Page 1

Roberto Pronzato

Blå trær Alberi blu

Istituto Italiano di Cultura OSLO 2011


DET JEG ELSKER VED MALERKUNSTEN ER NÅR DEN GIR UTTRYKK FOR EVIGHETEN ... UTEN Å PROKLAMERE DET: DET ER EN DAGLIDAGS EVIGHET PÅ ET GATEHJØRNE I NÆRHETEN.... Jean Renoir Sitat fra: Renoir min far

QUEL CHE AMO NELLA PITTURA È QUANDO ESSA HA L’ARIA ETERNA... MA NON LO PROCLAMA: È UN ETERNITÀ DI TUTTI I GIORNI ALL’ANGOLO DELLA STRADA VICINA.... Jean Renoir da «Renoir mio padre» Blå trær olje på duk 30x40

Alberi blu olio su tela 30x40


Han spilte jazzmusikk på piano i anledning en Cazzaniga-utstilling i en uinnviet kirke. Slik ble jeg kjent med Roberto Pronzato for ti år siden. Et reservert og jordnært menneske, men iherdig og konsekvent, vel vitende om privilegiene som hans kunst skjenker ham. Nemlig det å stoppe opp, i en frenetisk, tilsynelatende ustanselig verden, gripe inntrykkene og overføre dem til lerretet. Lombardisk naturalisme? Nordisk ekspressionisme? Enhver definisjon er udekkende, ja til og med kritisk upassende og utilstrekkelig, men likevel er det noe i det. Et eller annet som umiskjennelig binder sammen Tesi eller De Grada med Morlotti, Ajmone med Cazzaniga eller med Cappelli og andre. Alt dette finner vi igjen i Pronzatos mesterlige malerkunst, nærværende og håndfast som en stemme fra hans røtter: som en helhetlig, instinktiv og spontan intonasjon av hans måte å oppfatte ting på, vevet inn i bildene. Altså er Pronzato innenfor en egen dimensjon av naturalismen, både lombardisk og nordisk, en naturalisme levet som eksi- stensialistisk og lyrisk sinnsbevegelse. Med Malerens lidenskap og musikerens galskap utforsker Pronzato skjulte dufter og farger, vart avslørt gjennom oljefargens organiske palpitasjon. Alt dette er for Pronzato en slags følelsesmessig reise rundt og inn i landskapet, i et øyeblikk kan dette bli scenen hvor man setter opp Det skjønne. Det er nettopp dette udødelige og vidunderlige instinkt for Det skjønne – skriver Baudelaire i 1857 – som gjør at vi betrakter jorden og dens forestillinger som en visjon, som en korrespondanse fra himmelen. Mario Palmieri (Gallerist i Milano)

Suonava musica jazz al pianoforte in occasione di una mostra di Cazzaniga in una chiesa sconsacrata. Così ho conosciuto dieci anni fa Roberto Pronzato. Un uomo semplice e schivo, ma coerente e tenace, conscio del privilegio che la sua arte gli concede. In un mondo frenetico e apparentemente inarrestabile, di fermare l’attimo, di cogliere l’emozione, trasferendola sulla tela. Naturalismo lombardo? Espressionismo nordico? Ogni definizione è carente, forse pure criticamente inopportuna e inadeguata, eppure qualcosa c’è. Qualcosa che tiene insieme inconfondibilmente Tesi o De Grada con Morlotti, Ajmone con Cazzaniga o con Cappelli o quant’altri. Tutto questo lo ritroviamo nella splendida pittura di Pronzato, ben solido e presente come voce, nelle sue radici; come intonazione complessiva, istintività e sorgiva del suo modo d’intendere e di tessere la trama dell’immagine. E dunque Pronzato è dentro ad una speciale dimensione lombarda e nordica del naturalismo, vissuto come trasporto e lirismo esistenzialistico; con la passione del Pittore e la follia del musicista, Pronzato indaga, da tempo, i profumi nascosti e i colori, svelati appena dalla palpitazione organica del colore ad olio. Per Pronzato tutto questo è una sorta di viaggio sentimentale attorno e dentro il paesaggio, improvvisamente può diventare il palcoscenico ove si rappresenta la Bellezza. E’ proprio questo mirabile e immortale istinto del Bello – scrive Baudelaire nel 1957 – che ci fa considerare la terra e i suoi spettacoli come una visione, come una corrispondenza del cielo. Mario Palmieri Gallerista Milano Høst i Hillestad olje på duk

Autunno a Hillestad olio su tela 65x80


Sommerdag olje på duk

Estate olio su tela 50x60

Høst olje på duk

Autunno olio su tela 50x70


Bl책 Skog olje p책 duk

Bosco in blu olio su tela 60x60

Skogstjern olje paa duk

Lo stagno olio su tela 40x50


Reflekser olje p책 duk

Riflessi olio su tela 100x120


Kjære Roberto, du og din jazzmusikk har alltid fulgt meg gjennom mine utstillinger, og nå er det slik at jeg gir meg i kast med å skrive om ditt talent, ikke som musiker men som maler og kollega. Jeg har kjent dine arbeider i mange år, fra den tiden du stakk innom mitt atelier for å be om råd om hvordan bruke farger, og senere når du allerede malte bilder med inspirasjon fra dine venner Ajmone, Morlotti og jeg inkluderer selvsagt meg selv. Når jeg nå, dypt beveget ser på dine siste verk, hva kan jeg si deg ...?! Jeg kan si, i ordets dypeste og edleste mening, at det som slår meg aller først er mestringen av et yrke i betydelsen sikker beherskelse av yrkets redskaper. Det tematiske repertoaret er dannet i all hovedsak av landskap, utsnitt og stilleben, og teknikken er alltid underlagt en emosjonell sensibilitet. De varierende ekspressive vibrasjonene, som ofte er antent av varme farger og stundom blir lavmælt ut fra en en palett bestående av et homogent fargeregister, slår meg. Hva mer kan jeg si?! Fortsett med denne lidenskapen. Din Giancarlo Cazzaniga (kunstmaler Milano Italia)

Caro Roberto, tu che mi hai accompagnato con la tua musica Jazz lungo il percorso delle mie mostre, mi trovo a scrivere non della tua bravura come musicista, ma di te come pittore e collega. Io conosco i tuoi lavori da molti anni, da quando venivi nel mio studio a chiedere consiglio su come usare i colori e poi quando già facevi quadri ispirandoti ai tuoi amici quali Ajmone, Morlotti e certamente mi includo anche io. Ora vedo con grande emozione le tue ultime opere e che posso dirti...?! Posso dire, nel senso più alto e nobile del termine, il cui repertorio tematico è costituito essenzialmente da paesaggi, vedute e nature morte, che per prima cosa colpisce la padronanza di un mestiere che è sicuro possesso degli strumenti operativi ma sempre al servizio di un’emozionata sensibilità; colpisce il variare delle vibrazioni espressive che spesso si accendono di colori caldi ma talora si fanno sommesse per via di una tavolozza di timbri omogenei. Cosa posso dire di più?! Continua con questa passione. Tuo Giancarlo Cazzaniga Skjærgård olje på duk

Arcipelago olio su tela 75x95


Sen høst olje pü duk

Tardo autunno olio su tela 45x55

Holmestrand olje pĂĽ duk

Holmestrand olio su tela 50x50


PRONZATO OG HAVETS FARGER Musikk og maleri går hånd i hånd i Roberto Pronzatos kunstvandringer. Han ble født i Genova for 68 år siden, er en dyktig pianolærer og teaterkomponist, og har etter hvert blitt den klassiske ”reisende” med koffert i mange turneer til alle verdens hjørner, fra Amerika til MidtØsten og til de viktigste teatre i Europa. Han var pianolærer på Scuola Civica i Milano og i dag finner vi ham ”smittet” av den malerkunsten som han selv betegner ...søster av min verden uttrykt gjennom pianotangentene... Vi vil ikke gå inn på hans siste suksesser ved Riksteatern og på tv kanaler, men under- streke hans malerier utstilt i Sestri Levante på Aldo Conti’s Galleri Artequadro. Malerier som utforsker mennesket, kunstneren som føler subjektet, hvor bildet ofte blir et vagt omriss, en omringning og mangfoldiggjørelse av spor, en udefinert åpenbaring, samt et resultat av fargevalg som ser mot hjemlige horisonter men som samtidig har noe til fel- les med stemningsfulle skandinaviske landskap. På samme måte som Liguria er Norge, ifølge Pronzato, et land som må beskrives poetisk, maleriet blir ikke tilfeldig til, men er alltid et resultat av en tilblivelsesprosess med røtter i det fjerne. Det hender at jeg maler for å spille og at jeg spiller for å male, nøkkelord som viser Pronzatos fundament i en kultur som spirer og utvikler seg fra kunstens frø. Referanser, syns- og hørselsinntrykk som går tilbake til Gestalt teori, det vil si kunstnerens observasjon for å bestemme og gjenkjenne i en figur, i en form og til og med i en lyd, opplevelsen av et bilde. Mange av Pronzatos verk er knyttet til hans fødeby Genova, til Rivieraen og frodigheten som omkranser dem. Man kjenner igjen smaken av hav, av himmelblå ... av gult og lilla bak Portofinos odde, mens en bro av farger tolker rytme og hendelser langs kysten. Ved utstillingen «Farger» i Sestri Levante 2007 -Tommaso Rabaglioni kunstkritiker PRONZATO E I COLORI DEL MARE Musica e pittura a braccetto lungo i sentieri d’arte di Roberto Pronzato. Nato all’ombra della Lanterna, 68 anni, valente Maestro di pianoforte e compositore di musica per scene teatrali, è diventato ormai il classico «viaggiatore» con la valigia per tournee in vari angoli del mondo, dall’America al Medio Oriente e nei principali teatri Europei. Insegnante di jazz presso la scuola Civica di Milano lo troviamo oggi «contaggiato» da quella pittura che lui stesso definisce... sorella del mio mondo scandito sui tasti del pianoforte.... Non vogliamo inoltrarci ora nei suoi ultimi applauditi successi al Riksteater e alle TV ma sottolineare i suoi dipinti esposti a Sestri Levante nella Galleria Artequadro di Aldo Conti. Dipinti che spiegano l’uomo, l’artista che sente il soggetto, dove spesso l’immagine si fa delineazione vaga, accerchiamento e moltiplicazioni di tracce, rivelazione indefinibile, nonchè frutto di accenzioni cromatiche aperte a orizzonti di casa nostra commune a suggestivi paesaggi scandinavi. La Norvegia come la Liguria dice Pronzato è una terra tutta da cantare in chiave poetica, ogni quadro mai nasce casualmente; sempre è risultato di un processo formativo che ha radici ben lontane. Mi capita a volte di dipingere per suonare e di suonare per dipingere. Parole chiave che rivelano peró in Pronzato i fondamenti spontanei di quella cultura che nasce e si diffonde nei semi dell’arte. Riferimento e senzazioni visive e uditive che fanno capo alla teoria di Gestalt, vale a dire l’ossevazione dell’artista per designare e riconoscere nella figura, nella forma e pur anche nel suono, la percezione di una qualsiasi immagine. Numerose opere di Pronzato sono legate alla sua Genova, alla Riviera e al verde che li circonda. C’è sapore di mare, di azzurro... dei gialli e viola dietro il promontorio di Portofino, mentre una passerella di colore interpreta ritmo e avvenimento lungo la costa. Per la mostra «Colori» a Sestri Levante 2007 -Tommaso Rabaglioni critico d’arte Opprørt hav olje på duk

Mareggiata olio su tela 70x80


Drøm 1

Sogno 1 Acquarello 12x17

Drøm 2

Sogno 2 Acquarello 12x17


Roberto Pronzato Født i Genova 1939. Studier i tegning og oljemaling med Teresa Sartori i Genova I begynnelsen av 50-tallet fikk han mulighet til å male sammen med den anerkjente kunstneren Berto Ferrari og ble av ham oppmuntret til å fortsette kunststudiene. På 60-tallet bragte arbeidet som musiker ham til Sverige der han bosatte seg definitivt i 1970. Her var han med på flere kollektivutstillinger i Stockholm, Uppsala og Saltsjøbaden sammen med svenske kunstnere. I 1990 flyttet han tilbake til Italia og frekventerte ateliene til malerne Giuseppe Ajmone, Giancarlo Cazzaniga, Flora Bravin og Enzo Maio for å studere og diskutere teknikker og for å hente inspirasjon til sitt videre arbeid i malerkunstens verden. Etter å ha stilt ut i Casaleggio i Novara i -96 og -97 sammen med kunstnere fra Piemonte ble han invitert til å delta på kollektivutstillinger i byene Novara, Monza og Milano. I 1997 deltok han på kollektivutstillingen JAZZMALERNE i Iseo sammen med blandt annet Giorgio Gaslini, Gianpiero Prina og Paolino Della Porta. Hans første separatutstillinger fant sted i 2005 Sestri Levante, galleri ARTEQUADRO og i Milano, galleri PALMIERI. Siden 2007 har han bodd i Norge og hadde en separatutstilling her i 2010 i regi av Kunstforeningen i Holmestrand under ledelse av Dorthe Herup. I mai 2011 ble han invitert av den Italienske Ambassadøren til å delta med fire bilder på kollektivutstillingen på Gamle Fornebu i forbindelse med feiringen av Italias 150 års jubileum. September 2011: Separatutstilling ved Det Italienske Kulturinstitutt Oslo Musikk: Pronzato har studert klassisk piano med Alfredo Tei. Han har gått på Conservatorio N. Paganini i Genova med klassisk piano som hovedinstrument i 8 år. 1987 tok ha sin Master of Fine Arts in Music ved Musikhögskolan i Stockholm med emnene jazzkomposisjon, jazzpiano, improvisasjon og harmoni, dirigering. Han har arbeidet som komponist ved Svenska Riksteatern og har skrevet musikk til mangfoldige produksjoner. Han har spilt med store navn innen jazzen som Palle Danielsson, Peter Gullin, Joakim Milder, Jonas Knutsson, Franco Cerri, Piero Leveratto, Marco Vaggi. Han har også spilt med sangerne Ornella Vanoni og Antonella Ruggiero.

Kvinne uten ansikt olje på duk

Donna senza volto olio su tela 60x50


Pronzato Roberto Pittore - musicista. Nato a Genova 1939 ha studiato disegno e pittura con la professoressa Teresa Sartori. Nei primi anni ´50 ha avuto possibilità di dipingere a Boccadasse accanto a Berto Ferrari da cui ha ricevuto a continuare lo studio dell´arte pittorico. Negli anni ´60 la musica lo porta a trasferirsi temporaneamente in Svezia dove negli anni ´70 si trasferisce definitivamente. In questa decade partecipa ad alcune mostre collettive con pittori svedesi in gallerie di Stoccolma, Uppsala e Saltsjöbaden. Ritornato in Italia negli anni 90 frequenta gli studi di Giuseppe Ajmone, Giancarlo Cazzaniga, Flora Bravin e Enzo Maio. Nel -96 e nel -97, dopo aver esposto a Casaleggio di Novara in collettive con artisti piemontesi, viene invitato a partecipare a mostre itinerarie toccando le città di Novara, Monza e Milano. Sempre nel -97 espone quattro lavori alla collettiva I JAZZISTI PITTORI a Iseo cui prendono parte artisti quali Giorgio Gaslini, Gianpiero Prina, Paolina Della Porta ecc.. Nel 2005 ha una personale a Sestri Levante alla galleri «Artequadro» e alla galleria «Palmieri» di Milano. Trasferitosi in Norvegia tiene la sua prima personale norvegese a Holmestrand nel 2010, organizzato dal centro culturale del Comune di Holmestrand. Nel maggio del 2011 l´Ambasciatore d´Italia a Oslo lo invita a partecipare con quattro opere ad una collettiva con artisti norvegesi per il 150/mo anno dell´Unitá d´Italia. Settembre 2011 terrà una personale all Ístituto Italiano di Cultura a Oslo.

Ha studiato il pianoforte con il Maestro Alfredo Tei. Ha frequentato il Conservatorio di Genova fino all´ottavo anno di pianoforte, si ha eseguito la laurea come Master Of Fine Arts in Music all´Università di Stoccolma in composizione jazz, pianoforte e direzione d´orchestra. Come compositore ha scritto musiche di scena per il Il Teatro di Stato svedese. Ha suonato con i più autorevoli musicisti svedesi quale Palle Danielsson, Peter Gullin, Joakim Milder, Jonas Knutsson e italiani quali Franco Cerri, Piero Leveratto, Marco Vaggi etc. Ha tenuto concerti con le cantanti Ornella Vanoni e Antonella Ruggiero.

En varm takk til Tiziano Nitriti for oversettelse av tekstene. Un grazie a Tiziano Nitriti per le ottime traduzioni dei testi.


catalog  

Art catalogue. Artist Roberto Pronzato