Page 24

| 24 |

| ËÁÏÓ ÔÏÕ ÁËÌÕÑÏÕ | ÊõñéáêÞ 31 Éáíïõáñßïõ 2010 |

áèëçôéêÜ Óôç Ëáìßá êïíôñÜñåé ôï äõíáôü Áãñüôç

Äýóêïëç Ýîïäïò ãéá ôïí Ðýñáóï

ÏÉ ÂÁÈÌÏËÏÃÉÅÓ ÔÙÍ ÔÏÐÉÊÙÍ ÐÑÙÔÁÈËÇÌÁÔÙÍ Á’ÅÐÓÈ (16ç áãùíéóôéêÞ) ÏÌÁÄÅÓ

(Í-É-Ç) (ÃÊÏË)

(ÂÁÈ.)

1. ÑÞãáò Öåñáßïò (13-2-1) (34-10) . . . . . . . . .41 2. ÈçóÝáò (10-4-2) (30-16) . . . . . . . . . . . . . . . .36 3. Ã.Ó. Áëìõñïý (9-4-3) (31-12) . . . . . . . . . . . .31 4. Áãßá ÐáñáóêåõÞ (9-2-5) (31-21) . . . . . . . . .29 5. Ìáãíçóéáêüò (8-3-5) (28-18) . . . . . . . . . . . .27 6. ÓêéÜèïò (7-6-3) (27-24) . . . . . . . . . . . . . . . . .25 7. Áêñüðïëç (7-3-6) (29-22) . . . . . . . . . . . . . . .24 8. Áßáò Ó. (6-5-5) (39-36) . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 9. ÉÜóùí Á.Ì. (7-2-7) (31-28) . . . . . . . . . . . . . .23 10. Áðüëëùí Êáí. (5-6-5) (12-16) . . . . . . . . . .21 11. ÊÝíôáõñïò (6-3-7) (20-28) . . . . . . . . . . . . .21 12. Áãñïôéêüò (4-6-6) (27-32) . . . . . . . . . . . . . .18 13. Ëå÷þíéá (4-5-7) (20-25) . . . . . . . . . . . . . . .17 14. Áåôüò (5-0-10) (30-47) . . . . . . . . . . . . . . . . .15 15. Í.Á. Íßêçò (4-2-10) (29-29) . . . . . . . . . . . . .14 16. Ðñùôåóßëáïò (4-5-7) (17-29) . . . . . . . . . . .14 17. Ïñìßíéï (4-1-11) (24-36) . . . . . . . . . . . . . . .13 18. Ðáíéþíéïò (2-2-11) (15-35) . . . . . . . . . . . . . .8

´ ÅÐÓÈ(16ç

áãùíéóôéêÞ)

ÏÌÁÄÅÓ (Í-É-Ç) (ÃÊÏË)

ÁÞôôçôïò óôá ôåëåõôáßá äÝêá ðáé÷íßäéá ðáñáìÝíåé ï Áãñüôçò Ëéáíïêëáäßïõ êáé ìåôñÜåé åöôÜ íßêåò, äýï éóïðáëßåò, åíþ ðåñéìÝíåé ôçí áðüöáóç ãéá ôï ðáé÷íßäé ìå ôï ÄéìÞíé. Ç ïìÜäá ôçò Öèéþôéäáò âñßóêåôáé óå áãùíéóôéêÞ Üíïäïò êáé ôá ìÝ÷ñé ôþñá áðïôåëÝóìáôá äåß÷íïõí üôé ï Ðýñáóïò óÞìåñá èá Ý÷åé äýóêïëç áðïóôïëÞ ìÝóá óå ìéá äýóêïëç Ýäñá áðü

Ôçí êáëçìÝñá ìïõ óå üëïõò ôïõò ðáßêôåò ôïõ óôïé÷Þìáôïò. Ôåëåéþíåé óéãÜ - óéãÜ êáé ôï Êüðá ¢öñéêá ðïõ öÝôïò äåí ðÞñå óôïß÷çìá êáé üóïí áöïñÜ ôç äéïñãÜíùóç Þôáí ðïëý êÜôù ôïõ ìåôñßïõ. Èá ãõñßóïõí ïé ðáßêôåò ðßóù óôéò ïìÜäåò êáé èá îåäéáëýíïõí êÜðùò ôá ðñÜãìáôá. Áí êáé äåí ðáßæù Áããëßá ç öüñìá ëÝåé Íüôéã÷áì, Ý÷åé ðÝíôå íßêåò êáé ìéá éóïðáëßá óôá ôåëåõôáßá ìáôò óå áíôßèåóç ìå ôç ãçðåäïý÷ï ÍôÝñìðé ðïõ ðÜåé áðü ôï êáêü óôï ÷åéñüôåñï. Ç áðüäïóç üìùò ôïõ äéðëïý åßíáé ëßãï ðåôóïêïììÝíç áðü ôïí ÏÐÁÐ, ìüëéò óôï 1,85. Ôï óùóôü èá Þôáí ðåñßðïõ óôï 2,00 222 - äéðëü. Óõíå÷ßæù ðÜù ìéá êáôçãïñßá êÜôù, óôçí áíáìÝôñçóç ÓÜïõèåíô Óïõßíôïí êáé êñáôÜù ôï äéðëü. Óå êáôáðëçêôéêÞ êáôÜóôáóç ïé öéëïîåíïýìåíïé, ôçí êáôñáêýëá ïé ãçðåäïý÷ïé ìå áðüäïóç óôï 2,25 êáé ï êùäéêüò 259. ÐÜìå ôþñá óôá äéêÜ

ôçí ïðïßá Ý÷åé ðåñÜóåé ìüíï ç Ëáìßá ôçí ôÝôáñôç áãùíéóôéêÞ. ÌÜëéóôá ìåôñÜåé ìüëéò äýï Þôôåò óôï ðñùôÜèëçìá ìå ôç äåýôåñç íá ôçí Ý÷åé ãíùñßóåé ìÝóá óôçí Áã÷ßáëï ìå óêïñ 2 – 0. Ïé Áã÷éáëßôåò áðü ôçí Üëëç äåí ðáñïõóéÜæïõí ôï êáëü ôïõò ðñüóùðï ðïõ Ýäåé÷íáí üëï ôï 2009 êáé óå ôñßá ðáé÷íßäéá ìÝ÷ñé ôþñá Ý÷ïõí äýï åíôüò Þôôåò (Ðõñãåôüò êáé Âåëïý÷é) êáé ìéá éóïðáëßá óôç ËÜñéóá áðÝíáíôé óôïí ôïðéêü Áðüë-

ìïõ ëçìÝñéá êáé óôçí áíáìÝôñçóç ÐÁÏÊ – Áôñüìçôïò. «ÐÞñå öùôéÜ ôï Êïñäåëéü» ìå ôï äéðëü óôï ÊáñáúóêÜêç êáé ç Ôïýìðá èá åßíáé êáìßíé. ÌåãÜëç åõêáéñßá ôïõ ÄéêÝöáëïõ íá ðñïóðåñÜóåé ôïí Ïëõìðéáêü êáé äåí èá ôçí áöÞóåé íá ðÜåé ÷áìÝíç, óôá ðëçí ç óçìáíôéêÞ áðïõóßá ôïõ ºâéôò 301 1 - 1,40. ÌåôÜ ôçí åðáíÝíáñîç ôçò Ìðïõíôåóëßãêá äåí âëÝðåôáé, ï ëüãïò ãéá ôçí ×üöåí÷áéì, ôá ßäéá áêñéâþò Ýêáíå êáé ðÝñõóé. Ç ÓÜëêå áõôïêôüíçóå ìÝóá óôç Ìðü÷ïõì ðïõ êÝñäéæå 0 - 2 êáé Þñèå 2 - 2 ðáßñíåé ôï ôñßðïíôï êáé ñåöÜñåé 313 1 - 1,55. ¸ôõ÷å íá äù ôï Ëá Êïñïýíéá ÁôëÝôéêï ÌðéëìðÜï, Ýíáò ìïíüëïãïò ôùí ÂÜóêùí êáé ôåëéêÜ Ý÷áóáí ìå 3 - 1, ðïëý ôõ-

ëùíá. Ðýñáóïò – Âåëïý÷é 0 – 3 ¹ôôá óïê ãíþñéóå ï Ðýñáóïò ôçí ðåñáóìÝíç ÊõñéáêÞ ìÝóá óôçí ÍÝá Áã÷ßáëï áðü ôï Âåëïý÷é ðïõ åß÷å íá êåñäßóåé Ýîé óõíå÷üìåíåò áãùíéóôéêÝò. Ïé öéëïîåíïýìåíïé ðÝôõ÷áí ôï ðñþôï ôÝñìá óôï 15 ï ëåðôü. Ç ðñþôç êáëÞ öÜóç ôïõ áãþíá Ýãéíå óôï 26ï ëåðôü ôçò áíáìÝôñçóçò ìå ôïí Ðåôñßäç íá åêôåëåß öÜïõë, ï Íïýóéáò íá ðéÜíåé ôçí êåöá-

÷åñÞ ç Íôåðïñôßâï êáé áí ðáßîåé Ýôóé ìå ôç ÑåÜë èá ÷Üóåé ðïëý åýêïëá 335 2 1,80. Ðáíéþíéïò – Ïëõìðéáêüò. Áí êÜíïõí êáé Üëëç ãêÝëá ïé åñõèñüëåõêïé ôé íá ðù, åéäéêÜ ôþñá ðïõ ï Ðáíéþíéïò åßíáé óôç ÷åéñüôåñç ôïõ öÜóç 369 2 - 1,60. ÁõôÜ ôá ëßãá ãéá óÞìåñá ÐÑÏÔÅÉÍÏÌÅÍÇ ÔÑÉÁÄÁ: ÐÁÏÊ - ÓÁËÊÅ - ÑÅÁË ÌÏÍÏ ÁÐÏÄÅÊÔÏ: ÓÏÕÉÍÔÏÍ. Õ.Ã.1:: Ôï åßðá êáé ðáëéüôåñá üôé óôü÷ïò ôïõ Ïëõìðéáêïý öÝôïò åßíáé íá ðåñÜóåé ôïí ÐÁÏÊ êáé êÜðïéïé óêëçñïðõñçíéêïß ãåëïýóáí, íá üìùò ðïõ Þñèáí ôá ðÜíù - êÜôù. Ôï áíçóõ÷çôéêü üìùò ãéá ôïõò óïâáñïýò Ïëõìðéáêïýò äåí åßíáé ç áðþëåéá ôïõ ðñùôáèëÞìáôïò, ôï Ý÷áóáí êáé

ëéÜ ìå ôçí ìðÜëá íá âñßóêåé óôï ïñéæüíôéï äïêÜñé. Óôï äåýôåñï çìß÷ñïíï ï Ðýñáóïò åß÷å êáé äåýôåñï äïêÜñé ìå ôçí êåöáëéÜ ôïõ Ðåôñßäç áõôÞ ôç öïñÜ ç ìðÜëá íá âñßóêåé óôï ïñéæüíôéï äïêÜñé êáé íá öåýãåé Üïõô. Óáí íá ìçí Ýöèáíå áõôü, óôï 69ï ëåðôü ïé Êáñðåíçóßùôåò íôïýìðëáñáí ôá ôÝñìáôÜ ôïõò êáé óôï 92ï ëåðôü ï ÌðáóäÜíçò áíÝôñåøå ôïí áíôßðáëï åðéèåôéêü åíôüò ðåñéï÷Þò êáé ãñÜöôçêå ôï ôåëéêü 0 – 3.

ðáëéüôåñá, áëëÜ óôá êáðÜêéá ôï ðÞñáí Üíåôá. Äåí âëÝðïõí ìÝëëïí óå áõôÞ ôçí ïìÜäá êáé ç äéïßêçóç äåß÷íåé êïõñáóìÝíç, áíÞìðïñç íá áíôéäñÜóåé. Ãéá íá äïýìå ôé ìáò åðéöõëÜóóåé ôï ìÝëëïí. Õ.Ã.2: Åíôýðùóç Ý÷ïõí ðñïêáëÝóåé ïé äçëþóåéò óôÞñéîçò ôïõ ÈáíÜóç Ãéáííáêüðïõëïõ õðÝñ ôïõ ÓùêñÜôç Êüêêáëç, óõãêåêñéìÝíá óôï ðåñéèþñéï ôçò óýóêåøçò ãéá ôïí ôåëéêü ôïõ ÊõðÝëëïõ óôï ÌðÜóêåô åßðå: «ÐïíÜ ç øõ÷Þ ìïõ íá ëÝãïíôáé ôÝôïéá ðñÜãìáôá ãéá Ýíáí Üíèñùðï ðïõ Ýäùóå ôá ðÜíôá ãéá ôïí Ïëõìðéáêü åäþ êáé ôüóá ÷ñüíéá. ÐáñÝëáâå ôçí ïìÜäá ìå ôüóá ÷ñÝç êáé êáôÝêôçóå ôüóá ðñùôáèëÞìáôá êáé Ýñ÷ïíôáé êÜðïéïé ïðáäïß êáé ëÝíå íá óçêùèåß íá öýãåé. Ðïéïò íá öýãåé; Áõôüò ðïõ êñáôÜ ôïí Ïëõìðéáêü æùíôáíü åäþ êáé åßêïóé ÷ñüíéá;» Ôá ó÷üëéá äéêÜ óáò. Âáóßëçò ÌðÜñäáò

(ÂÁÈ.)

1. Á.Å. 2002 (11-2-2) (27-9) . . . . . . . . . . . . . . . .38 2. Óáñáêçíüò (11-4-1) (44-19) . . . . . . . . . . . . . .37 3. Åèíéêüò (10-4-2) (37-11) . . . . . . . . . . . . . . . .34 4. ×ëüç (10-3-3) (26-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 5. ÁóôÝñáò Ñ. (9-4-3) (38-24) . . . . . . . . . . . . . .31 6. ¢ñçò Ìåë. (9-2-5) (28-23) . . . . . . . . . . . . . .29 7. ÄÜöíç (7-5-4) (31-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 8. Óêüðåëïò (7-3-4) (31-20) . . . . . . . . . . . . . . .25 9. ÄÞìçôñá (7-4-5)(35-28) . . . . . . . . . . . . . . . . .25 10. Ìáêñéíßôóá (8-0-8) (24-20) . . . . . . . . . . . . .24 11. Äüîá (5-4-7) (23-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 12. ÐçëÝáò (5-1-9) (20-30) . . . . . . . . . . . . . . . . .19 13. ÌéêñïèÞâåò (4-3-9) (16-29) . . . . . . . . . . . .15 14. ÇñáêëÞò Â. (3-5-8) (22-27) . . . . . . . . . . . . .14 15. Ìõñìéäüíåò (3-3-10) (18-41) . . . . . . . . . . .12 16. Éùëêüò (2-5-9) (21-32) . . . . . . . . . . . . . . . .11 17. Á. ÃáæÞò (3-1-11) (19-40) . . . . . . . . . . . . . .10 18. Êéóóüò (0-0-16) (7-50) . . . . . . . . . . . . . . . . .-

à ´ Å Ð Ó È 13ç áãùíéóôéêÞ Á/Á. ÏÌÁÄÅÓ (Í-É-Ç) (ÃÊÏË)

(ÂÁÈ.)

1. Äéáãüñáò (8-2-2) (33-15) . . . . . . . . . . . . . . .26 2. ÁÐÏ (8-1-3) (29-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 3. Áßáò Ôñéêåñßïõ (8-1-2) (34-16) . . . . . . . . . .25 4. ÇñáêëÞò Áã. Èåïä. (7-3-2) (28-7) . . . . . . . .24 5. Áã÷ßáëïò (6-1-3) (21-18) . . . . . . . . . . . . . . .20 6. Ôïîüôçò (5-3-4) (25-16) . . . . . . . . . . . . . . . .18 7. ¢ñçò Áíè. (5-3-3) (25-28) . . . . . . . . . . . . . .18 8. ÄçìçôñéÜò (5-2-4) (25-15) . . . . . . . . . . . . . .17 9. Ðáãáóçôéêüò (4-1-7) (27-32) . . . . . . . . . . . .13 10. Áðüëëùí Êñïêßïõ (4-1-7) (19-25) . . . . . .13 11. ÁñãáëáóôÞ (3-2-6) (13-16) . . . . . . . . . . . . .11 12. ÆáãïñÜ (2-2-6) (20-38) . . . . . . . . . . . . . . . . .8 13. ÃÁÓ ÓçðéÜäïò (0-1-9) (6-50) . . . . . . . . . . . .1

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ¨ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΥΡΟΥ"  

ΦΥΛΛΟ 30-1-2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you