Spirála Ostrava_Výroční zpráva 2021

Page 1Vážení Spiráláci a naši příznivci, rok se s rokem sešel a máme tady další Výroční zprávu. Co se pro nás ve Spirále Ostrava za rok změnilo? I když jsme si všichni lízali rány z covidového roku, pro nás bylo mnoho úspěšného a konkrétně pro mě se splnil jeden velký sen. Už dlouho jsme potřebovali nějaké jedno větší pracoviště, které bychom mohli nazývat naším sídlem a které by bylo více "naše". A to se nám v r. 2021 splnilo díky podpoře ÚMOb Jihu a díky společnému úsilí mnoha lidí. Všichni, kdo jste byli na slavnostním otevření pracoviště J.Matuška na Dubině víte, jak to tady máme hezky velké, vzdušné a jak jsme si to hezky opravili a zútulnili. Vždy, když teď jdu do své kanceláře a procházím našimi prostory, tak se musím usmívat. Myslím na ty společně odpracované hodiny s kolegy Spiráláky v těchto zdech. Myslím na tu radost, když nám prostory obec Ostrava - Jih pronajala a vzpomínám na úlevu a vděčnost, když jsme zjistili, že Moravskoslezský kraj nás finančně podpořil, abychom měli na opravy a rekonstrukci. Cítí se u nás dobře nejen zaměstnanci, ale hlavně také klienti. Díky novým větším místnostem můžeme dělat i skupinové aktivity a opět i pořádat akce pro veřejnost. Je dobré si umět uvědomit, že máme být za co vděční, že zrovna nám je osud v tuto chvíli nakloněn. Je totiž kolem nás spousta lidí s tíživými příběhy a úzkostí v očích. Chceme jim dávat podporu na té cestě, chceme jim dávat příležitost, aby se i v jejich životech něco změnilo k lepšímu. Děkuji všem, kteří uvažují podobně a kteří jsou v tomhle nastavení s námi. Je to totiž paráda, když člověk není na ten svůj úděl sám.

Eva Krestová ředitelka Spirály Ostrava

#spiralaostrava

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

01


Posláním organizace Spirála Ostrava je zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace duševního onemocnění.

01

SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBÁM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PORADENSKÉ, VZDĚLÁVACÍ, KONZULTAČNÍ A OSVĚTOVÉ ČINNOSTI

02

05 06

03

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

04

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI STÁTNÍHO I NESTÁTNÍHO SEKTORU HÁJENÍ OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PRÁV OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

02


jen ty nej... úspěchy pro vás 1. PRACUJEME MULTIDISCIPLINÁRNĚ Během roku jsme posílili tým sociální rehabilitace o 2 peer konzultanty na zkrácené úvazky a psychiatra a 2 psychiatrické sestry na DPP.

2. NOVÉ VELKÉ PRACOVIŠTĚ Konečně jsme v novém větším domečku, díky podpoře ÚMOb Jihu. A díky všem Spirálákům, kteří si osobně mákli na rekonstrukcích a stěhování a zabydlování. Na J.Matuška na Dubině nyní sídlí vedení organizace, sociální rehabilitace a šicí dílna.

3. PRACOVNÍ MÍSTA PRO OZP Udrželi jsme je všechny! A dokonce koncem roku i nová místa vznikla. I přes těžké dopady Covid 19. A to díky finanční podpoře nadací, díky darům našich firemních i individuálních dárců. Děkujeme!

4. VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ Stabilizujeme organizaci díky posílení financování z různých nejen veřejných zdrojů. Z grantových žádostí máme úspěšnost 70%, získali jsme 3 nové firemní podporovatele.

5. VLASTNÍ PŘÍJMY Situace kolem Covid19 se ohrožujícím způsobem dotkla hlavně oblasti zaměstnávání OZP. Díky úsilí všech Spiráláků jsme utržili 1.716 880,- za rok.

Děkuji všem Spirálákům www.spiralaostrava.cz


Mgr. Eva Krestová

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE A ŘEDITELKA SPRÁVNÍ RADA David Kovalský - člen SR, předseda SR Dana Diváková - členka SR MUDr. Jana Schwarzová - členka SR DOZORČÍ RADA Ing. Věra Moravcová, předsedkyně DR Ing. Marek Fiala - člen DR Ing. Martin Karásek - člen DR

Představujeme členy správní a dozorčí rady David Kovalský David má za sebou více než 15 let v IT a investicích. Věří v propojenější svět, kde dopadové organizace adoptují moderní nástroje z podnikatelského světa. Společnosti pak přebírají přemýšlení o řetězci dopadu vlastního podnikání. Spirála Davida zaujala postojem, že být neziskovkou není důvod, proč mít cokoliv v nižší kvalitě než v klasickém podnikání. Pomáhá s profesionalizací organizace, propagací a fundraisingem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

04


Dana Diváková Začala se věnovat neziskovému sektoru v Moravskoslezském kraji v roce 1998. Realizovala kampaně pro NNO, Den neziskového sektoru, konference. Nyní zpracovává komunitní plány rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro města a obce, strategické plány, koncepce zdraví a sportu. Je ředitelkou Institutu komunitního rozvoje, z.s. Jako lektor a facilitátor se zapojuje do projektů měst a obcí, které se rozhodly do procesů zapojit své občany. Se Spirálou je spojena od samého začátku. Ještě v době, kdy byla součástí organizace Anima Viva, zpracovávala první strategický plán této organizace.

MUDr. Jana Schwarzová Pracuje jako lékař oboru psychiatrie. Ve svém profesním životě usiluje o to, aby její pohled na pacienta nebyl jen skrze jeho diagnózu. Léčbu chápe jako komplexní přístup, kde kromě medicínských potřeb nesmí být opomíjeny širší potřeby sociální. Člověk s psychiatrickým onemocněním, stejně jako každý jiný, potřebuje adekvátní podporu, ale především možnosti seberealizace. V tomto vidí Spirálu jako důležitý pilíř zkvalitňování života lidí s duševním onemocněním. Její snahou je, aby služby Spirály byly poskytovány profesionálně, v souladu s nejnovějšími trendy psychiatrické péče.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.


Ing. Věra Moravcová Je daňovou poradkyní od roku 1995 a snaží se svým klientům pomáhat, jak propojit podnikatelské nápady se složitou agendou účetních a daňových předpisů. Poskytuje jim metodickou pomoc v této oblasti a přebírá odpovědnost za správné sestavení daňových přiznání. Členkou týmu Spirály Ostrava je od jejího vzniku a pomáhá v oblasti, která je její profesí.

Ing. Matin Karásek Dříve se věnoval finančním a procesním auditům ve společnostech. Dnes je Martin členem vedení Scio školy a těší se na svou dráhu ve školství. Ve Spirále je členem dozorčí rady 9 let a pomáhá v tom, čemu rozumí nejlépe, čili vykazování finančních toků.

Ing. Marek Firla Působí v oblasti finančního auditu, kterému se věnuje přes 7 let. Spirála je pro něj možností účastnit se projektu, který má za cíl primárně pomoci lidem. V oblasti duševních onemocnění vidí potřebu vyšší informovanosti celé naší společnosti a destigmatizaci těchto problémů. Své hlavní zapojení vnímá v oblasti finanční a účetnictví a také podílení se na propagaci činnosti Spirály Ostrava.

Členům správní rady, dozorčí rady a statutárnímu zástupci organizace Spirála Ostrava nepřísluší odměna za vykonávané funkce. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.


V tomto roce jsme zaměstnali celkem 55 Spiráláků k 31.12.2021. Z toho 36 kolegů se zdravotním znevýhodněním. Poskytujeme často zkrácené pracovní úvazky jak lidem se znevýhodněním, tak dalším kolegyním např. s malými dětmi byl celkový přepočtený úvazek zaměstnanců 26,8. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

07


Lenka Vaňková

Vedoucí sociální služby

Rok 2021 byl pro sociální rehabilitaci zlomový. Čekala nás spousta příjemných změn, které ovlivnily kvalitu naší práce. Na konci roku 2020 jsme získali k pronájmu prostory od Úřadu městského obvodu Jih v bývalé mateřské školce na ulici J.Matuška 82/26a na Dubině. V první polovině roku probíhala rekonstrukce našich vysněných prostor pro sociální rehabilitaci, vedení organizace, administrativu a šicí dílnu. A v červnu 2021 jsme se už všichni stěhovali do nového. Díky nesmírné energii, nápadům a elánu ředitelky Evy Krestové se nám splnil sen - máme krásné nové čisté a vzdušné prostory pro práci. Prohlubovala se setkávání v rámci reformy psychiatrické péče. Tu dále provázela Ing. Lenka Holková, která zastupuje MZ ČR, přidává se k ní vrchní sestra - pan Radek Liška za PN Opava a také Mgr. Hana Vlhová, metodik pro Moravskoslezský kraj. Společná setkání vedla k nastavení spolupráce s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě (dále PNO) a Fakultní nemocnicí Ostrava (dále FNsP), oddělením psychiatrické péče. Zde se setkáváme s primářem MUDr. Petrem Šilhánem, Ph.D.. Dochází k navazování zájemců a klientů v PNO a FNsP. Dojížděním terénního týmu za pacienty PN Opava v době hospitalizace se již navazuje první kontakt a nastaví možná pomoc ze strany sociální rehabilitace po návratu pacientů domů. Spolupráce se postupně rozvíjí - pracovníci dojíždí do PNO 1x za týden, participují na jednáních a nastavování spolupráce mezi PNO, zástupci Statutárního města Ostravy, ÚMOb Jih a dalších, kteří spadají do naší působnosti. Spádové území Spirály Ostrava je pro osoby s duševním onemocněním s bydlištěm v Ostravě-Jihu a přidružených územních obvodů (Hrabová, Nová Bělá, Proskovice, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí). Služba sociální rehabilitace je poskytována hlavně terénní formou, bohužel je v roce 2021 ještě omezena opatřeními, které jsou vyhlášeny v rámci nouzového stavu souvisejícího s epidemií nemoci Covid 19. Služba zahrnuje doprovody k lékaři, nácvik orientace v novém prostředí, pomoc při obstarávání osobních záležitostí a péči o svou osobu a domácnost. Noví zájemci se na nás obrací také na základě doporučení ambulantních psychiatrů, nebo praktických lékařů.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

08


Nejvíce se na nás obraceli zájemci na doporučení Psychiatrické nemocnice v Opavě či pacienti FNsP Ostrava. Dále to bylo na základě doporučení jiné sociální služby nebo úřadu, ošetřujícího psychiatra nebo psychologa, někoho z uživatelů naší služby, rodiny nebo nás kontaktoval někdo z bývalých klientů. V roce 2021 jsme neměli žádného zájemce, který by byl odmítnutý ze zákonných důvodů.

Multidisciplinární tým sociální rehabilitace nabídl klientům a zájemcům spolupráci a profesní pohled sociálních pracovníků, psychiatrických sester a peer konzultantů a rozšířil tak své možnosti. V komunitní místnosti začaly probíhat akce pro klienty (podpůrná skupina), ale i pro veřejnost (den otevřených dveří, výstava obrazů a fotografií). V příštím roce chceme tyto aktivity postupně rozšiřovat. Reforma psychiatrické péče a s ní související podpora multidisciplinárního týmu přináší větší počet pracovníků. Tým má celkem 5 členů v přímé péči na 4,5 úvazku. Zdravotní pracovníci jsou zaměstnání na DPP. Přesto těžíme pro naše klienty mnoho výhod plynoucích z této spolupráce. A nadšeně pracujeme multidisciplinárně.

Tým sociální rehabilitace tvoří: Lenka Vaňková, vedoucí sociální rehabilitace Iva Staňková, sociální pracovnice Hana Matyáštíková, sociální pracovnice Hana Červená, sociální pracovnice Terezie Kobylková, sociální pracovnice Lenka Košáková, peer konzultant od ledna 2021 Marek Racký, peer konzultant od května 2021 MUDr. Jan Tatarko, psychiatr od dubna 2021 Eva Klimešová, psychiatrická sestra od dubna 2021 Petra Sukeníková, psychiatrická sestra od dubna 2021

Jaromíra Matuška 82/26a 700 30 Ostrava - Dubina

najihu@spirala-ops.cz 774 103 385 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

09


noví klienti stávající klienti

44 %

45 klientů v r. 2021 z toho 25 mužů a 20 žen

2020 35 klientů

13 službu ukončilo 6 pro naplnění svého cíle 7 pro uplynutí sjednané doby

2021 45 klientů

85 zájemců o službu 9 zájemců nastoupilo do služby 62 byla nabídnuta jiná služba 14 zájemců zůstává v evidenci

Sociální rehabilitace

STATISTIKY


PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ REHABILITACÍ V ROCE 2021 Moravskoslezský kraj v rámci Programu Podpora služeb sociální prevence 3 v r.2021 čerpáno 3 811 000 Kč. Moravskoslezský kraj v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021, investiční projekt “Spirála Ostrava v novém” ve výši 221 600 Kč. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ve výši 20 000 Kč na rekonstrukci a opravy prostor.

PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ S ROZVOJEM MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU V ROCE 2021 Moravskoslezský kraj v rámci neinvestiční dotace na rok 2021, projekt “Multidisciplinární spolupráce pro podporu lidí s duševním onemocněním” ve výši 248 500 Kč. Statutární město Ostrava v rámci dotace v oblasti zdravotnictví, projekt “Prevence zhoršení zdravotního stavu u lidí s duševním onemocněním”, ve výši 100 000 Kč. "Učím se evidenci příjmů a výdajů, mít vyrovnaný rozpočet. Doma se učím vařit podle receptů, naposledy jsem vařil kuřecí čtvrtky s majoránkou, nebylo to těžké. Pracovnice přijedou a společně vaříme."

"Nezvládal jsem ten můj problém s časem, nejsem schopen přijít včas - pomohly mi s tím pracovnice služby - pracuju stále na té dochvilnosti."

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

11Helena Křemenová

Vedoucí sociální služby Sociálně terapeutické dílny se nám v průběhu roku krásně rozběhly. Jsme službou, která je hodně zaměřená na rozvoj pracovních dovedností, posílení komunikace a sociálních kontaktů. Dlouhé měsíce jsme mohli s klienty fungovat spíše individuálně a činnosti přizpůsobovat nastaveným podmínkám (rozestupy, roušky, občasné karantény pracovníků i klientů). V průběhu roku období covidových omezení postupně sláblo, na určitou dobu jsme mohli dokonce odhodit i tolik nepříjemné roušky a při práci volně dýchat. Díky novému pracovišti na Dubině jsme na podzim začali s klienty pracovat skupinově v rámci rukodělných dílen. Nový, krásný, prosluněný prostor nám přinesl opravdu to, co dílny ke své činnosti potřebují – úložné prostory pro materiál a výrobky, velké stoly a dostatek místa pro samotnou činnost. V dílnách tvoříme drobné dekorační a užitkové předměty. Velkou pomocí je pro nás spolupráce s naší spiráláckou šicí dílnou, pro kterou připravujeme materiál pro švadlenky nebo se věnujeme finálnímu balení výrobků. Podobně to máme také s cateringem. Na balení vánočních balíčků pro firmy se částečně podíleli také naši klienti a moc je to všechny naplňovalo. Vykonávat smysluplnou činnost, mít pravidelný režim a kontakt s lidmi, posilovat sebedůvěru ve své schopnosti, nabýt pracovní dovednosti a odvahu vrátit se do zaměstnání … to jsou pro mnohé právě ty cíle, na kterých v dílnách pracují. V roce 2021 docházela převážná část klientů právě do rukodělných dílen a někteří také na úklidové činnosti. My už však pomalu začali s přípravami na otevření tréninkového Bistra, kde budeme moci klientům nabídnout i další činnosti, a to nácviky kuchyňských dovedností a obsluhy hostů. Sociálně terapeutické dílny se ještě více v průběhu roku dostaly do povědomí dalších organizací pomáhající lidem s duševním onemocněním. Více jsme zaznamenali navazování klientů z Centra duševního zdraví, Domu duševního zdraví nebo organizace Jinak o.p.s. Chceme si i nadále udržet navázanou spolupráci a více se taky zaměřit na propojování s ambulantními psychiatry.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

13


Náš tým zůstává po celý rok ve stejném složení – 3 pracovníci na pozicích vedoucí sociální služby/sociální pracovník; metodik standardů kvality/sociální pracovník a sociální pracovník (celkem 2,0 úvazky přímé péče). Vzhledem k rozšíření místa poskytování služby o prostory dílny na J. Matuška bylo jasné, že je potřeba do budoucna posílit tým, abychom dokázali kvalitně poskytovat službu klientům a provozně vše zvládli nastavit i s ohledem na plánovaný rozjezd bistra. V září 2021 jsme zažádali kraj o navýšení úvazků a od roku 2022 máme schválený 3,5 úvazků přímé péče. Sociální služba prošla v roce 2021 také dobrovolným třídenním auditem kvality a závěrečnou evaluací projektu IP MSK PSSP3, ze kterého jsme byli v letech 2020-2021 financováni. Pro náš tým to byl přínosný rok plný nových zkušeností a podnětů. Jsme velmi rádi také za to, že jsme se mohli zapojit do projektu Podpora duše 2 a měli možnost se odborně vzdělávat třeba v oblasti krizové intervence a kurzech zaměřených na práci s lidmi s duševním onemocněním. A co je nejvíc, všichni sociální pracovníci obou služeb se proškolili v metodě CARe – moderní komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci postavený na principu zotavení, zaměření na přítomnost a zplnomocňování klienta.

Tým sociálně terapeutických dílen tvoří: Helena Křemenová, vedoucí sociálně terapeutických dílen Radka Lamková, sociální pracovnice Martina Kroupová, sociální pracovnice

Čujkovova 30 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jaromíra Matuška 82/26a 700 30 Ostrava - Dubina

std@spirala-ops.cz 608 970 016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

14


38 %

noví klienti stávající klienti 2020 14 klientů

2021 19 klientů

19 klientů v r. 2021 z toho 11 mužů a 8 žen 7 službu ukončilo 5 pro naplnění svého cíle 2 pro změny v osobní situaci

23 zájemců o službu 7 zájemců nastoupilo do služby 12 byla nabídnuta jiná služba 4 zájemci zůstávají v evidenci

Sociálně terapeutické dílny STATISTIKY


PROJEKTY SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝMI DÍLNAMI V ROCE 2021 Moravskoslezský kraj v rámci Programu Podpora služeb sociální prevence 3 v roce 2021 čerpáno 1 776 000 Kč. Moravskoslezský kraj v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021 ve výši 54 000 Kč. MPSV - v rámci dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2021, mimořádné dotační řízení na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19 ve výši 83 960 Kč.

"Pravidelným docházením do STD a věnování se úklidovým a rukodělným činnostem jsem získal větší jistotu. Bylo pro mě těžké přijet na nácvik kvůli úzkostem, ale častějším dojížděním se to zlepšilo. Také pro mě bylo důležité chodit na skupinové aktivity a zařadit se do kolektivu."

"Měla jsem možnost nastavit si režim, být mezi lidmi a věnovat se smysluplným činnostem. To mi moc pomohlo a jsem za to velmi vděčná."

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.


Iveta Bělohoubková

zástupce vedoucí oblasti zaměstnávání OZP V roce 2021 se v oblasti zaměstnávání přihodilo několik důležitých událostí. V dubnu nastoupila na pozici vedoucí zaměstnávání Jiřina Chlebková, která ještě v tomtéž roce nastoupila na mateřskou dovolenou a nyní ji zdatně zastupuje naše zkušená kolegyně Iveta Bělohoubková. V zaměstnávání jsme přijali nové kolegy téměř do všech oblastí. Všichni jsme se zapojovali do rekonstrukce a stěhování nového pracoviště J. Matuška na Dubině. A část týmu zaměstnávání se na nové pracoviště přesunula na trvalo. Z oblasti zaměstnávání se to týkalo šicí dílny a taky týmu administrativy, včetně našich pracovních asistentů. Zpočátku vznikaly u některých kolegů obavy z novot, zvykat si na nové prostředí není vždy lehké, ale i díky dobré práci pracovních asistentů jsme to nakonec všichni zvládli. Nové prostory jsou moderní a prostorné. Oblasti jako catering, úklid a údržba zeleně zůstaly na stávající adrese na ulici Čujkovova 40a. Pravidelné porady pracovních asistentů a komunikace pomocí digitální nástrojů nám pomohly v řešení každodenních úkolů a požadavků i na dálku mezi pracovišti. Zvládli jsme nejen pravidelné zakázky, ale taky mnoho nových. Přestěhováním na nové pracoviště na Matušky bylo potřeba zajistit úklid našimi úklidovými zaměstnanci. Dále jsem vysoutěžili zakázku ÚMOb Ostrava-Jih na úklid společných prostor na základní škole Ostrava - Zábřeh, V Zálomu 1. Mezi nové zákazníky naší cateringové služby patří např. Smart City Innovations, divadlo Komorní scéna Aréna, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a další. Stálý tým šicí dílny připravoval zakázky pro firmy Wrap Up, Galtop, Biofarmu Lukáš. A naše autorské výrobky putovaly do našeho eshopu a prodejny Kaštanového krámku. Nově spolupracujeme s eshopem Nakup na Dobro, což je specializovaný eshop s udržitelnými dárky a provozuje jej Asociace společenské odpovědnosti a Ergotep. V oblasti údržby zeleně je i nadále naším největším a nejmilejším firemním partnerem Vyncke, se kterými každým rokem podnikáme i různé společné akce pro zaměstnance a jejich rodiny. Údržbu zeleně realizujeme nově také ve firmě eD management group. Neobávejte se nás oslovit i pro vaše zahrady u domečku, zvládneme nejen sečení trávy.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

17


Během podzimu jsme se připravovali na předvánoční prodeje, ladili výrobky a připravili Balíčky duševní pohody jako náš hlavní produkt pro vánoční akce. Teď už to pro mnohé z nás vypadá v létě jako dávná minulost, ale opravdu se stalo, že těsně před zahájením vánočních akcí a prodejů bylo opět kvůli Covidu vše zrušeno a my měli nachystáno, nakoupeno a nabaleno zbytečně. Naštěstí nás nezklamali naši firemní partneři a balíčky v upravené podobě tak často putovali k jejich zákazníkům či zaměstnancům. Krásnou spoluprací byla ta s firmou ČEZ, která u nás a jiných chráněných dílen koupené balíčky poslala do rukou zdravotního personálu, jako poděkování za skvělou práci v období Covidu. Navzájem jsme si pomohli také se společností Raynet, s kterou máme dlouhodobou spolupráci a vánoční balíčky si objednali ve větším počtu. A my zase nadšeně v našem sociálním podnikání používáme jejich CRM systém, který nám pomáhá udržet naše služby kvalitní a pro nás přehledné. V odbytu balíčků nám pomohl také všem známá rozvozová služba Rohlik.cz, která tehdy nabídla stánkařům tuto podporu. Celkem jsme za rok 2021 zaměstnali 36 osob se zdravotním postižením na zkrácené pracovní úvazky. Úvazky OZP jsou v rozpětí od 0,2 do 0,75. Každý tým má svého pracovního asistenta. Kolegům se zdravotním handicapem je poskytována psychosociální podpora, vzdělávání a možná zvýšená podpora v rámci sociální služby.

Tým zaměstnávání OZP tvoří: Chlebková Jiřina, vedoucí oblasti zaměstnávání OZP od dubna 2021 Bělohoubková Iveta, pracovní asistent, vedoucí administrativy Tomášová Silvie, vedoucí šicí dílny, pracovní asistent Šebestíková Darina, pracovní asistent Šormová Tatiana, šicí dílna, mistrová Zmeškalová Jana, pracovní asistent, catering Sojková Jindřiška, vedoucí směny cateringu od května 2021 Tonka Josef, pracovní asistent, údržba zeleně Petrášová Radka, pracovní asistent, úklid Čujkovova 3165/40a 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh

Jaromíra Matuška 82/26a 70030 Ostrava - Dubina

info@spirala-ops.cz 774 827 150 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

18


2.090 tašek z obalu, který měl být odpadem pro Tierra Verde

1.800

přes 1.800 kanapek téměř 150 kg miniřízečků

117 výjezdů na údržbu zeleně

34.050

2.090

117

34.050 m toaletního papíru, což je vzdálenost z Ostravy na Štramberk

www.spiralaostrava.czPROJEKTY SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM (OZP/OZZ) V ROCE 2021 Projekty pokrývající náklady na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněných pracovních podmínkách, které jim poskytujeme: Statutární město Ostrava v rámci dotace v oblasti podpory osob s handicapem, projekt “Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách”, ve výši 870 000 Kč. Moravskoslezský

kraj

v

rámci

Programu

realizace

specifických

aktivit

Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021, projekt “Pracujeme se Spirálou” ve výši 300 000 Kč. Moravskoslezský kraj v rámci Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021, “Pracujeme-žijeme” ve výši 90 000 Kč. ÚMOb Jih – výpůjčka prostor pracoviště zaměstnávání OZP bez nájemného s úhradou pouze služeb, účelová dotace k projektu “Máme co nabídnout” ve výši 32 000 Kč. Úřad práce – příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce ve výši 4 009 566 Kč. Nadace Via - dvouletý projekt, uvedeno již v r. 2020. Nadace Rozvoje zdraví ve výši 75 000 Kč na projekt "Zachraň práci!". Nadační fond Tesco ve výši 16 000 Kč. Hyundai motor manufacturing ve výši 20 000 Kč.

#zamestnavameozp

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.


Destigmatizace - projekt Setkání Projekt „Setkání“ je naše již tradiční osvětová destigmatizační aktivita, která přibližuje světy duševně nemocných a zdravých lidí prostřednictvím uměleckého vyjádření a kulturního zážitku. Součástí jsou osvětové besedy o duševním zdraví a nemoci se studenty středních škol. V r.2021 byla spojena se slavnostním otevřením nově rekonstruovaného pracoviště J.Matuška na Dubině. Beseda s Mudr. Janem Tatarkem a peer konzultantem iniciativy Narovinu p.Martinem Okáčem následovala po promítání filmu Bylo jednou jedno město bláznů. Projekt proběhl s finanční podporou: Moravskoslezský

kraj

v

rámci

Programu

realizace

specifických

aktivit

Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021 výši 52 700 Kč. ÚMOb Poruba ve výši 5 000 Kč. Nadace Umění pro zdraví ve výši 3 200 Kč. Mondelez Europe Services GmbH - odštěpný závod Česká republika 15 000 Kč.

Projekt Rozvoj finanční stability ve Spirále Ostrava Přínosem projektu "Rozvoj finanční stability ve Spirále Ostrava" bylo rozšíření možných finančních zdrojů Spirály Ostrava i do budoucnosti. Vytvořením 4 chráněných pracovních míst pro lidi se zdravotními handicapy v oblasti komunikace s veřejností, PR a fundraisingu. Díky projektu došlo k posílení pozice organizace sociálních služeb, zlepšení komunikace s veřejností a zvýšení PR aktivity. Nadace ČEZ ve výši 100 000 Kč.

Projekt Komunitní klub Ve výzvě “ČSOB pomáhá regionům” se nám podařilo zvítězit v rámci Moravskoslezského kraje a získat od ČSOB a dalších dárců 77.138,- Kč na vytvoření a vybavení prostoru pro naše zaměstnance se zdravotním postižením, klienty sociálních služeb i jejich blízké, kteří si přišli pro podporu. Vytvořili jsme místo setkávání, kde získají návštěvníci první potřebné informace, když chtějí pomoci někomu blízkému, který se trápí psychickými problémy. Projekt byl podán v r. 2020, finanční příspěvek čerpán v r. 2021. ČSOB (Fórum dárců, z.s.) ve výši 77 138,- Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

22


Projekt Komunitní dílna Z financí na projekt “Vybavení komunitní dílny” bylo pořízeno základní vybavení do nového prostoru, který jsme získali do pronájmu a kde poskytujeme služby od července r. 2021. Dále byl zakoupen spotřební a kreativní materiál pro tvorbu. V přízemí budovy poskytujeme klientům s duševním onemocněním sociální službu sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Vznikla zde velká společenská místnost - Komunitní Klub a prostor Dílny pro rukodělnou činnost, práci s papírem, odpadovým materiálem apod. Moneta Money Bank dar ve výši 60 000,- Kč

"Mám svou práci moc ráda, pořád se zdokonaluji a učím se neustále novým věcem. Baví mne personalistika, pokud dostanu všechny podklady, ráda ji udělám."

"Chci pochválit celý pracovní kolektiv za super práci, kterou vykonávají a všechny vedoucí, pracovní asistenty, kteří se mi věnují a naučili mne mnoha věcem. Nejen v úklidu, prodeji, ale i v duševním onemocnění, emoční sebekontrole a komunikaci."

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

23


Projekt Zvýšení hardwarové, softwarové a uživatelské bezpečnosti organizace Spirála Ostrava Cílem projektu bylo analyzovat aktuální stav bezpečnosti dat, následně přijmout opatření ke zlepšení situace a ošetřit jedno z možných rizik pro dlouhodobou udržitelnost organizace. Opatření byla přijata jak v oblasti technického zajištění, tak v oblasti prevence na straně zaměstnanců společnosti. Projekt nás posílil v digitální oblasti a tím napomohl k udržitelnosti podpory lidí s duševním onemocněním a jiným zdravotním postižením v Ostravě a okolí. Školení pro zaměstnance bylo v době podvodných emailů a fishingových útoků přínosné i v osobní oblasti.

#s odvahou Nadace Open Society Fund ve výši 2970 EUR

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“ “The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.


Vytvořit efektivní systém komunikace napříč organizací i komunikace navenek s veřejností.

Posílit stabilitu organizace nastavením jasných procesů, cílů a rolí, aby byly srozumitelné všem zaměstnancům Spirály.

Definovat naše silné stránky, zdroje, zvědomit si své hranice a tím se naučit lépe pečovat o vlastní zdroje síly.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

25


Poskytnuté dary: Accace Outsourcing s.r.o. 80 000 Kč Nasua s.r.o. 10 000 Kč RAYNET s.r.o. 20 000 Kč Vyncke s.r.o. 10 000 Kč Pravidelný dárce: Vlasta Černá 12 000 Kč

Tieto Czech s.r.o. - výpůjčka nezuživatelné věci Canon - dar multifunkční tiskárna Děkujeme i dalším dárcům. jejichž daru v souhrnu činí 19 720 Kč.

Děkujeme za spolupráci! Děkujeme za spolupráci a podporu všem zástupcům z veřejné správy, všem zákazníkům našich služeb, všem společensky odpovědným firmám i všem spřáteleným organizacím, se kterými se spolupodílíme na vytváření lepšího světa pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Děkujeme všem našim podporovatelům, kteří jsou s námi a pomáhají nám, ať už finančně nebo jinak. A těšíme se na další společné cesty.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

26


ZMĚNY V ZÁKLADNÍCH ÚDAJÍCH V roce 2021 nedošlo k žádným změnám v základních údajích Spirály Ostrava, z.ú. Nedošlo ani k úpravám Zakládací listiny. Zůstávají stejní členové Správní i dozorčí rady jako na konci r. 2019 (viz. úvodní strany VZ).

Základní údaje o organizaci Název organizace: Spirála Ostrava z.ú. Sídlo organizace: Čujkovova 40a/3165 700 30 Ostrava - Jih Statutární zástupce: Mgr. Eva Krestová, ředitelka IČ 294 517 36 DIČ CZ294 517 36 Právní forma: zapsaný ústav Registrace organizace: zapsána v rejstříku ústavů, vedeného krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou U 332, ze dne 21.12.2019 Bankovní spojení: Fio banka, a.s. - 2401672843/2010 Česká spořitelna, a. s. - 3806927319/0800

KONTAKT Tel: 606 053 619 E-mail: info@spirala-ops.cz Webové stránky spirala-ops.cz nasupsidam.cz facebook.com/spiralaostrava/ Jsme členy Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví, jsme členy Klastru Sinec, klastru sociálních podniků Moravskoslezského kraje, jsme členy Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR). VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

27


Výnosy 2021

14,150.367,- Kč

Za rok 2021 bylo podáno 34 žádostí o dotaci, grant nebo dar. Schváleno a podpořeno bylo 23 žádostí.

Finanční a projektová manažerka Barbara Nováková

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

28


Zdroje financování podle výše schválených dotací a grantů: zaokrouhleno na celá čísla

Moravskoslezský kraj

6 331 618 Kč

Statutární město Ostrava

970 000 Kč

Úřad práce

4 009 566 Kč

Nadace

669 712 Kč

Dary

151 720 Kč

ÚMOby

37 000 Kč

MPSV

83 960 Kč

Odpisy investic, jiné provozní výnosy

179 910 Kč

Vlastní zdroje (prodej výrobků a služeb)

1 716 880 Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 / SPIRÁLA OSTRAVA, Z.Ú.

29


Děkujeme za finanční podporu