__MAIN_TEXT__

Page 1

Odette Meyer

wel IOOO keer moe een zoektocht in beelden

f?

*

Ir* nÉr

p*{r

HET SPECTRUM


Odette Meyer

wel IOOO keer rnoe een zoektocht in beelden

HET SPEC誰RUM


lnleiding we ons echt rnoe voelen, kunnen we vaak niet nneeÍ- vooruit Sonns z|n we dan gedwonn onn stil te staan bU onszelf Waaror-n gaaf het niet goed r-net nne? Hoe kor-nt het dat ik zo r-noe ben - en bluf,i Doe ik wel de dingen die ik echt wil? \Mat vind ik eigen15k belangryk? Vragen die zich rneestal aandienen wanneer er ver-anderingen in ons leven optreden Als we daarop annn/oorden vinden groeien we als r-nens

Als qe

was de nnoehe id erg inte ns lk was 37 1aar, rnoede Í- van drie Jonge kinderen e n deel van een hnzeeverdienerstel lk was op Diagnose burn-out BU nn5

Toen ik uitge put th uis zat kon ik geen letter rnee r lezen of schrlven, een ansichtkaart \ /as al te veel voor nne Letters dansten grilliq voor nngn oge n en bU het zien van de krant of een boek voelde ik r-ne noE r-nisse llker dan ik al was Niet kunnen lezen en schr4ven was een straf voor me AlJaren hield ik een daqboek by en ik las zo'n beeqle alles wat er te lezen viel Die weg was nu afgesneden, toidat ik ee n ingevÍng kreeg ik kon ook gaan te kenen Voor het ee rst sinds tiden voelde ik weer energie lk kocht potloden, verf, tekenpapier en kwasten en ginq aan de slag Fíet tekenen heeft een diepg aande ve randerinE bU rne teweeqqe bracht Door te te kenen leerde ik luisteren naar nngn innerlgke stenn Lastige en in eerste Ínstantie vaak onbegrlpelSke gevoelens als verwarring, angst , zinloosheid en \ /oede kregen hun plek En, heel bela ngryk, er was hunnc[ zelfs in de r-'noeilykste periodes lk leerde door te tekenen nn11n annn/oorden ontdekken op levensvrage n die ik r-n ezelf weliswaa r vaker had gesteld, rnaar waarvan ik nooit in staat was geweest or-n die vanuit nnln hart of nnln eigen kern te beanhnuoorden lk had al wel het besef dat die kern er was, rnaar op de een of andere rnanier was het nne nooit gelukt or.n er by te konnen Dit gevoel knaa Ede aan rne Toen dus letterlgk alles stil viel, was eÍ- voo r rn| qeen andere keus dan de zoektocht te starten naar r-nun eigen kern


Gaandeweg ontdekte ik dat de tekeningen ook anderen raakten Velen herkenden hun eigen verhaal erin, ock al verschilde hun situatie van de r-n5ne, en ontleenden er zelfs inspiratie aan Toen ik daa r achter kwarn, ontstond het idee cm er een boek van te rnaken lk wilde het cornplete verhaal vertellen: niet alleen de rlke en goede afloop, rnaar ook het lastige pad daarheen

de r.neer dan 1 50 tekeningen die ik destlds heb gernaakt, is dil boek ontstaan Het bevat 43 tekeningen die zowel uit beel d als tekst bestaan Later toen ik al weer helernaal hersteld was, heb ik nog kleine fra grnenten tekst toegevoeqd lk heb de tekeningen qegrcepeerd tot zeven delen die elk een fase of ther-na in r"n1;n inne rlgke qroeiproces weerspiegelen en M/aarvan ik vernnoed dat die herkenbaar zullen zrJn voor anderen De zeven del en zt;n LJit

1

Vastqelopen

2 Achterst allig cnderhoud 3 Op reis naar het onbekende 4 Leegte als nieuw begin 5 Vallen en opstaan 6 Veranh^/o ordelykheid nennen 7 Gebo rgen en vrg Aan het begin van elk deel leid ik de fase of het ther-na kort in

ncgelykheden om dit boek te lezen Als een doorlopend verh aal of door op zcekte gaan naar herkenninE, een deel datJe aanspreekt of een tekeninE die_1e raakt

Er zyn rneerdere

vele rnanieren orn aan Je gevoelens uitdrukking te qeven en te groeien TĂŞkenen heeft voo r rnu de deur Eecpend naar een diepe veranderi ng Het kan dus de r-nceite \/vaard zyn om dal wat we allenna al van JCn gs af aan kennen , lerug te halen en opnieuw aan te boren Er zyn

6


Vcor wie er zin in krygt de volgende tip: ga naar een ruirn gesorteerde hob贸yzaak, neus rond en koop op gevoel wat_1e leuk lUkt aan tekenr-nateriaal AlsJe voor een leeg vel zit-, ver-wacht dan niks, stel geen eisen aanlezelf rnaar dce wat er inJe opkonnt VeranderinEsprocessen van r^nensen kennen geen pasklaar recept De kunst is orn uit te vinden wat bU_le past en watJe helpt opJe weq naar innerllke groei lk hoop dat r-'n1-1n tekeningen daaraan b1,1d ragen

#ffi


Vastgelcpen

En dan is e r eindelgk het besef, r-auw of niet, dat het zo

niet lan ger kan DatJe vastqelopen bent Waar- en

wat

is

er misqeqaan e n hoe r-'noet het dan welT

Af en toe holt ze daar nog. Stampend, briesend en met angst in de ogen. Stofwolken stuiven op. Een oorverdovend lawaai vergezelt haar onstuitbare va art,

De grond trilt. Dag schijn, welkom moeheid. Afscheid van de kudde rinocerossen in haar hoofd.


Dnr ililï|{

ilïL)iln nil3ffi1il $tu :,,::iÍ:ï,


l(wart over zes. De wekker gaat. Ze is al een ttjdje wakker en organiseert de dag in haar hoofd. ln de verte komt het verkeer op gang. (De tekenin7 van de ringspriet is geinspireerd door een reclar-ne van Brand-bier) 10


Achtersta llig cnderhoud

AlsJe stilstaat en tot rust korĂ­^lt, rnaakJe de failliete inboedel

op TotJe grote schrik blykt er nog rneer- nnis te zyn danle

dacht Waar ben Je zo nnoe van geworden? Waar hebJeJezelf in de steek gelaten?

\Verkâ‚Źh, piekeren, kopen en slapen vele jaren lang.

22


Ze ligt op de bank. Al maanden. rrX/olkenpartijen bewegen vaak te snel, zodat ze haar ogen moet sluiten, De kinderen spelen buiten.

Het buurjongetje vraagt:

'rrX/at is

er met je moed er?'

Waarop ze haar dochter hoort zeggen:

'Oh, mun moeder is wel duĂ­zend keer moe.'

-A L'T


Op reis naar het onbekende Je besluit te stoppen rnet wat,1e niet wilt z|n, rnaar \A/eet noE niet wieJe -Je

wel bent Je gaat op reis

leertJe open te stellen voor wat er zich

van binnen afspe elt zonder te ocrdelen cf bang te z|n Wat hebye nodig orn gelukkig te

zYn?

Wat laatJe achterT

Al die tud is ze bang geweest dat ze niet de persoon kan worden die ze is.

34


ffi c'' pr' il i

llf

"i+",{ ,'s-

fl# ,#

f l4*

F"t

,ii

.dv

W

I I

tt" J.r

Jr'r I rr:

",q" r, ."+

fÉ" rY"

,*,Í

+ff

'i:ii{:i

rï,

S {+t r# -rif: 'r#.,

'

F,,.

#d'o


Leeqte als nieuw begin

En op het punt waar_ie de

grond raakt, bloeit alles \ /eer cp

Overal is ruirnte en licht Er z|n even qeen vragen

Ze liet haar waarheid toe zonder te oordelen.

46


Vallen en opstaan

Het is geen sproo(e van 'everyday and every way feeling better and better' Grceien is een voortdurend proces van vallen en opsta an, Je hele leven lang

Wat is het nut van fouten rnaken?

Je gooit niet over ĂŠĂŠn nacht

56

Us

je oude leven weg.


ffi\/ill\N ,,tu1

J

trËï VNRIIIRï

frrïr oi l,'\, fi4n /ïlÏ nn fil

tuL ïl-J

nrrïr r

Krl ïi, l-JLËh"ihJ

i I

ïrll' IL

*ilil|{

K

Kil L:H

ilnl ïilLit


Ve rannn/o

ordelykheid nemen

Je beslist onvoor\/vaardellk van Jezelf te houden

enJe veranhnzcordellkheid te ner-nen voorJezelf , Je reĂ?atie,Je

11l, _1e

Waarin kan alleen

plek in de wereld enJe thuis JU Jezelf

helpen en niennand andersT

Waarrnee helpJe lezelf het best?

Het was te veel om in een keer uit te pakken.

6B


W ór

ltr,r:Ê:'ir,..,,.

i,riltt;i


Geborgen en vrl Je kunt het leven aan en geniet weer va n alle dingen

Er komt altijd wel een volgende tram.

/贸

1a


DT B[ï[KrNI5 VËII rt

tf,5ï "Ï Ë Lth, ilZilËn

ilnilN[

ïtï

[Ti\ilfiL5il

ililtË, ililtR,

Profile for Odette Meyer

Bekijk wel 1000 keer moe  

From burnout to vitality - a quest in images

Bekijk wel 1000 keer moe  

From burnout to vitality - a quest in images

Advertisement