Page 1

STICHTING PROO HOOFDLIJNEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013 | 2018


Stichting P roo JJ Is een professionele en transparante onderwijsorganisatie. JJ Ontwikkelt een lerende en opbrengstgerichte cultuur. JJ Heeft een grote onderlinge betrokkenheid van medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen. JJ Is een financieel solide organisatie. JJ Werkt voortdurend aan actueel en toekomstgericht onderwijs. JJ Kenmerkt zich door goede zorg en onderwijskwaliteit.

Vormgeving & copywriting Communicatiebureau Spirion Eindredactie Hillie Keijser Ineke Kreulen Berend Redder Fotografie Berend Redder

Copyright Š 2013 Stichting Proo


VOORWOORD Stichting Proo investeert in de toekomst. Samen met haar medewerkers bouwt zij aan waarde(n)vol openbaar onderwijs in de regio Noord-Veluwe. Onze toekomst wordt niet gestuurd door een futuristische glazen bol. Wij werken binnen Proo met de gedachte dat er een praktisch realistisch samenspel plaatsvindt tussen mensen, middelen, verwachtingen en resultaat. Rijke ervaringen uit het verleden vormen een betrouwbare basis voor de toekomst. Transparant, vooruitstrevend en ambitieus.

We leven in een maatschappij waarin veranderingen

In onze werkwijze vormen ‘opbrengstgerichtheid’

elkaar snel opvolgen. Toekomstige ontwikkelingen

en ‘vakmanschap’ de rode draad. Ons doel is om het

laten zich moeilijk voorspellen, terwijl ieder mens

beste uit ieder kind naar boven te halen. Dit vraagt

behoefte heeft aan een koers en duidelijkheid.

maximale inspanning van onze medewerkers en de

Hoe spelen wij hier als onderwijsinstelling op in?

organisatie. Samen met ouders/verzorgers gaan wij doelgericht en planmatig aan de slag.

De komende jaren zetten wij drie waarden centraal.

Onze leraren laten leerlingen op de juiste manier

Deze vormen het hart van ons strategisch beleids-

eigen drijfveren ontdekken. Ze krijgen ruimte om

plan. Helaas kunnen ook wij niet in de toekomst

hun talenten te ontwikkelen en competenties te

kijken. Wij weten wel wat de samenleving van ons

versterken. In dat samenspel leren leerlingen met

verwacht, namelijk: kwalitatief onderwijs.

plezier en groeien ze in vertrouwen op. Stichting

Ons beleidsplan is niet statisch, maar zal continu

Proo is ervan overtuigd dat haar opbrengstgerichte

levendig gehouden worden. Onze kernwaarden:

benadering, met oog voor vakmanschap en

‘professioneel’, ‘betrokken’ en ‘vernieuwend’ vormen

wereldburgerschap, een inspirerende leidraad

de basis van ons handelen.

vormt voor alle betrokkenen.

3


4


STICHTING PROO Deze uitgave geeft de hoofdlijnen van het strategisch beleidsplan weer. Via de website kunt u een bladerbare versie bekijken of downloaden. In de online PDF worden tussentijdse aanpassingen doorgevoerd, waardoor deze altijd actueel is. Het volledige strategisch beleidsplan vormt voor ons een duidelijke leidraad om de doelen van Stichting Proo te realiseren. ‘Betrokken’ is een van de kernwaarden van onze organisatie. Zonder betrokkenheid en liefde kan een kind niet groeien. Zonder intensieve samenwerking met onze partners kunnen de scholen zich niet ontwikkelen. Samen met alle betrokkenen geven wij graag vorm aan de toekomst van uw kind.

JJ Opbrengstgericht werken, aandacht voor taal en rekenen. JJ Professionele omgang tussen leraren, leerlingen en ouders/verzorgers. JJ Oog hebben voor zorg en verschillen in de klas. JJ Werken aan een lerende organisatie. JJ Actief HRM-beleid. JJ Excellentie en hoogbegaafdheid de ruimte geven. JJ Wetenschap en techniek benadrukken. JJ Leren in een digitale wereld. JJ Wereldburgerschap, waarden en normen. JJ Engels.

5


6


DOELSTELLING Stichting Proo streeft naar een duurzame organisatieontwikkeling. We zorgen voor een goede balans tussen sturing en ondersteuning en bereiken het gewenste resultaat tegen aanvaardbare kosten en inspanningen. Het doel van onze gezamenlijke inzet, is dat jongeren tot 18 jaar in een doorgaande lijn: JJ gezond, veilig en met plezier opgroeien;

De schooldirecteuren hebben hiermee de juiste

JJ hun steentje bijdragen aan de maatschappij;

handvatten om de ontwikkeling van medewerkers

JJ hun talenten optimaal ontwikkelen;

en hun persoonlijke doelstellingen te realiseren.

JJ goed voorbereid zijn op hun toekomst.

De lat ligt hoog voor al onze medewerkers. Op deze manier motiveren we iedereen om het maximale uit

Leerlingen staan bij ons centraal. Alles wat we doen

zichzelf te halen.

is gericht op hun zelfontplooiing en de vorming van hun persoonlijkheid. Dit wordt sterk be誰nvloed door

JJ Hoge leeropbrengsten.

het plezier dat zij ervaren tijdens hun schooltijd.

JJ Lerende organisatie.

Ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd. Elke

JJ Vakmanschap.

school heeft duidelijke regels en afspraken en biedt

JJ Deskundigheidsbevordering.

op deze manier een veilige leer- en leefomgeving. Vernieuwende impulsen geven nieuwe uitdagingen.

Koers en groei

De digitale wereld ontwikkelt zich continu. Onze

Stichting Proo is klaar voor de toekomst. We hebben

scholen gaan steeds doelgerichter werken met

organisatorisch de juiste stappen gezet om de

digitale middelen (tablets, digiborden, methoden,

komende jaren door te groeien met kwalitatief

extranet, social media) om het leren van en met

hoogwaardig basisonderwijs. Ons strategisch

elkaar vorm te geven in de 21ste eeuw.

beleidsplan is een richtinggevend document.

7


2

1

8

3


KERNWAARDEN Onze kernwaarden komen tot uitdrukking in ons dagelijks handelen. Bij kernwaarden gaat het om zichtbaar gedrag. Kernwaarden vormen het ethisch kompas van de organisatie. We streven ernaar dat onze leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun toekomstige beroep en dat ze hun uitdaging vinden in de kansen van morgen.

1. P rofessioneel Stichting Proo is een lerende organisatie. Het gedrag van onze medewerkers kenmerkt zich door het nemen van verantwoordelijkheid, kritisch denkvermogen en respectvol handelen. Van elkaar leren en met elkaar streven naar een hoog niveau van vakmanschap is essentieel.

2. Betrokken Wederzijdse betrokkenheid van ouders/verzorgers en medewerkers is essentieel voor de algemene ontwikkeling, de leerprestaties en het welzijn van leerlingen. Als maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn we voortdurend op zoek naar samenwerkingsverbanden tussen externe partners in educatie en zorg, alsmede met ouders/verzorgers, werkgevers en gemeenten.

3. Vernieuwend Stichting Proo is actief in onderwijsvernieuwing en toekomstgericht onderwijs. Wij zetten zoveel mogelijk moderne leermiddelen in, maar durven ook te experimenteren met nieuwe les- of leermethoden. Onze medewerkers zijn enthousiast, inspirerend, ondernemend, maar bovenal wereldgericht.

9


MISSIE Stichting Proo biedt toekomstgericht onderwijs, gericht op de totale ontwikkeling van leerlingen. Wij streven voortdurend naar goed onderwijs, waarbinnen (de talenten van) onze leerlingen en medewerkers zich optimaal ontwikkelen. Dit gebeurt binnen een veilige leer- en werkomgeving waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Een solide basis voor de toekomst, waarbij betrokkenheid en actieve participatie van ouders/verzorgers van groot belang is. Nederland heeft als kenniseconomie behoefte aan educatie op hoog niveau.

De moderne samenleving hecht waarde aan

Wij vinden dat ze medeverantwoordelijk zijn voor

goedopgeleide (wereld)burgers. Om de kansen

hun eigen ontwikkeling. Onze scholen zijn in staat

en de ontwikkeling van leerlingen te vergroten,

afwijkende resultaten vroegtijdig te signaleren.

is educatief partnerschap vereist. Ouders/verzorgers

Stichting Proo ziet personeel als de belangrijkste

beschikken over (specifieke) kennis en deskundig-

factor bij het realiseren van haar doelstellingen.

heid, die wij graag optimaal benutten. Een hoge en

Het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van

meetbare onderwijskwaliteit staat centraal. De juiste

de leidinggevenden, leraren en ondersteunende

balans houden tussen de pedagogiek, de sociaal-

diensten. Stichting Proo voert effectief Human

emotionele ontwikkeling en het streven naar hoge

Recource Management en benut mogelijkheden

leeropbrengsten is noodzaak. Naast harde resulta-

van medewerkers optimaal. De in-, door- en

ten gaat het ons om inspiratie, plezier in leren,

uitstroom van personeel is zo ingericht, dat

lol en motivatie. Leerlingen krijgen de ruimte om

leidinggevenden de doelen van de stichting

hun leertraject en ontwikkeling vorm te geven.

en de scholen op een passende manier kunnen verwezenlijken.

10


VISIE Visie Stichting Proo is een aantrekkelijke aanbieder van basisonderwijs op de Noord-Veluwe. Gemotiveerde medewerkers realiseren onze missie vanuit een professioneel ingerichte (leer)gemeenschap. Wij werken vanuit een ontwikkelingsgerichte, lerende cultuur. Dat is de kern van onze strategie. Coöperatief leren, leren van elkaar, doelgericht en planmatig onderwijs, gecombineerd met hoge verwachtingen van leerlingen vormen de basis voor onze toekomst.

Stichting Proo ‘Vormt de Toekomst’ door: JJ respectvolle omgangsvormen en herkenbare waarden binnen wereldburgerschap na te streven; JJ passend en uitdagend onderwijs voor iedereen;

Vanuit onze overtuiging, missie en identiteit staan wij voor de totaalontwikkeling van de jeugd op de Veluwe.

JJ Engels een prominente plaats te geven; JJ de digitale wereld (ICT) een belangrijke plek te geven in de school; JJ gemotiveerd personeel dat zich voortdurend richt op vakmanschap; JJ midden in de samenleving te staan.

Door intensieve samenwerking binnen het Veluws Onderwijs Verband (primair-voortgezet onderwijs) leveren wij een krachtige bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van (toekomstige) wereldburgers.

11


12


INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE SPEELT NU, MAAR OOK IN DE TOEKOMST EEN PROMINENTE ROL. Ons ICT-koersplan beschrijft hoe het onderwijs zich de komende jaren zal ontwikkelen. Duidelijk is dat digitalisering van les- en leermethoden een grote vlucht zal nemen. Informatie en lesmateriaal is digitaal beschikbaar, evenals ondersteunende educatieve software.

Online toepassingen zijn noodzakelijk voor ‘samen leren’ en ‘samen werken’. Leerlingen leren in toenemende mate binnen én buiten de school. We willen deze werelden zinvol verbinden. Het bestuur van Stichting Proo geeft vorm aan een continu lerende organisatie. Werken aan doelen vanuit professionele leergemeenschappen is hiervoor een vereiste.

Marktgericht Onze stichting zal zich de komende jaren verder profileren als een marktgerichte organisatie. Wij bieden uitstekend onderwijs. Hierdoor zijn we aantrekkelijk voor ouders/verzorgers, leerlingen, maar ook voor (toekomstige) medewerkers. In samenwerking met andere schoolbesturen PO, VO-scholen, scholen voor speciaal onderwijs, Microsoft en projecten van het Ministerie van OCW, werken we aan de ontwikkeling van een duurzame organisatie. We halen kennis van buiten naar binnen en hebben interactie met de buitenwereld. Dit geeft ouders/verzorgers en leerlingen de garantie dat we beslist niet stil staan.

13 11


ORGANISATIECULTUUR

De cultuur van Stichting Proo zegt iets over de diepgewortelde kenmerken van onze organisatie. Het vertelt iets over de kracht en specifieke kenmerken van waaruit we werken. Bij het geven van hoogwaardig onderwijs hoort een herkenbare en transparante organisatiecultuur en -ontwikkeling.

Voortdurend in ontwikkeling

jaarplannen, opbrengsten, de kwaliteit van de

Stichting Proo werkt voortdurend aan een lerende

school, het team en individuele medewerkers.

organisatie. Waar leerlingen leren, leren leraren

Vanzelfsprekend kunnen ouders/verzorgers de

en leert ook de organisatie. Werken aan doelen

school om rekenschap vragen of aanbevelingen

en resultaten binnen professionele (leer)gemeen-

doen. Onze medewerkers hechten veel waarde aan

schappen is hiervoor een vereiste.

deze interactie. Transparante communicatie tussen ‘school-ouder-leerling’ levert iedereen winst op.

Verantwoording Wij rapporteren onze bevindingen door middel

Door middel van periodieke (online) nieuwsbrieven

van managementrapportages en jaarverslagen aan

informeren scholen de ouders/verzorgers, maar ook

de MR van de school, de GMR, bestuur, inspectie

de omgeving van de school over hun identiteit en

en gemeenten. Om de kwaliteit te waarborgen

de prestaties van de school. Voor actuele informatie

voeren onze leidinggevenden jaarlijks (ambitie)-

kunt u terecht op onze website.

gesprekken met medewerkers. Kwaliteit en ontwikkeling staan hierbij centraal. Wij staan uitvoerig stil bij individuele schoolplannen,

14

WWW.STICHTINGPROO.NL


Medezeggenschap Veranderingen in wet- en regelgeving maken dat het proces van een transparante en democratische besluitvorming voortdurend aan verandering onderhevig is. Mede daarom is Stichting Proo gebaat bij een stevige medezeggenschapsraad. Het bestuur zoekt continu naar draagvlak voor de uitvoering van haar beleid. De input van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers over gewenste aanpassingen in het beleid zijn zeer waardevol.

Context en wetgeving Onze organisatie reageert zo adequaat mogelijk op nieuwe wet- en regelgeving. Deze heeft immers direct invloed op het onderwijs. Scholen worden vanuit de overheid steeds scherper beoordeeld op hun kwaliteit en de behaalde resultaten. Het ministerie van OCW stuurt de komende jaren sterker op de kwaliteit van het onderwijs. In dit kader moet onze organisatie voldoen aan haar zorgplicht en passend onderwijs bieden aan iedere leerling die zich bij ons aanmeldt.

OM DE KWALITEIT TE WAARBORGEN EN TE VERBETEREN, VORMEN LEEROPBRENGSTEN, OMGAAN MET VERSCHILLEN EN DE PEDAGOGISCHE HOUDING, BELANGRIJKE SPEERPUNTEN BINNEN STICHTING PROO.

Motivatie Onze medewerkers hebben bewust gekozen voor een baan in het onderwijs. Zij zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van leerlingen en hun competenties. Bij Stichting Proo waken we ervoor dat we een bureaucratische instelling worden. Daarom koesteren wij de liefde voor het vak en blijven deze voortdurend aanwakkeren bij onze medewerkers. Motivatie is essentieel, zowel bij leerlingen als bij leraren.

15


16


Naast slagvaardig opbrengstgericht werken, besteedt Stichting Proo aandacht aan het versterken van de (vak)bekwaamheid van haar medewerkers en het bestuur en voert zij een goed HRM-beleid (Human Resource Management).

Kindcentrum

Kenniscentrum

Kinderopvang, peuterspeelzalen en voor- en

Stichting Proo heeft een eigen kenniscentrum

vroegschoolse educatie (VVE) hebben voor ons

voor zowel medewerkers als ouders/verzorgers.

focus en prioriteit. Door de wet Ontwikkelings-

Hier vindt u deskundige hulp (vraagbaak) en

kansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) is dit

antwoorden op ontwikkelvraagstukken van

nog verder aangescherpt. Er is ons veel aan gelegen

leerlingen (ondersteuning bij leerlingbegeleiding).

om taal- en ontwikkelingsachterstand bij jonge

Middels consultaties, observaties, video-

leerlingen te voorkomen. We willen nadrukkelijk

interactiebegeleiding, psychologisch en/of

werken aan nieuwe concepten en structuren om

didactisch onderzoek, worden de onderwijs-

kinderen van 0 tot 12 jaar passende voorzieningen

behoeften per kind in kaart gebracht.

te bieden, dichtbij of rondom de school.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door professionele orthopedagogen en psychologen.

Partners Stichting Proo werkt samen met verschillende pedagogische en didactische expertisecentra.

ZOWEL HET KENNISCENTRUM ALS

Passend onderwijs vereist zorgvuldig overleg

HET BESTUURSKANTOOR DRAGEN

met adviesinstanties en speciale basisscholen.

BIJ AAN DE PROFESSIONALISERING

Daarnaast is ook het contact met voortgezet

EN KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

onderwijs van belang in verband met een succesvolle voortzetting van de schoolloopbaan.

BINNEN STICHTING PROO.

17


R

KIN

D IS W

E L KO 18

E

IED

M


Bij ons mag ieder kind zichzelf zijn. Op basis van wederzijds respect halen wij net dat beetje extra uit een leerling naar boven. Kinderen die al in hun jeugd leren om zelfstandig te werken, blijken als ze volwassen zijn zelfverzekerder. Leerlingen leren meer van en over elkaar, mede doordat religieuze, culturele verschillen, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen er respectvol mogen zijn. Voor een ieder is er een gewaardeerde plek. Stichting Proo beschikt over meerdere specialisten op het gebied van bijvoorbeeld taal, lezen, rekenen, hoogbegaafdheid, adhd en dyslexie.

Gebouwen De schoolgebouwen van Stichting Proo vormen het visitekaartje voor (potentiële) ouders/verzorgers. Onze gebouwen zijn modern, schoon, veilig en toegankelijk. De inrichting en de uitstraling staan in het teken van onze kwaliteit en professionaliteit.

Wist u dat... JJ onze scholen borg staan voor goede leerprestaties en leerplezier? JJ openbare scholen landelijk maximaal scoren op het gebied van opbrengstgericht werken? JJ In de klas verantwoordelijkheid,

Hetzelfde geldt voor het schoolplein en de

verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid

directe omgeving van de school.

belangrijke waarden zijn? JJ wij passende onderwijsplekken bieden?

Wees welkom; ervaar de sfeer Zoekt u een sfeer waar u en uw kind zich thuisvoelen? Kom eens langs op één van onze scholen of maak vrijblijvend een afspraak met één van onze medewerkers. U bent van harte welkom voor een gesprek, rondleiding in de klas en een kopje koffie of thee.

JJ Engels een speerpunt is voor de toekomst (groep 1 t/m 8)? JJ wetenschap en techniek een prominente plaats inneemt in onze filosofie? JJ onze basisscholen al jaren positieve onderwijsinspectieresultaten behalen? JJ iedere school van Stichting Proo beschikt over een professionele leerlingbegeleider?

19


20


LEERGEMEENSCHAP

Een professionele gemeenschap is een groep die zowel individueel als samen leert om de eigen praktijk van (samen)werken te verbeteren. Door te investeren in een gezamenlijke doorontwikkeling van houding, kennis, vaardigheden en competenties, ontstaat er verandering en verbetering rondom gezamenlijke doelen. Een professionele (leer)gemeenschap is derhalve een uitstekend instrument voor een duurzame, professionele én organisatorische ontwikkeling van onze scholen samen met ouders/verzorgers, leerlingen en leraren. Leren van en met elkaar.

Stichting Proo onderstreept dat bouwen aan een duurzaam verbeterproces betekent dat iedereen betrokken en gemotiveerd is en wordt aangezet tot actie, samenwerking en verbinding. De focus ligt op een beperkt aantal thema’s en er wordt gewerkt aan meetbare en merkbare resultaten waar iedereen voordeel van heeft. Er wordt met veel plezier gewerkt, doordat wij denken vanuit kansen en mogelijkheden.

Om te weten wat werkt, is het van belang om systematisch het verloop te volgen. Stichting Proo maakt hiervoor gebruik van ‘praktijk gestuurd meten’. Onze medewerkers gaan op een actieve en reflectieve wijze met elkaar aan de slag om kennis en vaardigheden te delen, te (re)construeren en toe te passen. Onze inspanningen zijn, in samenspraak met de omgeving, gericht op vooropgestelde doelen en resultaten.

21


OVERZICHT SCHOLEN Zwolle Noordeinde Wezep Wapenveld

Elburg ‘t Harde Nunspeet

Heerde

Veessen Epe

Harderwijk

Oene Emst

Ermelo Vaassen Putten Apeldoorn Nijkerk

22


De Parkschool Griftstraat 8 8181 VZ Heerde 0578 - 692 507 www.parkschool-heerde.nl

Montessorischool Vaassen Potgieterstraat 20 8172 XC Vaassen 0578 - 571 785 www.montessorischoolvaassen.nl

HARDERWIJK

De Bogen Triasplein 7 3845 GC Harderwijk 0341 - 433 784 www.obsdebogen.nl

De Spreng Rhijnsburglaan 7a 8181 XW Heerde 0578 - 692 177 www.sprengheerde.nl

De Sprenge Vaassen Boxhofstede 15 8171 KC Vaassen 0578 - 571 555 www.desprenge-vaassen.nl

Hoge Weerdschool De Tippe 1 8162 BN Epe 0578 - 612 130 www.hogeweerdschool.nl

De Delta Deventerweg 83 3843 GC Harderwijk 0341 - 413 878 www.dedeltaharderwijk.nl

Sterrenschool Vaassen Oude Sluisweg 14 8171 LH Vaassen 0578 - 571 299 www.desprenge-geerstraat.nl

Nieuwe Wisselse School Oude Wisselseweg 35 8162 HJ Epe 0578 - 612 896 www.nieuwewisselseschool.nl

De Driemaster Vollenhovenmeen 29 3844 NC Harderwijk 0341 - 422 184 www.obsdedriemaster.nl

De Zuukerschool Zuukerend 9 8161 RJ Epe 0578 - 612 844 www.zuukerschool.nl

Het Talent Krommekamp 115b 3848 DP Harderwijk 0341 - 427 427 www.obshettalent.nl

De Arendshorst Zwaluwstraat 1 3853 CA Ermelo 0341 - 551 478 www.obsarendshorst.nl

De Veste Houtkamp 37 3841 XC Harderwijk 0341 - 423 341 www.deveste.eu

De Cantharel Amanietlaan 5 3852 ZX Ermelo 0341 - 553 855 www.decantharel.nl

De Horsthoek Oenerweg 7 8181 RE Heerde 0578 - 692 850 www.dehorsthoek.nl

De Bongerd Dorpsstraat 16 8167 NL Oene 0578 - 641 289 www.debongerdoene.nl De Korenbloem Klaproosstraat 20 3882 GD Putten 0341 - 354 081 www.obskorenbloem.nl De Schovenhorst Garderenseweg 144a 3881 NC Putten 0341 - 353 036 www.obsdeschovenhorst.nl

VEESSEN

De Schakel Randweg 11 8071 XJ Nunspeet 0341 - 252 308 www.obs-deschakel.nl

De Heemde Kloosterakkers 10 8194 LS Veessen 0578 - 631 344 www.obsdeheemde.nl

WAPENVELD

Noordermerk Noorderbrink 2 8079 TN Noordeinde 0525 - 621 718 www.hetnoordermerk.nl

Jan Ligthartschool Fazantenstraat 7 8191 AJ Wapenveld 038 - 44 78 970 www.jlswapenveld.nl

WEZEP

ERMELO

De Sprenge Emst Hezeweg 40 8166 AP Emst 0578 - 661 525 www.desprenge-emst.nl

VAASSEN

‘T HARDE

De Blerck Tiendmaatweg 2 8084 EJ ’t Harde 0525 - 651 272 www.deblerck.nl

NOORDEINDE

Gildeschool Sint Crusiusweg 12 8161 HG Epe 0578 - 612 932 www.gildeschool-epe.nl

NUNSPEET

Klein Schovenhorst PC Hooftstraat 35 3881 KC Putten 0341 - 353 543 www.kleinschovenhorst.nl

OENE

Jenaplanschool Heerde Beatrixweg 30 8181 LE Heerde 0578 - 692 854 www.jenaplanschoolheerde.nl

PUTTEN

De Vlinderboom Cronjéstraat 46 3851 ZS Ermelo 0341 - 554 232 www.daltonschooldevlinderboom.nl

HEERDE

ELBURG

De Vrijheid Wimpel 6 8081 JS Elburg 0525 - 682 360 www.daltonschooldevrijheid.nl

EPE

BEREIKBAARHEID

De Wereldweide Clematisstraat 10 8091 VK Wezep 038 - 37 61 855 www.dewereldweide.nl

Vormt de toekomst!

23


SAMEN MAKEN WIJ ONDERWIJS DE MOEITE WAARD!

WWW.STICHTINGPROO.NL Bestuurskantoor Oosteinde 17 3842 DR Harderwijk 0341 - 466 370

Stichting Proo  

Beleidsplan 2013 | 2018

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you