Page 1

SPIGA

PEYZAJ PROJE DANIŞMANLIK


HIZMETLER

PEYZAJ TASARIM

PEYZAJ PROJELENDİRME

PEYZAJ UYGULAMA PEYZAJ PROJE YÖNETİMİ DANIŞMANLIK & KONTROLÖRLÜK

2


SPIGA 3


PROJELER

KONUT & AVM

KONUTLAR

TİCARİ ALANLAR

EĞİTİM

TURİSTİK

KAMU

ÖZEL BAHÇELER

4


* MODERN VADİ * IST-WEST * PLATFORM * GÜNEŞLİ PARK * ISTANBLOOM * METROGARDEN * MIKS

* KOÇ LİSESİ * SÜLEYMANŞAH ÜNİVERSİTESİ * SEV OKULLARI * MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ * AL-TAHADY ÜNİVERSİTESİ - SİRTE * TEKNOPARK

* TORUN TOWER * I-TOWER * KAĞITHANE AVM * AKKOM OFİS BLOKLARI * BİRLEŞİM FABRİKA BİNASI * ENKAY GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI

* AVCILAR PARK * ADRES NATURA * TERAS ANTAKYA * HARMONY TOWERS * KORUPARK TERAS * ISTANBUL LOUNGE * EXEN İSTANBUL * TERRACE TEMA * TERRACE MIX * ADAPARK * KELEBEKİA * KELEBEKİA PREMIUM * AVENUE RESIDENCE * PARKONE * GÜNEŞLİ KONUTLAR * MODERN

* FLEX * ÇUBUKLU VADİ * ADANUSPARK * AYVACIPARK * GÜZEL BİR YER * DIZAYN * MINIMAL * ADRES BOTANIK * VİZYON * GİZLİ BAHÇE VİLLALAR * CASAMARE * ISTANBLUE * NATURA EVLERİ * KA-GREEN * YAKACIK COUNTRY *BOMONTİ RESIDANCE

* DİVAN OTEL * TRILYE MARIN CLUB

* AKSE MEYDANI * İZMİR OPERA BİNASI YARIŞMASI * PENDİK CAMİ

SPIGA 5


KONUT & AVM PROJELERİ

6


SPIGA 7


Vadi içinde adalar, adaları çevreleyen genel peyzaj…Modern vadi projesinde peyzaj tasarımı, vadi içinde adalar fikrinden yola çıkılarak geliştirilmiştir.Site hem ticari alanlara hem de konut alanlarına ait bir yapı kompleksinden oluşmaktadır. Bir tarafta, kent meydanı havasında, dükkanlar ile çevrili geniş bir açıklıktan ana mekana giriş kurgulanmış, bir tarafta ise ana konut girişi planlanmıştır.

A L AN : 40. 000

m² İ Ş SA Hİ Bİ : D UMANKA YA L O KA SY ON : BAHÇ EŞE H İR YIL : 2011-201 2 MİMAR : D B Mİ MA R LIK B ina Çevresi peyza j ta sarı ml arı , G i ri ş, meydan , ak t i v i t e a lan ı , süs h avuzla r ı , sosya l a lan l ar, temati k b a h ç e l er , kat bahçel er i , ç a t ı bahçel eri , o yun v e sp or a lan l arı , so syal a l a n l a r , ticari meydan l ar , ye şi l a lan tasarı ml arı

KONSEPT KONSEPT KURGUSU KURGUSU

YOĞUNLUK GRAFİĞİ

Uygul ama Pro j ele r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s y on, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı k ompl eksi n den oluşmaktadı r. B ir tarafta, kent m e yd a n ı havası nda, dükk a n la r i l e çevri l i gen i ş b i r a çı kl ı ktan an a m e k a n a giri ş kurgul anmı ş, b i r ta rafta i se ana k on ut giri şi pl anl anmı şt ı r .

GENEL PLAN

8


MODERNVADI

3D MODEL ÇALIŞMALARI

ZONLAMA PLANI

SPIGA GENEL SİLÜET

9


MAKET GÖRSELLERİ A L A N : 40. 000

m² İ Ş SA H İ Bİ : D UMANKA YA L OKA SY O N : BAHÇ EŞE H İR Y I L : 2011-201 2 MİMAR : D B Mİ MA R LIK B ina Çevresi peyza j tasarı ml arı , G i ri ş, meydan , a k t i v i t e a l an ı , süs h avuzl a r ı , sosya l a l an l ar, temati k b a h ç e l er , kat bahçel er i , ç a t ı bahçel eri , o yun v e sp or a l an l arı , so syal a l a n l a r , ticari meydan l a r , ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı k ompl eksi n den ol uşmaktadı r. B ir tarafta, kent m e yd a n ı havası nda, dükk a n lar i l e çevri l i geni ş b i r a çı kl ı ktan an a m e k a n a giri ş kurgul anmı ş, b i r tarafta i se ana k on ut giri şi pl anl anmı şt ı r .

KONSEPT KURGUSU MODERN VADİ (DUMANKAYA) PEYZAJ KURGUSU Vadi içinde adalar, adaları çevreleyen genel peyzaj… Modern vadi projesinde peyzaj tasarımı, vadi içinde adalar fikrinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Site hem ticari alanlara hem de konut alanlarına ait bir yapı kompleksinden oluşmaktadır. Bir tarafta, kent meydanı havasında, dükkanlar ile çevrili geniş bir açıklıktan ana mekana giriş kurgulanmış, bir tarafta ise ana konut girişi planlanmıştır. Her iki bölgeden girişte ulaşılan ve görülen peyzaj alanları aynı çizgilere sahiptir ve binalar ile uyum halindedir. Peyzaja konu olan çeşitli tematik alanlar söz konusudur. Bu alanlar vadi içinde devam eden yolların kenarlarına serpiştirilmiş ve her yönden ulaşım sağlanmıştır. Konut girişi üst kottaki dar alandan sağlanmaktadır. Girişten sonra vadiye doğru yönelmeyi sağlayan bir meydan tasarlanmıştır. Burası giriş meydanıdır. Site içine girildikten sonra belirli bir kotta ilerlerken yan taraflar kol şeklinde aynı kotta devam ederken, orta bölüm eğimle ticari girişin olduğu mekana ilerlemektedir. Bu ilerleme sırasında eğimlerden yararlanarak çeşitli fonksiyonlar geliştirilmiştir. Örn. Amfi tiyatro ve su içinde yüzen bir sahne gibi. Ticari meydan, halka açık bir meydandır. Bu kısımda, tüm vadi boyunca devam eden su geniş mekana yayılarak son bulmaktadır. Dükkanların önlerindeki alanlar geniş su alanı ile hem ayırlmakta hem de üzerindeki köprüler ile ana geçişler sağlanmaktadır. Son derece geometrik ve keskin hatlara sahip yapısal mekanlar, doğal ve vahşi bir doku ile çevrelenmiştir. Su hareketleri, vahşi ve doğal bir bitki örtüsü ile bu keskin ve net çizgiler ön plana çıkarılmıştır. Vadi boyunca devam eden yol kenarlarında su yollar ile birlikte ilerlemekte ve en düşük kotta son bulmaktadır. Bu son buluş fıskiyeler ile bezenmektedir. Vadinin etrafındaki genel ağaçlandırmada koyu ve açık yeşil tonlarına sahip ağaçlar tercih edilmiştir. Bu ağaçlar vadi içindeki insanların yüksek bloklar ile ilişkisini örtmektedir. Göz hizasında olan bitki örtüsünde renkler tercih edilmiştir. (renkli çalılar, çiçekli bitkiler vb.) Malzemelerde de doğal renkler tercih edilmiştir. Genelde orta avludaki, yani ana vadideki peyzaj alanları kapalı otoparkların üzerinde yer almaktadır. Ağaçlandırma yapılabilmesi için çeşitli çiçeklikler planlanmıştır. Bu çiçeklikler şekilleri itibari ile adalar ile aynı tiptedirler. Bazıları çimin içinde bazıları suyun içinde bazıları da sertzeminlerin içindedir. Ekli resimde görülen tematik adalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. • Koru adası Suyun içinde üç farklı ada, her adanın içinde orman ağaçları (örn. Kayın) • Sessiz ada Gizli bir köşede çimin içinde konuçlandırılmış bir ada. Dinginleştirici etkiye sahip bitki türleri, ahşap mekanlar. Okuma ve yoga mekanları • Kozmik ada Simsiyah bir zemin içinde galaksiyi andıran led aydınlatmalar ile uzay görüntüsü. Bu mekana aynı zamanda bir teleskop monte edilebilir. • Sahne adası Vadide ilerlerken eğim üzerine oturtulmuş bir amfi. Amfinin her iki kenarında akarsu havası yaratan kademeli su sonunda bir gölete dönüşmektedir. Göletin ortasında ise, geniş bir sahne yer almaktadır. Bu mekanda çeşitli gösteriler, konserler düzenlenebilir. İstenir ise buraya bir açık hava sinema eklenebilir. • Oyun adaları Vadinin yan kollarından biri üzerinde (bazalı bloklar tarafında) spor alanına uzanan yol boyunca, çeşitli yaş gruplarına hitap eden oyun alanları yine çim üzerine yerleştirilmiş ana çizgimizi oluşturan yamuk çizgilere sahip adalar içine yerleştirilmiştir. 0-3 yaş 3-5 yaş ve 5-10 yaş gruplandırılması göz önünde bulundurulmuştur. • Şifa adaları Ticari meydana bakan son yatay blok önündeki geniş yeşil alan, şifa adaları şeklinde planlanmıştır. Şifalı bitkiler ile çevrelenmiş bu mekanda adacıklar içinde seyir ve dinlenme alanları eklenmiştir. Bazalı bloklarda, bazalar üzerinde genel peyzaj çizgilerine sahip yeşil alanlar oluşturulmuştur. Bu yeşil alanlar az su harcayan yerörtücü bitkiler ile donatılmıştır. Teras katlarında da aynı konsepte gidilerek, kuşbakışında birbirini tamamlayan çizgiler elde edilmiştir.

10


KESİT ÇALIŞMALARI

MODERNVADI

GENEL PLAN

SPIGA 11


A L A N : 25. 000

İ Ş SA H İ Bİ : D UMAN KA YA L OKA SY O N : HALK AL I Y I L MİMAR

: 2012

: TAGO

MİM A R LIK

B ina Çevresi peyza j tasarı ml arı , karak t e r tasarı ml arı G i ri ş, meydan, a k t i v i t e a l anı , süs h avuzl a r ı , sosya l a l anl ar, avl u ba h ç e l e r , k at bah çel eri , ç a t ı bah çel eri , o yun v e sp or a l anl arı , so syal a l a n l a r , ticari meydanl a r , ye şi l a l an tasarı ml arı , Uygul ama Pro j el e r i : Y apı sal Peyzaj , P l a n t a s yo n , Aydı n l atma , D r e n a j , İh al e Do syal arı

12

ESİN KAYNAĞI ÇİZGİLERİN OLUŞUMU


MIKS

FİSKİYELİ SU GÖSTERİSİ SENSÖR YOĞUNLUK GRAFİĞİ

GENEL PLAN

SPIGA 13


A L A N : 25. 000

m² İ Ş SA H İ Bİ : D UMANKA YA L OKA SY O N : HAL K AL I Y I L : 2012 MİMAR : TAGO M İM A R LIK

SKEÇ ÇALIŞMALARI

B ina Çevresi peyza j tasarı ml arı , kara k t e r tasarı ml arı G i ri ş, meydan , a k t i v i t e a l an ı , süs h avuzl a r ı , sosya l a l an l ar, avl u ba h ç e l e r , k at bahçel eri , ç a t ı bahçel eri , o yun v e sp or a l an l arı , so syal a l a n l a r , ticari meydan l a r , ye şi l a l an tasarı ml arı , Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

SKEÇ ÇALIŞMALARI

KESİT ÇALIŞMALARI

ZONLAMA PLANI

14

YEŞİL ALAN DENGE PLANI

BİNA OTURUM PLANI

SİRKÜLASYON MODELİ


MIKS SKEÇ ÇALIŞMALARI

AYDINLATMA ELEMANI TASARIMI

SPIGA KESİT ÇALIŞMALARI

15


A L A N : 40. 000

İ Ş SA H İ Bİ : E R O Ğ L U /DO Ğ A Ş E H .

ESKİZ ÇALIŞMALARI

L OKA SY O N : MERTER Y I L MİMAR

: 2011-201 2 :D B

Mİ MA R LIK

B ina Çevresi peyza j tasarı ml arı , G i ri ş, meydan , a k t i v ite al an ı , süs h a v uzl a r ı , s o syal al anl ar, t e m a t i k bahçel er, kat ba h ç e l e r i , çatı bahçel eri , a v l u bahçel er, o yun v e sp or a l an l arı , so syal a l a n l a r , ticari meydan l a r , ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

ESKİZ ÇALIŞMALARI

MAKET GÖRSELLERİ

ESKİZ ÇALIŞMALARI

ESKİZ ÇALIŞMALARI

GENEL PLAN

KESİT ÇALIŞMALARI OTURMA ELEMANI TASARIMI

16


EROĞLU - MERTER PLATFORM KESİT ÇALIŞMALARI

SKEÇ ÇALIŞMALARI

KESİT ÇALIŞMALARI

SPIGA 17


A L A N : 20. 000

m² YAPI L OKA SY O N : Zİ NC İ Lİ K UYU Y I L : 2011 MİMAR : D B Mİ MA R LIK İ Ş SA H İ Bİ : ESİ N

B ina Çevresi peyza j tasarı ml arı ,

KESİT ÇALIŞMALARI

G i ri ş, meydan , a k t i v ite al an ı , süs h a v uzl a r ı , s o syal al anl ar, t e m a t i k bahçel er, kat ba h ç e l e r i , çatı bahçel eri , a v l u bahçel er, o yun v e sp or a l an l arı , so syal a l a n l a r , ticari meydan l a r , ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

GENEL PLAN PARK ALANI PLANI

18

3D MODEL ÇALIŞMALARI


İSTANBLOOM

KESİT ÇALIŞMALARI

PARK ALANI MAKET GÖRSELİ

AVLU PLANLARI

AVLU PLANLARI

AVLU PLANLARI

PLANTASYON KARARLARI- DÖNEMSEL RENK DÖNGÜSÜ ŞEMASI

SKEÇ ÇALIŞMALARI

ESKİZ ÇALIŞMALARI

SPIGA KESİT ÇALIŞMALARI

19


3D MODEL ÇALIŞMALARI A L A N : 80. 000

İ Ş SA H İ Bİ : FERY API

L OKA SY O N : K UY UMCUKE N T Y I L MİMAR

: 2011-201 2 :D B

Mİ MA R LIK

B ina Çevresi peyza j tasarı ml arı , G i ri ş, meydan , a k t i v ite al an ı , süs h a v uzl a r ı , s o syal al anl ar, t e m a t i k bahçel er, kat ba h ç e l e r i , çatı bahçel eri , a v l u bahçel er, o yun v e sp or a l an l arı , so syal a l a n l a r , ticari meydan l a r , ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

GENEL PLAN

20


IST-WEST

ZONLAMA PLANI

SİRKÜLASYON PLANI

SKEÇ ÇALIŞMALARI

SKEÇ ÇALIŞMALARI

SKEÇ ÇALIŞMALARI

SKEÇ ÇALIŞMALARI

KESİT ÇALIŞMALARI

SPIGA 21


A L A N : 29. 000

m² PROJE L OKA SY O N : GÜNEŞLİ Y I L : 2011-201 2 MİMAR : A TASAR IM İ Ş SA H İ Bİ : GÜL

B ina Çevresi peyza j tasarı ml arı , G i ri ş, meydan , a k t i v ite al an ı , süs h a v uzl a r ı , s o syal al anl ar, t e m a t i k bahçel er, kat ba h ç e l e r i , çatı bahçel eri , a v l u bahçel er, o yun v e sp or a l an l arı , so syal a l a n l a r , ticari meydan l a r , ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

22

GENEL PLAN PLANTASYON KARARLARI

KESİT ÇALIŞMALARI


PLAN GÖRÜNÜM

GÜNEŞLİ PARK

SKETCHES

SPIGA GENEL SİLÜET

23


GENEL PLAN ALTERNATİF ÇALIŞMALARI

A L A N : 15. 000

İ Ş SA H İ Bİ : SURY API

L OKA SY O N : Ç EK MEKÖ Y Y I L MİMAR

: 2011-201 2 : K RAFT

M İM A R LIK

B ina Çevresi peyza j tasarı ml arı , G i ri ş, meydan , a k t i v ite al an ı , süs h a v uzl a r ı , s o syal al anl ar, t e m a t i k bahçel er, kat ba h ç e l e r i , çatı bahçel eri , a v l u bahçel er, o yun v e sp or a l an l arı , so syal a l a n l a r , ticari meydan l a r , ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

24

TERAS BAHÇELERİ ÇALIŞMALARI


ESKİZ ÇALIŞMALARI

METROGARDEN YEŞİL DUVAR DESEN ÇALIŞMALARI

KESİT ÇALIŞMALARI

ESKİZ ÇALIŞMALARI

SPIGA 3D MODEL ÇALIŞMALARI

25


KONUT PROJELERİ

26


SPIGA 27


A L A N : 40. 000

m² PROJE & TO YA L OKA SY O N : AV C I LA R Y I L : 2011-201 2 MİMAR : A TASAR IM İ Ş SA H İ Bİ : GÜL

PLANTASYON PLANI

AYDINLATMA PLANI

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

GENEL PLAN

28

AVCILAR PARK, Gül İnşaat ve Topaloğlu Yapı ortaklığında inşası süren, Atatürk Havalimanına 9 km uzaklıkta konumlanan bir konut projesidir. 39000 metrekareye oturan vaziyet planında, peyzajın kapladığı alan 24000 metrekaredir ki bu da bize geniş rekreasyon alanları oluşturmamızda büyük kolaylık sağlamıştır. Çoğunlukla düz arazi yapısı sayesinde, konumlandırdığımız tüm sosyal aktivite ve rekreasyon alanlarının zeminin her köşesinden görünebilmesi avantajı kullanılarak, bina cepheleri ile bütünleşen yaya ve araç yolları, geniş çim yüzeyler, kullanıcıların boş zamanlarını değerlendirmesi için tasarlanmış yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, spor sahaları konumlandırılmış, bu esnada işlevsel kullanım ve estetik görünüş kaygısı göz ardı edilmeden yol alınmıştır. Ana promenat, yayaların tüm kullanımlara kolaylıkla ulaşabileceği şekilde tasarlanmış, yer yer döşeme malzemelerinde yapılan değişikliklerle zemine hareket katılarak kullanıcının 3. Boyutta ilgisi çekilmeye çalışılmış ve oldukça düz olan araziye de hareket katılmak istenmiştir. Döşemede oluşan bu farklılıklar, kütle boşluk ilişkisi doğrultusunda mekan tanımlaması açısından da sıkça kullanılmış ve kullanıcının ilgisini çekmeyi amaçlamıştır. Düz arazinin en büyük avantajı, büyük çim alanlar yaratmamızı sağlamıştır. Böylece alanın her santimetresi kullanılabilir hale gelmiştir. Tasarım aşamasında önemsenen aşamalardan biri de bitkilendirme olmuştur. 4 mevsim yaşayan yeşil alanlar yaratabilmek adına, renk geçişleri 3. Boyutta algılanabilen, boy/büyüme oranları dikkate alınarak konumlandırılan bir bitkilendirme paftası hazırlanmıştır. Alana dikilmesi planlanan tüm bitkilerin çiçeklenme, yapraklanma, renk değiştirme dönemleri göz önünde bulundurulmuş, kullanıcının her mevsimi hissetmesi ve yaşaması odaklı bir çalışma yapılmıştır. Su öğesi alanın büyük bir kısmında, alt ve üst parselde hissedilir bir alan kaplayacak şekilde konumlandırılmış, kaskatlardaki kısa mesafeli düşüşlerle rahatsız etmeyen fakat etkili bir duruş sergilemesini sağlayan küçük oyunlar düşünülerek tasarlanmıştır. Kütle boşluk ilişkilerinin optimumda kullanıldığı sert ve yumuşak yüzeyler, mimari ile bütünleşen bir peyzaj tasarımı kurgulanmış, daha öncede belirtildiği gibi işlevsellik ve estetik görünüm kaygısıyla hareket edilmiştir.


AVCILAR PARK

KESİT ÇALIŞMALARI

3D MODEL ÇALIŞMALARI

PLAN GÖRÜNÜM

SPIGA 29


A L A N : 15. 000

m² G YO L OKA SY O N : BOMON Tİ Y I L : 2011-201 2 MİMAR : TAGO M İM A R LIK İ Ş SA H İ Bİ : Sİ NPAŞ

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı ,

GENEL PLAN

G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

L EED S ER TİF İK AS I A D A Y I

FONKSİYONLAR

3D MODEL ÇALIŞMALARI

30

3D MODEL ÇALIŞMALARI KANYON CEPHE ÇALIŞMALARI


BOMONTİ 3D MODEL ÇALIŞMALARI

ESKİZ ÇALIŞMALARI

ESKİZ ÇALIŞMALARI

SPIGA MAKET GÖRSELLERİ

31


A L A N : 25. 000

İ Ş SA H İ Bİ : EROĞLU L OKA SY O N : BURSA Y I L MİMAR

: 2011-201 2 : TAGO

M İM A R LIK

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

SPOR ALANI PLANI

GENEL GÖRÜNÜM

GENEL PLAN

32

GENEL PLAN-ÇEVRE İLİŞKİSİ


HARMONY TOWERS

PLAN ÇALIŞMALARI

PLANTASYON KARARLARI

3D GÖRSELLERİ

KESİT ÇALIŞMALARI KESİT ÇALIŞMALARI

SPIGA 33


A L A N : 25. 000

İ Ş SA H İ Bİ : D UMANKA YA L OKA SY O N : K URTK ÖY Y I L MİMAR

: 2011-201 2 :D B

Mİ MA R LIK

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

GENEL PLAN

3D GÖRSELLER

34

MODEL

MAKET GÖRSELLERİ


ADRES NATURA

KESİT ÇALIŞMALARI

SPIGA MODEL ÇALIŞMALARI

35


A L A N : 15. 000

İ Ş SA H İ Bİ : AK UNTA Ş

L OKA SY O N : ANTAK Y A Y I L MİMAR

: 2011

: TAGO

İN Ş

M İM A R LIK

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

GENEL PLAN

magnolıa grandıflora/ QUERCUS ILEX SOPHORA JAPONICA/ TILIA ARGENTEA OLEA EUROPE/PUNICA/ CITRUS AURANTIUM SORBUS TORMINALIS/ ULMUS GLABRA

ağaçlandırma planı

36

CEDRUS LIBANI/ PINUS PINEA

MEKANLAR PLANI

SİRKÜLASYON PLANI


TERAS ANTAKYA

ESİN KAYNAĞI 1

HATAY MOZAİĞİ Küçük, birbirinden farklı, üç boyutlu parçaları bir yüzey üzerinde yanyana getirerek resim oluşturma tekniğine ve ortaya çıkan esere mozaik denir. Parçacık olarak ise seramikten metale, ahşaptan cama kadar çok çeşitte, şekilde ve büyüklükte malzeme bir arada kullanılabilmektedir. “Tessera”, “mozaik”lerde kullanılan değişik renklerdeki küp biçimli taşçıklardır. Ressamın yönlendirdiği ustanın bu taşları yerleştirmesi ile mozaik yaratılır. Hatay, tarih boyunca olduğu gibi bugün de benzersiz bir “etnik mozaikistan”dır.Ayrıca Hatay, dünya da Tunus’ta Bardo, Gaziantep’te Zeugma ile birlikte dünyanın en önemli üç mozaik müzesinden birine sahiptir

PIET MONDRIAN Çizgileri ve farklı kombinasyonlardaki renkleri düz zemin üzerine yansıtarak genel güzelliği en belirgin şekilde ifade eden Hollanda’lı ressam Piet Mondrian’ın kübist akımından esinlenilmiştir. Sanatçının eserlerini doğadan ilham alarak ortaya çıkarması peyzaj tasarım kararlarında çıkış noktası olmuştur.

ÇEVRE DUVARLARI

ESİN KAYNAĞI 2

ESKİZ ÇALIŞMALARI

SKETCHES

SPIGA SKETCHES

37


A L A N : 40. 000

m² PROJE & TO YA L OKA SY O N : AV C I LA R Y I L : 2011-201 2 MİMAR : A TASAR IM İ Ş SA H İ Bİ : GÜL

GENEL PLAN - PHOTOSHOP BOYAMA

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı

ESKİZ ÇALIŞMALARI

Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

TERAS PLANI

3D MODEL ÇALIŞMALARI

38


TERAS PLANI - AUTOCAD ÇİZİM

VAZİYET PLANI - AUTOCAD ÇİZİM

KORUPARK TERAS 24.03.2011 KORUPARK TERAS EVLERİ (Torunlar GYO) PEYZAJ KURGUSU (Her terasta farklı yaşam mekanları) Genel olarak kat maliklerine hitap eden peyzaj alanları: • Avlu bahçe • Sosyal merkez (residansların önü) • Çatı bahçeleri • Site çevresi yollar olarak sınıflandırılmıştır. Avlu bahçe ve sosyal merkez alanı farklı mekanlarda olsalar dahi genel peyzaj çizgileri ile birbirilerine bağlanmış ve bütünselliği korunmuştur. Bu iki alandaki su alanları geçiş için ana tasarım öğesi olarak değerlendirilmiştir. (Orta avlu ve sosyal merkezi birbirine bağlayan akses su geçişleri ile bezenmiştir. Bu su geçişinin kaynağı olarak yüzme havuzunun yanındaki doğal gölettir. Büyük bir su etkisine sahip olan yüzme havuzu doğal forma dönüşüp içinde biktilerin yetiştiği bir gölet haline dönüşür. Sonra parçalanarak devam eder ve tekrar residansın önündeki yüzme havuzunu oluşturur. Böylece su etkisi tüm peyzaj alanlarında hissedilir. )

arkad tasarımı ESKİZ ÇALIŞMALARI

AVLU BAHÇE Birleşik binaların ortasında bulunan avlu peyzaj aslında kapalı otoparkın üzerinde yer alan bir çatı bahçesidir. Mekanın genişliğiyle bu alanda farklı fonksiyonlar kurgulanmıştır. Yüzme havuzu, sosyalleşme mekanları, bisiklet tur alanı, yürüyüş ve koşu parkuru, dinlenme alanları, gizli bahçeler, zen bahçeleri ana fonksiyonlardır. Doğal bir ortam içinde, modern çizgilere sahip, tasarım öğeleri ile günümüzün çağdaş yaklaşımına bir gönderme yapılmıştır. Sitenin ana giriş kapısından itibaren hissedilen avlu aslında gizli bir vaha etkisine sahiptir. Gelip geçenleri, kapıdan itibaren içine davet eder. Bu daveti simgeleştirmek için, giriş meydanı, modern üçgen formlardaki bank saksılar içindeki Ihlamur ağaçları ile vurgulanmıştır. Giriş meydanı içindeki yeşil çim çizgiler ile yeşil vahaya geçiş yönlendirilmesi yapılmaktadır. Bu çizgileri takip ettiğinizde iç avludaki yollara geçişiniz sağlanır. Her yol aslında bir gizli bahçeye ulaşım sağlamaktadır. Yolların eğrisel formu, ve dağılımı, site içinde bir tam tur yapmanıza olanak sağlar. Bu yollar modern ve çizgisel döşeme çizgileri ile yürüyüş ve koşu parkuru olarak spor yapmanıza da olanak sağlar. Girişten sonra diğer mekanlara geçişi simgeleyen arkat ve üzerindeki mor salkımlar aynı zamanda ikincil landmark görevi görür. Gezinti halindeyken karşımıza çıkan bir diğer geniş dinlenme alanı üçgensi ve yamuk formlu modern bir pergola ile simgelenmiştir. Burası akşamüstü işten eve geldiğinizde yorgunluğunuzu atabileceğiniz, komşularınızla toplanıp sohbet edebileceğiniz, avlunun en güzel manzara açısına sahip bölgedir. İç yollar üzerinde gezintiye devam etmek istediğinizde, tam turu bitirmeden sizi başka bir gizli bahçe daha karşılar. Bu gizli bahçe zen bahçesidir. Doğal formu, japon akça ağaçlarının dinginliği ve mevsimsel renk harmonisi ile huzur veren bir atmosfer yaratmaktadır. Tamamen güneş alacak lokasyona oturtulmuş olan yüzme havuzu ve güneşlenme terası kenarlarındaki sevlerin üzerindeki çalı grupları ile ortaya gizlenmiştir. Aslında tüm mekanlar ana yollar üzerinde birbiri ile bağlantılı olmakla beraber, etrafındaki bitki örtüsü ile çerçevelenerek kendine ait bir oda etkisindedir. İç yolların binalara bakan kenarlarında oluşturulan şevli alanlarda boylu ve rekli çalı grupları ve ağaçlar ile zemin kat içindekiler ve çevrede dolaşanların birbirlerini görmeleri engellenirken, her iki tarafa da zengin bir yeşil manzara sunulmuştur. Bir köşede gençler toplu bir şekilde eğlenirken, diğer tarafta sakin ve huzur içinde kitabınızı okuyabilirsiniz. Birbiriyle birleşen, sonra dallanan ve yeniden birleşen iç yolların kenarlarındaki şevlerdeki bitki örtüsü gürültü kontrolü de sağlamaktadır. ÇATI BAHÇELERİ Alçak katlı binaların çatılarındaki teraslarda, farklı sosyal mekanlar oluşturularak, yeşil içinde yaşam alanları arttırılmıştır. Her çatı bahçesinde, iç manzaraya bakış yönelimi dikkate alınarak, site dışına bakan kenarlarda bakış boylu ağaçlar ile bir düzenleme yapılmıştır. Böylece, dış alana karşı mahremiyet de sağlanmıştır. Bu bahçelerde, sınırlardaki çiçeklikler sayesinde iç taraflarında geniş meydanlar oluşmaktadır. Farklı döşeme şekilleri, çiçeklik kenarındaki bankların sunduğu olanaklar ile bu meydanlarda çok farklı aktiviteler gerçekleştirilebilir. Sohbetler, barbekü partileri, ahşap teras üzerinde mini gösteriler, sanat eserleri sergileri vb. SOSYAL MERKEZ (residence alanı önü) Ana sosyal tesisin önünde uzanan bu geniş peyzaj alanında, sosyal tesise hizmet eden bir yüzme havuzu, spor alanları ve çocuk oyun alanları yerleştirilmiştir. Genel olarak burası bir kulüp havasındadır.

kesit ÇALIŞMALARI

SİTE ÇEVRESİ YOLLAR Binaları çevreleyen, binalara ana giriş hattı olan araç yollarının kenarlarında site çevre duvarları yer almaktadır. Bu çevre duvarlarının önündeki kırmızı-yeşil efektindeki bitki grubu ile yeşil bir sınır duvarı etkisi yaratılmaktadır. (kısaca eve girerken beton etkisinden hemen uzaklaşma sağlanmaktadır) Duvarların iç taraflarına dikilecek olan Çınar Yapraklı Boylu Akçaağaçlar ile 2. Ve 3. Kat sakinlerinin evlerinin pencerelerinden dışarı bakarken görmek istemediği çevre alanlar yerine yemyeşil bir doku görmesi planlanmıştır. GENEL BİTKİLENDİRME PRENSİPLERİ Çatılar ve avlu bahçelerde toprak derinlikleri sınırlı olduğu için, bu ortamlarda yaşayabilecek ve hayal ettiğimiz havayı yaşatabilecek çalı ve ağaç türleri tercih edilmiştir. Site girişinde bizleri karşılayan kokulu Ihlamur ağaçlarından sonra, farklı yeşil tonlarına sahip akçaağaçlar ile yaz ve sonbahar etkileri vurgulanmıştır. Baharı simgeleyecek şekilde Erguvan ve Süs kirazları yol kenarlarına gruplar halinde serpiştirilmiştir. Zen bahçesinde, japon akçaağaçları ile mevsimsel renk geçişleri ön plana çıkarılmıştır. Bu etki farklı akçaağaç türleri ile çatı bahçelerine taşınmıştır. Sosyal mekanda ağırlıklı olarak yaz teması işlenerek, yazın bulut şeklinde masalsı şekilde çiçeklenen Gülibrişim ağaçları kullanılmıştır. Çalı ve çit bitkileri, ağırlıklı olarak, gürültü ve görüntü engeli amacıyla tercih edilmiştir.

SPIGA 39


A L A N : 85. 000

m² YA P I L OKA SY O N : HAL K AL I Y I L : 2011-201 2 MİMAR : D B Mİ MA R LIK İ Ş SA H İ Bİ : EROĞLU

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

genel plan

3d model çalışmaları

40


İSTANBUL LOUNGE

köprü detay çalışmaları

eskiz çalışmaları

aydinlatma plani

sert zemin planı

kaykay pisti çalışmaları

maket görselleri

plantasyon planı

SPIGA köprü kesiti

eskiz çalışmaları

eskiz çalışmaları

41


A L A N : 80. 000

m² Y API L OKA SY O N : ÜMRANİ YE Y I L : 201O-20 1 2 MİMAR : D B Mİ MA R LIK İ Ş SA H İ Bİ : SUR

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

GENEL PLAN 3D MODEL ÇALIŞMALARI

42


KESİT ÇALIŞMALARI

EXEN İSTANBUL

SPIGA 43


A L A N : 80. 000

m² Y API L OKA SY O N : ÜMRANİ YE Y I L : 201O-20 1 2 MİMAR : D B Mİ MA R LIK İ Ş SA H İ Bİ : SUR

ESK İ Z Ç AL I ŞMALA R I

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

44


EXEN İSTANBUL

SPIGA 45


A L A N : 7. 500

İ Ş SA H İ Bİ : Ç UK UROV A L OKA SY O N : K ARTAL Y I L MİMAR

A .Ş .

: 2012 : T AG O M İMARLIK

B ina Çevresi pey za j tasarı ml arı , Gi ri ş, dro p o ff, m eydan , kat bah ç e l e r i , a kti vi te al anı , süs havuzl arı , yeşi l a l a n tasarı ml arı Uygul ama Pro j el e r i : Y apı sal Peyzaj , P l a n t a syon, Aydı nl atma, D r e n a j

eskiz çalışmaları

46

gENEL PLAN


ÇUKUROVA TOWER

eskiz çalışmaları

döşeme planları

ÇUKUROVA TOWER PEYZAJ KONSEPT RAPORU Kartal Mevkiinde, Adalar manzaralı çok katlı residence projesinde peyzaj konseptinde, yüksek yaşam kalitesi , estetik, rahatlık ve huzur dikkate alınmıştır. Peyzaj alanının büyük bir bölümü çatı bahçesinden oluşmaktadır. Böylece, maksimum yeşil alan kullanımı sağlanmaktadır. Peyzaj mekanlarındaki fonksiyonlar aşağıdaki gibidir: • Açık hava dinlenme alanları, • Yüzme havuzu • güneşlenme terası, • park, • çocuk oyun alanı, • spor alanı, • yürüyüş ve koşu alanları, (arazi yapısı sebebi ile ring halinde değildir, her bölgeye yürüme ve bisiklet ile ulaşım sağlanabilmektedir) • puset ve engelli için ulaşım rotası, • dekoratif duvar, • havuz bar terası, • sosyal tesis terası, • süs havuzları, • çiçeklikler, • oturma elemanları • heykeller • açık yeşil alanlar • çim alanlar • bitki parterleri • özel tasarlanmış saksılar içinde ağaçlar Genel Tasarım İlkeleri Mekanlar, ana giriş, bina girişi, havuz çevresi, sosyal tesis çatısındaki park ve spor alanlarından oluşmaktadır. Ana girişte, heykelsi bir saçaktan giriş yapıldıktan sonra ana bina girişine kadar devam eden yolda, bütünlüğü korumak için aynı renk ve karakterdeki malzeme seçimine dikkat edilmiştir. Saçak altındaki yan duvardaki su duvarı üzerinde isim yazılması planlanmaktadır. Bu duvar aynı zamanda havuz bölümü ve ana girişteki insan yoğunluğunu birbirinden ayırmaktadır. Yol boyunca, duraklama ve park olanağı sağlanması için açık otoparklar planlanmıştır. Araçları yoğun yaz güneşinden korumak amacı ile site duvarı önünde yoğun bir ağaçlandırma ön görülmüştür. Girişteki renk dokusu ile kontrast yaratması için Sığla ağaçları tercih edilmiştir. Yollarda bordür kullanılmayarak, bolard yerleşimi ile araç sirkülasyonu belirtilerek alanın daha geniş algılanması sağlanmıştır.

SPIGA 47


A L A N : 30. 000

İ Ş SA H İ Bİ : İ NANLAR L OKA SY O N : HAL K AL I

: 2011-201 2

Y I L MİMAR

: Mİ M

PROJE

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

GENEL PLAN

KESİT ÇALIŞMALARI

MAKET GÖRSELLERİ

48

KESİT ÇALIŞMALARI

FONKSİYONLAR


TERRACE TEMA

sirkülasyon planı

3D MODEL ÇALIŞMALARI

SPIGA KESİT ÇALIŞMALARI

49


GENEL PLAN A L A N : 12. 000

İ Ş SA H İ Bİ : İ NANLAR

L OKA SY O N : ESENY UR T Y I L MİMAR

: 2011-201 2 : TRES

Mİ MA R LIK

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

ESKİZ ÇALIŞMALARI

KESİT ÇALIŞMALARI

50

3D MODEL ÇALIŞMALARI


PLAN GÖRÜNÜM

FONKSİYONLAR

KESİT ÇALIŞMALARI

TERRACE MIX Ana kurgu: Sitenin orta bölümüz avlu şeklinde bir vaha etkisi göstermektedir. Açık hava sosyal mekanlar peyzaj ile bir bütünlük yaratacak şekilde kurgulanmıştır. Orta bölümün tamamı bina çatısı üzerinde geniş bahçelerden oluştuğu için, aslında bir çatı bahçesidir. Ancak fonksiyonların dağılımı, genel yerleşim ve bitki örtüsü ile bu his ortadan kaldırılmıştır. Kademeler halindeki bahçelerin çeşitli temaları vardır. Ana Ticari meydandan kontrollü şekilde bu bahçelere ulaşım sağlanmaktadır. 1. kademede, renk bahçesi ve kaskatlı havuzlar ile karşılama yapılmaktadır. 2. ve Orta kademeye gelindiğinde en büyük sosyal mekan ile karşılaşılmaktadır. Bu bölümde, sosyal tesisle beraber işletilen açık havuz alanı bulunmaktadır. Arazinin meğil yönüne yerleştirilen terası ile güneşlenme süresi maksimize edilmiştir. Bir üst kademe (3. Kademe) ise restauranta ait bahçedir. Yeme içme bölümü, seyir terası şeklinde planlanmıştır. Restaurantın çatısındaki 4. Kademe ise oyun ve ışık bahçeleri şeklinde kurgulanmıştır. Mekanlara ulaşım en alt kademeden 4. Kademeye kadar dış mekandan sağlanmaktadır. 5. kademe daha çok görsel nitelikte olup, vahanın asıl nefes aldığı, daha çok ağaçlandırmanın sağlandığı kademedir. Bu bölümde, insan yoğunluğunun az olması planlanmış ve ulaşım çevre araç yolundan verilmiştir. Ağaçlandırma için, peyzaj çizgilerine uygun şekilde betonarme dairesel çiçeklikler oluşturulmuştur. Çiçekliklerin iç derinliği 1 m dir. Dairesel çiçekliklerin yerleşimi aritmik ve boyutları da birbirinden farklıdır. Ağırlıklı olarak, Akçaağaç ve Ihlamur tercih edilmiştir. Ana fonksiyonların dağılımının yoğun olduğu, 1-2-3. Kademelerde çim alan bulunmamakta, ağırlıklı yerörtücü ve çalı grupları ile yeşir örtü sağlanmaktadır. 4. Kademede ise ağırlıklı çim doku oluşturulmuştur. Mimari olarak konuçlandırılmış, ön cephesi açık, sosyal tesis ve restaurantların çatılarında yeşil mekanlar oluşturulmuştur. Ön cephelere yerleştirilen çiçekliklerin içinde aşağı sarkan bitki türleri ile cephelere de yeşil doku eklenmiştir. Genellikle yeşil dokuda, çalı ve yerörtücü gruplarda herdemyeşil bitki türlerinin içinde, mevsimler çiçek açan türler seçilmiştir. Örneğin 2. Kademe ağırlıklı olarak yazın çiçeklenme gösterirken, 1. Ve 3. Kademede ilkbahar çiçeklenmesi, 4. Kademede ise sonbahar renkleri ön plana çıkarılacaktır. Avluya bakan tüm cephelere yeşil doku ve su manzarası sağlanmıştır. Genel tasarım çizgileri organik, hareketli, sarmal ve mekanlar süprizlidir. Tüm blokları çevreleyen ana araç yolu ile binalara ulaşım planlanmaktadır. Tek yön gidiş ile paralel park imkanı da sağlanmıştır. Kontrollü giriş çıkışların yan kısımlarında çöp toplama istasyonları oluşturulmuştur. Doğal arazi eğimi sebebi ile, engelli, bisiklet ve koşu parkurları oluşamamaktadır.

SPIGA

KESİT ÇALIŞMALARI

51


A L A N : 57. 000

m² İ Ş SA H İ Bİ : SUR Y API L OKA SY O N : Ç EK MEKÖ Y Y I L : 2011-201 2 MİMAR : D ORE M İM A R LIK

ESKİZ ÇALIŞMALARI

GENEL PLAN

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

MAKET GÖRSELLERİ

52

3D MODEL ÇALIŞMASI


ADAPARK SERT ZEMİN PLANI

PLANTASYON PLANI

AYDINLATMA PLANI

DETAYLI PLAN ÇALIŞMALARI

KESİT ÇALIŞMALARI

SPIGA 53


A L A N : 30. 000

m² A .Ş . L OKA SY O N : SAMAN D IR A Y I L : 2009-201 1 MİMAR : Mİ MARLA R LTD . İ Ş SA H İ Bİ : Sİ NPAŞ

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

54


KELEBEKIA

SPIGA 55


A L A N : 2. 000

İ Ş SA H İ Bİ : K ARD EN

L OKA SY O N : ESENY UR T Y I L

: 2012

MİMAR

:---

Kon ut ko mpl eksi ç e v r e si ve çatı bahçel e r i p e yza j tasarı ml arı , Gi ri şl er, meydanla r, akti vi te al a n ı , ç a t ı bah çel eri , kat bah ç e l e r i , oyun al anl arı , yeşi l a l a n tasarı ml arı Uygul ama Pro j el e r i : Y apı sal Peyzaj , P l a n t a syo n , Aydı n l atma , D r e n a j , Sul ama, İh al e D osya l a r ı

SKEÇ ÇALIŞMALARI

GENEL PLANI

GENEL PLANI

OTURMA ELEMANI - ÇİÇEKLİK TASARIMI

56


AVENUE RESIDANCE UYGULAMA PROJESİ PLAN ÇALIŞMALARI

SPIGA KESİT ÇALIŞMALARI

57


A L A N : 60. 000

m² M. H. L OKA SY O N : ESENY UR T Y I L : 2010-201 2 MİMAR : SPAC E M İM A R LIK İ Ş SA H İ Bİ : MARSAN

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

GENEL PLAN 3D MODEL ÇALIŞMALARI

58


PARKONE

SPIGA 59


genel plan A L A N : 12. 000

İ Ş SA H İ Bİ : D UMANKA YA L OKA SY O N : K URTK ÖY Y I L MİMAR

A .Ş .

: 2010-201 1 : TAGO

M İM A R LIK

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

L EED S ER TİF İK AS I A D A Y I

60

3d model çalışmaları


FLEX kesit çalışmaları

sert zemin planı

plantasyon planı

SPIGA eskiz çalışmaları

61


A L A N : 125. 000

İ Ş SA H İ Bİ : Fİ BAY ÜK S E L L OKA SY O N : Ç UBUK LU Y I L MİMAR

B E YKO Z

: 2007-201 0 : AROLAT

M İM A R LIK

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı

PANAROMİK GÖRÜNÜM

Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

GENEL PLAN

KESİT ÇALIŞMALARI

62


ÇUBUKLU VADİ UYGULAMA FOTOĞRAFLARI

SPIGA 63


A L A N : 12. 000

İ Ş SA H İ Bİ : Ç UK UROV A L OKA SY O N : K ARTAL Y I L MİMAR

A .Ş .

: 2008-200 9 : TAGO

M İM A R LIK

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı

3d model çalışmaları

Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

konsept plan

genel plan

3d model çalışmaları

64


ADANUSPARK

sert zemin planı

plantasyon planı

döşeme planı -1

aydınlatma planı

döşeme planı -2

eskiz çalışmaları

SPIGA KESİT ÇALIŞMALARI

65


eskiz çalışmaları A L A N : 28. 000

İ Ş SA H İ Bİ : D UMANKA YA L OKA SY O N : BAHÇ EŞE H İR Y I L MİMAR

A .Ş .

: 2010 :D B

Mİ MA R LIK

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

genel plan

3d model çalışmalar

66


MODERN

konsept kurgu çalışmaları

TASARIM KARARLARI Projemizde 7 temayı kurgularken çıkış noktamız hayat ve yapıtaşları olmuştur. Evrendeki tüm elementlerin aslında hayatımızın asıl yapısını etkilediğini düşünerek, merkeze hayatımızı alarak, yapıtaşları ile çerçevemizi oluşturduk.Bu durumda orta avluda (merkez) HAYAT ve onu çevreleyen diğer bahçelerde de bu yapıtaşlarını vurguladık.Bu yapıtaşları sırası ile;ATEŞ,TOPRAK,HAVA,METAL,SU veAHŞAP tır. 7 – TEMA MERKEZ AVLU 1 - ATEŞ Gün ışığında ve gece aydınlatma ile Işık ve gölge oyunları, renkler ve ses. TROMPE L’OEIL _Simge, ateşi simgeleyen bir heykel (Kırmızı ve mavi renklere boyanmış çubuklar) AVLU 2 - TOPRAK Zen bahçesi efekti ile, çakıl, bambu bitkileri, genel ve yumuşak tepecikler üzerinde çim alanlar.Kare ve dikdörtgen şekiller, sarı rengi_Simge, özel seçilmiş kayalar ile yeryüzü simgelenecektir. AVLU 3 - METAL Materyal olarak, çim alan üzerinde metal objeler kullanılacaktır. Mermer/granit kaplamalar, kristaller, dairesel ve oval şekiller_ Simge, metal ağaç heykelleri AVLU 4 - SU Avlunun ortasında su kanalı, belirli bir noktada fıskiyeler Cam, asimetrik şekiller, siyah, mavi ve gri Simge, topiary ağaçlar (Heykelsi şekil verilmiş bitkiler) (Çapa, sandal, dümen şekillerinde) AVLU5 -AHŞAP Avlunun ortasında genel yoğun yeşil örtü, etrafında ahşap objeler. _Simge, ağaç yontuları

şema

diyagramlar artistik duvar tasarımları

avlu planları

1 - MERKEZ / HAYAT Binaların arasında kalan ortak alan Merkez Avlu olarak isimlendirilmiştir.Tüm avluların kesiştiği bölgedir.Kurgumuzun odak noktasıdır.Bu yüzden merkezde ana simge olan HAYAT heykelini en ışık alacak bölgeye yerleştirilmiştir. Bu alan genel ortak kullanım alanıdır. Bu alanda dinlenme alanları, yüzme havuzları ve teraslar yeralmaktadır. Ana teras sosyal tesis ile bağlantılıdır. Odak noktasından uzaklaştıkça, binaların yüksek etkisini engellemek amacıyla, boylu ağaçlar serpiştirilmiştir. Odak noktasına yaklaştıkça, heykelin algısını engellememek için boylu çalılar ile bir üçüncü boyutta bir dalgalanma yaratılmıştır. Bu ağaççık ve çalılar aynı zamanda ana kullanım mekanlarında gölge yaratacaktır.Yüzme havuzlarını yararak devam eden ana yaya aksı ile güneşlenme alanları arasında bırakılan yeşil banta, 120-150 cm boyunda çit bitkileri dikilerek mahremiyet sağlanacaktır.diğer yeşil alanlarda çizgisel bitki aranjmanları kullanılarak, geniş çim efekti oluşturulacaktır. 2 - ATEŞ En düşük kotta kalan bu avluda, ışık eksiğini tamamlamak için, Ateş konseptini vurgulayacak, ışık ve gölge oyunları planlanmıştır. Avlunun en dış noktasında, (sol taraf) TROMPE L’OEIL gibi, ışık ile ilüzyonlar yapılacaktır.Kırmızı ve mavi renklere boyanmış çeşitli boyutlardaki kare kesitli ahşap çubuklar, her renk tek bir yöne bakacak şekilde yere saplanacaktır. Etrafında gezdikçe ateşin tüm renkleri kendia arasında geçiş yapacaktır.Gece ise, yerden verilecek özel aydınlatmalar ile (led armatürler) bu efekt daha farklı bir hal alacaktır.Avlunun diğer avluya uzanan bölümüne ise, yine ışık saçan objeler yerleştirikecektir.Renk ve ışığın etkisini pekiştirmek için ses ve müzik de kullanılabilir.Renklerin efektini kaybetmemesi için çubuk ve objelerin zemini çim değil gri-sihay tonlarında bir kaplama olacaktır. 3- TOPRAK En geniş ışık alanına sahip olan bu avluda, Toprak elementini simgeleyecek yeryüzü şekilleri zen bahçesi teması ile anlatılmaktadır.Bu temada kullanılan materyaller, yosun tarzı pofuduk bitki örtüsü, kırmızı ve sarı tonlarında yapraklanan ağaçlar, mevsimsel geçişi anlatan bir adet çiçekli ağaç, gri ve siyah tonlarında heykelsi kayalar, çakıl örtüsüdür.Genel olarak dikdörtgen hatlara sahip olan bahçe, ortadangeçen nehir efekti verecek bir bitki örtüsü ile diyagonal olarak ikiye bölünerek, yumuşatılmıştır.

kesit çalışmaları

4- HAVA Üstü açık olarak, koridor şeklinde, rüzgarı yönlendirecek en ince uzun ve tepesi açık olan bahçelerde hava teması işlenmiştir.Bu bölgede, gökyüzünün etkilerini yeşil alanda arttırmak istedik. Özellikle gün ışığının değişkenliği, çevredeki gölge oluşturacak elemanlar ile ön plana çıkarılmıştır.Rüzgar ile yaprak sesini vurgulayabileceğimiz özel ağaç türleri ile hava teması güçlendirilmiştir.Sert ve rasyonel çizgiler ile ouşturulmuş mekan tasarımı, doğal bir yeşillendirme ile dengelenmiştir. Bu şekilde mevsimsel geçişler, havanın hırçın ve sakin olması durumu işlenmiştir. 5- METAL 3. avluda Metal elementi simgelenmektedir.Tema olarak hayal dünyasını geliştirecek soyut heykeller ile bir düzenleme planlanmıştır.Heykeller, mermer /cam / granit ve çakıl zeminlere yerleştirilecektir.Genel olarak ortada oval şekiller yaratılacaktır. Metal ağaç heykelleri ana karakter olacaktır.Heykellerin etkisini arttırmak için, sergi alanınıda fon oluşturacak koyu renkli çaı/ ağaç grubu kullanılacak ve geniş bir çim alan yaratılacaktır. 6- SU 4. Avluda, Su elementi işlenmiştir.Avlunun ortasında, 20 cm derinliğinde kaynama efekti verecek nozullar yerleştirilmiş bir dikdörtgen havuz yerleştirilmiştir.Etrafına, su ile ilgili heykelsi TOPIARY bitkiler serpiştirilmiştir. (Çapa, sandal, dümen, denizatı, kürek, yelken vb.)Su, 5. avluya geçen merdivenlerin yanından kaskatlar halinde düşerek, Merkez Avlu’dan gelen ana yaya aksı ile kesişen bölgede ince uzun bir kanal ile son bulmaktadır. Suyun üzerinde camdan bir köprü ile yanlardan geçen iki yol birbirine bağlanabilir. Havuzun malzemesi mavi rengini verecek bir malzemeden seçilecektir.

SPIGA

7 - AHŞAP 5. Avluda, Ahşap elementi işlenmiştir. Ana yaya aksı ile kesişim noktasında ahşap bir teras ile bir dinlenme alanı oluşturulmuştur.Bu avluda, yerde ahşap kütüklerden banklar y eşleitirilmiştir.Küçük bir orman efekti verecek şekilde, ince uzun gövdeli ağaçlar eklenmiştir.Genel olarak, koyu yeşil, açık yeşil ve kahverengi tonları hakim olacaktır.Yaya yollarında gri tonları kullanılacaktır.Işın en iyi girdiği noktalarda, ahşap heykeller sergilenecektir.

67


A L A N : 90. 000

İ Ş SA H İ Bİ : K ORAY L OKA SY O N : BURSA Y I L MİMAR

m² A .Ş .

3d modelleme çalışmaları

: 2008 :D B

Mİ MA R LIK

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı ,

genel plan

G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

fonksiyonlar

3d model çalışmaları

68

kesit çalışmaları

grafikler

3dmodel çalışmaları


GÜZEL BİR YER

uygulama fotoğrafları plan çalışmalar

kesit çalışmaları

SPIGA 69


genel plan A L A N : 25. 000

İ Ş SA H İ Bİ : D UMANKA YA L OKA SY O N : K URTK ÖY Y I L MİMAR

3dmodel çalışmaları

A .Ş .

: 2010 :D B

Mİ MA R LIK

Ko nut ko mpl eksi Ç e v r e si pe yzaj tasarı ml ar ı , G i ri şl er, meydan l a r , a k tivi te al an ı , süs h a v uzl a r ı , göl etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , s po r al an l arı , sosya l a l an l ar, h eykel l e r ye şi l a l an tasarı ml arı Uygul ama Pro j e l e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , İhal e Do syal arı

3dmodel çalışmaları

70


Mİ NİMAL plantasyon planı

maket fotoğrafı

kesit çalışmaları

SPIGA

uygulama fotoğrafları

71


EĞİTİM

72


SPIGA 73


S POR K OMPLEK S İ RENOV ASY ONU A L A N : 10. 000

m² HO LD İN G L OKA SY O N : K URTK ÖY Y I L : 2010 MİMAR : D B Mİ MA R LIK İ Ş SA H İ Bİ : K OÇ

Ana gi ri ş bö l ges i v e sp or k ompl eksl eri ara sı n d a k al an yakl aşı k 10 .0 0 0 m 2 lik al anı n master p l a n d üzenl emel eri , tasarı m, u ygul ama pro j el e r i . Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , Sul ama

KESİT ÇALIŞMALARI

74

MEYDANLAR

SPOR ALANLARI

ANA PROMENAT PLANI

ARAÇ YOLU PLANI


KOÇ LİSESİ PLANTASYON PLANI İLKBAHAR EFEKTİ

KESİT ÇALIŞMALARI

PLANTASYON PLANI YAZ EFEKTİ

PLANTASYON PLANI SONBAHAR EFEKTİ

PLANTASYON PLANI KIŞ EFEKTİ

KESİT ÇALIŞMALARI

KESİT ÇALIŞMALARI

SPIGA 75


genel plan 1

LEY LA D UMANK A YA YERL EŞK ESİ A L A N : 122. 000

İ Ş SA H İ Bİ : D UMANKA YA

genel plan 2

A .Ş .

L OKA SY O N : ORHANLI/TUZ LA Y I L MİMAR

: 2011-201 2 : Z AM B A K MİMARLIK

Tüm ko pml eksi n , m a st e r pl an ı n ı n çal ı şı l ar a k , a ç ı k a lanl arı n tasarı ml a r ı n ı n y apı l ması , uygul a m a p r ojel eri n i n çi zi l mesi Y apı sal Peyzaj , P l a n t a syo n , Aydı n l atma , D r e n a j , Sul ama, İh al e D osya sı H azı rl ı ğı

maket çalışmaları

maket çalışmaları

76


eskiz çalışmaları 1

SÜLEYMANŞAH ÜNİVERSİTESİ

eskiz çalışmaları 2

döşeme planları

SPIGA 77


İLK ÖĞRETİ M V E LİS E Bİ NASI A L A N : 122. 000

m² V AKFI : 2011 : Mİ MARLA R LTD .

İ Ş SA H İ Bİ : SEV Y I L MİMAR

O kul bi nası nı n ç e v r e a l an l arı nı n tasar ı m ı Tören al anl arı , y e m ekhane bah çesi , k ütüphane bah ç e si , oto parkl ar, spo r a l a n l a r ı , a mfi ti yatro , o yun bahçesi gi bi al an l a r , ye şi l a l an l arı n düzenl e n m e si Av an ve K esi n Pr oj e l e r

fonksiyonlar

çiçeklik - oturma elemanı tasarımı genel plan

78


SEV OKULLARI

bodrum kat planı

1. KAT planı

ÇATI PLANI

çatı planı

çiçeklik - oturma elemanı tasarımı genel plan 2

SPIGA 79


REK TÖRLÜK Bİ NA S I V E E Ğİ Tİ M K OMPL EK S LE R İ A L A N : 10. 000

İ Ş SA H İ Bİ : MED İ POL M ÜT E A H H İ T :

SUR Y A P I

L OKA SY O N : UNK APA N I Y I L

: 2010

Eski Tekel F abri ka sı n ı n Ün i versi te ko mpl e k si n e çe vri l mesi n i n ard ı n d a n , çe vresi i l e o l an i l i şk i l e r i irdel enerek, yen i i h t i yaçl ara gö re ye n i d e n tasarl anmı ştı r. Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a s yo n, Aydı n l atma , D r e n a j , Sul ama

genel plan

giriş kesit görünüş çalışmaları

80


MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ sert zemin planı

plantasyon planı

aydınlatma planı

drenaj planı

kesit çalışmaları

SPIGA 81


plan çalışmaları

KA MPÜS A L A N : 75. 000

m² D OĞUŞ A .Ş . L O KA SY O N : L İ BY A-S İR TE Y I L : 2010 M ÜT E A HH İ T :

Tüm ko pml eksi n, m a st e r planı n ı n çal ı şı l a r a k , uygulama pro j el eri n i n ç i zi l m esi , dan ı şmanl ı k L ib ya’daki so n s i ya si d uruml ar sebeb i i l e p r oj e a skı da kal mı ştı r. Y apı sal Peyzaj , P l a n t a s yo n , Aydı n l atma , D r e n a j , Sul ama D anı şmanl ı k

82


AL - TAHADY ÜNİVERSİTESİ

plan çalışmaları

KESİT çalışmaları

plan çalışmaları

SPIGA 83


KA MPÜS

kesit çalışmaları A L A N : 80. 000

m² MİMAR : D B Mİ M A R LIK L O KA SY O N : D AV UTP A Ş A Y I L : 2010-20 1 2

vaziyet planı

Tüm ko mpl eksi n, m a st e r planı n ı n çal ı şı l a r a k , a ç ı k a l anl arı n tasarı ml a r ı n ı n yapı l ması , uygul a m a p r ojel eri n i n çi zi l mesi Y apı sal Peyzaj , P l a n t a s yo n , Aydı n l atma , D r e n a j , Sul ama

kesit çalışmaları

84


TEKNOPARK

kesit çalışmaları

genel plan eskiz çalışmaları

SPIGA kesit çalışmaları

85


KAMU ALANLARI

86


SPIGA 87


kent meydanı tasarımı A L A N : 35. 000

İ Ş SA H İ Bİ : Ç AY I RO V A L OKA SY O N : K OC AELİ Y I L

B E L.

: 2011

Ken t meydan ı tasa r ı m ı , C ami ve meydan ilişki l eri n i n i rdel e n m e si , bil gi evi n i n yerl e şi m i n i n be l i rl en mesi , k e n t meydan ı n a a n l a m k atı l ması

88

GENEL PLAN


AKSE MEYDANI

MODEL ÇALIŞMALARI

SPIGA PLAN GÖRÜNÜM 89


TURİSTİK ALANLAR

90


SPIGA 91


A L A N : 10. 000

İ Ş SA H İ Bİ : Sİ NPAŞ L OKA SY O N : BURSA Y I L

: 2009

MİMAR

:A T ÖLY E T

m² G YO .

Tesi si n dı ş meka n ı n d a k i peyzaj tasarı ml a r ı , rekreasyo n al anı y apı l an dı rı l ması Gi ri ş, dro p o ff, me ydan , h avuz çevr e si , a kti vi te al anı , ye şi l a l a n tasarı ml arı Uygul ama Pro j el e r i : Y apı sal Peyzaj , P l a n t a syon, Aydı nl atma, D r e n a j

KÖPRÜ TASARIMI

gENEL PLAN REFERANS GÖRSEL ÇALIŞMASI

KESİT ÇALIŞMALARI

92


TRİLYE MARİN CLUB

PLAN GÖRÜNÜM

ÇİÇEKLİK TASARIMI

KESİT ÇALIŞMALARI GENEL GÖRÜNÜŞ

SPIGA 93


TİCARİ ALANLAR

94


SPIGA 95


A L A N : 3. 500

m² Y API L OKA SY O N : MASL AK Y I L : 2012 MİMAR : TAGO M İM A R LIK İ Ş SA H İ Bİ : FER

B in a Çevresi pey za j tasarı ml arı , Gi ri ş, dro p o ff, m eydan, kat bah ç e l e r i , a kti vi te al an ı , süs havuzl arı , yeşi l al a n tasarı ml arı Uygul ama Pro j el e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a syon, Aydı n l atma, D r e n a j

genel plan alternatif1

genel plan alternatif2

96


I TOWER

referans görseller

plantasyon kararları

SPIGA skeç çalışmaları

97


A L A N : 10. 00

m² Y API L OKA SY O N : K AĞI THA N E Y I L : 2011-201 2 MİMAR : TAGO M İM A R LIK İ Ş SA H İ Bİ : SUR

B in a Çevresi pey za j cvtasarı ml arı , Gi ri ş, dro p o ff, m eydan, kat bah ç e l e r i , a kti vi te al an ı , süs havuzl arı , yeşi l al a n tasarı ml arı Uygul ama Pro j el e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a syon, Aydı n l atma, D r e n a j

genel plan

98


KAĞITHANE AVM

kat bahçeleri planları

çalışma maketi

SPIGA 99


A L A N : 5. 00

İ Ş SA H İ Bİ : AK K OM

L OKA SY O N : ÜMRANİ YE Y I L

: 201O

MİMAR

:

TAGO M İM A R LIK

B in a Çevresi pey za j tasarı ml arı , Gi ri ş, dro p o ff, m e yd a n ,, a kti vi te al an ı , ye şi l a l a n tasarı ml arı Uygul ama Pro j el e r i : Y apı sal Peyzaj , Pl a n t a syon, Aydı n l atma, D r e n a j

kesit çalışmaları

genel plan

100


4-AKKOM OFİS BLOK 1 - ALBARAKATÜRK GN. MD. Bİ NASI kesit çalışmaları

eskiz çalışmaları

uygulama fotoğrafları

döşeme planı

SPIGA 101


kesit çalışmaları A L A N : 3. 500

İ Ş SA H İ Bİ : AK K OM

L O KA SY O N : ÜMRANİYE Y I L

: 201O

MİMAR

:

TAGO M İM A R LIK

B ina Çevresi peyza j tasarı ml arı , Gi ri ş, dro p o ff, me yd a n ,, a kti vi te al anı , ye şi l a l a n tasarı ml arı Uygul ama Pro j el e r i : Y apı sal Peyzaj , P l a n t a syon, Aydı nl atma, D r e n a j

kesit çalışmaları

genel plan

102

kesit çalışmaları


AKKOM OFİS BLOK 2 döşeme planı çalışmaları

uygulama fotoğrafları

SPIGA 103


A L A N : 3. 500

İ Ş SA H İ Bİ : AK K OM

L O KA SY O N : ÜMRANİYE Y I L

: 201O

MİMAR

:

TAGO M İM A R LIK

B ina Çevresi peyza j tasarı ml arı , Gi ri ş, dro p o ff, me yd a n ,, a kti vi te al anı , ye şi l a l a n tasarı ml arı Uygul ama Pro j el e r i : Y apı sal Peyzaj , P l a n t a syon, Aydı nl atma, D r e n a j

genel plan

104


AKKOM OFİS BLOK 3

uygulama fotoğrafları

eskiz çalışmaları

kesit çalışmaları

SPIGA 105


A L A N : 2. 500

İ Ş SA H İ Bİ : AK K OM

L O KA SY O N : ÜMRANİYE Y I L

: 201O

MİMAR

:

TAGO M İM A R LIK

B ina Çevresi peyza j tasarı ml arı , Gi ri ş, dro p o ff, me yd a n ,, a kti vi te al anı , ye şi l a l a n tasarı ml arı Uygul ama Pro j el e r i : Y apı sal Peyzaj , P l a n t a syon, Aydı nl atma, D r e n a j

genel plan

106


AKKOM OFİS BLOK 4

kesit çalışmaları

3d model çalışmaları

plan çalışmaları

plan çalışmaları

SPIGA 107


A L A N : 2. 500

İ Ş SA H İ Bİ : AK K OM

L O KA SY O N : ÜMRANİYE Y I L

: 201O

MİMAR

:

TAGO M İM A R LIK

B ina Çevresi peyza j tasarı ml arı , Gi ri ş, dro p o ff, me yd a n ,, a kti vi te al anı , ye şi l a l a n tasarı ml arı Uygul ama Pro j el e r i : Y apı sal Peyzaj , P l a n t a syon, Aydı nl atma, D r e n a j

genel plan

108


AKKOM OFİS BLOK 5

SPIGA 109


ÖZEL BAHÇELER

110


SPIGA 111


özel bahçeler Vi l l a, kö şk, yal ı b a h ç e l e r i peyzaj tasarı ml ar ı , Gi ri şl er, terasl ar , p a r t i a lan ı , süs h avuzl a r ı , gö l etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , spo r al an l arı , h e yk e l l e r y eşi l al an tasarım l a r ı An ahtar tesl i m u ygul a m a P ro j el eri : Yapı sa l P e yza j , P l antasyo n , Ayd ı n l a t m a , D r en aj , İhal e Do sya l a r ı

112


รถzel bahรงeler

SPIGA 113


özel bahçeler Vi l l a, kö şk, yal ı b a h ç e l e r i peyzaj tasarı ml ar ı , Gi ri şl er, terasl ar , p a r t i a lan ı , süs h avuzl a r ı , gö l etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , spo r al an l arı , h e yk e l l e r y eşi l al an tasarım l a r ı An ahtar tesl i m u ygul a m a P ro j el eri : Yapı sa l P e yza j , P l antasyo n , Ayd ı n l a t m a , D r en aj , İhal e Do sya l a r ı

114


รถzel bahรงeler

SPIGA 115


özel bahçeler Vi l l a, kö şk, yal ı b a h ç e l e r i peyzaj tasarı ml ar ı , Gi ri şl er, terasl ar , p a r t i a lan ı , süs h avuzl a r ı , gö l etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , spo r al an l arı , h e yk e l l e r y eşi l al an tasarım l a r ı An ahtar tesl i m u ygul a m a P ro j el eri : Yapı sa l P e yza j , P l antasyo n , Ayd ı n l a t m a , D r en aj , İhal e Do sya l a r ı

116


รถzel bahรงeler

SPIGA 117


özel bahçeler Vi l l a, kö şk, yal ı b a h ç e l e r i peyzaj tasarı ml ar ı , Gi ri şl er, terasl ar , p a r t i a lan ı , süs h avuzl a r ı , gö l etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , spo r al an l arı , h e yk e l l e r y eşi l al an tasarım l a r ı An ahtar tesl i m u ygul a m a P ro j el eri : Yapı sa l P e yza j , P l antasyo n , Ayd ı n l a t m a , D r en aj , İhal e Do sya l a r ı

118


รถzel bahรงeler

SPIGA 119


özel bahçeler Vi l l a, kö şk, yal ı b a h ç e l e r i peyzaj tasarı ml ar ı , Gi ri şl er, terasl ar , p a r t i a lan ı , süs h avuzl a r ı , gö l etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , spo r al an l arı , h e yk e l l e r y eşi l al an tasarım l a r ı An ahtar tesl i m u ygul a m a P ro j el eri : Yapı sa l P e yza j , P l antasyo n , Ayd ı n l a t m a , D r en aj , İhal e Do sya l a r ı

120


รถzel bahรงeler

SPIGA 121


özel bahçeler Vi l l a, kö şk, yal ı b a h ç e l e r i peyzaj tasarı ml ar ı , Gi ri şl er, terasl ar , p a r t i a lan ı , süs h avuzl a r ı , gö l etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , spo r al an l arı , h e yk e l l e r y eşi l al an tasarım l a r ı An ahtar tesl i m u ygul a m a P ro j el eri : Yapı sa l P e yza j , P l antasyo n , Ayd ı n l a t m a , D r en aj , İhal e Do sya l a r ı

122


รถzel bahรงeler

SPIGA 123


özel bahçeler Vi l l a, kö şk, yal ı b a h ç e l e r i peyzaj tasarı ml ar ı , Gi ri şl er, terasl ar , p a r t i a lan ı , süs h avuzl a r ı , gö l etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , spo r al an l arı , h e yk e l l e r y eşi l al an tasarım l a r ı An ahtar tesl i m u ygul a m a P ro j el eri : Yapı sa l P e yza j , P l antasyo n , Ayd ı n l a t m a , D r en aj , İhal e Do sya l a r ı

124


รถzel bahรงeler

SPIGA 125


özel bahçeler Vi l l a, kö şk, yal ı b a h ç e l e r i peyzaj tasarı ml ar ı , Gi ri şl er, terasl ar , p a r t i a lan ı , süs h avuzl a r ı , gö l etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , spo r al an l arı , h e yk e l l e r y eşi l al an tasarım l a r ı An ahtar tesl i m u ygul a m a P ro j el eri : Yapı sa l P e yza j , P l antasyo n , Ayd ı n l a t m a , D r en aj , İhal e Do sya l a r ı

126


รถzel bahรงeler

SPIGA 127


özel bahçeler Vi l l a, kö şk, yal ı b a h ç e l e r i peyzaj tasarı ml ar ı , Gi ri şl er, terasl ar , p a r t i a lan ı , süs h avuzl a r ı , gö l etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , spo r al an l arı , h e yk e l l e r y eşi l al an tasarım l a r ı An ahtar tesl i m u ygul a m a P ro j el eri : Yapı sa l P e yza j , P l antasyo n , Ayd ı n l a t m a , D r en aj , İhal e Do sya l a r ı

128


รถzel bahรงeler

SPIGA 129


özel bahçeler Vi l l a, kö şk, yal ı b a h ç e l e r i peyzaj tasarı ml ar ı , Gi ri şl er, terasl ar , p a r t i a lan ı , süs h avuzl a r ı , gö l etl er, yüzme h a v uzu, çatı bahçel eri , me yv e bahçesi , o yun al a n l a r ı , spo r al an l arı , h e yk e l l e r y eşi l al an tasarım l a r ı An ahtar tesl i m u ygul a m a P ro j el eri : Yapı sa l P e yza j , P l antasyo n , Ayd ı n l a t m a , D r en aj , İhal e Do sya l a r ı

130


รถzel bahรงeler

SPIGA 131


REFERANS LİSTESİ EĞİTİM KOMPLEKSLERİ

KOÇ LİSESİ SPOR KOMPLEKSİ RENOVASYONU ve MASTER PLAN ÇALIŞMALARI - KOÇ / DB MİMARLIK / İSTANBUL / 10.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı SÜLEYMANŞAH ÜNİVERSİTESİ - ZAMBAK MİMARLIK / TUZLA / 122.000 m²/ Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı SEV OKULLARI-SEV VAKFI - MİMARLAR LTD. / İSTANBUL / 20.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Kesin Projeler MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM KOMPLEKSİ ve REKTÖRLÜK BİNASI MEDIPOL / UNKAPANI, İSTANBUL / 10.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı AL-TAHADY UNİVERSİTESİ - DOĞUŞ A.Ş. / SİRTE - LİBYA/ 750.000m² / Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı, Danışmanlık TEKNOPARK-YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / DAVUTPAŞA, İSTANBUL / 80.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

TURISTIK TESISLER

TICARI TESISLER TORUN TOWER-TORUNLAR / ARQUITECTONICA, PİRAMİT / MASLAK, İSTANBUL / 20.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı, Leed Sertifika Hazırlığı I TOWER-FERYAPI / TAGO MİMARLIK / BOMONTİ, İSTANBUL / 3.500m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı KAĞITHANE AVM - SURYAPI / TAGO MİMARLIK / KAĞITHANE, İSTANBUL / 10.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı BİRLEŞİM FABRİKA BİNASI - BİRLEŞİM İNŞAAT / SARIGAZİ, İSTANBUL / 3.500m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı AKKOM OFİS PARK - BLOK 1-AKKOM / TAGO MİMARLIK / ÜMRANİYE, İSTANBUL / 5.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı AKKOM OFİS PARK - BLOK 2-AKKOM / TAGO MİMARLIK / ÜMRANİYE, İSTANBUL / 3.500m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı AKKOM OFİS PARK - BLOK 3-AKKOM / TAGO MİMARLIK / ÜMRANİYE, İSTANBUL / 3.500m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

DİVAN OTEL-ARSAN İNŞAAT / LOOP MİMARLIK / ÇORLU / 8.500m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

AKKOM OFİS PARK - BLOK 4-AKKOM / TAGO MİMARLIK / ÜMRANİYE, İSTANBUL / 2.500m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

TRİLYE MARIN CLUB-SİNPAŞ GYO / ATÖLYE T / BURSA / 10.000m² / Tasarım, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

AKKOM OFİS PARK - BLOK 5-AKKOM / TAGO MİMARLIK / ÜMRANİYE, İSTANBUL / 2.500m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

MIDPOINT BEBEK CAFE-BAR - MIDPOINT / BEBEK, İSTANBUL / Danışmanlık MIDPOINT PALLADIUM CAFE-BAR - MIDPOINT / KOZYATAĞI, İSTANBUL / Danışmanlık MIDPOINT BEYOĞLU CAFE-BAR - MIDPOINT / BEYOĞLU, İSTANBUL / Danışmanlık MIDPOINT CADDE CAFE-BAR - MIDPOINT / ERENKÖY, İSTANBUL / Danışmanlık

KAMUSAL ALANLAR ÇAYIROVA BELEDİYESİ - AKSE KENT MEYDANI - KOCAELİ / 3.500m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi İZMİR OPERA BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI -”2. LİK, 3.LÜK ve 4. MANSİYON ÖDÜLÜ” / Danışmanlık PENDİK CAMİ - PENDİK, İSTANBUL / 7.000m² / Peyzaj Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri

Konsept

ENKAY GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI-ENKAY / ÜMRANİYE, İSTANBUL / 3.500m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı BOSTANCI İŞ MERKESİ PARK ALANI - DİLER / BOSTANCI, İSTANBUL / 10.000m² / Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje

konut & avm KOMPLEKSLERİ

MIKS - DUMANKAYA / TAGO MİMARLIK / HALKALI / 25.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası GÜNEŞLİ AVYM - SURYAPI / DNA MİMARLIK / GÜNEŞLİ, İSTANBUL / 50.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı MODERN VADİ - DUMANKAYA / DB MİMARLIK / BAHÇEŞEHİR, İSTANBUL / 40.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı METROGARDEN - SURYAPI / KRAFT MİMARLIK / DUDULLU, İSTANBUL /15.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

ISTANBLOOM - ESİN YAPI / DB MİMARLIK / ZİNCİRLİKUYU, İSTANBUL / 20.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje IST-WEST-FERYAPI / DB MİMARLIK / KUYUMCUKENT / 80.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı PLATFORM - EROĞLU, DOĞA ŞEHİRCİLİK / DB MİMARLIK / MERTER, İSTANBUL / 40.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı GÜNEŞLİ PARK - GÜL PROJE / A TASARIM / GÜNEŞLİ, İSTANBUL / 29.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı METROGARDEN - SURYAPI / KRAFT MİMARLIK / DUDULLU, İSTANBUL / 15.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

KONUT KOMPLEKSLERI BOMONTI RESIDENCE-SİNPAŞ GYO / TAGO MİMARLIK / BOMONTİ, İSTANBUL / 25.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı ÇUKUROVA TOWER - ÇUKUROVA A.Ş. / TAGO MİMARLIK / KARTAL, İSTANBUL / 12.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı AVCILAR PARK - GÜL PROJE & TOYA / A TASARIM / AVCILAR, İSTANBUL / 40.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı ADRES NATURA - DUMANKAYA / DB MİMARLIK / KURTKÖY, İSTANBUL / 25.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı TERAS ANTAKYA - AKÜNTAŞ / TAGO MİMARLIK / ANTAKYA / 15.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi HARMONY TOWERS - EROĞLU YAPI / TAGO MİMARLIK / BURSA / 25.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı KORUPARK TERAS - TORUNLAR / TAGO MİMARLIK / BURSA / 25.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı AVENUE RESIDENCE - KARDEN / / ESENYÜRT / 2.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı EXEN İSTANBUL - SURYAPI / DB MİMARLIK / ÜMRANİYE, İSTANBUL / 80.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı


TERRACE TEMA - İNANLAR / MM PROJE / HALKALI, İSTANBUL / 30.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

GÜZEL BİR YER - KORAY A.Ş. / DB MİMARLIK / BURSA / 90.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

TERRACE MIX - İNANLAR / TRES MİMARLIK / ESENYURT, İSTANBUL / 30.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

DİZAYN - DUMANKAYA / DB MİMARLIK / KURTKÖY, İSTANBUL / 14.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

TERRACE PLUS - İNANLAR / ALATAŞ MİMARLIK / ZEKERİYAKÖY, İSTANBUL / 10.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

MİNİMAL - DUMANKAYA / DB MİMARLIK / KURTKÖY, İSTANBUL / 25.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

İSTANBUL LOUNGE - EROĞLU YAPI / DB MİMARLIK / HALKALI, İSTANBUL / 85.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı ADAPARK - SURYAPI / DORE MİMARLIK / ÇEKMEKÖY, İSTANBUL / 57.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı KELEBEKIA - SİNPAŞ YAPI A.Ş. / MİMARLAR LTD. / SANCAKTEPE, İSTANBUL / 30.000m² / Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı KELEBEKIA PREMIUM- SİNPAŞ YAPI A.Ş. / MİMARLAR LTD. / SANCAKTEPE, İSTANBUL / 20.000m² / Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı PARKONE - MARSAN HOLDING / SPACE MİMARLIK / ZEKERİYAKÖY, İSTANBUL / 60.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı GÜNEŞLİ KONUTLAR - MARYAPI - DOST İNŞAAT / SUYABATMAZ MİMARLIK / GÜNEŞLİ, İSTANBUL / 12.000m² / Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı MODERN - DUMANKAYA / DB MİMARLIK / BAHÇEŞEHİR, İSTANBUL / 25.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı FLEX - DUMANKAYA / TAGO MİMARLIK / KURTKÖY, İSTANBUL / 12.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı, Leed Sertifika Hazırlığı ÇUBUKLU VADİ - FİBAYÜKSEL / AROLAT / BEYKOZ, İSTANBUL / 125.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı ADANUSPARK - ÇUKUROVA A.Ş. / TAGO MİMARLIK / KARTAL, İSTANBUL / 12.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı AYVACIPARK - AYVACI YAPI / TAGO MİMARLIK / KURTKÖY, İSTANBUL / 45.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

ADRES BOTANİK - DUMANKAYA / TAGO MİMARLIK / KURTKÖY, İSTANBUL / 18.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı VİZYON - DUMANKAYA / TAGO MİMARLIK / KARTAL, İSTANBUL / 12.000m² / Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı GİZLİ BAHÇE VİLLALAR - DUMANKAYA / DB MİMARLIK / KURTKÖY, İSTANBUL / 60.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı CASAMARE - EN YAPI / TAGO MİMARLIK / MİMARSİNAN, İSTANBUL / 15.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı İSTANBLUE - DÜNDAR İNŞAAT / TAGO MİMARLIK / RUMELİ FENERİ, İSTANBUL / 100.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı NATURA EVLERİ - KORAY A.Ş. / TAGO MİMARLIK / ESKİŞEHİR / 40.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı KA-GREEN - KAYI A.Ş. / TAGO MİMARLIK / HADIMKÖY, İSTANBUL / 30.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı YAKACIK COUNTRY - ANT İNŞAAT / YAKACIK, İSTANBUL / 20.000m² / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, İhale Dosyası Hazırlığı

ÖZEL BAHÇELER

Sn. Alp Mercan Evi / BEYKOZ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi Sn. Murat Tarman Evi / BEYKOZ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi Sn. Altan Elmas Köşkü / KANDİLLİ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri Sn. Aziz Torun Evi / KANDİLLİ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi

Sn. Mustafa Akgün Evi / BEYKOZ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi Sn. Bülent Çavuşoğlu Evi / BEYKOZ, İSTANBUL / / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi Sn. Ünsal Sert Köşkü / BEYKOZ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi

Sn. Emin Sazak Evi / BEYKOZ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi Sn. Mehmet Emin Sazak Evi / BEYKOZ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi Sn. Süleyman Sazak Evi / BEYKOZ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi Sn. Güven Sazak Evi / BEYKOZ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi Sn. Cengiz Yatağan Evi / BEYKOZ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi Sn. İbrahim Güven Evi / BEYKOZ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi Sn. İzzet Talu Evi / BEYKOZ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri Sn. Hamdi Altunalan Evi / ÇAVUŞBAŞI, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi Sn. Onur Göksel Evi / BEYKOZ, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri Sn. Ayhan Çarıkçılar Evi / ÜSKÜDAR, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj

Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi

Sn. Numan Çarıkçılar Evi / ÜSKÜDAR, İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi Sn. Perviz Aran Evi / YENİKÖY İSTANBUL / Tasarım, Peyzaj Konsept Projesi, Avan Proje ve Uygulama Projeleri, Uygulama Yönetimi

SPIGA


TASARIM EK İBİ BAŞAK TAŞ ÖZDEMİR

/ FİRMA SAHİBİ / Peyzaj Mimarı

1974 Yılında İstanbul’da doğdu. 1993 yılında lise öğrenimini Özel İtalyan Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesinde Dış Ticaret Ve Pazarlama Eğitimi Sertifika programını bitirdi. 2001- 2002 yıllarında Sinpaş A.Ş Bünyesinde Toplam Kalite Eğitimi ve İSO 9000 aldı. Konusunda uzman firmalarda Peyzaj Mimarlığı, Danışmanlık ve Kontrolörlük dışında yine Peyzaj konusunda dış ticaret ve pazarlama uzmanlığı, yurtdışı danışmanlık hizmetleri verdi. 2000-2005 yılları arasında Sinpaş Yapı A.Ş. firmasında Peyzaj Kısım Şefliği yaptı. 2005-2007 yılları arasında Eston Yapı A.Ş. firmalarında Peyzaj Mimarlığı ve kontrolörlük tyaptı. 2007 yılında kurmuş olduğu Spiga Peyzaj Proje Danışmanlık isimli kendi firmasında hizmetlerini sürdürmektedir.

134


Emel ŞANOĞLU / Peyzaj Mimarı

Sezgin KARAMAN / Peyzaj Mimarı

1985 Yılında Kadıköy’de doğdu. 2003 yılında lise öğrenimini Kadir Has Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun oldu. 2007 Ağustos Polonya, 2008 Mayıs Avusturya Avrupa Peyzaj Mimarlığı öğrencileri Toplantılarına( ELASA) katıldı. 2007 Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Projesi Yarışmasında 2. mansiyon ödülü aldı. Profesyonel iş yaşamına Spiga Peyzaj ‘da devam etmektedir.

1986 Yılında İstanbul’da doğdu. 2004 yılında lise öğrenimini Suadiye Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2009 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümün’nden mezun oldu. 2010 Şubat ayında İngiltere - Eurocentres Language School’da dil eğitimini tamamladı. Profesyonel iş yaşamına Spiga Peyzaj ‘da devam etmektedir.

Sibel ŞİŞMAN / Peyzaj Mimarı 1986 Yılında İstanbul’da doğdu. 2004 yılında lise öğrenimini Süleyman Demirel Süper Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2010 yılında Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun oldu. Profesyonel iş yaşamına Spiga Peyzaj ‘da devam etmektedir.

SPIGA 135


MEDYA TASARIM

136


PEYZAJ LIFE

SPIGA 137


MEDYA KONSEPT PROJELER

138


REKLAM FILMI DUMANKAYA PROJESİ MODERN İÇİN, FİRMA TARAFINDA HAZIRLANAN REKLAM FİLMİNDE PROJENİN DİĞER MÜELLİFLERİ MİMAR BÜNYAMİN DERMAN, İÇ MİMAR ATİLLA KUZU, NERGİZ ARİFOĞLU VE HEYKELTRAŞ MEHMET AKSOY İLE BİRLİKTE, PEYZAJ MİMARI BAŞAK TAŞ DA YER ALMIŞTIR. REKLAM FİLMİ için : http://www.youtube.com/watch?v=35u2SUOxI8g

SPIGA 139


İLETİŞİM

SPIGA

140


telefon.

Osmanağa Mahallesi Çilek SokakNo: 55/2 Kadıköy//İSTANBUL 0216 338 25 08

fax.

0216 338 82 07

web.

www.spigapeyzaj.com

mail.

info@spigapeyzaj.com

facebook.

http://www.facebook.com/SpigaPeyzaj

twitter.

https://twitter.com/SPIGA_PEYZAJ

adres.

SPIGA

PEYZAJ PROJE DANIŞMANLIK 141

SPIGA PEYZA  

SPIGA LANDSCAPE & CONSULTING PORTFOLIO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you