Page 1

Magandang araw

Ինչպէ՞ս ես

Hei!

sälam

‫ﻳﻚ؟‬ ‫ﺇﺯ‬ ‫ﹼ‬


To språk er bra for hjernen! Nyere forskning viser at det å vokse opp med to språk ofte har en positiv effekt på barns utvikling. Barn som hører forskjellige språk rundt seg til daglig har gjerne større forståelse for forskjellige kulturer og andre menneskers synspunkter. De er ofte også bedre enn de som bare kan ett språk til å gjøre flere ting samtidig, til å fokusere på noe, de lærer ofte å lese tidligere og de er ofte flinkere til å lære nye språk. Dette gir barn mye mer enn bare to språk!

Как дела


Morsmål i dag

‫كيف حالك؟‬

Hva er morsmål? Ofte brukes det om språket barnet først lærer, eller snakker best, eller drømmer på. I dag snakkes det over to hundre språk i Norge, og vi trenger mennesker som kan bruke flere språk. Hvordan kan vi gjøre de andre språkene (minoritetsspråkene) til aktive språk i det norske samfunnet?


Flerspråklighet Barn kan være flerspråklige på mange måter • En eller begge foreldre kan ha annet morsmål enn norsk. • Foreldrene har ulike morsmål, så barnet har flere hjemmespråk helt fra starten. • En eller begge foreldre har vokst opp i land med ulike hjemme- og skolespråk. • Familie, slekt og venner kan gi barnet tilgang til enda flere språk.

ᖃᓄᐃᐱᑦ


Marhaba

I barnehage og skole Det er gjennom språket vi deler og lærer kunnskap om verden. Morsmålet er viktig, for vi lærer best på et språk vi forstår. Morsmålet er dessuten viktig for barn og elevers identitet. Å anerkjenne og støtte opp om flerspråklighet vil gi flerspråklige barn og elever troen på at deres erfaringer er verdifulle, og kan være viktig for barn og elevers motivasjon. Derfor må vi oppmuntre til flerspråklighet i barnehage og skole.


Samarbeid med foreldre Barn og elever trenger at foreldre og personalet i barnehage og skole har en positiv innstilling til bruk og opplæring i og på morsmålet. Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage og skole, hvor man snakker om språk og språkopplæring, er viktig for at barnet/eleven skal få utvikle seg best mulig.

你好嗎


Jak się masz

Hvem skal være samarbeidspartnere? • Helsesøster • Familiesenter • Barnehage • Skole

Opplæring av flerspråklige elever Grunnlaget finnes i Opplæringsloven, §1.2 og §2.8 og 3.12 – sjekk lovdata.no.


NOEN RESSURSER DU KAN BRUKE:

Nettsiden: «Flere språk til flere» http://site.uit.no/flerespraaktilflere/

Brosjyre: Barn i flerspråklige familier (finnes på somali, arabisk, tyrkisk, urdu, engelsk og norsk): http://www.hioa.no/Om-HiOA/NAFO/

Filmen «Oppvekst i Norge»: finnes på 8 språk og kan bestilles fra bestilling@imdi.no NAFOs-publikasjoner «Tema Morsmål» Nettsted med flerspråklige ressurser for skole og barnehage. Skal du hjelpe barna dine med skolearbeid kan du gjøre det på eget språk. Her ligger også mye annen aktuell informasjon både for flerspråklige familier og for skole og barnehage. Se www.morsmal.no

KUN senter for kunnskap og likestilling • 8286 Nordfold • Tlf: 75 77 90 50 • www.kun.nl.no

To spraak er bra  

Kunde: KUN, Senter for kunnskap og Likestilling

Advertisement