Page 1

Veggmaleri av Rustam QBic i Bodø kommune

JA TIL HELE BODØ KOMMUNE • TJENESTER NÆR FOLK GODE NÆRMILJØ • SMÅ FORSKJELLER FELLESSKAP • UTVIKLING • KULTUR


Bodø Senterparti skal arbeide for at Bodø skal bli Norges beste oppvekstkommune. Bodø Senterparti ønsker å ta hele kommunen i bruk. Dette krever en god infrastruktur og gode forbindelser, både på land, sjø og i lufta. Vi vil ha gode, desentraliserte tjenestetilbud.

Hva er Senterpartiet? Senterpartiet er et sentrumsparti og vil bygge samfunnet nedenfra. Demokrati, folkestyre og ytringsfrihet er hjørnesteiner i norsk kultur. Senterpartiet vil alltid jobbe for levende lokaldemokrati, der innbyggerne har reelle muligheter til å påvirke sin egen hverdag. Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, natur og miljø. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og respekten for menneskeverdet er overordna andre verdier. Dette betyr at vi bygger politikken på en sterk offentlig sektor, frivillig arbeid og i stor grad markedsorientert økonomi. I samhandling vil dette føre til et godt samfunn, en rettferdig fordeling av fellesgodene i samfunnet og en mulighet for å forme eget liv. Senterpartiet er et miljøparti. Vår holdning er at det beste naturvern er gjennom aktivt bruk. Slik blir man glad i naturen og utvikler vilje til å ivareta den for fremtidige generasjoner. Dette står i kontrast til et miljøvern bygd på ensidig vern som fører til gjengroing og fremmedgjøring fra naturen. Vi ønsker at Bodø kommune skal bli en foregangskommune for langsiktig forvaltning av naturressurser og miljø.

En stemme til Senterpartiet er en stemme til god og jordnær politikk som gagner deg der du er!

Bodø Senterparti vil arbeide for en bærekraftig utnyttelse av arealene våre, både når det gjelder matproduksjon, jord- og skogbruk. Ved arealkonflikter skal hensynet til matproduksjon og beite holdes høyt. Bodø Senterparti mener vern gjennom bruk er bedre enn passivt vern. Vi kan aldri være sikker på at kampen for matproduksjon på Rønvikjordene er endelig vunnet, og vil følge utviklinga nøye i årene som kommer. Bodø Senterparti ønsker også å utvikle områdene langs Bodøelv til en attraktiv park der folk kan ferdes, slappe av og oppleve gode stunder. Bodø Senterparti vil støtte opp om ideelle og frivillige organisasjoner som et supplement til kommunens innsats for å gjøre Bodø til en god kommune for alle å bo og leve i. Vi vil derfor arbeide for at disse organisasjonene gis nødvendige økonomiske vilkår, og at deres stemme blir hørt. Bodø Senterparti støtter helhjertet opp om prosjektet «Ny by, ny flyplass». Senterpartiet mener at arealene som frigis skal disponeres på en måte som er miljømessig bærekraftig og som gagner fellesskapet. Bodø Senterparti vil at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver, der alle skal ha gode muligheter for tilpasset arbeidstid slik at flest mulig kan få fulle stillinger. Alle skal oppleve et anstendig arbeidsliv, med fast ansettelse som hovedregel. Bodø Senterparti er stolt over at Bodø kommune har nådd sitt mål med 100 lærlinger. Nå er det viktig at vi sørger for at ansatte lærlinger har trygge rammer og ønsker å fortsette sitt arbeid her i kommunen.


Oppvekst, skole og fritid Bodø Senterparti skal arbeide for at Bodø skal bli Norges beste oppvekstkommune. Barnehage og skole er viktige samlingspunkt i alle nærmiljø. Skolen skal i hovedsak være offentlig og fremme fellesskapstanken. Det må legges til rette for både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom, gjennom blant annet styrte tilskudd.

Frivillige organisasjoner må få ressurser til å gjennomføre tiltak som bedrer miljøet utenom skoletid, og skolefritidsordninga må styrkes vesentlig. Bodø Senterparti ønsker servering av mat ved grunnskolen i Bodø. Servering av god og sunn skolemat kan prøves ut ved noen Bodøskoler, og målet må være at alle får tilbud om et måltid i løpet av skoledagen. Skolemat kan eventuelt delfinansieres med foreldrebetaling.

Bodø Senterparti vil arbeide for: styrking av og forutsigbarhet i skolebudsjettene skolemat til alle at tilsatte i skolen skal ha formell kompetanse større lærertetthet i grunnskolen gården som pedagogisk ressurs i skolen

styrking av skolefritidsordninga som omhandler mer fysisk tilrettelegging og kvalifisert bemanning fortsatt full barnehagedekning med løpende opptak styrking av barnevernet og skolehelsetjenesten

at driften ved 4Hgården sikres

distriktsskolene som øvingsarena for lærerstudenter i samarbeid med NORD Universitet

opprusting av skole-/barnehagebygg og uteområder

rekrutteringstillegg til distriktsskolene


Samferdsel og infrastruktur God infrastruktur i hele kommunen er viktig for å skape og beholde gode levevilkår for alle. Sammenhengende gang og sykkelvei i hele kommunen er målet og må bygges i takt med vedtatte planer.

Kollektivtilbud bør bli et foretrukket alternativ og vi ønsker videreutvikling av blant annet Saltenpendelen. Hele kommunen skal ha et velfungerende bussog båttilbud.

Bodø Senterparti vil arbeide for: at alle får fullverdig bredbånd og mobildekning

bedre muligheter for korttidsparkering i sentrum

å sikre trygg skolevei

oppmaling og skilting av gangfelt

at gang og sykkelveiprosjektet ved fylkesvei 17 Gøya – Saltstraumen gjennomføres

tilstrekkelig brøyting av gangveier, sykkelstier og veier

at det kommunale veinettet opprustes på de mest utsatte steder at veisalting reduseres til et minimum at veinettet oppgraderes på en målrettet måte med tanke på sysselsetting og bosetting

rydding av skog og kratt langs veiene for bedre trafikksikkerhet forstadstog med muligheter for å ta med sykkel, barnevogn og lignende flere togstopp mellom Reitan og sentrum overgangsbillett tog buss båt

Bo og leve Arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner må ta utgangspunkt i hvordan vi skaper trivsel i et samfunn. Hele kommunen skal tas aktivt i bruk, og boligpolitikk må sees i et større bilde der vi også inkluderer arbeidsplasser.

Senterpartiet vil at det i større grad åpnes for selvbygging hvor kommunen tar ansvaret for utvikling av tomteareal og selger dette til hver enkelt bygger. Kommunen skal jobbe aktivt for å fremme slike prosjekter ved å legge til rette for gode løsninger for vei, vann og kloakk.

Bodø Senterparti vil arbeide for: hele kommunen tas i bruk, og arbeidsplasser og boligareal må sees i sammenheng

det legges til rette for bygging av eneboliger utenfor byggefelt og at slike søknader behandles raskt

kommunen tar større ansvar for utvikling av tomteareal

kommunen tar i bruk energieffektiviserende tiltak i egen bygningsmasse

boligområder sikres universell utforming barns og ungdoms oppvekstkår skal være sikret før nye boligfelt etableres (rekkefølgebestemmelsene) flere kommunale nybygg oppføres i massivtre

kommunale biler erstattes med elektriske biler der dette er mulig. kommunen setter ut tilstrekkelig mange søppelbokser, både langs gater og i turområder eksisterende turveier i Bodømarka vedlikeholdes, samt at det etableres nye


Helse og omsorg for et godt liv Bodø Senterparti vil arbeide for et godt og trygt offentlig omsorgstilbud, med god livskvalitet for brukere i hele kommunen. Det er viktig at helsetilbudet er tilpasset den enkelte, og hvis Bodø kommune

skal kunne gi et slikt tilbud er vi avhengige av mange nok kvalifiserte personer til å utføre oppgavene. Dette innebærer blant annet økt grunnbemanning i sykehjem slik at eldres sikkerhet og integritet ivaretas.

Bodø Senterparti vil arbeide for: flere ansatte i helse og omsorgstjenesten og høyere grunnbemanning

flere ergo og fysioterapeuter med kommunal avtale

flere brukerstyrte personlige assistenter.

at mottakere av hjemmetjenester skal ha faste og kjente fjes å forholde seg til

å etablere et forsterket sykehjem på Tverlandet med høyere bemanning, bedre utrustning og bedre legedekning enn i ordinære sykehjem

økt fokus på rus og psykiatriomsorg i samarbeid med ideelle organisasjoner

utvidelse av dagtilbudet til eldre som bor hjemme

styrking av Krisesenteret i Salten gratis trygghetsalarm

fortsatt frivillighetskoordinatorer ved sykehjemmene

Mat for næring, helse og trivsel Senterpartiet mener at det er Norges ansvar å produsere mat til sin egen befolkning.

Mat som er lokalprodusert gir mindre klimaavtrykk, og ikke minst; det er solidarisk med resten av verden.

Bodø Senterparti vil arbeide for: å gi kommunens innbyggere økt tilgang til kortreist mat gjennom tilrettelegging av foredling og salg av mat fra lokale bønder å støtte Grønn Omsorg og «Inn på tunet» ordninger å avsette større ressurser til opprydding i kulturlandskap å tilrettelegge for økt lokal videreforedling og salg av fisk

å bevare de verdifulle kystlyngheiene i kommunen gjennom tilskudd til skogrydding, brenning og økt beiting lokale matprodusenter får mulighet til å selge produktene sine direkte til forbruker økt geitebruk blir et virkemiddel for å bevare kulturlandskapet og hindre gjengroing


Arbeidsliv og næringspolitikk Bodø Senterparti ønsker å ta hele kommunen i bruk, også når det gjelder næringsutvikling. Enklere saksbehandling, bidrag til lokaler, transport, lavere kommunale avgifter etc. vil være gode støtteordninger. Å bidra til at bosetting og arbeidsplasser opprettholdes i distriktene er også miljøpolitiske virkemidler der man reduserer behovet for jobbpendling.

Bodø Senterparti ønsker utvikling av et bærekraftig reiseliv i hele kommunen på en miljømessig forsvarlig måte. Gode klimatiltak skal ha en viktig rolle i utvikling av reiselivet. Bodø Senterparti vil at verdiene som ligger i våre fiskeressurser langs kysten skal være til nytte i form av etablering av arbeidsplasser i fiskeforedlingsbedrifter.

Bodø Senterparti vil arbeide for: videreutvikling og utvidelse av alternative arbeidstidsordninger flest mulig hele stillinger, og ingen ufrivillige deltidsstillinger under 70% at de regulerte næringsarealene utenfor sentrum tas i bruk en god og bærekraftig næringsutvikling i sentrum å opprettholde båtruter og kaier på mindre steder i kommunen slik at det er mulig å drive næring der at turistnæringen i distriktene gis bedre utviklingsmuligheter flere lærlingeplasser både i privat og offentlig sektor å ta vare på og holde i hevd mest mulig dyrka og dyrkbar mark at Rønvikjordene blir holdt i hevd gjennom et aktivt landbruk

å sikre rekruttering til landbruket ved å: • beholde priskontrollen på landbrukseiendommer • føre kontroll med driveplikten • bruke konsesjonsloven slik den var ment • fortsette med å avsette midler til en avløserordning for landbruket • å videreføre ordningen med tilskudd til kjøp av melkekvoter at når matjord graves opp, skal den disponeres slik at nytt landbruksareal kan realiseres å sikre en bærekraftig havbruksnæring og at fremtidig oppdrettsnæring blir i lukkede anlegg å sikre en desentralisert fiskemottaksstruktur


Kultur, idrett og kirke Vi trenger ikke bare å leve av noe, like viktig er det å leve for noe. Bodø Senterparti ser verdien av et godt og variert kulturtilbud. Senterpartiet er et kulturparti med hjerte for den lokale kulturen og et utvidet kulturbegrep. Det må legges til rette for at frivillige organisasjoner får levelige vilkår. Samtidig må vi legge til rette for unge, lokale talenter som ønsker å ta spranget til en profesjonell karriere. Det gjelder alle deler av kulturen – musikk, dans, teater, bildekunst etc.

Kirkene er viktige arenaer for samling av familie og nærmiljøer i glede og sorg. I tillegg byr de på veldig mange og gode kulturopplevelser. Bodø Senterparti vil arbeide for nødvendige bevilgninger til vedlikehold.

Bodø Senterparti vil arbeide for: at breddeidrettens vilkår styrkes

utvikling av arealer til ny gravlund

gratis halleie for barne- og ungdomsidretten

at kommunen skal være en aktiv støttespiller ved store kultur- og idrettsarrangement

bevaring og god formidling av den lokale kulturarven vår økte bevilgninger til frivillige lag og organisasjoner slik at den lokale kulturen i alle deler av kommunen kan opprettholdes økt samarbeid mellom skole og idrettslag offentlig drift og vedlikehold av idrettsanlegg og kulturbygg i alle deler av kommunen at kirkebyggene skal få midler til nødvendig opprustning og vedlikehold, og at det satses på kulturformidling i kirkene

at Bodø fortsatt skal ha mange sterke og aktive miljø for utøvelse av kultur gode muligheter for ungdom som vil delta aktivt i ulike musikkmiljø at lokale kunstnere i større grad kan benytte Stormen som arena gode visningsarenaer for kunst, for eksempel et kommunalt kunstgalleri en sammenhengende kulturopplevelse fra Vågønes til Bodøsjøen


1.kandidat Ola Smeplass, Bodø Matstasjongründer, sykkelforkjemper og nordlending med trønderaksent. Ola er opptatt av gode skoler, et godt og variert kulturliv, frivillighet og ideelle organisasjoner.

2.kandidat Ingrid Lien, Misvær Ingrid er opptatt av tjenester nær folk, gode oppvekstvilkår for alle, gode utviklingsmuligheter i hele kommunen og et levende landbruk.

Partiliste 1. Ola Smeplass 2. Ingrid Lien 3. Svein Møllersen 4. Lisa Marshall 5. Jon Øyvind Odland 6. Anita Sjåvik (U) 7. Christian Klette 8. Anna Cecilie Jentoft 9. Jan Tore Setvik 10. Hans-Jacob Engen

11. Frank Inge Storteig 12. Signe Pedersen 13. Henning Ivarrud 14. Britt Johansen 15. Marit Lindberg 16. Lodve Lakså 17. Oscar Berg 18. Konstanse Mortensen 19. Finn Lyng 20. Jon Tørset

3.kandidat Svein Møllersen, Bodø Svein er opptatt av helse- og omsorgstjenester, et mer tilgjengelig sentrum og utvikling av Tverlandsområdet.

Vil du være med å påvirke vår politikk? – Bli med på laget!

Send SMS med kodeord SP til 2360 og fullfør registreringen (her kan du betale med kredittkort, via mobilfaktura eller få tilsendt faktura i posten), eller send epost til medlem@sp.no med din kontaktinformasjon (du får da tilsendt faktura).

Profile for Spiren Design AS

Program Bodø Senterparti, 2019  

Program Bodø Senterparti, 2019  

Profile for spirenett
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded