Page 1

SPIE-Industry

SIS Engineering & Maintenance Instrumentele beveiligingen

SPIE Een gezamenlijke ambitie


Een veilige werkomgeving onder alle omstandigheden

Zorg voor instrumentele beveiligingen die aan alle internationale eisen voldoen

figuur 1

Een veilige werkomgeving staat bij uw bedrijf vanzelfsprekend centraal. Volgens de ARBO-wetgeving bent u als plant-eigenaar zelfs verplicht om de werkomgeving voor alle medewerkers aantoonbaar veilig te maken en te houden. Maar hoe kunt u de risico’s met betrekking tot een scenario onderbouwen en kwantificeren? Hoe beperkt u de risico’s tijdens het gebruik van een technische installatie tot een minimum? Zodat u te allen tijde het overzicht houdt en adequaat kunt handelen als het nodig is? SPIE heeft hiervoor een complete dienst ontwikkeld die het beheer over de levensfases van een Safety Instrumented System (SIS) in nieuwe en bestaande installaties volledig afdekt. Een dienst op basis van de internationale standaarden IEC 61508 en 61511, waarbij teamwerk de drijvende kracht is (zie figuur 1). Specialisten uit de vakgebieden Process, Instrumentatie, Onderhoud en Productie zijn onder begeleiding van de facilitator als team betrokken in het SIS-proces. Daarmee biedt SPIE u de meest complete en betrouwbare oplossing die u zich maar kunt denken. IEC 61508 en IEC 61511:

keuringsinstanties, verzekeringsmaat-

de internationale standaard

schappijen en opdrachtgevers stellen ze

Op het gebied van SIS heeft de International

steeds vaker als eis.

Electrotechnical Committee (IEC) twee internationale standaarden ontwikkeld: de

SIL-classificatie

IEC 61508 (een generieke standaard met

In aansluiting op de HAZOP of een soort-

betrekking tot instrumentele beveiligingen)

gelijke gevarenanalyse volgt de SIL-

en de IEC 61511 (afgeleid van de 61508 en

classificatie. Dit is een gestructureerde

bedoeld als een praktische norm voor de

beoordeling van de kansen en effecten, als

procesindustrie). Samen zijn ze de enige

bij ongewenste gebeurtenissen de instru-

standaarden die binnen een SIS de risico’s

mentele beveiliging ontbreekt. Met behulp

met betrekking tot een zwaar ongeval

van de in de IEC 61508 beschreven risico-

kunnen onderbouwen en kwantificeren.

graaf wordt het risico uitgedrukt in een

Ze dekken met hun toepassing alle fases

Safety Integrity Level (SIL-niveau), varië-

van een SIS-levenscyclus af – van ontwerp,

rend van 1 tot 4. Hoe zwaarder het risico,

bouw, implementatie, bedrijf en onderhoud,

des te hoger het SIL-niveau. Aan elk SIL-

wijzigingen, tot aan sloop en sanering toe.

niveau is een eis gekoppeld met betrek-

Op basis van deze standaarden voldoet u

king tot het falen van een instrumentele

niet alleen aan de ARBO-wetgeving; ook

beveiliging op het moment dat die wordt


figuur 2

aangesproken, de zogenaamde Probability

Onderhoud en testen

Evaluatie & optimalisatie

of Failure on Demand (PFD). Hoe hoger het

Als specialisten op het gebied van elek-

Na opslag in een database evalueren en

SIL-niveau, des te kleiner de toelaatbare

trotechniek en instrumentatie hebben

valideren we alle testresultaten. Daarbij

kans moet zijn dat de instrumentele bevei-

onze technici ruime ervaring in het onder-

beoordelen we of ze geschikt zijn om op te

liging mag falen.

houden en testen van de instrumentele

nemen in de betrouwbaarheidsdatabase

beveiligingen. We kunnen het onderhoud

van de instrumentele beveiligingen. Op

SIL-verificatie & implementatie

en de testwerkzaamheden aan uw instru-

basis van de vernieuwde betrouwbaar-

Gedurende de SIL-verificatie toetsen we

mentele beveiligingen dan ook efficiënt

heidsgegevens voeren we de SIL-verificatie

voor elke instrumentele beveiliging of

en effectief voor u uitvoeren. Dit doen we

opnieuw uit, met als mogelijke uitkomsten

het (basis)ontwerp, het type apparatuur

met de inzet van onze Allround Inspection

het aanpassen van de testintervallen of

van initiator(s), logic solver(s) en final

Manager (AIM) en de modernste mobiele

zelfs het wijzigen van een instrumentele

element(s) en de testinterval voldoen aan

opnameapparatuur, zoals o.a. (Ex-) tablets,

beveiliging. Zo blijven we continu werken

het PFD-criterium van het betreffende SIL-

PDA’s, smartphones en relevante testap-

aan het verbeteren van de technische inte-

niveau. Indien nodig zullen we ze wijzigen.

paratuur. We registreren de testresultaten

griteit en compliance met de IEC 61508 /

Is de architectuur van de instrumentele

in een digitale omgeving op basis van een

61511.

beveiliging in orde en de testinterval

vooraf gedefinieerde AIM testlijst (ofwel:

acceptabel, dan laden we de preventieve

inspectiemodel), waarin we ook uw Cause

Meer informatie

onderhoudsroutines met de bijbehorende

& Effect documentatie kunnen verwerken.

Wilt u meer weten over de beste instru-

werkinstructies in het onderhoudsinforma-

Samen helpen onze specialisten en de AIM

mentele beveiligingen of alles wat SPIE

tiesysteem. Voldoet de architectuur niet,

u om aantoonbaar in compliance te zijn met

verder nog voor u kan betekenen? Neem

dan initiëren we ontwerpwijzigingen of

de vereiste internationale standaarden.

dan contact met ons op via 010-4090400,

modificatievoorstellen.

info.beheer@spie.com of uw eigen SPIE accountmanager.

Professional Safety Engineers Dankzij hun ruime expertise bieden onze TüV-gecertificeerde Professional Safety Engineers u een volledige SIL-classificatie en -verificatie. Ze kunnen u adviseren en ondersteunen – met behulp van professionele software – en zo een belangrijke rol spelen in de totale risicoreductie tijdens het gebruik van een technische installatie. Om de risico’s aantoonbaar te reduceren, kunnen we een aantal beschermingslagen toepassen (zie figuur 1).


SPIE bestaat uit: SPIE-Building Systems Advies, ontwerp, realisatie en onderhoud van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor de sectoren zorg, educatie, overheid, cultuur, recreatie en bedrijfshuisvesting.

SPIE-Controlec Engineering Advies en onafhankelijke, technische, multidisciplinaire oplossingen op het gebied van engineering & design, procurement, project- en construction management.

SPIE-ICS Ontwerp, bouw, implementatie en beheer van infrastructuren op het gebied van connectiviteit, datacenters, fysieke beveiliging en klantspecifiek passief LAN-beheer.

SPIE-Industry Advies, ontwerp, installatie, start-up, onderhoud, projectmanagement, procesautomatisering en inspectie op het gebied van mechanische technieken, piping, luchtconditionering, elektro足techniek, meet- en regeltechniek en analysersystemen.

SPIE-Infra Ontwerp, realisatie, inspectie, service en onderhoud op de volgende terreinen: energie, verkeer en vervoer, network solutions, hoogspanningslijnen, glasvezeltechniek en recreatietechniek.

SPIE-Technology Advies en ontwikkeling van tools en methodieken op het gebied van o.a. digitalisering van onderhoud in productiefaciliteiten (assets) van eigenaren/gebruikers. Dit door middel van het professioneel en integraal inrichten en verbeteren van het ontwerp, het gebruik en het beheer van deze faciliteiten.

SPIE-Industry Huifakkerstraat 15 4815 PN Breda Tel. +31 (0)76 544 54 44 Fax +31 (0)76 581 09 25 www.spie-nl.com info.beheer@spie.com

De Brauwweg 74-82 3125 AE Schiedam Tel. +31 (0)10 409 04 00 Fax +31 (0)10 409 02 99

Maintenance SIS  

Maintenance SIS