Page 1

Medlems Nyt September 2012

Gruppeformand og borgmesterkandidat Nina Hygum


Indhold:

Side

Gruppeformanden har ordet - Nina Hygum

2

Status på teknikken - Johannes Vesterby

5

Ny borgmesterkandidat for Venstre i Viborg Byråd - Anders Jensen

6

Reformpause eller fornyet fremskridt Kristian Pihl Lorentzen

8

Regionsrådsvalget 2013 - Olav Nørgaard

10

Universitetsstuderendes samarbejde med ViVK - Mia Josiassen

11

Besøg NATO-bunkeren i Finderup

13

Ny hjemmeside (layout)

13

Hvorfor regionsrådet? - Ib Bjerregaard

14

Venstre i Bjerringbros tur til Måbjergværket - Ebbe Eriksen

15

Væk med barrierer for landbruget Kristian Pihl Lorentzen

16

Nyhedsbrev fra Østfjends

18

Kalender

19

Kolofon

20

Af Gruppeformand Nina Hygum

Gruppeformanden har ordet Indledningsvis vil jeg gerne takke for den meget store velvilje og opbakning, jeg har oplevet i forbindelse med valget af mig som Venstres borgmesterkandidat til KV 2013. Nu skal vi have samlet alle gode kræfter på at styre Venstre frem til et stærkt valg i 2013 med efterfølgende stor indflydelse i byrådet – gerne med borgmesterposten til Venstre. Jeg er overbevist om, at vi i Venstre har kompetencerne og kræfterne til at lede kommunen til gavn for alle borgere i Viborg kommune. I byrådsgruppen har Holger og jeg nu byttet plads, så jeg fremover er gruppeformand og Holger fortsætter som gruppens næstformand. Byrådet er netop kommet tilbage fra 2 dages budgetkonference. I Venstres byrådsgruppe har vi oplevet en meget positiv vilje til samarbejde fra byrådets øvrige partier. Jeg tror på, at det under de videre forhandlinger bliver muligt at indgå en aftale om budgettet for 2013 og overslagsårene.

Vil du have medlemsbladet pr mail? Så gå på nettet og tilmeld dig på: www.viborg.venstre.dk

Den helt store opgave ved denne budgetlægning er at få styrket kommunens kassebeholdning. 2


De meget store merforbrug på servicerammen i 2009 og 2010 samt flertallets manglende vilje til at reagere rettidigt herpå, har i sagens natur resulteret i et voldsomt dræn i kommunens kassebeholdningen. Dertil kommer, at statens etablering af Udbetaling Danmark i 2013 ud fra en likviditetsmæssig betragtning også kommer til at koste Viborg rigtig mange penge. I 2009 var Viborg kommunes gennemsnitlige kassebeholdning kr. 404 mio. I det foreliggende basisbudget for 2013 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning nu at falde helt ned til 90 mio. kr. Hvis en kommunes gennemsnitlige kassebeholdning falder til under kr. 1.000 pr. indbygger, kommer kommunen på ministeriets observationsliste. Så med 94.000 indbyggere står vi i Viborg med en stor udfordring.

Især ældre og handicappede har måttet lægge ryg til de mange besparelser, som siden 2009 har været gennemført i Viborg. Rent faktisk har Viborg kommune Danmarksrekorden i reduktion i serviceudgifter over perioden 2009 – 2012, hvor der er skåret i hver tiende krone til kommunens serviceudgifter! Allerede før sommerferien meldte Venstres byrådsgruppe offentligt ud, at vi ved denne budgetlægning også ville arbejde for større bevillinger til voksenhandicapområdet og flere midler til asfaltkontoen. Begge ønsker, som de foreløbige forhandlinger tyder på, at de øvrige partier vil bakke op om.

På grund af kommunens anstrengte likviditet vil der i 2013 ikke blive plads til mange nye store bekostelige anlægsinvesteringer, men i byrådsgruppen er vi samtidig meget bevidste om, at det er For Venstre er det et kardinalpunkt ved nødvendigt, at kommunen også i 2103 den igangværende budgetforhandling at opretholder et fornuftigt anlægsbudget. få styrket kommunens likviditet, så vi Og det skal ske med hensyntagen til, at kan bevare vores kommunale frihed. Viborg kommune stadig skal være en kommune med udvikling i såvel land Venstre har jo adskillige gange advaret som by. mod denne situation – stort set ved hver eneste budgetopfølgning i denne byDe nævnte Venstre krav til budgettet rådsperiode uden at vinde meget genhør 2013 kan måske forekomme beskedne, hos flertallet. men det bør i den forbindelse erindres, at Venstre ved sidste års budgetforlig fik Det skal imidlertid ikke forhindrer Venvedtaget store og vigtige Venstre mærstre i at tage medansvar for den nødven- kesager, blandt andet ”tjek prisen på dige økonomiske genoprejsning. kommunale opgaver” for yderligere kr.

3


247 mio. i de kommende år og med for- Baggrundsgrupperne arbejder i øjeblikventede årlige besparelser på 15 – 20 % ket med forslag til Venstres 5 fokuspunkaf dette beløb. ter til Kv 2013 og efter de foreløbige tilbagemeldinger, jeg har fået, glæder jeg I byrådet oplever vi en indædt modvilje mig rigtig meget til at se de endelige refra SF´s side mod høstning af disse for- sultater heraf. ventede effektiviseringsgevinster, hvilket viser sig ved, at SF ved godkendelse af Johannes Vesterby har nu været forudbudsmaterialer for de enkelte udbud mand for teknisk udvalg i godt er år og vi pludselig tordner frem med helt urimeli- kan i Venstre være rigtig stolte over den ge krav til sociale klausuler og med ud- gode indsats og de resultater, som Jomeldinger om faren for social dumpning hannes har skabt gennem dette år. I dag osv. Lad mig stille erindre om, at tjek er der endvidere etableret et rigtig godt prisen er et middel til at sikre og udbyg- samarbejde mellem politikkerne i Tekge velfærden i vores kommune. nisk udvalg, så udvalgets beslutninger i dag i meget vidt omfang træffes i enigKort før sommerferien opstartede vi i hed. byrådsgruppen en strategiproces, som Nina Hygum sammen med vores forestående handlingsprogram er et stort skridt på vejen til Gruppeformand for Venstres byrådsgruppe Venstres succes til Kv 2013.

4


handler om information og dialog med borgerne. Det første resultat er naturligvis tilfredsstillende, men det andet interesserer mig faktisk endnu mere. For netop fremgangen i dialogen med borgerne giver lovning om, at de øvrige parametre fremover kan rykke mere i en positiv retning.

Af Formand for Teknisk Udvalg Johannes F. Vesterby

Det er også lykkedes at få fokus på vore veje og stiers generelle tilstand. Viborg Kommune råder over 1643 km veje og er dermed den kommune, der har næstmest vej i Danmark. De seneste 3 budgetår har været kendetegnet af nedskæringer på vejkapitalen med deraf følgende mangelfuld vedligeholdelse.

Status på teknikken Næsten et år er gået, siden Venstre fik overdraget formandsposten i teknisk udvalg, og det er vel på sin plads at gøre status. Jeg må sige, at det daglige arbejde i udvalget fungerer fantastisk. Mine udvalgskollegaer er dynamiske, velforberedte og søger altid at finde de bedste løsninger, på de mange udfordringer vi stilles overfor. Det har betydet, at indtil nu er alle beslutninger truffet i enighed, hvilket i sig selv er en styrke, idet forvaltningen hermed får klare signaler, om retningen vi skal i.

Denne politik har Teknisk Udvalg gjort op med. Vi har i indeværende år tilført ekstra 9 mill., og vi har stillet forslag om 15 mill. ekstra årligt på det kommende budget samt i overslagsårene. Vi har nu travlt med at forbedre vejene. Dels på grund af det store efterslæb, og dels fordi det netop nu er historisk billigt at få udført asfaltarbejde. Teknisk Udvalg tager også flere principielle diskussioner op. Ting som synes at være blevet kutyme skal en gang imellem underkastes et kritisk eftersyn. Som eksempel bliver praksis omkring etablering af læhegn omkring udstykningsområder nu udført efter en individuel vurdering. De frikommuneforsøg, vi har fået godkendt, handler også om en enklere tilgang til planlægning.

Forvaltningen er også en konstruktiv og positiv medspiller. Derfor er de politiske signaler om hurtigere sagsbehandling og en bedre dialog med borgerne, som vi sendte for et år siden, blevet virkeliggjort. Det er med stor tilfredsstillelse, at jeg kan konstantere, at Viborg Kommune er gået frem på disse parametre. Både ved egne undersøgelser, men også i forbindelse med Dansk Industris netop offfentliggjorte undersøgelse om kommunernes erhvervsklima.

Alt i alt må jeg sige, at det rykker på det tekniske område. Det er spændende, udfordrende og altid tæt på borgerne. Jeg ser, sammen med udvalget, frem til, at det næste år bliver lige så spændende og innovativt.

Her er Viborg Kommune rykket fra nummer 95 til 62, hvad angår sagsbehandlingstider, og fra nummer 46 til 19 når det

5


inspirerende indlæg, som viser, at der for begges vedkommende er meget at bygge videre på for Venstre. Til opstillingsmødet var mødt 200 Venstremedlemmer, som til slut altså valgte Nina Hygum som ny borgmesterkandidat. Et meget flot fremmøde og et stort tillykke til Nina Hygum med valget.

Af Anders Jensen, formand for Venstre i Viborg Kommune

I min tale på opstillingmødet nævnte jeg at Ninas kommende opgave som borgmesterkandidat kunne sammenlignes med det marathonløb i Hamborg, som jeg havde deltaget i dagen før, og så alligevel ikke. Sammenligningen holder når vi taler om, at Nina skal bruge en masse energi de kommende måneder, for at opgylde ønsket om at få Venstre til at besætte borgmesterposten ved kommunalvalget i 2013. Og selv om det til tider kan være hårdt, er det for Nina med at nyde oplevelsen, også i sin kamp for at bringe Venste i front i Viborg Kommune.

Ny borgmesterkandidat for Venstre i Viborg Byråd Venstre i Viborg Kommune valgte d. 30 april ny borgmesterkandidat til KV 13. Der var indkaldt til opstillingsmøde på Asmildkloster Landbrugsskole, og på forhånd havde Nina Hygum og Claus Clausen fra byrådsgruppen meldt sig som kandidater til posten. Der var ikke flere end de to der meldte sig som interesserede på opstillingsmødet, hvor Nina blev valgt efter en spændende aften.

Der hvor sammenligningen ikke holder længere er, at i marathonløbet hænger Venstre kan være stolte af det forløb som valget af borgmesterkandidat hav- hele præstationen på én selv. I Vende. De to kandidater udviste stor disiplin stres proces, i det daglige politiske arog fairness op til opstillingsmødet, i de bejde og i valgkampen frem mod kommunalvalget, vil der være mange der vil interviews og indlæg som de deltog i. Og på selve aftenen holdt de begge et hjælpe til. Nina vil have byrådsgruppen

6


som sin daglige sparringspartner. Og os i bestyrelsen vil støtte op og træde til hvor det er nødvendigt. Derudover er der alle Venstres medlemmer og Venstres vælgere, der rundt i deres daglige virke, vil være med til at trække læsset.

mende valg, bliver der også arbejdet solidt med den daglige politik i byrådsgruppen, i tæt samarbejde med organisationen. Det er denne indsats der skal være med til at gøre Venstre til det naturlige holdepunkt for borgerlige vælgere.

På opstillingsmødet var der efter valghandlingen et indlæg fra fem kommunikationsstuderende fra Ålborg Universitet, som har lavet hovedopgave om Venstre i Viborg Kommune frem mod valget. Aftenen sluttede af med et musikalsk indslag af Gregers Laigård fra byrådsgruppen.

Og med den indsats, arbejdsomhed og idérigdom der bliver udvist i Venstres gruppe, så tegner det meget lyst! Dermed god arbejdslyst til alle, her hvor den nye politiske sæson er gået i gang efter en velfortjent sommerferie. Anders Jensen, fmd.

De øvrige kandidater til listen til KV13 Venstre i Viborg Kommune bliver valgt i løbet af vinteren på lokale opstillingsmøder i de enkelte vælgerforeninger. Efter en fordelingsnøgle skal hver forening vælge et antal kandidater til listen, så det endelige Venstrehold til kommunalvalget kan præsenteres i april 2013. Efter valget af ny borgmesterkandidat er der nu også sat gang i udarbejdelsen af ny handlingsprogram til KV 13. Efter et par opstartsmøder er baggrundsgrupperne godt i gang med at lave deres oplæg, som de afleverer senest 1. okt. Efter første sammenskrivning af programmet bliver der holdt et medlemsmøde d. 20. november, hvor oplægget vil blive debatteret. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen for denne aften. Bestyrelsen vil herefter i januar godkende det endelige handlingsprogram. Udover at der, som ovenfor beskrevet, allerede er meget fokus på det kom7


Af Kristian Pihl Lorentzen, Viborgegnens folketingsmedlem for Venstre

Reformpause eller fornyet fremskridt Danske virksomheders konkurrenceevne har været på retur i de senere år. En væsentlig årsag er, at de danske lønninger i offentlige og private virksomheder er steget markant mere, end i landene omkring os. Glædeligvis har de fleste - inklusiv fagbevægelsen - erkendt, at en sådan lønfest ikke kan fortsætte. Nu er opgaven at fokusere på, hvad vi skal producere og leve af om 10 og 20 år midt i en skrap international konkurrence. Vindmølleproducenter, slagterier og andre industrivirksomheder har tvunget af nød flyttet tusindvis af danske arbejdspladser til andre lande med langt lavere omkostninger. Denne triste udvikling vil fortsætte, hvis ikke vi sadler om. Regeringens højt besungne kickstart er fuset ud. Til gengæld er der skabt masser af nye job syd for grænsen. Det står tindrende klart, at Danmark har hårdt brug for reformer, der kan sikre styr på økonomien og et velfungerende arbejdsmarked. Reformer er grundlaget for, at vi har noget at leve af i fremtiden. VK-regeringen indledte reformarbejdet før magtskiftet sidste år. Og den nye røde regeringen fulgte pænt op med vedtagelse i folketinget 8

af tilbagetrækningsreformen samt reformer af førtidspensionen og skatten - til stor vrede for støttepartiet Enhedslisten, der til gengæld tager sig dyrt betalt ved de årlige finanslovsforhandlinger. I år har denne betaling kostet borgerne og virksomhederne mere end 5 mia. kr. Ingen lyst til jordbærplukning Men vi er langt fra færdige med at gennemføre nødvendige reformer. Groteske eksempler fra sommeren 2012 viser, at det trænger sig på med en reform af kontanthjælpen. Ruth Hotel i Skagen og jordbæravlere har forgæves søgt om dansk arbejdskraft i højsæsonen. Men ingen havde lyst til at tage arbejdet, så de pågældende virksomheder var henvist til at tage medarbejdere fra Østeuropa. Det går simpelthen ikke, at vi i Danmark er blevet for fine til at vaske op på et hotel eller plukke jordbær i marken når tusindvis af unge går på kontanthjælp. Derfor er det trist, at en presset statsminister efter en sommer med lederkrise og intern uro har bebudet reformpause for at tækkes den yderste venstrefløj. Danmark har brug for det modsatte. Derfor skal vi have en kontanthjælpsreform, der tager udgangspunkt i, at alle som kan, de skal arbejde eller uddanne sig. Længere på literen Vi har også brug for et langt stærkere fokus på, hverdag den gigantiske offentlige sektor kommer til at køre længere på literen. Der er brug for at gøre op med det regeltyranni og den overadministration, som skiftende regering gennem årtier har ladet passere. Res-


sourcerne skal ikke koncentreres på rådhusene og i statsadministrationen. De skal ud og arbejde tæt på borgerne i stedet for at gå op i møder og kontrolmani samt evindelig indførelse af fine nye IT-systemer i administrationen. Desuden skal vi satse på et langt tættere samarbejde mellem den offentlige og private sektor som forudsætning for at få mere effekt til borgerne for hver eneste skattekrone. Ikke mindst af hensyn vore svageste medborgere trænger det sig på med fokusering og øget produktivitet i den offentlige sektor. Effektivisering og fokusering af den offentlige sektor er også grundlag for en gradvis sænkning af skattetrykket og dermed bevarelse af borgernes realløn og styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne og muligheden for at skabe nye job.

rende spørgsmål om miljømæssig effekt er dokumenteret. De udsendte kort med randzoner på påviseligt helt ude i skoven og mange landmænd føler sig med rette trådt under fode. Udfordringen er, at vi ved hjælp af ny viden og teknologi skal blive i stand til at producere flere mange flere fødevarer på en bæredygtig måde frem for at dænge landbruget til med ensidige danske restriktioner og omkostninger. Landbruget er klar til at producere mere for mindre. Lad os komme i gang. Venstre står stærkt Venstre står stærkt i befolkningen. Det fornemmer jeg klart på de mange positive henvendelser fra borgere, der ikke tidligere var i direkte kontakt med Venstre. Som landets største parti har vi en forpligtigelse til at gå efter at genvinde regeringsmagten ved næste valg senest i 2015. I mellemtiden skal Venstre løse opgaven som konsekvent og konstruktiv opposition, der kæmper for at holde en svag rød regering fast på reformer og styrkelse af Danmarks konkurrenceevne samtidig med, at vi tager os ordentlig af de svage borgere i samfundet. Endelig skal vi midt i reformdagsordenen fastholde fokus på målet om et Danmark i bedre balance. Jeg ønsker ikke et Danmark, hvor store dele af landet i de kommende årtier omdannes til et arbejdende frilandsmuseum.

To miljøministre Endelig vil jeg pege på regeringens uanstændige politik over for vort uundværlige fødevareerhverv. Lige nu virker det næsten som om, at vi har to miljøministre. I hvert fald savnes en fødevareminister med indsigt og forståelse for erhvervet, der bidrager afgørende til samfundet med eksportindtægter og arbejdspladser. Den arrogante fremturen omkring vandplaner g randzoner taler for sig selv. Tag dog bestik af, at der er kommet helt nu viden på bordet og sæt det hele på pause indtil de afgø-

Vil du have medlemsbladet pr mail? Så gå på nettet og tilmeld dig på: www.viborg.venstre.dk 9


det ikke alene bliver en Christiansborg beslutning. Hvad skal vi så byde ind med lokalt? Den dagsorden jeg gerne vil sætte er: Ledelse. Det handler om ledelse i hele vores sundhedsvæsen på alle niveauer. Min opfattelse er, at det er gennem ledelse, vi kan flytte noget.

Af Olav Nørgaard Regionsrådsmedlem

Regionsrådsvalget 2013 Vi skal nu til at køre os i stilling til det næste kommunal og regionsådsvalg. Her et år før det for alvor går løs har meningsmålinger og den generelle politiske situation ikke været bedre. I skrivende stund ved jeg ikke om Bent Hansen genopstiller, men jeg tvivler på det.

Vi har i Region Midtjylland fået skabt 5 sygehusenheder, som vil bestå mange år ud i fremtiden. Vi er centrum for den ene, der primært servicerer borgene i Silkeborg, Viborg og Skive kommuner. Disse sammenlægninger er sket uden at den herakiske ledelsesstruktur er ændret. Det vil jeg meget gerne have Vi er fast besluttet på at gå helhjertet på dagsordnen. Jeg har i denne fase ind til opgaven. Det kan meget vel blive ikke løsningen, men det åbner så til den sidste regionsrådperiode. Lars Løk- gengæld en mulighed for, at alle med ke har jo tidligere meldt hans holdning indsigt i ledelse og organisation kan klart ud. Det forhindre os ikke i at gøre give deres besyv med. det godt, og vi er i fællesskab enige om at der skal ske en evaluering af regions- Med venlig hilsen Olav Nørgaard rådnes resulterer inden man finder alternativer. Som et minimum må vi også internt forlange at vi får analyseret alternativet inde det sættes i søen. Så langt er det også min opfattelse, at vi kom på sidste fælles regionale V-gruppemøde hvor også Lars Løkke deltog. Skulle vi komme i den gunstige situation, at vi efter valget får 4 ud af 5 borgerlige regionsrådsformænd, så kunne der jo vejres morgenluft, så vi virkelig kunne rykke. Det vil alt andet lige påvirke resultatet af evalueringen. Jeg håber vi kan tage beslutningen i fællesskab og 10


Universitetsstuderendes samarbejde med ViVK Et samarbejde med ViVK har hjulpet os kommunikationsstuderende fra Aalborg Universitet til at bruge vores uddannelse i praksis. Teori kontra praksis 2½ år af vores studietid på Aalborg Universitet som kommunikationsstuderende har primært bestået af teori, men på vores tredje år (sjette semester fra februar til juni 2012) nød vi at samarbejde med ViVK. ”Praksis” er netop det, som vi, indtil vi skrev vores afsluttende bachelorprojekt, har savnet på vores uddannelse. Derfor har vi sat stor pris på den mulighed, vi fik for at udforme idéer til en kampagne for ViVK op til kommunalvalget år 2013. Samarbejdet med ViVK Hvordan sikrer vi, at ViVK får et optimalt valg og når ud til flest mulige væl gere? Dette spørgsmål startede som vores undring og endte ud med en idé

til en kampagne indeholdende en brochure. Brochureren forestiller en skoletaske, da det er skolevæsenet, vores kampagne omhandler. Grunden hertil er, at vi har været i dialog med en del af Viborgs borgere, der har omtalt emnet som værende af betydning for dem i hverdagen, og vi har fundet overensstemmelse mellem disse borgeres og ViVKs holdninger til emnet. Brochureren og kampagnen fik en god modtagelse hos ViVKs medlemmer, og vi har en opfattelse af, at det har været en spændende og lærerig proces for begge parter. Vi har gennem projektet afprøvet nye metoder, og selvom en række af disse har været utraditionelle, er vi altid blevet mødt med interesse og gode ideer fra ViVKs medlemmer. Vi vil derfor gerne sige tak til ViVK samt ønske held og lykke til kommunalvalget år 2013, som vi nøje vil følge! Af Mia Josiassen

Forslag til folder udformet som en skoletaske her set sammenfoldet hhv. forfra og bagfra.

Se den udfoldede skoletaske på næste side ...

11


Skoletaskens yderside.

Skoletaskens inderside.

Godt kommunikeret, AAU-studerende‌ Kommuneforeningen havde en rigtig god oplevelse af samarbejdet med de unge fra Ålborg. Det var engagerede og konstruktive unge der hurtigt satte ind i problemstillingerne og arbejdede systematisk og kreativt. De har haft lejlighed til at prÌsentere deres resultater overfor bestyrelsen, og efter en god diskussion konkluderede berstyrelsen at der helt sikkert var ting i deres opgave der kan og skal bruges i valgkampen - godt güet." Redaktionen for Medlemsnyt

12


HJEMMESIDEN Omkring medio oktober 2012 forventer vi at være færdige med at omlægge hjemmesiden til et nyt og mere tidssvarende design. Den nye side vil kunne arbejde tættere sammen med diverse sociale medier såsom Facebook, Twitter, Google o.s.v. På den måde bliver det nemt for brugerne at gå ind og kommentere direkte på de forskellige indlæg. Dette vil formentlig skabe en mere levende og engageret debat. /Webmaster

13


2. Jeg har som medlem af kommune

Af Ib Bjerregaard, medl. byrådet

Hvorfor regionsrådet ? Jeg har takket ja til flere opfordringer om at stille op ved det kommende regionsrådsvalg i 2013. Det er der flere grunde til. Jeg har tidligere ærgret mig over, at Viborg kommune ikke har nogen regionsrådsmedlemmer fra et eneste parti. Det er for dårligt. Jeg håber på, at kunne ændre på det forhold og blive valgt.

kontaktrådet i region Midtjylland arbejdet med den regionale udviklingsplan. Det har jeg gjort med særlig fokus på bemærkningerne om infrastrukturen i den midterste del. Her har jeg stået meget alene med synspunktet om opklassificering af rute 13 til en Hærvejs motorvej. Det vil derfor være et andet fokusområde for mig. At sikre Viborgs position i de regionale udviklingsplaner – særligt på infrastrukturområdet. Det vil jeg gøre som Viborgs stemme i rådet.

3. Jeg vil sikre sammenhæng. Jeg håber på endnu en periode i Viborg byråd og her mangler jeg på visse områder sammenhængen til det regionale niveau. Det gælder på det specialiserede socialområde og i forhold til sundhedsområdet, hvor kommunerne får et større og større rolle. Den vil jeg sikre med min stemme i rådet.

Jeg håber på medlemmernes opbakPolitisk er der også god grund til det, ning, når opstillingsmødet kommer og da jeg med mit liberale udgangspunkt jeg håber mange, når valget kommer, vil tænke: Vi lægger vægt på ordentvil fokusere på 3 ting. lighed, saglighed og erfaring, det bliver der brug for. Derfor stemmer vi på 1. Med nybyggerierne på hospitaler- Ib. Han kan sikre sammenhængen og ne i Aarhus og Gødstrup vil Viborg være Viborgs stemme i såvel byråd Regionshospital komme under pres. som regionsråd. Der vil helt sikkert være nogle i regionsrådet og de faglige ledelser, der vil flytte funktioner væk fra Viborg. Mit fokus vil derfor være at holde fast i de allerede trufne beslutninger og fastholde Regionshospitalet i Viborg som Vil du have medlemsbladet pr mail? akutsygehus og med det nuværende Så gå på nettet og tilmeld dig på: faglige niveau. Det vil jeg gøre som www.viborg.venstre.dk Viborgs stemme i rådet.

14


Venstre i Bjerringbros tur til Måbjergværket. Af Ebbe Eriksen Venstre i Bjerringbro

det oprindelige hul må sløjfes. Det lykkedes dog til sidst at få lov til at sløjfe hullet, da kommunen havde lavet alternative huller længere nordpå (vistnok til en udgift på over 1 million kroner).

Den 20. august havde Venstre i BjerringEt meget vigtigt punkt i projektet var krabro inviteret medlemmerne på en tur til vet om at minimere lugtgener for nabodet nye store biogasanlæg ved Holsteerne. Dette gøres ved, at alle områder, bro. hvor der kan frigives lugt bliver ventileret. Den afsugede luft bliver behandlet i Desværre havde kun 17 medlemmer et stort biologisk filter, så praktisk taget tilmeldt sig (nok på grund af det gode al lugt bliver fjernet. høstvejr.) Det blev en utrolig interessant aften, hvor en af initiativtagerne til værkets etablering: -Alan Lunde, fortalte om værkets tilblivelse og senere viste os rundt. Et gennemgående træk i beretningen om arbejdet med at få de nødvendige godkendelser til at bygge var ”slagsmålet” med naturfolkene.

Alan Lunde fortalte også om de visioner man har med værket bl.a. om etablering af biodiselproduktion. Det var en lærerig tur men med for få deltagere.

Han berettede bl.a. om et lille vandhul på området. Her havde en ”paddeekspert” muligvis set en stor vandsalamander. Det betød ifølge eksperten, at man for at få lov til at sløjfe et sådant vandhul skulle grave 6 andre huller udenfor området. (Reglerne siger 2, men eksperten mente, at det var bedre med 6 huller!) Derpå skal man vente 2 år før

15


der 9 milliarder mennesker på jorden og de skal alle brødfødes hver dag. Derfor er det helt afgørende, at vi ved hjælp af moderne produktionsmetoder og ny teknologi finder nye veje til at øge den danske fødevareproduktion samtidig med at der tages hensyn til miljøet og ressourceforbruget. Vi skal kort sagt producere mere med mindre.

Af Kristian Pihl Lorentzen, MF

Væk med barrierer for landbruget Det var særdeles inspirerende og lærerigt at deltage i Landbrug & Fødevarers (L&F) store årsmøde i København i sidste uge. En række vægtige indlæg satte positivt fokus på dansk landbrugs store potentiale og dets mulighed for at bidrage til håndtering af verdens kraftigt voksende befolkningstal. Om 40 år er

16

Det var netop pointen i det slagkraftige indlæg, som den nye direktør for L&F, Søren Gade kom med. Han fremhævende bl.a. følgende skadelige politiske barrierer for landbruget: At der er indført generelle omkostningskrævende restriktioner frem for en mere målrettet indsats til gavn for miljøet. At der er sat loft over produktionen i stedet for udledningen.


At der er indført et tungt bureaukrati og overdreven kontrol i stedet for dialog og samarbejde. Fx er det alt for bøvlet at få en miljøgodkendelse, ligesom myndighedskontrollen ude hos landmændene er ofte ude af trit med rimelighed og sund fornuft.

stille og roligt flytter uden for landets grænser. Vi er i elvte time. Jeg vil derfor opfordre til, at alle gode kræfter samles om at gøre op med de snærende og skadelige barrierer. Den røde regering kan starte med at droppe planerne om en ny kilometerbaseret kørselsafgift for lastbiler på yderligere At vi har en forældet miljøregulering i 1,5 milliarder kr. om året – noget, der stedet for moderne ressourceregulevil ramme landbrugserhvervet knusenring. de hårdt. Samtidig bør regeringen omgående sætte alle vandplaner og At vi har nationale særregler og afgif- randzoner på pause indtil vil har korter i stedet for sikring af danske land- rekte fakta på bordet. I den forbindelmænds internationale konkurrenceev- se bør alle danske vandløb klassificene. Fx er de aktuelle vandmiljøplaner res på ny, så alle kunstige grøfter over langt mere omkostningskrævende og det ganske land ikke omfattes af rerestriktive end de tyske vandmiljøpla- striktioner. Også her kan vi tage ved ner. lære af tyskerne, der i helt anderledes omfang fokuserer på, hvad vi skal leve Virkningen af alle disse barrierer er, at af. produktionen af kød, mælk og pelse

17


Nyhedsbrev fra Østfjends Venstre! Så er ferien slut.

Vi vil fra bestyrelsen opfordre alle vore medlemmer til at deltage aktivt i opgaverne både med at finde emner til kandidater og med input til de politiske ønsker.

Kommunalpolitisk er man i gang med budgetforhandlingerne, det forlyder, at der er en god stemning, og at Venstre er med.

Som medlem af Venstre har man mulighed for deltage på nært hold i beslutningsprocessen.

Organisatorisk er vi klar til de kommende opgaver med forberedelserne til både regionsrådsvalget og kommunalvalget i efteråret 2013.

Har du et forslag eller et ønske, er du meget velkommen til at henvende dig, enten til en af vores valgte politikere eller bestyrelsen.

Vi skal have udfærdiget et kommunalt handlingsprogram, der skal beskrive vores politiske mål for den nye valgperiode. Til det er der nedsat seks baggrundsgrupper, de er ved at gå i gang med opgaven. Første udkast skal være færdig til 1. november og vil komme i høring frem til medio januar, hvorefter det færdigskrives.

Næste medlems møde er den. 27. sept. 2012 kl. 19,30 på Det gamle Rådhus i Stoholm. På vegne af Østfjends Venstre Ejvind Jakobsen, formand

Lokalt i vælgerforeningen Lea Flarup har definitivt meldt fra til at genopstille til Byrådet. Det betyder, at vi lokalt skal have fundet to nye kandidater til den fælles kommunale Venstre liste, der i alt skal bestå af 24 navne fordelt over hele kommunen. For at sikre vores to nye kandidater de bedst mulige betingelser i den kommende valgkamp, har vi besluttet, at vi allerede den 22. november 2012 vil afholde opstillings møde i Venstre i Østfjends.

18


Kalenderen for 2012 bliver løbende opdateret på www.viborg.venstre.dk Dato

Tid

Emne

Mødested

Deltagere

13-09-2012

19:00

Opstillingsmøde til Regionsråd

Asmildkloster Landbrugsskole

Medlemmer

24-09-2012

19:00

Besøg i Nato bunkeren i Finderup. Tilmelding: IMV@fibermail.dk

Ravnstrup

Medlemmer

27-09-2012

19:30

Politisk diskussion

Gl. rådhus, Stoholm

Østfjends

10-10-2012

19:30

Udvidet best.møde

Asmildkloster

Bestyrelsen

26-10-2012

16-18

Mød Venstres Spidskandidat "under Uret" i Sct Viborg Mathiasmarked i Viborg

Alle

Rådhusbesøg

Annonceres senere

Medlemmer

29-10-2012 14-11-2012

19:30

Forretningsudvalgsmøde

Asmildkloster

FU

17-11-2012

Dag/ aften

Landsmøde

Herning

Alle

18-11-2012

Dag

Landsmøde

Herning

Alle

19-11-2012

13-17

Optagelse af 4 udsendelser i serien "Mit kæreste eje" ved TV Midt/Vest. Kom med dine gamle ting. Viften, Bjerringbro "Tag gerne konen med". Tilmelding: IMV@fibermail.dk

Alle

20-11-2012

19:30

Handlingsprogram

Asmoildkloster

Medlemmer

Opstillingsmøde byråd

Østfjends

Medlemmer

22-11-2012 23-11-2012

16-18

Mød Venstres Spidskandidat "under Uret" i Sct Viborg Mathiasmarked i Viborg

Alle

10-12-2012

19:30

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen

Grønhøj Kro

19


Returadresse: Tyttebærvej 24 8850 Bjerringbro

www.viborg.venstre.dk I tråd med tiden sparer foreningen lidt penge. Hvis du ønsker, kan du også modtage foreningens nyheds mail.

Medlemsnyt udgives af Venstres Kommuneforening i Viborg kommune Ansvarshavende redaktør: Per Telling Tyttebærvej 24 8850 Bjerringbro per-telling@mail.dk Deadline næste nummer: 18. november 2012 Indlæg: Skriv kort og klart max 1 A4 side i 12 pkt. skrift. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte længere indlæg. Billeder fra arrangementer evt. med et lille referat modtages også med tak. Tryk: Bjerringbro Kontorforsyning. Oplag: 1.000 20

Porto Porto Porto Porto

Vil du have medlemsbladet pr mail? Så gå på nettet og meld dig til på:

MEDLEMSNYT 2012-2  

medlemsnyt 2012-2