Page 1

Information fra Venstre i Viborg Kommune nr.: 2 Viborg Kredsens afslutningsfest havde besøg af Venstres maj 2007 formand statsminister Anders Fogh Rasmussen

Til venstre Anders Fogh Rasmussen flankeret af sine 2 afløsere Kristian Pihl Lorentzen valgt i den gamle Viborg kreds og kandidat for Viborg Kreds Øst samt Henrik Fruergaard kandidat i vestkredsen. Til højre statsministeren sammen med Vagn Aage Kjeldsen kredsformand for den gamle Viborg kreds nu formand for kandidatbestyrelsen i Viborg østkredsen. Indhold:

side

Viborg kredsens afslutningsfest

1

Skoledebatten raser

1

Henrik Fruergaards tak for valget

2

Landspolitiske Netværk

3

Venstre fører ikke Blokpolitik

6

Tværpolitisk Grundlovsmøde

7

Vi tager kampen op

7

EU’s 50 års Jubilæum

8

Venstres Europaudvalg

10

Borgermøde om Trafik

11

Skoledebatten raser

HVORFOR ? af Ib Bjerregaard I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 vidste alle i byrådet, at der skulle spares 15 mio. kroner på skoleområdet i budget 2009. For at det kan ske skal beslutningerne tages nu, da skoleåret som bekendt starter i august og da det vil være tåbeligt, at iværksætte besparelser midt i et skoleår. Budgettet for 2007 viser et kassetræk på ca. 40 mio. kroner. Et sådant kassetræk kan fortsættes side 4


Kære medlemmer af Venstre i Viborg.! Jeg vil gerne starte med, at takke de medlemmer der mødte op på opstillingsmødet på Asmildkloster og valgte at vise mig den tillid at stemme på mig, som Viborg Vest kredsens fremtidige folketingskandidat. Jeg vil garantere, at jeg vil kæmpe og arbejde hårdt for at Vestjyllands Storkreds og ikke mindst Viborg får et rigtig godt valg ved det kommende folketingsvalg, og dermed får endnu en kandidat på tinge. For at jeg kan gøre dette optimalt, er det samtidig vigtigt for mig, at den gode opbakning jeg har haft hidtil fra Viborg vil fortsætte, og at I som medlemmer fortsat vil kontakte mig om gode råd, interessante arrangementer jeg burde deltage i, samt ikke mindst om sager jeg bør blande mig i – hvad enten dette er via pressen eller i ”den virkelige verden”. Jeg er til rådighed for de arrangementer og begivenheder der kunne være relevante i. f. m. valgkampen, og det gælder allerede fra i dag. Min mailadresse og telefonlinie står åben til jeres disposition. Min hjemmeside www.Visionspolitik.dk vil løbende blive holdt opdateret, og jeg håber I vil benytte denne så meget som muligt. Ikke mindst er det vigtigt, at I som medlemmer vil hjælpe med til at få hjemmesiden kendt for så mange som muligt, samt at nyhedsbrevet på siden vil

få så mange modtagere som muligt, idet dette er en stor del af oplysningsfundamentet ifm. den kommende valgkamp. Så har du endnu ikke tilmeldt dig nyhedsbrevet så håber jeg at du vil gøre dette. Når valget bliver udskrevet vil h j e m me s i d e n æ n d r e n a v n t i l KrydsVHenrik.dk og opdateringerne af siden vil blive intensiveret indenfor de områder jeg vil fokusere mest på under valgkampen, samt i perioden herefter, som forhåbentligt vil blive på Slotsholmen. Mine fokusområder vil bl.a. være: Sikring af udvikling og ikke afvikling af lokalsamfund og landsbyer. Bedre og alternativ brug af brancher som bl.a. turisme i kampen om arbejdspladser og indbyggere i landsdelen. Bedre vilkår for initiativer og iværksætteri samt forbedrede muligheder for tiltrækning af arbejdspladser til området. Og der vil løbende komme flere punkter til, hvilke? – Ja det har du god mulighed for at påvirke, ligesom jeg vil garantere at tage aktiv del i de relevante debatter der måtte komme op under vejs. Jeg ser frem til et godt samarbejde for at give Venstre i Viborg det bedst mulige valg og den bedst mulige repræsentation. Liberale hilsner Henrik Fruergaard Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Viborg Vest hfr@visionspolitik.dk www.Visionspolitik.dk Tel: 70 250 078

side 2


Venstre opretter 6 Landspolitiske Netværk af Anders Jensen formand for Venstre i Viborg Kommune På det konstituerende hovedbestyrelsesmøde i Venstre d. 20. april blev det besluttet at oprettet 6 landspolitiske netværk, for at engagere Venstres medlemmer i den politiske debat og give de folkevalgte politikere et debatforum. Netværkene er åbne for alle interesserede Venstremedlemmer. Arbejdsformen i netværkene vil komme til at foregå bl.a. via elektronisk kommunikation over nettet, med 1-2 årlige møder i landsnetværket og derudover forhåbentligt tilstrækkeligt med lokalt tilmeldte som kan mødes 4-5 gange årligt. Så man kan altså deltage aktivt via nettet, uden nødvendigvis at deltage i en masse møder. Herunder de seks netværk med deres emneområder: Netværk for Kvalitet & Service Emner om og gode idéer til gennemførelse af kvalitetsreformen i den offentlige sektor Netværk for Miljø, Energi & Klima Politikområderne miljø, energi og klimaforandringer, kulminerende med klimakonferencen i 2009 i Danmark.

Netværk for Job & Uddannelse Politikområderne uddannelse, forskning, integration, arbejdsmarked og erhvervspolitik. Netværk for Familie & Fødevarer Politikområderne familiepolitik, fødevarer, landbrug og fiskeri. Netværk for Social & Sundhed Politikområderne social bistand, udsatte grupper, sundhed og forebyggelse. Netværk for Udland og Sikkerhed Politikområderne sikkerhedspolitik, forsvar, udviklingsbistand og udenrigspolitik. På flere af politikområderne har Venstre i Viborg Kommune allerede oprettet lokale baggrundsgrupper, som nu får mulighed for at koble sig op på de landspolitiske netværk. Kontakten til disse baggrundsgrupper kan findes på vores hjemmeside: venstreiviborg.dk Er du interesseret i at deltage i ét eller flere af landsnetværkene eller i én af baggrundsgrupperne, kan du kontakte formand for Politisk/Strategisk Udvalg Paula Mikkelsen, j--m@worldonline.dk eller tlf. 97 54 51 50.

side 3


fortsat fra forsiden

kommunen sagtens bære et enkelt år. Men på sigt skal der selvfølgelig være balance mellem udgifter og indtægter. I Venstres byrådsgruppe ærgrer vi os selvfølgelig over, at finansieringsreformen og overtagelsen af de amtslige opgaver har medført færre midler fra staten i bl.a. bloktilskud og ekstra udgifter til bl.a. sundhedsudgifter. Viborg kommune er den kommune i Jylland og på Fyn, der har mistet mest på omlægningen af finansieringen. Ovennævnte er baggrunden for at socialdemokraterne i byrådet ved enhver lejlighed siger at besparelserne er regeringens skyld. Det er ikke forkert. Men det er os lokalt, der beslutter prioriteringerne i kommunen og vi har dog en omsætning i kommunen på over 4 mia. kroner. I mit tidligere politiske virke som børne- og kulturudvalgsformand i Møldrup kommune for 7-8 år siden var jeg også med til at gennemføre store besparelser (også forholdsmæssig større end de igangværende). Det skete den gang for at leve op til en aftale mellem Kommunernes Landsforening og den daværende regering, som var en SRregering. SKOLERAPPORTEN Aktuelt er der lavet en rapport over status på skolestrukturen i Viborg kommune. Et arbejde der fylder ca. 150 sider med bilag. Det hele kan ses på kommunens hjemmeside. I denne er gennemgået status på den enkelte skole og en fremskrevet

prognose over forventningen til antal elever på den enkelte skole frem til 2022. Der findes forskellige nøgletal for den enkelte skole. Kvadratmeter pr. elev, undervisningsudgifter pr. elev m.m. Afslutningsvis peges sidst i analysen på forskellige forslag til besparelser på skoleområdet. Det eneste der rigtig tæller økonomisk er forslagene om at lukke 8 af kommunens 9 mindste fødeskoler. Den af de 9 mindste der ikke er anbefalet lukket er Brattingsborgskolen i Klejtrup. Dette skyldes at prognosen i dette område viser et stigende elevtal i de kommende år. De 8 der er lavet beregninger på er følgende med besparelsen i parentes. Kølvrå (3,0), Løvel (1,9), Skjern (1,8), Ulbjerg (2,3), Vammen (2,3), Sparkær (2,8), Vroue (1,4) og Bjerregrav (2,9). Ved evt. nedlæggelser vil der flere steder skulle investeres i ekstra kvadratmeter for at eleverne vil kunne rummes på de ”nye” skoler. Endelig er der peget på mulige besparelser ved fællesledelse af flere skoler. Samt ved overflytning af de 7 klasser der endnu er på fødeskolerne til overbygningen. VENSTRES ALTERNATIVE OVERVEJELSER Vi er også startet med i venstres gruppe at diskutere rapporten. Vi er enige om, at der manglede nogle forslag. Det vi mener manglede var beregninger på ændringer af overbygningsstrukturen og på at lukke en byskole i Viborg og fordele eleverne til de nærmeste andre fortsættes side 5 side 4


fortsat fra side 4

skoler. Foreløbig ved vi at eksempelvis en samling af overbygningerne i ”gl. Tjele” i Ørum ville kunne give en besparelse på 2,9 kroner. Her kunne tænkes mange muligheder. Der regnes i øjeblikket på nedlæggelse af Vestre skole i Viborg by. Baggrunden for Venstres ønske er, at få flere alternativer frem og blive mere visionære end blot nedlæggelse af de mindste skoler. Derfor har vi følgende overordnede tanker omkring overbygningsstrukturen, som vi lægger frem til debat. Målet på overbygningsskolerne er bæredygtige enheder, hvor hovedlinien kunne være mindst 3 sporede skoler. Dette for at her at give et højt fagligt tilbud. Derved sikres undervisning af liniefagsuddannede lærere i alle fag. Med 3 spor i hver klasse kan ligeledes sikres et bredt udbud af valgfag, så eleven ikke behøver, at fravælge folkeskolen for efterskole ophold udelukkende ud fra at efterskolerne typisk giver bedre tilbud. Lokale forhold kunne betinge, at ovennævnte afviges. Især i 9. klasse, hvor flere netop vælger efterskole, kan 2 spor være tilstrækkelig ud fra, at valgfagene så kan tilbydes på tværs af 8. og 9. årgang. Der kunne også ses på skoledistrikterne. VENSTRES HOLDNINGER ”Venstre skal være en hel kommune med udvikling af såvel land som by. Der skal være en decentral skolestruktur. Vi skal udnytte kommunens ideelle

geografi med Viborg som vækstcentrum og hovedby og med omegnens byer som decentrale bycentre hver med skoler, daginstitutioner, fritidstilbud og evt. ældrecentre.” Det er udsagn fra vores handlingsprogram Venstre er meget optaget af balancen mellem Viborg by og resten af kommunen. Når vi siger at Viborg er lokomotivet for den ny kommune, med Bjerringbro som det største drivhjul, så mener vi det. Det betyder, at vi godt ved, at der skal være aktiviteter i Viborg, der ikke kan være i alle de andre byer. Det betyder, at der vil være musikskoletilbud, hvor børn og unge fra oplandet skal tage til Viborg. Det betyder, at der vil være aktiviteter på hovedbiblioteket i Viborg, der ikke kan være på alle filialerne uden for Viborg. Det betyder at kommunens borgere må forvente, at der er kulturtilbud. man skal tage til Viborg for at opleve. Det betyder at kommunens borgere skal til Viborg for at se superligafodbold. Det betyder, at der skal bruges flere penge på grønne områder i Viborg end udenfor, da det er her, de er og byen skal tage sig pænt ud over for besøgende. Det betyder, at der eksempelvis skal bruges penge på en midtbyplan i de kommende år. Det betyder også, at der efter Viborg skal bruges resurser på Bjerringbro som by nummer 2 i kommunen. Med midtbyplan her og evt. også ekstra idrætsfaciliteter. For at få forståelsen for dette og ikke fortsættes side 6 side 5


risikere, at kommunen brækker midt over i by og land, er det utrolig vigtig, at der så på de områder, hvor det ikke vil betyde en svækkelse af Viborg som by og dermed en svækkelse af kommunen fastholdes en decentral struktur. Her er skole og dagpasningsområdet et godt eksempel. Rent økonomisk vil der klart kunne udregnes besparelser på den direkte her og nu drift ved en væsentlig reduktion i antal af skoler, børnehaver og ældrecentre. Men hvad med alle følgeudgifterne,

fortsat fra side 5

hvad med fremtiden? Venstre ser på kommunen som en helhed på tværs af sognegrænserne og på tværs af fagområderne. Vi kan vise, at der kan spares de 15 mio. uden at lukke de 8 foreslåede skoler. Om så enkelte alligevel hensigtsmæssig kan lukkes må de kommende dialogmøder og politiske forhandlinger afgøre. Venstre vil gå efter at få indflydelse. Men ikke for en hver pris. Hvis du vil følge udviklingen frem mod Venstres mere konkrete forslag så se på Venstres i kommunens eller min egen hjemmeside.

Venstre fører ikke Blokpolitik af Kristian Pihl Lorentzen (MF) Jeg går meget ind for det samarbejdende folke-styre i folketing, regio-ner og kommuner. Brede forlig giver ofte de bedste og mest langsigtede resultater. Det har jeg bl.a. erfaret under mit virke som byrådsmedlem gennem 12 år. I manglen på evne til at komme med egne fremadrettede og visionære politiske udspil har mange socialdemokrater travlt med at sprede en myte om blokpolitik i Folketinget. Det hævdes, at regeringen danner en fasttømret "blok" med Dansk Folkeparti til skade for et bredt politisk samarbejde. Lad mig først pege på den parlamentariske situation i Folketinget. V og K kan kun danne flertal sammen med

S eller DF. Forskellen på de to partier er, at S vil vælte den borgerligt-liberale regering ved først givne lejlighed. DF støtter loyalt regeringen med deraf følgende mulighed for politisk indflydelse, uden at de dermed får alle deres krav imødekommet. Hvis S opgiver sin stræben efter at vælte regeringen, er der naturligvis en anden situation, men det sker nok næppe... For det andet klinger det hult og hyklerisk når S råber blokpolitik, specielt når man tænker på, at Nyrupregeringerne vedtog mange love med et meget snævert flertal bestående af S,R og den yderste venstrefløj. For det tredje vil jeg slå fast, at hele 80 pct. af lovgivningen gennemføres på baggrund af brede politisk aftaler. Dette gælder fortsættes side 8 side 6


Viborgs Grundlovsfest 2007 af Thorbjørn Anhøj Arrangørerne af Gr und lo v sfe ste n 2006 besluttede at grundlovsdagen i Viborg ikke skulle fejres ud fra en partipolitisk synsvinkel. Den holdning bliver videreført i 2007. Derfor står der i år også en bred gruppe af personer, som repræsenterer politiske foreninger, boligforeninger, biblioteket og andre foreninger bag arrangementet i år. Det danske samfund er i dag meget bredt sammensat af borgere. For mange tilflyttere som kommer fra andre kulturer, er det svært at forstå den måde det danske samfund fungerer på. Grundlovens målsætning er jo bl. a., at give lige ret til alle, som bor her i landet. I 2006 byggede vi fundamentet til den bro, som skal være med til at bære og

åbne vejen for fællesskab og forståelse mellem danske borgere. Vi vil i år bygge videre og jo flere der deltager, foreninger, organisationer, personer og sponsorer, - jo bedre. Vi har i år arrangeret os med Biskop Karsten Nissen Viborg og Forfatteren Helga Moos. Helga Moos har bla. udgivet bøgerne ”Hvad har du lært dit barn i dag” og ”Skal de andre ikke have noget at spise”. Talerne vil komme og fortælle om deres måde at fortolke grundlovens intentioner. Der vil deltage to etniske musik grupper. Derudover vil der være optræden med sang/fællessang. Dagen slutter med et orkester som vil underholde med et bredt repertoire . Der er opsat telt, hvor der vil være underholdning for børn. Vi vil gerne have flere aktiviteter for børn og unge, gode ideer er meget velkomne. Så vil der blive serveret gratis kaffe. Drikkevarer og lidt at spise kan købes.

Vi tager kampen op af Martynas Rudokas (formand for VU Viborg) Det lyder næsten som i Louis Pios eller andre socialisters tid, hvor arbejderne havde noget at kæmpe for. Men nej, overskriften stammer fra en t-shirt fra HK, som der kunne ses mange af den 1.maj. Tiderne har forandret sig, men alligevel hører vi de samme socialistiske paroler. Fra VU’s side finder vi det

absurd at fejre den 1. maj i den verden, vi har i dag, og specielt i Danmark. Klassekampen hører fortiden til, og vi har erklæret arbejdernes internationale kampdag for død. Dagen bliver misbrugt til at holde fri og drikke bajere ud i det fri. Og dette sker på en forkert baggrund. Derfor kæmper VU for, at 1. maj mister fortsættes side 10 side 7


fortsat fra side 6

eksempelvis velfærdsreformen, globaliseringsreformen og uddannelsesreformen. Dertil kommer, at regeringen har et godt samarbejde med både DF og De Radikale omkring indgåelse af trafikaftaler. Hvordan kan S kalde dette for blokpolitik? Det, som virkelig har skilt vandene, har været skattestoppet og udlændingepolitikken.

Begge dele har været en succes og derfor oplever vi nu, at S foregiver at ville støtte såvel skattestoppet som den faste og fair udlændingepolitik. De fleste har nu nok en lumsk anelse om, at dette blot er spil for galleriet. Jeg må derfor klart tilbagevise den falske S-påstand om, at regeringen fører blokpolitik.

50 års samarbejde i EU en stor succes af Kristian Pihl Lorentzen (MF) Den Danske Europabevægelse i Viborg-Skive gennemførte på EU-dagen, den 9. maj 2007 en heldagsudflugt i bus til Sønderjylland. I denne forbindelse inviterede foreningen undertegnede til at holde en times foredrag i de gamle historiske lokaler ved Løgumkloster i det såkaldte "Dormitorium". Her er et uddrag af min tale: For Europa var det en historisk og vigtig dag da EU’s 27 regeringschefer søndag den 25. marts 2007 samledes i Berlin for at fejre 50 års dagen for indgåelse af Rom-traktaten mellem de 6 oprindelige medlemslande. Rom Traktaten blev basis for Fællesmarkedet, der senere blev til Den Europæiske Union (EU). De danske forbehold I august 1992 mødtes lederne af de daværende 12 EF-lande i den hollandske by Maastricht, hvor de undertegnede ”Traktaten om Den Europæiske Union”. I denne traktat var

målsætningen et endnu tættere økonomisk-politisk samarbejde - i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU, fælles valuta) – samt et udvidet samarbejde på en lang række andre politikområder såsom det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, miljø, politisamarbejde, m.v. Efter et overraskende NEJ ved den danske folkeafstemning i juni 1992 blev der på baggrund af et "nationalt kompromis" formuleret fire danske EU-forbehold: 1) Unionsborgerskab, 2) Den fælles valuta - euroen 3) Forsvarspolitik, og 4). Retlige og indre anliggender. Danmark kan dog til enhver tid beslutte at annullere et eller flere af forbeholdene. Jeg har det klare mål, at Danmarks skal af med de fire forbehold ved en eller flere folkeafstemninger. Danmark skal fuldt og helt med i det europæiske samarbejde. Forfatningstraktaten skudt i sænk De forskellige udvidelser af EU gjorde det klart, at EU havde brug for en ny traktat, der kunne sikre at fællesskabet side 8


fungerede ordentligt efter optagelsen af de mange nye medlemslande. Et omfattende og noget pompøst udkast til en forfatningstraktat blev udarbejdet med en tidligere fransk præsident i spidsen for redaktionen. Forfatningstraktaten kunne dog først træde i kraft, når den også var godkendt i alle medlemslandene. Men de franske vælgere stemte NEJ og senere i Holland blev det også et NEJ. Derved blev forfatningstraktaten foreløbigt skudt i sænk og regeringslederne besluttede i juni 2005 ”Tænkepause” for at give plads til debat. Også en dansk afstemning blev naturligvis udsat – det er formålsløst at stemme om samme traktat, der allerede var blevet forkastet af 2 EU-lande. Der er ingen grund til at skjule den vanskelige situation og det manglende momentum i EU samarbejdet, der har hersket siden sommeren 2005. Ny optimisme i EU Nu er Nicolas Sarkozy valgt til præsident i Frankrig. Derfor er der begrundet håb om, at der nu kommer gang i en proces, som leder frem til en snarlig vedtagelse af en reduceret traktat. Altså en skrinlæggelse af den omfattende forfatningstraktat. Målet er at få en traktat, der kan sikre grundlaget for et velfungerende EU med 27 medlemslande – og senere flere. Det vil senere vise sig, om dansk stillingtagen til en sådan reduceret traktat kræver en folkeaf-stemning, eller om den kan godkendes af Folketinget. Udvidelse af EU Når vi taler om yderligere udvidelse af EU er der to vigtige elementer: 1) Nye lande skal opfylde alle kriterierne

for at blive EU-medlem. 2) EU skal have evnen til at optage det pågældende land, den såkaldte absorbtionsevne. Det indre marked er endnu ikke på plads - og vi er ikke nået i mål med at luge ud i overflødigt EU-bureaukrati. EU må ikke ende som kolossen på Rhodos – et af verdens syv vidundere – der styrtede i havet efter blot 54 år på grund af sin gigantiske størrelse og manglen på indre sammenhængskraft! Det betyder ikke, at EU ikke kan foretage enkelte udvidelser i de kommende 5-10 år. For mig har det høj prioritet at få Balkan med i EU samarbejdet, så vi også her får skabt velstand og stabilitet. Højest prioritet har Kroatien, der har vist stærk vilje og evne til at komme med i EU. Hvad så med Tyrkiet? En voldsom stor mundfuld. Både for Tyrkiet og EU. Det kræver en stor omstillingsproces og en holdningsændring i Tyrkiet, der vil tage mindst 10-15 år. Kan det overhovedet lade sig gøre? Fx at adskille religion og politik, der er noget helt grundlæggende i et demokratisk EU land. Lige nu må vi konstatere, at det er Tyrkiet selv, der spænder ben for optagelsesforhandlingerne med EU. Bl.a. ved at nægte anerkendelse af EU-landet Cypern. Desuden går det alt for langsomt med reformerne i landet. Det er ikke nok at vedtage nye love jævnfør EU's standarder. Lovene skal også implementeres og efterleves i hver afkrog af landet. Måske er det mest realistiske mål for Tyrkiet et privilegeret partnerskab med EU frem for et egentligt medlemskab? EU har betydet stabilitet og velstand Jeg er ikke i tvivl om at Danmark nyder godt af samarbejdet i EU. Danmark står fortsættes side 10 side 9


stærkere en nogensinde, såvel økono-misk som politisk. Der står respekt om Danmark ude i Europa. Selvbevidste lande som Frankrig er begyndt at tage til Danmark for at studere årsagen til at Danmark er

fortsat fra side 9

nummer 1 i mange undersøgelser, hvor landene sammenlignes. Vi skal sende en taknemlig tanke til de visionære politikere, der for 50 år siden lagde grundstenen til EU. Et projekt, der er blevet en kæmpestor succes.

Venstres Europaudvalg af Steffen Nørregaard Venstres Europaudvalg blev ved vedtagelsen af de nye vedtægter på landsmødet i 2006 et vedtægtsbestemt udvalg. Det skyldes først og fremmest, at vi ønsker et udvalg i spidsen for Venstres kampagner ved folkeafstemninger om EU og valg til Europaparlamentet. Derfor besluttede hovedbestyrelsen på det konstituerende møde i april at nedsætte lokale Europaudvalg. Region Midtjylland bliver delt i 3 ud valg, År hu s med D j ur sland , Østjylland fra Hedensted til Randers og inkl. Silkeborg, samt Midt og Vestjylland. Hovedbestyrelsen valgte også formænd for hvert udvalg. Jeg var opstillet som formand for Midt & fortsat fra side 7

sin særstatus som en ”halv helligdag”. Vi VU’ere holder aldrig vores mund, og vi bruger enhver mulighed for at angribe og kritisere venstrefløjen, næsten ligeså ofte som de kritiserer os, højrefløjen. Ovenstående er blot en af de mange bolde, som VU har i luften lige for tiden. For ikke så mange dage siden var vi ude på ungdomsuddannelserne med vores kampagne imod Ungdomshuset samt kampagnen imod medielicens, som

Vestjylland, men valgt blev Torben Manthai. Vi har derfor nedlagt baggrundsgruppen for EU i vores kommuneorganisation. Interesserede i deltagelse lokaludvalgets arbejde bedes kontakte formanden: Torben Manthai Lisedalsvej 10, Lyby 7800 Skive, tlf.: 97584099 PS.: Jeg er alligevel med i landsudvalget, fordi jeg har siddet i det gamle Europaudvalg i mange år, og fordi jeg er medlem af Europabevægelsens hovedbestyrelse. Jeg er selvfølgelig stadig parat til at medvirke ved oplysende arrangementer i vore vælgerforeninger.

vi synes rammer skævt, specielt for de unge. VU finder det urimeligt, at man skal betale licens, blot fordi man ejer en computer, mobil eller ipod – man ser jo ikke nødvendigvis DR. For os har medielicensen en direkte forbindelse med finansieringen af DR’s store underskud. Begge kampagner har været en succes. Vi har ikke kun markeret, men vi fik også et par nye medlemmer og en snes interesserede. VU Viborg er stadigvæk side 10


en af de største foreninger på landsplan. Der skal også nævnes, at vi fra VU’s side prøver at skabe noget tværpolitisk i Viborg. For at bevise dette, afholdt vi en tværpolitisk aften med SFU. Aftenen var endnu en succes med et overraskende stort fremmøde. Vi havde 2 dygtige debattører, som begge stod for skud. Dog var de fleste enige i, at VU’eren helt klart var den bedste. Her er endnu et bevis på, at vi er det bedste ungdomspolitiske parti. Vi er stolte af at være VU’ere! For at det ikke kun skal blive tør politik, afholder vi forskellige fester med jævne mellemrum. VU Viborg har ry for at afholde vilde fester, og det lever vil gerne op til. Den korte beskrivelse af, hvad der sker i VU Viborg lige for tiden indikerer bare, at det går godt! Vi er helt klart den mest

aktive ungdomspolitiske forening i Viborg. Sidst men ikke mindst vil jeg opfordre alle som kender nogen, der kunne være interesseret i at melde sig i VU, tage kontakt til os. Vi har mange aktiviteter her i foråret. Her kan bl.a. nævnes fejring af Europadagen den 9.maj med event i gågaden og oplæg om EU om aftenen, pinsefrokost den 26. maj og besøg af liberale venner fra Norge den 26. juni. VU har brug for unge friske mennesker, som kan hjælpe med at sprede vores budskab ud, ikke mindst når de unge og generelt den danske befolkning bevæger sig mod venstre. Men vi, vi vil stå fast ved vores holdninger. Vi tager gerne kampen op (som fagbevægelsen vil udtrykke det)!

Borgermøde om Trafik af Holger Laustsen tv.: Kristian Pihl Lorentzen (MF) Venstres trafikpolitiske ordfører th.: Allan Clifford Christensen Medl. af Viborg Byråd og medl. af udv. for Teknik og Miljø

Karup-Frederiks Venstrevælgerforening afholder den 13.juni kl. 19:30 borgermøde på Hotel Karup Å. Aftenens tema vil være trafik, med hovedvægt lagt på trafiksikring af Herning-Viborg vej igennem Karup by, og etablering af en cykelsti fra Grønhøj til Frederiks. I panelet har vi fået tilsagn fra MF Kristian Phil Lorentzen, Venstres

trafikpolitiske ordfører. Allan Clifford Christensen Viborg Byråd teknisk ud valg. Fr ank Lar sen Kar up Borgerforening. Derudover håber vi på deltagelse af Karup Handelsforening og en person fra Grønhøj. Så hvis du vil have indflydelse på udviklingen på disse områder, mød op den 13. juni og tag gerne din nabo med. Mødet er åbent for alle.

side 11


Møde om Trafikpolitik Onsdag d. 13. juni kl.: 19:30 Hotel Karup Å Paneldeltagere: Kristian Pihl Lorentzen (MF) Venstres trafikpolitiske ordfører Allan Clifford Christensen M. af Viborg Byråd Udv. for teknik og Miljø

Mød op til en god debat

Grundlovsmøde Tværpolitisk grundlovsmøde Tirsdag d. 5. juni kl. 14:00 Viborg Kaserne Paradepladsen

Hovedtalere: Biskop Karsten Nissen Viborg Stift Helga Moos, forfatter tidl. medlem af folketinget

Medlemsnyt udgives af Venstres Kommuneforening i Viborg kommune ansvarshavende redaktør: Steffen Nørregaard Deadline næste nummer: 10. oktober 2007 Skriv kort og klart max 1 A4 side i 12 pkt. skrift ellers forkorter redaktøren muligvis indlægget. Indlæg sendes til: redaktionen@venstreiviborg.dk

Musik og fællessang Mange forskellige aktiviteter Gratis kaffe Mad og drikke kan købes

Vel Mødt side 12

MEDLEMSNYT 2007-2  
MEDLEMSNYT 2007-2  

MEDLEMSNYT 2007-2

Advertisement