Page 1

Medlems Nyt November 2010 ”Den danske Drøm” Kom til debataften 1. november 2010. Tag din nabo med - det bliver en aften ud over det sædvanlige. Se omtale på side 11.


Indhold:

side

Venstre har sammensat et godt hold - Holger Andersen

2-3

Danmark i balance og varig velfærd - MF Christian Pihl Lorentzen

4-5

Det politiske spil i Viborg kommune - Søren H. Pedersen

6

Landsbyens overlevelse i storkommunen - Nancy Knudsen, Vammen

7-8

LOF - en organisation I BEVÆGELSE - Birthe Pedersen, Formand LOF Midtjylland

9

Opstillingsmøde - ny folketingskandidat i Vestkredsen

10

Medlemsmøde - Den Danske Drøm

11

Kom nu ud af buskene - Inge Lise Sterup

12

Baggrundsgrupper

13

Stillingsannonce

14

Sensommer bliver til efterår Formand Henry Juul Nielsen

Af Gruppeformand Holger Andersen Venstre har sammensat et godt hold Det glæder mig, at Venstre i Viborg Kommune ved valget sidste år har sammensat en byrådsgruppe, som arbejder godt sammen og på en meget fordomsfri måde hjælper hinanden. Når vi så hertil kan tillægge en fantastisk opbakning og et super engagement fra Venstres bagland, går det hele op i en højere enhed. Opbakning til Byrådsgruppen Personligt takker jeg for den opbakning byrådsgruppen oplevede under budgetforhandlingerne, hvor Venstres menneskesyn gjorde, at vi ikke kunne stemme for flertallets budget 2011-14. Venstre vil ikke bruge ekstra penge på nye driftsudgifter til – ansættelse af en ombudsmand, tilskud til busbilletter og musical–talentskole samtidig med, at flertallet gennemfører kraftige nedskæringer i Kommunens kerneydelser inden for børn – unge – ældre og psykisk syge.

15-16

Massiv indsats mod kriminelle MF Mads Rørvig

17

Hva dælen nøler vi efter? - Nina Hygum

18-19

Går livet i stå i landsbyerne, når landsbyskolen lukker - Anders T. Olesen

20

Møder og arrangementer

21

Hjemmesiden

22

Giv den blå farve et grønt pift

23

Kolofon

24

Venstre påtager sig ansvar I byrådsgruppen er vi bevidste om, at Viborg Kommune ikke kan undvære Venstre i det politiske billede. Det er netop derfor, at Venstre IKKE har stemt imod budgettet, og vi har meddelt flertallet, at Venstre på sædvanlig engageret og fokuseret måde vil tage

2


stilling fra sag til sag og dermed sikre, at den borgerlige politik også bliver fremført i Byrådet. Venstre vil fortsætte den ansvarlige politik fra år 2010, hvor Venstre har stemt for besparelser for i alt 63.5 mio. Kun da flertallet gennemførte en besparelse på ca. 4 mio. til en kraftig minimering af nattevagten for psykisk syge stemte Venstre imod.

stede efter, at Byrådets løsgænger, Gregers Laigaard, har indgået et tæt samarbejde med Venstre. Et samarbejde som byrådsgruppen hilser velkommen, og som giver borgmester Søren Pabe muligheden for at tælle til 16 borgerlige medlemmer (VKO+GL) ud af 31 byrådsmedlemmer. Et modsat udgangspunkt sammenlignet med i dag hvor SF er omdrejningspunktet. Byrådsgruppen takker alle V medlemmer og sympatisører for mange gode input. Vi synes politik er en spændende fritidsbeskæftigelse, og vi glæder os til at møde flere af jer ved vore fremtidige fællesmøder.

Den politiske udvikling Det bliver spændende at følge den politiske udvikling i Byrådet – vil SF´s Søren Gytz fortsat bevare den reelle magt i flertalsgruppen, eller vil De Konservative og Socialde- Med venlig hilsen mokraterne forsøge at begrænse SF´s magt? Muligheden for at føre en politik med udHolger Andersen gangspunkt i borgerlige synspunkter er til Gruppeformand for Venstre

3


Massiv satsning på grøn energi fra landbruget I kølvandet på Klimakommissionens rapport er tiden inde til politisk handling. Målet Af er at gøre os uafhængige af fossile brændsKristian Pihl Lorentzen ler (kul, olie og gas) i løbet af 40-50 år. Nu Folketingsmedlem for er tiden kommet, hvor vi skal tage politisk Venstre i Viborg kom- stilling til, hvilke midler der skal satses på mune for at nå målet. Personligt lægger jeg meget stor vægt på at udnytte det enorme potentiale, der ligger hos landbruget. Vi har en enestående mulighed for at blive førende i verden med hensyn til fremstilling af grøn energi fra gylle, halm og andre afgrøder. Ikke mindst Viborgegnen står stærkt rustet til at udnytte denne store mulighed for at Vi skal standse den snigende skævvridning i skabe helt nye grønne jobs og sikre fornyet vort samfund. Hvis vi ser på det danske indtjening til samfundskagen. samfund som et tog, så har vi brug for stærke lokomotiver i hovedstadsområdet og i 12 minutter, der smuldrede Østjylland til at trække toget. Men vi må aldrig glemme at få vognene i provinsen Vi er nu gået i gang med den sidste folkemed på toget. Derfor glædede jeg mig me- tingssamling inden det valg, der kommer get da regeringen for nogle uger siden præ- senest i efteråret 2011. Efter debatten at senterede en planen ”Danmark i balance – i dømme, så er valgkampen allerede er i fuld en global verden” med 37 konkrete initiati- gang. Oppositionen har lagt sig i hængekøver til at sikre vækst i hele Danmark. Rege- jen. Socialdemokraterne, folkesocialisterne ringsoplægget kommer i direkte forlængelse og deres radikale ”venner” har en glubende af et godt arbejde i Venstres organisation appetit på ministertaburetterne. De kan næomkring udarbejdelsen af V-oplægget sten ikke vente. Det eneste, der binder de tre ”Danmark i bedre balance”. Regeringsud- partier sammen er gold kritik af VKspillet indeholder bl.a. initiativer til styrket regeringen og den fælles trang til at rykke erhvervsudvikling i de tyndt befolkede dele ind i regeringskontorerne. Til gengæld kniaf landet, satsning på landbruget som storle- ber det gevaldigt med enighed om den økoverandør af grøn energi fra biomasse, og nomiske politik, skattepolitikken, udlændinflere lokale muligheder på planområdet. Det gepolitikken og behovet for reformer. Her er dejligt når en politisk debat i Venstre trækker S/SF i den ene retning. Og R trækudmøntes i konkret handling, der skal lovgi- ker i den stik modsatte retning. Samtidig ves om i de kommende måneder. står det klart for alle, at den højtprofilerede S/SF-plan ”Fair Løsning” med de berømte 12-minutter ligger totalt i ruiner. Selv ven-

Danmark i balance og varig velfærd

4


nerne i fagbevægelsen har skudt planen i sænk som varm luft og slesk tale for vælgerne.

inden for de enkelte områder. Desuden skal vi satse på vækst inden for den private sek

Satsning på VARIG velfærd

tor, der jo sørger for samfundets velstand og velfærd. Uden blomstrende private virksomheder har vi ikke et velfærdssamfund. Vi skal afsløre det kortsigtede, men farlige velfærdsfix, som S og SF lægger op til for at høste popularitet blandt vælgerne. At vælte nye skatter over på erhvervslivet er det samme som at save i den gren, vi selv sidder på. Lad os i stedet samle kræfterne om at sikre VARIG velfærd gennem skabelse af nye jobs i den private sektor og en effektivisering af den offentlige sektor.

For Venstre og regeringen drejer det sig om at holde styr på økonomien i kølvandet på den globale finanskrise. Vi erkender behovet for en opbremsning i den offentlige økonomi, selvom det gør ondt. Udfordringen er at effektivisere den offentlige sektor gennem bedre ledelse, mere frihed under ansvar for medarbejderne, udbud af opgaver (spørge til prisen) og målrettet politisk prioritering. Nøgletal fra kommunerne viser, at der kan frigøres milliarder af kroner til borgernær service, hvis kommunerne tager ved lære af de bedste løsninger

5

Med liberal hilsen Kristian Pihl Lorentzen


Det politiske spil i Viborg kommune

Så længe han kan holde Socialdemokratiet og Venstre fra hinanden, og så længe han opfylder de ønsker og krav SF ved Søren Gytz stiller i dagligdagens arbejde, har han en chance for at fortsætte som borgmester også efter næste valg.

Af Søren H. Pedersen Der er sagt og skrevet meget om kommunalvalget i Viborg kommune 2009.

Jeg bebrejder ham ikke, at han forsøger at Fakta er, at Venstre vandt valget, men tabte klamrer sig til magten. Hvis jeg var leder af et lille parti, ville jeg gøre det samme. konstitueringen.. Sådan kan det gå, næste gang er det måske omvendt. Imidlertid undrer jeg mig over, at en så velbegavet, garvet og dygtig politiker som Det der er interessant for den almindelige borger og for Viborg kommune er, hvordan Per Møller Jensen ikke kan se, at det vil gavne ham og hans parti og ikke mindst det nye byråd arbejder (samarbejder). Viborg kommune, at få skabt enighed og samarbejde i det nye byråd. Træffer Byrådet de rigtige beslutninger inden for de rammer, regeringen har udSocialdemokratiet har seks færre mandater stukket? i det nye byråd end i det gamle, og jeg tror ikke, Socialdemokratiet kan bære endnu et Flertalsgruppen bestående af S, SF, C, O samt Fokus har vedtaget nogle besparelser, katastrofevalg, hvor de taber endnu flere mandater samt muligheden for borgmestersom nogenlunde forventes at få budgettet til at hænge sammen. Venstre vil lidt mere posten. udlicitering samt sælge lidt reklame hist og pist, men det er ikke voldsomme uenighe- Jeg tror, at hvis Venstre og Socialdemokratiet finder sammen, kan vi virkelig få skabt der de præger de to fløje. noget udvikling og dynamik i Viborg kommune. I andre Byråd ville Borgmesteren have evnet og ønsket, at forlige parterne, så man Så må vi så se til næste valgkamp hvem får et enigt byråd. der vinder, men Per Møller Jensens chanJeg tror også, at Søren Pape evner det at cer bliver helt sikkert ikke mindre af at samle, men jeg er ikke sikker på, at han samarbejde med Venstre. ønsker det?

6


Landsbyens overlevelse i storkommunen Vammen er god til at overleve og til at samarbejde. Af Nancy Knudsen, Vammen ’Vi vil gerne overleve i en ny storkommune’. Med den målsætning startede borgerne i Vammen en proces umiddelbart efter år 2000, og som var starten til en række af driftige initiativer.

starten borgerforeningen og idrætsforeningen, som havde dialogen med kommunalbestyrelsen. Vi sagde også til os selv på borgermøderne, at vi ville have et tåleligt sted at bo.

Vi kunne se, hvor det bar hen, fordi landspolitikerne begyndte en debat om sammenlægning af kommuner.

Vi ville sende signaler om et godt sted at bo. Det må gerne være pænt og smukt, og der skal også være indhold. Dette indhold skulle være gode boliger, institutioner for børn og ældre samt muligheder for at udnytte det rige naturliv med specielt Tjele Langsø som centrum.

Vi tog initiativ til en borgerplan og fik kontakt med politikerne i Tjele Kommune. Processen har været lang men også spændende, før det gav en række af kontakter til den tidligere kommunalbestyrelse. Med borgerplanen i hånden fik Vammen bevilget 2 mill. kr. af kommunen til bygning af en hal. Vi fik også under de mange borgermøder integreret ideen om etablering af en naturpark ved Tjele Langsø. Senere gik udviklingen stærk i den ny storkommune og den kommunale skole blev nedlagt. Der blev igen mobiliseret lokale kræfter og en friskole blev startet. Landsbysamfundets overlevelse i en ny storkommune er betinget af ildsjæle men også af en meget stor lokalopbakning.

Med dannelse af storkommunen skulle vi til at finde nye kontakter med kommunen. Det tog lang tid, men alle ansatte i kommunen fik efter nogen tid defineret sit arbejdsområde. Det er nu ikke længere politikerne, som vi har fået den nære kontakt til. Vi har draget nytte af borgerguiden, som er til stor hjælp, når vi skal finde kontakten til netop det område, som vi vil skabe udvikling inden for. Det er vigtigt at borgerne i landsbyen er aktive og selv er med til at styre udviklingen. Vammen vil fortsat gerne være en landsby, så der skal for eksempel ikke bare bygges los, som det er sket i mange landsbyer nær større byer de sidste 10 år, fordi kommunerne ikke har været gode til at styre udviklingen. Men det afhænger også af om borgerne vel og mærke vil bo i en landsby.

Hver landsby må kæmpe for sig selv, men har man først opbakningen til et godt initiativ, er der i en landsby med vilje til overlevelse også borgere, som vil kæmpe for sagen. I de små kommuner var der eksempler på samarbejde mellem landsbysamfundenes repræsentanter og i Vammen var det i 7


I Vammen skal der heller ikke være store, slikkede og ensformige villakvarterer.

lokalforeninger og ved at udvikle nye borgerplaner. Herved har kommunen mulighed for at få indsigt i landsbyens udviklingspotentiale.

Beboerne i disse villakvarterer bliver også ’gamle’ på et tidspunkt. Der skal være plads til forskellighed og være lidt højere til loftet i landsbyerne end i byerne. Landsbyen kan selv være med til at præge udviklingen i storkommunen gennem

Men for at de mange initiativer kan komme i gang kræver det også at både foreninger, borgere og erhvervslivet går til lommerne i den sidste ende for at for ideen realiseret.

8


LOF en organisation I BEVÆGELSE Af Birthe Pedersen, Formand LOF Midtjylland Det er en stor fornøjelse, men også en spændende udfordring, at være formand for en organisation som LOF. Vi må være omstillingsparate og åbne over for det omgivende samfunds forventninger til et oplysende forbund samt ikke mindst tilpasse vore kurser og aktiviteter til alle vore nuværende samt kommende brugere.

dække så stort et geografisk område. Men den 15 mand store bestyrelse ser positivt på fremtiden og håber vi kan fastholde aktiviteter i de fleste områder. Bl.a. er LOF meget interesseret i at samarbejde med det bestående foreningsliv, som findes i alle lokalområder. Sammenhold gør stærk. Vores administration findes stadig på Vævervej i Viborg i Folkeoplysningens Hus. Et rigtig godt sted at være – gode lokaler og fine tilkørselsforhold.

Vores formålsparagraf, som for øvrigt er rigtig god og sigende er:

”LOF har til formål at formidle oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes Vi oplever heldigvis stor søgning af meget livsglæde”. kvalificerede undervisere. I dag har vi en stab på ca.75 til 100 undervisere. Så vi er Kan vi være medvirkende til øget livsglæde klar til at tilbyde en bred vifte af kurser inhar vi opnået rigtig meget. denfor IT – sprog – sundhed og bevægelse til de meget kvalitetsbevidste kursister. LOF Viborg fusionerede samtidig med kommunesammenlægningen med de tidli- LOF Midtjylland tilbyder tillige stadig ordgere LOF afdelinger i henholdsvis Tjele, blindekurser – kurser på virksomheder – Møldrup, Bjerringbro og Fjends kommuner. førstehjælpskurser og meget mere. LOF i Karup valgte at køre selvstændigt videre. LOF Midtjylland trives og har det godt og ser positivt på fremtiden. LOF Viborg har netop deltaget i yderligere en fusion nemlig med LOF Midtjylland. LOF Midtjylland var en sammenslutning af afdelingerne i Silkeborg og Faurskov kommuner. LOF Midtjylland er det fremtidige navn for vores samlede afdeling i de 3 kommuner. Det er en meget stor udfordring for os at 9


18:45 - 19:15 - KUN FOR MEDLEMMER

10


19:15 - 22:00 - FOR ALLE

11


at hente viden om, hvad der foregår både i det politiske system, udvalgene og i Byrådet. I forbindelse med det seneste valg arbejdede baggrundsgrupperne rigtig meget med valgprogrammet og det synes jeg var både inteAf Inge Lise Sterup – ressant, givende og absolut med til at sætte dagsordenen for, hvad Venstre’s program medlem af Viborg for perioden 2010 – 13 mundede ud i. byråd. Når jeg en enkelt gang er blevet spurgt af et ungt menneske om, hvad det egentlig kræver at være politiker har jeg altid fortalt om baggrundsgrupperne og sagt til dem, at det ville være et oplagt sted, at skaffe sig viden om, hvad der foregår og hvordan tingene foregår.

Kom nu ud af buskene Byrådsgruppen har brug for baglandet som sparringpartner. Derfor er det en rigtig god ide, hvis du kan afse nogle få timer i løbet af året til et medlemskab af lige præcis den Baggrundsgruppe, som interesserer dig. Du kan få stor indflydelse. Det er meget vigtigt for Byrådsgruppen, at vide hvad der rører sig i baglandet og en af mulighederne er gode baggrundsgrupper, som kan give politikerne input til, hvordan de skal agere i forbindelse med de politiske sager. Det er selvfølgelig omvendt også vigtigt, at man som medlem i en baggrundsgruppe holder sig orienteret om, hvad der sker i Venstre’s gruppe, byråd og de forskelige udvalg. Her kan man netop vælge at være sparringspartner i en baggrundsgruppe, som er ens eget interesseområde.

Jeg håber virkelig, at tiltagene via dette blad gør, at vi får lavet nogle nye Baggrundsgrupper til gavn for Venstre og for borgerne i Viborg Kommune. Det ville jo ikke gøre noget som helst, hvis lige præcis dit arbejde ville gøre, at Venstre kan få Borgmesterposten efter valget i november 2013. Hvis du har nogle spørgsmål er du meget velkommen til at ringe til undertegnede eller formand Henry Juul Nielsen. Med venlig hilsen Inge-Lise Sterup tlf. 20905839

Jeg mener absolut også, det er en god måde, at få indflydelse på, og for evt. potentielle Henry’s tlf. nr. er 86638480 byrådskan-didater er et et rigtigt godt sted,

Vil du have medlemsbladet pr mail? Så gå på nettet og meld dig til på: www.viborg.venstre.dk 12


Baggrundsgrupper Erhverv og udvikling

Børn og Unge

Tovholder Søren Pedersen, Viborg tlf. 86651610 Politikere Holger Andersen, Rødkærsbro Gudrun Bjerregaard, Løgstrup

Tovholder Vakant Politikere Lea Flarup, Stoholm Claus Clausen, Vridsted

Teknik Tovholder Bent Vestergaard, Viborg tlf. 28115300 Politikere Anders K. Jensen, Hvam Johannes Vesterby, Løvel

Kultur Tovholder Vakant Politikere Jon Pugholm, Klejtrup Gudrun Bjerregaard, Løgstrup

Klima og Miljø Tovholder Vakant Politikere Allan Clifford Christensen, Karup Claus Clausen, Vridsted

Social og Forebyggelse Tovholder Karin Siggaard, Viborg tlf. 86673777 / 21479387 Politikere Aase Kubel Høeg, Birgittelyst Anders K. Jensen, Hvam

Beskæftigelse Tovholder Vakant Politikere Johannes Vesterby Ib bjerregaard

13


14


november 2010, hvor Venstres medlemmer og andre interesserede får mulighed for at diskutere politik samt give deres gode råd og ideer videre til statsminister Lars Løkke Rasmussen og Venstres gruppe i Folketinget. Vi må alle stille os et eller flere af følgende spørgsmål:

v/formand Henry Juul Nielsen

 Er Danmarks velstand truet? Ønsker vi fortsat, at Danmark skal være et af verdens rigeste lande? Og hvad skal der i givet fald til for at sikre det?

Sensommer bliver til efterår Når dette blad er kommet medlemmerne i hænde, er en politisk sensommer gået på hæld og er blevet til efterår med regn og rusk.

 Er Danmark virkelig et land, som er præget af frihed eller er friheden truet?  Er forbud og afgiftsstigninger den eneste vej at gå for at få befolkningen til at blive sundere?

Allerførst vil jeg takke Venstres byrådsgruppe for et fremragende stykke arbejde i forbindelse med de netop overståede budgetforhandlinger om budget 2011 - 2014.

 Hvem har ansvaret for et bedre miljø?

Et budget hvor flertallet valgte, at lave et budgetforlig uden Venstre, det er beklageligt at flertallet ønskede det sådan, det kan vi kun tage til efterretning.

Dette er blot en kort række, af de mange spørgsmål, som kommer til politisk debat den 1. november 2010.

Bestyrelsen og jeg er helt enig med gruppens beslutning om ikke at stemme for flertallets budgetforslag. I forhold til Viborg kommunes samlede budget kan 18,7 mill. kr. nok synes som ingen ting, men når pengene går til ”tant og fjas” som gruppeformanden kaldte det ved 1. behandlingen af budgettet så er nok, nok især i en tid, hvor ressourcerne forekommer knappe. Som det fremgår af indeværende nummer af Medlemsnyt, så holder Venstre i Viborg kommune et åbent medlemsmøde den 1.

Jeg håber, at rigtig mange af Venstres medlemmer og deres naboer og andet godt folk vil komme til denne politiske debataften Som opfølgning på forårets debat på generalforsamlingen skal alle bestyrelsesmedlemmer i vælgerforeningerne og kommuneforeningen på kursus, formålet er at styrke samarbejdet mellem de enkelte vælgerforeninger og kommuneforeningen for der igennem at afklare rolle- og opgavefordeling og fælles forventninger til hinanden.

15


Kurset skal medvirke til, at opstille visioner, strategier og mål for det organisatoriske foreningsarbejde i Viborg kommune i samspil med Venstres byrådsgruppe.

mere spændende, at komme til møder og arrangementer i Venstre regi, således endnu flere vil være medlem af Venstre og dermed støtte op om Venstres kerneværdier

Kurset vil tillige arbejde med gode ideer til Frihed, frisind og fællesskab nye mødeformer, medlemsarrangementer, frivilligheds - og medlemspleje og forenin- Med disse ord vil jeg endnu engang sige gernes interne og eksterne kommunikation. tak til Venstres medlemmer, som i dagligdagen taler Venstres sag også når der er Afsluttende skal kurset give et oplæg til modvind. Venstre i Viborg kommunes strategi frem til og for KV13. Kurset skal gerne være med, at gøre det

16


eller mindre lukket land for udrykningskøretøjer, offentlige myndighedspersoner og andre, der udfører funktioner, som er vigtige for vores fælles samfund. Af Disse personer udgør som regel kun en ganMads Rørvig, MF, skatteordfører (V)valgt ske lille gruppe af beboerne i disse områder, i Midt- og Vestjylland men deres opførsel sætter i den grad præg på alle andres hverdag. Det er ganske enkelt ikke rimeligt. Og det er fuldstændig uaccepMassiv indsats mod tabelt, at ambulancefolk og brandmænd skal agere skydeskive, når de forsøger at hjælpe kriminelle almindelige mennesker. Der går nærmest ikke en dag uden historier om unge ballademagere og benhårde kriminelle i kamp mod hinanden eller resten af samfundet. Flere års ihærdig indsats mod kriminalitet har båret frugt, men grupper af forhærdede kriminelle og helt unge rødder gør stadig livet surt for almindelige danskere og krænker vores retsfølelse.

Erfaringer fra udlandet viser, at en massiv indsats med øget patruljering i de berørte områder, har en positiv effekt. Derfor er der al mulig grund til, at politiet herhjemme øger deres tilstedeværelse lokalt og lægger pres på de unger rødder.

Bandepakken, som vi gennemførte sidste år, virker! Samtidig går det op for flere og flere, at livet som rockerlærling langt fra er nogen dans på roser men tværtimod en sur tjans. Desværre findes der stadig grupper af unge, der foretrækker et liv på kant med resten af samfundet.

Men samtidig vil jeg gerne sende en opfordring til de mange almindelige mennesker, der bor i de ramte områder. De er nødt til at samarbejde med politiet. For hvis de ikke fortæller politiet, hvad de ved, og anmelder vold, tyveri og hærværk, så har politiet ingen mulighed for at sætte en stopper for banditterne.

De overfalder buschauffører, organiserer bagholdsangreb mod brandfolk og ambulanceredere og angriber politiet med sten, flasker og andet kasteskyts. På grund af deres ekstremt voldelige adfærd er flere beboelsesområder rundt omkring i Danmark mere

Vi har alle krav på at kunne færdes trygt her i Danmark. Derfor skal der slås hårdt ned på dem, der ser stort på vores fælles love og regler. Gør vi ikke det, vil parallelsamfund blomstre op, og give næring til radikale elementer og mafialignende organisationer.

17


mens vi danskere primært har været fokuseret på at nyde vores velfærd, har omverdenen har flyttet sig, strammet op og indset behovet for at tænke i nye løsninger.

Af Nina Hygum(V) – medlem af Viborg byråd.

Hva dælen nøler vi efter? Det er højst foruroligende udmeldinger, vi i dagspressen for tiden hører om Danmarks fremtid. Indenfor områder som international konkurrenceevne, produktivitet, uddannelsesniveau og demografi vil udviklingen i de kommende år arbejde kraftigt imod os i de kommende år og indenfor relativt få år fjerne Danmark fra den internationale topelite. De fremtidsudsigter, som både Nationalbank, Dansk Industri, Vækstforum og andre eksperter tegner, hvis vi fortsætter som nu, vil selvfølgelig ramme os som i dag er ”midtvejs i livet”. Men vi bør være bekymret for vore børn og børnebørn, som vi jo afleverer stafetten til i løbet af nogle – i denne sammenhæng - ganske få år.

Derfor må vi erkende behovet for at 1) nytænke vores tidligere succesfulde løsninger 2) gennemføre de nødvendige forandringer For borgere i Viborg kommune kommuner er situationen ikke spor anderledes. Vi står i enorme økonomiske problemer, der delvist er kommet udefra, men som også er opstået af vores egen "laden stå til holdning” i forhold til et stigende udgiftspres. Et flertal i Byrådet er nu i færd med at lukke budgettet for 2011 -2014, der oven i de store og ubehagelige besparelser, der er gennemført i 2010, vil medføre yderligere serviceforringelser i 2011 og årene fremover. Serviceforringelser, der primært vil ramme kommunens svage grupper, dvs. børn, ældre, syge og handicappede. Det er bestemt ikke godt.

Dansk Industri har på basis af kommunernes nøgletal for 2008 (seneste offentliggjorte tal)beregnet, at hvis der i Viborg kan findes den fornødne politiske vilje til at afprøve priserne på de kommunale opgaver, er der en potentiel effektivitetsgevinst på 160 Vi er jo nok blevet for "selvfede". Færre mill. Kr. pr. år. En gevinst der vil bringe ugentlige arbejdstimer, mere ferie og længeViborg kommunes produktivitet på højde re barselsorlov, tidligere tilbagetrækning fra med de 5 bedste i kommuner i Danmark. arbejdsmarkedet osv. er udmærkede tiltag, så længe vort samfund har råd til det. En effektiviseringsgevinst på et beløb, der nogenlunde svarer til summen af de vedtagMen vores tidligere højt besungne produktine samlede økonomiske besparelser i Vivitet er efterhånden blevet for ringe. For borg kommune - både i 2010 og 2011- og 18


dermed effektiviseringsgevinster, der heref- kommune som Århus overhaler Viborg inter ville kunne give plads til serviceforbed- denom, idet byrådet med borgmester Nicoringer. lai Vammen i spidsen har indset nødvendigheden af nytænkning i udførelsen af de For mig er det ikke afgørende, om de kom- kommunale opgaver. Århus kommune har munale opgaver fortsat udføres i kommunalt netop besluttet at effektivisere kommunens eller i privat regi. Jeg har heller ikke en reli- opgaver ved at øge konkurrenceudsættelsen giøs opfattelse af, at flest mulig opgaver af Århus kommunens opgaver. altid skal løses uden for kommunen - men opgaverne skal bare løses, hvor de kan løses Jeg respekterer, at de politiske partier i Vibedst og billigt. borg byråd kan have forskellig tilgang til konkurrenceudsættelse af kommunale opgaOg som medlem af kommunens øverste ver, men en fortsat politisk modvilje hos politiske ledelsesorgan finder jeg det dybt flertallet, bør medføre en forpligtelse til at utilfredsstillende, at vi i Viborg ikke allere- anvise andre løsningsmodeller, idet vi vel de er langt i at bruge denne løsning på vores alle kan blive enige om, at vi med anvendelsærdeles store økonomiske udfordringer. sen af standard løsninger – så som stigende skatter, afgifter og egenbetaling, samt nedI sidste uge kunne man i Århus Stiftstidende skæringer ikke får ændret på kursen mod læse, at selv en socialdemokratisk ledet den negative økonomiske udvikling.

19


formål. Det var en del af beslutningen, og det gav os det håb, at der var mulighed for at lave friskole. Vi valgte derfor, at bruge vores energi positivt på etablering af en friskole, i stedet for at bruge en masse negativ energi på at ændre en beslutning, som ikke kunne ændres.

Af Anders T. Olesen Formand Bjerring- Der lå et stort stykke arbejde foran os. Et bro Venstre arbejde – som godt kunne virke skræmmende, men også et arbejde som var meget Går livet i stå i landsbyerne, spændende. Der blev indkaldt til et borgermøde i Mammen, hvor der mødte over 100 når landsbyskolen lukker. mennesker op, og der var stor velvilje til at indtræde i den gruppe, som skulle lave forJa – det er den følelse man får, når beslut- arbejdet til friskolen. ningen er taget. Det er en meget følelsesladet beslutning, og man står med en stor af- Arbejdet med etableringen af friskolen blev magtsfølelse. Der er en stor frustration over, fulgt af hele lokalområdet omkring Mamat sine børns skole skal ofres i det store men, men vi havde også for øje, at ikke vi kommunale spil. Der er frustrationer over, ikke kunne få alle områdets børn i friskolen. at argumenterne bl.a. er den, at det ikke er Der ville være et naturligt frafald. Det lykpædagogisk forsvarligt, at fortsætte med at kes at lave friskolen, uden at vi fik delt byen drive skolen. Et argument, som klinger lidt i familier, som var for friskolen og familier, hult, idet der ikke er skoler, som er blevet som var imod. lukket p.g.a. pædagogiske årsager – men alene af økonomiske årsager. I august måned åbnede friskolen i Mammen. Vi startede med ca. 80 elever. Det var Der er store følelser i spil, når ens børns et fald på ca. 20 elever i forhold til folkeskole er i fare for at blive lukket. Følelser, skolen, men det var et tal, som langt overgik som man ikke forstår, hvis man ikke selv de prognoser, som vi stillede op, inden vi har haft dem inde på livet. gik i gang med arbejdet med etableringen. I Mammen oplevede vi i august 2003, at det daværende Bjerringbro byråd valgte at lukke skolerne i Sahl og Mammen. Vi oplevede alle de førnævnte følelser, da beslutningen kom. Men livet gik ikke i stå. Byrådet i Bjerringbro gav os en live, som var, at der var mulighed for at vi kunne lave en friskole, og at man var villig til at sælge skolen til dette

Vi er i dag glade for, at Byrådet i daværende Bjerringbro Kommune valgte at lukke Mammen Skole som en folkeskole. Vi er specielt glade for, at det blev gjort inden Bjerringbro Kommune blev en del af det nuværende Viborg Kommune. Det blev gjort på en måde, så vi havde muligheden for at lave en friskole. Det var ikke det samme vi så, da Viborg Kommune lavede en skolereform for et par år siden.

20


Kalenderen for 2010 - 2011 bliver løbende opdateret på www.viborg.venstre.dk Dato

Tid

Emne

Mødested

Deltagere

01-11-2010

18:45 19:15

Opstillingsmøde Vestkredsen

Asmilskloster Landbrugsskole

V-medlemmer

01-11-2010

19:15 22:00

Medlemsmøde ”Den danske Drøm”

Asmildkloster Landbrugsskole

Alle

03-11-2010

Bestyrelseskursus Modul 2

06-11-2010 07-11-2010

Venstres Landsmøde

14-12-2010

Udvidet bestyrelsesmøde

11-01-2011

Bestyrelseskursus Modul 3

18-01-2011

19:00 22:00

Bestyrelsesmøde

10-02-2011

19:00 22:00

Generalforsamling Bjerringbro

01-03-2011

19:00 22:00

Bestyrelsesmøde

22-03-2011

19:00 22:00

Generalforsamling i Venstre i Viborg kommune

21

Tilmeldte

Odense

Alle

Tilmeldte

Gudenåhuset

Medlemmer

Medlemmer


Venstre i Viborg Kommunes hjemmeside

Klik ind på VIVKs hjemmeside på adressen: www.viborg.venstre.dk. Siden er altid opdateret med seneste nyt om organisationen, debatindlæg, invitationer til møder og arrangementer og navne på på alle organisationsfolk i VIVK o.m.m. Enhver kan bruge siden, deltage i debatten og bidrage med indlæg til hjemmesiden, sende aktiviteter til kalenderen o.s.v. Se på hjemmesiden hvordan. Indhold på forsiden: A: Medlemsnyt - Her kan seneste udgave samt tidligere udgaver læses og udskrives. B: Aktivitetskalender for VIVK. C: Intranet. Informationsområde specielt for organisationsfolk (kræver login). D: Menupunkter til de enkelte underafsnit/undersider. E: Sidste nyt og aktuelt. Webmaster i VIVK 22


Giv den blå farve et grønt pift! Læs og udskriv Medlemsnyt online på Venstre i Viborg Kommunes hjemmeside. For at skåne miljøet og nedbringe omkostningerne til trykning og distribution af Medlemsnyt anbefaler Venstre i Viborg Kommune og Medlemsudviklingsudvalget at man tilmelder sig det elektroniske Medlemsnyt. Man vil stadig modtage Medlemsnyt med posten såfremt man ikke tilmelder sig det elektroniske Medlemsnyt. Tilmeldingen foregår på hjemmesidens forside. Se forsiden på side 22 (grøn kasse i højre side lige over for denne artikel). Så snart Medlemsnyt er publiceret modtager de tilmeldte en adviseringsmail og kan gå direkte på hjemmesiden og læse/ udskrive Medlemsnyt. MUU har besluttet at køre en kampagne på hjemmesiden fra d.d. frem til 15. december 2010 og blandt alle tilmeldinger - i denne periode - trækkes lod om 3 flasker rødvin. Vinderen offentliggøres på hjemmesiden den 16. december 2010. Med venlig hilsen VIVK og MUU

Navn og mailadresse vil kun blive brugt til at udsende mails om Medlemsnyt. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre personer eller firmaer. Navn og mailadresse vil ikke være synlige for andre personer i de udsendte mails.

Tange Sø Hjemmeservice Hurtig og effektiv rengøring Kontakt Anne Mette Lorentzen Telefon: 86870484 eller 51207930 23


Returadresse: Fåredalvej 9 8830 Tjele

www.viborg.venstre.dk I tråd med tiden sparer foreningen lidt penge. Hvis du ønsker, kan du også modtage foreningens nyheds mail.

Medlemsnyt udgives af Venstres Kommune-forening i Viborg kommune ansvarshavende redaktør: Christian Friis Børsting Fåredalvej 9 8830 Tjele Christian.Borsting@agrsci.dk Deadline næste nummer: 2. Januar 2011 Skriv kort og klart max 1 A4 side i 12 pkt. skrift. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte længere indlæg. Billeder fra arrangementer evt. med et lille referat modtages også med tak. Tryk: Bjerringbro kontorforsyning. Oplag: 1300 24

Porto Porto Porto Porto

Vil du have medlemsbladet pr mail? Så gå på nettet og meld dig til på:

MEDLEMSNYT 2010-3  

VIVK medlemsnyt 201-03