__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

jaargang 2 | nummer 2 | september 2014

MAGAZINE VOOR EN DOOR SPIE-MEDEWERKERS EN -RELATIES


Voorwoord Marco Feijen

SPIE gelooft in de groei van waarde Met het wereldkampioenschap voetbal nog vers in herinnering durf ik de stelling aan dat SPIE een hecht team is. Een team, in welke tak van sport of op welk economisch gebied dan ook, is méér dan de som van der delen. Eén excellente speler alleen maakt in de regel niet het verschil. SPIE is voor mij in­middels uitgegroeid tot het schoolvoorbeeld van een goed functionerend en op elkaar ingespeeld collectief. SPIE bevindt zich in een winning mood. Het enthousiasme onder de collega’s is ongekend groot. SPIE leeft. Het gist, bruist en borrelt aan­ genaam in de organisatie. Het gezamenlijke geloof in de dynamiek, slagvaardigheid en het service­ bewustzijn van SPIE is ongekend groot. Dat geloof geeft vleugels en tilt ons boven onszelf uit. Ik zie veel bevlogen mensen op de diverse werkvloeren van de organisatie. Met bevlogenheid komen we ver. We doen het samen! Maar buiten de kracht van een bevlogen team speelt er binnen SPIE nog iets. We zijn een verantwoorde­ lijke organisatie. Zaken als maatschappelijke ver­ antwoordelijkheid en duurzaam ondernemen staan hoog op onze agenda. Het bewustzijn dat iedere medewerker, ongeacht zijn of haar functie, kan bij­ dragen aan een betere, toekomstbestendige wereld zit diep in ons systeem. We zijn ambitieus als het op

SPIE STROOMLIJNEN

Colofon

2

STROOMLIJNEN is het magazine van SPIE Nederland B.V. SPIE Nederland B.V. Huifakkerstraat 15, 4815 PN  Breda Tel. +31 (0)76 - 544 54 44 info.beheer@spie.com

ons werk aankomt, maar minstens even ambitieus als het om zaken als de vermindering van CO2uitstoot gaat en maatschappelijke verantwoordelijk­ heid. SPIE is een levend team. We zijn een mensenorganisatie en opereren midden in de maatschappij. SPIE is een ondernemend team. Om onze ambities op het gebied van MVO ook planmatig in te vullen hebben we met Anita Holst-Schillemans de vaca­ ture van Corporate Social Responsibility Manager (CSR ) ingevuld. Een andere belangrijke stap is de certificering volgens de CO2-prestatieladder. We staan inmiddels fier op de hoogste trede: niveau 5. Deze richtlijn helpt ons om concreet en onderbouwd invulling te geven aan duurzaam ondernemer­ schap. We stellen ons daarbij ten doel om ons eigen CO2-uitstoot en energie­verbruik, waar mogelijk, te verlagen. Evenwel willen we op dit gebied ook de samenwerking met onze leveranciers en opdracht­ gevers aangaan. Dit vereist dan ook de volledige betrokkenheid van alle medewerkers van SPIE. En net die betrokkenheid vormt onze beste troefkaart. SPIE groeit in waarde. Mensen vinden elkaar binnen de organisatie. De samenwerking binnen en tussen divisies wordt steeds beter. Op projectleidersdagen heb ik dat zelf kunnen ervaren. De bevlogenheid

REDACTIE NAMENS SPIE VOOR DIT NUMMER

binnen SPIE komt van binnenuit. En net dát aspect maakt ons anders dan andere organisaties. Onze intrinsieke bevlogenheid is ons grootste Unique Selling Point. Zelfs in crisistijd zijn we tegen de storm in gegroeid. Ook toen het economisch moeilijker ging, stuwde de SPIE-organisatie vooruit. Wat ons verder onderscheidt in de markt zijn onze opvattingen over sales leadership. We vertalen hiermee heel expliciet onze kernwaarden naar elkaar en naar onze klanten. We werken er gedreven aan. Niet voor niets gooien we tevens hoge ogen met ons TOP-programma. We willen niet alleen nieuwe toptalenten een kans bie­ den, maar ook onze reeds binnen de organisatie aan­ wezige potentie en ambitie uitbouwen. SPIE focust op talent. We geloven in de kracht van de mens. SPIE is immers een mensenorganisatie, een team. We opereren dicht bij de klant en dicht bij elkaar. SPIE werkt met hart en verstand. Dat betekent dat we passie weten te verbinden aan weloverwogen en verantwoordelijk werk. De behoefte om beter te worden, om vanuit kwalitatief oogpunt te groeien is groot. SPIE gelooft in de groei van waarde. We zijn een waardevolle organisatie en een groot team met oog voor talenten, verantwoordelijkheden én innovatieve kansen in de markt. De winning mood zet door!

PRODUCTIE Drukkerij Pietermans

Ellen Rijnders, mob. +31 (0)6 - 55 36 83 71 e.rijnders@spie.com

FOTOGRAFIE

CONCEPT EN VORMGEVING

Etienne Oldemann Riesjard Schropp

Infour marketing + communicatie

TEKSTEN Ludo Diels

OPLAGE 7.500 exemplaren


SPIE STROOMLIJNEN 4

Met aanstelling Corporate Social Responsibility Manager loopt SPIE voorop


Anita Holst-Schillemans ziet haar nieuwe functie als Corporate Social Responsibility Manager (CSR) snel uit de kinderschoenen groeien. Maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO), duurzaamheid en sociaal en milieubewustzijn zijn voor SPIE beslist geen loze kreten, maar concrete doelen die vast verankerd zijn in het functioneren van de organisatie.

Om de reikwijdte van deze ambities op het gebied van sociale verantwoordelijkheid te illustreren heeft SPIE onlangs Anita Holst-Schillemans in dienst genomen. Anita: “Door dit soort zaken planmatig aan te pakken maken we duidelijk dat we ook resultaten willen boeken. Dit betekent dat we inzetten op kwalitatieve groei.”

SPIE wil meewerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De maatschappij verandert, dus zal ook een organisatie mee moeten veranderen. Dat betreft geen theorie maar een kwestie van walking the talk. “Wij gaan aan de slag en zetten een duidelijke stip op de horizon.” Het is de ambitie van SPIE om niet enkel toonaangevend te

SPIE STROOMLIJNEN

SPIE neemt verantwoordelijkheid en zet een stip op de horizon

5


blijven op het gebied van dienstverlening, maar ook op het terrein van de sociale verantwoordelijkheid. Corporate Social Responsibility draait om zingeving en toegevoegde waarde. “We doen dit niet uit modebewustzijn, maar uit pure noodzaak.”

omgaan met bronnen. Maar het CSR-programma gaat veel verder. Maatschappelijke fenomenen als vergrijzing en veranderende mobiliteit vergen een innovatieve en ge­zamenlijke aanpak. SPIE zet zwaar op deze tendensen in en wil vooroplopen.”

Zeggen is één ding, doen iets anders. SPIE Nederland is geenszins voornemens om de doelstellingen vaag te houden. “We gaan onze doelstellingen op het gebied van MVO-plus benoemen. We stellen ons daarom ook bewust kwetsbaar op. SPIE is een organisatie die techniek beschouwt als mensenwerk. We streven zeker meetbare resultaten na. Maar we willen ook de bewustwording bij onze mede­werkers en klanten vergroten door anders te werken. We beseffen dat SPIE ook haar wezenlijke steentje moet bij­dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. We voelen ons niet alleen verantwoordelijk, we zíjn het ook daadwerkelijk. Door het bereiken van niveau 5 op de CO2-prestatielader tonen we onze inzet voor het terugdringen van CO2-emissies en het spaarzaam

“Alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je verder”, luidt het credo van Anita Holst-Schillemans. Die filosofie geeft ook aan dat SPIE haar ideeën over CSR breed uitrolt binnen de organisatie. De komende periode werkt de nieuwe Corporate Social Responsibility Manager aan een concreet plan van aanpak. “De bewustwording betreft iedere van onze ruim 2.600 werknemers. We zijn een integrated service provider. Dat betekent dat we nu stappen moeten zetten. De kinderschoenen zullen snel te klein blijken. We kijken vooruit en gaan met grote schreden naar de toekomst. SPIE neemt haar verantwoorde­lijkheid in concrete daden. Het wordt tijd dat we de kinderschoenen gaan verruilen voor zevenmijlslaarzen!”

SPIE STROOMLIJNEN

SPIE werkt volgens de normen en zoekt verbetering

6

NEN is de afkorting van Nederlandse Norm. Al in 1916 heeft de Nederlandse regering werk gemaakt van het vast­leggen van geldende normen. NEN begeleidt en stimuleert de ont­wikkeling van normen. Normen zijn afspraken die markt­­partijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen. Als neutrale partij inventariseert NEN aan welke normen behoefte is en brengt de organisatie belanghebbenden bij elkaar om deze normen te financieren en te ontwikkelen. Dat

doet NEN zowel binnen sectoren als op nationaal, Europees en mondiaal niveau. Ook SPIE conformeert zich aan de van toepassing zijnde normen voor SPIE. Anita Holst-Schillemans: “Wij werken sinds lange tijd overeenkomstig diverse normen, maar nu is er een norm bijgekomen, de NEN 1090. Deze gaat over het aan mogen brengen van CE-markeringen op dragende staal­constructies. Veel industriële producten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. Dit geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De CE-markering is te herkennen aan de letters CE; SPIE-Industry is hiervoor gecertificeerd. De NEN-EN-ISO 3834-2-norm omvat een kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlassen. Deze norm geeft de uitgebreide kwaliteitseisen weer. Zo zijn er eisen gesteld voor de technische beoordeling voor het laswerk, zoals de lasmethode­ kwalificatie, eisen voor de lassers, inspecties en nietde­structief onderzoek. SPIE-locatie Elsloo is hiervoor nu ook gecertificeerd en dit geeft aan dat ook op kwaliteitsgebied SPIE niet stilzit maar continu naar de verbetering zoekt.”


EMM: Enterprise Mobility Management heeft wind in de zeilen

“De wereld van de ICT is de laatste decennia steeds complexer geworden. De markt verschuift telkens meer in de richting van mobiele communicatie. Vroeger was vaste telefonie de standaard. Tegenwoordig bestaat daarentegen meer behoefte aan een security-verbinding voor transport van data.

“Wat je tegenwoordig al ziet is dat de smartphone nog maar voor twintig procent gebruikt wordt om te telefoneren. De hoofdzaak is het ontvangen van Enterprisedata, zoals mail, documenten of specifieke apps. Wat wij nu met EMM beogen is om voor grote organisaties – met meer dan 500 mobiele devices – alle data veilig te be­heren. Dus alle gefragmenteerde data die afkomstig zijn van onder andere de laptops, tablets, Google-brillen en smartphones kunnen we beveiligd beheren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om middels een autori­ satie bepaalde informatie flexibel op te roepen of te bewerken. Dat kan zelf worden ingesteld via het mobile device management. Deze door businesspartner AirWatch ontwikkelde softwaretool is nu een SPIE-ICSpropositie. We kunnen de tool installeren én beheren. Ik verwacht dat we de komende periode, tot 2015, zullen groeien van zes naar vijftien medewerkers. Deze ‘tak van sport’ heeft immers de toekomst.”

SPIE STROOMLIJNEN

Portfolio Manager Cees Jan Guijt van SPIE-ICS is ervan overtuigd dat EMM ofwel Enterprise Mobility Manage­ ment als nieuwe dienst een glorieuze toekomst te wachten staat. Cees Jan: “We zijn natuurlijk altijd bezig met het doorontwikkelen van bestaande en nieuwe diensten en producten. Dat is immers ons beroep. Onze core business is echter beheer.” Cees Jan ziet de laatste jaren een interessante verschuiving ontstaan.

7


SPIE STROOMLIJNEN

SPIEBuilding Systems borduurt succesvol voort op Simpel

8

Het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Een onderhoudstool implementeren is alles behalve simpel. Toch zijn Serviceleider Thierry Voogels van SPIE-Building Systems in Tilburg en Technisch Trainee Vincent Honing er wonderwel in geslaagd om het programma Simpel soepel binnen SPIEBuilding Systems te implementeren. Het programma werd gemaakt door SPIEInfra en heeft nu, in licht doorontwikkelde vorm, ook zijn implementatie gevonden bij Building Systems. Thierry: “Deze implementatie toont dat de verschillende SPIE-divisies steeds meer naar elkaar toe groeien en kennis en kunde met elkaar uitwisselen. Dat maakt het werken een stuk efficiënter; inderdaad simpeler.” Ook de in september 2013 afgestudeerde werktuigbouwkundige Vincent Honing beaamt de soepele implementatie. “We hebben trainingen verzorgd om ervoor te zorgen dat men zich snel thuis voelt met dit nieuwe systeem. Wij hebben de visie en lijn van werken van Simpel voor SPIE-Infra ook bij Building Systems gebruikt. Op sommige punten bestaan er tussen divisies immers

veel raakvlakken en een uniforme werkwijze. We hoeven het wiel dan niet meer opnieuw uit te vinden.”

SIMPEL IS EENVOUDIG Voor Thierry is het met name belangrijk dat een dienstverlenende beheer- en onderhoudsorganisatie werkt met een systeem dat alle informatiestromen uit rapportages meteen verwerkt. “Wij werken vaker met langdurige onderhoudscontracten – o.a. met zogenaamde prestatiecontracten – en dan is het essentieel om in één oogopslag te zien wat de status van het openstaande onderhoud is. Wij leggen met die prestatiecontracten bewust de lat hoog en moeten voldoen aan de gestelde KPI’s. Neem een klant als Vitalis met maar liefst 24 zorg­ instellingen; of Avans Hogeschool, die moeten kunnen rekenen op een organisatie als SPIE die permanente service verleent. De klant staat voorop. Wij willen ontzorgen. Dat past immers in onze sales leadershipgedachte. Een programma als Simpel helpt ons hierbij. Het werkt een­voudig; doeltreffend.”

SNEL EN DOELTREFFEND Snel en doeltreffend vormen de sleutelwoorden van Simpel. Het opereert met geografische gegevens waardoor men snel storingen kan verhelpen of onderhoud kan plegen. Vincent: “Het programma is in januari geïmplementeerd. Ik moet zeggen dat de samenwerking met de collega’s van SPIE voorbeeldig was. Met Maurice Mertens, Leen van Rij en René Hubers hebben we open kunnen samenwerken. De kennis gaat op die manier niet verloren, maar wordt gedeeld. Ook heb ik als Trainee veel steun gehad van Thierry.”


Inger en Sylvia Goos:

Ritmische zussen in de elektrotechniek Pas geleden ben ik samen met Inger begonnen met badminton. Mijn broer en vader spelen ook. We hebben een hechte band.” Inger en Sylvia werken bij SPIE-ICS door het hele land. Inger: “We lossen allebei storingen op. Ik kom op veel verschillende werkplekken. Vaak denken mensen dat iets meteen werkt als ze een stekker in een stopcontact steken. Maar zo simpel is het niet. Om de datacommunicatie goed te laten verlopen of storingen te ver­ helpen, is veel werk verricht. Mij fascineert de patchkast. Daar komt alles samen.” Sylvia: “Ik ben in de voetsporen getreden van Inger en dat voelt nog steeds heel goed. Het is afwisselend werk. Je merkt wel aan onze gezamenlijk werk en onze interesses dat we een bloedband hebben. Techniek zit ons in het bloed. Techniek, net als muziek en sport, is bij ons een family affair. We zijn close en doen ons werk graag goed en met passie. Zo zitten we nu eenmaal in elkaar.”

SPIE STROOMLIJNEN

Van opa hebben ze de interesse voor techniek overgenomen. Hij zat in de lifttechniek en heeft Inger (36) en Sylvia (29) aangestoken met het techniekvirus. Beide zussen, geboren en getogen in Montfoort, zijn na hun studie Elektrotechniek werkzaam bij SPIE-ICS. “Toen Inger al een tijdje in de techniek werkte ben ik vaker met haar meegegaan”, zegt Sylvia. “Ze heeft me aangestoken.” Techniek is family business, zo lijkt het. Maar er is méér dan alleen de interesse in verbindingskabels, patch­kasten en netwerken die de zussen verbindt. Ze zijn ook muzikaal. Inger heeft vroeger nog aan het Nederlands kampioenschap twirling mee­ gedaan en geeft nu les in deze sportieve showsport. Tegenwoordig speelt ze ook melodisch slagwerk in een muziekvereniging. “Ja, muziek vind ik geweldig”, vertelt Inger. Ook Sylvia heeft ritmegevoel, want ze speelt slagwerk. “Bij onze muziekvereniging doen we veel samba en Afrikaans slagwerk. Dat swingt de pan uit.

9


Column

Het zachte stemmetje… Wie kent het niet: het zachte stemmetje in je achter­ hoofd dat je ergens voor waarschuwt. Dat je zo ge­makkelijk kunt negeren. En waardoor je, als het misgaat, vaak moet zeggen: “Eigenlijk wist ik het ook wel”. Misschien vertegenwoordigt dat stemmetje wel een andere ‘afdeling’ in ons denken. Psychologisch onderzoek toont aan dat mensen minstens twee systemen in hun hersens gebruiken bij wat ze doen. Het eerste systeem heeft als belangrijkste eigenschappen: onbewust, automatisch en snel. Terwijl bewust, be­redeneerd en traag kenmerkend zijn voor het tweede systeem. Autorijden valt voor een groot deel onder de besturing van het genoemde eerste systeem. Net als het werk dat we elke dag doen. We kunnen dit systeem voor­ zien van ‘alarmtriggers’. Bij het autorijden herken je spelen­de kinderen met een bal direct als een gevaarlijke situatie. Daar hoef je niet over na te denken. Kan dat dan ook bij het werk?

SPIE STROOMLIJNEN

Ja. ‘Het werk wijkt sterk af van het plan’ zou bijvoorbeeld een alarmtrigger kunnen zijn. Zodra dat het geval is, is het tijd voor de bijbehorende Safety Respons: een time-out en overleg in dit geval.

12

Zo zijn er legio voorbeelden te bedenken. In ons vernieuwde Focus-programma laten we deze alarm­ triggers terugkomen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het ‘zachte stemmetje’ wat harder klinkt. Waardoor ons werk weer een stukje veiliger wordt. Een aantal van jullie zal inmiddels gemerkt hebben dat we SHEQ in een nieuw jasje hebben gestoken.

De facelift is een feit: nieuwe logo’s, nieuwe posters, een nieuw Focus-boekje, vernieuwd intranet en, zoals gezegd, ook een vernieuwd Focus-programma. En met de beloofde themacampagnes hebben jullie al kennis kunnen maken. Kenners weten dat SHEQ’ers niet over één nacht ijs gaan. Al deze vernieuwingen hebben dan ook heel wat voeten in de aarde gehad. Er zijn pittige discussies gevoerd. Maar het resultaat mag er zijn; we zijn er best een beetje trots op. Alle SPIE-medewerkers kunnen terecht op het vernieuwde intranet van SHEQ. Je treft daar een schat aan informatie aan over heel verschillende onderwerpen. Bekijk vooral eens de verzameling toolboxen. Deze zijn weer helemaal up-to-date, waardoor je op de hoogte raakt van de nieuwste inzichten en tips op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Tot slot wil ik het nieuwe Blauwe Boekje van UNETOVNI nog even noemen dat alle operationele mede­ werkers van SPIE inmiddels ontvangen hebben. Lei Ummels, Algemeen Directeur SPIE Nederland, noemt het in zijn voorwoord een ‘onmisbaar stuk gereedschap’. En dat is het ook. Tip: neem de tijd voor dit boekje! Het is met veel zorg en liefde voor ons vak opgesteld om iedereen te helpen zijn of haar werk goed en veilig te doen. Paul Hagemann


Renovatie Gemaal Noordplein is monumentale MVO-klus

“Maar dit project is in meerdere opzichten interessant,” vervolgt Richard. “Buiten het feit dat we alles aan techniek nieuw hebben gemaakt – alleen het monumentale gebouw stond nog overeind – is het ook qua maatschappelijk verantwoord ondernemen boeiend. In onze contracten met de gemeente Rotterdam zit een zogenaamde vijfprocentregeling. Dat betekent dat dit project aangemerkt wordt om een bijdrage te leveren aan het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkzoekenden en/of WSW’ers, en het creëren van stageplaatsen voor stagiairs. De bijdrage van de opdrachtnemer bestaat uit de verplichting minimaal vijf procent van de aannemingssom in te zetten voor loonkosten, begeleidingskosten en/of stagevergoedingen. Dus buiten een mooi stukje multitechnisch werk, heeft SPIE ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid getoond. In dit project komt het allemaal samen.”

SPIE STROOMLIJNEN

Er bestaan projecten waarin een aantal kwaliteiten van een organisatie samenkomen. De renovatie van Gemaal Noordplein in Rotterdam is hier een voorbeeld van. Niet alleen kan SPIE-Infra hier als hoofdaannemer een visitekaartje afgeven als het gaat om duurzame renovatie aan één van de ongeveer veertig hoofdgemalen in Rotterdam, ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is dit een bijzonder project. “Het betreft met zekerheid een duurzame renovatie”, weet Projectleider Richard ter Meer van SPIE-Infra. “We hebben energie zuinige motoren en pompen geïnstalleerd met speciale waaiers die voor minder verstoppingen zullen zorgen. Dat betekent minder storingen, lagere energiekosten en minder onderhoudskosten. Het is daarbij ook nog een multidisciplinair project aan een mooi monumentaal gebouw uit 1925. Technisch interessant omdat we een tijdelijk gemaal hebben gemaakt ter overbrugging van de tijd dat we aan het eigenlijke gemaal werkten. Het was een soort shutdown. Een geweldig multidisciplinair project.”

13


UNDERGROUND PIPELINES HARBOUR STEIN:

Groots en meeslepende samenwerking De blijde gezichten verraden de gezamenlijke opgetogenheid over de voortgang van het project in de ‘Harbour Stein’. “Een project om trots op te zijn”, zegt Overall

SPIE STROOMLIJNEN

Projectmanager Marcel

14

Huijveneers van SPIE glimlachend.

“We werken hier met vereende krachten als één enthousiast team aan een werke­lijk fenomenale klus. De complexiteit, diversiteit, logistiek en niet in de laatste plaats de vereiste veiligheid maken het nood­zakelijk dat alle betrokken partijen van elkaar op aan kunnen en de lat van het project on­gekend hoog leggen.” Underground Pipelines Harbour Stein is een waar technisch Gesamtkunstwerk waarbij er sprake is van een ingenieus samenspel van ver­ schillende disciplines.

HET PROJECT Er worden vanuit de haven in Stein drie leidingen naar de Chemelot-locatie geïnstalleerd, zowel ondergronds als bovengronds. Eén leiding is bestemd voor Ammoniak en de andere voor UREAN (kunstmest) en een loze leiding. Dit betekent dat een schip met ammoniak – de grondstof voor de productie van o.a. kunstmest – direct aan de aanleg­steiger in de haven van Stein gelost kan worden. In geval van overcapaciteit op de Chemelot-locatie

bestaat echter ook de mogelijkheid om de ammoniak te verpompen naar een schip. De UREAN-leiding wordt gebruikt om UREAN te verpompen naar een schip dat elders (bij klanten) weer gelost wordt. Volgens opdrachtgever Etienne Haine (Projectmanager van SITECH) is de ammoniak­fabriek van eindklant OCI NITROGEN niet alleen top of the bill qua energie­optimalisatie, maar ook een schoolvoorbeeld van intelli­gente logistiek. Patric de Konink van eindklant OCI (Technical Manager Strategic Projects) beaamt: “Met de aanleg van de ammoniakleiding zorgen we ervoor dat de balans op de site gehandhaafd blijft. Mocht deze verstoord worden, kunnen we nu alleen via het spoor ammoniak aan- en afvoeren. En daar zitten beperkingen aan. Door deze leiding aan te leggen hebben we een tweede optie om ammoniak aan en af te voeren. Het is een ingewikkeld project met letterlijk veel voeten in de aarde, maar het proces verloopt in een sfeer van enthousiasme en in een geest van constructieve samenwerking.”


GOEDE VOORBEREIDING

Marcel Huijveneers hoeft zelf niet zo nodig op de foto. Het draait volgens hem niet om SPIE maar om de klant. “Dit is een van de veelomvattende projecten die we als SPIE in portefeuille hebben. We werken binnen SPIE met verschillende divisies aan dit project. We kunnen hier veel van onze expertise in kwijt. Engineering (alle disciplines) en Industry (zowel Mechanical als E&I) kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben”, zegt Marcel lachend. “Ik durf wel te stellen dat we ook met de andere uitvoerende partijen (de firma Hak voor het ondergronds leidingwerk, de firma Yokogawa voor de automatisering en de firma Van den Biggelaar voor de nautical werkzaamheden) goed door een deur kunnen. Sterker nog: we zijn één fully integrated team. Doordat we veel tijd in het voortraject hebben gestoken, verliepen de eigenlijke werkzaam­heden op het werk zelf soepel. Maar eigen lof stinkt en goede wijn behoeft geen krans. Dus hechten we als SPIE-organisatie vooral veel waarde aan de klanttevredenheid. Als wij ons werk goed doen, dan zegt dat meer dan duizend woorden. De klantnorm is bepalend.”

Dat de werkzaamheden van SPIE door de op­dracht­gevers daadwerkelijk worden gewaardeerd blijkt uit de instemmende blikken van Etienne Haine en Patric de Konink. Patric de Konink: “Als OCI zien wij dit als een voorbeeld van een strategisch project. Vanuit onze ammoniakterminal in Rotterdam (OCI Terminal Europoort), ons verbindingspunt met de wereldmarkt voor ammoniak, kunnen we op dit moment ammoniak alleen per trein naar Geleen halen. Met deze in­vestering kunnen we straks de Geleen-site ook

per binnenvaartschip van ammoniak voorzien. De uitbreiding van het logistieke proces met transport per binnenvaartschip is een belangrijke ondersteuning voor de ammoniak aan- en afvoer op de locatie Chemelot. Hierdoor maken we onze organisatie bestendig voor de toekomst. Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop SPIE dit project ter hand neemt. SPIE is het centrale aanspreekpunt. Ze geven hier een visitekaartje af van kwaliteit, verantwoordelijkheidsgevoel en strenge veiligheidseisen. Hier kunnen we allemaal blij van worden. Er ging veel tijd zitten in de voorbereiding. >

SPIE STROOMLIJNEN

GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS

15


Met name het uitgebreide vergunningentraject was arbeidsintensief. Maar alle deadlines zijn gehaald. Niets dan lof.”

SPIE STROOMLIJNEN

COMMUNICATIE

16

De werkzaamheden aan de Underground Pipelines Harbour Stein zijn qua voorbereiding al in 2012 begonnen. In maart 2013 zijn de engineeringwerkzaamheden van start gegaan en in december 2014 moet het werk al worden opgeleverd. Etienne Haine: “Het is echt in­spirerend om te ervaren hoe er met vereende krachten gewerkt wordt aan dit project. Het verloopt in een goede sfeer met alle denkbare commitment. De communicatie­ lijnen zijn kort. We hebben voor dit project met veel verschillende partijen te maken. Van Natuurbescherming tot Rijkswaterstaat, van Provincie tot Waterschap en van Gemeente tot de partijen op Chemelot. We moesten voor maar liefst zeven vergunningen zorgen. Daar gaat veel tijd in zitten. Ook moesten we veel presenteren. Transparante communicatie is bij een dergelijk project onontbeerlijk. Het is

doorgaans allemaal goed verlopen. We zijn in gezamenlijkheid goed in staat gebleken de verschillende hordes te nemen. We lossen problemen soepel op.”

VEILIGHEID Volgens Marcel Huijveneers waren het niet alleen de vergunningsaanvragen die veel tijd vergden, maar ook het aansturen van de leveranciers. “We begonnen from scratch. Zaken als veiligheid, milieu en duurzaamheid zijn voor SPIE van groot belang. Met name die veiligheid wordt op een dergelijk project met hoofdletters geschreven. De geldende huis­ regels op het project alsmede de zogenaamde Life Saving Rules worden streng nageleefd. In de pijpleidingen zelf hebben we veiligheidssystemen ingebouwd.” “We kunnen ons niet permitteren om in dit soort projecten ook maar een millimeter buiten de lijntjes te kleuren”, stelt Etienne Haine. “We gebruiken de juiste materialen, beschermingssystemen en moderne apparatuur om de kans op ongelukken of lekkages te minimaliseren. We hechten

veel waarde aan met name de vroegtijdige detectie van mogelijke lekkages.” Om de omvang van het project echt te ervaren, rijdt Marcel langs de plekken waar wordt gewerkt. Het kost hem zichtbaar moeite om niet overal waar de spreekwoordelijke schop de grond ingaat te stoppen. “Ik krijg hier energie van. Dit soort projecten zijn de krenten in de pap. Hier kun je als organisatie laten zien uit welk hout je gesneden bent. Ja, hier krijg je toch een blij gezicht van!”


Supersnelle verbindingen voor Pinkpop GLASVEZELNETWERK Maar voor ons bedrijf was deze editie van Pinkpop evengoed bijzonder. “Na een lange voorbereiding heeft Gebr. Van der Donk van de organisatie van Pinkpop opdracht gekregen een definitief glasvezelnetwerk te realiseren. Daar zijn we enorm trots op”, aldus Sjef van de Ven van Gebr. Van der Donk. Samen met onze leverancier InfraConcepts zijn we tot een System Integrated-concept gekomen dat voor beide partijen uniek is. Op Pinkpop is het voor het eerst toegepast. De wens vanuit Pinkpop was om het netwerk buiten het zicht te realiseren, maar tegelijkertijd toegankelijk te houden voor derden om hun diensten uit te rollen. Op maandag leverde InfraConcepts in alle vroegte de materialen aan. Deze hebben wij ver­ volgens meteen naar het festivalterrein gebracht en geïnstalleerd.

DRIE VOLLE AANSLUITDAGEN UITGESPAARD

De 45ste editie van Pinkpop is van zaterdag

Op locatie bleken de zorgvuldig voorbereide prefab-aansluitingen direct goed te werken. De technici van GigTech, een in events gespecialiseerde IT-dienstverlener, konden er meteen mee aan de slag. Het nieuwe glas­vezelnetwerk, aangelegd en ontworpen door Gebr. Van der Donk,

7 tot en met maandag 9 juni 2014 gehouden op het evenemententerrein Megaland in Landgraaf. Ook dit jaar was er weer sprake van programma, met onder andere Metallica,

bespaarde ze minstens drie volle aansluitdagen! Tijd die ze goed konden ge­bruiken om ervoor te zorgen dat alle overige technische voorzieningen voor Pinkpop 2014 soepel werkten.

Stromae en als absoluut

SOEPEL GEREGELD

klapstuk The Rolling Stones.

Met de benodigde supersnelle verbindingen én het prachtige zomerweer stond niets een zonnig en uitverkocht festival meer in de weg. Gebr. Van der Donk hoopt met deze voorzieningen de weg vrij te maken voor meer soepele verbindingen op festivals en andere grote evenementen.

SPIE STROOMLIJNEN

een spraakmakend

17


SPIE STROOMLIJNEN

Renovatie Velsertunnel definitief gegund aan combinatie Hyacint

18


RENOVATIE

CONVERGENTIEFASE

Rijkswaterstaat laat tijdens de renovatie onder meer de doorrijhoogte van de tunnel vergroten, zodat er minder incidenten plaatsvinden met te hoge vracht­wagens. Daarnaast vernieuwt Rijkswaterstaat vrijwel alle tunnel­technische installaties (zoals de ventilatie, het blus­systeem en de verlichting) en worden de vluchtwegen aangepast. Om de werkzaam­heden veilig te kunnen uitvoeren, gaat de tunnel in 2016 negen maanden helemaal dicht. Na de renovatie kan de Velsertunnel weer tientallen jaren mee.

De afgelopen maanden hebben project­­teams van combinatie Hyacint en Rijks­waterstaat intensief samengewerkt om de interpretatie­ruimte uit het contract weg te nemen. We hebben dit traject – de zogenaamde Convergentiefase – volgens planning en met grote tevredenheid van beide partijen af­gerond.

SPIE STROOMLIJNEN

Rijkswaterstaat heeft de renovatie­­werkzaamheden aan de Velsertunnel definitief gegund aan combinatie Hyacint. Hyacint is een bouwcombinatie bestaande uit Dura Vermeer, BESIX en installatie­bedrijf SPIE Nederland. De combinatie is bij gunning ook ver­antwoordelijk voor het onderhoud van de tunnel gedurende zeven jaar. De renovatiewerkzaamheden starten voorjaar 2016.

19


Op de foto ontbreken Johan Baginda (KPN) en Niels Fontein (Siza)

Technisch werk bij Siza in het teken van de mens

SPIE STROOMLIJNEN

Unieke samenwerking voor unieke mensen

20

Meer info: www.siza.nl


ICT/MOBIEL Frank Jonkers is door Siza gevraagd om de in gang gezette transitie op ICT- en telecommunicatiegebied te begeleiden. “Het systeem dat Siza hanteerde, zowel voor de frontoffice als de backoffice, was aan vernieuwing toe. Voor Siza is het op orde hebben van ICT van groot belang, enerzijds om de werkprocessen van vandaag beter te kunnen ondersteunen en

anderzijds om met ICT mee te kunnen groeien met de innovatiebehoefte van de Siza-organisatie. Siza zet zich dagelijks in voor ruim 3.000 mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap. Er werken zo’n 2.500 mensen verspreid over 150 locaties in Gelderland en Midden-Brabant. Er is uiteindelijk, na een zorgvuldig selectieproces, een bewuste keuze gemaakt om dit traject met KPN aan te gaan. Het was voor Siza immers van belang om in zee te gaan met een partner die goed thuis is op het gebied van ICT, mobiele netwerken en wifi. KPN Client Director Jac Stoop kan alleen maar instemmend jaknikken. “Inderdaad kan ik stellen dat we op het gebied van alle denkbare communicatiemiddelen voor de zorg de meest geavanceerde, betrouwbare en innovatieve oplossingen kunnen bieden. De zorgsector is een specifieke doelgroep. Men moet blind kunnen vertrouwen op de ICT en zorgdomotica. We hebben in onze partner SPIE-ICS een werkelijk geweldige uitvoerende partij ge­vonden. Zij weten zich perfect binnen deze om­geving te kwijten van hun taak. Ze doen dat met toewijding. Dat is mooi om te beleven.”

DE KUNST VAN HET DOEN Accountmanager Peter Tent van SPIE-ICS glundert. “Het compliment aan de samenwerkende organisaties komt niet mij toe, maar Projectleider Ruud van Leeuwen en Uitvoerder Nico Snellenberg. Zij klaren de klus hier ter plaatse. Wel moet ik zeggen dat we in het voortraject veel tijd hebben gestoken in een grondige voorbereiding. Het draait uiteindelijk om de kunst van het doen. En daar kunnen de mannen in het veld veel over vertellen.”

BEDACHTZAAM TE WERK GAAN Ruud van Leeuwen en Nico Snellenberg voelen zich zichtbaar op hun gemak bij Siza. Ruud: “Het betreft hier inderdaad geen standaardklus. Met name de kick-off meeting was voor ons heel goed

en leerzaam. We kregen daar zowel handige tips over hoe om te gaan met mensen met een handi­ cap als informatie over de aard van sommige handicaps. De speciale omstandigheden werden ons toegelicht. Het vergt echt wel een ander soort concentratie tijdens het werk.” Hier kan ook Nico over meepraten. “In de regel vinden de mensen het interessant dat er wordt gewerkt. Maar je moet er ook begrip voor hebben dat sommige mensen niet tegen veranderingen in hun leefomgeving kunnen. Dan moet je heel bedachtzaam te werk gaan. Ik drink regel­matig een kop koffie met cliënten. En indien mogelijk laat ik ze, als dat door de begeleiders toegestaan is, in het activiteitencentrum ook wel eens iets doen. Ze willen graag meehelpen. Het is uitdagend werk en het is geweldig om te mogen ervaren. En ik leer er zelf ook veel van.”

TECHNIEK IN HET TEKEN VAN DE MENS Siza staat voor de betekenis van ieder mens. Mensen met een handicap die een beroep op Siza doen kunnen bewoner zijn, maar ook werknemer, vrijwilliger, student, cursist, patiënt, logé of vakantieganger. De rol van Siza is dan ook veelzijdig: van bemiddelaar, adviseur, behandelaar en werkgever tot verzorger, begeleider, belangenbehartiger, buddy of luisterend oor. En net daarom is het van belang dat de communicatietechnologieën in het teken staan van de mens. Frank Jonkers heeft dan ook alle reden tot te­vredenheid. “SPIE-ICS kwam goed binnen in het team. Ik doe mijn petje af voor Nico en Ruud en hun medewerkers. Ze weten zich goed aan te passen. Het draait bij Siza immers om mensen. We werken gezamenlijk aan het optimaliseren van de dienst­ verlening. De mens is onze grootste zorg. Gelukkig werken we met technische partners die dat volledig begrijpen. Uiteindelijk gaat het toch om praatje, plaatje, daadje. SPIE laat zien alle drie te beheersen”.

SPIE STROOMLIJNEN

Het verbindende element bij de werkzaamheden die SPIE-ICS en KPN bij gehandicaptenorganisatie Siza uitvoeren is zeker niet de techniek. Hoe verfijnd, state of the art en ingenieus deze ook moge zijn. Nee, het verbindende element vormt de mens. Wie het centraal bureau van Siza aan de Arnhemse Kemperbergerweg binnenloopt, ervaart meteen dat het Siza om mensen te doen is. Unieke mensen. Siza zoekt naar verbindingen. Verbindingen tussen mensen met een handicap, mensen met ideeën, ambities, frustraties en passie om hun leven vorm te geven op eigen wijze. Verbinding met nieuwe mogelijkheden om het leven zo te leven dat de omgeving zo weinig mogelijk drempels opwerpt. Verbinding met personen en partijen die willen bijdragen aan het bereiken – op z’n minst het nastreven – van die doelen. SPIE-ICS en KPN zijn ook op de filosofie gestoeld dat de mens de maat der dingen is. Techniek in dienst van de mens. Daarbij vormt evenwel het begrip ‘verbinden’ een kernwoord. Zaken als zorgdomotica, zorgkasten en de aanleg van een glasvezelinfrastructuur zijn in de specifieke omgeving van Siza van essentieel belang voor de betrouwbare dienstverlening in de richting van haar cliënten. De huidige vernieuwing/ver­ vanging van de communicatie-infrastructuur is van levens­belang om Siza en haar cliënten ook in de toekomst betrouwbaar van dienst te kunnen zijn. De samenwerking, daar zijn alle betrokken personen het over eens, verloopt zonder een kink in de kabel of ruis op de lijn.

21


SPIE werkt mee aan fabricage jacket voor de kust van Denemarken

SPIE STROOMLIJNEN

Je zou het niet verwachten, maar toch is het zo dat er in Bergen op Zoom door SPIE gewerkt is aan een zogenaamd jacket voor een olie- en gasplatform in de Noordzee. Maar liefst twee projecten heeft SPIE-Industry de afgelopen periode gescoord die reeds in zee zijn gelanceerd: het DONG5/98 Hejre Development Project en het Wellhead Deck. De projecten zijn inmiddels afgerond en voor Ad Rijsdijk een schoolvoorbeeld van een goede samenwerking tussen de vestigingen Bergen op Zoom, Sprundel en Schiedam van SPIE, BIS, VDS en niet te vergeten de opdrachtgever: Heerema Vlissingen. Ad legt uit wat een jacket is en laat beelden zien van de spectaculaire tewaterlating. “Projecten als deze zijn de krenten in de pap.”

22

Het jacket is het gigantisch achtbenig onderstel van een boorplatform. Operations Manager Ad Rijsdijk draait z’n hand zeker niet om voor complexe projecten. Ondanks zijn ruim 35 jaar ervaring gaat zijn technische hart echter nog steeds sneller kloppen wanneer er gewerkt wordt aan in het oog springende projecten waarbij het aankomt op inzicht, vak­kennis, en niet te vergeten flexibiliteit. Met pretoogjes toont hij foto’s van het in mei opgeleverde jacket. “Dat ge­vaarte is maar liefst 72 meter lang en steekt zes meter boven de zeespiegel uit”, zegt Ad zonder zijn enthousiasme te verbergen. “Wij hebben deze klussen in opdracht van Heerema Vlissingen uitgevoerd. Zij zijn in de wereld de absolute specialisten op het gebied van de offshore olie & gas- en energieindustrie. Als SPIE hebben wij met een paar vesti­ gingen aan het project gewerkt. Er zit voor 2.000 meter leidingwerk in, 3.000 meter tube bundels, 18 ton supports en 1.200 meter ¼ tubing voor de besturings­hydrauliek. Samen met onze collega’s in Sprundel, Hoogvliet en Schiedam hebben we ons steentje kunnen bijdragen aan de realisatie van een platform dat op termijn heel Denemarken kan voorzien van olie en gas.”


Heerema Fabrication Group (HFG), gevestigd in Zwijndrecht, is een vooraanstaande engineering en fabricage contractor voor complexe staal­ constructies voor de wereldwijde offshore olie & gas- en energie-industrie. HFG beschikt over een aantal grote fabricagelocaties; twee in Nederland (Zwijndrecht en Vlissingen), één in het Verenigd Koninkrijk (Hartlepool), een workshopfaciliteit in Polen en een ingenieursbureau in Nederland (Zwijndrecht).

OFFSHORE SAFETY Op YouTube toont Ad nog even de tewaterlating – de launch – van het jacket. Hij was er graag bij geweest. Maar dat ging niet. “Om ook maar in de buurt te komen van dit soort operaties moet je beschikken over diploma’s. Veiligheid is ook en vooral in dit soort werkgebieden van het allergrootste belang.” Wie wél de benodigde cursus heeft gevolgd is Projectleider Edwin Lempers en Uitvoerder Erwin Buijs. “Zij hebben de SAIO-cursus gevolgd zodat zij ook ter plekke offshore mogen werken aan bijvoorbeeld de drijvers – de floaters – die het jacket tijdens de launch laten

drijven. De training is heel intensief en bevat onder andere EHBO, off shore safety training, evacuatie en procedures bij helikoptervluchten, procedures bij noodlandingen, survival-technieken, brand­ preventie en brandbestrijding en survival op zee. Dit project is om van te watertanden. Veel disciplines komen samen en er wordt met moderne technieken gewerkt om alles exact op de juiste plek neer te zetten. Alles wordt gemonitord. Het is fantastisch te zien hoe dit hele gevaarte als een soort bouwpakket ter plaatse in elkaar wordt gezet.” “De organisatie verdient een pluim”, zegt Ad. “We hebben vlak voor afgelopen kerst de opdracht gekregen. Op 15 mei hebben we het al opgeleverd. Geen zee van tijd. Met 24 man hebben we hieraan gewerkt. Als ik dan die foto’s zie van dat technische gevaarte, dan kriebelt het en weet ik dat we niet alleen hard hebben gewerkt, maar ook en vooral goed werk hebben afgeleverd. Dit zijn de projecten om in te lijsten.”

Kalender OKTOBER 8-9 Dag van de Openbare Ruimte Houten

NOVEMBER 6 IT Room Infra Event

IT Room Infra Event groeit uit zijn voegen Voor het eerst vindt het IT Room Infra Event plaats op 6 november in Congrescentrum 1931 (Brabanthallen, Den Bosch). Het uitwijken naar deze grotere behuizing heeft alles te maken met de uitgesproken ambitie om het event in de toekomst te laten groeien. Deze editie zal buiten een inspi­ rerend lezingenprogramma meer dan zestig exposanten de ruimte bieden om zich te presenteren. De bezoeker wordt de mogelijkheid geboden om zowel kennis op te doen van computerruimtes en datacenters als contacten te leggen met de diverse aanbieders. Het is buiten een boeiende excursie naar de wereld van de bijna onbegrensde technische mogelijkheden ook een mooie netwerkgelegenheid. Maatschappelijke vraagstukken over duurzaamheid en energieverbruik evenals management-issues komen tijdens de diverse lezingen aan bod. IT Room Infra Event is een must voor iedereen die pro­ fessioneel te maken heeft met IT. Het event groeit al jaren; zowel qua deel­nemers als in kwaliteit. Gaat dat be­leven! Aanmelden voor dit event kan via:

www.itroominfra.nl/registreren Persoonlijke uitnodigingscode: ITR9500

SPIE STROOMLIJNEN

HEEREMA FABRICATION GROUP

23


Hem een energieke man noemen, betekent hem tekortdoen. Met zijn gedrevenheid is hij in staat veranderingen te bewerkstelligen. Niet voor niets heet zijn bedrijf DRIVE7. Wilco van Roessel is

SPIE STROOMLIJNEN

op commercieel gebied gepokt en gemazeld.

24

Sales Leadershipprogramma blijkt kip met gouden eieren


willen oplossingen. Het resultaat van dit nieuwe gedachtegoed zijn bestendige klant­ relaties”, zegt Wilco. “Via Sales Leadership brengen we commercie tot leven op een manier die past bij SPIE.”

BEWUSTWORDING Het kan niet worden ontkend dat Sales Leadership een mentaliteitsshift heeft veroorzaakt. Het contact met klanten is en blijft mensenwerk, wat uiteindelijk veel leuker is als je het spel beheerst, zegt Wilco overtuigd. “SPIE heeft mij als extern projectleider aangezocht voor de implementatie (advies, training en coaching) van het Sales Leadershipprogramma. Wat me meteen opviel is dat SPIE, als gezond bedrijf, in de diverse Divisies en Business Units geen duidelijk commer-

cieel beleid had ontwikkeld. Vreemd, maar dit uitgangspunt bood voor SPIE wel veel perspectief. De aanpak van SPIE ontbeerde, om het hard te stellen, een duidelijke commerciële structuur. We zijn begonnen met een noodzakelijk bewustwordingsproces voor de voltallige directie en en het voltallige divisiemanagement in de vorm van een kickoff programma. Dit was een schot in de roos. Het management onderschrijft het nut en de noodzaak van Sales Leadership.”

ACCOUNTMANAGEMENT “Door een grotere bewustwording wordt het plezier in het werk met klanten groter en de relatie dieper. Het is van groot belang dat alle medewerkers van SPIE zich realiseren dat ze ambassadeurs zijn van de organisatie. >

SPIE STROOMLIJNEN

Hij heeft een enorme drive om commercie een volwaardige positie binnen SPIE te geven. Hij heeft in 2012 van de volledige SPIE-directie het commitment gekregen voor de implementatie van Sales Leadership. “Ik werk nauw samen met het Sales Leadership Programma van de Rotterdam School of Management, de business school van de Erasmus Universiteit. Het draait bij Sales Leadership niet om nodeloze theorievorming, maar om de pragmatische toepassing in de dagelijkse praktijk. Men kan er als organisatie direct voordeel mee behalen. En hoe? Dat is even simpel als uitdagend: door de klant écht centraal te stellen. Op een oprechte manier je verdiepen in de klant. SPIE leert nu dat techniek geen doel maar een middel is. Klanten staan niet te wachten op de nieuwste technieken; klanten

25


Dat kun je alleen maar zijn als je je echt grondig wilt verdiepen in je klant. Je kent dan zijn zorgen en zijn uitdagingen, waardoor je hem beter van dienst kunt zijn. Het eindresultaat is een (persoonlijke) relatie met diepgang. Met dit besef was het tijd voor accountmanagement. SPIE heeft geen blik vol accountmanagers opengetrokken. De medewerkers die in de loop van de jaren het vertrouwen van klanten hebben verdiend, veelal projectmanagers, hebben deze rol op zich genomen. Managers van klanten waren zelfs graag bereid om een actieve rol in te nemen bij de trainingen voor deze accountmanagers in spé.”

MAATWERK VOOR DE KLANT

SPIE STROOMLIJNEN

Wilco vervolgt: “Sales Leadership is de klant centraal zetten en zorgen voor maatwerk. Middels zogenaamde accountplannen wordt alle relevante klantinformatie verzameld. Dit leidt tot kennis en inzicht, zodat je de klant kunt helpen bij de verwezenlijking van zijn doelen. SPIE opereert dan als een volwaardig partner die ontzorgt, gebruikmakend van het inmiddels omvangrijke SPIEdienstenpakket. Het programma werkt twee kanten op. Het is relatiemanagement en tevens een verdieping van kennis over de eigen SPIE-organisatie. De Divisie Industry loopt voorop wat de implementatie betreft. Maar de andere divisies volgen. De nadruk die SPIE legt op Sales Leadership maakt duidelijk dat men een eigen koers vaart in de wereld van technische dienstverleners. Een bezoek bij klant LyondellBasell illustreert hoe belangrijk het is om een dergelijk programma te implementeren. De klant echt kennen, daar komt het op aan.”

26

Dat SPIE er serieus werk van maakt om haar algehele dienst­verlening op een (nog) hoger peil te brengen, is ook aan het management van LyondellBasell niet voorbijgegaan. Toegegeven, het was volgens Site Manager Moerdijk Harm Dijkstra van Basell Benelux B.V. wel vijf voor twaalf. “Maar dat heeft SPIE voortreffelijk opgepakt. We ontvingen signa­ len dat de jarenlange samenwerking aan het verslijten was en dat bepaalde processen niet (meer) goed liepen. In een open en eerlijk gesprek hebben we ervaringen uitgewisseld. SPIE is direct daarna met een concreet verbetertraject gekomen. Ik was sceptisch, nu ben ik enthousiast.” Business Unit Manager Joop Hekkelaan van de Divisie Industry te Schiedam en Manager Contracts Arnoud van de Merwe glunderen. “Onze inzet op het gebied van Sales Leadership is niet onopgemerkt gebleven”, zegt Joop te­vreden. “Het brede verbeter­traject vergt wel een blijvende zorg en commitment. Het past volledig in de door ons ingezette weg van Sales Leadership”,


Accountplannen uit Sales Leadership-programma treffen hun doel

Verbetertraject van SPIE werpt vruchten af bij LyondellBasell Benelux in Moerdijk

VERBETERTRAJECT Het chemieconcern LyondellBasell in Moerdijk werkt al jaren samen met SPIE. Dan ligt een zekere relationele ‘metaalmoeheid’ op de loer, vertelt Harm Dijkstra. “Als de technisch dienstverlener niet continu op de hoogte blijft van de ontwikkelingen bij zijn klant, ligt een ingesleten werkwijze op de loer. Ik geloof dat de fut er een beetje uit was; SPIE leunde te veel op het verleden. Gelukkig heeft men dit samen met ons voortvarend opgepakt. Joop kwam naar me toe en we hebben toen open kaart gespeeld. Hij is hierna met een uit­ gewerkt plan gekomen. Samen hebben we het verbetertraject ingezet. Ik was aanvankelijk sceptisch; inmiddels zijn we positief.”

KLANT ECHT LEREN KENNEN “We voeren een dialoog”, stelt Joop. “Het betreft een proactief proces waarbij we samen met de klant optrekken. Ik denk dat we onze klant niet voldoende kenden. De Divisie Industry was juist bezig met de implementatie van het Sales Leadership-programma. We zijn allemaal in de leer geweest bij DRIVE7   van Wilco van Roessel. Het heeft ons geen wind­eieren gelegd, dat is zeker. We zijn onze klanten beter gaan kennen in het besef dat iedere SPIE-medewerker een commerciële

rol vervult en tevens een ambassadeur is van deze organisatie. Bij LyondellBasell konden we de door ons opgedane kennis en kunde in de praktijk brengen. Dat was fantastisch. Het was voor ons een bevestiging dat het Sales Leadership-programma van grote waarde is.”

BESTENDIGE RELATIE “In accountplannen leggen we alles vast wat te maken heeft met onze klant”, zegt Arnoud enthousiast. “Het Sales Leadershippro­gramma leert ons relatiemanagement planmatig aan te pakken, oog voor mensen te houden. Het draait om beleving, emotie en bewust­wording. Dat houdt ons scherp en geeft positieve energie. Ik merk dat dit afstraalt op de hele organisatie. Het maakt de relatie met de klant bestendiger en ook onze interne band hechter. Sales Leadership betekent winst voor iedereen. Aan de top komen is gemakkelijker dan er te blijven. Wij zijn van plan er te blijven.”

GOEDE WEG INGESLAGEN Harm Dijkstra is alleszins tevreden met de koers die door SPIE is ingezet. “Het belangrijkste is het contact tussen ons en SPIE. We weten elkaar te vinden. Ik merk dat de organisatiegraad omhooggaat. Ze spelen nu veel beter in op hetgeen wij wensen: werkvoorbereiding, planning en terug­koppeling verlopen nu soepeler. Dit proces moeten we vasthouden. Er is een goede weg ingezet.”

SPIE STROOMLIJNEN

vervolgt Joop. “We groeien op die manier samen met onze klant naar een nog betere servicegerichtheid en daardoor naar een beter eindresultaat”, zegt Arnoud.

27


CONTACT

www.spie-nl.com

SPIE Nederland B.V. Huifakkerstraat 15 4815 PN  Breda Postbus 2265 4800 CG  Breda Tel. +31 (0)76 - 544 54 44 info.beheer@spie.com

Profile for SPIE Nederland B.V.

SPIE Stroomlijnen sept 2014  

SPIE Stroomlijnen sept 2014  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded