Page 1

Medlems Nyt November 2009 I dette år forventes et underskud på næsten 100.000.000 kroner. til næste år forventes et underskud på 100.000.000 kroner i Viborg kommune. Dette underskud vil øges i de kommende år, hvis ikke der rettes op på økonomien. Det vil betyde, at vi ikke længere selv kan bestemme. Vi bliver af Borgmesterkandidat sat under administration af staten. Det må ikke ske. Ib Bjerregaard Derfor står det nye byråd overfor en kæmpe udfordring. Jeg agter derfor som borgmester at foretage nedenstående for at genskabe en fornuftig økonomi i Viborg kommune

De første 100 dage.

Vælger I mig som borgmester kan I forvente følgende tiltag til at genoprette økonomien i Viborg kommune.

HUSK! Valget til Byråd/ Regionen Tirsdag den 17. November

Indhold:

side

De 100 første dage V. Ib Bjerregaard

1-2

Valg til By– og regional-råd V. Henry Juul Nielsen.

3

Ventetider skal væk på sygehuse V. Anne V Kristensen

5

Mere frihed til kommunerne V. Erling Bonnesen.

6

16 Skarpe

7

Kandidater til Regionen

8

Venstres kandidater til KV 2009

10

Sæt Ib i Borgmesterstolen V. Kristen Pihl Lorenzen.

23

Møder og arrangementer

24


De første 100 dage gennemføres følgende: - Jeg vil indkalde til økonomiudvalgsmøde i den første uge af januar. - Jeg vil igangsætte og få udarbejdet et katalog med effektiviserings- og besparelsesforslag.

- Forvaltningerne laver konsekvensberegninger og beskrivelser for alle indkomne forslag. - Der iværksættes indtil videre budgetopfølgninger for hver måned i alle udvalg. - Der iværksættes budgetopfølgninger pr. kvartal for byrådet.

- Jeg vil få alle politikere, medarbejdere og samarbejdspartnere inddraget i udarbejdel- - Alle dagsordenspunkter beskrives med økonomisk konsekvens. sen af kataloget ved at indkalde deres forslag. Gode forslag til effektiviseringer belønnes. Inden ½ år: - Politikerne tager stilling til de forskellige - Jeg vil inddrage alle bestyrelser og MED- forslag i kataloget med henblik på indarbejdelse i budget 2011 og arbejder-udvalg i hele kommunen ved at overslagsårene. indkalde deres forslag til omlægninger og besparelser. - Der iværksættes planlægning af udbud på en række områder. Eksempelvis inden for - Alle må komme med forslag på alle forpark og vej. valtningsområder - også hvor man ikke selv er ansat. - Retningslinierne for reklamer revurderes med henblik på at få ekstraindtægter. - Jeg vil invitere arbejdsmarkedets parter såvel de faglige organisationer som erhvervslivet til at indgå aktivt i Senere: bearbejdning og fremskaffelse af forslage- - Der laves en langsigtet investerings og udviklingsplan for Viborg kommune. ne. Med venlig hilsen - De politiske udvalg drøfter og kommer med deres forslag til at genoprette kommu- Ib Bjerregaard Borgmesterkandidat. nens økonomi.

side 2


Formand for kommuneforeningen Henry Juul Nielsen

Valg til byråd og regionsråd Når du får dette blad i hånden er der mindre end 14 dage til, at vi alle skal være med til at bestemme hvem, der skal have sæde i byråd og regionsråd. Venstre i Viborg kommune har til dette kommunalvalg det bedste hold når vi ser på alder, geografi og erfaring. Et hold med en holdleder, der ikke blot er erfaren, men som også gennem den seneste byrådsperiode har forberedt sig grundigt på at skulle overtage borgmesterkæden. Det er nu vi har muligheden for, at sætte en borgerlig dagsorden i Viborg efter 20 års socialdemokratisk styre. Jeg skal derfor opfordre alle Venstres medlemmer, til at bruge deres demokratiske ret til at stemme den 17. november 2009.

I skal tillige opfordre naboer, familie, venner og bekendte til at gøre det samme og samtidig opfordre dem til at stemme på Venstre og gerne personligt på en de mage kandidater der er på Venstres liste. Som noget nyt til et kommunevalg i Viborg kommune er Venstres kandidater opstillet i alfabetisk orden efter efternavn, bortset fra borgmesterkandidaten, der står øverst. Jeg vil gerne på denne plads bringe en stor tak til de mange frivillige, der indtil nu og frem til valget gør en kæmpe indsats for at give Venstre et godt valg, dette kan hverken de eller vi gøre alene - det kræver vi står sammen. Jeg vil nu også opfordre til, at vi alle i de mange fora, hvor vi alle kommer opfordre til, at man stemmer på en kandidat på Venstres liste. Jeg vil ligeledes opfordre jer til at gå på Venstre i Viborg kommunes hjemmeside www.viborg.venstre.dk hvor der er mulighed for at se hvor og hvornår alle de mange arrangementer, som Venstres kandidater deltager foregår. Det er ligeledes muligt, at holde sig up-todate. Samtidig med kommunevalget er der også

side 3


et valg til Regionsrådet i Region Midt, et valg som indtil nu meget har drejet sig om placeringen af et nyt sygehus i Gødstrup, jeg skal ikke i dette skrift tale for eller imod denne beslutning, men blot opfordre til, at I denne gang stemmer på en lokal kandidat, således Viborg i den kommende periode vil være repræsenteret i Regionsrådet af en Venstre mand. Venstre i Viborg kommune har tre fremragende kandidater, Knud Erik

Navntoft, Esben Tøttrup og Flemming Jørgensen opstillet på Venstres liste til Regionsrådet. Så stem personligt på en af disse tre. Afsluttende vil jeg ønske alle partierne, der opstille til kommuneog regionsrådsvalget et godt valg. Når man vælger Venstre skal man huske, at vores helt grundlæggende værdier er:

Så er Medlemsnyt allerede tilbage igen for at piske stemningen op forud for valget. Det er nu, vi har behov for at ALLE vi Venstrefolk gi’r den et ekstra lille nøk for at få et nyt styre i Viborg og i Regionen. Snak med naboer, venner, kolleger og andre I mener, der kan indse, at det er tid for systemskifte. Til inspiration kan I læse om de mange engagerede kandidater her i bladet. Følg også med i slutspurten på www.viborg.venstre.dk. Meld dig til

nyhedsmailen på siden – så får du masser af nyheder. Endelig udsender Venstre en valgavis til alle husstande i kommunen. Spørg om naboen har lagt mærke til den!!! I næste nummer vil vi give plads til indlæg fra medlemmerne (se bagsiden)

Frihed, frisind og fællesskab

Med venlig hilsen MMU formand Christian Børsting

side 4


Af Venstres regionsrådsformandskandidat Anne V. Kristensen, gruppeformand i Regionsrådet Ventetider skal væk på sygehuse

2. EN BEDRE ARBEJDSGIVER -Hvis det skal lykkes for få alle stillinger besatte, skal vi være en bedre arbejdsgiver, der forstår, at vi skal tilbyde moderne og dynamiske arbejdspladser. På moderne arbejdspladser får personalet gode idéer, de har god mulighed for at aflevere idéerne, og de kan se deres idéer blive til virkelighed. Sådan skal Region Midtjylland være som arbejdsplads. Vi skal være bedre arbejdsgivere og sætte personale og ledelser fri for regler, der ikke kan forsvares og forklares.

Kun ET mandat skal flyttes, før regionsrådsformand Bent Hansen (S) har mistet sit flertal i Regionsrådet. Og selvfølgelig kan det lade sig gøre! Her er, 3. SUND OG STÆRK ØKONOMI hvad du får, hvis Venstre vinder valget, -Region Midtjylland har endnu ikke og jeg bliver ny regionsrådsformand: overholdt et eneste budget. Vi vil en stabil økonomisk situation og ikke skiftevis opog nedture. Vi vil fordele midler med Som Venstres bud på en ny regionsrådsformand er det mit mål at samle incitament til afdelinger og ikke som i dag med nul incitament. Vi vil lægge mere HELE regionen om en fælles vision. økonomi ud decentralt og indhente Venstres vision er klar. Vi har fire fokuserfaringer fra andre regioner og hospitaler punkter: Alle patienter skal kunne få kvalitets-behandling indenfor 30 dage i en og vi vil også bruge dem. region hvor alle stillinger er besatte og hvor økonomien er sund og stærk, og vi gør 4. VÆKST I HELE REGIONEN -Vi vil fortsat satse på at styrke HELE Region Midtjylland til en stærk vækstregion. Det er ambitiøst, og visionen beskæftigelse og erhvervsudvikling indenfor erhverv/sundhed, energi/miljø og bliver ikke til virkelighed på en uge. Men fødevarer. Det kræver lange seje træk at med mig som regionsrådsformand er det her, Region Midtjylland skal fokusere i de sikre beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland også efter finanskrisen, og det kommende år. kræver uddannelse, offentlig medvirken og finansiering i udvikling og forskning samt 1. VÆK MED VENTETIDER en god infrastruktur. Derfor er Kattegatbro -Vi holder fast i behandlingsgarantien på 30 dage. Det er en ret patienterne fik i 2007 og motorveje noget, vi fortsat vil presse Regering og Folketing til at investere i. og den ret vil vi ikke tage fra patienterne. Jeg kan love at Region Midtjylland igen kommer til at efterleve denne patientrettighed, hvis jeg sætter mig i formandsstolen. Der vil samtidig blive sat mål op for den ventetid, vi selv inde i systemet genererer, f.eks. skal henvisninger sendes inden 24 timer.


Mere frihed til kommunerne Grundlæggende udvikler alt sig bedst i frihed. Det er Venstres grundholdning. Vi mener, at man ved at sætte mennesker fri som oftest fremelsker de bedste ideer. Det skal vi huske på, når vi i det daglige laver politik. En af måderne at omsætte det på i praksis er ved, at man lokalt tager initiativet og bruger mulighederne i den nye forsøgsordning og anvender udfordringsretten til at søge om at gøre tingene på sin egen måde, hvis man lokalt har bedre ideer til at løse opgaverne og nå målene. Her i Danmark har vi et af verdens mest decentrale samfundssystemer. En meget stor del af de offentlige opgaver er lagt til kommunerne og på denne måde kommer de lokale beslutninger så tæt på borgerne som muligt. Samfundet har udviklet sig rigtig meget over de senere år. Derfor var det helt naturligt og nødvendigt at gennemføre kommunalreformen, som grundlag for at man fortsat kan have størst mulig lokal forankring og indflydelse på udviklingen og realiseringen af de lokale visioner og planer. Konkret handler det om videreudviklingen af velfærdssamfundet og her er de borgernære opgaver og serviceydelser helt centrale. Her er der også klare politiske forskelle på partierne. i Venstre sætter vi mennesket før

systemerne. Det omsættes i praksis gennem Frit Valg – ordninger og de lokalt udviklede mærkesager. Flere andre partier vil reelt afskaffe det frie valg, eller stærkt begrænse det. Venstre viser vejen til den bedste børnepasning, undervisning i skolerne og ældrepleje. Det dokumenteres gennem de foretagne tilfredshedsundersøgelser, hvor der er en høj grad af tilfredshed blandt brugerne. Her skal man lægge mærke til, at der er en forskel over til nogle af de mere generelle undersøgelser, hvor svarene kan variere afhængig af hvordan der f.eks. er spurgt. Kommunerne har fået mange nye opgaver, hvor der også er nok at tage fat på med f.eks. forebyggelse, det sociale område, arbejdsmarkedsområdet og planlægningsområdet, der giver mulighed for lokal indflydelse på områdets udvikling og dermed medvirke til skabelsen af fremtidens nye arbejdspladser. Lokal indflydelse og lokal styring kræver også lokale prioriteringer. Det bringer også emner som effektiviseringer, afbureaukratisering og regelforenkling ind på banen. Regeringen vil her senere på året spille ud med en afbureaukratiseringsplan, således at vi også kan få sat handling bag ordene på dette område. Netop her midt i finanskrisen kan vi konstatere, at det kommunale selvstyre er robust. Det giver både udfordringer og muligheder. MF Erling Bonnesen (V) Kommunalordfører


Venstres 16 skarpe Venstre i Viborg Kommune vil arbejde for og sikre, at: • • • • • • • • • • • • • • •

Alle borgere mødes med holdningen: " Hvad kan jeg gøre for dig" Fleksible pasningstilbud for børn skal være en selvfølge Der stilles en computer til rådighed for alle børn i folkeskolen fra 3. klasse Foreningslivet styrkes tillige med folkeskolens indsats for idræt og sundhed Fleksible omsorgstilbud skal være en selvfølge Der etableres flere leve-bo-miljøer Kommunens sagsbehandlingstid skal nedbringes Viborg skal være Jyllands vækstcenter med oplevelser, udvikling og muligheder Den aktive lokalpolitik skal styrkes i et godt samspil mellem borgere, virksomheder og det offentlige Kommunen bliver et grønt og bæredygtigt samfund med en visionær klima- og energipolitik Der oprettes sundhedscentre Indsatsen for beskæftigelse får topprioritet med afsæt i et kommunalt jobcenter Iværksættere skal have maksimal hjælp med henblik på at skabe flere arbejdspladser Økonomien styres forsvarligt og der er balance mellem indtægter og udgifter Hvor det er muligt, skal kommunale opgaver i udbud


Regionalrådsvalget 2009. Knud Erik Navntoft (6) Dyrlæge, Tjele Mærkesager: • Diagnosegaranti og diagnostisk præcision med efterfølgende hurtig behandling. • Let adgang til sundhedsvæsenet. • Rationel brug af alle ressourcer. • Udnyttelse af nye mediciner og teknologier til fordel for Patienterne. • • • • • •

Dyrlæge – specialpraksis i svinesygdomme 9 år i Tjele Kommunalbestyrelse – økonomiudvalg samt børne- og kulturudvalg Født i 1948 – opvokset på landejendom i Vestjylland Gift med Anne Mette, som er bibliotekar ved DJF i Foulum VI har 2 piger, som læser hhv. jura og molekylær biomedicin i København Fritidsaktiviteter er politik, hobbylandbrug med dyr og cykling

Esben Tøttrup (27) Gårdejer. Bjerring. • • •

.Regionaludvikling, med fokus på arbejdspladser. Uddannelse og forskning på internationale niveau. Sundhedsvæsen i brugerniveau.

Se også kandidater til byrådet!

side 8


Flemming Jørgensen (37) Pensioneret Oberst Som mange af jer godt ved , så har jeg haft en lang kariere i Flyvevåbnet , hvor jeg endte min karriere som Oberst. I de sidste mange år havde jeg min daglige arbejdsgang i Finderup bunkeren, hvorfra luftrummet over store dele af Nordeuropa kontrolleres. I de sidste 10 år af min kariere har jeg arbejdet enten for FN eller for NATO. Udover min uddannelse i Flyvevåbnet har jegt supperet min uddannelse med HD i organisation . Jeg har støttet VENSTRE i hele min voksne tilværelse , og været medlem af VENSTRE i Viborg i en del år. Jeg opstiller til Regionsrådet , idet jeg finder regionens opgaver meget interssante og meget væsentlige. Således vil det være meget væsentligt for et moderne Dansk samfund at vi har et velfungerende Sygehusvæsen . Men regionen har også andre opgaver . Regionen har således et meget stort budget og er således en meget væsentlig medspiller i det lokale samfund , jeg kan bare nævne Region Midt ca 30 000 ansatte . Som nogle af de områder hvor jeg har en klar holdning til tingene er : 1. Jeg ser det som en ubetinget fordel for alle patienter i hele Danmark, at der indføres et ensartet og fælles journaliseringssystem som selvfølgeligt skal være Data baseret , for ellers ville det næppe kunne fungere i vores moderne samdfund. Denne journal skal så kunne følge patienten fra det første besøg ved egen læge, til eventuel hospitalsbehandling, og sidst opfølgning ved egen læge efter udskrivning . Så et fælles dansk EDB baserte journaliseringssystem, det vil vær et kæmpe fremskridt ,og en af mine mærke sager. 2. Vedrørende dette punkt bedes i erindre mine mange år i Flyvevåbnet : Jeg synes ikke om det system med helicoptere til at transporter patienter fra de fjerntliggende områder til et Akut modtage hospital. Helicopter løsninger er alt for dyr og lidet effektiv. Her mener jeg at pengene ville være givet langt bedre ud ved at sikre en bedre dækning med godt udstyrede ambulancer. Dette var blot et par områder , hvor jeg har en mening , men generelt vil jeg være parat til at indgå i dialog med de andre valgte Regionsrådsmedlemmer om at skabe og udbygge et meget velfungerende Dansk sygehusvæsen. Når I skal sætte jeres kryds ved valget til Regionsrådet den 17 Nov , så vil jeg bede jer om at vurdere om Viborg skal have en VENSTRE kandidat som eventuelt kunne være mig .


Ib Bjerregård Borgmester kandidat. Viborg. 1. Som borgmester vil jeg gøre Viborg til en udviklingskommune. Bl.a. ved en målrettet indsats rettet mod erhvervslivet og give Viborg en stærkere profil i Danmark. Forudsætningen er bedre økonomistyring. 100 mio. i underskud i år.100 mio. i underskud næste år. Det går ikke i længden. Styr på økonomien. Det er forudsætning for udvikling. Og udvikling det skal vi have i Viborg kommune 2. Som borgmester skal Viborg kommune være serviceorienteret overfor borgerne. Jeg vil som borgmester lægge beslutninger ud til ansatte og decentrale institutioner. Det vil give tilfredse medarbejdere og betyde at borgere og virksomheder, der retter henvendelse til kommunen, kan få hurtig og klar besked. Alle skal mødes med holdningen. Hvad kan jeg gøre for dig? 3. Som borgmester vil jeg styrke de kommunale kerneområder. Efter 3 år med harmoniseringer og organisationsændringer er det nu tid til at løfte den kommunale service. Vi vil fjerne alle unødvendige regler og bureaukrati. Vi vil gennem udbud sørge for at få udført opgaverne til den rigtige pris. Det giver en bedre direkte service.


Holger Andersen Bestyrelsesformand. Rødkærsbro. Vi i Venstre har evnen og viljen til at lede Viborg Kommune. Vi er klar over, at borgerne har en berettiget forventning om, at storkommunen skal vise sin styrke og sikre, at kommunens medarbejdere motiveres til at yde deres bedste. Venstre vil bl.a. gennemføre en grundig afbureaukratisering, og vi vil sikre, at rationalet bliver anvendt, således at vore skatteindtægter dækker borgernes forventninger. Den politiske ledelse af Kommunen udføres dagligt af Borgmesteren, men det er også nødvendigt, at bl.a. jeg selv bliver valgt til Byrådet, således at jeg med min lokale baggrund og min erhvervserfaring fra Mita-Teknik kan arbejde for helheden i Viborg Kommune. Jo flere personlige stemmer - jo større bliver din og min indflydelse. Min personlige vision er: Tilfredse og aktive borgere som gennem lokalt engagement sikrer helheden, udviklingen og mulighederne i vores kommune. Jeg vil bl.a. arbejde for: Bedre borgerservice Udvikling i og omkring byerne Respekt for skatteydernes penge.

Torben H. Andersen Regnskabsansvarlig, Viborg. FOKUS PÅ FOLKESKOLEN - Spændende undervisning. Skoletavler og kridt er ikke længere den optimale undervisningsteknink. Vi skal sikre vores børn de bedste og mest attraktive vilkår ved inddragelse af teknologi i højere grad. - Niveaudelt undervisning. Begavede børn glemmes ofte i undervisning, lærerne skal uddannes i at spotte disse børn, så de bliver fagligt udfordret og ikke tabes socialt på gulvet. - Orientering via SMS. Udebliver en elev fra undervisning, skal skolen kunne sende en SMS til elevens forældre. Denne løsning giver lavere fravær, og lavere fravær betyder bedre uddannelse. ØKONOMISK ANSVARLIGHED - Fokus på udlicitering. Viborg ligger som nummer 85 ud af landets 98 kommuner, når det gælder om at sende opgaver i udbud. Vi skal være bedre til at spørge til prisen, så vi ikke bruger unødige skattekroner - Spar på unødvendige udgifter. En undersøgelse fra Elsparefonden viser at 40% af elforbruget på skoler foregår udenfor den normale undervisningstid. Elforbruget kan reduceres 20% med målrettede besparelser.


Steffen Andreasen Landmand. Vammen. Mit bud til det kommende valg er selvfølgelig først og fremmest løsningen af de bløde opgaver inden for børn, unge, skole/uddannelse og ikke at forglemme ældreområdet. Men det kan jo ikke stå alene. Der er mange andre opgaver, som skal løses sideløbende, og for mig at se kommer vi ikke uden om vindenergi og affaldsforbrænding. Disse to store indsatsområder kræver en visionær klima- og energipolitik. Vi skal i samarbejde med Silkeborg Kommune og affaldsselskabet L90 ha' bygget et kraft -varmeværk til forbrænding af 200.000 affald, i stedet for at fragte det til forbrænding i Esbjerg. Varmen skal fordeles til varmeforbrugerne i begge byer og evt. andre interesserede fjernvarmeforbrugere, og det bliver forbrugerne, der skal afholde udgifterne. Derudover skal vi i gang med en vindmølleplanlægning. Vi har længe undgået at få trukket placeringen af vindmøller ned over vore hoveder, men det bliver ikke ved. Vi skal og må deltage positivt i denne planlægning, ellers gør andre det for os. Ved en målrettet og seriøs behandling kan vi måske medvirke til at placeringen i vor kommune bliver til mindst gene for flest mulige.

Gudrun Bjerregaard Registeret revisor. Løgstrup. Jeg hedder Gudrun Bjerregaard, 56 år, gift med Ivan og bor i Løgstrup. Jeg er uddannet registreret revisor og ansat ved SKAT. Jeg genopstiller som byrådskandidat, da jeg ønsker at få indflydelse på forholdene og udviklingen i Viborg Kommune. Se min hjemmeside: gudrunbjerregaard.venstre.dk Politiske mærkesager: ansvarlig styring af økonomien, så Viborg Kommune fortsat er en aktiv og dynamisk kommune med vækst, udvikling og gode servicetilbud til borgerne og erhvervslivet pasningsgaranti for børn med fleksibel åbningstid og valgfrihed i pasningstilbuddet, så det passer ind i familiens ønsker og behov optimal faglig indlæring af skoleelever i gode fysiske rammer med udvikling af den enkelte elev på et højt fagligt niveau og med tidssvarende undervisningsmaterialer anstændig og værdig alderdom for ældre med pleje og omsorg og frit valg mellem offentlige og private tilbud samt etablering af flere leve-bo-miljøer økonomisk støtte til kultur - og idrætsområdet såvel til bredden som eliten samt anerkendelse til de frivillige naturlig udvikling af både by og land og en reel og synlig borgerinddragelse.


Allan Clifford Christensen Seniorsergent, Karup Driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed driftssikkerhed – driftssikkerhed - ærlig -driftssikkerhed driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed driftssikkerhed - driftssikkerhed – driftssikkerhed - visionær driftssikkerhed -driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed – driftssikkerhed driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed driftssikkerhed - flittig - driftssikkerhed - driftssikkerhed -driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed – driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - stædig - driftssikkerhed – driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed - driftssikkerhed og driftssikkerhed!!!!!!!!

Claus Clausen Gårdejer, Vestfjends. Den politiske skolesturktur er fastlagt, og vil ikke ændre sig nævneværdigt i de kommende år. Nu skal indsatsen for eleverne forbedres, så alle kommer bedst rustet ud af folkeskolen. - Undervisningen skal yderligere målrettes elevernes niveau med holddeling. - Elever med ekstra behov, skal tidligere have det rigtige tilbud. - Forældrene skal inddrages i problemløsninger. Flere uddannelses tilbud skal være mulige i Viborg Kommunens forvaltninger interesserer ikke borgerne, de ønsker at se kommunen som en helhed. Derfor skal vi servicere borgerne, så de ikke oplever forvaltningsskel. - Og der skal svares hurtigt på borger henvendelser - Kommunen skal være en samarbejdspartner og ikke en forhindring Vores idrætshaller skal udbygges. De kan i fremtiden give os, hvad forsamlingshusene gav da de blev bygget. - Kommunen og lokalområdet er partnere i udviklingen


Ole Engedal Salgsleder. Stoholm. Kommunen er et service organ, der er et til for borgerne og ikke omvendt. Vi skal lytte, forstå og skabe tillid for hinanden. Bedre og hurtigere service, hvor kvaliteten er i orden og så skal vi sikre os, at der i Viborg Kommune føres en økonomisk forsvarlig politik, der ikke slår en bremser i for udviklingen. Vi skal sikre os en ordentlig standard indenfor sygehus- og plejesektoren. Vi skal have respekt for det enkelte menneske og sikre os den optimale behandling med udgangspunkt i den aktuelle situation. Indenfor børnepasning og uddannelsesområdet, må vi ikke svigte, men også her gøre en indsats. Lærer og pædagoger, skal gennem dygtiggørelse klædes ordentlig på, så vi sikrer os at fremtidens unge får tilført den viden og de kompetencer, der giver dem selvværd, udstråling og udvikling i sådan en grad, at de er godt rustet til, at klare livets udfordringer.

Lea Flarup Lærer. Stoholm.

åbenhed - respekt - ligeværd

Lea Flarup har været med i politik i mere end 16 år, heraf 12 år i Fjends kommune og fire år som medlem af Viborg Byråd med perioder som socialudvalgsformand og som viceborgmester. Kerneområderne er Børne- og Ungdomsudvalget, Demokratiudvalget, Klagerådet og Beskæftigelsesudvalget. Og visionen for den altid aktive politiker og lærer er optimal borgerservice, hurtig sagsbehandling, borgerinddragelse og træffetid for borgerne.


Nina Hygum Advokat. Bjerringbro Jeg er 49 år, selvstændig advokat og bor sammen med Per og min yngste søn i Bjerringbro. De sidste 5 år før Bjerringbro kommune blev ”lukket”, var jeg medlem af Bjerringbro Byråd og havde min ønskepost, nemlig formand for Børne– og Kulturområde. Min største målsætning er at bidrage til de politiske beslutninger på en redelig og anstændig vis ud fra sund fornuft i tæt dialog med borgerne. Med min erfaring som formand for Bjerringbro Udviklingsråd gennem de sidste 3 år, vil jeg arbejde for en udvikling af Viborg kommune, der i højere grad end i dag – og i et langt hurtigere tempo - sker ved inddragelse af de mange ildsjæle i lokalsamfundene, herunder de mange frivillige indenfor foreningslivet. Viborg by er hovedstaden, men i tråd med Venstres motto ”vi står sammen om Viborg kommune” skal udviklingen ske i hele kommunen. Jeg vil endvidere arbejde for endnu større fokus på sund kost og bevægelse samt generelt for at få skabt gode kommunale rammer for borgernes oplevelse af forbedret livskvalitet.

Åse Kubel Høeg Sygeplejerske. Viborg. Efter 12 år i kommunalpolitik, de sidste 4 år som formand for socialudvalget, brænder jeg stadig for det sociale område. Jeg mener, at Livsglæde er en fundamental faktor i vor kommune både for borgere og ansatte. Livsglæde skabes altid i en positiv kombination mellem ledelse, ansatte og borgere. Politik skal være med hjertet, derfor banker mit hjerte fortsat for Viborg kommune. Jeg er stolt af Viborgs traditioner, sammenhold og dejlige natur, et fantastisk sted at leve og bo.. Men jeg mener, vi kan gøre det endnu bedre. Vi skal have skabt ,1. Lokale sundhedscentre. 2. Flere pladser på vores ældrecentre som leve/bo miljøer. 3. Bedre sammenhængskraft mellem de frivillige organisationer og kommunen. 4. Bedre tilbud til borgere med psykiatriske lidelser. Frihed for borgere og medarbejdere. Kommunens ansatte skal igennem god ledelse lettes for administrative byrder, dvs. have friheden til selv at tilrettelægge deres daglige arbejde, bedst for borgerne Læs mere : www.aasekubelhoeg .venstre.dk


Anders Korsbæk Jensen Landmand. Hvam, Aalestrup Jeg er bosiddende i Hvam nord for Møldrup. hvor jeg sammen med min kone Hanne, og en af vore 3 sønner driver et kvæglandbrug. Begrundelsen for at jeg har sagt ja til at stille op til byrådsvalget i Viborg kommune, er bl. a. at det altid har interesseret mig, hvordan vore fælles penge bliver brugt. For mig er det meget vigtigt, at vi yder så optimal en service som økonomien tillader indenfor de store kerneområder:børn, ældre og de svage i vort samfund. Sammen med kerneydelserne er udviklingen i de store landdistrikter i Viborg kommune, noget der ligger mig meget på sinde. Jeg vil altid kæmpe for en ligelig udvikling mellem land og by. Gode uddannelsestilbud til vore unge og muligheder for efter,-og videreuddannelse vil også have min store bevågenhed. Det burde være en selvfølge, at man fra kommunens side siger til vore godt 92000 borgere: Hvad kan vi gøre for dig ? Vi må aldrig glemme, at vi er til for borgenes skyld.

Ove Jensen Vicepolitikommissær. Ørum Alder: 56 år. Civilstand: Gift med Ruth der er områdeleder i Viborg kommune. 2 døtre der er sygeplejerske og humanforsker og barnebarnet Marius, 6 år. Beskæftigelse: Sektionsleder ved Viborg politi. Politisk erfaring:13 år i Tjele kommunalbestyrelse, Social-, Børn og kultur- og Teknisk udvalg. Mærkesager: Viborg Kommune: -Skal have en god økonomi. Det giver frihed. -Skal være til for ALLE borger ung som gammel. -Skal være en god bosætningskommune. -Skal være Jyllands vækstcenter. -Skal arbejde for flere og bedre cykelstier men -Skal også være fortaler for hærvejsmotorvejen. -Skal have de gode skoler, daginstitutioner og plejehjem. Alle disse ting og mange flere får vi når vi efter 20 år får et systemskifte i Viborg Kommune.


Ole Jespersen Speditør. Viborg. Ole Jespersen, speditør, 54 år. Min familie har været en fast bestanddel i Viborg by i mindst 150 år. Nogle kalder mig "Venstres bymand" og en af mine mærkesager er: Viborg by skal udvikles, men ikke for enhver pris. Viborg midtby trænger til fornyelse. Belægningen i Viborgs gågader er i meget dårlig stand. Hvad med Hjultorvet der bliver ødelagt? Trafikproblemerne bliver større og større, og intet gøres for at løse dem. Den gennemkørende trafik skal ledes udenom Viborg og trafikken til midtbyen skal begrænses. Her spiller evt. ny vej i banegraven, samt et muligt parkeringshus på arealet bag Landsarkivet en stor rolle. En ydeligere fortætning af midtbyen, skal i videst mulig omfang undgåes. Set i lyset af de store økonomiske problemer Viborg kommune står overfor i de kommende år, bliver hele midtbyen ikke ændret på en gang, men lad en "tænketank/byens borgere" komme med forslag til byfornyelse. Fornyelsen må så komme etapevis. Viborg skal være en by, man er glad for at bo og færdes i.

Kirsten Kjærgaard Freelance underviser. Hammershøj. Udnytte de til rådighed stående økonomiske og menneskelige ressourcer bedst mulig, i samarbejde med medarbejdere og brugere af de kommunale ydelser. Når der skal ske omprioritering af de økonomiske ressourcer, er det vigtigt, at der er tid til en proces, hvor medarbejdere og brugerbestyrelser, på de berørte områder kan inddrages, da de ved hvor der med fordel kan omprioriteres. Udvikling i landdistrikterne – ikke på bekostning af udvikling i Viborg, men et både og. Det er vigtigt for hele kommunen, at der er gode vilkår i landsbyerne, så det fortsat er attraktivt at bosætte sig i Viborg Kommune, også uden for Viborg By. Indretning af flere leve-bomiljøer for ældre, for at give mest mulig livsglæde til plejehjemsbeboere. Brugerdemokrati vedr. reklamefinansiering på alle tænkelige områder. Vi skal som ansvarlige politikere udnytte de muligheder der er for finansiering, herunder også reklamefinansiering af biler, busser, legepladser m.m, og det er de enkelte brugerbestyrelser, der bør træffe beslutning om hvad og hvordan. Åbenhed i den kommunale forvaltning, træffetid og spørgetid for politikere, hurtig sagsbehandling, svar på henvendelser. Kirsten Kjærgaard


Hanne Kristiansen Bagersvend. Skals. Jeg er født i Almind, syd for Viborg, i 1964. Er udlært bagersvend. Udover bagerfaget, deltager jeg i den daglige drift på vores landbrug i Skals. Gift og mor til to. Fritiden bruges div. bestyrelsesarbejde, sport, familie og venner. Jeg vil gerne arbejde for at vi alle kan have et værdigt liv i Viborg Kommune. Forskellige tilbud tilpasset børn, unge, ældre og borgere med særlige behov. Her tænkes bl.a. på boligforhold, aktiviteter og hjælpemidler. Uddannelse og dygtiggørelse af vore unge, da de er det råstof vi skal bygge fremtiden på. Jens Ingolf Nørgaard Markedsdirektør. Viborg. - Lad os aldrig glemme Venstres grundlov, hvor hvert menneske tager ansvar for sit eget liv ved også at tage vare på sin næste, der har behov for hjælp og vejledning for at få del i livets sande kvaliteter. - Viborg er kendt kloden over for vores grønne håndboldpiger, der danser livsglædens håndbolddans. Men Viborg har også en fantastisk grøn natur, og - ikke mindst - en lang række både offentlige og private virksomheder, der helt op på globalt plan er miljø og ressourcebevidste producenter af energibevidste løsninger. Det er et fantastisk grundlag for at manifestere Viborg som Danmarks grønne kommune. Både som image, som arbejdsplads og som investeringsobjekt er dette et BRAND af rang. - Når det gælder idræt, kultur og folkeoplysning er der den særlige menneskelige egenskab, at tilfredsstillelsen ved at yde sit bedste er den samme uanset hvilket nivaeu, vi hver især befinder os på. Om vi er elite eller begyndere er det lysten til at gøre hver vores bedste, der giver livsglæde. Kommunen skal skabe grundlaget ved at skabe gode rammer. Længe leve alle frivillige, der fylder rammerne ud. - Vil du vide mere: se www.jensingolf.dk

Tange Sø Hjemmeservice Hurtig og effektiv rengøring Kontakt Anne Mette Lorentzen Telefon: 86870484 eller 51207930


Anders T. Olesen Vicepolitikommissær. Mammen. Viborg Kommune har brug for et systemskifte, og det må være det primære mål med denne valgkamp, at vi får Ib Bjerregaard som borgmester i Viborg kommune. Foruden dette mål, så går Venstre til valg under sloganet – ” Vi står sammen om Viborg kommune”. Derfor ser jeg det som en opgave, at vi er med til at forbinde land og by, så kommunen kommer til at fremstå som en helhed. Der skal være muligheder for udvikling i landdistrikterne, hvor vi så vidt muligt skal fastholde de servicetilbud, som ligger i landsbyerne og landdistrikterne. Der skal være en tryghed i at bo alle steder i kommunen. Man skal ikke konstant være bange for, at levevilkårene bliver ringere. Derfor gælder det om, at vi kan fastholde bl.a. busdrift i landområderne, så vi kan være sikker på, at de unge mennesker fortsat kan komme ind til uddannelsesinstitutionerne i Viborg og Bjerringbro. Vi skal sikre, at vi fortsat har en god folkeskole, som er med til at give vores børn både faglige og sociale kompetencer. Der skal være en høj kvalitet af synlig ledelse på de enkelte skoler.

Jon Pugholm Afdelingsleder. Klejtrup. 57 år, gift og har 4 børn 17 år som kommunal politiker i Møldrup kommune Mine politiske fokus punkter • Arbejde for hele Viborg kommune, med særlig fokus på landdistrikterne. • Børnepasning, skoler og idrætsfaciliteter, fritid og kultur anser jeg specielt som mine mærkesager. • Det frie valg for de ældre ligger mig meget på sinde. Derfor har jeg blandt andet taget initiativ til et nyt friplejehjem. Ordentlig og fleksibel omsorg skal være en selvfølge for de ældre. • Kommunens økonomi skal styres forsvarligt, hovsa besparelser skal undgås. • Sagsbehandlingstiderne skal nedbringes. • Udvikling af landdistrikterne eksempelvis flere cykelstier og gode byggegrunde. Viborg kommune skal kendetegnes ved et dynamisk erhvervsliv. Kommunalpolitisk skal der bakkes op herom ved samarbejde og hurtig sagsbehandling.


Inge-Lise Sterup Salgsspecialist. Havredal Det er ved dette valg systemskiftet skal ske i Viborg. Og dette systemskifte ser jeg med Ib i borg- mesterstolen. Jeg synes, at vi med Venstres 16 skarpe har nogle rigtig gode budskaber, som vi i de næste 4 år skal forsøge at leve op til 100 %. Efter at have været med i politik siden 2001 og hele tiden siddet på bagsmækken, vil jeg rigtig meget glæde mig til, at komme med på førersædet. At kommunens kerneydelser skal være 100 % i orden kan ingen være i tvivl om, og det vil jeg rigtig gerne være med til at arbejde videre på. Det glade budskab, at alle borgere mødes med holdnin-gen ”Hvad kan jeg gøre for dig” ligesom bestræbelserne på at få etableret flere leve-bo-miljøer vil også stå rigtig højt på min prioriteringsliste. Der skal også være styr på økonomien, da det er den største forudsætning for at alle de øvrige ting kan fungere i dagligdagen. Kultur- og Fritid har altid stået meget højt på min prioriteringsliste og det vil den også gøre de næste 4 år. Viborg kommune bruger p.t. ca. 3,5 % af budgettet til Kultur- og Fritid og det synes jeg bestemt ikke er 1 kr. for meget, for uden et godt og stort udbud på fritidsområdet ja så tør jeg næsten ikke tænke på, hvordan verden så ud i dag. Seriøs – jordnær – fornuftig sæt X ved Inge-Lise Sterup

Claus L. Trencker Konsulent/revisor. Vejrumbro Jeg har en vision om, at Viborg Kommune skal være førende på skoleområdet. Kommunen skal udnytte mulighederne i at der er store og små skoler, land- og byskoler samt frie og kommunale skoler. Mangfoldighed og samarbejde skal udvikle hele skolesystemet. Jeg vil gerne, at der arbejdes med mere bevægelse i skolen, som en del at det der skal øge indlæringsevnen. Samtidig vil jeg arbejde for, at der er mulighed for højere og længere uddannelser i Viborg. Jeg vil være med til, at skabe et godt arbejdsmiljø i kommunen, således at der bliver frihed til at udvikle kommunen. Jeg har en grundlæggende holdning, om at man gennem denne frihed kan optimere den kommunale drift og skabe grobund for de kreative tanker, der kan udfordre den måde vi gør tingene på i dag. Målet er at diskutere udvikling og prioriteringer frem for besparelser og reduktioner. Jeg mener, vi politikker skal have modet til at tage de beslutninger, som gør at både vores medarbejdere og brugere vil være stolte af at arbejde/bo i Viborg Kommune.


Esben Tøttrup Gårdejer. Bjerring. Den 17. november er dagen, hvor det afgørende slag afgøres. Det er absolut den sidste dag hvor vi som kandidater ikke længer kan gøre en forskel. Dagen efter, den 18. november er der uden tvivl tømmermænd, enten som dem, efter champagne propperne, eller efter et nederlag. Et nederlag for mig er: at vi/ Ib ikke fik borgmesterposten, samt flere valgt ind, for Venstre, som vi er berettet til. Derfor kan jeg kun opfordre til, at I som medlemmer hjælper os kandidater til at yde den indsats som vi sådan har brug for. Vis naboer mfl. at I tror på, at tiden er inde til et skift. Dette skift skulle gerne banen vej, vej for en kommune som er meget mere visionær og har meget mere mod til nytænkning. Med disse 3 mærkesager som, udvikling, uddannelsescenter og oplevelser. Har jeg et godt bud på Viborg kommunes fremtid. Man kan læse meget mere, bl.a. omkring disse 3 mærkesager, under min ”profil” på www.viborg.venstre.dk samt de andre indlæg jeg har. Som kandidat håber jeg selvfølgelig at få det mandat fra jer, til at blive valgt, det stor ønske er, at det bliver et dobbelt valg. Mine fremtidsinteresser er ”politik” lokalt som Regionalt.

Armin Vakili Virksomhedskonsulent. Viborg. Politisk har jeg altid sympatiseret med Venstre, og har både direkte og indirekte været politisk involveret i min omverden. Jeg har deltaget i utallige debatter og møder og "blandet mig" fx. da jeg som udløber af muhammad-krisen foranstaltede en stor event med det formål at vise, at der er rigtig mange som går ind for ytringsfrihed og tog kraftig afstand fra afbrænding af vores flag og reaktionerne mod Danmark. Politisk vision: Viborg kommune skal være en hel kommune med udvikling af kulturlivet. Viborg-området skal være kendt som et sted, hvor det er interessant for erhvervsfolk at realisere ideer og invitere deres penge. Viborg skal være frontfigur til et godt sted at uddanne sig samt at trække spirende unge mennesker til området Personlige mærkesager: Udvikling af kulturlivet. Arbejdsmarkedet. Det sociale område


Johannes F. Vesterby Landmand. Løvel. Det er nødvendigt med flere praktikpladser. Mange kan nok huske krisen i 80èrne, hvor en del af de daværende unge, kom til at stå uden arbejde og uddannelse. Følgerne af enkelte af disse skæbner ses faktisk endnu. Derfor er det utrolig vigtigt at vi i den nuværende situation med finanskrise, forsøger at fastholde flest muligt af de unge i et job eller uddannelsesforløb. Det kræver flere praktikpladser, og det er selvsagt ikke let, når virksomhederne skruer ned for blusset. Derfor er det glædeligt at regeringen med sin ungepakke, har taget initiativ til at bl.a. at tilføre 1 mia. kr. til flere praktikpladser. Lokalt vil Viborg Kommune i et samarbejde med arbejdsmarkedets parter, Erhvervsrådet og Mercantec, forsøge at presse på, ved direkte henvendelse virksomhederne, for at synliggøre mulighederne for flere og mere fleksible praktikpladsløsninger. Det er jo selvsagt også i virksomhedernes interesse, at der står veluddannet arbejdskraft klar, den dag hjulene ruller hurtigt igen.

Bent Vestergaard Registeret revisor. Viborg. Nytænkning Efter 20 år med socialdemokratisk styre i Viborg Kommune er der behov en nytænkning. Udgangspunktet for enhver opgave skal være en liberal/borgerlig indstilling. Bedre service De store årgange fra efterkrigstiden er ved at nærme sig pensionsalderen. De mindste årgange fra 1980-erne er på ind på arbejdsmarkedet. Alene den udvikling stiller krav til stigende opgaver at løse for kommunen. Skatten holdes i ro Den stigende service kan finansieres på 2 måder. Enten større skatter eller større effektivitet. Jeg vil arbejde for at øge effektiviteten. Større handlefrihed Den enkelte medarbejder i kommunen skal have størst mulig handlefrihed i udførelsen af arbejdet. Frihed under ansvar er et godt princip. Erhvervslivet Alle kommunens indtægter kommer i den sidste ende fra erhvervslivet, som også af den grund skal sikres de bedste vilkår og udviklingsmuligheder. Økonomi Jeg vil arbejde for øgede anlægsinvesteringer, som er det eneste, der kan sikre fremtidig udvikling af kommunen. Finansieringen skal findes på driftsudgifterne, som ved nytænkning skal reduceres. Underskud på 100 mio. kr. i 2009 siger sig selv, at ”skeen skal over den anden hånd”.


Sæt Ib i Borgmesterstolen Nu nærmer vi os hastigt tirsdag den 17. november, hvor der er valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. I den forbindelse glæder jeg mig meget over, at der i sidste nummer af dette blad blev præsenteret en perlerække af stærke og engagerede V-kandidater med god geografisk fordeling i hele Viborg Kommune. Et kandidatfelt, der er fast besluttet på at leve op til mottoet "VENSTRE - vi står sammen om Viborg Kommune". I spidsen står Ib Bjerregaard, der har markeret sig som en meget arbejdsom og seriøs borgmesterkandidat, der vil føre en liberal politik med borgerne i centrum og sætte Viborg og Viborg egnen mere på danmarkskortet. Desuden er Ib i stand til at formidle et bredt politisk samarbejde i kommunen. Jeg opfordrer derfor alle Venstres medlemmer til at samle kræfterne om at sætte Ib i borgmesterstolen. Jeg føler, at Venstre generelt har rigtig godt bid her i kommunen. Men fangsten skal også hales i land, som vores tidligere formand, Uffe Ellemann-Jensen udtrykte det. Det kan vi kun, hvis alle Venstres medlemmer og tillidsfolk i alle lokalområder giver den en kraftig skalle op til valget. Lad os sammen vise engagement, begejstring og klar tale i

valgkampen. Det er nemlig forudsætningen for, at vi får vælgerne med os. De seneste folketingsvalg har vist, at Viborg kommune klart er en BLÅ kommune. Nu har vi muligheden for, at den blå farve også kommer til at skinne igennem til kommunalvalget. Husk også regionsrådet Jeg vil også gerne slå et kraftigt slag for, at vi her i kommunen får valgt en af vore tre dygtige kandidater i regionsrådet. Erfaringen viser, at det absolut ikke er ligegyldigt, om Viborg er repræsenteret i regionsrådet eller ej. Derfor er der god grund til, at vi også her lokalt engagerer os i regionsrådsvalget og bakker op om vore lokale kandidater. Som egnens folketingsmand har jeg haft et tæt og frugtbart samarbejde med de nuværende Vmedlemmer af kommunalbestyrelsen. Dette samarbejde ser jeg frem til at videreføre og udbygge efter valget den 17. november. Det er nemlig et godt og aktivt samarbejde på tværs af landspolitik og lokalpolitik, der giver konkrete resultater til gavn for vores del af landet. Jeg ønsker alle vore kandidater et godt valg. Husk: Hvor der er vilje, er der vej! Med liberal hilsen Kristian Pihl Lorentzen

Siden hans start i Folketinget i februar 2005 har vores lokale folketingsmand, Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen udgivet et ugentligt nyhedsbrev "NYT FRA TINGE". I nyhedsbrevet kan man læse om Kristians opgaver og oplevelser i Tinget, krydret med højaktuelle politiske kommentarer og vurderinger. For få uger siden kunne Kristian fejre 200 nummers jubilæum for nyhedsbrevet, der efterhånden bliver læst af mange viden omkring i landet. Nyhedsbrevet findes på Kristians hjemmeside www.kplorentzen.dk. Særligt interesserede kan tillige få nyhedsbrevet tilsendt pr. mail hver uge. Det kræver blot, at man sender en mail til Kristian - vkrlo@ft.dk - med ønske herom. God læsning. side 23


Returadresse: Batum Hedevej 1 8830 Tjele

Dato

Tid

Emne

Mødested

Deltagere

Venstre arrangement

Mathias Centret

alle

Vælgermøde

Viborg Seminarium.

alle

o 7. November 9. November

19.00

11. November

19.00 Tværpolitisk møde Vælgermøde

Foulum for.hus. Houlkærskole

alle

12. November

18.30 Lokal kandidat møde 22.00

Mønsted Kalkgruber

alle

Mathias Centret

alle

14. November

Fælle arrangement

17 November

Kommunalvalg

De fleste

Porto Porto Porto Porto Porto Porto

Kalender efterår 2009 opdateret på www.viborg.venstre.dk

Medlemsnyt udgives af Venstres Kommune-forening i Viborg kommune ansvarshavende redaktør: Henrik Balleby Batum Hedevej 1, Rødding 8830 Tjele henrik.balleby@danvet.com Deadline næste nummer: 15 Januar 2010 Skriv kort og klart max 1 A4 side i 12 pkt. skrift. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte længere indlæg. Billeder fra arrangementer evt. med et lille referat modtages også med tak.

MEDLEMSNYT 2009-3  

VIVK MEDLEMSNYT