Page 1

Information fra Venstre i Viborg Kommune

Kristian klar til ny Tørn

Årgang 2 nr.: 4

Af Kristian Pihl Lorentzen (MF) valgt for Venstre på Viborgegnen December 2007 E f t e r e n begivenhedsrig og synlig valgkamp u n d e r d e t gennemgående slogan ”Hvor der er VILJE, er der VEJ”, er jeg klar til en ny tørn på tinge. Jeg blev genvalgt med 6.907 personlige stemmer, hvilket gav mig det 4. kredsmandat ud af 6 i Vestjyllands Storkreds. I lyset af den nye og meget store storkreds og det Indhold:

side

Kristian klar til ny Tørn

1

Midtvejs - to år gået - to år tilbage

2

Midtvejsstatus

5

Orientering fra LOF

6

Styr på Energien

7

Nyt fra Viborg Venstre

8

Nekrolog Knud Møller Jensen

10

Ingen afstemning om EU-traktat

10

Eskalerede priser på Erhvervsjord

11

Møder og arrangementer

12

m eget s tærk e V-k andidatf elt i storkredsen, er jeg særdeles tilfreds med dette resultat. Jeg vil gerne benytte denne anledning til at rette en varm tak til de mange V-medlemmer på Viborgegnen, der har bakket mig op i valgkampens hede. Tak til de mange, der tog del i mine valgkampaktiviteter. Tak til de mange, der gav et frivilligt bidrag til min valgkamp - uden pengemidler går det ikke. Tak til Venstres Ungdom for en kanongod opbakning og jeres friske liberale pust i valgkampen. Og ikke mindst, tak til de V-organisationsfolk, med Vagn Aage Kjeldsen i spidsen, der har knoklet i snesevis af timer for at få mig genvalgt. Jeg vil gøre mit bedste for at leve op til den viste tillid. Bro mellem Borgen og Viborg I det fortsatte arbejde på tinge vil jeg bestræbe mig på at bevare og styrke kontakten mellem Christiansborg og venstrefolk og andre gode samarbejdspartnere på Viborgegnen. Det vil jeg gøre ved at deltage aktivt i lokale møder, ligesom ingen vil kalde forgæves på mig som oplægsholder i foreninger, klubber m.v. Desuden sætter jeg stor pris på de mange besøgende, som jeg modtager og viser fortsættes side 4

side 1


Midtvejs - to år gået - to år tilbage Af Ib Bjerregaard Der er tradition for, at der i Venstre midtvejs i den k o m m u n a l e valgperiode holdes n midtvejsevaluering over byrådsgruppens arbejde. Som leder af gruppen opfatter jeg det næsten som en form for eksamen vurderet over 2 års indsats. Den 26. november var ca. 60 medlemmer af Venstre mødt frem for at give ros og ris til byrådsgruppen. Forskellige indlæg på mødet tyder på, at indsatsen blev godkendt. Der kom flere gode råd til de næste par års arbejde. Blandt andet samarbejdet med de borgerlige partier blev berørt. Her kunne jeg oplyse, at der var et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Men med Konservative var det sværere i den situation, vi har været i med skolestrukturdiskussionen. Her har de konservative været helt enige med socialdemokraterne i at centralisere og lukke skoler. Politisk holdningsmæssig har de lokale konservative så også støttet større stigninger på både indkomst skat og grundskyld – stik imod de landspolitiske udmeldinger. Jeg håber at de lokale konservative vil nærme sig den landspolitiske linie. Det vil kunne betyde et tættere politisk samarbejde frem mod næste valg. På det personlige plan er der

ingen mislyde. Men politisk har vi i Venstre den holdning, at nok skal vi samarbejde og det endda meget gerne. Men ikke for en hver pris. Det betyder, at der for os er en grænse for, hvor langt vi vil strække os i forhold til den politik, vi står for, gik til valg på og derved lovede vælgerne forud for sidste valg. Samarbejdet i gruppen de første 2 år. Venstres 10 byrådsmedlemmer er ret forskellige. Det betyder, at vi får nogle gode diskussioner, hvor vi hver især lægger vægten på noget forskelligt. Den forskellighed af interesser og kompetencer er vi blevet rigtig gode til at udnytte efterhånden, som vi har lært hinanden at kende. Jeg er som leder af byrådsgruppen tilfreds med den enighed, vi har opnået i de store sager. For mig var det især det første år vigtig at give plads til de forskellige mærkesager, det enkelte medlem havde stået for i sit gamle virke. Efterhånden i dette år er de gamle sager blevet færre og i alle de nye sager har der i gruppen været næsten fuld enighed. Vel at mærke uden at nogen er banket på plads. Det ser jeg som en styrke for de kommende 2 år. Når vi starter en diskussion, kan der i gruppen sagtens være forskellige holdninger. Men når vores fælles holdning så er opnået. Så har alle bakket op om den. Bedste eksempel har været skolestruktur diskussionen. Her har der været 100 % fortsættes side 3 side 2


fodslag i gruppen. Og tror jeg til stor overraskelse for pressen og de øvrige partier. De kommende 2 år Der bliver nok at tage fat på i de kommende 2 år for byrådets medlemmer. Aktuelt er der for Viborg by igangsat diskussionen om en kommende Midtbyplan for Viborg. Denne sag vil vi fra Venstre engagere os meget i. Det var faktisk os, der helt tilbage før valget påpegede nødvendigheden af en sådan plan for Viborg by. Den skal ses som en forløber for den ko mmende kommuneplan. Også her vil Venstre markere sig. Vores vinkel vil være udvikling i hele kommunen. Vi har ikke brug for unødvendig centralisering. Omvendt skal vi selvfølgelig anerkende Viborg bys status som drivkraft for kommunen og ligeledes Bjerringbro som den suverænt næststørste by. Netop dette betyder en særstatus for disse 2 byer. Især byudviklingen omkring Viborg er noget kompliceret. p. g. a. blandt andet naturinteresserne. Meget interessant er området ved Søndersø. Her kunne vi meget godt tænke os en plan for hele området fra søens bred og ud til Århusvej.

Vi ser gerne dette område som et samlet byudviklingsområde, hvor der tages særlige hensyn til naturværdierne i området. Dette kunne ske ved at lave en konkurrence, hvor flere landskabsarkitekter kunne komme med et bud på, hvordan dette så kunne ske. Jeg mener, det vil være ærgerligt med et traditionelt villakvarter i netop dette område. Her har vi en chance for at lave noget særligt, der kan tiltrække borgere fra både Århus og Silkeborg. Et andet område vi får fokus på er økonomien. Her skal vi for at få råd til udvikling, som vi ønsker, til at holde igen på driftsudgifterne. I dette vil en større fokus på udbud være noget af Venstres indspark. Lad mig her på tærsklen mellem at se 2 år tilbage og 2 år frem minde alle medlemmer om, at der er under 2 år til næste byrådsvalg. Er der nu interesserede, der læser dette og tænker. Hvor ville jeg gerne ind og tage del i byrådets beslutninger. Jeg har en masse gode ideer. Ja så er det bare at ringe til mig. Jeg anviser gerne en mulighed for indflydelse allerede nu - via en af Venstres baggrundsgrupper.

Tange Sø Hjemmeservice Hurtig og effektiv rengøring Kontakt Anne Mette Lorentzen Telefon: 86670484 eller 51207930

side 3


……...fortsat fra forsiden rundt på Christiansborg, mens vi får en god snak om aktuel politik. Tøv ikke med at arrangere ture til Folketinget - jeg skal nok bakke det op. Endelig vil jeg fortsætte med at udgive mit ugentlige nyhedsbrev, "Nyt fra Tinge", der i dagbogsform fortæller om mine aktiviteter og opgaver på tinge, krydret med aktuelle politiske kommentarer og meldinger. "Nyt fra Tinge" kan findes på min hjemmeside www.kplorentzen.dk Spændende opgaver forude Næst efter selve valgresultatet, er det mest spændende vel nok at få tildelt de politiske opgaver i folketingsgruppen. Det sker efter aflevering af en ønskeseddel, hvorefter det er op til den valgte gruppebestyrelse af få kabalen til at gå op. Jeg må tilstå, at jeg er særdeles tilfreds med de opgaver, jeg skal løse i de kommende år. Mit højeste ønske var at fortsætte som trafikordfører, der er et meget vigtigt og synligt tillidshverv i gruppen. Ikke mindst i de kommende år, hvor vi skal gennemføre endog meget store i n v e s t e r i n g er i d e n t r af ik a l e infrastruktur. Jeg er meget glad for, at gruppen genvalgte mig til denne krævende tillidspost. Jeg glæder mig også over at skulle fortsætte mit arbejde i Forsvarsudvalget. Ikke mindst med blikket rettet frem mod det kommende forsvarsforlig, der ikke er helt uden interesse for

Viborgegnen. Jeg er også utroligt glad for mit nye hverv som medlem af det energipolitiske udvalg - et område, der vil få stor betydning her på egnen i lyset af den høje prioritet, som klima og energi har fået. Endelig er jeg glad for at kunne bruge min internationale erfaring til løsning af opgaver i NATO's parlamentariske forsamling og som formand for Dansk Interparlamentarisk Gruppe. Her følger en komplet oversigt over mine nye opgaver på tinge: - Medlem af Trafikudvalget (Venstres hovedordfører på området). - Medlem af Forsvarsudvalget - Medlem af Energiudvalget - Stedfortræder i Udenrigspolitisk Nævn. - Stedfortræder i Udenrigsudvalget Formand for Dansk Interparlamentarisk Gruppe - Stedfortræder i NATO's Parlamentarisk Forsamling. Afslutningsvis vil jeg slå fast, at Venstres medlemmer aldrig bør tøve med at kontakte mig med gode råd og ideer. Kun de færreste politikere er omvandrende orakler uden mulighed for at fejle og træde ved siden af. Nej, vi politikere har hele tiden brug for at blive f odr et m ed for s lag og tilbagemeldinger fra virkelighedens verden - den uden for Christiansborgs tykke mure. Endnu engang tak for den store opbakning ved valget!

side 4


Midtvejsstatus af Anders Jensen, formand for Venstre i Viborg Kommune Den 26. november holdt Venstre i Viborg Kommune midtvejsevalueringsmøde med byrådsgruppen. Mødet var åbent for alle medlemmer, og der mødte godt 60 medlemmer op, som medvirkede til en livlig debat. De seks politiske baggrundsgrupper kom med hvert deres indlæg, hvor de bedømte hvordan handlingsprogrammet fra sidste valg var blevet ført ud i livet. Samtidigt blev der også set frem på de sidst to år i denne valgperiode, og givet gode råd til hvordan den skal bruges af byrådsgruppen.Der var generelt tilfredshed med byrådsgruppens arbejde, og derudover kom der flere gode idéer til politiske udspil de kommende år. Ikke mindst blev der slået til lyd for, at den borgerlige fløj bør stå mere samlet frem mod næste valg, hvilket er en nødvendighed, hvis der skal kunne samles et borgerligt flertal til næste kommunalvalg. Dette burde absolut være muligt, når man ser på stemmetallene fra det netop afholdte folketingsvalg, hvor der var et klart borgerligt flertal i Viborg Kommune.Som beskrevet bliver der allerede set frem mod næste valg i

november 2009. Dette gælder også for bestyrelsen, hvor planlægningen af opstillingsmøderne er godt i gang. På næste generalforsamling d. 6. marts 2008, skal der iflg. vedtægterne tages beslutning om procedure og tidspunkt for opstilling af kandidater og proceduren for udarbejdelse af handlingsprogram. Bestyrelsen mangler at finpudse forslaget, der skal fremlægges på generalforsamlingen, men er kommet så langt, at det foreslås at spidskandidatopstilling skal foregå d. 29. april 2008, og at opstilling af de øvrige kandidater skal foregå i foråret 2009. Jeg vil derfor anbefale allerede nu at notere de to datoer for generalforsamling og spidskandidatopstilling, så man får mulighed for at gøre sin indflydelse gældende her. Der vil naturligvis senere blive annonceret yderligere om disse møder. Dermed vil der også i det nye år være spændende politiske møder i sigte, og alle medlemmer ønskes hermed et godt og liberalt nytår.

Anette og Svend Bundgaard Kør dansk

Østergade 20 9632 Møldrup

Salg af brugte biler - Udlejning og salg af trailere side 5


Orientering fra LOF VIBORG af Birthe Pedersen

Julen og et forhåbentlig nyt og positivt år står for døren. For LOF Viborg venter der igen nye og spændende udfordringer. Vi har i skrivende stund netop ansat vor nye skoleleder. Birthe Nørskov tiltræder den 1.2.2008 og bestyrelsen glæder sig til i samarbejde med Birthe at tilbyde vore kursister såvel fritids-undervisning af høj faglig kvalitet som undervisning indenfor specielle områder som bl.a. ordblinde-undervisning. Birthe Nørskov er bosiddende i Tapdrup og har tidligere undervist inden for flere forskellige skoleformer. Bl.a. Bjergsnæsskolen – Viborg Ungdomsskole – Sprogcenter Randers samt nu VUC Silkeborg, så

Birthe har en bred vifte at byde ind med. Vi har indledt samtaler med AOF og øvrige ligestillede skoleformer om etablering af et ”Folkeoplysningens hus” bl.a. i et lokalefællesskab. Etableringen er indledt med Viborg Kommune som positiv medspiller. ”Huset” skulle gerne være etableret sommeren 2008 så et nyt og spændene program med en bred vifte af fag- og kompetencegivende undervisningstilbud er klar efter sommerferien 2008. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et rigtig godt og aktivt 2008. På bestyrelsens vegne Birthe Pedersen

Flemming´s Frisørsalon Møldrup 8669 1010 Søndergade 4 side 6


Styr på Energien af Kristian Pihl Lorentzen (MF) Som nævnt i et andet indlæg her i bladet, glæder jeg mig meget til arbejdet i f o l k e t i n g e t s energipolitiske udvalg. Det er hævet over enhver tvivl, at netop dette område vil få stor politisk bevågenhed i de kommende år. Ikke mindst i lyset af den accelererende klimadebat og det kommende klimatopmøde i København i 2009. Som en ledetråd for mit energipolitiske virke, vil jeg medvirke til at finde og fremme miljørigtige løsninger, der samtidig sikrer billig og sikker energiforsyning til borgerne og virksomhederne. Det n ye r eg er i ngs gr un d la g, "Mulighedernes Samfund", er sprængfyldt med klare målsætninger og fremadrettede initiativer. Et af de væsentlige afsnit i dette politiske arbejdsprogram handler om klima- og energipolitik. Det meget langsigtede mål er, at Danmark bliver helt uafhængig af fossile brændsler som olie og gas. Også af sikkerhedsmæssige grunde, så vi ikke er afhængige af energiforsyning fra R u s l a n d o g M e l l em ø s t e n . E t mellemfaldende mål er, at den vedvarende energi udgør mindst 30 pct. af energiforbruget i 2025 - en fordobling i forhold til det nuværende niveau. Desuden vil vi gå målrettet

efter en mere effektiv udnyttelse af energien gennem udnyttelse af ny tek nologi og større fokus på energiforbruget omtanke ved ny- og ombygninger. Endelig vil den offentligt f i n a n s i e r e d e f o r s k n i n g i n ye energiteknologier blive fordoblet, så den når op på 1 mia. kr. om året i 2010. Et af de konkrete tiltag for at nå dette mål er oprettelse af et nyt center for klimaforskning. Herom hedder det bl.a. i regeringsgrundlaget: "Regeringen vil derfor oprette et tværfagligt klimaforskningscenter, der skal integreres i et af de nye store universiteter, og skal fungere i et tæt s am ar bej de m ed ek s is ter ende forsknings-og vidensmiljøer på området" (citat slut). Jeg har før peget på det oplagte i, at Viborgegnen byder offensivt ind på netop energiområdet. Det er helt oplagt i lyset af de mange kapaciteter og den viden, som egnen a l l e r e d e b e s i d d e r i k r af t a f forskningscentret i Foulum under Århus Universitet kombineret med fremsynede private virksomheder som fx. Grundfos, Samson, Vestas og Dantherm. Dertil kommer Naturgas Midt-Nord, der formentlig ikke viger tilbage fra at udnytte nye teknologi og gå nye veje i de kommende år. Det kunne eksempelvis være med hensyn til at supplere den normale naturgas i fortsættes side 9 side 7


Orientering fra Viborg Venstre fra formanden, Henry Juul Nielsen I skrivende stund er vi tæt op under jul og året 2007 er gået på hæld. Indledningsvis vil jeg gerne takke Venstres medlemmer for et godt år og ikke mindst de, der har støttet ved at stemme på Venstre eller på anden måde har hjulpet Venstre i året der gik. 2007 blev et år hvor vi har haft valg til Folketinget samt midtvejevaluering. Hvis jeg tager Folketingsvalget først, så gav dette genvalg til Kristian Pihl Lorentzen, et stort tillykke til ham. Ses der på resultatet så fik Venstre 39,1 % af stemmerne i Viborg kommune mod 33,1 % i 2005. Valget gav derfor en tro på, at efter kommunevalget i 2009 er målet om, at Viborg kan få en Venstre borgmester nået. Dette kræver foruden vælgernes opbakning, at vi i Venstres vælgerforeninger står sammen og trækker på samme hammel, kun ved fælles hjælp når vi målet om at besætte borgmesterposten. Jeg kan indestå for, at både bestyrelsen og jeg vil gøre vores yderste for at støtte op om målet. I forbindelse med valgaftenen havde bestyrelsen for Venstre i Viborg inviteret til valgaften i Tinghallen. Et halvt hundrede medlemmer og andre havde valgt at tilbringe deres valgaften i hinandens selskab i Tinghallen, det blev en aften hvor samværet og hyggen var i højsædet, en god måde at slutte en god dag på. Jeg vil gerne takke de, der fandt

vej til Venstres valgaften og håber vi kan få skabt en tradition, at Venstre i forbindelse med valg slutter valgdagen i fællesskab. Midtvejsevaluering blev afholdt sidst i november måned som et medlemsmøde for alle kommunes Venstre folk. Midtvejsevaluering tog sit udspring i Venstre i Viborg kommunes baggrundsgrupper, der hver især redegjorde for hvad der havde været arbejdet med inden for baggrundsgruppens område. Der var en meget stor opbakning til Byråds gruppens arbejde i den forgangne byrådsperiode. Fra baggrundsgruppen vedrørende erhverv- og beskæftigelse så man gerne at, Venstre arbejde for at få flere OPP (Offentlig Private Partnerskaber) samt udlicitering af kommunale opgaver. Ikke for enhver pris, men der hvor kommunen kan få en eller flere fordele i form af f.eks. mere kvalitet for de samme penge eller en besparelse ved udførelsen af opgaven. December er også måneden hvor man får mulighed for at se på det kommende år og for Venstre byder 2008 på opstilling af s p i d s k a n d i d at , u d ar b ej d e l s e a f handlingsprogram for den kommende byrådsperiode 2010 – 2014. Jeg skal derfor opfordre Venstres medlemmer til at tage del i processen med at udarbejde et nyt handlingsprogram, tillige vil jeg gerne at medlemmer vil pege på sager eller områder, som de mener side 8


….,Orientering fra Viborg Venstre fortsat fra side 8 Venstre skal arbejde med i den resterende større kreds, det er nu vi skal forberede os del af indeværende byrådsperiode. på kommende valg til både Folketing, Forslag kan sendes til enten mig eller Regionsråd og Byråd. gruppeformanden Ib Bjerregaard. Vi i Venstre i Viborg har det mål, at Afsluttende vil jeg igen opfordrer alle Viborgs næste Borgmester er en Venstre Venstres medlemmer i Viborg til, at Borgmester og at det er imellem valgene engagere sig lokalt i grundejerforeningen, et valg skal vindes. børnehavens og skolens forældrebestyrelser, den lokale idrætsklub Alle medlemmer ønskes en glædelig jul ja alle steder hvor borgerdemokratiet samt et godt nytår 2008 – jeg glæder mig udleves i fuldt flor, således de værdier, allerede til at møde jer, i mange som vi i Venstre står for udbredes til en forskellige sammenhænge.

Telefon: 87511200 Telefax: 86863393 www. hp-elservice.dk

Aut. El installatør - Alt i køl frys - Tele Data …..Styr på energien fortsat fra side 7 rørnettet med biogas fra gylle eller andre gode gasser. Der er givetvis også en udfordring i at få etableret et moderne stort anlæg til afbrænding af affald her på egnen, frem for at køre det helt til Esbjerg - med deraf følgende overforbrug af dieselolie. Jeg vil derfor opfordre til, at vi samler alle gode kræfter her i regionen og her på egnen til at tage bestik af regeringsgrundlagets klare ordlyd omkring energi og klima. Lad os

arbejde sammen og få del i det nye nationale center for klimaforskning som en integreret del af Århus Universitet. Sammen med Silkeborg og Skive har Viborgegnen rigtig meget at byde ind med. Lad os dog gøre det - i et tæt samarbejde på tværs af offentlige aktører og private virksomheder. Der skal altid smedes, mens jernet er varmt. Det gælder også når vi skal satse på at få ny energi på banen!

Venstre i Viborg Kommune har egen hjemmeside. Brug den og se seneste nyheder om politik, møder og arrangementer. Gå ind på: http://venstreiviborg.dk

side 9


Nekrolog - Knud Møller Jensen I anledning af Knud Møller Jensens død har formanden for Tjele Venstre, Birthe Bak Lützhøft indsendt følgende mindeord på sin bestyrelses vegne: Det var med sorg at vi i november modtog meddelelsen om Knuds pludselige død. Knud var et værdsat bestyrelsesmedlem af Rødding Venstrevælgerforening, og efter fusionen i 2005 fortsatte han i Tjele Venstres bestyrelse. Knud løste de pålagte tillidshverv i bestyrelsen med flid og omhu, og man gik aldrig forgæves til Knud for hjælp. Dog mærkede vi i forbindelse med valget at tidens tand trykkede, da han for første gang bad sig fritaget for at være med i det krævende valgarbejde med bl.a. ophængning af plakater og deltagelse i

valgarrangementer. Knud engagerede sig i samfundet og borgerne. Hvis han følte/mente, at mennesker blev behandlet dårligt af systemet, var han den, der engagerede sig 100 %, og der blev skrevet breve og læserindlæg om den aktuelle sag. Han kendte om nogen den direkte vej til den ansvarlige minister, og gav aldrig op, selv en højesteretsdom anerkendte han ikke, da den gik hans holdning imod. Vi er mange, som vil komme til at savne Knud og hans ildhu. Æret være Knuds minde

Ingen Folkeafstemning om EU-traktaten af Steffen Nørregaard Den nye Lissabon traktat er netop underskrevet. Den skal ikke til folkeafstemning. Der er ingen afgivelse suverænitet i traktaten, og derfor kan Folketinget ratifisere Lissabontraktaten med simpelt flertal. Det er korrekt, at Lissabontraktaten ligner den forkastede forfatningstraktat. Men der er fjernet 9 punkter, som indebar principiel suverænitetsafgivelse. I modsætning til forfatningstraktaten, der var helt ny, er Lissabontraktaten en tilføjelse til de eksisterende traktater, og EU samarbejdsgrundlag er derfor et meget kompliceret sæt af traktater, som det tager rigtig lang tid at sætte sig ind i, og som derfor indbyder til den sædvanlige dogmatik fra EU negative kræfter. Ratificeringen bør derfor overlades til juristerne og Folketinget.

Derimod er tiden løbet fra vore undtagelser (ofte misvisende benævnt forbehold). Det retslige forbehold er en klods om benet på dansk politi, når vi skal stoppe terrorister før det er for sent, og når vi skal samarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Det militære forbehold betyder, at vi ikke kan deltage i fredsbevarende operationer ledet af EU, og Euro undtagelsen betyder, at vi skal rette os efter anvisningerne og korrigere vores rente i overensstemmelse med beslutningerne i Den Europæiske Centralbank, men vi har ingen indflydelse på beslutningerne. Danmark skal være fuldt integreret medlem af EU. Vi skal snart stemme om ophævelse af de danske undtagelser - og det er på tide!! side 10


Viborg Byråd eskalerer priserne på Erhvervsjord Venstre er imod!! af Venstres gruppeformand Ib Bjerregaard

Et flertal i Viborg byråd vedtog på den lukkede del af byrådsmødet, at erhvervsjord i Viborg kommune skal stige med op til det tredobbelte af det det hidtil har kostet. Det sker i Mønsted andre steder er prisstigningerne på mere end det Dobbelte af den oprindelige pris. Venstre stillede på byrådsmødet et ændringsforslag, der ville betyde differentierede priser efter hvor de ligger i kommunen. Forslaget lød, at priserne fastsættes således: * Viborg og Karup område A: Som anført i bilag nr. 2 ( fra 225-400 kr.pr m2) * Bjerringbro, Karup område B og C, Møldrup Erhvervspark og Stoholm: 150 kr./m2 * Rødkjærsbro, Møldrup Nørregade, Karup Industrivej: 125 kr./m2 * Øvrige områder: 60 kr./m2 * Ved nye udstykninger: Kostpris, og at der gennemføres udbud med de foreslåede mindstepriser.

Dette forslag støttede Dansk Folkeparti. De øvrige stemte imod. Det betyder, at flertallet nu har besluttet, at mindsteprisen for erhvervsjord overalt i Viborg kommune bliver 175 kroner. Venstres gruppeformand Ib Bjerregaard udtaler i den anledning: " Det er et helt forkert signal, flertallet hermed sender til mindre erhvervsdrivende og lokale håndværkere. Det er nemlig typisk disse, der etablerer sig i de mindre byer. Vi finder det derfor direkte erhvervsfjendsk med disse horrible prisstigninger og fatter ikke hvordan både socialdemokrater, radikale og konservative kan støtte noget sådant". Han fortsætter: " I Viborg og på de øvrige meget attraktive erhvervsarealer i eksempelvis Viborg, Bjerringbro og Karup kan det bedre forsvares med de højere priser. Dog er vi også betænkelige ved fordobling af prisen i Bjerringbro. Derfor foreslog vi også et udbud. Så ville vi senere kunne fastsætte mindre priser, hvis ikke de nu foreslåede kan opnås" Også enkelte priser for boliggrunde er steget meget, her fik vi dog begrænset prisstigningerne så meget ved at gå med i et kompromis, at vi fandt den opnåede indflydelse tilstrækkelig til at indgå i samarbejdet. Havde vi ikke gjort det, ville mindsteprisen for en boligbyggegrund have været 200.000, hvilket vi mente var alt for meget for visse grunde. side 11


Tjele Venstre

Venstre i Viborg Kommune

Generalforsamling Tjele Venstre

Ordinær generalforsamling

Åhuset i Vejrumbro

Tirsdag d. 6. marts 2008 kl. 19:30 Asmildkloster Landbrugsskole

Efter ordinær generalforsamling politisk debat

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Onsdag d. 6. februar kl.: 19:30

Alle medlemmer af Tjele Venstre velkomne

Medlemsnyt udgives af Venstres Kommuneforening i Viborg kommune ansvarshavende redaktør: Steffen Nørregaard Deadline næste nummer:

2. marts 2008 Skriv kort og klart max 1 A4 side i 12 pkt. skrift ellers forkorter redaktøren muligvis indlægget. Se i øvrigt om bladets etiske regler under Medlemsudviklingsudvalget på hjemmesiden Indlæg sendes til: redaktionen@venstreiviborg.dk www.venstreiviborg.dk

Efter ordinær generalforsamling politisk debat

Alle medlemmer er velkomne

Venstre i Viborg Kommune Opstillingsmøde for borgmesterkandidat Tirsdag d. 29. april 2008 kl. 19:30 Asmildkloster Landbrugsskole

side 12

MEDLEMSNYT 2007-4  

MEDLEMSNYT 2007-4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you