Page 3

lnleiding we ons echt rnoe voelen, kunnen we vaak niet nneeÍ- vooruit Sonns z|n we dan gedwonn onn stil te staan bU onszelf Waaror-n gaaf het niet goed r-net nne? Hoe kor-nt het dat ik zo r-noe ben - en bluf,i Doe ik wel de dingen die ik echt wil? \Mat vind ik eigen15k belangryk? Vragen die zich rneestal aandienen wanneer er ver-anderingen in ons leven optreden Als we daarop annn/oorden vinden groeien we als r-nens

Als qe

was de nnoehe id erg inte ns lk was 37 1aar, rnoede Í- van drie Jonge kinderen e n deel van een hnzeeverdienerstel lk was op Diagnose burn-out BU nn5

Toen ik uitge put th uis zat kon ik geen letter rnee r lezen of schrlven, een ansichtkaart \ /as al te veel voor nne Letters dansten grilliq voor nngn oge n en bU het zien van de krant of een boek voelde ik r-ne noE r-nisse llker dan ik al was Niet kunnen lezen en schr4ven was een straf voor me AlJaren hield ik een daqboek by en ik las zo'n beeqle alles wat er te lezen viel Die weg was nu afgesneden, toidat ik ee n ingevÍng kreeg ik kon ook gaan te kenen Voor het ee rst sinds tiden voelde ik weer energie lk kocht potloden, verf, tekenpapier en kwasten en ginq aan de slag Fíet tekenen heeft een diepg aande ve randerinE bU rne teweeqqe bracht Door te te kenen leerde ik luisteren naar nngn innerlgke stenn Lastige en in eerste Ínstantie vaak onbegrlpelSke gevoelens als verwarring, angst , zinloosheid en \ /oede kregen hun plek En, heel bela ngryk, er was hunnc[ zelfs in de r-'noeilykste periodes lk leerde door te tekenen nn11n annn/oorden ontdekken op levensvrage n die ik r-n ezelf weliswaa r vaker had gesteld, rnaar waarvan ik nooit in staat was geweest or-n die vanuit nnln hart of nnln eigen kern te beanhnuoorden lk had al wel het besef dat die kern er was, rnaar op de een of andere rnanier was het nne nooit gelukt or.n er by te konnen Dit gevoel knaa Ede aan rne Toen dus letterlgk alles stil viel, was eÍ- voo r rn| qeen andere keus dan de zoektocht te starten naar r-nun eigen kern

Profile for Odette Meyer

Bekijk wel 1000 keer moe  

From burnout to vitality - a quest in images

Bekijk wel 1000 keer moe  

From burnout to vitality - a quest in images

Advertisement