Issuu on Google+

ζει.1

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ Α΢ΤΝΗΘΩΝ Ή ΤΠΟΠΣΩΝ ΢ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. 154/5Α/31.08.2009)

6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ Α΢ΤΝΗΘΩΝ Ή ΤΠΟΠΣΩΝ ΢ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. 154/5Α/31.08.2009) ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ ΠΟΤ ΕΝΔΕΥΟΜΕΝΩ΢ ΤΠΟΔΗΛΩΝΟΤΝ ΞΕΠΛΤΜΑ ΥΡΗΜΑΣΟ΢ 1.

Παροτή ανεπαρκών ή ύποπτων πληρουοριών και στοιτείων για την πιστοποίηση της ηαστότητας τοσ πελάτη 1.1

Πειάηεο, κε ηνλ νπνίν πηζησηηθό ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθόο νξγαληζκόο αξλήζεθε λα ζπκβιεζεί

1.2

Πειάηεο, ν νπνίνο έρεη νηαδήπνηε αλάκημε ζε πεξηπηώζεηο αζθαιηζηηθήο απάηεο.

1.3

Αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε ηνπ πειάηε ή ηνπ πιεξεμνπζίνπ ηνπ, λα πξνζθνκίζεη ηα λνκηκνπνηεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έλαξμε ηεο αζθαιηζηηθήο ζρέζεο, ε γεληθόηεξε απξνζπκία ηνπ λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο.

1.4

Φήκεο θαη εηδήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηνλ πειάηε ή ζπλδεδεκέλα κε απηόλ πξόζσπα θαη ηνλ ζπλδένπλ κε εγθιεκαηηθέο θαη πνηληθά θνιάζηκεο δξαζηεξηόηεηεο. Οη Εηαηξίεο έρνπλ ππνρξέσζε άκεζεο θαηαγγειίαο όηαλ ππάξρνπλ δεκνζηεύκαηα ζηνλ Τύπν ζρεηηθά κε ηηο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πειάηε ηνπο.

1.5

Αζθάιηζε ζην όλνκα πειάηε, ηνπ νπνίνπ ε θαηνηθία ή ν ηόπνο εξγαζίαο (ή πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθνύ πξνζώπνπ ε έδξα) δελ είλαη ζηελ πεξηνρή πνπ εμππεξεηείηαη από ηελ Εηαηξία ή ην ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα.

1.6

Πειάηεο αξλείηαη λα δώζεη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ, γεγνλόο πνπ ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ζα ηνπ εμαζθάιηδε θαιύηεξεο παξνρέο/ δηεπθνιύλζεηο.

1.7

Πειάηεο πνπ έρεη επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ή πξνέξρεηαη ή εδξεύεη ή έρεη ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ζε ρώξεο παξαγσγήο ή δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ.

1.8

Παξνρή ζηνηρείσλ από ηνλ πειάηε ηα νπνία δύζθνια κπνξνύλ λα επαιεζεπηνύλ από ηελ Εηαηξία.

1.9

Αζθάιηζε γηα ινγαξηαζκό ηξίηνπ (ή αιιαγή δηθαηνύρνπ) πξνθεηκέλνπ λα αζθαιηζηεί ηξίηνο, κε ηνλ νπνίν ν ιήπηεο ηεο αζθάιηζεο δελ έρεη πξνθαλή ζύλδεζε (ζπγγέλεηα, ζπδπγηθή ζρέζε, ζπγθαηνίθεζε).

1.10

Αζπλήζηζηα δπζκελείο ή ςεπδείο αζθαιηζηηθέο αλαθνηλώζεηο αθνξώζεο ζηελ πγεία ή ζηελ ειηθία ηνπ ίδηνπ ή πηζαλνύ ηξίηνπ αζθαιηδόκελνπ.

1.11

Αζπλήζηζηε πξνπιεξσκή αζθαιίζηξσλ.

1.12

Σαθή πξνηίκεζε θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ κε κεγάια πνζά ή επηηαγέο αθόκα θαη γηα πνζά άλσ ησλ 15.000 Επξώ.

1.13

Υςειά αζθάιηζηξα, πνπ δελ δηθαηνινγνύληαη από ηε δεδνκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πειάηε. Αίηεκα γηα αζθάιηζε κεγάινπ πνζνύ (εθάπαμ θαηαβαιιόκελν αζθάιηζκα) από πειάηε, πνπ έρεη ραξηνθπιάθην αζθαιίζεσλ κηθξήο αμίαο.

1.14

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Καηαπνιέκεζε ηνπ Ξεπιύκαηνο Φξήκαηνο & ηεο Φξεκαηνδόηεζεο ηεο Τξνκνθξαηίαο Ελαξκόληζε πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηώλ ηεο Τξάπεδαο κε ηε λέα Πνιηηηθή Π.Δ.168/23.03.2010


ζει. 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ Α΢ΤΝΗΘΩΝ Ή ΤΠΟΠΣΩΝ ΢ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. 154/5Α/31.08.2009)

6.

1.15

Απόπεηξα θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ κε ηίηιν νπηζζνγξαθεζέληα ή ζηνλ θνκηζηή εθδνζέληα (επηηαγή, ζπλαιιαγκαηηθή, ρξεσζηηθόο ή ηδηνθηεζηαθόο αλώλπκνο ηίηινο, όπσο κεηνρή, νκνινγία θ.ι.π).

1.16

Όηαλ δελ αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ πειάηε ζηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζεζεο ελόο ρξεκαηηθνύ πνζνύ ζηελ ηξάπεδα γηα πιεξσκή ηνπ αζθαιίζηξνπ.

1.17

Αίηεζε γηα ρνξήγεζε δαλείνπ ζε ρξόλν θνληηλό από ηε ζύκβαζε αζθάιηζεο κε αζθάιηζηξν εθάπαμ θαηαβαιιόκελν.

1.18

Αλαγγειία όηη έιαβε ρώξα ζπκβαηηθή εθρώξεζε ή όηη ελερπξάζζεθε ε αζθαιηζηηθή απαίηεζε, πξηλ ή θαη κεηά ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο (Σπλαιιαγή ύπνπηε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο).

1.19

Αίηεκα ηνπ πειάηε γηα θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο ή πνζνύ εμαγνξάο κε επηηαγή, εθηόο από δίγξακκε (Σπλαιιαγή ύπνπηε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο).

1.20

Πξόσξε εμαγνξά, ηδίσο κε πξαγκαηνπνηνύκελε δεκία ή ζε πεξίπησζε αζθάιηζεο κεγάιεο αμίαο, όηαλ ην πνζό ηεο εμαγνξάο εθρσξείηαη ζε ηξίην κέξνο ή θαηαβάιιεηαη κε επηηαγή, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ δηθαηνύρνπ ηνπ (Σπλαιιαγή ύπνπηε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο).

1.21

Με επίδεημε επιόγνπ ελδηαθέξνληνο από ηνλ πειάηε γηα ηνπο νηθνλνκηθνύο όξνπο ηεο ζπλαιιαγήο. Ιδηαίηεξα, πειάηεο επηδεηθλύεη ιηγόηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ απόδνζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ πξντόληνο, ηδηαίηεξα εθείλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε επελδύζεηο, θαη πεξηζζόηεξν γηα ηελ εμαγνξαζηκόηεηα ή ηηο ελ γέλεη ζπλζήθεο εμαγνξάο ηνπ.

1.22

Σεκαληηθή θαη αηθλίδηα αύμεζε ζπλαιιαγώλ ζε ζρέζε κε ηελ παξειζνύζα ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε.

1.23

Αζπλήζεο λεπξηθόηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά πξνζώπσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ζπλαιιαγήο.

1.24

Άξλεζε ηνπ πειάηε λα έρεη πξνζσπηθέο επαθέο κε ηελ Εηαηξία.

1.25

Επαλαιακβαλόκελεο όκνηεο ζπλαιιαγέο γηα πνζά ιίγν πην θάησ από ην ειάρηζην όξην, γηα ην νπνίν απαηηείηαη αλαγλώξηζε ηαπηόηεηαο ηνπ πειάηε, ηδηαίηεξα πιεξσκή αζθαιίζηξσλ κέζσ θαηαζέζεσλ από πνιιά ηξαπεδηθά ππνθαηαζηήκαηα κε πνζά ιίγν πην θάησ από ην ειάρηζην όξην, γηα ην νπνίν απαηηείηαη αλαγλώξηζε ηαπηόηεηαο.

1.26

Σπρλή αιιαγή δηεύζπλζεο ηνπ πειάηε όηαλ δελ δηθαηνινγείηαη από ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα.

1.27

Πεξηπηώζεηο πειαηώλ ησλ νπνίσλ ην βηνηηθό επίπεδν αιιάδεη ζπλερώο θαζώο θαη ε εκθάληζε ηνπο.

1.28

Πεξηπηώζεηο πειαηώλ ησλ νπνίσλ ην βηνηηθό επίπεδν αιιάδεη ζπλερώο θαζώο θαη ε εκθάληζε ηνπο.

1.29

Τν ηειέθσλν ηνπ απελεξγνπνηεκέλν.

ζπηηηνύ

ή

ηεο

επηρείξεζεο

ηνπ

πειάηε

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Καηαπνιέκεζε ηνπ Ξεπιύκαηνο Φξήκαηνο & ηεο Φξεκαηνδόηεζεο ηεο Τξνκνθξαηίαο Ελαξκόληζε πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηώλ ηεο Τξάπεδαο κε ηε λέα Πνιηηηθή Π.Δ.168/23.03.2010

είλαη


ζει. 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

1.30 1.31

2.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ Α΢ΤΝΗΘΩΝ Ή ΤΠΟΠΣΩΝ ΢ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΠ.Ε.Ι.Α. 154/5Α/31.08.2009)

6.

Η ύπαξμε ππόλνηαο ή ε δηαπίζησζε ίδξπζεο εηθνληθώλ επηρεηξήζεσλ από ηνλ πειάηε. Η δηελέξγεηα πνιύπινθσλ ή αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγώλ ρσξίο πξνθαλή νηθνλνκηθό ή ζαθή λόκηκν ιόγν.

Ελδείμεηο ζπκπεξηθνξάο ππαιιήινπ ή ζπλδεδεκέλνπ αζθαιηζηηθνύ δηακεζνιαβεηή, πνπ απαηηνύλ απμεκέλε δένπζα επηκέιεηα 2.1

Ο ππάιιεινο ή ν δηακεζνιαβεηήο θάλεη ζπάηαιν ηξόπν δσήο πνπ δε δηθαηνινγείηαη από ην κηζζό ή ηα έζνδα ηνπ.

2.2

Ο ππάιιεινο ή δηακεζνιαβεηήο παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί ζεζκνζεηεκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο Εηαηξείαο.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Καηαπνιέκεζε ηνπ Ξεπιύκαηνο Φξήκαηνο & ηεο Φξεκαηνδόηεζεο ηεο Τξνκνθξαηίαο Ελαξκόληζε πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηώλ ηεο Τξάπεδαο κε ηε λέα Πνιηηηθή Π.Δ.168/23.03.2010

κε


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6