Page 1

Radyo dinle Telsiz yaynn tatbikata ilk geçii 1896 senesinde talyan fizikçisi Marconi’nin, 1890 senesinde OLodgeO.Lodge tarafndan balatlan çalmalarn mors cihaz haline getirmesiyle olmuturolmutur. lk yayn bir mil mesafeye, 1901 senesinde ise 200 mile ulamtrulamtr. Tatbikat en çok denizar bölgelerden telgraf eklinde bilgi aktarmas eklinde yaplyorduyaplyordu. Marconi’nin mors cihaznda elektromanyetik dalgalar, bir tüp içinde gevek duran demir tozlarn etkileyerek tüpün iki ucu arasndaki direnci azaltyor ve bu ekilde elektromanyetik enerji elektrik enerjisine çevriliyorduçevriliyordu. 1906 senesinde Amerikal mühendis GWG.W. Pickard silikondan yapt kristalin de elektromanyetik dalgay geçirdiini buldubuldu. Bu bulua ngiliz fizikçisi Hughes tarafndan 1900 senesinde karbon levhaya ucundan hafifçe temas eden inenin elektromanyetik dalga dedektörü olarak kullanlmas sebep olmuturolmutur. 1904 senesinde JFlemingJ.Fleming elektron tüpünü, 1907 senesinde de De Forest’in triod elektron tüpünü detektör (sayc) olarak kullanlabileceini bulunca, radyo önemli bir admla gelitigeliti. Elektromanyetik dalgann antende hasl ettii elektron akm triod gridine gelince triod anod katodu arasnda direncin deitii görüldügörüldü. Böylece elektromanyetik enerji elektrik enerjisine hassas bir ekilde çevrilebildiçevrilebildi. Muhtelif frekanslarda yayn yapan telsizler, piezoelektrik prensibiyle çalan kristallerin 1923 senesinde tatbikata konulmas ile balandbaland. Kristallerle çok hassas osilatörler yaplm ve radyo frekans band genilemitirgenilemitir. 1930 senesinde 30 megasaykl (megahertz) üstünde yayn yaplamazken, bugün radyo frekans band 3000030.000 megasaykla ölçüsünde genilemitirgenilemitir. Bu band içine radar, laser ve maser yaynlar da girergirer. (Bkz(Bkz. Elektromanyetik Dalga) Yayn mekanizmas: Bir telin ucuna elektromotif kuvvet (potansiyel) tatbik edilirse, tel boyunca elektron arjlar akarakar. Bu akan elektron arjlar ise tel etrafnda konsantrik dalgalar halinde elektromanyetik alan meydana getirirgetirir. Ayn anda elektromanyetik alana dik dorultularda elektrostatik alan meydana gelirgelir. Birbirine kenetlenmi halde bu iki saha uzayda k hz ile yaylryaylr. Uzaya yaylan bu enerji, teldeki elektron sarlarnn enerjisidirenerjisidir. Enerjinin yayld anten ismi verilen bu telin ucunda elektromotif kuvvet kutbu radyo frekansnda deitirilirse, elektromanyetik yayn devamll salanrsalanr. Antenden yaylan konsantrik dalgann uzaya ve topraa dosdoru olan ksm radyo dalgas olarak kullanlrkullanlr. Uzaya yasa yaylan dalga iyonosfere çarparak tekrar yeryüzüne yansryansr. Böylece yayn çok uzaklara ulam olurolur. yonosfer iklim ve kozmik radyasyon artlarna baklrsa radyo dalgalarna etki edereder. yonosfer 50 km ile 400 km arasnda birkaç kattan meydana gelmitir. Radyo frekans osilatörlerde üretilirüretilir. Radyo frekans antenden uzaya gönderilmeden evvel bilgi tayan ses sinyali ile modüle ediliredilir. Modülasyon ya genilik (Amplitüd) modülasyonu (AM) veya frekans modülasyonu (FM) eklinde olurolur. Amplitüd modülasyonu veya FM yayn alan alc radyo, tekrar osilatör frekansn kullanarak radyo frekansndan bilgi tayan ses sinyalini süzüp çkarr ve yükselterek hoparlöre verir. Sözlükte "radyo" ne demek 1.? Elektrik dalgalarnn özelliinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi. 2. Elektrik dalgalaryla düzenli olarak yayn yapan istasyon ve bu istasyonun izlencelerini


düzenlemekle görevli örgüt. 3. Radyo istasyonlarnn yaynlarn alan aygtaygt. Radyo dinle

Radyo dinle  
Radyo dinle  

Telsiz yayının tatbikata ilk geçişi 1896 sen...

Advertisement