Issuu on Google+

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ

Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010


Ασ προβλθματιςτοφμε…

Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του


Ασ προβλθματιςτοφμε…

Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ με ό,τι γνωρίηει και βιϊνει αυτι τθ ςτιγμι. Με τα δεδομζνα που ζχει τϊρα ςτα χζρια του.


Ασ προβλθματιςτοφμε…

Ποια είναι όμωσ ςιμερα τα δεδομζνα αυτά που κα επθρεάςουν τισ τόςο ςθμαντικζσ αποφάςεισ που καλείται να πάρει κανείσ για τθ ηωι του 20 ι ακόμθ και 40 χρόνια μετά;


Η ςθμερινι πραγματικότθτα • Οικονομικι φφεςθ. H οικονομικι κρίςθ είναι πλζον πραγματικότθτα ςτθν ελλθνικι αγορά και θ ανθςυχία για το μζλλον είναι τϊρα εντονότερθ. • Αλλαγζσ ςτο ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα. Οι αλλαγζσ αυτζσ, που ςυντελζςτθκαν ςε ζνα χϊρο ςυνδεδεμζνο με το μζλλον μασ και με τθν εξαςφάλιςθ ενόσ ικανοποιθτικοφ ειςοδιματοσ ςτισ θλικίεσ που δεν κα μποροφμε να είμαςτε τόςο παραγωγικοί, μασ επθρεάηουν άμεςα. Συγκεκριμζνα: – Αυξάνεται θ περίοδοσ ειςφορϊν από 37 ςε 40 ζτθ – Μειϊνονται τα ποςά τθσ ςφνταξθσ – Περικόπτονται θ 13θ και 14θ ςφνταξθ – Παγϊνουν οι αυξιςεισ ςτισ ςυντάξεισ – Παγϊνει θ χοριγθςθ τθσ τιμαρικμικισ αναπροςαρμογισ ςτισ ςυντάξεισ


Η ςθμερινι πραγματικότθτα • Υπάρχει ανθςυχία για επιπλζον αλλαγζσ ςτο ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα κακϊσ και για περαιτζρω αφξθςθ τθσ θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ. • Ζχει μειωκεί θ αίςκθςθ τθσ «ςιγουριάσ» με τθν οποία οι πολίτεσ αντιμετωπίηουν τθν προοπτικι τθσ ςφνταξθσ.


Προγραμματίηοντασ το μζλλον

Ο τρόποσ που προγραμματίηαμε το μζλλον λοιπόν αλλάηει. Προγραμματίηουμε πλζον ζχοντασ κατά νου ότι τα πράγματα από εδϊ και πζρα κα είναι ςαφϊσ πιο ρευςτά. Είναι αναγκαίο πλζον να φροντίςουμε από νωρίσ για να εξαςφαλίςουμε το μζλλον μασ


Ποιεσ είναι οι αλλαγζσ ςτθ ςτάςθ του κόςμου • 8 ςτουσ 10 Ζλλθνεσ δεν ζχουν ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Ωςτόςο οι πρόςφατεσ αλλαγζσ ςτο αςφαλιςτικό ζχουν αυξιςει ςθμαντικά το ποςοςτό όςων είναι κετικοί ςτθν προοπτικι να αποκτιςουν ζνα ιδιωτικό ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα. • Η εντονότερθ ανθςυχία οδθγεί πια ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ ότι θ αςφάλιςθ δεν αποτελεί περιττι πολυτζλεια αλλά ςτρατθγικι εξαςφάλιςθσ και προςταςίασ του ατόμου. • Αυτι τθ δφςκολθ περίοδο, ζνα μεγάλο ποςοςτό των Ελλινων (περίπου 7 ςτουσ 10) κατανοεί τθν αξία τθσ αποταμίευςθσ και το ςθμαντικό ρόλο που παίηει αυτι ςτθν εξαςφάλιςθ ενόσ μελλοντικοφ ειςοδιματοσ.

Πθγι: Ζρευνα ΕΑΕΕ 2010


Ποιεσ είναι οι αλλαγζσ ςτθ ςτάςθ του κόςμου • Όταν το περιβάλλον ςτο οποίο ηει κανείσ είναι τόςο ρευςτό και θ αβεβαιότθτα που αιςκάνεται για το μζλλον του είναι τόςο ζντονθ: – αιςκάνεται φόβο για οτιδιποτε κεωρεί ότι μπορεί να τον δεςμεφςει

οικονομικά για αρκετά μεγάλο χρονικό διάςτθμα. – Ηθτά εγγυιςεισ για οποιαδιποτε κίνθςι του ενϊ απαιτεί διαφάνεια και πλιρθ ενθμζρωςθ. – Αναηθτά ζναν ζμπιςτο ςφμβουλο που κα δίνει ςωςτζσ κατευκφνςεισ και κα βοθκά ϊςτε να δίνονται λφςεισ ουςιαςτικζσ και αποτελεςματικζσ ςτθν πράξθ, απόλυτα προςαρμοςμζνεσ ςτισ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ και δυνατότθτζσ του.


Δίνουμε λφςεισ ςτουσ πελάτεσ μασ…

Η Εκνικι Αςφαλιςτικι κατανοϊντασ απόλυτα τισ οικονομικζσ ςυνκικεσ και τισ απαιτιςεισ του ςιμερα, ςχεδίαςε και ςασ προςφζρει το πρωτοποριακό πρόγραμμα, ςυνταξιοδοτικισ αποταμίευςθσ τθν Ευέλικτή Εθνική Σφνταξη, την ΕΘΝΙΚΗ δική σας σφνταξη!


Τι είναι θ Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ; • Το νζο αυτό πρωτοποριακό Πρόγραμμα Ευζλικτθσ Συνταξιοδοτικισ Αποταμίευςθσ αποτελεί ζνα εργαλείο με το οποίο ο πελάτθσ ςασ μπορεί να χτίςει τθ Σφνταξι του ςταδιακά και όπωσ το επικυμεί. Ουςιαςτικά, αποτελεί ζνα «προϊόν – κοςτοφμι»! Προςαρμόηεται δθλαδι ςτα μζτρα του κάκε πελάτθ με όποιο αςφάλιςτρο κζλει, όποτε το κζλει: ανάλογα με τισ προςωπικζσ του μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ, κακορίηει το πότε και το πϊσ κα ενιςχφςει το μελλοντικό του ειςόδθμα.

• Είναι ζνα πρόγραμμα που προςφζρει απόλυτθ ελευκερία κινιςεων, απεριόριςτθ ευελιξία και που δεν απαιτεί μακροχρόνια δζςμευςθ που αν δεν τθρθκεί ακυρϊνει ι μειϊνει το ςυμβόλαιο. Οι παροχζσ του ςυμβολαίου κτίηονται ςταδιακά.


Τι είναι θ Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ; • Η Ευέλικτη Εθνική Σφνταξη χαρακτθρίηεται από πλιρθ αυτονομία. Κάκε εγγυθμζνθ παροχι Σφνταξθσ / εφάπαξ «κλειδϊνει» όταν κατοχυρϊνεται με τθν αγορά τθσ και δεν επθρεάηεται κακόλου από το τι κα κάνει ςτο μζλλον ο πελάτθσ ςασ. • Ο πελάτθσ ςασ επιλζγει το μίγμα εγγυθμζνων και μθ εγγυθμζνων παροχϊν του ςυμβολαίου του. Και το κάνει ςτθ διάρκεια του ςυμβολαίου, όχι από τθν αρχι ϊςτε να αιςκάνεται κλειδωμζνοσ από τισ επιλογζσ του. • Υπάρχει απόλυτθ διαφάνεια ςτθν ενθμζρωςθ του πελάτθ, τθν επζνδυςθ των αςφαλίςτρων και τθν εξζλιξθ των παροχϊν.


Που απευκφνεται θ Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ; • Κυρίωσ ςε άνδρεσ και γυναίκεσ θλικίασ από 25 ζωσ 55 ετϊν • Κυρίωσ ςε ανκρϊπουσ μεςαίων και μικρϊν ειςοδθμάτων, οι οποίοι ςτθ ςθμερινι δφςκολθ πραγματικότθτα ανθςυχοφν ζντονα για το μζλλον και τθν κάλυψθ των αναγκϊν τουσ όταν ςυνταξιοδοτθκοφν, αλλά δεν ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα να αποταμιεφουν ςιμερα μεγάλα ποςά. Το νζο αυτό πρόγραμμα δίνει τθ δυνατότθτα να ξεκινιςει κάποιοσ από ςιμερα με ζνα μικρό πόςο, ζχοντασ ςφμμαχό του το χρόνο και διαχρονικά να αποταμιεφει όςο και όποτε το επικυμεί και να δθμιουργεί τθ δικι του Σφνταξθ.


Που απευκφνεται θ Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ; • Σε ανκρϊπουσ μεςαίων και μικρϊν ειςοδθμάτων, οι οποίοι ενϊ πλζον ζχουν και νιϊκουν τθν ανάγκθ για ζνα Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, δεν κζλουν και δεν μποροφν με τα ςθμερινά δεδομζνα να δεςμευκοφν και να αιςκάνονται κλειδωμζνοι ςτθν υποχρζωςθ να καταβάλλουν προςυμφωνθμζνα αςφάλιςτρα για μια ςειρά ετϊν. • Σε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ που μετά τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ επιηθτοφν να ενιςχφςουν τθ Σφνταξι τουσ με εγγυθμζνεσ παροχζσ. • Αλλά και ςε οικογενειάρχεσ που επικυμοφν να εξαςφαλίςουν ζνα εγγυθμζνο ςυμπλθρωματικό ειςόδθμα ςτα αγαπθμζνα τουσ πρόςωπα ςε περίπτωςθ απουςίασ τουσ από τθ ηωι.


Δυνατά ςθμεία του προγράμματοσ Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ; • Κάλυψθ των Συνταξιοδοτικϊν αναγκϊν του Πελάτθ με ευελιξία – πλιρθ αυτονομία – ςτο φψοσ και τθ ςυχνότθτα του αςφαλίςτρου που καταβάλλει – ςτθ χρονικι ςτιγμι τθσ αγοράσ των εγγυθμζνων Συντάξεων – ςτθν επιλογι τθσ θλικίασ Συνταξιοδότθςθσ (ακόμα και για διαφορετικζσ θλικίεσ Συνταξιοδότθςισ του, ϊςτε να προκφπτει αυξανόμενθ Συνταξιοδότθςθ όςο αυξάνεται θ θλικία) – ςτθν επιλογι τθσ παροχισ (καταβολι Σφνταξθσ ι εφάπαξ ι ςυνδυαςμόσ τουσ) – ςτον τφπο τθσ Σφνταξθσ (ιςόβια, μεταβιβαηόμενθ, αναπροςαρμοηόμενθ κ.λπ.) και δυνατότθτα επιλογισ διαφορετικϊν Συντάξεων διαφορετικοφ τφπου


Δυνατά ςθμεία του προγράμματοσ Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ; • Εγγυθμζνθ παροχι από τθ ςτιγμι που αγοράηεται θ Σφνταξθ – το ςφνολο τθσ παροχισ είναι το άκροιςμα από εγγυθμζνεσ παροχζσ. • Δυνατότθτα προγραμματιςμοφ του μζλλοντοσ από ςιμερα: Επιλογι ποςοφ μθνιαίασ Σφνταξθσ από τθ ςτιγμι που αγοράηει ο πελάτθσ Σφνταξθ, με αποτζλεςμα να είναι εκ των προτζρων γνωςτό το ποςό τθσ Σφνταξθσ που κα του καταβλθκεί το χρονικό διάςτθμα που επζλεξε ο ίδιοσ. • Δυνατότθτα μθ καταβολισ αςφαλίςτρου, χωρίσ θ τυχόν μθ καταβολι του αυτι να ζχει ςυνζπειεσ για τθ διατιρθςθ του αςφαλιςτθρίου ςε ιςχφ και χωρίσ να επθρεάηονται οι ςυντάξεισ που ζχουν ιδθ κατοχυρωκεί.


Δυνατά ςθμεία του προγράμματοσ Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ; • Εξαςφάλιςθ των αγαπθμζνων προςϊπων του πελάτθ ακόμα και μετά το κάνατό του: επιλογι τθσ εγγυθμζνθσ περιόδου καταβολισ τθσ Σφνταξθσ δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτον αςφαλιςμζνο να επιλζγει τθ διάρκεια που κα είναι οι αγαπθμζνοι του άνκρωποι εξαςφαλιςμζνοι ακόμθ και μετά το κάνατό του. • Επζνδυςθ των αποταμιεφςεων του πελάτθ ςε ςτοιχεία με γνϊμονα τθ διαςπορά, τθν απόδοςθ και τθν αςφάλεια, με απόλυτθ διαφάνεια ςτθν επζνδυςθ των αςφαλίςτρων και τθν εξζλιξθ των παροχϊν.


Πωσ λειτουργεί το πρόγραμμα Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ; • 1ος χρόνος Καταβάλλεται υποχρεωτικά το ςυμφωνθκζν αςφάλιςτρο του 1ου ζτουσ. Με το ποςό του επενδυόμενου αςφάλιςτρου του 1ου ζτουσ γίνεται αγορά μονάδων Εςωτερικοφ Μεταβλθτοφ Κεφαλαίου «Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ». Το ποςό που είναι ίςο με το πλικοσ των πιςτωμζνων ςτο αςφαλιςτιριο μονάδων του ΕΜΚΕΕΣ επί τθν ανά μονάδα αξία, αποτελεί τον Λογαριαςμό Συνταξιοδοτικισ Αποταμίευςθσ του αςφαλιςτθρίου.


Πωσ λειτουργεί το πρόγραμμα Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ; • Μετά τον 1ο χρόνο Υπάρχει πλιρθσ ευελιξία ωσ προσ το φψοσ του αςφαλίςτρου και τθ ςυχνότθτα καταβολισ των ποςϊν που αποταμιεφει ο πελάτθσ.


Πωσ λειτουργεί το πρόγραμμα Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ; • Μετά τον 2ο χρόνο Κάκε πελάτθσ χτίηει τθ Σφνταξι του ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ του. Για 1θ φορά κατά τθ ςυμπλιρωςθ 2 ετϊν από τθν ζναρξθ του ςυμβολαίου, και ςτθ ςυνζχεια ςε κάκε ετιςια επζτειο του αςφαλιςτθρίου, ο πελάτθσ μπορεί να επιλζξει τθν αγορά Σφνταξθσ, χρθςιμοποιϊντασ το ςυνολικό ποςό που ζχει ςυγκεντρωκεί ςτον Λογαριαςμό Συνταξιοδοτικισ Αποταμίευςθσ του αςφαλιςτθρίου του ι μζροσ αυτοφ, επιλζγοντασ κάκε φορά τθν θμερομθνία ζναρξθσ καταβολισ τθσ Σφνταξθσ. Η Εταιρία κάκε χρόνο κα τον ενθμερϊνει για το ποςό τθσ Σφνταξθσ που μπορεί να αγοράςει με το ςφνολο του Λογαριαςμοφ Συνταξιοδοτικισ Αποταμίευςθσ του αςφαλιςτθρίου του.


5 Μοναδικοί Λόγοι για να αγοράςει ο πελάτθσ τθν Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ 1. το ποςό τθσ Σφνταξθσ από τθ ςτιγμι που αγοράηεται είναι εγγυθμζνο και ιςόβιο – «κλειδϊνει» με τθν κατοχφρωςθ τθσ αγοράσ τθσ 2. κάκε Σφνταξθ που αγοράηει ο πελάτθσ ςασ ζχει πλιρθ αυτονομία και εξαρτάται μόνο από τα αςφάλιςτρα που ζχει πλθρϊςει (και τισ αποδόςεισ του λογαριαςμοφ του) – δεν επθρεάηεται κακόλου από τισ μελλοντικζσ του επιλογζσ 3. ο πελάτθσ κάκε φορά μπορεί να αγοράηει διαφορετικό τφπο Σφνταξθσ ι/και διαφορετικι θλικία ζναρξθσ τθσ Συνταξιοδότθςθσ για τθν κάκε Σφνταξι του

4. το ςφνολο των Συντάξεων που ζχουν αγοραςτεί κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ κα αποτελεί τθ ςυνολικι Σφνταξθ που κα καταβάλλεται ςτον πελάτθ ςτισ θλικίεσ που ζχει επιλζξει 5. ο πελάτθσ ζχει πλιρθ ελευκερία ςτθ ςφνκεςθ τθσ Σφνταξισ του κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ χωρίσ να αιςκάνεται δεςμευμζνοσ ςε προθγοφμενεσ επιλογζσ του


Επιπλζον παροχζσ του προγράμματοσ Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ • Αςφάλιςθ Ηωισ: ςε περίπτωςθ κανάτου του αςφαλιηομζνου, πριν τθν ζναρξθ ςυνταξιοδότθςθσ, καταβάλλεται ςτο δικαιοφχο ποςό ίςο με τα ςυνολικά ποςά μετατροπισ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν αγορά Σφνταξθσ μζχρι τθν θμερομθνία κανάτου του αςφαλιηομζνου. Η ανωτζρω παροχι αυξάνεται κατά το τυχόν υπόλοιπο του Λογαριαςμοφ Συνταξιοδοτικισ Αποταμίευςθσ του αςφαλιςτθρίου κατά τθν θμερομθνία κανάτου.

• Δυνατότθτα Εξαγοράσ του αςφαλιςτθρίου οποιαδιποτε ςτιγμι μετά τθ ςυμπλιρωςθ του 1ου ζτουσ αςφάλιςθσ.


Επιπλζον παροχζσ του προγράμματοσ Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ • Εκτόσ τθσ Σφνταξθσ, ο Πελάτθσ ζχει και άλλεσ Επιλογζσ: αντί του ποςοφ Σφνταξθσ κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ καταβολισ τθσ, μπορεί να επιλζξει ο πελάτθσ το ιςοδφναμο εγγυθμζνο Εφάπαξ ποςό ι να ςυνδυάςει τισ 2 παραπάνω επιλογζσ. • Φοροαπαλλαγζσ: το 20% του αςφαλίςτρου που κα δίνει ο πελάτθσ κάκε χρόνο (μζχρι αςφάλιςτρο 2.400€) αφαιρείται από το φόρο του, κάνοντασ τθν αποταμίευςι του πολφ πιο αποτελεςματικι. • Ενθμζρωςθ του Πελάτθ από τθν Εταιρία κακόλθ τθ διάρκεια του Προγράμματοσ με απόλυτθ διαφάνεια για τθν επζνδυςθ των αςφαλίςτρων και τθν εξζλιξθ των παροχϊν του.


Η Εθνική Ασφαλιστική πάντα δίπλα σας!


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ