Page 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปการศึกษา ๒๕๕๒ ---------------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรท่ี ๒๖๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่อง การสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณแลว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกไดประเมินและพิจารณาแลว จึงประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก เพื่อเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปการศึกษา ๒๕๕๒ ดังนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓.

นางวรรณี มณีสุริยา นางสาวนงลักษณ พวงมาลัย นายทิวา ประสุวรรณ นายพูลทวี บุญศรีพิทักษ นางสุมลา พรหมมา นางสโรชิน โคตรโสภา นายกําพล พุทธรักษา นายชิษณุ ภูอยู นางพิมพชนก วรรณแจม นายอุดมศักดิ์ วงศพิศาล นายสมพร ชูทอง นางสาวจงสถาพร ดาวเรือง นายศิวะ ทัดเทียมพงษ


-๒หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ตอยอด ป.บัณฑิต) ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ๑. นางกุสุมา บุญทะโชติ ๒. นางเกลาฟา ทองสนธิ ๓. นายภาควัชร จันทรกุล ๔. นางสันธยา อาแพงพันธ ๕. นางสาวเอื้อพร ออนนอม ๖. นางสาวสุภาพร เสาะขุนทด ๗. นายปญญาพล ธรรมสาโรช ๘. นายสุริยันต แกวมาลา ๙. นายสมหมาย ทับสุริย ๑๐. นางวรุณี ดวงจําปา ๑๑. นายนันทภัทร โอเจริญ ๑๒. นางดารณี สุขสําราญ ๑๓. นางขวัญใจ เกตุอุดม ๑๔. นางกุลนิษฐ ศิลปอุดม ๑๕. สิบเอกภรวัฒน ตันเจริญ ๑๖. นางอิสรา วิรัชกุล ๑๗. วาที่รอยตรีชูเชิด พุทธเจริญ ๑๘. นางสาวบุษกร พูลสวัสดิ์ ๑๙. นางสาวพิชยา โฉมจุย ๒๐. นายอํานาจ มานะ ๒๑. นายไพฑูรย อนุสิทธิ์ ๒๒. นายธราวุทธ กําเนิดสุข ๒๓. นายจรุง นวลละออ ๒๔. นายกรกิจ เจริญสุข ๒๕. นายสุรพล กิ่งบัวแกว ๒๖. นางสาวสุพิน ชัยชาญ ๒๗. นางสาวสมทรง สงเสริม


-๓ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ๒๘. นางดวงนภา จอมศิลป ๒๙. นายเกรียงศักดิ์ ยางเอน ๓๐. นายทรงสิทธิ์ เหลืองธิชัยวาณิช ๓๑. นางสาววิไลวรรณ อาจวารินทร ๓๒. นายอุทัย นกเผือก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ๑. นางสาวนงคลกั ษ ผุยลานวงค ๒. นางปาริฉัตร บุญธรรม ๓. นางสายสุนี ทรัพยสิน ๔. นางสาวสมหมาย เผือกสีทอง ๕. นายสงวน เคืองบุญทด ๖. นายปยะ เปยมิน ๗. นางสาวธิดารัตน พิทักษความดี ๘. นางสาวอรุณรัตน โสดาวงษ ๙. นางสาวภัทรา พึ่งไพฑูรย ๑๐. นางสาวนุกูล ชื่นชม ๑๑. นางสาวจันทรจีรา พุมพวง ๑๒. นางสาวจิณณพัต ทิมทอง ๑๓. นายโชคชัย ชุมสาชัย ๑๔. นางสาวศิริพร เสรีพาณิชยการ ๑๕. นางสาวณัฐธิดา มะลิซอน ๑๖. นายณัฐ มะลิซอน ๑๗. นางสาววิกานดา มะลิซอน ๑๘. นายเทิดศักดิ์ งามพรอม ๑๙. นางอุไรวรรณ นุตตะโยธิน ๒๐. นางสาวปยพักตร บุญมั่น


-๔ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗.

นายมณฑล ถาวรยิ่ง นางสาวสรินญา ชัยนุรัตน นางพรสุดา พรหมกูล นายอธิพล ศรีรุงกาญจน นางสาวคณิตตรา มะลิขาว นางสาวธนนันท แทนนิล นางสาวรัชชประภา เพียรบุบผา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ๑. นางสาวกฤติยา ฤทธิสร ๒. นางสาวอภิสุภางค กิ่งกาน ๓. นายประยุทธ แซลิ้ม ๔. นางลัดดา จันทรศรี ๕. นางจุไรลักษ องอาจ ๖. นางเจริญตา จาดเจือจันทร ๗. นายภราดร ภูร ะหงษ ๘. นางศศิวิมล ดาแกว ๙. นางสาวสุวิญชา นาศรี ๑๐. นายทองอินทร นันทรัตน ๑๑. นางปภาดา อธิสุมงคล ๑๒. นางสาวอัจฉรา พรมที ๑๓. นางสาวนวพร คุมวงค ๑๔. นางสาวฐิติมา อินทรธูป ๑๕. นางสาวธนาพร มิ่งไธสงค ๑๖. นางสาวนุชจรี เชี่ยวชาญ ๑๗. นางสาวอรทัย มณีวงศขนุ ทด


-๕หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙.

นางอมรรัตน คํากุล นางสาวขวัญเฉลิม ตันประเสริฐ นางมณี แกวมณี นางสาวพีรดา พานิชย นางสาวนิภาพร รอดไพบูลย นางสาวสิวิรัตน แซโงว นางสุวรี อพีวอร นายวชนาปกรณ แกงศิริ นางรสสุคนธ ถิ่นทวี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ๑. นายนพพร บัวทอง ๒. นางอรุณี สุวรรณชาติ ๓. นางเบญจวรรณ ชํานาญชาง ๔. นางสุนทรี ปลั่งกมล ๕. นางสาวบุษรา กมลสิงห ๖. นางสาววรวรรณ อินทสุวรรณ ๗. นางสาวศรันยา สถิต ๘. นายภูษณะ ทองดารา ๙. นางวันเพ็ญ บุญรอด ๑๐. นายคํารณ มุทะสิน ๑๑. นางมุกดา นิ่มบัวทอง ๑๒. นายธนวัฒน มังกรแกว ๑๓. นายเสนาะ นพโสภณ ๑๔. นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไล


-๖ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ๑๕. นายณัฐโชค เปรมธนารักษ ๑๖. นายไพโรจน มะกล่ําดํา ๑๗. นายพันธศกั ดิ์ ประพันธ ใหผู มี ร ายชื่อ ขา งต น รายงานตัว และปฐมนิเ ทศ ในวัน อาทิ ต ยที่ ๒๑ มิถุ น ายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยผูมีรายชื่อทุกคน จะตองนําเอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้ ๑. ใบรายงานตัวเปนนักศึกษา (ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร) ๒. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี ฉบับจริงและฉบับถายเอกสาร ๑ ชุด ๓. สําเนาทะเบียนบาน ฉบับถายเอกสาร ๑ ชุด ๔. บัตรประชาชน ฉบับจริงและฉบับถายเอกสาร ๑ ชุด ๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถามี) ถายเอกสาร ๑ ชุด ๖. รูปถายหนาตรงขนาด ๑ นิ้ว ไมสวมหมวกและแวนตาดํา แตงกายสุภาพ จํานวน ๑ รูป ๗. แบบ ร.๑ หรือ ร.๒ (Download แบบฟอรม จาก http://grad.rru.ac.th/mambo) ๘. ผูไมมารายงานตัวถือวาสละสิทธิ์ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทยั ศิริภักดิ์) รักษาราชการแทนอธิการบดี

ที่ ๑๔๐/๒๕๕๒

poo  

test test test

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you