Page 1

izložba fotografija

skupina fotografa

tomuliæ popoviæ tomuliæ Rijeka, Filodrammatica 26.10. - 31.10.2009.

otvaranje u ponedjeljak, 26.10.2009. u 19:00 sati radno vrijeme 10-13 sati i 17-20 sati subotom 10-12 sati

Organizatori:

skupina 3TRi

Sponzori:

KUD Baklje

Pokrovitelj:

Klub Feral

Grad Rijeka

Medijski pokrovitelj:

Postav izložbe:

Design, grafièka priprema i tisak: više od fotografije

MousePad Center


Juèer

Izložba fotografija 'Maškare èa volin maškare' Izložbeni prostor Filodrammatica, Rijeka, 25.02. – 06.03.2008.

Toèno mjesec dana po završetku karnevalskih manifestacija, izložba fotografija 'Maškare èa volin maškare' održala se u izložbenom prostoru Filodrammatice od 25.02. do 06.03.2008. Izložbu je otvorio Meštar Toni i kraljica Rijeèkog Karnevala, a umjetnièki osvrt izrazo je Ivica Nikolac, predsjednik Hrvatskog foto saveza. Autori izložbe, Aleksandar Saša Tomuliæ, Igor Popoviæ i Marin Tomuliæ nastojali su, kombinacijom vizualnih i auditornih èula predoèiti posjetiteljima svoj doživljaj maškara. Izložbeni prostor bio je opremljen sa autohtonim fotografijama maškaranog ozraèja koje svake godine zavlada na našim prostorima. Vremenski tajming manifestacije tako je tempiran da posjetitelja na tren vraæa pod okrilje maškaranog ludila, upoznaje ga sa zbivanjima i educira o najstarijim i najvjernijim karnevalskim skupinama. Pokrovitelji izložbe 'Maškare èa volin maškare' bili su Grad Rijeka, Turistièka zajednica Grada Rijeke i FECC Croatia. Izložba je završena u èetvrtak, 06.03. u 19:00 sati, kada se proglasila najbolja fotografija izložbe izglasana glasovima posjetitelja, a najsretniji posjetitelj dobio je je na poklon.

Više o izložbi: www.tomulic.com/maskare


Danas

Ideja trojice višestruko nagraðivanih autora o postavu tematske izložbe ‘Geometrija oko nas’ nastavlja se na prošlogodišnju vrlo uspješnu izložbu ‘Maškare, èa volin maškare’. Ovog puta tema je geometrija, odnosno prepoznavanje geometrijskih oblika na raznim lokacijama i u pojedinim detaljima, èime se naglašava sveprisutnost geometrije u današnjem životu. Postav izložbe saèinjava tridesetak fotografija i zamišljena je kao integralna cjelina s niti vodiljom, gdje se radovi trojice autora isprepliæu.

Više o izložbi: www.tomulic.com/geometrija


Sutra

Ništa. Skupina fotografa '3TRi' treæu godinu zaredom namjerava naèiniti izložbu / performans fotografija - no ne samo to. Odabravši za svoj iduæi projekat naziva 'Ništa' gdje æe autori projekta prezentirati materiju sa tri razlièita aspekta - materijalnog, duhovnog i percepcijskog. Èest je sluèaj da se iz neèega želi naèiniti nešto. Autori su svojim višegodišnjim djelovanjem došli do stupnja kada žele ispoljiti - ništa. I to njihovo 'Ništa' imat æe tendenciju da prikaže baš to - neokiæeno, ne pretjerano isfilozofirano. Percepcija samog pojma od kojeg se polazi takva je da ju nije moguæe jednostavno definirati. Njihov pristup tražanju 'Ništa' neæe se manifestirati u jednostavnom fotografiranju materije kada na nju naiðu, veæ æe je kreirati iz poznatih, dostupnih i vidljivih komponenti èime æe iz njih nastojati izvuæi svo ništavilo - i prezentirati ga. Tematika obuhvaæa: izložbu ‘Ništa’ anketu 'Ništa' radionicu 'Ništa' recitacije 'Ništ’ video projekciju 'Ništa'

Više o izložbi: www.tomulic.com/nista


Aleksandar Saša Tomuliæ Roðen 1967. u Rijeci, gdje i sada živi i radi. Diplomirao strojarstvo u Rijeci 1991.g. Intenzivno se bavi fotografijom preko šest godina. Do sada je izlagao na pet samostalnih i preko sedamdeset skupnih izložbi i salona gdje je dobio 26 nagrada i pohvala, a posebno treba izdvojiti zlatnu FIAP medalju na salonu Algarve (Portugal) 2009.g. Potpredsjednik je FK Rijeka te èlan još nekoliko foto udruga.

Igor Popoviæ Roðen 1977. u Rijeci, gdje i sada živi. Po struci ekonomist. Fotografijom se bavi preko pet godina. Do sada je izlagao na jednoj samostalnoj i više skupnih izložbi i salona gdje je i nagraðivan. Aktivni èlan KUD Baklje.

Marin Tomuliæ Roðen 1975. u Rijeci, živi i radi u Kostreni. Odnedavno iskustva steèena u fotografiji nastoji primjeniti eksperimentiranjem sa filmom. Izlagao na jednoj samostalnoj i više skupnih izložbi i salona gdje je i višestruko nagraðivan. Nagraðen Apoksiomenom za unaprijeðenje kulturnog stvaralaštva od strane PGŽ u 2007. i 2008. godini. Predsjednik Kluba Feral.


organizatori skupina 3TRi

KUD Baklje

pokrovitelj Grad Rijeka

sponzori

medijski pokrovitelj

postav izložbe

design graf. priprema tisak

više od fotografije

MousePad Center

Klub Feral

Profile for SPIRO

Skupina 3TRi - izložba fotografija 'Geometrija'  

Skupina 3TRi - izložba fotografija 'Geometrija' Skupinu 3TRi čine: Aleksandar Saša Tomulić Igor Popović Marin Tomulić

Skupina 3TRi - izložba fotografija 'Geometrija'  

Skupina 3TRi - izložba fotografija 'Geometrija' Skupinu 3TRi čine: Aleksandar Saša Tomulić Igor Popović Marin Tomulić

Profile for spiro.pro
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded