранично сътрудничество със съседни на Р България страни и от други финансови механизми на ЕС; • международното сътрудничество се осъществяваше в съответствие със заложените целите и ангажиментите, произтичащи от членството на страната ни в ЕС, НАТО и други регионални инициативи и международни организации.

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ • Повишаване нивото на професионалната подготовка на служителите от всички направления на дейност чрез обучения, семинари, тренировки и учения; • Повишаване готовността на модулите регистрирани по Механизма за гражданска защита на Европейската общност, чрез логистичното им дооборудване, провеждане на тренировки и обучения за участието им в мисии; • Осигуряване на лични предпазни средства за оперативния състав; • Изпълнение на дейности свързани с успешното провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС; • Повишаване качеството на осъществяваните държавен противопожарен контрол и контрол по спазване на ЗЗБ; • Подпомагане на съветите за намаляване на риска от бедствия на национално, областно и общинско ниво, за повишаване на ефективността им; • Освобождаване от имоти – държавна собственост, с отпаднала необходимост, управлявани от ГДПБЗН-МВР. Бракуване на негодни материални активи; • Подобряване на социално-битовите условия в звената на ГДПБЗН.

15

112

БРОЙ 04/ 2018


Юбилей

140 години пожарно дело във Видин

Видинските огнеборци отбелязаха 140-та годишнина от създаването на първото организирано звено за гасене на пожари в крайдунавския град. От името на министър-председателя Бойко Борисов и министъра на вътрешните работи Валентин Радев, главен комисар Николай Николов – директор на ГДПБЗН поздрави видинските пожарникари и спасители по случай юбилея на местната служба Честването започна с водосвет, отслужен от Видинския митрополит Даниил и освещаване на представителното знаме на огнеборците. Знамето, изработено за днешния юбилей, символизира професионалната идентичност и историята на пожароспасителното дело в крайдунавския град. Ученици от художествената паралелка на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” дариха на видинските огнеборци икона на свети пророк Илия – покровител на огъня и гръмотевиците, и закрилник на пожарникарите. Личните поздравления и пожелания за здраве и благополучие от премиера и вътрешния министър, предаде на видинските служители директорът на ГДПБЗН-МВР. В дните, когато се полагали основите на Третата българска държава, във Видин е била създадена една от първи-

те пожарни команди в страната. За 140 години са били спасени стотици хора и предотвратени огромни щети, посочи в словото си главен комисар Николай Николов. Дано иконата на Св. пророк Илия ви закриля, пазете знамето си чисто и неопетнено. Вие сте сигурните защитници на жителите на Видин и областта, каза още директорът на ГДПБ-

112

БРОЙ 04/ 2018

16

ЗН. По случай годишнината 16 служители на РДПБЗН-Видин са наградени с „Писмена похвала” от министъра на вътрешните работи Валентин Радев, главния секретар на МВР Младен Маринов и директора на ГДПБЗН главен комисар Николай Николов. За честването видинските пожарникари организираха фото-


Юбилей

конкурс на тема „По дълг и с искрена любов – 140 години вярна служба на хората”. На тържествената церемония 15 участници получиха грамоти, а авторите на трите най-добри фотографии – парични награди. Почетни плакети за съществен принос в развитието на пожарното дело във видинска област бяха връчени на огнеборци – ветерани. Тържествата по случай годишнината на Видинската пожарна служба уважиха инж.Огнян Ценков – кмет на община Видин, Албена Георгиева – областен управител, народни представители, главен комисар Николай Николов – директор на ГДПБЗН, колеги на огнеборците

от Сърбия и Румъния, директори на териториални структури на МВР от Видин, Враца, Монтана и Плевен, представители на

институциите и местната власт, журналисти и десетки жители на крайдунавския град.

Видинската пожарна служба е създадена броени дни след подписването на Санстефанския мирен договор. На 31 март 1878 г., в освободения Видин 50 представители на всички еснафи, избират първите общински съветници и кмет на града. Първенците вече имат идеи за управлението на града и на същата дата с „Протокол № 1 на Видински Общински Съветъ” приемат важни решения. Едното от тях гласи: „Да се назначат пожарникари за предпазване на града от пожари”. Така било поставено началото на организираното противопожарно дело в крайдунавския град.

17

112

БРОЙ 04/ 2018


РДПБЗН-Кюстендил

Пожаро-тактическо учение в Дупница След направения анализ на проведеното учение старши комисар Красимир Шотаров, под чието наблюдение се осъществи учението, поздрави участниците. Той благодари на колегите и партньорите, участвали с конкретни задачи и оцени като много добро взаимодействието с общинския щаб, степента на подготовка на ръководния състав на РДПБЗН-Кюстендил, участниците в щабовете за ръководство на действията, както и на участниците от другите съставни части на Единната спасителна система за реагиране, ограничаване и ликвидиране на последствията от възникналата бедствена ситуация. Впечатлен съм, респектиран съм, не напразно вашата структура се ползва с най-високо доверие сред гражданите, заяви и кметът на Община Дупница Методи Чимев. Целта на проведеното учение бе организиране и управление на силите и средствата при възникнали свлачищни процеси, предизвикали ПТП с последващ пожар в тунела на път І-1/Е79/ и наводнение в Горна махала, а ръководството на мащабната тренировка бе поверена на ко-

мисар Светослав Георгиев – директор на РДПБЗН-Кюстендил. В учението се включиха и сили на ОДМВР-Кюстендил, ЦСМП, БЧК, Община Дупница и Областно пътно управление-Кюстендил, Планинската спасителна служба, Доброволното формирование при Община Дупница. Според предварителния сценарий, след получаването на сигнала за верижна катастрофа в тунела на ГП Е 79, незабавно са насочени сили на полицията, оказва се, че е възникнал и пожар. Предприето е незабавно затваряне на движението в двете посоки в района на инцидента.

112

БРОЙ 04/ 2018

18

Спешно на местопроизшествието са изпратени екипи на РСПБЗН-Дупница, и на ЦСМП. Установява се, че инцидентът е причинен от свлякла се земна маса, която частично е запълнила изхода на тунела. От вторичен свлачищен процес, достигащ до река Джерман, нивото на водата се повишава и тя излиза от коритото. Наводнени са приземни етажи на къщи в кв. Горна махала, нарушени са основите на 2 моста, констатирана е опасност от падането им. Блокирани са хора от квартала, част от които се нуждаят от медицинска помощ. Ситуацията налага свикване на временен оперативен


РДПБЗН-Кюстендил

първа долекарска помощ на пострадалите от доброволци на БЧК, сериозно пострадалите са откарани в здравно заведение, освободен е тунелът от автомобилите. При възникналата учебна ситуация е задействана и Единната спасителна система, следва евакуиране на застрашени

хора, издигане на изкуствени диги и осигуряване на проводимост на речното корито. Изграден е въжен тролей, за да се осигури достъп до отсрещния бряг на реката и да се окаже неотложна медицинска помощ на болни хора.

БРОЙ 04/ 2018

19

112

щаб в РСПБЗН-Дупница, следва свикване на щаба на РДПБЗН, задействан е общинският план за действия при бедствия на Община Дупница. В резултат на предприетите съвместни действия пожарни, спасителни и медицински екипи спасяват всички пострадали при пътния инцидент, на място е оказана


По европейски проект

Реновиране сградата на РСПБЗН-Троян

Стойността на инвестицията е над 720 хил. лева, а финансирането е осигурено по европейска програма „Региони в растеж“. В рамките на проекта е извършено саниране на външните стени и покрива, сменена е дограмата, реализирани са някои по-добри конструктивни решения, подменено е съществуващото осветление с енергийно ефективно и изцяло е обновена отоплителната и вентилационната инсталация на сградата, припомни директорът на Главна дирекция за пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Николай Николов. Той отбеляза, че резултатът от изпълнението на проекта е отличен и сградата на РС ПБЗН-Троян ще участва в конкурса за най-добра реновирана сграда. Кметът на община Троян г-жа Донка Михайлова сподели, че е изключително доволна от факта, че сградата на пожарната в града е първата реновирана, така както служителите на РСПБЗН-Троян са винаги първи, там където има нужда от тях. На откриването на обновената сграда присъстваха още зам.областният управител на област Ловеч Илиян Тодоров, старши

комисар Милен Марионов – директор на ОДМВР-Ловеч и гл. инспектор Радостина Петкова – началник РУ-Ловеч. В РСПБЗН-Троян работят 30 служители, които обслужват територия от 1100 кв.км. с население около 37 000 жители, разпределени в две общини: община Троян – 770 кв. км., 21 населени места и 33 000 души население и община Априлци – 330 кв. км., 3 населени места и около 3700 жители;

112

БРОЙ 04/ 2018

20

Кратка история Организирана противопожарна охрана в Троян е имало още в началото на XX век. Тя е била организирана на доброволни начала, с трима души на щат към общината. Разполагали са с ръчна бутална помпа и два коня за впряг и каруца. През 1937 година, по молба на тогавашния кмет Мирчо Василев, началникът на пожарната в България Юрий Захарчук изпраща базов автомобил


По европейски проект „Додж“, оборудван с помпа и резервоар за вода 6 тона. С него огнеборците се придвижвали, стъпили на стъпенките на автомобила, като се придържали към допълнително монтирани халки. Службата се е помещавала в сградата на турския конак на централния площад на града до 1963 година. Тази сграда сега е исторически паметник. През 1963 година, когато пожарните в страната се одържавяват, е преустроено помещение на хлебопекарна за нуждите на пожарната в близост до силно развиващата се промишлена зона. Службата тогава разполага с два противопожарни автомобила ЗИЛ. Троян е силно развит промишлен и икономически център. За по-добра защита на икономиката на града службата се разраства по щат

и с автопарк. Строителството на настоящата сграда започва с изготвяне на проект по норми за сграда на пожарна служба през 1984 г. Поради редица юридически и други спънки, изпълнението на строителните работи започ-

ват реално през 1992 година, когато е подписан съвместен договор за изпълнението и се обединяват усилията на община Троян и МВР. Сегашната сграда на службата е пусната в експлоатация през март 1999 г.

Обновена е пожарната в Мездра Министърът на вътрешните работи Валенитн Радев и директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ гл. комисар Николай Николов откриха обновената сграда на пожарната в Мездра. дейности на пожарната безопасност, а подобрените условия за работа ще мотивират служителите. По думите на гл.комисар

Николов с реновирането на сградата се постига 50% икономия на енергийни ресурси. Министър Радев сподели, че БРОЙ 04/ 2018

21

112

Министър Радев отбеляза, че средствата, спестени от енергийните разходи, ще могат да бъдат пренасочени към други


По европейски проект с население от 21 627 жители, разпределени в 28 населени места.

по проекти за енергийна ефективност до края на годината ще бъдат обновени още 17 сгради, в които се помещават службите на пожарна безопасност. В рамките на проекта са извършени ремонтни дейности в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Мездра – подмяна на дограма, полагане на външна топлоизолация, топлои хидроизолация на покрив, обновяване на осветлението и мълниезащитната инсталация.

В резултат от реализацията на проекта се очаква значително намаляване на енергийното потребление – намаляване на експлоатационните разходи на сградата и екологичен ефект, включващ редуциране на емисиите на въглероден диоксид. Извършените дейности са за почти 100 хил. лева. В Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Мездра работят 21 служители, които обслужват територия с площ от 519 114 дка

112

БРОЙ 04/ 2018

22

Обща информация: Сградите на пожарната служба се реновират по проект за повишаване на тяхната енергийна ефективност. Парите са осигурени по европейска програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година. Към момента ГДПБЗН има сключени договори за повишаване на енергийната ефективност на 23 пожарни служби. Стойността на договорите е за над 8 млн. лева, а стойността на националното съфинансиране е за почти 170 хил. лева. Сградите на пожарните служби в Благоевград, Мездра, Севлиево, Златоград, Девин и Пещера вече са ремонтирани. Предстои да бъде направен анализ на изпълнението на програмата, след което ще бъдат уточнени възможностите за подобряване на енергийната ефективност на още 20-25 сгради на пожарни служби.


Памет

Навършиха се 14 години от гибелта на 12-те деца при катастрофата в р. Лим

При инцидента загинаха Александра Гергова, Антония Братова, Боряна Петкова, Женя Ангелова, Светослава Пантелеева, Валентин Маринов, Виктор Маринов, Лора Николова, Глория Георгиева, Юлиян Манзаров, Светослав Колев и Антоана Евтимова. В памет на децата, родители-

те им създадоха фондацията „Ангели от Лим“ и направиха параклиса „Свети дух“ в гр. Свищов. Фондацията, съвместно с други организации ежегодно провежда конкурси, изложби и състезания, посветени на загиналите свищовски ученици. Такъв е и турнирът на младежките про-

тивопожарни отряди „Млад огнеборец“ за преходната купа „Юлиян Манзаров“, който от 2004 г. се провежда в памет на ученика, загинал при спасяване на съученици във водите на р. Лим. Поклон пред паметта на невинните детски души!

В Хисаря

Национално съвещание на МВР На него присъстваха политическото и професионално ръководство на ведомството, както и директорите на главните, областните и административните дирекции. В рамките на работния формат министър Валентин

Радев изведе един от водещите приоритети на ръководството на МВР – грижата за служителите и инвестицията в тяхното професионално развитие и мотивация. Директорът на Дирекция „Човешки ресурси“ фокусира вниманиеБРОЙ 04/ 2018

23

112

„Повишаване на управленските компетентности и подобряване на качеството на административните услуги“ бе темата на Националното съвещание на ръководството на МВР, проведено в гр.Хисаря.


В Хисаря то върху някои проблеми при функционирането на системата за управление на човешките ресурси в системата, а директорът на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ изведе въпроси, касаещи прилагането на нормативната уредба в областта на вътрешните работи. Бе засегната и контролната дейност, като обратна връзка и управление на структурите на МВР. Друг основен въпрос, дискутиран по време на работния диалог бе изведен от директора на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в презентация на тема „Проблеми и задачи за въвеждане на електронното управление“. По време на националното съвещание бяха засегнати и въпроси,

свързани с планирането и упра-

дискусия, свързана с представе-

влението на бюджета на МВР, как-

ния от главният секретар на МВР

то и материално-техническото

гл. комисар Младен Маринов ана-

осигуряване на структурите на

лиз на състоянието и тенденциите

ведомството.

на престъпността и пътнотранс-

В работен план бе проведена и

портния травматизъм.

Седмицата на гората

Пожарникар от Сандански с награда В рамките на Седмицата на гората Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) награди мл. експерт Георги Парасков, началник на дежурна смяна в РСПБЗН – Сандански. Грамотата и предметната награда му бяха връчени за участието му в потушаването горските пожари на територията на Симитли и Кресна. През изминалата година мл. експерт Парасков е ръководил провеждането на 14 аварийно-спасителни операции.

112

БРОЙ 04/ 2018

24


Седмицата на гората Той участва в ликвидирането на 109 пожара, както и при евакуацията на хора от село Ощава. Наградата си мл. инспектор Парасков получи по време на залесяване в района на парк

Витоша. За пореден път служители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ подкрепиха проявите, посветени на Седмицата на гората. И тази година

те ще участват в залесявания на различни места в страната, както в различни превантивни дейности. Седмицата на гората ще продължи до 13 април.

Център на ГДПБЗН в Монтана

Курс по Механизма за гражданска защита От 16 до 20 април 2018 в Центъра за професионална квалификация на ГДПБЗН в гр. Монтана, служители от отделите Интегрирана, пожарогасителна и спасителна дейност и Национален оперативен център, проведе четвъртия курс за служители, участници в Модулите регистрирани към Механизма за Гражданска защита на ЕС.

на институциите от ЕС и местни обичаи. Преподавателите и служителите споделиха опита си от международни учения и мисии за оказване на помощ на държави в бедствени ситуации, в които са участвали през годините. В края на курса, директорът на РДВР Монтана връчи сертификат на

служителите. До момента вече са обучени над 90 служителя от петте модула на ГДПБЗН: – търсене и спасяване, наземно гасене на горски пожари, търсене и спасяване в замърсена среда, модул за изпомпване с голям капацитет и гасене на горски пожари с пожарни автомобили. БРОЙ 04/ 2018

25

112

В петте дни, участниците бяха запознати с основните изисквания и правила за действия при участие в международни операции. Освен тези презентации, служителите участваха активно в практически занимания, включващи елементи от целия цикъл на една международна мисия – от подготовката, поддържане на готовност за отпътуване, активиране на модулите, отпътуването им, операциите на място до тяхното завръщане. Наред с процедурите и правилата, които трябва да се спазват, курсистите бяха запознати и с различни ситуации, съпровождащи всяка мисия, като постоянният обмен интеркултурна комуникация на страната търпяща бедствие, участие в различните координационни механизми


В Пещера

Полицаи и пожарникари в обновена сграда

На тържествената церемония по откриването министърът на вътрешните работи Валентин Радев благодари сърдечно на кмета на Община Пещера Николай Зайчев за проявената инициативност при цялостното реализиране на проекта, както и за отпуснатите от общината допълнителни средства за ремонт на вътрешните помещения. На тържествената церемония по откриването министърът на вътрешните работи Валентин Радев благодари сърдечно на кмета на Община Пещера Николай Зайчев за проявената инициативност при цялостното реализиране на проекта, както и за отпуснатите от общината допълнителни средства за ремонт на вътрешните помещения. Той отбеляза, че постигнатото се дължи и на ползотворното взаимодействие с представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на МВР. По думите му подобрените условия за работа ще стимулират и мотивират служителите, от които зависи гражданите да се чувстват по-спокойни. Той сподели, че по проекти за енергийна ефективност към момента в цялата страна се реновират 22 обекта на вътрешното министерство. В

знак на благодарност министър Радев връчи на кмета на общината плакет на МВР. На тържеството присъстваха заместник-министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството Стефан Балабанов и Деница Николова, директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” главен комисар

112

БРОЙ 04/ 2018

26

Николай Николов, народният представител Десислава Костадинова, областният управител Стефан Мирев, директорите на ОДМВР и РДПБЗН в Пазарджик старши комисар Йордан Рогачев и комисар Иван Панайотов, представители на държавни и общински структури, граждани и служители на МВР. Проектът за обновяването на


В Пещера сградата, в която се помещават Районното управление и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в Пещера, е по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие. Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура на общината. Общата стойност на проекта е 789 698.70 лева. По инициатива на кмета на общината, с решение на Общинския съвет, са отпуснати и допълнително 25 000 лева за ремонт на вътрешните помещения извън параметрите на проекта. В сградата се помещават общо

двете структури, повишава качеството на полицейските услуги, предоставяни от администрацията в полицейското управление – прием на граждани в звено „Български документи за самоличност” и КОС.

36-та регионална среща

На 4 и 5 април се проведе 36-та регионална среща на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (DPPI SEE) Тази година домакин на форума е Президентството за управление при бедствия и извънредни ситуации на Република Турция в качеството му на Председател на DPPI SEE за 2018 г. Страната ни бе представена от директора на ГД „Пожарна безопасност и защита

на населението“ гл. комисар Николай Николов. В рамките на заседанието на Съветническия борд, в който участваха експерти от структурите за защита на населението, бяха представени различни регионални дейности на държавите-членки. От българска страна беше презентирано провелото се в края на март полевото учение за Модули за Гражданска защита на ЕС – EU ModEX Montana 2018.

В рамките на формата се състоя и официална церемония по подписване на Споразумение между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни-членки на DPPI SEE. От българска страна документът, одобрен от правителство на 10 януари т.г., бе подписан от главен комисар Николай Николов. БРОЙ 04/ 2018

27

112

DPPI SEE

108 служители на Районното управление и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Извършеното реновиране на сградата значително подобрява битовите условия, при които работят служителите от


Profile for spisanie sos112

Sos112 br04 18  

National Bulgarian magazine for fire safety and civil protection

Sos112 br04 18  

National Bulgarian magazine for fire safety and civil protection

Advertisement