Page 1

KONÓM

INFORMAČNÝ

SPRAVODAJCA

AK

EKONOMICKEJ

2 3

VÝZNAMNÉ UDALOSTI UNIVERZITY DR. H. C. RICHARD HINDLS

4 5

1 BRATISLAVA ECONOMIC MEETING

6

OCENENIE VÍŤAZNÝCH PRÁC ŠVOČ NOVOVYMENOVANÍ DOCENTI EU

7

VYSTAVOVALI FOTOGRAFIE

VEDA A VÝSKUM

NAŠI JUBILANTI MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY WELCOME DAY... NÁVŠTEVA ČÍLSKEHO VEĽVYSLANCA KOLUMBIA NIE JE LEN BOGOTA

ŠTUDENTSKÉ AKTIVITY

8

GLOBAL VILLAGE GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE ŠTUDENTI EU U PREZIDENTA

9

60

10 11 12 13 14

ÚMP

ROKOV

15.

SEK EU

V

SEK

BRATISLAVE

VÝROČIE ZALOžENIA

ARCHÍV

ARCHÍVU EU

ÚJ KVALITA JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA LETNÝ KURZ RUSKÉHO JAZYKA V MOSKVE VÝMENNÝ SEMINÁR BRATISLAVA − HALLE II. MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ SYMPÓZIUM ŠANCA PRE POLITICKÝ DORAST TÝžDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU PLURILINGVÁLNOSŤ A INTERDISCIPLINÁRNOSŤ

CĎV 16 MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA CTVŠ 17 EUROSPORTLAND 2008

18 ODOVZDANIE FUTBALOVÉHO IHRISKA EU A MÁRIOU MICHALCOVOU 19 ZPARALYMPIÁDA PEKING 2008 NHF

20 ZAHRANIČNÍ HOSTIA Z USA NA NHF EU EDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 21 M VÝVOJOVÉ TRENDY V POISŤOVNÍCTVE II.

VZDELÁVANIE VEDÚCICH PRACOVNÍKOV 22 INTERSTENO MVK KET NHF EU PIEŠŤANY 2008

23 SPOLUPRÁCA S CVIČNÝMI ŠKOLAMI 24 25 26

WORKSHOP EXPERIMENTÁLNA

EKONÓMIA

OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKU LETNÁ ŠKOLA GOLD PACK − 10. ROČNÍK MVK OF A ÚJ

OF

NA

OF

FHI 29 40. VÝROČIE ZALOžENIA FHI EU 30 ETIKA V ÚČTOVNÍCTVE A AUDÍTORSTVE 4.

VEDECKÝ SEMINÁR

KÚA FHI EU

31 5. VEDECKÝ SEMINÁR KM FHI EU XV. MEDZINÁRODNÝ CONTROLLING

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

32 33 35 36

A

VEDECKÝ SEMINÁR

FINANCIE

FPM FMV

ROZVOJOVÁ POMOC A SPOLUPRÁCA 2008 MEDZIKULTÚRNY DIALÓG DISKUSNÉ FÓRUM PRVÚ CENU SI VYSPIEVALA MONIKA SATKOVÁ NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU 2008 ÚSPECH ŠTUDENTOV PHF ZO žIVOTA PHF EU KOŠICKÍ ŠTUDENTI SA DOČKALI

PHF

žIVOT,

ROČNÍK

XIII •

NIET TI POMOCI.

ČÍSLO 3 • 4/2008

HIPPOKRATES

PF 2009

ST

NEPOČUJÚCI

BRATISLAVE •

NIE SI OCHOTNÝ ZMENIŤ SVOJ

O BSAH OTVORENIE AULY DAVID MILIBAND GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK ODIŠIEL PROFESOR KOŠNÁR

UNIVERZITY V

MILÉ

KOLEGYNE, KOLEGOVIA, ŠTUDENTKY A ŠTUDENTI,

prihováram sa Vám vo výnimočnom období pred Vianočnými a Novoročnými sviatkami. Výnimočnosť tohto obdobia sa všeobecne každoročne prejavuje v mnohých skutočnostiach, najmä však v konaní a myslení ľudí vo vzťahu k hodnoteniu „odchádzajúceho“ roka a k vyjadreniu prianí, želaní a predstáv v súvislosti s novým rokom. Je to čas, v ktorom ľudí viac ako inokedy spájajú hodnoty založené na rodine, priateľstve, porozumení, tolerancii, láske a dobre. Mnohé z týchto hodnôt má vo svojom vienku aj Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorej poslaním je okrem iného rozvíjať múdrosť, dobro, tvorivosť a poznanie, najmä vo vzťahu k mladým ľuďom. Toto poslanie je osobitne významné a krásne, tak ako sú jedinečné a krásne aj prichádzajúce sviatky. V tomto období si v kruhu svojich rodín, priateľov a známych pripomíname a bilancujeme odchádzajúci rok a vyjadrujeme svoje priania, želania a predstavy na ďalší rok. Chcem tak stručne urobiť aj ja, vo vzťahu „k veľkej rodine“ zamestnancov a študentov univerzity. Ak hodnotíme rok 2008 z hľadiska univerzity, myslím, že môžem konštatovať, že učitelia, ostatní zamestnanci a študenti napĺňali svojou prácou poslanie a hodnoty, podľa schváleného zámeru rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave do roku 2011. Rok 2008 bol zároveň rokom,

kedy sa v mnohom začala napĺňať vízia budúcnosti univerzity do roku 2015. Bol aj rokom absolvovania komplexnej akreditácie a mnohých ďalších aktivít v jednotlivých oblastiach činnosti univerzity. Do prípravy a priebehu akreditácie sa zapojilo veľmi veľa pracovníkov a študentov, ktorí tak okrem iného vyjadrili spolupatričnosť a záujem o situáciu na univerzite. Dovolím si preto poďakovať za seba a ďalších členov vedenia všetkým zamestnancom a študentom za prácu, ktorú ste v roku 2008 vykonali pre rozvoj Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vytvorili ste tým aj Vy dobré podmienky pre rok 2009, v ktorom nás čakajú mnohé ďalšie významné aktivity. Prajme si teda spoločne, aby bol aj rok 2009 úspešný pre univerzitu, pre všetkých pracovníkov a študentov, a aby sme v pokojnej, tvorivej a žičlivej atmosfére zvládli všetky úlohy, ktoré nás v tomto roku čakajú. Želám Vám všetkým príjemné a veselé Vianoce, plné lásky, pokoja, porozumenia a pohody a v novom roku 2009 šťastie, zdravie a radosť v osobnom živote, ako aj v pôsobení na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Rudolf Sivák rektor


02

EKONOMICKÁ

S

KONÓM UNIVERZITA V BRATISLAVE

3 •4/2008

MÁ NOVÚ AULU

lávnostné otvorenie auly Ekonomickej univerzity v Bratislave a zahájenie akademického roka 2008/2009 na EU v Bratislave sa konalo 29. septembra 2008. Za účasti ministra školstva Slovenskej republiky Jána Mikolaja bola odovzdaná do užívania novovybudovaná aula Ekonomickej univerzity v Bratislave. Výstavba auly trvala takmer 3 roky. Aula je súčasťou areálu Ekonomickej univerzity v Bratislave v Petržalke. Bude slúžiť vzdelávacím účelom EU v Bratislave a bude využívaná na domáce a medzinárodné vedecké konferencie a sympóziá. Zároveň rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., zahájil akademický rok 2008/2009.

PRE ZAHRANIČNÚ POLITIKU V

EURÓPE

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK

Globálny týždeň podnikateľstva (GEW) je celosvetovou iniciatívou, ktorej cieľom je podporovať a propagovať podnikanie a vytvoriť tak novú generáciu podnikateľov. GEW na Slovensku organizuje Slovensko-britská obchodná rada (Slovak British Business Council − SBBC) v spolupráci s STU v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády SR, PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc. Globálny týždeň podnikateľstva bol slávnostne zahájený 18. novembra 2008 v aule EU v Bratislave. Materiály zostavila Ing. Kamila Kaššová, vedúca Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU

NA

ROZLÚČKU S PROF. ING.

V roku 2008 sa u každého z nás vyskytli chvíle radostné, ale aj okamihy veľmi smutné a bolestivé. Tým smutným dňom bol pre Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, pre celú univerzitu, ako aj pre veľmi veľa ďalších ľudí deň, keď sme sa lúčili s prof. Košnárom, ktorý pôsobil na VŠE, resp. EU v Bratislave päťdesiat rokov. Celý svoj život sa teda venoval jednému z najušľachtilejších povolaní, povolaniu vysokoškolského učiteľa, ktoré napĺňal postupne od asistenta až po univerzitného profesora a doktora ekonomických vied. Ušľachtilosť, pracovitosť, úprimnosť, spravodlivosť a dobro boli životným krédom prof. Košnára, jedného z najvýznamnejších slovenských ekonómov posledných tridsať rokov. Učiteľa, vedca, vedúceho katedry, prodekana a dekana, určitý čas aj politika, ale najmä vzácneho človeka. Publikoval desiatky kníh, učebníc, vedeckých a odborných článkov a vďaka nim a myšlienkam, ktoré napísal a povedal, ho poznajú učitelia, študenti a odborníci nielen na celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Na VŠE a neskôr na Ekonomickej univerzite v Bratislave pôsobil vždy vysoko odborne, ale pritom skromne a ľudsky.

JOZEFOM KOŠNÁROM, DRSC. Za svoju prácu získal v rôznych obdobiach desiatky ocenení a vyznamenaní na univerzite a od iných inštitúcií vrátane štátneho vyznamenania − Rad Ľudovíta Štúra od prezidenta SR. Jedno ocenenie mal však na univerzite a mimo univerzity stále. Bola to prirodzená úcta a vážnosť u všetkých, vyplývajúca z jeho práce, z odborných, osobných a charakterových vlastností. Desiatky generácií absolventov univerzity, mladších kolegov, ašpirantov a doktorandov s úctou spomínajú na pedagogické majstrovstvo prof. Košnára, a na to, ako ich nielen odborne, ale aj ľudsky pripravil na ich budúci život. Ja som jeden z nich a za všetkých mu za to ďakujem. Počas pôsobenia na škole vždy svojou prácou dokumentoval osobitý vzťah k fakulte a k univerzite, ktorý prejavoval aj vtedy, keď na fakulte nepôsobil. Každé stretnutie s ním bolo radostné a príjemné pre jeho priateľskosť, skromnosť a vysokú odbornosť. Za tieto vlastnosti sme si ho všetci obľúbili a takého si ho aj natrvalo uchováme v pamäti. My, jeho bývalí študenti a kolegovia budeme vždy na neho s úctou spomínať. Rudolf Sivák rektor EU v Bratislave

FOTO : MILOŠ KOBLIŠKA , ZUZANA JÓJÁRT A ARCHÍV NHF EU

VÝZVY

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ekonomická univerzita v Bratislave spoločne pripravili diskusiu Davida Milibanda, ministra zahraničných vecí Veľkej Británie a Severného Írska a Jána Kubiša, ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky so študentmi Ekonomickej univerzity v Bratislave na tému Výzvy pre zahraničnú politiku v Európe. Diskusia sa uskutočnila 23. októbra 2008 v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.


KONÓM

3 •4/2008

03

VÝZNAMNÉ UDALOSTI UNIVERZITY INFORMÁCIE ZO ZASADNUTÍ VEDENIA EU, KOLÉGIA REKTORA EU, VR EU A AS EU ZA OBDOBIE JÚL − DECEMBER 2008 NA ZASADNUTIACH VEDENIA EU A KOLÉGIA REKTORA EU BOLI OKREM INÉHO PREROKOVANÉ TIETO MATERIÁLY: • Plnenie rozpočtu a hodnotenie hospodárenia EU v Bratislave k 30. júnu 2008 • Prerokovanie návrhov na vymenovanie za docentov • Príprava akademického roka 2008/2009 • Organizačné, administratívne a finančné zabezpečenie celouniverzitných študijných programov vyučovaných v cudzích jazykoch • Hodnotenie prijímacieho konania na akademický rok 2008/2009 • Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii „hosťujúci profesor“ na EU v Bratislave • Informácia o priebehu a výsledkoch výberového konania na miesta profesorov a docentov na EU v Bratislave • Návrhy na uzavretie rámcových dohôd o spolupráci so zahraničnými univerzitami • Návrh tém výskumu pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia EU v Bratislave na rok 2009 v kategórii A • Aktuálne informácie o činnosti v oblasti medzinárodných vzťahov v období jún − september 2008 • Plnenie priamej pedagogickej činnosti v akademickom roku 2007/2008 • Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na EU v Bratislave • Zásady udeľovania titulu „doctor honoris causa“ na EU v Bratislave • Aktuálna finančná situácia EU v Bratislave • Vyhodnotenie prijímacích skúšok na EU v Bratislave a jej fakultách na akademický rok 2008/2009 • Návrh na spoplatnenie študijných programov v externej forme na 1., 2., 3. stupeň štúdia na akademický rok 2009/2010 • Plnenie úloh Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na obdobie 2007 − 2011 s výhľadom do roku 2015 (Plnenie za roky 2007 − 2008) • Výročná správa o činnosti EU v Bratislave za rok 2008 − osnova • Úprava dotačných zdrojov − rok 2008 • Interná smernica o školnom a poplatkoch v akademickom roku 2009/2010 ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY EU V BRATISLAVE SA USKUTOČNILI S TÝMTO PROGRAMOM: • Odovzdanie dekrétov o udelení titulu docent (Ing. Erika Pastoráková, PhD., Ing. Iveta Pauhofová, CSc., Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.) • Informácia o priebehu a výsledkoch výberového konania na miesta profesorov a docentov na EU v Bratislave • Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov vo funkcii hosťujúci profesor na EU v Bratislave • Návrh tém výskumu pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov EU v Bratislave na rok 2009 v kategórii A • Zásady udeľovania titulu „doctor honoris causa“ na EU v Bratislave • Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na EU v Bratislave AKADEMICKÝ SENÁT EU V BRATISLAVE PREROKOVAL TIETO MATERIÁLY: • Novelizované vnútorné predpisy EU v Bratislave (Pracovný poriadok, Disciplinárny poriadok, Rokovací poriadok disciplinárnej komisie, Zásady volieb do Akademického senátu, Rokovací poriadok akademického senátu) • Spoločné zásady prijímacieho konania na EU v Bratislave na akademický rok 2009/2010 • Štatúty fakúlt EU v Bratislave • Návrh na schválenie členov Správnej rady EU v Bratislave • Informácia o aktuálnej finančnej situácii EU v Bratislave • Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve EU v Bratislave Z podkladov spracovala Ing. Anna Kullová, vedúca sekretariátu rektora EU

DOCTOR

HONORIS CAUSA

EKONOMICKEJ

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave, rozšírenom o Vedeckú radu Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, 19. novembra 2008 udelila Ekonomická univerzita v Bratislave titul doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Richardovi Hindlsovi, CSc., rektorovi Vysokej školy ekonomickej v Prahe, medzinárodne uznávanej osobnosti v ekonomických vedách a v oblasti hospodárskej a sociálnej štatistiky. Na udelenie titulu Dr. h. c. Ekonomickej univerzity v Bratislave možno navrhnúť iba osobnosť, ktorá svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispela k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky, pričom svojim významom prekročila hranice štátu, v ktorom pôsobí a zaslúžila sa aj o rozvoj vedy a vzdelania v Slovenskej republike alebo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

LAUDÁCIO Vaša magnificencia rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., vážený pán prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor Vysokej školy ekonomickej v Prahe, vážené magnificencie, spektabiles, honorabiles, vážené dámy, vážení páni, vážené slávnostné zhromaždenie Udeľovanie čestnej vedeckej hodnosti „doctor honoris causa“ patrí medzi najvýznamnejšie akademické slávnosti, ktoré sa uskutočňujú na pôde každej univerzity. Dnes prežíva naša alma mater práve takéto vzácne okamihy.

UNIVERZITY V

BRATISLAVE

Dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou predstaviť Vám na dnešnom slávnostnom rozšírenom zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vedeckej rady Fakulty hospodárskej informatiky pána Prof. Ing. Richarda Hindlsa, CSc., rektora Vysokej školy ekonomickej v Prahe, ktorému dnes Ekonomická univerzita v Bratislave udeľuje čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pán prof. Richard Hindls sa narodil 1. apríla 1950 v Prahe. Korene jeho pôvodu však siahajú hlboko do slovenského prostredia, kde dlhé generácie žila rodina jeho otca. Prof. Hindls je ženatý a má dve deti. Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., rektor Vysokej školy ekonomickej v Prahe, patrí k uznávaným vedeckým a pedagogickým osobnostiam v oblasti hospodárskej štatistiky, národného účtovníctva, analýz a prognóz ekonomických časových radov, štatistických metód v marketingovom výskume, štatistických metód v audítorstve a účtovníctve. Jeho vedecké kvality sú dostatočne známe nielen v Českej republike, ale aj v zahraničí vďaka množstvu vedeckých publikácií, aktívnemu pôsobeniu v profesijných, poradných a vo vedeckých orgánoch a komisiách európskych krajín, vďaka prednáškovým pobytom na európskych i svetových univerzitách (Wroclaw 1997, Paríž 1998, Innsbruck 2000, Lille 2002, Sydney 2005, Moskva 2006, Soul 2006, Lisabon 2007 a opakovane Slovensko), účasti na medziná-

8 8 8 8


KONÓM

04

rodných vedeckých konferenciách, ako aj členstvu v redakčných radách viacerých vedeckých a odborných časopisov. Profesor Hindls dlhodobo spolupracuje ako s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, tak aj s Fakultou hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Táto spolupráca sa datuje od prvej polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia, kedy vo funkcii vedúceho katedry štatistiky, neskôr dekana Fakulty informatiky

a štatistiky a napokon rektora Vysokej školy ekonomickej v Prahe výrazným spôsobom rozvíjal a rozvíja tradične dobré a nadštandardne hlboké vzťahy medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Vysokou školou ekonomickou v Prahe. Značným vedeckým a pedagogickým prínosom pre Fakultu hospodárskej informatiky EU v Bratislave, hlavne pre členov Katedry štatistiky FHI je, že sa vďaka záujmu, ochote a podpore tímu pracovníkov Katedry štatistiky, neskôr Katedry štatistiky a pravdepodobnosti VŠE v Prahe, na čele ktorej od roku 1992 bol pán prof. Ing. Richard Hindls, CSc., začala už po roku 1980 rozvíjať úspešná a plodná spolupráca týchto katedier. Na pravidelných pracovných seminároch v Prahe a v Bratislave sa tvorila koncepcia študijných programov v oblasti kvantitatívnych metód v ekonómii a v podnikaní, odovzdávali sa skúsenosti pražských kolegov pri zostavovaní študijných plánov špecializácie Aplikovaná štatistika a Poistná matematika a štatistika na inžinierskom štúdiu ako aj vedného odboru Štatistika. Trvalé pracovné kontakty sa zužitkúvajú pri obsahovej inovácii predmetov súčasných študijných programov na všetkých troch stupňoch štúdia. Výsledkom dlhoročnej spolupráce sú spoločné učebné texty a učebnice, participácia na výskumných projektoch, vypracúvanie recenzií na dizertačné a habilitačné práce, participácia na vedeckých podujatiach. Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., v období rokov 2001 − 2006 ako dekan Fakulty informatiky a štatistiky VŠE v Prahe a paralelne ako člen Vedeckej rady FHI EU v Bratislave (2003 − 2007) podporoval rozširovanie sféry vedecko-pedagogickej spolupráce FIS s FHI EU najmä v oblasti štatistiky, ekonometrie, informačných technológií, znalostného inžinierstva a systémovej analýzy. Do povedomia vedeckej verejnosti sa dostali spoločné semináre a konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov najmä z oblasti ekonometrie a operačného výskumu. Od roku 2006 ako rektor Vysokej školy ekonomickej v Prahe a člen VR EU v Bratislave (od roku 2007) podporuje prof. Hindls dlhoročnú spoluprácu medzi Fakultou financií a účtovníctva VŠE v Prahe

3 •4/2008

a Katedrou účtovníctva FHI na EU v Bratislave, ako aj medzi ďalšími sesterskými fakultami našich univerzít. Zámery budovať spoločný vzdelávací a výskumný priestor v kontexte bolonského procesu sú zakotvené v zmluve o spolupráci Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Publikačná činnosť prof. Ing. Richarda Hindlsa je mimoriadne obsiahla. Napísal viac ako 300 vedeckých prác. Je autorom resp. spoluautorom 36 kníh, slovníkov a knižných monografií, 25 skrípt, viac než 140 článkov vydaných v ČR a v zahraničí, zodpovedným riešiteľom 18 grantov a výskumných projektov doma a v zahraničí. V súčasnosti je členom redakčnej rady časopisov Czech Business Forum a Statistika a predsedom reakčnej rady časopisu Politická ekonomie. Ako uznávaný odborník je členom viacerých medzinárodných odborných organizácií. Je člen Asociácie národného účtovníctva (Association de Comptabilité Nationale) so sídlom v Paríži, člen International Association for Statistical Education (IASE) − sekcia International Statistical Institute (ISI), národný koordinátor štatistického vzdelávania pre Českú republiku, delegát Českej republiky v Európskom poradnom výbore pre štatistické informácie v ekonomickej a sociálnej sfére (CEIES) so sídlom v Luxemburgu a tiež člen významných národných orgánov a organizácií: Štatistická rada ČR, Komora audítorov ČR, Zväz účtovníkov ČR, Monitorovací výbor pre implementáciu programov z EÚ a mnohých ďalších. Prof. Hindls je v súčasnosti členom vedeckých rád siedmich univerzít v Českej republike a na Slovensku. Vedecká rada Fakulty hospodárskej informatiky na svojom zasadnutí dňa 13. decembra 2007 schválila návrh na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave pánovi prof. Richardovi Hindlsovi a Vedecká rada Eko-

nomickej univerzity v Bratislave schválila tento návrh na svojom zasadnutí dňa 13. marca 2008. Vaša magnificencia, prosím Vás aby ste na základe predloženej charakteristiky osobnosti pána profesora Richarda Hindlsa, a tiež na základe rozhodnutí Vedeckej rady Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave vykonali slávnostný akt udelenia čestnej vedeckej hodnosti DOCTOR HONORIS CAUSA

1 BRATISLAVA ECONOMIC MEETING

Na

Ekonomickej univerzite v Bratislave sa 12. júna 2008 uskutočnil 1st Bratislava Economic Meeting − stretnutie slovenských vedcov-ekonómov pôsobiacich na zahraničných univerzitách a inštitútoch s vedcami zo Slovenska. Konferencie sa zúčastnilo 40 prednášajúcich, ktorí pricestovali zo 17 krajín celého sveta. Zahraničných účastníkov konferencie doplnili vedeckí pracovníci, pedagógovia, doktorandi a študenti slovenských univerzít a zástupcovia ekonomických inštitútov i odbornej verejnosti. Plenárnu prednášku predniesol najznámejší súčasný slovenský vedec-ekonóm, profesor Luboš Pástor z University of Chicago Graduate School of Business. Záštitu nad podujatím prebral podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky Ján Mikolaj. Cieľom konferencie, ktorá bola prvá svojho druhu na Slovensku, bolo vzájomné informovanie sa o súčasných aktivitách a moderných vedných trendoch v jednotlivých oblastiach ekonomickej vedy, vý-

mena názorov a začatie spolupráce slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí s domácimi na nových vedeckých projektoch. Pozvanie prijali takmer všetci vyznamní slovenskí vedci-ekonómovia, ktorí prednášajú na renomovaných univerzitách vo svete. Konferencia bola zorganizovaná na podnet nezávislého a neziskového združenia Virtual Scientific Laboratories. Ekonomická univerzita v Bratislave konferenciu inštitucionálne zastrešila, za čo patrí jej, a najmä rektorovi Rudolfovi Sivákovi srdečná vďaka. Poďakovanie patrí aj Nadácii Tatrabanky, ktorá bola hlavným sponzorom podujatia. V úvodnom príhovore Maroš Servátka z University of Canterbury vyslovil myšlienku, že jednou z ciest, ako pomôcť súčasnému stavu ekonomického vzdelávania a výskumu na Slovensku, je aktívne zapojenie slovenských ekonómov pôsobiacich v zahraničí do tohto procesu s cieľom využiť ich vedecké a pedagogické skúsenosti a profesionálne kontakty. To bol hlavný dôvod, prečo sa združenie Virtual Scientific Laboratories rozhodlo osloviť rektora Ekonomickej

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

ST


KONÓM

3 •4/2008

univerzity v Bratislave − najväčšej inštitúcie ekonomického vzdelávania na Slovensku s myšlienkou zorganizovania konferencie 1st Bratislava Economic Meeting. Maroš Servátka tiež poďakoval organizátorom a účastníkom podujatia za to, že sa pričinili o historicky prvé stretnutie súčasných najvýznamnejších slovenských vedcov-ekonómov. Ministerstvo školstva SR zastupoval na slávnostnom otvorení generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Peter Plavčan, ktorý poukázal na dôležitosť podobných akcií pri rozvoji slovenskej ekonomickej vedy. Na záver oficiálnej časti výstupil rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák, ktorý otvoril konferenciu a poďakoval sa účastníkom za ochotu pricestovať z veľkých diaľok a za podporu podujatia. Vo svojom príhovore zdôraznil význam akcie z pohľadu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj ekonomickej vedy na Slovensku. Program konferencie bol rozdelený do troch častí, z ktorých každá mala dve paralelné sekcie. Prezentácie v sekciách boli takmer všetky v anglickom jazyku, čo indikuje snahu prezentujúcich o udomácnenie angličtiny ako nevyhnutného jazyka slovenskej ekonomickej vedy v záujme jej užšieho prepojenia s medzinárodným spoločenstvom ekonómov. Po skončení rokovania v sekciách uviedol Maroš Servátka hlavného prednášajúceho profesora Ľuboša

05

Search of Human Rationality). Prednáška mala veľký ohlas medzi poslucháčmi a priniesla podnetnú diskusiu. Myslíme si, že prepojenie výskumnej práce slovenských ekonómov so zahraničnými skúsenosťami je kľúčové pri napĺňaní vytýčených cieľov a sme radi, že konferencia 1st Bratislava Economic Meeting bola katalyzátorom, ktorý zintenzívnil vzájomné kontakty slovenských ekonómov a v mnohých prípadoch aj naštartoval spoluprácu akademikov pôsobiacich v zahraničí s domácimi inštitúciami. Veríme, že konferencia bude mať aj ďalšie pokračovania v budúcich rokoch. Urban KOVÁČ, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra financií, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 1 University of Glasgow, Oakfield Avenue, Glasgow G12 8LT, UK e-mail: kovac@elec.gla.ac.uk Maroš SERVÁTKA, University of Canterbury, Department of Economics, Private Bag 4800, Christchurch 8140, New Zealand e-mail: maros.servatka@canterbury.ac.nz

Pástora a v krátkosti predstavil jeho vedecký výskum. Profesor Pástor výstupil s prednáškou na tému Hľadanie ľudskej racionality (In

6.

NEPOČUJÚCI

VYSTAVOVALI FOTOGRAFIE

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

júna 2008 sa konalo oficiálne otvorenie výstavy sluchovo postihnutých občanov zo Slovenska a z Čiech v budove Ekonomickej univerzity v Bratislave na Konventnej 1. Organizátorom tohto podujatia bolo občianske združenie „Myslím − rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých“, ktoré organizovalo výstavu takéhoto charakteru už druhý rok. Ako povedal riaditeľ občianskeho združenia Michal Hefty: „Prvý rok sme organizovali výstavu sluchovo postihnutých len zo Slovenska.

ZÁSTUPCOVIA OZ „MYSLÍM −

ROZVOJ MYSLENIA NIELEN PRE SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH“

ODOVZDALI NA STRETNUTÍ S REKTOROM

EU

DAR UNIVERZITE

Radovan VADOVIČ, Economics Instituto Tecnológico Autónomo de México, Camino a Sta. Teresa 930, Colonia Heroes de Padierna, México, D.F. C.P. 10700, México e-mail: rvadovic@itam.mx

JEDNU Z OCENENÝCH FOTOGRAFIÍ

Na základe úspechu sme sa rozhodli výstavu rozšíriť. Chceli sme poukázať na rôzne pohľady sveta očami nepočujúcich.“ Cieľom výstavy bolo jednak motivovať sluchovo postihnutých

k vlastnej umeleckej činnosti v oblasti fotografického umenia a podporiť vlastné umelecké aktivity sluchovo postihnutých, na druhej strane predstaviť širokej verejnosti umelecké aktivity sluchovo postihnutých. Oficiálne otvorenie výstavy malo slávnostný a dôstojný priebeh. Predpoludním 4-členná hodnotiaca komisia rozhodla o udelení cien v 4 kategóriách: najlepšie fotografie − ľudia, príroda, umelecké fotografie, udalosti. Hlavná cena bola udelená za najlepšiu fotografiu zo všetkých kategórií, ktorú získal Ľubomír Hykl s názvom „Pomoc do saharského tábora“. Na vernisáž organizátori pripravili krátky kultúrny program, počas ktorého sa uskutočnila prezentácia fotografa Petra Sirotu, ktorý bol zároveň aj členom hodnotiacej komisie. Po prezentácii nepočujúci členovia Divadla Tiché iskry predviedli ukážku Teplo verzus chlad, ktorá vznikla na základe improvizácie interpretov pod odborným vedením umeleckého vedúceho Peťa Vrťa na motívy svetoznámej skladby hudobného skladateľa A. Vivaldiho Štyri ročné obdobia. V ukážke sa zobrazoval vzťah dvoch úplne odlišných priateliek. Jedna túžila po moci a uznaní a druhá po láske a priateľstve. V prvej fáze ukážky moc získavala väčšiu prevahu, ale v druhej fáze ju sila lásky napokon zlomila. Záver ukážky sa končil víťazným priateľským objatím interpretov. Ceny odovzdala známa herečka Jana Hubinská. Svojou prítomnosťou poctil výstavu aj bývalý minister zahraničných vecí, poslanec NR SR, pán Eduard Kukan. Členovia občianskeho združenia „Myslím“ vyslovujú aj touto cestou srdečné poďakovanie rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfovi Sivákovi, PhD., a riaditeľke CUS Ing. Anežke Durankovej za podporu a za poskytnutie priestoru na toto podujatie. Mgr. Angela Hefty

občianske združenie Myslím − rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých


KONÓM

06

VEDA

A

VÝSKUM

NA

3 •4/2008

UNIVERZITE

OCENENIE VÍŤAZNÝCH PRÁC ŠVOČ NA EU V BRATISLAVE CENOU EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE ZA ROK 2008

V

akademickom roku 2007/2008 sa uskutočnili fakultné kolá Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave. Najlepšia študentská vedecká práca z každej fakulty bola nominovaná na „Cenu rektora“. O víťazných študentských vedeckých a odborných prácach rozhodovali komisie na základe posúdenia priebehu obhajoby prác a s prihliadnutím na odborné posudky.

3. FAKULTA

NOMINOVANÉ

Fakultné kolo ŠVOČ sa uskutočnilo 7. mája 2008. Súťaže sa zúčastnili 4 študenti 1. a 2. stupňa štúdia - 2 práce a 4 študenti 3. stupňa štúdia. Ako víťazná práca bola vyhodnotená:

VÍŤAZNÉ PRÁCE

1. NÁRODOHOSPODÁRSKA

FAKULTA

Fakultná konferencia ŠVOČ sa na NHF uskutočnila 8. apríla 2008. Súťažné práce boli hodnotené v dvoch sekciách: bakalárskej (1. až 3. ročník) − 6 súťažných prác a inžinierskej (4. a 5. ročník) − 10 súťažných prác. Komisia rozhodla o víťaznej študentskej vedeckej práci nasledujúco: Zuzana Brokošová, Miroslav Šúr (4. ročník): Kyber riziká a ich poistiteľnosť vedúca práce: Ing. Mgr. Zuzana Krátka

2. OBCHODNÁ

FAKULTA

V organizácii ŠVOČ na OF bol uplatnený dvojkolový systém. Na katedrových kolách ŠVOČ sa zúčastnilo 28 študentov s 26 súťažnými prácami. Fakultná konferencia ŠVOČ sa uskutočnila 7. mája 2008 a prezentovalo sa na nej 14 študentov s 13 prácami. Ako najlepšia práca bola vyhodnotená: Vladimír Kováč (3. ročník): Environmentálna bezpečnosť Slovenskej republiky vedúca práce: Ing. Anna Hoľková

NOVOVYMENOVANÍ

DOCENTI

HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY

Fakultné kolo ŠVOČ sa uskutočnilo 28. mája 2008. Zúčastnilo sa ho 6 súťažných prác, z ktorých bola vybratá víťazná práca: Bc. Vladimír Dzurilla (4. ročník): Finančná situácia podnikov v automobilovom priemysle vedúca práce: prof. Ing. Anna Šlosárová, PhD.

4. FAKULTA

PODNIKOVÉHO MANAžMENTU

Ľudovít Šrenkel, Marián Smorada (4. ročník): Aplikácia modelu EVA na vybranom subjekte v SR vedúca práce: Ing. Elena Moravčíková

5. FAKULTA

MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Fakultné kolo ŠVOČ sa uskutočnilo dňa 26. mája 2008 a zúčastnilo sa ho 6 študentov. Komisia ako víťaznú prácu určila: Martina Fecková (4. ročník): Postavenie a perspektívy ropy vo svetovom hospodárstve vedúci práce: Ing. Ladislav Lysák, DrSc.

6. PODNIKOVOHOSPODÁRSKA

FAKULTA SO SÍDLOM V

KOŠICIACH

PHF v Košiciach uskutočnila fakultnú konferenciu ŠVOČ 21. apríla 2008. Do súťaže sa zapojilo 14 študentov s 9 prácami. Na cenu rektora bola ako víťazná práca navrhnutá: Jana Stašeková (4. ročník): Význam podnikateľských inkubátorov na Slovensku vedúca práce: Ing. Zuzana Lejková, PhD. Miriam Lovászová

EU

S účinnosťou od 1. septembra 2008 boli vymenované za docentky:

ING. ERIKA PASTORÁKOVÁ, PHD. pre študijný odbor 3.3.6 FINANCIE,

BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

ING. IVETA PAUHOFOVÁ, CSC. pre študijný odbor 3.3.1 NÁRODNÉ

HOSPODÁRSTVO

S účinnosťou od 1. novembra 2008 bol vymenovaný za docenta:

DR. ING. MENBERE WORKIE TIRUNEH, PHD. pre študijný odbor 3.3.6 FINANCIE,

BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

Srdečne blahoželáme

JUBILANTI

Našim spolupracovníkom želáme k ich životnému jubileu pevné zdravie, veľa šťastia, pohody a úspechov v súkromnom živote i práci. Redakcia Viera Hermanová doc. Ing. Eva Horvátová, CSc. PhDr. Ondrej Buchan

Ing. František Maděra, PhD. PhDr. Elena Melušová, CSc.

Mgr. Soňa Babincová doc. JUDr. Ľudmila Novacká, CSc. Antónia Zachová Ing. Elena Fifeková, CSc. doc. Ing. Vladimír Gonda, CSc. doc. Ing. Mária Dzurová, PhD. Mária Kadlecová RNDr. Rastislav Jurga, PhD. Ing. Veronika Jánošová, CSc. prof. Ing. Viera Čihovská, CSc. doc. Ing. Gabriela Kristová, CSc. Božena Balušíková

Ján Kralovič Miroslav Chmela doc. Ing. Peter Staněk, CSc. Ladislav Drugár Viera Hochmannová doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc. prof. Ing. Michal Janok, CSc. Milan Chovanec Magdaléna Knižatová Ing. Július Nemeš doc. RNDr. Elena Mojžišová, PhD.

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

NAŠI

PaedDr. Lenka Podgórska Eva Vargová Vlasta Bezáková Ing. Svetlana Mačejová Viera Kramplová PhDr. Jana Barátová Zdeno Žiška Ing. Mária Szivósová Iveta Brezovská Adam Šuster


KONÓM

3 •4/2008

07

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY EU WELCOME DAY ... 22.

septembra 2008, v súvislosti so začiatkom nového akademického roka, zorganizovala dobrovoľná študentská organizácia Buddy System v spolupráci s Oddelením zahraničných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave už tradičné privítacie stretnutie, tzv. Welcome Day. Akcia bola určená pre zahraničných študentov, ktorí prišli študovať v zimnom semestri 2008/2009 na Ekonomickú univerzitu v Bratislave v rámci programu ERASMUS, CEEPUS ako štipendisti International Visegrad Fund na základe bilaterálnych zmlúv, resp. ako tzv. „free movers“. Z takmer 90 študentov ich najviac, až 85 %, prišlo v rámci programu ERASMUS. Už tradične prišlo aj tento semester najviac študentov zo SRN, Francúzska, Poľska, Turecka, Španielska a Rakúska. Privítali sme však aj študentov zo Slovinska, Bulharska, Litvy, Ruskej federácie, Čiernej hory, Belgicka, Fínska, Talianska, Lotyšska, Moldavska a Portugalska. Na úvod Welcome Day poskytla zahraničným študentom základné informácie týkajúce sa ich pobytu a organizácie štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave Katarína Majerská, projektová manažérka OZV zodpovedná za prichádzajúcich študentov. S prezentáciou o ESN (medzinárodná organizácia združujúca Buddy System v krajinách EÚ) vystúpila predsedníčka jej sekcie na Slovensku, študentka 5. ročníka FMV EU Katarína Jašicová. Vystúpila tiež študentka 5. ročníka FMV EU, Janka Mieresová, ktorá organizuje prácu Buddy System na našej univerzite s prezentáciou o Bratislave, Slo-

ÚSTAV NÁVŠTEVA

vensku, Ekonomickej univerzite v Bratislave a hlavných mimoškolských aktivitách pripravovaných pre zahraničných študentov v zimnom semestri 2008/2009 (Welcome Party, spoločný hromadný výlet na Oravu, návšteva Národnej rady SR, národné večery a pod.).

Na záver sa všetci účastníci Welcome Day, členovia Buddy System a zahraniční študenti neformálne navzájom predstavili. Každý zo zahraničných študentov dostal praktické informačné materiály o univerzite, o Bratislave, Slovensku a drobné propagačné materiály a predmety univerzity, ktoré v úzkej spolupráci zabezpečili Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Buddy System a Oddelenie zahraničných vzťahov EU. Pavel Lašček

MEDZINÁRODNÝCH PROGRAMOV

ČÍLSKEHO VEĽVYSLANCA

K

oncom októbra poctil univerzitu svojou návštevou mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čílskej republiky v Rakúsku, Slovensku a Slovinsku, Milenko Skoknić. Po oficiálnom prijatí J. E. pána veľvyslanca, ako aj honorárneho konzula Čile v SR Jaroslava Šoltysa a ďalších čílskych diplomatov u rektora univerzity, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., a rozhovore s prorektorkou pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Janou Lenghardtovou, PhD., o možnostiach nadviazania kontaktov s čílskymi univerzitami, nasledovala prednáška pána veľvyslanca. Hoci oficiálnym jazykom Čile je španielčina, prednášku s názvom Participating in a Globalised World Economic Development and Energy sme si mohli vypočuť v anglickom jazyku. O aktuálnosti problematiky ekonomického rozvoja a energetiky v dnešnej ére globalizácie, podanej tentokrát z perspektívy Čile, svedčila i plná prednášková miestnosť študentov a vyučujúcich, ktorí si prednášku prišli vypočuť, a ktorým pán veľvyslanec aspoň na hodinu a pol priblížil túto nám vzdialenú latinsko-americkú krajinu, jej súčasnosť a možnosti budúceho ekonomického rozvoja. Mgr. Jana Paľková Centrum iberských a latinskoamerických štúdií ÚMP EU

KOLUMBIA

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT, ARCHÍV OZV

J

NIE JE LEN

BOGOTA

e typické novembrové počasie. Sychravé a nevľúdne. Mnohí si s nostalgiou spomenú na slnečné dni a letný dovolenkový čas. Možnosť opäť prežiť podobné chvíle aspoň formou fotografií sa naskytla tým, ktorí prišli 5. novembra 2008 do priestorov Ekonomickej univerzity v Bratislave na Konventnej 1, kde sa v rámci Mesiaca fotografie uskutočnila vernisáž výstavy Jiřího Kratochvíla, nazvanej Kolumbia nie je len Bogota. Autor prostredníctvom čierno-bielych fotografií zobrazuje momenty všedného dňa odohrávajúce sa v starej koloniálnej časti Bogoty zvanej Candelaria, ležiacej v kopci pod 3 500 m vysokou horou Monserrat a na hlavom bogotskom námestí, nesúcom meno po osloboditeľovi Veľkej Kolumbie Simónovi Bolívarovi.

Na druhej strane, autor svojím objektívom zachytáva život obyvateľov chudobnej rybárskej dedinky Taganga, ležiacej v karibskej oblasti. Okrem rybárov sem zavítajú aj turisti, ktorých tu však nečaká žiaden prepych, či luxusné hotely. Ale zato sa stretnú s milými a úprimnými obyvateľmi dediny, ktorí aj napriek ťažkým životným podmienkam sú veľmi pohostinní. Niekoľko záberov je aj z oblasti Santa Marta, kde sa dnes nachádza múzeum Simóna Bolívara. Na otvorení výstavy, ktorú zorganizovalo Centrum iberských a latinsko-amerických štúdií Ekonomickej univerzity v Bratislave sa zúčastnil aj honorárny konzul Kolumbie pán Miroslav Behúň. Návštevníci výstavy sa cítili veľmi príjemne a vyzeralo to, akoby sa im z tohto „horúceho prostredia“ vôbec nechcelo odísť. Danka Pašteková Centrum iberských a latinskoamerických štúdií ÚMP EU


08

KONÓM

3 •4/2008

ŠTUDENTSKÉ AKTIVITY GLOBAL VILLAGE − PRECESTUJ

3.

októbra sa v bratislavskom nákupnom centre Shopping Palace Bratislava stretlo 180 prezidentov z 30 krajín Európy a Severnej Ameriky. Nešlo však o žiadny jesenný výpredaj pre zahraničných zákazníkov, ale o kultúrne zamerané podujatie organizácie AIESEC. Global Village (Globálna dedina, www.globalvillage2008.sk) je určená pre všetkých tých, ktorí chcú za 30 minút precestovať svet. Delegáti z 30 krajín počas 4 hodín (medzi 12.00 a 16.00 h) sa snažili prezentovať svoju krajinu a kultúru. Každá krajina dostala k dispo-

SVET ZA

30

MINÚT

zícii stánok, ktorý si podľa svojich predstáv mohla vyzdobiť vlajkami a obrázkami. Ponúkali sa tradičné jedlá a nealkoholické nápoje. Krajinám bol ponúknutý aj priestor na javisku, kde mohli predviesť svoj národný tanec, či zaspievať pieseň. Cieľom podujatia Global Village bola prezentácia krajín, ich kultúry a zvykov a takisto snaha o vzájomné pochopenie zmýšľania rôznych národov. Organizátori si pre návštevníkov Global Village pripravili súťaž spojenú so získavaním vedomostí o zúčastnených krajinách (Európa a Severná Amerika), ktorá bola na konci podujatia vyhodnotená. Podujatie bolo organizované v rámci programu medzinárodnej konferencie Európsky kongres 2008 (EuroCo 2008). Išlo o unikátny projekt, ktorý na Slovensku nemá obdobu. „Tento rok sa EuroCo prvýkrát konal na Slovensku. Pre AIESEC na Slovensku je to o to výnimočnejšie, že AIESEC globálne práve tento rok oslavuje 60. výročie svojho založenia.“, uviedla hlavná organizátorka podujatia Miroslava Bauková, len 23 ročná študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave. Organizácia AIESEC je so svojou sieťou vo vyše 100 krajinách najväčšou študentskou organizáciou na svete. Združuje aktívnych mladých ľudí, ktorým záleží na vzdelaní a ktorí sa zaujímajú o globálne problémy. Umožňujeme študentom a čerstvým absolventom nájsť a rozvíjať svoj potenciál, ktorý neskôr využijú na pozitívny vplyv na spoločnosť. Tento rok slávi AIESEC svoje 60. výročie. Miroslava Bauková miroslava.baukova@euroco2008.sk

GMC − GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

ŠTUDENTI EU

U PREZIDENTA

12. novembra 2008 sa v Prezidentskom paláci uskutočnilo stretnutie Ivana Gašparoviča, prezidenta SR, s reprezentantmi študentov EU v Bratislave a viacerými osobnosťami študentského hnutia v ro-

Ľubomír Dúbravka, Ján Ďurajka a Peter Sedlák. Všetci sú dnes už absolventmi Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. Slovensko reprezentovali na portugalskom ostrove Madeira. V tretej edícii sa im opäť podarilo obhájiť víťazstvo, tentokrát pod vedením Ľubomíra Dúbravku, ďalej v zložení Jozef Čakan, Peter Sedlák a pribudol aj nový člen Tomáš Deák. Všetci štyria absolvovali už spomínanú FPM EU. Slovenskú republiku odcestovali reprezentovať do Lisabonu. Štvrtý ročník Global Management Challenge vyhral tím Pavol a Peter Špeťkovci, Andrej Chudý, Martin Filicko a Karol Freisleben, ktorí boli poslucháčmi Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na Medzinárodné finále odleteli do Varšavy. V piatej edícii sa prvenstvo v Národnom finále podarilo obhájiť jadru tímu víťazov 4. edície, v zložení bratov Špeťkovcov, Petra a Pavla a bratov Chudých, Andreja a Martina. Tentokrát dostali príležitosť reprezentovať Slovenskú republiku v Macau. Andrea Rokusová Project Manager Global Management Challenge

ku 1989, na ktorom spolu v neformálnej atmosfére diskutovali o Medzinárodnom dni študentov a Dni boja za slobodu a demokraciu. Prezident sa taktiež zaujímal o to, ako mladí ľudia vnímajú zmeny v spoločnosti počas posledných 19 rokov a vypočul si aj ich postrehy k zvýšeniu kvality vysokého školstva v SR. Michal Brčák prezident Študentského parlamentu Ekonomickej univerzity v Bratislave

FOTO : WWW STRÁNKY AIESECA ARCHÍV GMC

S

úťaž Global Management Challenge vstúpila na Slovensku už do svojej siedmej edície. Slovenskí študenti vysokých škôl a manažéri tak opäť získajú šancu uplatniť strategické myslenie a porovnať svoje manažérske schopnosti v konkurencii takmer 200 tímov. GMC je najväčšou medzinárodnou súťažou založenou na biznis simulácii stratégie a riadenia firiem. Vo svete sa organizuje už 30 rokov. „GMC vyžaduje komplexné myslenie. Každý tím súťaží v konkurencii ostatných účastníkov trhu, rozhodnutie jedného subjektu ovplyvňuje a je ovplyvňované konaním ostatných. V tejto simulácii je nevyhnutné správne odhadnúť vývoj, zvoliť si správnu stratégiu na základe analýzy finančných výkazov a odhadovaného budúceho vývoja a prijať správne rozhodnutia“, hovorí Pavol Špeťko, koordinátor tímu dvojnásobných víťazov GMC v SR. V minulom roku sa do súťaže prihlásilo 180 študentských a zamestnaneckých tímov. Študenti v súťaži získavajú vlastnú reálnu skúsenosť -s riadením firmy. „GMC je súťaž, ktorá nás posúva ďalej. Dnes dokážeme lepšie rozumieť číslam vo finančných výkazoch, učíme sa prijímať strategické rozhodnutia a v krátkom čase nájsť kompromis medzi často rôznorodými názormi členov tímu“, dodáva Pavol Špeťko. Víťazi prezentujú nielen svoju univerzitu, patróna, ale aj Slovensko na Medzinárodnom finále. Počas šesťročnej histórie štyrikrát zvíťazili študentské tímy zastupujúce Ekonomickú univerzitu v Bratislave a dvakrát tím zložený zo študentov Fakulty managementu a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Ktorá univerzita zvíťazí v 7. edícii GMC na Slovensku? Dozvieme sa 10. marca 2009. Ekonomická univerzita je každoročne najzastúpenejšou univerzitou. Už od roku 2005 má zastúpenie aspoň v 40 tímoch. To sa bezpochyby prejavilo aj na úspešnosti a počte víťazstiev. V druhom ročníku súťaže v Národnom finále uspel tím pod vedením koordinátora Arpáda Agócsa. Členmi jeho tímu boli Jozef Čakan,


KONÓM

3 •4/2008

09

SLOVENSKÁ EKONOMICKÁ KNIžNICA 60

S

ROKOV

SLOVENSKEJ

EKONOMICKEJ KNIžNICE

lovenská ekonomická knižnica (SEK) Ekonomickej univerzity v Bratislave si tohto roku pripomína 60. výročie svojho vzniku, čo je príležitosťou na pripomenutie si niektorých významných skutočností, ktoré jej profesionálnu činnosť posúvajú dopredu. Jej vývoj za 60 rokov fungovania postupne vyústil až do vytvorenia knižnice, ktorá plnením svojich funkcií, informačným poslaním a spoločenským významom sa právom zaradila medzi popredné pracoviská svojho druhu na Slovensku. Základným údajom založenia knižnice je dátum 19. apríl 1948, kedy vznikla Ústredná knižnica Slovenskej vysokej školy obchodnej v Bratislave. 1. januára 1983 bola začlenená ako integrálna súčasť do organizačnej štruktúry Vysokej školy ekonomickej. V roku 1993 bola premenovaná z Ústrednej ekonomickej knižnice na Slovenskú ekonomickú knižnicu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

Slovenskú ekonomickú knižnicu možno charakterizovať ako informačnú, výchovno-vzdelávaciu a kultúrnu inštitúciu, ktorá plní funkciu akademickej univerzitnej knižnice a špecializovanej vedeckej knižnice s pôsobnosťou pre celú Slovenskú republiku. Funkcia akademickej knižnice je vymedzená jej postavením v procese informačného zabezpečovania a saturovania spoločenských potrieb, informačných požiadaviek a záujmov všetkých kategórií používateľov Ekonomickej univerzity. Podstatou jej činnosti je systematické získavanie a sprístupňovanie relevantných klasických a informačných zdrojov. Jej súčasťou je aj vytváranie optimálneho informačného prostredia schopného poskytovať rôzne formy a druhy knižnično-informačných služieb, ktorých cieľom je efektívne sprístupňovanie ekonomických informácií potrebných v procese výchovy, vzdelávania, vedeckovýskumnej činnosti, spoločenskej a hospodárskej praxe. SEK je koncepčne, obsahovo a organizačne orientovaná na systematické zhromažďovanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie dostupných dokumentov a informácií o dokumentoch. Je profilovaná na celú oblasť ekonómie ako spoločenskej vedy, pričom komplex ekonomických vied dotvárajú prierezové a pomocné vedné disciplíny, ktoré sú vymedzené významom ich vplyvu na riešenie problémov hlavnej špecifikácie problematiky. AKTUÁLNE ÚLOHY KNIžNICE AKO CELOUNIVERZITNÉHO INFORMAČNÉHO PRACOVISKA MOžNO ZOSYNTETIZOVAť DO TROCH ZÁKLADNÝCH OKRUHOV: 1. Zvyšovanie kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne systému knižnično-informačných služieb a rozširovanie ponuky ich dostupnosti z pohľadu ich komplexnosti, dynamickosti, variability a pod. v kontexte s rozvojom sústavy študijných odborov, študijných programov a zámermi EU. 2. Realizovanie vzdelávacích a prezentačných aktivít pre všetky kategórie používateľov univerzity, ako aj odbornej prípravy a permanentného vzdelávania pracovníkov knižnice na zvládnutie nových požiadaviek a podmienok vo vyvíjajúcom sa informačnom prostredí. 3. Vytváranie optimálnych technických, softvérových, organizačných a ekonomických podmienok v procese systematického za-

EU

V

BRATISLAVE

bezpečovania prístupu používateľov ku klasickým a virtuálnym informačným zdrojom, ktoré sú budované v rámci AKIS SEK, ako aj k externým informačným zdrojom. Základom efektívneho fungovania knižnice je knižnično-informačný systém (KIS) SEK, ktorý je organickou súčasťou národného knižničného systému SR a informačného systému Ekonomickej univerzity. Jeho obsahové zameranie je determinované: celkovou profiláciou vysokoškolského štúdia, vedeckovýskumnej činnosti univerzity, obsahovým zameraním knižnično-informačného systému SEK a fakultných informačných pracovísk a obsahovou analýzou spoločenských a informačných požiadaviek aktuálnych a potenciálnych používateľov a širokej odbornej verejnosti. Odborná činnosť knižnice je vymedzená organizačno-funkčným modelom, ktorý tvorí podstatu knižnično-informačného systému. V podmienkach SEK sa poníma ako systém, ktorý zabezpečuje a riadi: realizáciu zberu, prenosu, uchovávania, spracovávania a distribúcie dokumentov a odborných informácií a v neposlednom rade aj komplex knižnično-informačných služieb. Funguje pomocou výpočtovej techniky, ICT, informačných jazykov, ako aj tímu odborných pracovníkov z knižnice. Predmetom odborného spracovávania sú primárne periodické a neperiodické dokumenty a sekundárne informačné pramene, ako napr. e-zdroje, databázy atď. Z hľadiska flexibility a kompatibility je knižnično-informačný systém SEK voči ostatným systémom otvorený, interaktívny a kooperatívny. Knižnično-informačný systém Slovenskej ekonomickej knižnice je plne automatizovaný. Inovácia a implementácia novej verzie Advanced Rapid Library (ARL) sa realizovala od roku 2003 a zabezpečuje nielen vyššiu efektívnosť prevádzky knižnično-informačných procesov, sprístupňovanie informačných zdrojov, databáz, dokumentov a služieb knižnice, ale aplikáciou nových metód a foriem práce vytvára efektívny prístup používateľov EU k širokému spektru služieb knižnice klasického a virtuálneho typu cez používateľsky jednoduché rozhranie. Vo všeobecnosti však platí, že každý knižnično-informačný systém, teda aj v SEK je determinovaný jednak celkovou úrovňou informačných a komunikačných technológií a ich aplikáciou, ako aj možnosťami internetu, ktorý svojim spôsobom určuje zmeny v organizácii, štruktúre, rozsahu a kvalite poskytovaných služieb. Potenciálne možnosti systému ARL, ICT vytvárajú tiež predpoklad budovania špecializovaných informačných zdrojov pre cielené skupiny používateľov, akými sú pedagogickí a vedeckovýskumní pracovníci, doktorandi, študenti atď. Systém je sprístupňovaný cez jednoduché používateľsky komfortné rozhranie ako je IPAC − Internet Public Acces Catalogue (v najbližšej dobe ho nahradí IPAC 2), ktorý je zároveň základným prvkom webovej stránky SEK − www.sek.euba.sk PODSTATU KNIžNIČNO-INFORMAČNÉHO SYSTÉMU TVORÍ: a) knižničný a informačný fond, ktorý je orientovaný na oblasť ekonómie a interdisciplinárne vedy. Všetky nadobudnuté dokumenty sa analyticko-synteticky spracovávajú podľa medzinárodných štandardov a noriem a ukladajú sa do systémovo prepojených databáz, ktoré vytvárajú online Katalóg dokumentov SEK. b) knižnično-informačné služby. Knižnično-informačné služby vytvárajú podstatu modelu informačného zabezpečovania, ktorý vychádza: 1. zo vzájomného vzťahu knižnice k používateľovi a 2. zo všeobecných a špecifických zákonitostí systému, ako aj z konkrétnych požiadaviek na jeho obsah, štruktúru a fungovanie. Služby považujeme za integrálnu súčasť knižnično-informačného systému, ktoré predstavujú súhrn odborných činností s cieľom efektívne a relevantne uspokojovať potreby a požiadavky používateľov a sú budované na báze spätnej väzby. Súčasný systém a štruktúra knižnično-informačných služieb v konečnom dôsledku zhodnocuje aj kvalitu a úroveň vzdelávania, vedeckovýskumných aktivít univerzity, ako aj jej pracovísk. Vzhľadom na skutočnosť, že žijeme v období prudkého rozvoja informačných a komunikačných technológií je nevyhnutné odpove-

8 8 8 8


KONÓM

10

dať aj na otázky súvisiace s ďalším vývojom SEK, čo bude môcť knižnica poskytovať svojim používateľom, ako bude pokračovať v budovaní informačnej základne pre potreby vzdelávania, vedeckej výchovy, vedeckého bádania, či celoživotného vzdelávania občanov a pod. Odpovedať na tieto výzvy nebude vždy ľahké a jednoduché. Jedným z možných riešení je napríklad intenzívnejšia aplikácia a realizácia Programu informačnej výchovy a vzdelávania, ktorého cieľom je rozvoj profesionality pracovníkov, dbať o ich kvalifikáciu, odmeňovanie atď. tak, aby sa v dobe enormného rastu informácií dokázali pohybovať v novom komunikačnom prostredí. V tejto súvislosti si však treba uvedomiť skutočnosť, že formujúca sa informačná spoločnosť v súčinnosti s informačnými a komunikačnými technológiami vytvára aj podmienky pre kvalitatívne nové informačné prostredie. V tomto procese rozvoja má knižnica svoje nezastupiteľné miesto, pretože je nielen zdrojom poznatkov a informácií, ale aj inštitúciou, ktorá tieto poznatky a informácie poskytuje a sprístupňuje svojim aktuálnym a potenciálnym používateľom. Cieľom tohto príspevku bolo poukázať na podstatu niektorých momentov vývoja SEK, ktorá svojimi pracovnými výsledkami dosiah-

3 •4/2008

nutými za 60 rokov činnosti sa zaradila medzi popredné knižnice na Slovensku, čo by však bez výrazného pochopenia a podpory vedenia Ekonomickej univerzity nebolo celkom možné. Na záver len toľko, že vytýčené úlohy možno úspešne plniť len vďaka osobnej iniciatíve a odhodlaniu prekonávať prekážky. Je treba si uvedomiť, že za splnením všetkých cieľov a predsavzatí stoja ľudia. Pretože napredovať je možné len vďaka ľudskému rozmeru, tvorivej komunikácii, spolupráci a vzájomnému pochopeniu. Slovenská ekonomická knižnica EU v Bartislave pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku usporiadala 12. novembra 2008 slávnostný koncert mladých interpretov, nositeľov domácich aj zahraničných ocenení. Koncert sa konal v reprezentačných priestoroch Ekonomickej univerzity na Konventnej 1. Prítomným sa prihovoril rektor EU Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Bol to dôstojný záver osláv tohto okrúhleho jubilea. PhDr. Renata Mártonová riaditeľka SEK

ARCHÍV

V

VÝROČIE ZALOžENIA

ARCHÍVU EKONOMICKEJ

tomto roku si pripomíname 15 rokov existencie Archívu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Oficiálny dátum jeho založenia sa odvodzuje od vydania rozhodnutia Odboru archívnictva a spisovej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 25. novembra 1993, ktorým bol Archívu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „archív“) udelený štatút „archívu osobitného významu“. Nakoľko o archíve sme písali podrobnejšie v tomto časopise už pri príležitosti 65. výročia Ekonomickej univerzity, spomenieme tu len niektoré kľúčové momenty a fakty z jeho pôsobenia. Zaradenie archívu, ktorý pôsobil od začiatku 70. rokov ako podnikový archív Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, do vyššej kategórie verejných archívov môžeme z hľadiska dnešných skúseností hodnotiť pozitívne. Archív sa musel zo začiatku popasovať s viacerými problémami. Bol značne personálne poddimenzovaný, nemal vlastné priestory pre depozitáre a pracovne a bolo treba zosúladiť jeho činnosť s právnymi predpismi o archívnictve a príslušnou archívnou metodológiou. Pod vedením Mgr. Miroslavy Ivančovej v rokoch 1992 − 1996 sa postupne vyčlenili písomnosti archívnej povahy z celkového dovtedy nahromadeného množstva dokumentačného materiálu. Tieto boli následne roztriedené podľa registratúrneho plánu univerzity a následné zaradené do novovytvorených archívnych fondov a zbierok. Od roku 1994 začala v archíve pracovať ako archivárka Marcela Sofková, ktorá sa až podnes podieľa predovšetkým na prácach pri usporiadaní prijatého registratúrneho materiálu. Počas pôsobenia PhDr. Petra Leboviča boli prijaté základne normy upravujúce činnosť archívu a podarilo sa mu iniciovať plán prestavby jednej budovy v areáli školy na archívne účely. Avšak tragická smrť v roku 1997 pretrhla jeho početné plány. Archív sa presťahoval do nových priestorov až vo februári 2001. Ide o budovu poskytujúcu dostatočné kapacity na uloženie archívneho materiálu a spĺňajúcu náročné technické požiadavky, ktoré vyžadujú predpisy na prevádzku moder-

UNIVERZITY V

BRATISLAVE

ného archívu. Záujemcom o prezenčné štúdium archívnych dokumentov je tu k dispozícii bádateľňa a príručná knižnica archívu. V súlade s prijatím novelizovaných právnych predpisov o archívoch a registratúrach v roku 2002 bol archív začlenený do kategórie „archívov právnických osôb zriadených zákonom“, nad ktorými vykonáva štátny odborný dozor priamo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Pojem „archív osobitného významu“ bol nahradený v roku 2005 pojmom „špecializovaný verejný archív“. Archív bol pri svojom vzniku v roku 1993 zároveň určený za dočasného správcu registratúrneho strediska Ekonomickej univerzity v Bratislave vrátane jeho pobočky na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach. Tento stav pretrváva dodnes. Na základe tejto skutočnosti síce majú zamestnanci archívu priamu možnosť priaznivo ovplyvňovať celý chod spisovej služby a preberanie registratúrnych záznamov, na druhej strane im to však odoberá čas pre ich hlavné poslanie, ktorým je archívna činnosť. Aj v týchto podmienkách sa venujú aktívne práci so samotným archívnym materiálom. Podarilo sa im odborne spracovať a sprístupniť aj s pomocou využitia moderných informačných technológií viaceré archívne fondy Rektorátu, jednotlivých fakúlt a celouniverzitných pracovísk vo forme archívnych pomôcok (inventáre, zoznamy a pod.), zostaviť publikáciu Profesori a docenti 1940 − 2000, podieľať sa na vydaní Pamätnice Ekonomickej univerzity v Bratislave a pod. Už dlhšie spolupracuje archív pri tvorbe biografických hesiel pre Biografický slovník Slovenska 1. − 3. V súčasnosti získal archív špeciálny program na vedenie registratúry, ktorá by mala umožniť pružnejšiu a výkonnejšiu evidenciu registratúrnych záznamov sústredených v budove archívu. Naďalej pokračuje v systematickej práci na evidovaní, spracovávaní a sprístupňovaní registratúrnych a archívnych záznamov, vyhľadávaní dokumentov na vedecké, úradné a súkromné účely, vypracovávaní rešerší a iné. Za uplynulých 15 rokov prešiel archív značným vývojom a dosiahol výrazný pokrok vo viacerých smeroch. Zásluhu na tom má aj nemalá zanietenosť jeho súčasných i predchádzajúcich zamestnancov, ktorí v nie vždy dokonalých podmienkach sa snažia a snažili, aby Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave bol porovnateľný s inými univerzitnými archívmi na Slovensku. Na záver by sme chceli pripomenúť stálu platnosť objektívnej pravdy, že len to môžno v archíve nájsť, čo bolo doň odovzdané. V tomto zmysle sú teda aktívnymi tvorcami budúcich archívnych dokumentov vlastne všetci zamestnanci univerzity. Snahou archívu ako celouniverzitného pracoviska Ekonomickej univerzity v Bratislave je zo zhromaždených archívnych dokumentov vytvoriť funkčný systém informácií umožňujúci uchovanie tohto „kultúrneho dedičstva“ pre budúce pokolenia. Mgr. Eva Kočiová riaditeľka Archívu EU

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

15.


3 •4/2008

KONÓM

11

ÚSTAV JAZYKOV EU KVALITA JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA NA UNIVERZITÁCH V EURÓPE II

V

dňoch 5. a 6. júna 2008 sa pod záštitou Európskej konfederácie jazykových centier na vysokých školách (CercleS) konalo na Ekonomickej univerzite medzinárodné sympózium Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II. Spoluorganizátorom s Česko-Slovenskou asociáciou učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách (CASAJC) bol Ústav jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Sympózium bolo pokračovaním úspešného seminára z roku 2006 a založilo takto tradíciu bienále stretávania sa odborníkov predovšetkým z oblasti výučby cudzích jazykov na vysokých školách. Ekonomická univerzita privítala 80 účastníkov vrátane hlavných rečníkov z Česka, Nemecka, Rakúska, Španielska, Veľkej Británie a zo Slovenska. Sympózium v mene Ekonomickej univerzity otvorila prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc., v mene

CASAJC vystúpila jeho prezidentka PhDr. Helena Šajgalíková, PhD., a za CercleS jeho viceprezidentka PhDr. Alžbeta Moravčíková, CSc. V mene Ministerstva školstva SR účastníkov privítal generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. Rokovania sympózia boli organizované v troch sekciách. Prvá sekcia bola venovaná kvalite vysokého školstva, ktorého sú jazykové pracoviská súčasťou. Sekciu ako hlavný rečník otvoril prof. Andrew Lock z Veľkej Británie. Príspevky sa zaoberali kritériami kvality vysokého školstva, postupmi pri ich aplikácii a príkladmi z praxe.

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT A ARCHÍV AUTORKY

LETNÝ

Na

Druhá sekcia bola venovaná kvalite jazykového vzdelávania na vysokých školách. Otvoril ju prof. Bernd Voss, predseda výboru UNIcert® z Nemecka. Systém UNIcert® je jediný, ktorý prierezovo pokrýva všetky jazyky vyučované na vysokých školách a stanovuje štandardy kvality pre výučbu a skúšky v zmysle jazykovej politiky Európskej únie. Väčšina príspevkov v tejto sekcii bola venovaná praktickým skúsenostiam s uplatňovaním akreditovaných jazykových programov na českých a slovenských vysokých školách. Akreditačné stredisko pre strednú a východnú Európu (UNIcert®LUCE) má sídlo práve na Ústave jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Tretia sekcia bola venovaná najaktuálnejšej téme dneška − profilu učiteľa odborného jazyka na vysokej škole. Príspevky i bohatá diskusia opäť potvrdili, že v implementácii jazykovej politiky Európskej únie i v ďalších jej zámeroch (Lisabonská stratégia atď.) je ešte mnoho nevyjasnených oblastí. Sympózium opäť ukázalo, že kritériá kvality vysokého školstva i vzdelávacích jazykových programov v teoretickej rovine sú známe a transparentné, v praxi sa však venuje nedostatočná pozornosť ľudskému faktoru, teda učiteľovi odborného jazyka na vysokých školách a pracoviskám, ktoré jazykové vzdelávanie poskytujú. Absencia či slabá akcentácia jazykového profilu absolventa vysokej školy (v rozpore so zámermi Európskej komisie) ako neoddeliteľnej súčasti celkového profilu absolventa daného študijného odboru vytvára priestor na obmedzovanie výmery kontaktných hodín, vyčleňovanie jazykového vzdelávania na okraj záujmu vysokých škôl, akoby išlo o doplnkové okrajové zložky profilu študenta/absolventa. Prispieva k tomu i absencia presne definovaných kvalifikačných požiadaviek na učiteľa odborného jazyka na vysokej škole. Veríme, že súčasná snaha Európskej komisie o presne vymedzený profil učiteľa odborného jazyka (aj na vysokej škole) a zavedenie cyklickej certifikácie (typ atestácie) učiteľov odborného jazyka pre jednotlivé študijné odbory sa čo najskôr uplatní v praxi. Sympózium a jeho bohatá účasť ukazujú, že kvalifikovaných a ochotných riešiteľov týchto otázok je medzi učiteľmi odborného jazyka dosť. Informácie o odborných podujatiach organizovaných CASAJC a o činnosti UNIcert®LUCE nájdete na stránke www.casajc.sk PhDr. Helena Šajgalíková, PhD. Ústav jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

KURZ RUSKÉHO JAZYKA V

základe zmluvy o spolupráci medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Moskovskou štátnou univerzitou potravinárskej výroby (MGUPP) zorganizovalo Centrum východoeurópskych štúdií štvortýždňový letný kurz ruského jazyka, na ktorom sa zúčastnilo 13 študentov z rôznych fakúlt EU. Cieľom letných kurzov je nielen zlepšiť si bežnú a odbornú konverzáciu, ale tiež získať vedomosti o ruských dejinách, kultúre Ruska, ruských tradíciách, ako aj oboznámiť sa na tvári miesta so súčasným životom hlavného mesta Ruskej federácie. Veľký záujem o rozvoj vzájomných vzťahov má aj partnerská univerzita MGUPP, čo na stretnutí so študentmi EU vo svojom úvodnom

MOSKVE

prejave vyjadril rektor univerzity prof. Sergej Churšudjan, ktorý okrem iného vyslovil nádej na rozšírenie obsahu zmluvy o prijímaní študentov a pracovníkov EU na študijné pobyty a odborné praxe. Bezprostredným garantom letného kurzu bolo Centrum ruského jazyka, ktoré dlhé roky úspešne vedie profesorka Larisa Michajlovna Ponizovskaja, odborníčka v oblasti výučby ruského jazyka na špeciálne ciele a v oblasti rečovej komunikácie. Okrem hodín ruského jazyka študenti mali možnosť navštevovať podľa vlastného výberu historické pamiatky a centrá ruskej kultúry (Kremeľ, Tretiakovskú galériu) a kultúrne podujatia, ktoré letná Moskva ponúkala svojim hosťom. Niektorí študenti využili možnosť navštíviť aj starobylé mesto na Neve − Petrohrad. Okrem jazykovej výučby univerzita poskytla študentom aj odborný program, a to formou odborných exkurzií do troch vybraných podnikov: do podniku na výrobu vín a koňakov, podniku na spracovanie sóje a do „čokoládovne“ − chýrneho Babajevského cukrárenského koncernu, kde sa študenti oboznámili nielen s výrobným procesom, ale mali možnosť aj ochutnať vyrábanú produkciu. Účastníci kurzu vyjadrujú poďakovanie vedeniu MGUPP a Centru ruského jazyka za neobyčajne srdečné prijatie a hladký priebeh kurzu. Na záver slová študentky FMV Janky Glozmekovej. „Ja osobne som veľmi rada, že som šla, aj keď sme spočiatku mali obavy z toho, že sme tu prvýkrát a nevedeli sme, čo môžeme čakať. Určite sa to vyplatilo a určite túto skúsenosť odporúčam aj ďalším študentom.“ Katarína Strelková Katedra slovanských jazykov Ústavu jazykov EU


KONÓM

12

VÝMENNÝ SEMINÁR BRATISLAVA − HALLE

V

rámci dlhoročnej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sme aj tento rok už tretíkrát zorganizovali v čase od 1. do 20. septembra 2008 s Ing. Michaelou Chocholatou, PhD., z KOVE FHI výmenný seminár. Hlavným cieľom, okrem základného programu,

je hovoriť a hovoriť po nemecky. Podmienkou je prezentácia seminárnej práce − samozrejme po nemecky. Popri tom je dobré, ak sa vytvoria aj nové priateľstvá. Tento rok sa zišla veľmi príjemná a veselá skupina, ktorá si okrem povinností našla čas aj na zábavu, ba dokonca si na spoločných výletoch aj zaspievala. K našim povinnostiam patrili návštevy rôznych firiem a inštitúcií. Videli sme výrobu vo VW Bratislava, využili sme možnosť vstupu do Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice − pravda za prísnych ochranných opatrení. Exkurzia v Slovnafte bola síce zaujímavá, ale pri teplote nad 30° C aj vyčerpávajúca. Zašli sme aj do DELL-u − privítali nás malým občerstvením a otázkami (zvyčajne sme kládli otázky my a vždy po nemecky) a za správnu odpoveď bolo možné získať napr. štvortlačidlovú myš. Zavítali sme aj na Veľvyslanectvo SRN, do AHK − Nemecko-slovenskej priemyselnej a obchodnej komory. Najsilnejším zážitkom bola však návšteva sály Parlamentu SR. Mohli sme si vy-

3 •4/2008

skúšať, aké to je sedieť na premiérovej stoličke. Našim nemeckým hosťom sme ukázali aj staré mesto a hrad Devín. Na druhý deň po odchode nemeckých študentov sme odcestovali na 10 dní do Halle. Po horúcich dňoch v Bratislave nás privítalo oveľa chladnejšie počasie. Hneď prvý deň bol náročný. Začali sme podnikom na výrobu púmp, ktoré okrem iného dodávajú až do Saudskej Arábie, pokračovali prechádzkou po meste Halle a večer sme zakončili v Mitteldeutsche Zeitung − videli sme, ako vznikajú regionálne noviny a dostali sme aj čerstvý výtlačok. Na druhý deň sme cestovali do Erfurtu − počasie nám vôbec neprialo, fúkal studený vietor, ale krása mestečka a zaujímavé sprievodné slovo nám to vynahradili. Nedeľu, jediný voľný deň, sme využili na cestovanie, či už do hlavného mesta − veď byť v Nemecku a nevidieť Berlín, to predsa nejde − alebo do Drážďan. Aj v Halle bolo čo obdivovať: Deň otvorených dverí do múzeí a iných pamiatok, Marktkirche − kostol, v ktorom pôsobil Martin Luther, Hallorenfabrika na výrobu čokolády vrátane kultúrneho programu a zábavy. Ľudia mohli ísť do výroby a ochutnať toľko bonbónov, koľko len chceli. Zaujímavé boli aj Dni fyziky a ukážky takých javov ako elektrický výboj, termovízia, hologramy, laser a iné. Pondelok a utorok sme venovali seminárnym prácam nemeckých študentov a do nasledujúcej diskusie sa zapájali aktívne − ako vždy − aj naši študenti. Silným zážitkom bol aj Dow Olefinverbund (spracovanie benzínu) alebo Verbundnetz Gas AG (podzemné zásoby plynu) alebo pivovar v Landsbergu vrátane ochutnávky piva, mne osobne veľmi chutilo tmavé čerešňové, také niečo u nás nemáme. Zašli sme aj do BMW a mohli porovnať výrobu s naším VW, aj keď majú ultramoderné priestory, viac sa nám páčilo u nás vo Volkswagene. Na koniec pobytu v Halle sme zavítali ešte do KATHI Rainer Thiele GmbH − výroba zmesí na pečenie rôznych dobrôt ako zákusky, torty, muffiny. Privítal nás sám zakladateľ firmy, pán Thiele, a to napečenými koláčikmi a kávou a na rozlúčku sme dostali darček − termotašku. Na záver krásneho pobytu v Halle sme spolu s našimi nemeckými priateľmi strávili veľmi príjemný večer v čínskej reštaurácii. Dvadsať dní plných zážitkov a hovorenej nemčiny splnilo svoj účel, videli sme veľa nového a zaujímavého. PhDr. Jana Pospíšilová Katedra nemeckého jazyka ÚJ EU

NOVÉ

TRENDY VO VYUČOVANÍ ANGLICKÉHO JAZYKA II. MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ SYMPÓZIUM KATEDRY ANGLICKÉHO JAZYKA ÚJ EU výučbe odborného jazyka, výučby angličtiny v rozličných odvetviach hospodárstva, napr. v bankovníctve, ako aj v oblasti prekladu

v hospodárskej teórii a praxi. Prínosom do diskusie bol aj príspevok o výučbe cudzích jazykov na Mendelovej univerzite v Brne. V druhej sekcii sa účastníci venovali výučbe interkultúrnej komunikácie na Ekonomickej univerzite v Bratislave, spôsobu, ako vytvoriť európsku identitu, ako aj komunikačným modelom podľa typológie svetových kultúr. Záujem vzbudili tiež príspevky o štylistickom potenciáli "Plain English" v obchodnej komunikácii, ako aj o príprave kurzu o britských reáliách. Príspevky, ktoré odzneli na sympóziu vzbudili diskusiu, v ktorej si účastníci vymenili názory na prednesené témy, ale aj na iné problémy, ktorými sa učitelia anglického jazyka stretávajú v praxi alebo vo vedeckovýskumnej činnosti. Doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc., mim. prof. v záverečnom plenárnom zasadnutí zhrnula závery zo sympózia a zdôraznila význam takýchto podujatí pre skvalitnenie výučby anglického jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. PhDr. Eleonóra Zsapková, PhD.

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT A ARCHÍV AUTORKY

9.

septembra 2008 usporiadala Katedra anglického jazyka Ústavu jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave II. medzinárodné vedecké sympózium pod názvom Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka. Sympózium sa konalo pod záštitou podpredsedu vlády a ministra školstva prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc., a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. Cieľom sympózia bolo zhodnotiť výsledky vedeckovýskumnej činnosti z hľadiska prínosu pre slovenskú, českú a ruskú anglistiku, načrtnúť trendy a perspektívy ďalšieho vývoja v oblasti vyučovania odbornej angličtiny a rozvíjať myšlienky Roka európskeho medzikultúrneho dialógu z hľadiska možností ich aplikácie v praxi. Po slávnostnom otvorení sympózia vedúcou Katedry anglického jazyka Ústavu jazykov EU v Bratislave PhDr. Eleonórou Zsapkovou, PhD., a úvodných príhovoroch rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., riaditeľky Ústavu jazykov prof. PhDr. Lívie Adamcovej, PhD., a PhDr. Volopichovej zo Štátneho pedagogického ústavu sa ujala slova doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc., mimoriadna prof., členka Katedry anglického jazyka ÚJ EU. V úvodnej prednáške Inovatívne prístupy vo výučbe anglického jazyka načrtla najnovšie prístupy vo vyučovaní angličtiny, ktoré majú svoje miesto aj vo vyučovaní odborného anglického jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. PhDr. Eleonóra Zsapková, PhD., sa vo svojom príspevku zaoberala perspektívami vyučovania obchodnej angličtiny. Sústredila sa na zdôraznenie významu zvládnutia akademických jazykových zručností, bez ktorých nie je možné univerzitné štúdium v anglickom jazyku. Rokovanie v pléne pokračovalo príspevkami o úlohe učebníc vo vyučovaní angličtiny, o spôsobe, ako naučiť študenta pripraviť si kvalitnú prezentáciu, ako aj o vzťahu medzi východiskovým a cieľovým jazykom v preklade. Ďalšia časť sympózia prebiehala v dvoch sekciách. V prvej sekcii účastníci prezentovali výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti v oblasti zdokonaľovania jazykových zručností, používania médií vo


KONÓM

3 •4/2008

MEDZINÁRODNÉ

Š

PARLAMENTNÉ ŠTIPENDIUM

ŠANCA

meckého lektora Mag. Blahaka s Nemeckým veľvyslanectvom v Bratislave. Katedra nemeckého jazyka si vytvorila už tradíciu tohto podujatia, ktoré nemecká strana hodnotila ako veľmi dobre pri-

pravené. Teší nás takého ocenenie a stretnutie s predstaviteľmi nemeckého parlamentu plánujeme uskutočniť i v budúcom roku. Milena Helmová Heike Kuban

EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE BOL 24. − 28. 11. 2008 „TÝžDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU“ DOBRE PRIPRAVENÝ

JAZYKOV NA

Na

výzvu Ministerstva školstva SR a vedenia Ekonomickej univerzity v Bratislave k Týždňu vedy a techniky na Slovensku reagoval Ústav jazykov Ekonomickej univerzity viacerými podujatiami, na ktorých participovali všetky katedry − katedra anglického jazyka, katedra nemeckého jazyka, katedra románskych jazykov a katedra slovanských jazykov. Najdôležitejším prierezovým podujatím bola jednorazová výstava publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti pod názvom Paleta z písomností. 24. novembra 2008 ju v priestoroch Ústavu jazykov (ďalej len ÚJ) sláv-

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

SPOLKOVÉHO SNEMU

PRE POLITICKÝ DORAST

tudenti Fakulty medzinárodných vzťahov sledovali 24. októbra 2008 s napätím reč pani Petry Schubertovej, M. A., zástupkyne Technickej univerzity v Berlíne a pána Hartmuta Heidemanna, zástupcu Nemeckého veľvyslanectva pre kultúru a tlač v Bratislave. Príležitosťou pre túto návštevu na Ústave jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave bol pobyt delegácie Nemeckého spolkového snemu pod vedením poslanca Bartholomäusa Kalba MdB k výberovým pohovorom pre Medzinárodnú parlamentnú prax 2009 v Bratislave. Medzinárodné parlamentné štipendium sa obracia na angažovaných a politicky zainteresovaných absolventov a absolventky vysokých škôl − aj zo Slovenska, ktorí vystupujú aktívne za základné hodnoty demokracie. Zažiť priamo na mieste nemeckú politiku − takúto možnosť dostanú štipendisti v Nemeckom spolkovom sneme. Počas 15 týždňov budú pracovať priamo v poslaneckej kancelárii jedného člena Nemeckého spolkového snemu a budú aktívne zapájaní do jeho práce. Počas praxe sa štipendisti od 1. marca do 31. júla môžu zúčastňovať aj prednášok a ďalších podujatí na jednej z troch najväčších univerzít v Berlíne, okrem iného aj na Technickej univerzite. Možnosť ako investovať do budúcnosti, ktorá tu bola predstavená študentom Fakulty medzinárodných vzťahov, využijú v budúcom roku určite aj ďalší uchádzači z Ekonomickej univerzity. Vyslovujem poďakovanie nemeckej lektorke Mag. Heike Kuban, ktorá týmto podujatím nadviazala na spoluprácu bývalého ne-

ÚSTAV

NEMECKÉHO

13

nostne otvoril rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., za prítomnosti ďalšej členky vedenia univerzity − prorektorky pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Jany Lenghardtovej, CSc. Riaditeľka ÚJ prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD., vo svojom príhovore osvetlila zámer a zmysel tejto výstavy a pozvala prítomných kolegov, študentov a hostí na prehliadku výstavy. S radosťou konštatovala, že prierezová výstava bohato dokumentuje činnosť pedagógov ÚJ za posledných 15 rokov. Fotografie, časopisy, úryvky z tlače, ocenenia, knihy, učebné materiály a iné publikačné výstupy dokazujú aktivitu a kreativitu pedagógov ÚJ od roku 1995. Tento rok spomíname ako prelomový preto, že odštartoval výraznejšiu angažovanosť v oblasti vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti.

Je nám všetkým jasné, že prvoradou úlohou pedagógov nášho ústavu je kvalitná výučba a rozvoj odborných a praktických kompetencií a zručností našich študentov. Túto namáhavú pedagogickú prácu s prípravami na vyučovanie, hodnotením študentov a pod. si, žiaľ, v súčasnosti málokto všíma. Kvalitná pedagogická práca sa od učiteľov vyžaduje a očakáva akosi automaticky. Pri zdôrazňovaní iných úloh a cieľov sa zdá, ako keby toto naše hlavné poslanie bolo odsunuté na vedľajšiu koľaj. V súčasnosti sa od pedagógov na vysokých školách vyžaduje predovšetkým vypracovávanie, predkladanie a zapojenie sa do medzinárodných projektov, vyhľadávanie kontaktov v zahraničí, zabezpečovanie praxí pre študentov, bohatá publikačná činnosť, účasť na konferenciách doma i v zahraničí, zvyšovanie kvalifikácie, zvyšovanie odbornej jazykovej úrovne každého jednotlivca a pod. Výstava a aktivity organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na ÚJ dokázali, že naši pedagógovia vedia kvalitne skĺbiť výučbu s vedeckým napredovaním. Výsledky prezentované počas výstavy to jasne dokumentujú. Potvrdzujú ďalej aj to, že hoci nie sme ekonómovia, ale učitelia cudzích jazykov, dokážeme zviditeľniť túto univerzitu kvalitnou prácou. Ide nám predovšetkým o poznanie, že ovládanie cudzích jazykov v kontexte multikultúrneho dialógu poskytuje konkurenčnú výhodu a prispieva k medzikultúrnemu dialógu, k zbližovaniu národov. Už dávno bolo zistené, že je potrebné venovať veľkú pozornosť formálnemu aj neformálnemu vzdelávaniu v cudzích jazykoch, ktoré majú byť mostom a nie prekážkou v živote a mali by sa stať súčasťou každodenného života každého Európana. Štúdie v Európskej únii dokazujú, že nedostatky v jazykovej kompetencii sa negatívne premietajú do všetkých ukazovateľov − politických, ekonomických, kultúrnych a pod. Prezentované publikácie a dokumenty vo vestibule ÚJ EU prezentujú snahu učiteľov neustále viesť dialógy o výučbe a o zvyšovaní kvality výučby. Výsledkom dialógov je zistenie, že jazykové zručnosti našich študentov a absolventov sú dôležité nielen pre ich pracovný, ale aj každodenný život. Najdôležitejšími predpokladmi úspešného jazykového vzdelávania je podľa nás skorý začiatok výučby a priama skúsenosť v konkrétnej krajine. Okrem toho je jazyková rozmanitosť v Európskej únii hodnotou, ktorú je potrebné v každej krajine chrániť. Z tohto pohľadu sa nám javí smerovanie ÚJ cestou interkultúrnej komunikácie ako správne a posúva výučbu cudzích jazykov do atraktívnejších polôh.

8 8 8 8


KONÓM

14

Čo sa týka výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej orientácie učiteľov ÚJ, možno konštatovať, že za najväčší úspech v posledných rokoch považujeme vypracovanie a akreditáciu nového celouniverzitného študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia, na ktorý začíname prijímať nových študentov od akademického roka 2009/2010. V súčasnosti pripravujeme podklady a dokumenty k vytvoreniu novej 7. fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave − Fakulty aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie, ktorá by mala vzniknúť v roku 2009. Týmto krokom dokáže vedenie EU v Bratislave väčšiu otvorenosť a prístupnosť štúdia na našej univerzite a jednoznačne túto univerzitu ešte viac zviditeľní. Stálu pozornosť venoval a venuje ÚJ podaniu a riešeniu projektov vedy. Výstava dokumentovala úspešný priebeh a ukončenie veľkého počtu inštitucionálnych grantov, ďalej grantov KEGA, VEGA. Výstupy z týchto projektov sa premietli do kvalitnejšej prípravy študentov pri získaní ich vyššej odbornosti v používaní cudzieho jazyka. Výstava bola obohatená aj množstvom medzinárodných projektov a medzinárodnej spolupráce, mobilitných grantov CEEPUS, ERASMUS a Leonardo da Vinci, ako aj edukačných a výskumných projektov v programoch Tempus-Phare a Leonardo da Vinci. V neposlednom rade sa tu prezentovali výsledky vo forme jazykových diplomov a certifikátov v rôznych jazykoch, či už vo forme ÖSD, PWD, UNICERT a certifikáty Obchodnej a priemyselnej komory v Paríži a iné. V rámci týchto aktivít sa organizovalo veľké množstvo konferencií, z ktorých by som chcela vyzdvihnúť posledné tri v roku 2008 organizované katedrou nemeckého jazyka: Konferencia o výučbe od-

borného nemeckého jazyka v prihraničných regiónoch a katedrou anglického jazyka: Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II − medzinárodné sympózium konané pod záštitou CercleS a II. medzinárodné vedecké sympózium katedry anglického jazyka Nové trendy vo vyučovaní anglického jazyka. Okrem výstavy organizovali v rámci Týždňa vedy a techniky jednotlivé katedry vedecké semináre venované problematike vedy, výskumu a tvorby vysokoškolských učebníc a skrípt v cudzích jazykoch.

3 •4/2008

Témou vedeckého zasadnutia Katedry románskych jazykov EU 25. novembra 2008 bola problematika tvorby vysokoškolských skrípt a učebníc vo francúzskom, španielskom a talianskom jazyku, ako aj práca s nimi. Po zhodnotení odbornej publikačnej činnosti za os-

tatné obdobie a návrhoch na jej rozšírenie a prehlbovanie nasledovala živá diskusia o aktuálnych problémoch spojených s prípravou a realizáciou učebnicovej literatúry v románskych jazykoch. Zúčastnení hovorili o prednostiach a nevýhodách práce so zahraničnými a domácimi učebnicami a s iným didaktickým materiálom. Konštatovali, že nedostatočná materiálno-technická vybavenosť učební (aj nedostatok počítačov pre potreby pedagógov) spomaľuje rozvoj moderných prístupov v cudzojazyčnom vzdelávaní. Na záver zasadnutia sa učitelia dohodli na príprave dotazníka spokojnosti so študijnou literatúrou, ktorý predložia študentom na záver zimného semestra a jeho výsledky prerokujú na najbližšom zasadnutí katedry. Na katedre slovanských jazykov sa 26. novembra 2008 uskutočnilo spoločné vedecké zasadnutie katedry a predstaviteľov Ruského centra vedy a kultúry (RCVK) v Bratislave. Pri tejto príležitosti zástupca riaditeľa RCVK v Bratislave Michal Bondar, vedúci kurzov ruského jazyka pri RCVK Jevgenij Orlov a lektorka kurzov ruského jazyka prof. Tatjana Skorikovová, DrSc., odovzdali Katedre slovanských jazykov EU knižný dar v počte 200 publikácií, ktoré budú slúžiť učiteľom katedry pri výučbe ruského jazyka a pri ich ďalšom vzdelávaní. Sme radi, že o výstavu a publikačné práce našich pedagógov bol veľký záujem zo strany kolegov i študentov. Všetci sme si zaspomínali na množstvo podujatí, organizovaných na pôde tohto ústavu. Zo 70 pedagógov si v súčasnosti formou doktorandského štúdia zvyšuje kvalifikáciu 20 mladých kolegov. Svedčí to o snahe vedenia univerzity o správnu orientáciu tohto ústavu, ako aj zabezpečenie kvalitnej výučby v budúcnosti. prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD. riaditeľka Ústavu jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave

NA

ÚVOD

Svet sa už niekoľko desaťročí globalizuje rýchlym tempom. Globalizácia zasahuje všetky sféry verejného i súkromného života: ekonomiku, financie, kultúru, ekológiu, politiku, informácie, školstvo, vedu... Vo svojej podstate predstavuje novú fázu ekonomickej, finančnej, politickej, vojenskej, ekologickej a kultúrnej integrácie, z ktorej, zdá sa, niet úniku. Prudký rozvoj počítačovej techniky, nových technológií, výmeny informácií a poznatkov, prudký nárast migrácie ľudí v celosvetovom meradle za prácou, oddychom a lepším životom, zmenšil svet a skrátil čas. Tento proces, na začiatku ktorého stál obchod, sa uskutočňuje v troch postupných vlnách (etapách): začal sa internacionalizáciou, pokračuje transnacionalizáciou a napokon končí globalizáciou. Svet je zahltený informáciami všetkého druhu, šírených slovom i obrazom vo všetkých svetových i národných jazykoch dvadsaťštyri hodín denne o takmer všetkom, s minimálnym časovým odstupom od reálneho uskutočnenia dejov a udalostí. Vplyv informácií a znalostí na svetový vývoj prudko rastie. Hovorí sa o informačnej a znalostnej spoločnosti a ére.

V tomto procese prudko narastá význam jazykov, v ktorých sa poznatky a informácie šíria a v ktorých sa uskutočňujú kontakty medzi ľuďmi. Lepšie a rýchlejšie informácie znamenajú rýchlejší spoločenský a ekonomický vzostup, politickú a ekonomickú moc, získanie lepšej pozície v národnom a medzinárodnom meradle, ovládnutie tých, ktorí nimi nedisponujú, alebo ešte nedisponujú (resp. disponujú neskoro). Proces globalizácie stupňuje nároky a požiadavky na odbornú kvalifikáciu a v rámci nej aj na jazykovú kompetenciu. Stupňujú sa nároky na jazykovú prípravu budúcich odborníkov, bez ktorej by zvládanie tohto procesu nebolo možné. Jazyková kompetencia, spolu s počítačovou, je popri odbornej kompetencii základnou kvalifikačnou podmienkou na uplatnenie sa nielen vysokoškolsky, ale už aj stredoškolsky vzdelaných odborníkov (dokonca i remeselníkov a manuálne pracujúcich, ako to dokazuje takmer 200 000 Slovákov pracujúcich v zahraničí). Z toho vyplýva poznanie, že medzi kvalitou odbornej a jazykovej prípravy absolventov vysokých škôl, a teda aj absolventov Ekonomickej univerzity, a ich úspešnosťou v manažérskej praxi v globali-

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

PLURILINGVÁLNOSŤ A INTERDISCIPLINÁRNOSŤ − NEVYHNUTNÁ KVALIFIKAČNÁ POžIADAVKA SÚČASNÉHO MANAžÉRA V PODMIENKACH GLOBALIZUJÚCEJ SA SPOLOČNOSTI


3 •4/2008

KONÓM

zovanom ekonomickom (národnom a medzinárodnom) prostredí existuje vzájomne podmienený vzťah, a že je teda potrebné zosúladiť ich jazykovú prípravu počas štúdia s potrebami a budúcimi výzvami praxe. Dôraz pritom treba klásť na potrebu ich multijazykovej prípravy, pretože rozmáhajúci sa anglický monolingvizmus sa ukazuje ako nepostačujúci a nevhodný, v strednodobom a dlhodobom horizonte priamo ohrozujúci identitu a kultúru mnohonárodnej a mnohokultúrnej Európy a vytvárajúci nerovnosť medzi Európanmi hovoriacimi iným materinským jazykom ako anglickým. V Európe je rozšírený názor, že proces globalizácie prináša (spôsobuje) určitú uniformizáciu a kultúrne ochudobnenie Európy.

BOJ

O JAZYKOVÚ HEGEMÓNIU V GLOBALIZUJÚCOM SA SVETE

V Európe a vo svete existujú dve temer paralelné a na prvý pohľad protirečivé, v skutočnosti však imanentné tendencie: na jednej strane je to globalizácia (mondialisation) prejavujúca sa (ako sme už spomenuli vyššie) ekonomickou, finančnou, technickou, vedeckou, ekologickou, informačnou a kultúrnou integráciou, internacionalizáciou, transnacionalizáciou a globalizáciou všetkých aspektov života, a na strane druhej je to snaha predovšetkým malých národov o vymanenie sa z anonymity a tieňa veľkých národov zdôrazňovaním kultúrnej inakosti, jazykovej a kultúrnej odlišnosti, snahou o získanie kultúrnej a politickej samostatnosti, o obrodu regionálnych jazykov a o ich povýšenie na národné jazyky ako prirodzená reakcia na tlak vyvolaný globalizáciou. Konkurenčný boj o lepšiu medzinárodnú, alebo lepšie povedané globálnu, pozíciu sa neodohráva iba na poli politickom, ekonomickom, vojenskom, vedeckom, informačnom a kultúrnom, ale aj na poli jazykovom. V posledných desaťročiach dominantné postavenie získala a udržuje si predovšetkým angličtina, ktorá vytesňuje ostatné veľké, predtým dominantné svetové jazyky ako francúzštinu, nemčinu, španielčinu, ruštinu, už ani nehovoriac o menších národných jazykoch, a odsúva ich na vedľajšiu koľaj, marginalizuje ich, čo je prijímané s nevôľou a nezostáva bez odozvy. Túto pozíciu získala angličtina najmä po druhej svetovej vojne predovšetkým zásluhou vojenskej, politickej, ekonomickej, finančnej, vedeckej i kultúrnej prevahy Spojených štátov amerických. Čím ďalej, tým viac sa ozývajú, predovšetkým v Európe, hlasy proti prílišnej „anglizácii“ Európy napriek tomu, že takmer 70 % Európanov považuje angličtinu za najužitočnejší jazyk, dominantný prakticky vo všetkých rozhodujúcich oblastiach medzinárodného života: v politike, vede, obchode, financiách, vojenstve, informatike, ale už aj v školstve, kultúre a inde (nielen v Európe, ale aj v Číne, Japonsku a inde vo svete je angličtina najpopulárnejším a najpoužívanejším jazykom). V Európe je rozšírený názor, že väčšina ľudí neštuduje angličtinu preto, že má záujem o samotný anglický jazyk, kultúru a spôsob života ľudí ním hovoriacich, ale preto, že jeho ovládanie im umožňuje prístup k výhodnejším (a výnosnejším) pozíciám, a preto venujú nemálo finančných prostriedkov, aby ho zvládli (v učebnom procese, pobytmi a stážami v anglofónnych krajinách a pod). Je celkom zrejmé, že je v ekonomickom záujme USA, aby svet definitívne prijal angličtinu ako jediný spoločný dorozumievací jazyk, lebo cez jazyk si ostatný svet osvojuje aj spoločenské normy, spôsob komunikácie, kultúru (televízia, rozhlas, film, hudba...) a pohľad na svet. Globalizácia (mnohí ju stotožňujú s amerikanizáciou) zásadným spôsobom zmenila jazykovú situáciu vo svete. Príslušníci odsunutých, marginalizovaných národov a jazykov hovoria o jazykovom „imperializme“ angličtiny a nevyberavých spôsoboch jej pretláčania do života medzinárodného spoločenstva ľudí. Iní považujú súčasnú jazykovú situáciu za akúsi „macdonaldizáciu“, štrukturálnu asymetriu, ktorej dôvodom je ekonomická sila Spojených štátov (ilustruje ju fakt, že 80 % filmov premietaných v západnej Európe pochádza z USA, zatiaľ čo iba 2 % filmov premietaných v Severnej Amerike sú z Európy). Jazykoví odborníci sa zhodujú v názore, že presadením sa angličtiny ako jediného medzinárodného komunikačného jazyka a v stále väčšej miere aj vnútronárodného a firemného jazyka, sa ostatné jazyky ochudobňujú, starnú, nevytvárajú si vlastnú odbornú terminológiu, pretože používajú iba anglickú. Do iných jazykov sa dostáva príliš veľa anglických (amerických) výrazov, výslovnosti, napodobňuje sa americký štýl vyjadrovania, používajú sa anglické názvy namiesto vlastných aj tam, kde to nie je potrebné a dokonca je to nevhodné (najmä v médiách, obchode, športe a i.). Vytvárajú sa akési hybridné jazyky vychádzajúce z gramatického systému a štruktúry domáceho jazyka a anglickej lexiky, prevažne odbornej terminológie (franglais, spainglish a i.). Hovoriaci inými jazykmi ako anglickým nie sú rovnocennými partnermi „anglofónov“ a cítia sa byť diskriminovaní.

15

Robert Philipson, profesor angličtiny na univerzite v Roskilde v Dánsku v knihe Linguistique Imperialisme konštatuje, že angličtina sa v krajinách, kde nie je materinským jazykom, stáva jazykom elít, ktorý im umožňuje prístup k vplyvným miestam v medzinárodných inštitúciách (OSN, EÚ, Svetovej banke, Európskej centrálnej banke a pod.). Príslušníkom národov, pre ktorých je angličtina materinským jazykom, umožňuje rozhodovať o zásadných veciach, čo nie je umožnené tým, ktorí ju neovládajú, alebo ju ovládajú slabo, nedokonale, čo nezriedka protirečí princípu rovnosti a demokracie. Hovoriaci menej významným jazykom a neovládajúcim dobre dominantný jazyk medzinárodnej komunikácie (angličtinu) je teda v nevýhode. Môže mať vynikajúce myšlienky a nápady, ale nevie ich jazykovo správne interpretovať a z obavy, že sa zosmiešni, radšej mlčí. Jazyková bariéra je handicapom na medzinárodných fórach a inštitúciách, ale aj vo viackultúrnom či viacjazyčnom, resp. mnohojazyčnom prostredí vo vlastnej krajine, napríklad v zahraničných a nadnárodných spoločnostiach s cudzojazyčným vrcholovým manažmentom. Claude Piron, bývalý švajčiarsky prekladateľ v OSN konštatuje, že zvládnutie angličtiny vyžaduje asi 6 rokov tvrdej práce, ktoré môžu Američania, Angličania či Austrálčania, na rozdiel od príslušníkov menších národov, využiť na odbornú prípravu a na postup v kariére. V angličtine sú koncipované všetky rozhodujúce dokumenty a informácie Európskej komisie a neovládanie angličtiny „neanglofónov“ v Európskej únii znevýhodňuje a naopak, „anglofónom“ poskytuje výhodnú pozíciu tým, že sa môžu vyjadrovať v materinskom jazyku so všetkými jeho významovými nuansami a jemnosťami, ktoré cudzinci, pre ktorých angličtina nie je materinským jazykom, zväčša neovládajú. Anglickí lingvisti odmietajú, že by šlo o akúsi konšpiráciu voči ostatným jazykom a kultúram. Napriek tomu však presadzujú názor, že angličtina by sa mala stať jediným jazykom medzinárodnej komunikácie. Monopolné dominantné postavenie angličtiny v Európe a vo svete má však aj isté nevýhody aj pre samotných nositeľov tohto jazyka: • nenúti ich študovať ďalšie jazyky a zostávajú vo veľkej miere jednojazyční vo viere, že angličtina im postačí; • angličtina sa v tomto procese korumpuje, jej gramatický systém sa ochudobňuje, mení a kazí. Ide najmä o fonetiku, syntax a štylistiku, ktoré sa veľmi zjednodušujú, pidžinizujú až do tej miery, že ani Angličania nie sú schopní správne takémuto prejavu porozumieť (angličtina sa prezentuje v rôznych formách, od tzv. akcentov − americká, austrálska, ale aj indická, juhoafrická, karibská atď. − až po kreolské jazyky); • podľa Centre for Information on Language Training and Research vo Veľkej Británii, 20 % podnikov vo Veľkej Británii stráca odbyt kvôli tomu, že jeho zamestnanci slabo ovládajú iné jazyky (napr. francúzštinu, nemčinu, španielčinu, čínštinu, arabčinu a i.); • v Quebecu majú anglofóni a alofóni záujem čím rýchlejšie zvládnuť francúzštinu, pretože tí, čo nevedia dobre po francúzsky, majú problém nájsť si zamestnanie a radšej opúšťajú Quebec; • v Katalánsku sa aj španielski prisťahovalci katalanizujú, lebo používanie katalánskeho jazyka je vecou spoločenskej prestíže a spoločenský vzostup v Barcelone je podmienený dobrou znalosťou katalánčiny, ktorá je prvým oficiálnym jazykom pred španielčinou; • v Taliansku je pre pracovný kontakt na všetkých úrovniach nevyhnutné ovládať štátny jazyk. Jednojazyčnými si môžu dovoliť zostať iba príslušníci národov s drvivou politickou, ekonomickou, vojenskou a kultúrnou (a jazykovou) prevahou vo svete (Američania, Angličania). Vedomie jazykovej prevahy a dominancie znamená však pre nich, popri tejto výhode, aj nevýhody: vidia veci iba cez zorné pole svojho jazyka, svojej kultúry, ekonomiky, svojich potrieb a bez ovládania iného jazyka sa nevedia vcítiť do odlišného chápania reality a potrieb iných národov. Chýba im interkulturálna sensibilita, resp. interkulturálna kompetencia. Američania práve preto, že sú monolingvní, sú presvedčení o prevahe ich kultúry, ich spôsobu života (American way of life), o univerzálnosti ich predstáv o demokracii a slobode a o potrebe presadzovať ich všade, kde to považujú za potrebné a prostriedkami, ktoré považujú za vhodné. Preto prijímajú politické rozhodnutia, ktoré svet odmieta ako necitlivé k iným kultúram. Nie sú schopní národnej empatie (nanajvýš ak sociálnej v americkom chápaní), čo im v rôznych medzinárodných anketách a prieskumoch verejnej mienky vynáša nelichotivé medzi ostatnými národmi. PhDr. Jozef Mruškovič Katedra románskych jazykov Ústavu jazykov EU v Bratislave pokračovanie v budúcom čisle


16

KONÓM

3 •4/2008

CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA EU MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

E

konomická univerzita v Bratislave a jej Inštitút ekonomického znalectva a expertíz pri Centre ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave v spolupráci so Žilinskou univerzitou, Ústavom súdneho inžinierstva ŽU, Fakultou PEDAS, Katedrou ekonomiky zorganizovali 2. medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Stanovenie všeobecnej hodnoty akcií v podmienkach nových legislatívnych úprav s dôrazom na právny úkon squeeze-out a fúzie. Konferencia sa konala 10. septembra 2008 pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cieľom tohto významného podujatia bolo nadviazať na tradíciu založenia Žilinských znaleckých dní ako miesta prezentácie a výmeny vedeckých zámerov, poznatkov a praktických skúseností odbornej a znaleckej obce. Pozornosť bola venovaná predovšetkým legislatívnym a metodickým otázkam, ktoré predstavujú efektívne riešenie závažných ekonomicko-spoločenských problémov squeez-out a fúzií. Základným cieľom konferencie bola charakteristika základných metodických postupov a ich aplikácia v znaleckej praxi, čo by malo vytvoriť platformu jednoznačného a priechodného súdneho konania. Úvodné slovo patrilo Ing. Františkovi Kurejovi, riaditeľovi Centra ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave, ktorý privítal všetkých hostí, účastníkov a prednášajúcich. Druhú medzinárodnú vedeckú konferenciu otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., ktorý vyjadril radosť zo spojenia dvoch významných znaleckých ústavov SR v ekonomických znaleckých odboroch, a to Ústavu súdneho inžinierstva ŽU v Žiline a Inštitútu ekonomického znalectva a expertíz pri Centre ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave a ocenil úsilie o vzájomnú spoluprácu. Účastníkom konferencie sa prihovoril aj riaditeľ odboru občianskeho a správneho práva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Ing. Peter Malík, ktorý vo svojom vystúpení ocenil prácu oboch znaleckých ústavov, a to tak pri organizovaní konferencie, ako pri spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR. Zároveň vo svojom vystúpení upozornil tiež na pripravovanú zmenu legislatívy upravujúcej znaleckú činnosť v SR. Na konferencii zazneli referáty významných odborníkov zo zahraničnej a domácej znaleckej a akademickej obce: Prof. Ing. Eva Kislingerová vystúpila na tému „Fúze a akvizice optikou současného vývoje − vliv vývoje globální ekonomiky na oceňování podniků“. Obsahom príspevku prof. Ing. Miloša Maříka „Squeeze-out a štandardy hodnoty“ boli vybrané problémy tzv. nútených predajov.

Vystúpenie Ing. Pavla Procházku bolo na tému „Činnosť súdneho znalca v podmienkach squeeze-out v ČR“ a zaoberal sa v ňom otázkami squeeze-outu (vytesnenia minoritných akcionárov) v legislatívnom prostredí Českej republiky.

Ing. Margita Mrázová sa prezentovala príspevkom „Stanovenie všeobecnej hodnoty nehmotného majetku na účely zistenia primeranej hodnoty protiplnenia podľa zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“. Za hlavné problémy, ktoré súvisia s ochranou duševného vlastníctva považuje prístup k manažovaniu duševného vlastníctva. Záverečná téma zameraná na problematiku virtuálneho podniku, jeho podnikateľský zámer na účely squeeze-out a fúzie, jeho stanovenie miery kapitalizácie a stanovenie odčerpateľných zdrojov bola rozdelená do troch častí. V prvej časti s názvom „Podnikateľský zámer virtuálneho podniku na účely squeeze-out a fúzie“ vystúpila doc. Ing. Helena Majdú-

chová, ktorá zdôraznila, akú kľúčovú úlohu zohráva podnikateľský zámer pri ohodnotení podniku podnikateľskou metódou. Ing. Miroslav Jakubec sa v druhej časti „Stanovenie miery kapitalizácie virtuálneho podniku“ zameral na výpočet miery kapitalizácie a výpočet trvale udržateľnej miery rastu. Témou tretej časti bolo „Stanovenie odčerpateľných zdrojov virtuálneho podniku“, v ktorej Ing. Miroslav Džupinka, vysvetlil použitie podnikateľskej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty podniku, ktorá vyžaduje od znalca definovať niekoľko východiskových parametrov, ktoré podstatnou mierou ovplyvňujú výslednú všeobecnú hodnotu podniku. Ďalšími vystupujúcim boli Mgr. Michal Kotlárik − „Fúzie podľa novely obchodného zákonníka z pohľadu menšinového akcionára“, Ing. Iveta Sedláková, − „Vybrané problémy metodiky znaleckého posudku pri ohodnocovaní podnikov podľa súčasnej platnej legislatívy Slovenskej republiky s dôrazom na právny úkon squeeze-out a fúzie“ a Ing. Emília Rybárová − „Dátum, ku ktorému sa vyhotovuje znalecký posudok na účely zistenia hodnoty peňažného doplatku alebo hodnoty primeraného protiplnenia“. Ku konferencii bol vydaný zborník s príspevkami prednášajúcich a vedecký zborník prednášok z povinných odborných školení znalcov. Tento zborník bol výsledkom viac ako dvojročnej spolupráce skupiny odborníkov pod vedením USI Žilina na príprave legislatívy k problematike squeeze-out a fúzií. Na záver konferencie vo svojom prejave Ing. František Kurej vyjadril radosť z rozvíjajúcej sa spolupráce dvoch významných znaleckých ústavov SR v ekonomických znaleckých odboroch, a to Ústavu súdneho inžinierstva ŽU v Žiline a Inštitútu ekonomického znalectva a expertíz pri Centre ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave a ocenil úsilie o vzájomnú spoluprácu. Druhá medzinárodná vedecká konferencia ponúkla nielen odborný program a najnovšie informácie z oblasti znalectva, ale aj možnosť stretnutia sa s významnými osobnosťami spoločenského a odborného života. Iveta Kulifajová Mgr. Bibiana Wernerová

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

DRUHÁ


KONÓM

3 •4/2008

17

CENTRUM TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU EU 8.

V

MEDZINÁRODNÝ TURNAJ UNIVERZÍT

dňoch 19. až 23. novembra 2008 sa študenti − športovci Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili 8. ročníka medzinárodného turnaja medzi európskymi univerzitami EUROSPORTLAND 2008 v talianskom Miláne. Turnaja sa v tomto ročníku zúčastnilo okolo 1200 študentov z 18 krajín a zo 41 univerzít a fakúlt v Európe. Prvýkrát sa turnaja zúčastnili študenti z Poľska, Nórska, Malty, Grécka a Maroka. Okrem dvoch slovenských univerzít (EU a UK) mali ešte zastúpenie študenti z Francúzska, Španielska, Srbska, Chorvátska, Slovinska, Rakúska, Švajčiarska, Nemecka, Bulharska a Ruska. Súťažilo sa v športoch: futsal muži a ženy, basketbal muži a ženy, volejbal muži a ženy, tenis druž-

stiev a súťaž v cheerleadingu. Výprava našej univerzity mala v tomto ročníku najväčšie zastúpenie. 84 študentov reprezentovalo v športoch: futsal muži a ženy, basketbal muži − 2 družstvá, basketbal ženy − 2 družstvá, volejbal muži a ženy, tenis − 2 družstvá a výpravu prvý krát posilnilo aj novoutvorené družstvo cheerleaders.

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT A ROMANA BAROŇOVÁ

VÝSLEDKY

A UMIESTNENIE

FUTSAL MUžI Konečné umiestnenie: 4. miesto Futsalisti mali zo všetkých športov najťažšiu konkurenciu, do turnaja sa prihlásilo až 34 družstiev. Skupinu sme prešli tradične ako víťazi bez zaváhania, keď sme postupne porazili St. Gallen 3 : 0, Jacobs Bremen 5 : 0 a ESCP Paris 5 : 0. Tento turnaj však svojou náročnosťou začína až vyraďovacími zápasmi a v tých sa nám minulé dva ročníky nedarilo. Chlapci sa však svedomito pripravili a osemfinále prešli pomerom 3 : 1 cez HEC Paris. Vo štvrťfinále nás čakalo Karlsruhe, ktoré sme porazili 2 : 0. V semifinále nás v bratislavskom derby čakala FMFI UK, s ktorou sme prehrali v predĺžení 1 : 2. V zápase o 3. miesto sme nešťastne prehrali na penalty 2 : 3 s Univerzitou Comillas Madrid, keď v riadnom hracom čase skončil zápas 1 : 1, pričom vyrovnávajúci gól sme dostali 1 minútu pred koncom zápasu! Hráči: 1. HUŤKO, Michal FPM/1. ročník 2. KRIŽAN, Miroslav FPM/5. ročník 3. ZELEZNÍK, Juraj NHF/5. ročník 4. BAČA, František OF/2. ročník 5. DRIAPSA, Michal OF/2. ročník 6. ŠTOFKO, Peter OF/4. ročník 7. ZORÁD, Egon OF/5. ročník 8. UHRÍN, Viktor OF/3. ročník 9. VALIENT, Ľubomír FHI/3. ročník 10. ŠIVEC, Marek FHI/3. ročník FUTSAL žENY Konečné umiestnenie: účasť v osemfinále Po prvýkrát v histórii turnaja postavila naša univerzita ženské futsalové družstvo a chýbalo len veľmi málo, aby toto družstvo urobilo veľký výsledok už pri svojej premiére. Veď posúďte sami. Skupinou prešli dievčatá bez prehry, keď porazili ESADE Barcelona 5 : 1, potom víťaza minulého ročníka Bruchsal 2 : 0, francúzsky HEC Paris 5 : 0 a nakoniec remizovali s neskoršími víťazkami Univerzitou St.

EUROSPORTLAND 2008

Petersburg 0 : 0. Celkom to znamenalo 2. miesto v skupine len zásluhou horšieho skóre. Vo štvrťfinále sa od nás úplne odklonilo šťastie, pretože sme hrali takmer celý zápas na bránu súpera, 3-krát sme trafili konštrukciu bránky no spálili sme ďalšie šance. To sa nám stalo osudným, pretože súper nám strelil len jeden gól, a tým sa naša cesta turnajom skončila. Porazili nás domáce hráčky Milána Biccoca 0 : 1. Hráčky: 1. ŠIBOVÁ, Lívia FPM/3. ročník 2. HARČOVÁ, Gabriela FPM/3. ročník 3. MATEJOVÁ, Gbriela FPM/1. ročník 4. BURIKOVÁ, Dominika NHF/3. ročník 5. MACHCINÍKOVÁ, Gabriela NHF/2. ročník 6. HOMOLOVÁ, Simona NHF/1. ročník 7. DÓCIOVÁ, Martina NHF/5. ročník 8. BENDEOVÁ, Judita OF/2. ročník 9. JACÁKOVÁ, Mária OF/2. ročník 10. CSICSOOVÁ, Andrea OF/2. ročník Vedúci družstiev: Mgr. Roman Heriban BASKETBAL žENY (2 DRUžSTVÁ) Konečné umiestnenie: EU 1: 1. miesto EU 2: 6. miesto Basketbalový turnaj žien mal v súťaži 10 družstiev, ktoré hrali v dvoch skupinách. Družstvo EU malo v skupine University of Crete, Beirút, Studenti Sciece Motorie Milano a Univerzitu Zagreb. Dievčatá všetky zápasy v skupine vyhrali a postúpili do semifinále z 1. miesta. V semifinále sme vyhrali s Univerzitou Komenského Bratislava a postúpili do finále, kde sme vyhrali nad Belehradom. Výsledky zápasov: EU − Zagreb 29 : 11, EU − Milano 24 : 15, EU − Kreta 35 : 31, EU − UK Bratislava 42 : 11 a EU − Belehrad 46 : 32. CHUDÍKOVÁ Zuzana, bola vyhodnotená ako najlepšia hráčka turnaja. Družstvo EU 2 vyhralo v skupine iba jeden zápas a nemohlo zasiahnuť do ďalších bojov. Hráčky EU 1: 1. DEMEČKOVÁ, Zuzana FPM/5. ročník 2. HÁJOVSKÁ, Michaela NHF/3. ročník 3. CHUDÍKOVÁ, Zuzana NHF/4. ročník 4. SCHILLEROVÁ, Barbora OF/3. ročník 5. PODGÓRSKA, Alexandra OF/2. ročník 6. MRÁČKOVÁ, Pavla FHI/2. ročník 7. HRNČIAROVÁ, Veronika FHI/3. ročník 8. BRIEDOVÁ, Petra FHI/3. ročník 9. DUBOVSKÁ, Zuzana FHI/3. ročník Vedúca družstiev: PaedDr. Lenka Podgórska BASKETBAL MUžI (2 DRUžSTVÁ) Konečné umiestnenie: EU 1: účasť v osemfinále EU 1: nepostúpilo zo skupiny (2. miesto) Družstvo EU 1 malo v skupine družstvá Ekonomickej fakulty Belehrad, ESADE Barcelona a I.U.Bruchsal. V bojoch v skupine naše družstvo porazilo Bruchsal a Esade Barcelona, podľahlo len víťazovi skupiny, Ekonomickej fakulte Belehrad a obsadilo v skupine 2. miesto. Vo štvrťfinále sa team EU 1 stretol s víťazom A skupiny − Univerzitou Split. V dramatickom boji, kedy naše družstvo viedlo tri štvrtiny zápasu, nakoniec nezvládlo záverečné minúty a prehralo o jediný kôš. V celkovom hodnotení univerzít však družstvo získalo jeden bod. Hráči EU 1: 1. PEŠEK, Martin FPM/5. ročník 2. HEŠKO, Richard FPM/1. ročník 3. MURÍN, Matej FPM/1. ročník 4. HALMEŠ, Marian NHF/2. ročník 5. PAVLOVIČ, Matúš NHF/3. ročník 6. POHLY, Peter OF/3. ročník 7. HUMEŇANSKÝ, Július FHI/3. ročník Družstvo EU 2 malo v skupine A súperov z Fakulty medicíny Belehrad, Univerzitu Split a San Rafaele Miláno. V prvých dvoch zápasoch podľahlo družstvo súperom z Belehradu a Splitu. Potom kontumačne zvíťazilo nad domácim San Rafaele. Družstvo EU 2 nepostúpilo zo skupiny do štvrťfinálových bojov. Vedúci družstiev: PaedDr. Viktor Škultéty

8 8 8 8


KONÓM

VOLEJBAL MUžI Konečné umiestnenie: nepostúpili zo skupiny Volejbalový turnaj mužov mal tak ako futsalový turnaj početné zastúpenie, zúčastnilo sa 16 družstiev, ktoré hrali v štyroch skupinách. Družstvo EU, hralo v skupine s Univerzitou Miláno, Jacobs Bremen a ESADE Barcelona. Prvý zápas sme hrali družstvom z Brém a pre-

hrali 2 : 0. Prehrali sme zápas aj s domácim družstvom Ingenieria Milano a výhra s Barcelonou už na postup zo skupiny nestačila. Aj napriek týmto výsledkom, hodnotíme hru družstva ako veľmi dobrú. Družstvá v skupinách boli vyrovnané a turnaj vo volejbale mal vysokú úroveň. Hráči: 1. ŠUBERT, Maroš OF/4. ročník 2. MAČIČKA, Slavomír OF/3. ročník 3. PISÁR, Bohuš OF/5. ročník 4. PLIŠKO, Tomáš FHI/2. ročník 5. ŠEBO, Juraj FHI/4. ročník 6. BEREŠ, Juraj FHI/2. ročník 7. KOMÁR, Martin VOLEJBAL žENY Konečné umiestnenie: 2. miesto Turnaja vo volejbale žien sa zúčastnilo 14 družstiev, ktoré hrali o postup do ďalších bojov v štyroch skupinách. Naše družstvo v skupine vyhralo s Univerzitou Split a Studenti Scienze Milano a postúpilo do osemfinále bez straty setu z prvého miesta. Tu sa dievčatá stretli so súperkami z Belehradu a vyhrali 2 : 0. V semifinále podali dievčatá výborný výkon a vyhrali nad súperkami z Univerzity Bicocca 2 : 1. Vo finále ich čakalo veľmi silné družstvo z ČVUT Praha. Prvý set bol jasnou záležitosťou nášho súpera, aj keď v druhom sete podali naše dievčatá výborný výkon a za mohutnej podpory ostatných členov výpravy hrali veľmi vyrovnanú hru, prehrali druhý set len veľmi tesným rozdielom 26 : 28 a obsadili pekné 2. miesto. ĎURŽOVÁ Dana bola vyhodnotená ako najlepšia hráčka turnaja. Hráčky: 1. RAJNOHOVÁ, Veronika NHF/2. ročník 2. OLŠIAKOVÁ, Lenka OF/4. ročník 3. ĎURŽOVÁ, Dana OF/3. ročník 4. ZIMOVÁ, Romana OF/1. ročník 5. ŠKOLOVÁ, Michaela FHI/3. ročník 6. PIKULIAKOVÁ, Katarína FHI/1. ročník 7. KISZELYOVÁ, Barbara FMV/2. ročník 8. REPOVSKÁ, Lucia FMV/1. ročník Vedúca družstiev: PaedDr. Mária Kalečíková TENIS DRUžSTVÁ Konečné umiestnenie: 1. miesto a 3. miesto V tenise nás reprezentovali dve zmiešané družstvá, celkom sa tenisového turnaja zúčastnilo 16 družstiev. Družstvo EU 1 sa stretlo v skupine s Univerzitou Jacobs Bremen, ktorú porazili hladko 3 : 0. Tak isto porazili aj ďalšieho súpera zo Španielska, ESADE Barcelona. Z prvého miesta postúpili do semifinále, kde sa stretli s ďalšími španielmi, Univerzitou Comillas Madrid. Aj v tomto zápase boli naši študenti úspešní a postúpili do finále. Tam ich čakal favorit súťaže, tím ČVUT Praha. Po dramatickom boji zvíťazila naša dvojica v pomere 2 : 1 na zápasy a získala celkové prvenstvo. Družstvo EU 2 sa najprv stretlo v skupine s ČVUT Praha, neskorším finalistom, ktorému podľahlo 3 : 0. V ďalšom stretnutí zvíťazilo naše družstvo nad EBS Frankfurt v pomere 2 : 1 a postúpilo do štvrťfinále. Tam zvíťazili reprezentanti EU 2 nad Univerzitou Atény. V semifinále

3 •4/2008

sa opäť stretli so silným súperom ČVUT Praha, ktorému podľahli 2 : 0. V boji o bronz sme sa nakoniec stretli s Univerzitou z Moskvy. V napínavom stretnutí sa rozhodlo až vo štvorhre, kde EU 2 zvíťazilo 7 : 5, porazilo súpera v pomere 2 : 1 a celkovo obsadilo 3. miesto v súťaži. Hráči EU 1: 1. BELESOVÁ, Katarína FMV/3. ročník 2. RAFAJ, Martin FPM/5. ročník Hráči EU 2: 1. KOSTOVIČOVÁ, Ľubica FMV/1. ročník 2. MRÁZ, Marek FPM/1. ročník Vedúci družstiev: PaedDr. Viktor Škultéty CHEERLEADING CONTEST (SÚŤAž ROZTLIESKAVAČIEK) Konečné umiestnenie: 2. miesto V tejto atraktívnej a populárnej disciplíne nás reprezentovali dievčatá EU po prvýkrát. Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev a svojimi výkonmi potvrdili neustále stúpajúcu úroveň súťaže. Nezávislá porota hodnotila nielen náročnosť, ale aj prevedenie jednotlivých gymnastických prvkov, estetickú zložku, synchrónne zladenie súťažiacich, entuziazmus, výber kostýmov a hudby. Veľmi dobrú prípravu tohto novovytvoreného kolektívu potvrdilo jeho umiestnenie, dievčatá obsadili pekné 2. miesto. Členky: 1. GABAJOVÁ, Zuzana FPM/2. ročník 2. GOTTHARDTOVÁ, Ľubomíra FPM/2. ročník 3. VASILENKOVÁ, Denisa FPM/2. ročník 4. VOLÁRIKOVÁ, Michaela FPM/2. ročník 5. MINÁRIKOVÁ, Zdenka FPM/2. ročník 6. ZÁTOPKOVÁ, Zuzana FPM/2. ročník 7. DUHÁROVÁ, Simona NHF/2. ročník 8. HADVIGOVÁ, Lucia NHF/1. ročník 9. KIRŇÁKOVÁ, Diana OF/3. ročník Vedúca: Mgr. Drahomíra Lörincziová Výborné výkony všetkých zúčastnených družstiev boli odmenené pohárom pre najúspešnejšiu univerzitu „Challenge cup“. Všetkým účastníkom podujatia gratulujeme k výborným športovým výkonom a ďakujeme za reprezentáciu Ekonomickej univerzity v zahraničí. PaedDr. Mária Kalečíková

ODOVZDANIE

FUTBALOVÉHO IHRISKA

EU

Za účasti ministra školstva Slovenskej republiky Jána Mikolaja bolo 27.onovembra 2008 odovzdané do užívania novovybudované futbalové ihrisko Ekonomickej univerzity v Bratislave v areáli Študentského domova Horský park. Súčasťou slávnostného odovzdania bolo vystúpenie univerzitných cheerleaders, futbalový zápas študentov a učiteľov EU s úspešnými futbalovými reprezentantmi (absolventmi univerzity).

Výstavba futbalového ihriska trvala tri mesiace a uskutočnila sa z finančných prostriedkov Ministerstva školstva SR a z mimorozpočtových zdrojov EU. Bude využívané v rámci výučby a na tréningy futbalového mužstva univerzity. Jeho špičková povrchová úprava vyhovuje štandardom FIFA. Ekonomická univerzita v Bratislave plánuje v budúcom roku dobudovať športový areál pre študentov univerzity v Horskom parku, ako aj začať prípravne práce v súvislosti s budovaním športového areálu Ekonomickej univerzity v Bratislave v Petržalke. Ing. Kamila Kaššová Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

18


KONÓM

3 •4/2008

ZA MGR. MÁRIOU MICHALCOVOU Nezomrela som, lebo viem, že budem žiť stále v srdciach tých, ktorí ma milovali. 4. novembra 2008 nás vo veku 65 rokov navždy opustila naša kolegyňa z Centra telesnej výchovy a športu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Mária Michalcová, rodená Čížiková, alebo tak, ako sme ju všetci poznali pod menom Zuzka Michalcová sa narodila 1. februára 1943. Po absolvovaní ZDŠ v roku 1958 pokračovala na strednej zdravotnej škole v Bratislave, ktorú ukončila v roku 1962. Ako členka plaveckého oddielu Slávie UK dosahovala významné športové úspechy, stala sa aj majsterkou republiky na 200 m prsia. Láska k športu sa jej stala osudnou, začala študovať na FTVŠ UK v Bratislave, ktorú v roku 1970 úspešne ukončila. Počas štúdia sa jej narodili dve dcéry Táňa a Denisa. Prvé učiteľské roky pracovala na ZDŠ na Schiffelovej ul. a ako učiteľka na Telovýchovnej škole na katedre športov. Od roku 1972 ako asistentka začala pra-

V

covať na katedre telesnej výchovy vtedajšej VŠE. Tu sa zameriavala špeciálne na plávanie, vychovávala inštruktorov plávania, pravidelne zabezpečovala letné a zimné telovýchovné sústredenia. Počas svojho pôsobenia na katedre vycho-

vala mnoho inštruktorov, naučila mnoho našich študentov plávať, lyžovať. Bola si vynikajúcim spoločníkom, človekom rozdávajúcim dobrú náladu, čo môžu potvrdiť všetci naši kolegovia. Prežili sme spolu veľa krásneho, veselého. Tam, kam si však prišla, akoby sa rozjasnilo nebo a bolo Ťa cítiť všade. Bola si vždy veselá, usmiata i niekedy ufrflaná, večne nespokojná, ale mali sme Ťa radi. Po Tvojom odchode do dôchodku v roku 1998 sme sa aj naďalej pravidelne stretávali pri rôznych príležitostiach. Nikdy si sa nesťažovala, nemala zdravotné problémy, a tak nás to všetkých neuveriteľne zasiahlo. Je to ako niečo neskutočné. Ešte stále nám v ušiach znie Tvoj smiech a nechce sa nám veriť, že Ťa už nikdy nestretneme na plavárni, či tenise alebo v telocvični. Smúti naša duša, ale Ty si sa vydala na cestu, z ktorej niet návratu. Ale v našich spomienkach a srdciach zostaneš navždy. Drahá Zuzka, dávame Ti posledné zbohom na ceste, z ktorej pre smrteľníkov niet návratu, v mene Tvojich kolegov, priateľov a známych vďaka za všetko. Česť Tvojej pamiatke. PaedDr. Daniela Gádošiová, CSc.

PARALYMPIÁDA PEKING 2008

dňoch 6. − 17. septembra 2008 som sa zúčastnila na XIII. Paralympijských hrách v Beijingu (Pekingu) ako medzinárodná rozhodkyňa v stolnom tenise. Zo sveta bolo nominovaných 12 rozhodcov pri stole, z toho 6 mužov a 6 žien. Ďalších 22 rozhodcov bolo z Číny. Hlavný delegát pre stolný tenis bol z Číny, hlavná rozhodkyňa z Hongkongu a jej 4 zástupcovia z Kanady, Holandska, Slovinska a Číny. Stolný tenis sa hral v hale Pekingskej univerzity, kde bolo umiestnených v hlavnej hale 8 stolov. Pri stoloch bolo najmodernejšie elektronické vybavenie tabúľ s ukazovateľmi stavu zápasu, menami hráčov. Toto zariadenie aktualizovali pri každom stole 2 ľudia, z ktorých 1 bol tiež medzinárodným rozhodcom. Po organizačnej stránke bola paralympiáda usporiadaná na veľmi vysokej úrovni, čo sa týka najmodernejších športovísk, ubytovania, stravovania, dopravy, služieb v medzinárodnej zóne a v olympijskej dedine. Otvárací a záverečný ceremoniál sa niesol v duchu hesla jeden svet jeden sen. Paralympiády sa zúčastnilo 4 000 športovcov zo 147 krajín sveta. Až 35 slovenských športovcov si vybojovalo právo účasti na týchto

FOTO : ARCHÍV AUTORKY A ARCHÍV CTVŠ

19

hrách. Mali sme zastúpenie v desiatich športových disciplínach. K tradičným − atletike, bocii (verzia trávnikového kolkárstva), cyklistike, lukostreľbe, plávaniu, stolnému tenisu, streľbe, tenisu na vozíku, tlaku na lavičke pribudlo jazdectvo. Najpočetnejšie zastúpenie v našej 69 člennej výprave mal stolný tenis s 10 reprezentantmi. Stolní tenisti získali spolu 4 medaily, 1 zlatú v družstvách Riapoš a Revúcky, 2 strieborné: z toho Kánová − v dvojhre žien a družstvo mužov Csejtey, Jambor a 1 bronzovú Jambor − v dvojhre mužov. Čína usporiadala hry naozaj veľkolepé. Všetky športoviská znesú najprísnejšie kritériá. Rovnako paralympijská dedina a celý servis, ktorý je pri konaní podujatia celosvetového významu nevyhnutný. Angažovanosť účastníkov hier, ochota dobrovoľníkov a ich nadšenie pre paralympijské hnutie bolo neprekonateľné a nezabudnuteľné. Bol to najmä sviatok vzájomného porozumenia a ľudskej spolupatričnosti, pretože všetci jeho účastníci už dokázali to najdôležitejšie zvíťaziť nad nepriazňou osudu tým, že sa dali na šport a vrátili sa späť do života. Veľké poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu Slovenskej republiky si zaslúžia všetci naši športovci a členovia celej výpravy. Tieto hry sa navždy zapíšu do našich sŕdc ako najlepšie, najkrajšie a najúspešnejšie. doc. Ing. Elena Thomasová, PhD.


KONÓM

20

3 •4/2008

N ÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU

V

HOSTIA Z

USA

NA

roku 2008 sme privítali na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Jefferyho Smitha, zakladajúceho riaditeľa Banta Center for Business Ethics a člena Society for Business Ethics, ktorý prednášal na tému „Majú korporácie etickú zodpovednosť?“ V svojej prezentácii uviedol teoretické koncepty, ale aj mimoriad-

ne prípady porušovania podnikateľskej etiky z praxe amerických a európskych firiem. Prednáška vyvolala živú diskusiu tak zo strany študentov, ako aj pedagógov, čo odzrkadľuje vysokú senzibilitu poslucháčov na problematiku morálky, etiky v hospodárskej praxi. Sú hostia − prednášatelia zo zahraničia, ktorých pre ich pravidelné prednáškové pobyty a výbornú znalosť slovenského prostredia považujeme za integrálnu súčasť domáceho učiteľského kolektívu a nie za hostí. Medzi takýchto zahraničných prednášateľov možno smelo zaradiť prof. Geralda Grosheka z University of Redlands, Kalifornia, USA, ktorý navštevuje našu Alma mater od roku 1992. Prof. Groshek v letnom semestri akademického roka 2007/2008 strávil na Ekonomickej univerzite šesťtýždňový pobyt v rámci projektu U.S. Fulbright Senior Specialist. Počas tohto obdobia vyučoval predmet Makroekonómia a súčasne viedol workshopy zamerané na manažovanie univerzity, zvýšenie kvality výučby a výskumu určené pre učiteľov, ale aj administratívnych pracovníkov. Témy workshopov ako − Integrating IT into instruction; Doing research on the web; Learning assessment techniques; Writing useful syllabus; Course and program assessment a Building a more effective University − napovedajú, že išlo o veľmi aktuálnu a mimoriadne dôležitú problematiku. Druhou oblasťou, v ktorej prof. Groshek pôsobil počas svojho pobytu, bola výučba Makroekonómie. O tento predmet vyučovaný prof. Groshekom bol veľký záujem, aj keď výučba prebiehala blokovo, intenzívnou formou v „neatraktívnom“ čase od 17. 00 do 20. 00 h. Poslucháčmi boli študenti z NHF, FMV, FHI a zahraniční študenti. Nakoľko ohlas od študentov bol vynikajúci (rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch) prinášame zopár postrehov priamo od poslucháčov kurzu: Lucia, 3. ročník, NHF: „Priznám sa, že odhodlať sa na makroekonómiu v anglickom jazyku v treťom ročníku, kedy z tohto predmetu máme štátnice, pre mňa nebolo jednoduché. Napokon som sa rozhodla to skúsiť... Svoje rozhodnutie neľutujem, i keď počas prípravy na štátnice som sa viac ako 50 % učiva musela doučiť. Prednášky s pánom profesorom sa niesli v úplne inom duchu, na aké som bola doteraz zvyknutá.“ Laura, 2. ročník, FMV: „V prvom ročníku štúdia na FMV som navštevovala predmet Všeobecná ekonomická teória v anglickom jazyku pod vedením lektora pána Geralda Grosheka z Kalifornie. Spôsob jeho výučby ma natoľko oslovil, že som neváhala opäť sa prihlásiť na jeden z jeho predmetov, tentokrát na predmet Makroekonómia.

NÁRODOHOSPODÁRSKEJ

FAKULTE

Vďaka otvorenému a priateľskému prístupu pána Grosheka však hodiny Makroekonómie ubiehali rýchlo a boli maximálne využité. Jeho umenie spočíva v schopnosti vysvetliť učivo jednoducho a inšpirujúco. Pán Groshek často aplikoval poznatky makroekonómie do praktickej oblasti a zdôrazňoval súvislosti v učive. Týmto spôsobom nás viedol, aby sme na hodinách a dokonca aj vo voľnom čase premýšľali, diskutovali a uvažovali o učive.“ Soňa, 2. ročník, FMV: „Prístup pána Grosheka k nám, študentom, bol po všetkých stránkach výnimočný. Najpozitívnejšie ja osobne hodnotím jeho ústretovosť a objektívny spôsob hodnotenia. Napriek faktu, že prednášky z Makroekonómie sme mali v čase od 17.00 do 20.00 h., boli jednými z najnavštevovanejších. Boli totiž vedené veľmi pútavou formou, zameranou nielen na kvalitné vysvetlenie učiva, ale hlavne na praktickú aplikáciu v dianí vo svete, čo nás − budúcich ekonómov, podľa môjho názoru veľmi obohatilo. Semináre boli tiež vedené veľmi zaujímavou formou − predovšetkým v podobe kvízov... Na konci každého seminára sme písali krátky test, pozostávajúci z 3 alebo 4 otázok, ktorý síce bol vo všeobecnosti neobľúbený, ale na druhej strane nás podnecoval do pravidelného štúdia. Výhodou bolo aj to, že nebolo potrebné zakúpiť si učebnicu, pretože všetky materiály, či už Study text alebo prednášky pána Grosheka boli uverejnené na internete.“ Michal, 3. ročník, NHF: „Pan Groshek používal prax, aby vysvetlil teóriu a robil to bravúrne. Postupne, ako sme prechádzali jednotlivými okruhmi učiva, spájal fakty s teóriou a naše chápanie makroekonómie naberalo reálny obraz. Skutočné súvislosti zapadali do seba a videli sme príčiny jednotlivých makroekonomických javov, ako aj ich následky.... Samo-

zrejme prebranú teóriu sme mohli na seminároch každý aplikovať, pričom nás pán profesor Groshek podnecoval skupinovú prácu a rozhovory medzi študentmi. Prirodzeným spôsobom spojil prednášky so zdravou dávkou humoru a jeho priateľský prístup nás všetkých podnecoval do štúdia a prehlboval aj náš záujem o daný predmet.“ Romana, 2. ročník, FMV: „Veľmi som ocenila, že nám prof. Groshek vždy dával na internet potrebnú literatúru, svoje prezentácie, aj prezentácie z cvičení. Bol k nim jednoduchý prístup a na prednáškach už len stačilo počúvať a robiť si prípadne menšie poznámky. Tak bolo možné viac sa sústrediť na výklad a nie na rýchle písanie poznámok. Myslím, že veľmi dobrým a účinným prostriedkom boli kvízy na každom seminári. Boli sme tak nútení si učivo preštudovať. Takisto sa mi páčilo zhrnutie a zopakovanie predneseného učiva na seminároch už aj s konkrétnymi príkladmi na riešenie. Zhrnutia mne osobne veľmi pomohli pri lepšom zapamätaní si učiva.“

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

ZAHRANIČNÍ


KONÓM

3 •4/2008

A na záver postrehy Petra, študenta 3. ročníka NHF: „Na hodinách často kladieme so spolužiakmi otázky ohľadom napr. ekonomických modelov typu: Načo nám to bude? Ako to môžem využiť v praxi? Ako mi to pomôže, keď v praxi aj tak nie je dokonalý trh? Ako...keď v praxi si nemôžem len tak dať 10 predpokladov, a nemôžem neuvažovať so všetkými premennými? atď. A odpoveď, ktorú väčšinou dostaneme, nemá nič spoločné s vysvetlením: „jednoducho sa to musíte naučiť...“ Nevravím, že vždy dostaneme takú odpoveď, ale často. Ja som už snáď ani nedúfal, že by to s tými modelmi mohlo byť inak. Ale pri štúdiu Makroekonómie v angličtine s pánom Groshekom tomu tak nebolo. On nehovoril „musíte sa to naučiť, lebo je to tak...“ Človek si tam zrazu začal uvedomovať, že tie modely sú na niečo dobré a že každý nejakým spôsobom odráža skutočnosť, či predvída budúcnosť. A to sme sa ani nemuseli pýtať: „Načo nám to je dobré v praxi?“ Jednoducho na prednáškach to bol normálny proces vysvetlenia a zapracovania teórie do reality. Ďalšia veľmi dobrá vec sa týka seminárov s pánom Groshekom, napr. jeho úlohy, ktoré sme riešili v skupinkách a odpovedali na ne v istom časovom limite pomocou tzv. „clickera“...následne sa zobrazili výsledky, kto ako hlasoval...Bolo to zaujímavé a nenudili sme sa, museli sme rozmýšľať a bol tu aj prvok súťaživosti − mať správnu odpoveď.

MEDZINÁRODNÁ

M

SPOLUPRÁCA

edzi významné aktivity Ekonomickej univerzity v Bratislave patrí aj spolupráca so zahraničnými univerzitami a inštitúciami. Medzinárodná spolupráca umožňuje zabezpečovať kompatibilitu vo výučbe s poprednými ekonomickými univerzitami a inštitúciami nielen v Európe, ale aj s ostatnými vyspelými krajinami sveta, rozvíjať medzinárodnú kooperáciu vo vedeckovýskumnej činnosti, získavať skúsenosti a informácie, realizovať študijné pobyty, stáže učiteľov a študentov a pod. Dňa 9. júna 2008 sa uskutočnil Workshop na Katedre poisťovníctva Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na workshope vystúpila prof. dr. hab. Irena Jedrzejczyk, vedúca Inšti-

MEDZINÁRODNÁ

Na

KONFERENCIA

FOTO : ARCHÍV AUTURKY

Posledná vec, ktorú by som rád uviedol, boli testy na hodinách, ktoré sa nám počítali do známky. Tie nás nútili, aby sme sa pripravovali na každú hodinu. A navyše boli skôr zamerané na porozumenie ako na bifľovanie. Pan Groshek bol aj príjemným učiteľom po ľudskej stránke, ktorý nám chcel odovzdať časť poznania a videnia vecí. Nič nebolo násilné. Skutočne, prepojenie jeho skúseností s praxou bolo unikátne a to myslím, že na našich školách chýba. Metódy výučby boli tiež veľmi príťažlivé a nútili človeka dávať veci do súvislostí, nielen ich slepo prijímať a „nabifliť sa“. Jediné, čo ma mrzí, je to, že som nakoniec dostal známku E, ale napriek tomu to, čo priniesli semináre a prednášky pre moje ďalšie štúdium, určite hodnotím na A. Verím tomu, že v budúcnosti budem oveľa schopnejší rozmýšľať, analyzovanať atď. v širokom spektre ekonomických problémov aj vďaka tejto skúsenosti.“ Poznatky získané z workshopov prof. Grosheka (inovatívne metódy výučby a hodnotenia, monitorovanie kvality výučby, efektívne informačné systémy, databázy v ekonomickom výskume, zásady vedeckej práce a i.) môžu využívať a aplikovať účastníci podujatí v svojej pedagogickej a výskumnej činnosti. Spracovala doc. Ing. Eva Muchová, PhD.

tútu práva a financií vo Varšave, Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska, ktorá vystúpila s prednáškou Systém poistných vzťahov v Poľskej republike. Na prednáške sa zúčastnili študenti 1. ročníka Obchodnej fakulty, denného a externého štúdia, smer POCR a ZOP, ako aj študenti 4. ročníka denného štúdia Národohospodárskej fakulty, odbor poisťovníctvo. Prednáška bola zaujímavá a ako vyplynulo z diskusie priniesla veľa podnetných myšlienok, ktoré využijú študenti, ale aj pedagógovia z Katedry poisťovníctva Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. Ing. Barbora Drugdová, PhD. Katedra poisťovníctva NHF EU

VÝVOJOVÉ

Katedre poisťovníctva Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 12. a 13. júna 2008 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia k 10. výročiu založenia katedry poisťovníctva pod názvom Vývojové trendy v poisťovníctve II. Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie

bola prezentácia výsledkov z oblasti výskumu a praxe poistného trhu v podmienkach Slovenskej republiky, ako súčasti Európskej únie. V tejto súvislosti bola na medzinárodnej vedeckej konferencii snaha o prepojenie teoretických poznatkov z oblasti poisťovníctva s aktuálnym stavom hospodárskej praxe, výmena skúsenosti odborníkov z poisťovacej praxe s poznatkami vedeckovýskumnej činnosti, ako aj ďalšie pokračovanie spolupráce v tejto oblasti, ktorá sa uskutočňuje na Katedre poisťovníctva NHF EU v Bratislave. Medzinárodnú konferenciu slávnostne otvoril Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Privítal

21

TRENDY V POISŤOVNÍCTVE

II.

všetkých účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie, zahraničných a domácich hostí. Uviedol, že medzinárodná vedecká konferencia nadväzuje na predchádzajúce medzinárodné vedecké konferencie, ktoré organizovala Katedra poisťovníctva NHF EU v Bratislave a vyzdvihol jej usporiadanie k 10. výročiu založenia Katedry poisťovníctva NHF EU v Bratislave. Uviedol, že je jedinou katedrou poisťovníctva v Slovenskej republike, ktorá vychováva absolventov, ktorí ovládajú problematiku teórie a praxe poisťovníctva, životného, neživotného poistenia, ako aj dôchodkového, nemocenského a zdravotného poistenia a pripoistenia, zaistenia, finančnej analýzy v poisťovniach, bankopoisťovníctva a poistenia medzinárodných rizík. Absolventi môžu pôsobiť ako manažéri v poisťovniach, v medzinárodných finančných inštitúciách, ako aj v inštitúciách finančného trhu. Po slávnostnom otvorení nasledoval príhovor dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Jána Lisého, PhD., ktorý taktiež vyzdvihol tak pedagogickú, ako aj vedeckovýskumnú činnosť katedry poisťovníctva. Na katedre poisťovníctva sa riešia výskumné úlohy VEGA, MAAG, ako aj iné projekty. Všetkých účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie privítala aj vedúca katedry poisťovníctva prof. Ing. Anna Majtánová, PhD., ktorá vyzdvihla výsledky v pedagogickej aj vedeckovýskumnej činnosti za obdobie desiatich rokov katedry. Poďakovala sponzorom medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorými boli: ALLIANZ − Slovenská poisťovňa, a. s., Wüstenrot Poisťovňa, a. s., EULER HERMES, OVB Allfinanz Slovensko, s. r. o. Uviedla, že bez ich finančnej podpory by sa nemohla uskutočniť medzinárodná vedecká konferencia na tak vysokej úrovni. V pléne vystúpili nasledujúci účastníci s príspevkami: JUDr. Dušan Katonák z Ministerstva financií Slovenskej republiky: Vývojové trendy v poisťovníctve, Ing. Petra Mušková, Slovenská asociácia poisťovní: Nové výzvy pre slovenský poisťovací sektor, Ing. Peter Kočí, Allianz − Slovenská poisťovňa, a. s.,: Solvency II, prof. Dr. Hab. Irena

8 8 8 8


KONÓM

22

Jedrzejczyk, Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Varšava: Transfortier insurance services as homogenous European market development direction, prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Prahe: Regulace v oblasti zemědelského pojištění na českém pojistném trhu, prof. Ing. Anna Majtánová, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave: Rámce pre corporate governance v slovenských poisťovniach. Dňa 13. júna 2008 boli prednesené referáty ostatných účastníkov konferencie a diskusia sa konala v dvoch sekciách. Všetky príspevky, ktoré boli odprezentované na medzinárodnej vedeckej

VZDELÁVANIE

Od

3 •4/2008

konferencii sú publikované v Zborníku prác z medzinárodnej vedeckej konferencie na CD. Medzinárodná vedecká konferencia vytvorila priestor na konfrontáciu jednotlivých názorov odborníkov z poisťovacej praxe a vedeckovýskumných pracovníkov a jej vedecké poznatky sa využijú v pedagogickom procese a vo vedeckovýskumnej činnosti riešiteľov výskumných projektov. Ing. Barbora Drugdová, PhD. Katedra poisťovníctva NHF EU

VEDÚCICH PRACOVNÍKOV NA

EU

V

BRATISLAVE

21. júla 2008 Stredisko implementácie učiacej sa organizácie, ktoré vzniklo na podnet projektu ESF s názvom Podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji, kód 13120120124 realizovaného na Katedre sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave začalo vzdelávanie vedúcich pracovníkov s názvom „Rola vedúceho pracovníka v učiacej sa univerzite“. Keďže o vzdelávanie začína byť veľký záujem, spýtali sme sa vedúcej projektu PhDr. Márii Antalovej, PhD., o jeho zámere a cieľoch. „Kurz, ktorý sme otvorili 21. júla, je súčasťou kaskádového vzdelávania našich zamestnancov, ktoré sa uskutoční počas troch mesiacov, teda do 30. septembra 2008. Predstavuje prvú etapu školenia zameraného na vedúcich pracovníkov. V krátkej budúcnosti otvoríme aj ďalšie kurzy zamerané na pedagogických, vedeckovýskumných, administratívnych a ostatných pracovníkov.

...Špecifické know-how šité na mieru pre našu univerzitu predstavuje 10 dňovú prácu na sebe a na rozvíjaní, prehlbovaní či rozširovaní súčasných vedomostí a zručností, prejavujúcich sa konkrétnymi postojmi. Každý účastník obdrží certifikát, ktorý nebude formálnou záležitosťou, ale bude garantovať spôsobilosť účastníka implementovať učiace sa oddelenie vo svojich pracovných podmienkach. ...Kurz „Rola vedúceho pracovníka v učiacej sa univerzite“, ako i ostatné vzdelávacie programy je zameraný na nasledujúce oblasti:

INTERSTENO

V

NAPLÁNOVALA

47.

Poľskom meste Tychy, neďaleko Krakowa, v dňoch 19. až 22. septembra 2009 sa konala séria rokovaní Výkonnej rady Medzinárodnej federácie spracovateľov informácií. Federácia pôsobí na poli spracovania informácií viac ako 120 rokov, korene má v Anglicku. Od roku 1962 je členom INTERSTENO aj Slovenská republika, ktorú 13 rokov dôstojne reprezentovala naša zosnulá kolegyňa Ing. Judita Sehnalová − riaditeľka zaniknutého Štátneho stenografického ústavu. Pôsobenie pani Ing. Sehnalovej sa od roku 2005 spájalo s Ekonomickou univerzitou, a tým univerzita získala v jej osobe zastúpenie v tomto renomovanom profesijnom spolku. V roku 2007 vznikol profesijný spolok INTERINFO SR, ktorého hlavným zameraním je usporadúvanie národných súťaží v spracovaní textu, a tým nadviazal na viac rokov prerušenú tradíciu súťaženia. Ekonomická univerzita stála pri založení spolku v zastúpení Ing. Sehnalovej a Ing. Šóša. Pri zasadnutí Valného zhromaždenia INTERINFO SR bola prijatá abdikácia pani Ing. Sehnalovej z postu zástupcu SR v spoločnosti INTERSTENO zo zdravotných dôvodov a prijatý jej návrh na ďalšie zastupovanie v osobe Ing. Šóša. Prvýkrát zastupoval SR na 46. kongrese v júli 2007 v Prahe. Každú zúčastnenú krajinu v Medzinárodnej federácii INTERSTENO zastupuje len jedna národná profesijná organizácia. Je preto veľká česť, že práve Ekonomická univerzita má v spolku svojho zástupcu. INTERSTENO sa zameriava na vývoj technológií zaznamenávania ľudskej reči do textovej podoby. Zastrešuje parlamentných steno-

1. Nové metódy práce s ľuďmi a ich vplyv na správanie sa organizácie 2. Organizačná kultúra a spôsoby jej identifikácie 3. Základné komunikačné zručnosti 4. Vyššie komunikačné zručnosti 5. Vedenie ľudí a vodcovstvo 6. Motivácia a jej formy 7. Hodnotenie práce a prezentácia 8. Učiaca sa organizácia a koučovanie 9. Strategický manažment a manažment zmeny 10.Projektový manažment ...Verím, že aj ostatní kolegovia, ktorí zatiaľ nedostali príležitosť participovať na našich vzdelávacích programoch, ocenia ich prínos a zúročia získané vedomosti a zručnosti v samotnom procese implementácie, ktorý sme v podstate uvedenými vzdelávacími aktivitami začali.“ pýtala sa Ing. Kamila Kaššová

MEDZINÁRODNÝ KONGRES V

ČÍNE

grafov, súdnych zapisovateľov, stenotypistov, strojopiscov a reportérov zachycujúcich reč prostredníctvom stenomasiek a národne lokalizovaného softvéru. Významnou časťou práce federácie je výchova mladej generácie spracovateľov textu a jej motivácia prostredníctvom organizácie medzinárodných a internetových sú-

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT, ING . IVAN ŠÓŠ

...Prvým dňom vzdelávania sme zároveň započali s pilotážou tréningového balíka. Pri jeho tvorbe sme vychádzali z predpokladu, že na implementáciu učiacej sa organizácie do univerzitného pracovného prostredia bude potrebné zmeniť nielen myslenie našich zamestnancov, ale súčasne tiež rozšíriť ich profesijné kompetencie, a to predovšetkým v komunikačných zručnostiach, ale i v schopnostiach vylepšiť bezprostredné pracovné prostredie smerom k novej kvalite.


KONÓM

3 •4/2008

ťaží. INTERSTENO realizuje majstrovstvá sveta v spracovaní informácií vo viacerých kategóriách a v auguste 2009 bude usporadúvať už 47. ročník v Pekingu. Vyše 15 krajín zasadlo za rokovacie stoly, aby naplánovali nasledujúce majstrovstvá sveta. Obsahom rokovaní bolo skvalitnenie organizačného poriadku súťaží, správa o hospodárení spolku, úrovni spracovania informácií v členských krajinách, spolupráci medzi

MEDZINÁRODNÁ

K

VEDECKÁ KONFERENCIA

KATEDRY

ZMLUVY

FOTO : ARCHÍV AUTOROV

Na

národnými skupinami, spoločný postup európskych krajín pri zabezpečovaní účasti na čínskych majstrovstvách sveta. Ohlas na prácu slovenskej skupiny z pohľadu zúčastnených krajín bol veľmi priaznivý a rokovania napomohli aj ďalším rozvojovým aktivitám pri spracovaní informácií na Slovensku. Ing. Ivan Šóš Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky NHF EU

EKONOMICKEJ TEÓRIE

atedra ekonomickej teórie NHF EU v Bratislave v dňoch 9. − 10. októbra 2008 zorganizovala pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., medzinárodnú vedeckú konferenciu v Piešťanoch na tému Determinanty ekonomického rastu v Slovenskej republike v období technologických zmien. Cieľ konferencie bol zameraný na konfrontáciu poznatkov, ktoré vyplývajú z analýzy faktorov determinujúcich tempo dlhodobého ekonomického rastu a zmeny vo výkonnosti ekonomiky SR v súvislosti s procesmi globalizácie a integrácie. Konferencia bola súčasne záverečnou oponentúrou projektu VEGA č. G − 166. č. MŠ: 1/3837/06 s názvom: Teoretické a hospodársko-politické podmienky a predpoklady dlhodobého ekonomického rastu SR ako člena Európskej únie v procese globalizácie. Účastníkov konferencie privítala vedúca katedry ekonomickej teórie doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD., a následne rektor Ekonomickej univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., ktorý úvodným slovom otvoril konferenciu. Na plenárnom rokovaní vystúpili so zaujímavými príspevkami dekan NHF EU prof. Ing. Ján Lisý, PhD., ktorý predniesol záverečnú správu spomínaného projektu, v ktorom zdôraznil predpoklady dlhodobého ekonomického rastu v podmienkach znalostnej ekonomiky, Dr. h. prof. Stanislav Lis (Ekonomiczna uniwerzita w Krakowie) − Kontrowersje wokló współczesnej makroekonomii, ktorý hovoril o neplatnosti niektorých záverov ekonomickej teórie v súčasných podmienkach globalizácie a následnej potrebe prehodnotenia postulátov v nových podmienkach. Ďalej v plenárnom rokovaní vystúpil Mgr. Ľudovít Ódor (člen Bankovej rady NBS) − Vplyv zavedenia eura na výkonnosť ekonomiky SR, ktorý vo svojom príspevku rozoberal otázky synchronizácie cyklov krajín EÚ, ako aj problematiku ponukových a dopytových šokov. V diskusii sa snažil reagovať na aktuálne otázky finančnej krízy a zavedenie eura. Na jeho vystúpenie nadviazal doc. Ing Peter Staněk, PhD. (expert EÚ SAV) − Finančná kríza a perspektívy Európskej únie, ktorý načrtol negatívny scenár vývoja finančnej krízy vo svete a jej dopad na Slovenskú republiku, čo vyvolalo medzi účastníkmi zaujímavú diskusiu k tejto téme. Plenárne rokovanie ukončil prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., (riaditeľ EÚ SAV) − Nové výzvy pre ekonomickú vedu v zmysle Vízie a stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti a súčasných zmien vo svetovej ekonomike, ktorý vyzdvihol faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj SR, silné a slabé stránky súčasnej ekonomiky Slovenska. Po skončení plenárneho rokovania účastníci dostali možnosť vystúpiť so svojimi príspevkami v troch sekciách − 1. sekcia: Ekonomický rast v znalostnej ekonomike, hospodárska politika na podporu ekonomického rastu (moderovala doc. Ing. Anetta

23

NHF EU

PIEŠŤANY 2008

Čaplánová, PhD.), 2. sekcia: Vývoj trhov v období ekonomického rastu (moderovala doc. Ing. Marta Martincová, PhD.), 3. sekcia: Vývoj ekonomických vied na začiatku 21. storočia (moderovala doc. Ing. Veronika Piovarčiová, PhD.). K aktuálnym otázkam konferencie zaujali stanovisko vo svojich vystúpeniach účastníci z Anglicka − University of Bath (Dr. Adrian Winnett), Česka − VŠFS Praha (doc. Ing. Mojmír Helísek, Csc.), Maďarska − Corvinus University (Doc. László Szakadát, PhD.), Poľska − University of Economics a Bielsko Biala School of Banking and Finance (Dr. h. c. prof. Stanislav Lis, prof. WSBiF. drhab. Jan Ostoj, Dr. hab. Kazimierz Zieliňsky), Ruska − The Volga Region Academy for Civil Service Saratov (prof. Valentina V. Gerasimova, DrSc.) a Slovenska − Ekonomická univerzita

(doc. Ing. Jan Iša, DrSc., a ďalší). Na záver medzinárodnej vedeckej konferencie sa konal okrúhly stôl, pri ktorom sa prerokúvali aktuálne otázky ekonomického rastu a na základe prezentovaných príspevkov vedecký výbor zhrnul základné trendy vo vývoji ekonomického rastu v SR a EÚ. Konferencia priniesla aktuálne výsledky a analýzy vývoja slovenskej ekonomiky a poskytla účastníkom nové poznatky a námety na diskusiu. Tieto novozískané poznatky budú môcť uplatniť pri svojej vedeckej a pedagogickej činnosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie dostal každý autor príspevku a je k dispozícii aj na sekretariátoch jednotlivých katedier NHF EU v Bratislave. Ing. Marcel Novák, PhD. Ing. Pavol Skalák

O SPOLUPRÁCI S CVIČNÝMI ŠKOLAMI V

Katedre pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave je akreditovaný učiteľský študijný odbor 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, a to na 1. a 2. stupni štúdia v týchto študijných programoch: a) na bakalárskom štúdiu v študijnom programe učiteľstvo praktických ekonomických predmetov, b) na inžinierskom štúdiu v študijnom programe UOEP. Okrem toho katedra zabezpečuje prípravu učiteľov ekonómov aj formou 4-semestrálneho doplňujúceho pedagogického štúdia súbežného i externého v súlade s vyhl. MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o DPŠ. Integrálnou súčasťou prípravy budúcich učiteľov odborných ekonomických predmetov je aj pedagogická prax študentov všetkých foriem štúdia, ktorú absolvujú priamo na cvičných stredných školách. Ide o tieto druhy pedagogickej praxe: 1) priebežná pedagogická prax, ktorá sa realizuje formou: a) náčuvov (hospitácií) študentov u cvičných učiteľov,

BRATISLAVE

b) prvých výstupov študentov v rozsahu 4 hodín na cvičnej strednej škole, 2) súvislá 4-týždňová pedagogická prax študentov na cvičných stredných školách. Úlohou pedagogickej praxe je overiť, ako vie študent − budúci učiteľ ekonomických predmetov − realizovať nadobudnuté vedomosti, zručnosti i návyky z odborných ekonomických vied i pedagogicko-psychologických a didaktických disciplín priamo v pedagogickej praxi, t. j. na konkrétnej vyučovacej hodine na strednej škole, za prítomnosti cvičného učiteľa. Garantom pedagogickej praxe sú učitelia katedry pedagogiky, ale hlavným realizátorom sú cviční učitelia na stredných školách v Bratislave. Našimi cvičnými školami na realizáciu všetkých druhov pedagogických praxí sú: 1. Obchodná akadémia, Račianska 107 v Bratislave, ktorej riaditeľkou je Ing. Mária Opatovská (cvičnými učiteľkami sú: Ing. M. Opatovská, Ing. N. Pelešová, Ing. J. Kučerová, Ing. A. Horáčková, Ing. K. Bažíková),

8 8 8 8


KONÓM

24

2. Obchodná akadémia I. Karvaša, Hrobákova 11 v Bratislave, ktorej riaditeľom je Ing. Stanislav Papánek (cvičnými učiteľkami sú: Ing. J. Vincúrová, Ing. B. Žilinková, Ing. Z. Tóthová, Ing. E. Lackovičová, Ing. E. Školárová), 3. Obchodná akadémia, Dudova 4 v Bratislave, ktorej riaditeľom je Ing. Stanislav Krchnák (cvičnými učiteľkami sú: Ing. O. Ferenčíková, Ing. V. Káčerová), 4. Združená hotelová akadémia, Mikovíniho 1 v Bratislave, ktorej riaditeľkou je Ing. Katarína Biela (cvičnými učiteľkami sú: Ing. Z. Jaslovská, Ing. R. Korbeľová). V súlade s § 37 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov sú cvičné školy inštitúciami, kde sa má realizovať praktická výučba (pedagogická prax) v učiteľských študij-

WORKSHOP EXPERIMENTÁLNA

E

xperimentálna ekonómia nie je v slovenských podmienkach pojem všeobecne známy. Aj napriek faktu, že vo svete v dnešnej dobe patrí k populárnym a často využívaným vedným odborom. Experimentálna ekonómia využíva laboratórne experimenty ako nástroj pri rôznych trhových štúdiách. V experimentoch ide hlavne o simuláciu ekonomického prostredia a jeho vplyvu na správanie sa jednotlivcov. Pravdepodobne viacerí, ktorí sme sa mali workshopu zúčastniť, sme predpokladali, že nás čaká dvojdňová prednáška o podstate a prínosoch experimentálnej ekonómie. Avšak opak bol pravdou a ako to už v experimentálnej ekonómii býva, všetci sme sa stali súčasťou experimentu, respektíve niekoľkých, po sebe idúcich experimentov. V prvom experimente sme sa v úlohách nákupcov a predajcov zúčastnili dražby. Cena predajcov bola limitovaná výrobnými nákladmi (teda musela pokryť minimálne náklady na výrobu produktu) a cena, za ktorú bola ochotná nakupovať druhá strana bola zase limitovaná ich rozpočtami. Účasťou na ňom sme hravým spôsobom zistili taký známy fakt akým je „cena a množstvo sa na trhu pohybuje smerom k equilibriu“, avšak to, ako rýchlo sa dostanú do equilibria, závisí na efektívnosti konania jednotlivých účastníkov trhu. V nasledujúcom experimente, ktorý simuloval obchodovanie na burze, sme sa mohli na základe vývoja na trhu rozhodnúť medzi držbou, predajom alebo nákupom aktív. Nepremyslenými a spontánnymi akciami sme si na našom fiktívnom trhu vytvorili cenovú

3 •4/2008

ných programoch. V zmysle citovaného zákona verejné vysoké školy uzatvárajú s týmito cvičnými školami zmluvy o spolupráci. Ekonomická univerzita uzatvorila takéto zmluvy o spolupráci s uvedenými cvičnými školami dňa 4. júna 2008. Zmluvy o spolupráci slávnostne podpísali: • za Ekonomickú univerzitu v Bratislave rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. • za cvičné školy vyššie uvedení riaditelia týchto cvičných stredných škôl v Bratislave. Prítomný bol aj vedúci Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. vedúci KPg NHF EU v Bratislave

EKONÓMIA OČAMI ŠTUDENTA bublinu. Ďalej sme využitím rôznych typov aukcií, ktoré sú známe z „teórie aukcií“ (dutch auction, english auction, bid auction...), dospeli k obrazu správania sa účastníkov aukcie pri meniacich sa podmienkach aukčného predaja. Jedným z posledných experimentov bola naprogramovaná strategická hra, ktorej cieľom bolo poukázať na skutočnosť, že využitím komparatívnych a absolútnych výhod a spoluprácou s ostatnými účastníkmi trhu dosiahnu jednotlivci viac, ako keby konali samostatne. Veľmi oceňujem organizáciu workshopu a spôsob výučby. Pár dní pred začiatkom bolo každému študentovi doručené CD, na ktorom sme mohli nájsť literatúru, ktorá nám pomohla oboznámiť sa s danou problematikou. Výučba sa konala v počítačovej miestnosti, kde sme sa samostatne alebo vo dvojici snažili v konkurencii s ostatných účastníkmi dosiahnuť čo najlepšie výsledky v rámci jednotlivých experimentov. Zaujímavým výstupom celého workshopu bol fakt, že bez toho, aby sme vedeli kam smerujeme a čo je cieľom experimentu, sme svojím inštinktívnym správaním potvrdili teoretické fakty o správaní sa spotrebiteľov, domácností, firiem, či trhu samotného. Týmto by som sa chcela poďakovať organizátorom workshopu a profesorovi Wilsonovi za moju „experimentálnu“ skúsenosť a pevne verím, že získané poznatky budem môcť v budúcnosti aplikovať na svojich študentoch. Ing. Zdenka Střelecká interný doktorand KBaMF NHF EU

O BCHODNÁ FAKULTA EU

K

NOVÉHO AKADEMICKÉHO ROKU NA

oniec leta znamená, že čas odpočinku sa skončil a začína obdobie nových povinností. Začína sa nový akademický rok 2008 − 2009. Začiatok nového akademického roka býva pre fakulty vždy slávnostným dňom. Na Obchodnej fakulte EU bol takýmto dňom 4. september 2008, ktorý sa konal za účasti rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., dekana fakulty, prof. Ing. Jaroslava Kitu, PhD., prodekanov, doc. Ing. Valérie Michalovej, CSc., doc. Ing. Evy Hanulákovej, PhD., Ing. Bc. Denisy Baráňovej-Čiderovej, PhD., M. A., a Ing. Štefana Žáka, PhD., predsedkyne Akademického senátu Obchodnej fakulty, doc. Ing. Alice Lackovej, CSc., predsedkyne Študentského parlamentu Obchodnej fakulty, Aleny Dudekovej a členov akademickej obce. Slávnostné podujatie otvoril dekan fakulty, prof. Kita. Osobitne privítal tých, ktorí sa prvýkrát oficiálne ocitli na pôde Obchodnej fakulty EU − študentov prvého ročníka. Prof. Kita zaželal našim prvákom veľa úspechov a odhodlania a zároveň vyslovil presvedčenie, že štúdium na obchodnej fakulte naplní ich záujmy a očakávania, s ktorými si podávali prihlášku na fakultu a úspešne sa zúčastnili na prijímacích skúškach. Dekan obchodnej fakulty, prof. Kita vo svojom vystúpení zdôraznil, že nový akademický rok 2008 − 2009 bude spojený s napĺňaním

OBCHODNEJ

FAKULTE

ambícií, ktoré sú sformulované v dlhodobom zámere fakulty, a ktoré sa sústreďujú na dosiahnutie statusu univerzitnej fakulty v rámci

univerzitnej vysokej školy ako excelentnej, atraktívnej a vyhľadávanej vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie s európskou dimenziou.

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

OTVORENIE


KONÓM

3 •4/2008

Dosiahnuté výsledky fakulty v uplynulom období, ako aj stratégie a priority vytýčené pre najbližšiu budúcnosť budú predmetom akreditácie obchodnej fakulty už v najbližších mesiacoch akademického roka a budú mať vážne dôsledky na činnosť fakulty. Prítomným sa následne prihovoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Prof. Sivák rovnako ako jeho predrečník srdečne privítal všetkých zamestnancov obchodnej fakulty, osobitne študentov prvého ročníka, ktorým poprial veľa úspechov a elánu. Rektor univerzity vo svojom prejave zdôraznil blížiacu sa akreditáciu a jej význam nielen pre obchodnú fakultu, ale aj pre všetky ostatné fakulty a tiež pre samotnú Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pán rektor ďalej informoval o cieľoch a úlohách, pred ktorými stojí Ekonomická univerzita v Bratislave, ako aj o pripravovaných krokoch a zámeroch vedenia univerzity v novom akademickom roku. Ako rektor zdôraznil, nevyhnutnou súčasťou života na univerzite sa musia stať dobré medziľudské vzťahy, etika a morálka.

E

LETNÁ

ŠKOLA

ENERGETICKÉ

konomická univerzita v Bratislave v spolupráci s francúzskou vzdelávacou inštitúciou Institute Européene z Nice za podpory SPP zorganizovala v dňoch 20. − 26. júla 2008 1. ročník letnej školy na tému Energetické výzvy Európskej únie. Jej organizáciu pre 16 zahraničných študentov z Bulharska, Francúzska, Poľska, Rumunska, Ruska, Talianska a Turecka a 6 študentov našej univerzity zabezpečovala Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave spolu s Marie-France Perdigon, riaditeľkou pre univerzitné programy letnej školy na CIFE vo Francúzsku a Mag. Rúth Trebatickou z Ústavu medzinárodných programov Ekonomickej univerzity. Na otvorení sa zúčastnili veľvyslanec Francúzska na Slovensku J. E. M. Henry Cuny, prorektorka pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Jana Lenghardtová, PhD., ekonomický a obchodný radca Ekonomickej misie Francúzskeho veľvyslanectva Jean-Antoine Giansily, člen predstavenstva SPP Philipe Boucly, prezident Európskeho inštitútu vyšších medzinárodných štúdií Claude Nigoul a dekan Obchodnej fakulty EU prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD., ktorý predstavil Ekonomickú univerzitu a celouniverzitný študijný program 2. stupňa vo francúzskom jazyku Manažment predaja. Študenti absolvovali bohatý program vo forme prednášok a exkurzií v rámci voľnočasových aktivít. Rokovacím jazykom v rámci letnej školy okrem francúzštiny bola aj angličtina. Prednášky predniesli okrem vysokoškolských učiteľov Obchodnej fakulty EU aj odborníci z hospodárskej praxe. Je možné vyzdvihnúť veľmi pútavé a aktuálne prednášky v anglickom jazyku prof. Ing. Petra Baláža, CSc., na tému Energetická stratégia Európskej únie a jej vplyvy na hospodársky rast a Ing. Denisy Báraňovej-Čiderovej, PhD., M.A., na tému Slovensko v Európskej únii. Dôkazom ich vysokej úrovne bola veľmi živá diskusia so študentmi. Pracovníci hospodárskej praxe predniesli prednášky na rôzne témy vo francúzštine a angličtine. Napríklad ekonomický a obchodný radca Ekonomickej misie Francúzskeho veľvyslanectva Jean-Antoine Giansily vystúpil s témou Energetická politika Európskej únie. Ďalej predstavitelia SPP Bernd Wagner a Philippe Boucly prednášali na tému Zásoby zemného plynu a Európska únia a bezpečnosť zdrojov. Susanne Nies, riaditeľka kancelárie Francúzskeho inštitútu medzinárodných vzťahov v Bruseli, vystúpila s prednáškou Geopolitika transportu energetických zdrojov. Ich vysoko odbornými a profesionálnymi poznatkami podnietili veľmi živú diskusiu medzi študentmi o budúcnosti využitia zemného plynu v hospodárstve krajín EÚ a o geopolitickej situácii v Európe vzhľadom na budovanie nových tranzitných trás zemného plynu. Prednáška Ing. Aleny Žakovej riaditeľky Odboru medzinárodných vzťahov v energetike Ministerstva hospodárstva SR priblí-

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

GOLD PACK − 10.

J

ROČNÍK

ubilejný 10. ročník GOLD PACK, prestížnej súťaže o najlepší obal, bol pri jej zrode (1995) reálnym snom, dnes sa stal skutočnosťou. Počas uplynulých 10 ročníkov sa GOLD PACK dostal do povedomia obalovej verejnosti na Slovensku a možno konštatovať, že ovplyvnil do značnej miery dianie v tomto odbore. Podľa štatistiky bolo za 10. ročníkov prihlásených spolu 288 obalov (exponátov) od 131 subjektov, 89 bolo ocenených.

25

V závere podujatia sa prítomným prihovorila predsedkyňa Študentského parlamentu Obchodnej fakulty, Alena Dudeková. Študentov, najmä prvákov informovala o činnosti parlamentu a vyzvala ich na spoluprácu. Slávnostné podujatie, spojené s otvorením nového akademického roka na obchodnej fakulte moderoval prodekan pre vzdelávanie, Ing. Štefan Žák, PhD. Nový akademický rok a osobitne rok 2009 bude pre obchodnú fakultu mimoriadne významný. Obchodná fakulta oslávi krásne − 40. výročie svojho vzniku. Vedenie fakulty už začalo prípravy na slávnostné a dôstojné oslavy tohto jubilea, ktoré vyvrcholia konaním medzinárodnej vedeckej konferencie v septembri 2009. Pre obchodnú fakultu to nepochybne bude vynikajúca príležitosť na prezentáciu svojich minulých výsledkov, súčasných aktivít a budúcich cieľov širokej verejnosti. doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD. prodekanka pre PR a rozvoj Obchodnej fakulty EU

VÝZVY

EURÓPSKEJ

ÚNIE

žila študentom energetickú politiku Slovenska. Uvedený súbor prednášok umožnil študentom urobiť si obraz o súčasnom vývoji v oblasti energetiky v Európskej únii a o úlohe Slovenska v celoeurópskom kontexte. Voľnočasové aktivity boli zorganizované Ústavom medzinárodných programov a zabezpečené Ing. Pavlom Kitom, PhD. Študenti si mohli prehliadnuť kultúrne a historické pamiatky Bratislavy a zažiť

súčasný ruch života v našom meste. Exkurzia Majoliky v Modre a ochutnávka vín v Pezinku zavŕšili oficiálny program letnej školy. Letnú školu ukončil pozdravným vystúpením Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, v ktorom vyjadril želanie pokračovať v spolupráci s francúzskym partnerom aj v ďalšom období. Priebeh letnej školy presvedčil, že konanie vzdelávacích aktivít aj počas univerzitných prázdnin má svoje opodstatnenie a môžu zvýšiť motiváciu študentov, prispieť k zvyšovaniu a vytváraniu medzinárodnej dimenzie Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ing. Pavol Kita, PhD.

Tohtoročný GOLD PACK už desiatykrát organizovaný firmou A 21, Bratislava (tiež organizátor medzinárodného veľtrhu Printing Packing and Computing), má štatút národnej súťaže, čím spĺňa podmienku účasti na svetovej súťaži WORLDSTAR (október 2008 − Kapské Mesto). Ocenené obaly možno označiť logom súťaže, čo môže vyvolať pozitívny efekt v rámci propagácie a konkurencie. Vzhľadom na relatívne malý trh je možno prihlásiť do súťaže aj zahraničné exponáty. Do 10. ročníka prestížnej súťaže GOLD PACK 2008, bolo prihlásených 19 súťažných exponátov od 12 firiem. Ktoré sa stali víťaznými − ocenenými, ktoré budú mať právo byť označené logom GOLD PACK?

8 8 8 8


KONÓM

26

3 •4/2008

• Bonboniera Oraia (prihlasovateľ Grafobal, a. s., Skalica) Mimoriadne vydarený darčekový obal netradičného tvaru s použitím reliéfu a UV laku. Oceňuje sa aj kombinácia matných a lesklých odtieňov a farebné zladenie evokujúce obsah. • Cheops Verytis − kozmetické skladačky (prihlasovateľ DEEM Design, s. r. o., Štúrovo) Kolekcia obalov na kozmetické obrúsky je riešená v súlade s obsahom. Použitá grafika vychádza z názvu produktu. Obaly sú vlastne kazeta, z ktorej je možné obrúsky postupne podľa potreby vyberať. • Obal na pílu (prihlasovateľ Smurfit Kappa Obaly, a. s., Štúrovo) Tvarovo veľmi inovatívne riešenie s dôrazom na umiestnenie na paletu. Obal je bez dodatočnej výstuže, fixačné prvky vzniknú zložením obalu. Výrazná grafika je v súlade s obsahom.

PROTOTYPY

A FUNKČNÉ MODELY

• Škatuľa na balenie WiFi antén (prihlasovateľ Haldy-Plus, s. r. o., Humenné) Komisia ocenila špecifické a praktické riešenie prepravného a predajného obalu v podobe osemuholníka. Mimoriadne vhodné je využitie vnútorného priestoru na elektronické súčasti a prispôsobenie okrúhlemu tvaru antény.

OBALOVÉ

PROSTRIEDKY

• Design fľaše − Carat vodka a Carat borovička (prihlasovateľ Mr. Design, s. r. o., Bratislava) Jedinečná technológia výroby a povrchovej úpravy obalu vhodná pre tradičné a špeciálne druhy liehovín. Grafické riešenie označenia je v súlade s obsahom a je aplikované rôznymi technológiami priamo na fľaši bez použitia etikety. • Jogurt De Luxe, Duopack (prihlasovateľ Senoble Central Europe, s. r. o., Zvolen) Prednosťou nového balenia jogurtu je použitie pohárikov na báze papiera a netradičný spôsob zabalenia dvoch kusov pomocou uchytenia v kartónovom „držiaku“. Príslušnosť do kategórie de Luxe je pre spotrebiteľa naznačená výraznou grafikou. Obal je vďaka použitým materiálom ekologický. • Fortissimo Color − obaly maliarskych náterov (prihlasovateľ IQ Design Studio, s. r. o., Bratislava) Kolekcia obalov na maliarske nátery (9 ks) zaujala jednotným grafickým riešením s využitím farebnosti náterov. Obaly sú prispôsobené obsahu tvarom i veľkosťou. Emocionálne pôsobiace je využitie farebnosti náteru v transparentnom obale a jej zakomponovanie do grafického riešenia. Mierne kónický tvar obalov umožňuje stohovanie a ukladanie na paletu. Farbená škála náterov osloví široké spektrum spotrebiteľov.

NOVÉ

NOVINKOU 10. ROČNÍKA GOLD PACK BOLO ROZŠÍRENIE OCENENÍ CENU PREDSEDU KOMISIE

O

Predseda komisie udelil svoje ocenenie kolekcii 7 druhov saloniek Milka (prihlasovateľ Grafobal, a. s., Skalica) Výrazný výtvarný a dizajnérsky prínos je v kombinácii tradičnej fialovej farby a grafiky charakteristickej pre značku Milka a farby označujúcej príchuť saloniek. V súlade s grafickým riešením a farebnosťou obalu je riešené aj balenie jednotlivých kusov saloniek, ktorých obal má aj nový spôsob uzatvárania. Netradične konštrukčne riešený spotrebiteľský obal a vhodne umiestnená potlač. Hodnotený obal má výrazné prvky inovácie a perfektne zvládnutej konštrukcie obalu a ochrany obsahu. Ak si premietneme ocenené (i neocenené) exponáty za uplynulé ročníky, možno bez zveličenia konštatovať, že toľko účelnosti a krásy sa len ťažko nájde niekde inde pokope. Účelnosti v smere uchovania kvality a predĺženia trvanlivosti a krásy v smere kreatívneho stvárnenia a zdôraznenia komunikačnej funkcie obalov. A to nám dnes naozaj treba, pretože pre obchod vznikajú denne nové výzvy, ktoré sa musia odraziť v prístupe k riešeniu balenia výrobkov. Stále však platia a budú platiť heslá „Bez obalu niet obchodu“ a „Bez obalu niet kvality“. doc. Ing. Igor Kačeňák, CSc. predseda komisie

PRÍSTUPY K RIADENIU PONUKY PODNIKOV

P

od týmto spoločným názvom usporiadali vo vzájomnej spolupráci riešitelia projektu VEGA z Katedry marketingu Obchodnej fakulty a učitelia Katedry románskych jazykov Ústavu jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave medzinárodnú vedeckú konferenciu. Konferencia sa uskutočnila 2. októbra 2008 pri príležitosti Roka interkultúrneho dialógu Európskej únie v rámci projektu VEGA 1/1230/04 Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov v priestoroch Ekonomickej univerzity za aktívnej účasti učiteľov oboch katedier, ako aj niekoľkých zahraničných hostí

z Francúzska a z Českej republiky. Rokovacími jazykmi boli jazyky: slovenský, český, francúzsky, španielsky a taliansky. Predsedom medzinárodného vedeckého výboru konferencie bol prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD., a členmi prof. Ewa Martin z Université Pierre Mendès-France Grenoble, Ing. Pavol Konštiak, PhD., predseda ZO a CR SR, doc. Ing. Iveta Šimberová, PhD., z Podnikateľskej fakulty VUT Brno a prof. PhDr. Štefan Povchanič, CSc., z Katedry románskych jazykov ÚJ EU. Rokovanie konferencie v pléne riadil zodpovedný riešiteľ projektu VEGA a dekan Obchodnej fakulty EU prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD. Po skončení rokovania v pléne pokračovala práca v sekciách. Predsedníčkou sekcie „Nové prístupy k riadeniu priemyselných podnikov“ bola Ing. Lujza Jurkovičová, PhD. a sekcie „Jazyková príprava odborníkov orientovaných na krajiny a prostredie hovoriace románskymi jazykmi“ bola PhDr. Iveta Rizeková. Z konferencie bol vydaný tlačený recenzovaný zborník. Cieľom konferencie bola podpora interkultúrneho dialógu nielen v rámci Európskej únie ale aj v rámci vzťahov Európskej únie a ostatného sveta, najmä podpora nových prístupov k ponuke produktov v celej rozmanitosti, vrátane študijných programov a výchovy odborníkov v románskych jazykoch. V rokovaní konferencie (najmä vo vystúpení prof. Ing. Jaroslava Kitu, CSc.) sa zdôraznilo, že nová Európa si vyžaduje nové stratégie. Jednotný európsky vnútorný trh požaduje nové prístupy k riadeniu podnikov, ale aj ponuky vysokoškolských študijných programov s cieľom využiť efekty synergie veľkého spoločného trhu. Trh je čo-

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT, ARCHÍV AUTORA

A JAZYKOVÁ VÝCHOVA EKONOMICKÝCH ODBORNÍKOV


3 •4/2008

KONÓM

raz nasýtenejší a konkurencia čoraz energickejšia. V týchto podmienkach záujem o krajiny hovoriace románskymi jazykmi spočíva: • v napomáhaní tomu, aby aj slovenské podniky mohli efektívne využívať metódy marketingu na príslušných trhoch Európskej únie a zároveň participovať na nových príležitostiach rozvoja. Napríklad v oblasti budovania energetického trhu sa uvažuje, aby krajiny Európskej únie, hovoriace románskymi jazykmi vytvorili určitý typ subtrhu s krajinami stredomoria, ktorý by bol komplementárny s celoeurópskym trhom; • v posilňovaní európskych priemyselných skupín, aby mohli efektívne podnikať aj mimo hraníc Európskej únie;

27

Prof. Š. Povchanič vo svojom príspevku vychádza z poznania, že v epoche globalizácie jazyková kompetentnosť pri jednaní predstaviteľov rôznych kultúr nestačí. Fenomén kultúrnej odlišnosti sa prejavuje jednak na úrovni jazykového kódu (rôzna interpretácia jazykového znaku), jednak, a to výraznejšie, na úrovni neverbálnej komunikácie, ktorej prostriedky sú výrazom kultúrno-civilizačného kontextu nášho partnera. Interkultúrna senzibilita, spočívajúca jednak v porozumení neverbálneho znaku, jednak v interkultúrnej empatii, je prazákladom interkulturálnej kompetentnosti t. j. našej schopnosti viesť úspešný dialóg s partnerom odlišnej kultúry. V tom-

• vo výchove špecialistov pre nákup a predaj pre slovenské a európske podniky; • v profesionalizácii špecialistov pre predaj, aby vedeli predávať nielen produkty, ale aj metaprodukt, t. j. podnik a spôsoby predaja; • v napomáhaní jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, ktorá je jednou z veľkých tém, presadzovaných Francúzskom na medzinárodnom poli; • v stimulovaní mladých ľudí pre štúdium románskych jazykov.

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

Okrem toho, že téma konferencie vychádzala z projektu VEGA, na konferencii sa prezentovali tiež výsledky projektu Európskeho sociálneho fondu JPD 3/2005/NP1/036 Manažment predaja vo francúzskom jazyku, na ktorom participujú aj učitelia z Katedry románskych jazykov a učitelia z Univerzity Pierre Mendès-France z Grenoblu (Francúzsko). V pléne v mene rektora EU i v mene svojom sa účastníkom konferencie prihovorila pani prorektorka EU pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Jana Lenghardtová, CSc. Pán Jacques Bortuzzo z veľvyslanectva Francúzskej republiky v Bratislave vyslovil spokojnosť, že na fakultách Ekonomickej univerzity má výučba francúzskeho jazyka významné a dôstojné miesto a študenti majú možnosť po príchode na univerzitu pokračovať v štúdiu francúzštiny a ďalej si v nej rozširovať všeobecnú jazykovú i odbornú kompetenciu. Pán Bortuzzo vyjadril nádej, že záujem o francúzsky jazyk nebude upadať ani v budúcnosti, keďže na Slovensku úspešne pôsobí slušný počet bilingválnych gymnázií, gymnázií s rozšíreným vyučovaním francúz-

skeho jazyka i ďalších gymnázií, kde sa vyučuje francúzsky jazyk. Za dôležitú motiváciu študentov študovať francúzsky jazyk považuje možnosť uplatniť sa v podnikovej a manažérskej praxi, pretože Francúzsko je jedným z najvýznamnejších investorov na Slovensku. V pléne ďalej vystúpili: prof. Ing. Jaroslav Kita, PhD., s príspevkom Riadenie ponuky priemyselných podnikov a výchova odborníkov pre predaj vo francúzskom jazyku (jadro jeho vystúpenia uvádzame v predchádzajúcich riadkoch), PhDr. Daniela Gondová s príspevkom Vyučovanie interkultúrnej komunikácie v podmienkach Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. PhDr. Štefan Povchanič s príspevkom vo francúzštine L´interculturel dans l´enseignement des langues a PhDr. Jozef Mruškovič s príspevkom Plurilingválnosť a interdisciplinárnosť − nevyhnutná kvalifikačná požiadavka súčasného manažéra v podmienkach globalizujúcej sa spoločnosti. PhDr. Daniela Gondová vo svojom vystúpení oboznámila účastníkov plenárneho zasadnutia konferencie so situáciou a špecifikami vyučovania francúzskeho jazyka na EU s dôrazom na organické začleňovanie interkultúrnej komunikácie do programu výučby francúzskeho jazyka na všetkých fakultách EU a špeciálne ako samostatného predmetu na Fakulte medzinárodných vzťahov EU.

to zmysle interkulturálna kompetentnosť, doplňujúca kompetentnosť jazykovú, sa stáva dnes nevyhnutnou a intergrálnou zložkou prípravy kádrov a kritériom ich výberu. Cieľom príspevku PhDr. Jozefa Mruškoviča bolo poukázať na vzájomne podmienený vzťah medzi kvalitnou a vyváženou, odbornou a jazykovou prípravou študenta Ekonomickej univerzity a jeho úspešnosťou v manažérskej praxi v globalizovanom ekonomickom a spoločenskom prostredí. Dôraz položil na multijazykovú a interkultúrnu prípravu, pretože súčasné dominantné postavenie angličtiny, ktoré je výsledkom globalizačného tlaku, prejavujúceho sa marginalizáciou a diskrimináciou ostatných, veľkých i malých národných jazykov, v strednodobom i dlhodobom horizonte ohrozuje identitu a kultúru mnohonárodnej a mnohokultúrnej Európy a vytvára nerovnosť medzi Európanmi hovoriacimi iným materinským jazykom ako anglickým. Pripomenul, že veľká časť budúcich absolventov Ekonomickej univerzity sa bude pracovne a spoločensky pohybovať v prostredí rôznych národnostne, jazykovo a kultúrne zmiešaných kolektívov doma i v zahraničí, medzi ľuďmi s rozdielnymi kultúrnymi tradíciami, hodnotovými kritériami, rôznymi spoločenskými a jazykovými prejavmi, cítením a chápaním reálií a reality prostredia, v ktorom budú žiť a pracovať a ktoré musia poznať a rešpektovať. Bez poznania tohto kontextu, bez dokonalého poznania národného jazyka krajiny jeho budúceho pôsobenia, nemožno v súčasnom mnohojazykovom a mnohokultúrnom svete naplno spoločensky žiť a pracovať. Z ROKOVANIA SEKCIE NOVÉ PRÍSTUPY K RIADENIU PONUKY PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV V sekcii riešiteľov projektu VEGA Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov sa jej účastníci zaoberali prvou etapou projektu, ktorá je zameraná na vypracovanie metodologického rámca riešenia projektu. Jeho vytvorenie umožňuje skúmanie vzťahov podniku so zákazníkmi pôsobiacimi na trhu výrobnej sféry. Cieľom vypracovania metodologického rámca je tvorba východiska skúmania nových prístupov k riadeniu ponuky v slovenských podnikoch. V tejto súvislosti sa konštatovalo, že prístup založený na hodnote je mimoriadne mnohotvárny a tvorivý a umožňuje podnikom reagovať rýchlejšie, zároveň môžu byť lepšie informované o situácii na trhu a účinnejšie v oblasti podnikania. Z ROKOVANIA SEKCIE KATEDRY ROMÁNSKYCH JAZYKOV ÚJ EU Rokovanie druhej sekcie sa zaoberalo jazykovou prípravou odborníkov zameraných na krajiny hovoriace románskymi jazykmi. Kvalitná odborná a jazyková príprava budúcich ekonómov a manažérov v globalizovanom ekonomickom a spoločenskom prostredí je nevyhnutnou podmienkou pre uspokojenie potrieb spoločenskej a ekonomickej praxe. Plurilingválnosť je nevyhnutná v medzinárodnom, ale i v domácom ekonomickom a spoločenskom prostredí, ktoré už dnes funguje vo veľkej miere na multinárodnej, multikultúrnej a multijazykovej báze.

8 8 8 8


KONÓM

Na prvý pohľad sa môže zdať, že spolupráca týchto dvoch katedier nemá žiadne styčné body pre možnú vedeckú spoluprácu. Ukázalo sa však, že predsa len existujú. Na jednej strane obchodná fakulta zabezpečuje frankofónne štúdium vybraných predmetov vo francúzskom jazyku, na strane druhej Katedra románskych

jazykov ÚJ EU pripravuje poslucháčov v tomto jazyku. Okrem toho, ako ukázali aj niektoré veľmi zaujímavé diskusné príspevky z oboch katedier, odborná a jazyková príprava študentov všetkých fakúlt našej univerzity spolu veľmi úzko súvisia. Pre úspešné uplatnenie sa našich absolventov v praxi sú rovnako dôležité a kvalita ich odbornej i jazykovej prípravy je obrazom aj kvality Ekonomickej univerzity a jej odrazu vo vedomí spoločnosti. V globalizovanom ekonomickom a spoločenskom prostredí sú obe zložky kvalifikácie (odborná a jazyková) úzko prepojené akoby pupočnou šnúrou a jedna bez druhej stráca na kvalite a hodnote. V súčasných podmienkach odborník bez kvalitného jazykového vzdelania je na väčšine úrovní prakticky nepoužiteľný, a ak áno, tak iba doma a v obmedzenej miere. Ako ukázala veľká časť príspevkov, nejde pritom iba o jazykové vzdelanie v anglickom jazyku, ktorý má dominantné postavenie nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vo svete, ale o multijazykové vzdelanie (pre úspešného manažéra je nevyhnutné ovládať viac ako iba jeden jazyk medzinárodnej komunikácie). Najmä pre študentov medzinárodných vzťahov je kvalitná jazyková (multijazyková) kompetencia základným predpokladom pre úspešné pôsobenie v oblasti medzinárodných vzťahov. Že ide o veľmi naliehavý a vážny problém, dokazujú aj snahy a iniciatívy (výzvy) Európskej únie, Európskej komisie, UNESCO a OSN pre zachovanie európskej jazykovej a kultúrnej identity. Pri plnení tohto poslania má Katedra románskych jazykov Ústavu jazykov EU nezastupiteľné miesto. V sekcii „Jazyková príprava odborníkov orientovaných na krajiny a prostredie hovoriace románskymi jazykmi“ vystúpili všetci učitelia katedry (prof. PhDr. Štefan Povchanič, PhD., PhDr. Jozef Mruškovič a PhDr. Daniela Gondová vystúpili v pléne). Rokovanie sekcie otvorila vedúca Katedry románskych jazykov PhDr. Iveta Rizeková. Zdôraznila fakt, že konferencia mala za cieľ predovšetkým podporiť rozvoj vedeckej činnosti učiteľov katedry (ktorá sa stáva prioritným kritériom pre hodnotenie práce učiteľa i úrovne a kvality školy), vytvoriť ďalšiu možnosť pre nadviazanie nových kontaktov s kolegami v zahraničí a v neposlednom rade vytvoriť možnosť vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností z vyučovacieho procesu z oblasti lingvistiky, terminológie, štylistiky, interkulturálnej komunikácie, ale predovšetkým z oblasti didaktiky cudzích jazykov. Prezentovala príspevok na tému Štylistické odlišnosti medzi ústnym a písomným prejavom v odbornej (ekonomickej) francúzštine. Analyzovala špecifiká oboch foriem prejavu a poskytla niekoľko možností ich efektívneho využitia vo vyučovacom procese, konkrétne obchodnej a podnikovej francúzštiny. Konštatovala, že v profesionálnej komunikácii sa do popredia dostáva písomný prejav (vplyv internetu a intranetu). Napriek tomu má ústny prejav svoju dôležitosť, a preto ho treba rozvíjať aj v procese výučby, napríklad v tzv. exposé, ktoré študenti prezentujú na hodinách francúzskeho jazyka. PhDr. Janka Priesolová, CSc., z VŠE v Prahe predstavila novú učebnicu hospodárskej francúzštiny Le français dans l´économie, ktorej je spoluautorkou. Učebnica sa zameriava na špecifiká odborného jazyka v oblasti lexikálno-syntaktickej, štylistickej a interkultúrnej. Zúčastneným pedagógom priblížila aj metódy práce s učebnicou a vlastné skúsenosti z pedagogickej praxe. Doc. PhDr. Ladislav Lapšanský, PhD., v príspevku K terminológii vo vyučovaní cudzieho jazyka s aplikáciou na francúzsky jazyk sa za-

3 •4/2008

oberal problémami terminológie a odborného prekladu textov pochádzajúcich z odlišných ekonomických, právnych a politických (spoločenských) systémov, pri ktorom prekladateľ naráža na problém presného prekladania termínov z pôvodného do cieľového jazyka, vychádzajúcich každý z iných realít. Dr. Ľubica Petríková sa v prvej časti svojho príspevku Niektoré kultúrne odlišnosti v praxi manažérov venovala rozboru dvoch učebníc, ktoré sa používajú vo vyučovaní všeobecného a odborného francúzskeho jazyka študentov EU na katedre románskych jazykov − budúcich ekonómov a manažérov − a poukázala na témy, v ktorých už vyučujúci môžu študentov upozorniť na kultúrne odlišnosti v bežnom živote a v pracovnej oblasti vo Francúzsku. V ďalšej časti uviedla niekoľko konkrétnych príkladov rozdielnych prístupov v práci slovenských a zahraničných manažérov a upozornila na nedostatky, ktorých sa dopúšťajú slovenskí podnikatelia pri rokovaniach s obchodnými partnermi z rôznych krajín z dôvodu neznalosti ich národných a kultúrnych tradícií. Mgr. Jana Paľková v príspevku Niektoré aspekty obchodného rokovania so španielskym partnerom a príklady ich začlenenia do výučby španielskeho jazyka pre ekonómov poukázala na dôležitosť znalosti kultúrnych charakteristík pri vedení rokovania so zahraničným partnerom. Podrobnejšie sa zamerala na kultúrne aspekty obchodného rokovania so španielskym partnerom a na možnosti ich začlenenia do výučby v rámci predmetu „Rokovania v španielskom jazyku“, ktorý ÚJ ponúka študentom Ekonomickej univerzity v Bratislave. R. Jónová vo svojom vystúpení pripomenula, že štúdium cudzích jazykov je samozrejmou súčasťou prípravy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Stručne charakterizovala odborný jazyk, ktorý v porovnaní so všeobecným jazykom sa vyznačuje presnosťou vyjadrovania a neosobným štýlom. Kľúčovú úlohu v ňom zohráva odborná terminológia. Príspevok bol zameraný na niektoré problémy súvisiace s vyučovaním ekonomického odborného jazyka na EU a hlavne na výchovnovzdelávacie ciele a používanú učebnicu vo francúzštine ako treťom CJ na FMV. PhDr. Tatiana Kotuliaková v príspevku Niektoré aspekty v španielskej obchodnej terminológii si všímala procesy internacionalizácie slovnej zásoby v dôsledku globalizačných procesov a rozširovania Európskej únie, ktoré vytvorili multilingválne prostredie nielen vo vnútri EÚ, ale i jednotlivých národných štátov. Poukázala na potrebu sústavne legislatívne upravovať používanie nových slov (neologizmov) odborníkmi. PhDr. Elena Smoleňová (názov príspevku − Vybrané špecifické javy v talianskej terminológii podnikových financií) poukázala na významné postavenie talianskych investorov na Slovensku a možnosti presadenia sa slovenských podnikateľov v Taliansku. V tejto súvislosti upozornila na fakt, že kvalitné znalosti odbornej angličtiny talianskych obchodných partnerov sú skôr zriedkavé a preto dokážu oceniť ochotu rokovať v ich materinskom jazyku a naopak, neznalosť taliančiny môže spôsobiť problémy pri komunikácii a zmariť tak inak perspektívny obchod. Vo svojom príspevku sa zaoberala predovšetkým jazykovými zvláštnosťami odborného jazyka podnikových financií so zameraním na oblasť terminológie. Poukázala na fakt, že presýtenosť talianskej odbornej literatúry termínmi anglického pôvodu pôsobí pri výučbe rušivým dojmom. Mgr. Tiziano Vita vo svojom príspevku poukazuje na špecifiká všeobecného komunikovania v Taliansku, pokúša sa uviesť dôvody problematickej komunikácie v cudzích jazykoch v tejto krajine aj na úrovniach či v oblastiach, kde by cudzojazyčná komunikácia bola opodstatnená, alebo v iných porovnateľných krajinách celkom bežná. Prichádza k záveru, že najmä pracovný kontakt s Talianskom na akejkoľvek úrovni si priamo vyžaduje znalosť štátneho jazyka. NAMIESTO ZÁVERU Rok interkultúrneho dialógu je príležitosťou aj pre univerzity orientovať svoje študijné programy na zdokonaľovanie svojich interkultúrnych vzdelávacích aktivít. Vnútrouniverzitná spolupráca môže napomôcť mladej generácii lepšie sa pripraviť na náročné úlohy, ktoré prinesie zajtrajšok z hľadiska zapojenosti do medzinárodnej siete a tvorby nových obchodných kontaktov v európskom zahraničí a v zámorí. Taktiež to znamená, že ponukou cudzojazyčných študijných programov sa snažíme zaradiť svoju vlastnú kultúru do kontextu iných kultúr vo svete a u študentov tak vyvíjať zmysel pre spoluprácu a pocit spolupatričnosti k ostatným národom zjednotenej Európy pri rešpektovaní ich kultúrnej rôznorodosti a svojbytnosti. PhDr. Jozef Mruškovič

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

28


KONÓM

3 •4/2008

29

FAKULTA H OSPODÁRSKEJ I NFORMATIKY EU FAKULTA

F

EKONOMICKEJ UNIVERZITY 40. VÝROČIE ZALOžENIA

HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY OSLAVOVALA

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

akulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave si za obdobie svojej štyridsaťročnej existencie vybudovala významnú pozíciu vo vzdelávacom a vedeckovýskumnom prostredí doma i v zahraničí. Základy vysokoškolskej výchovy kvalifikovaných ekonómov a tvorby vedeckých poznatkov z oblasti kvantitatívnych metód a informačných technológií sa položili na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave − predchodkyni súčasnej fakulty, ktorá vznikla v roku 1968. Od roku 1991 nesie jej pokračovateľka názov Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Rok 2008, v ktorom Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave oslavuje 40. výročie svojho založenia, je významnou príležitosťou na

bilancovanie doterajších aktivít. Za obdobie svojej existencie fakulta vychovala viac než dvanásťtisíc absolventov inžinierskeho štúdia, tristosedem vedeckých ašpirantov a viac než osemdesiat absolventov doktorandského štúdia z oblasti hospodárskej informatiky, účtovníctva, ekonometrie a operačného výskumu, aktuárskych vied a štatistiky. Po výrazných zmenách v štruktúre a organizácii vedeckovýskumnej činnosti na pôde vysokých škôl sa od roku 1996 riešilo na fakulte v priemere ročne viac než dvadsať výskumných projektov, publikovalo sa množstvo vedeckých monografií, učebných textov, vedeckých zborníkov. Založila sa tradícia organizovania medzinárodných vedeckých konferencií a medzinárodných vedeckých seminárov doktorandov. Od roku 2003 vydáva fakulta svoj vedecký časopis Ekonomika a informatika a od roku 2006 v spolupráci s Ekonomickou fakultou v Subotici, Univerzita Novi Sad, tiež medzinárodný vedecký časopis Management Information Systems. Fakulta nadviazala úzke pracovné kontakty s európskymi univerzitami a ich pracoviskami v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Chorvátsku, Srbsku, Portugalsku a na Ukrajine. Pracovníci a doktorandi fakulty participujú na metodických a výskumných štúdiách subjektov hospodárskej praxe a riadiacich inštitúcií. Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave svojimi vedeckovýskumnými a pedagogickými aktivitami pripravuje ekonómov orientovaných na prácu so všetkými druhmi sociálnych a ekonomických informácií, schopných využívať metodologické prístupy účtovníctva a aplikovaných kvantitatívnych metód s podporou informačných technológií na diagnostiku, simuláciu a prognózu hospodárskych a spoločenských procesov, čím sa nezastupiteľnou mierou podieľa na budovaní znalostnej ekonomiky. Oslavy 40. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave vyvrcholili v dňoch 19. až 21. novembra 2008 zorganizovaním 12. Medzinárodnej vedeckej konferencie AIESA 2008 (Applied Informatics, Econometrics, Statistics, Accounting) − budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach, pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. Sprievodným podujatím osláv bolo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave rozšírené o Vedeckú radu Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave pri príležitosti udelenia titulu doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bra-

V

BRATISLAVE

tislave prof. Ing. Richardovi Hindlsovi, CSc., rektorovi Vysokej školy ekonomickej v Prahe, medzinárodne uznávanej osobnosti v ekonomických vedách a v oblasti hospodárskej a sociálnej štatistiky, ktoré sa uskutočnilo 19. novembra 2008 v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nomináciu prof. Ing. R. Hindlsa, CSc., na udelenie tejto čestnej vedeckej hodnosti, schválila Vedecká rada FHI na svojom rokovaní 13. decembra 2007 a následne Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 13. marca 2008. V kontexte pätnásťročnej tradície bolo cieľom 12. medzinárodnej vedeckej konferencie AIESA 2008 − budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach prezentovať: • prínos fakulty k rozvoju metodológie a praktických aplikácií poznatkov z oblasti kvantitatívnych metód a informatiky v medzinárodnom kontexte za 40 rokov jej doterajšej existencie, • výsledky vedeckovýskumnej činnosti, medzinárodnej spolupráce, výchovy doktorandov a praktických aplikácií z oblasti účtovníctva, štatistiky, poistnej matematiky, ekonometrie a operačného výskumu ako príspevok fakulty k budovaniu Európskeho výskumného priestoru. Plenárne rokovanie konferencie 20. novembra 2008 slávnostne otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc. Vo svojom vystúpení zhodnotil pozíciu Fakulty hospodárskej informatiky v historickom kontexte aktivít Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ako výraz ocenenia Ekonomická univerzita v Bratislave udelila za rozvoj EU v Bratislave Pamätnú medailu Fakulte hospodárskej informatiky, ktorú rektor Dr. h. c. prof. Ing. R. Sivák, PhD., slávnostne odovzdal dekanovi fakulty prof. Ing. M. Fendekovi, PhD. Svoj slávnostný príhovor zameral dekan Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave prof. Ing. Michal Fendek, PhD., na prezentáciu výsledkov fakulty v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, participácie na riešení úloh hospodárskej praxe a v medzinárodnej spolupráci za 40 rokov jej existencie, s dôrazom na participáciu jej bývalých i súčasných katedier. Veľkú pozornosť venoval perspektívam fakulty v kontexte prebiehajúcej akreditácie za hodnotené obdobie rokov 2002 − 2007, ku ktorej fakulta pripravila žiadosti o akreditáciu 14 študijných programov na troch stupňoch štúdia, žiadosti o akreditáciu spôsobilosti uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie v troch študijných odboroch a zhodnotila výstupy, prostredie a ocenenia úrovne výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti.

Čestným hosťom dekana bol prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý vo svojom vystúpení vysoko ocenil prínos fakulty v tvorbe a šírení nových vedeckých poznatkov z oblasti kvantitatívnych metód v ekonómii. Výrazom uznania bolo odovzdanie Čestného uznania Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied Fakulte hospodárskej informatiky EU v Bratislave, schváleného VR Ekonomického ústavu SAV, za prítomnosti jej predsedu doc. RNDr. Viliama Páleníka, PhD.

8 8 8 8


KONÓM

30

Oslavy 40. jubilea fakulty sú vzácnou príležitosťou na ocenenie prínosu jednotlivcov a inštitúcií, ktoré sa pričinili o rozvoj Fakulty hospodárskej informatiky v jednotlivých oblastiach jej pôsobenia. Od roku 1998 je vyjadrením uznania udelenie Pamätnej medaily FHI EU v Bratislave, ktoré si doteraz prevzalo 79 nositeľov. Kolégium dekana FHI 29. 10. 2008 schválilo návrh na udelenie Pamätnej medaily FHI ďalším dvadsiatim vzácnym osobnostiam. Pamätnú medailu Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave si v ďalšej časti slávnostného programu prevzali z rúk dekana prof. Ing. Michala Fendeka, PhD., predsedu Akademického senátu FHI prof. RNDr. Ing. Františka Pellera, PhD., a štatutárnej prodekanky doc. Ing. Kataríny Mázikovej, PhD., tieto ocenené osobnosti: 1. za rozvoj Fakulty riadenia, neskôr Fakulty hospodárskej informatiky: prof. Ing. Hedviga Bakytová, CSc., dekanka fakulty v období 1990 − 1997, doc. Ing. Oľga Kontšeková, CSc., prodekanka Fakulty riadenia pre denné štúdium, RNDr. Ing. Oľga Drobná, CSc., pracovníčka Katedry matematiky FHI EU, RNDr. Viera Sekerová, CSc., pracovníčka Katedry matematiky FHI EU. 2. za rozvoj medzinárodnej spolupráce fakulty s európskymi univerzitami a ich pracoviskami: Dr. h. c. prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Vysoká škola ekonomická v Prahe, prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA, Vysoká škola ekonomická v Prahe, doc. Ing. Josef Fiala, CSc., Vysoká škola bánská − Technická univerzita Ostrava, prof. Dr. Heinz

Galler, dekan, Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, prof. Ing. Josef Jablonský, CSc., Vysoká škola ekonomická v Prahe, prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc., Univerzita Hradec Králové, prof. dr. hab. Jozef Pociecha, Universytet Ekonomiczny w Krakowie. 3. za rozvoj spolupráce so subjektmi ekonomického života a podporu pri budovaní znalostnej ekonomiky v Slovenskej republike: Ing. Richard Farkaš, CSc., partner KPMG Slovensko, doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc., Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, doc. Ing. Ján Mázik, CSc., Tatraaudit, s. r. o., Ing. Milan Olexa, CSc., Štatistický úrad Slovenskej republiky, Ing. Dušan Praženka, PhD., INFOSTAT − Inštitút informatiky a štatistiky.

MEDZINÁRODNÁ

V

4. za dlhoročné aktivity v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti títo súčasní pracovníci FHI EU v Bratislave: prof. Ing. Mgr. ek. Jaroslav Husár, CSc., KOVE, prof. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD., KOVE, doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD., KAI, doc. Ing. Zuzana Finková, PhD., KŠ. Na plenárnom rokovaní prezentovali svoje príspevky ďalší čestní hostia konferencie: prof. Ing. Richard HINDLS, CSc., rektor, Vysoká škola ekonomická v Prahe, Dr. h. c. Ing. Štefan ROSINA, Continental Matador Púchov, prof. Dr. Christoph WEISER, prorektor, Martin Luther Universität, Halle, prof. dr. hab. Józef POCIECHA, dekan, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Ing. Tatiana ČOREJOVÁ, PhD., dekanka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline, doc. RNDr. Viliam PÁLENÍK, PhD., Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Ing. Štefan CONDÍK, CSc., podpredseda Štatistického úradu SR, prof. Dr. Mikuláš LUPTÁČIK, Wirtschaftsuniversität Wien, Ing. Pavol VARGA, DELL Computers, s. r. o., Ing. Richard FARKAŠ, PhD., partner, KPMG Slovensko. Sprievodnou akciou osláv 40. výročia vzniku fakulty bolo slávnostné založenie Alumni clubu Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, na ktorom sa ustanovilo predstavenstvo v zložení: prof. Ing. Michal Fendek, PhD., predseda, doc. Ing. Ivan Brezina, PhD., Ing. Richard Farkaš, CSc., doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc., a doc. Ing. Katarína Máziková, PhD., a prediskutovali sa možnosti a organizácia fungovania tohto spoločenstva absolventov a priateľov fakulty. Plenárne rokovanie dopĺňala zaujímavá videoprojekcia fotografií zo života fakulty a výstavka najvýznamnejších publikovaných výstupov za štyridsať rokov jej existencie. Na slávnostnej recepcii sa uviedla do života Pamätnica 1968 − 2008 Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (ISBN 978-80-8078-238-2), Bratislava, IURA EDITION 2008, ktorej zostavovateľom je prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD. Rokovanie 12. medzinárodnej vedeckej konferencie pokračovalo 21. novembra 2008 v priestoroch FHI rokovaním v týchto štyroch sekciách: 1. sekcia: Informačné technológie a informačné systémy − podpora informačnej spoločnosti, 2. sekcia: Vývojové trendy účtovníctva v podmienkach Európskej únie, 3. sekcia: Aplikácia štatistických a aktuárskych vied v sociálnoekonomickej oblasti, 4. sekcia: Aplikácia modelov a metód operačného výskumu a ekonometrie v ekonomickom rozhodovaní. Prezentovalo sa viac než 80 autorských a spoluautorských príspevkov, ktoré sú publikované v zborníku abstraktov v anglickom jazyku (48 strán) a plné znenie príspevkov je na priloženom CD nosiči − ISBN 978-80-8078-233-7, Bratislava, IURA EDITION 2008. Na konferenciu sa prihlásilo 247 účastníkov z Českej republiky, Poľska, Nemecka, Rakúska, Chorvátska, Srbska a z akademických a hospodárskych inštitúcií Slovenskej republiky. Závery z rokovania budú uverejnené na www.fhi.sk a vo vedeckom časopise Ekonomika a informatika. doc. Ing. Ružena Pardelová, PhD. prodekanka pre vedu a výskum Fakulty hospodárskej informatiky EU

V ÚČTOVNÍCTVE A AUDÍTORSTVE

KONFERENCIA

KATEDRY

stredu 11. júna 2008 sa konala pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., medzinárodná konferencia Etika v účtovníctve a audítorstve. Išlo o významné a v mnohých aspektoch jedinečné podujatie. Katedra účtovníctva a audítorstva realizuje od roku 2008 projekt Etika účtovníka a audítora, ktorý reaguje na najnovšie trendy v oblasti účtovníctva a audítorstva. Vývoj vo svete ukázal, že nestačí byť dobrým odborníkom, pretože aj tie najkvalitnejšie informácie, poznatky a zručnosti možno rovnako dobre využiť, ako aj zneužiť (príkladom môžu byť známe kauzy ENRON, PARMALAT a ďalšie). Projekt Etika účtovníka a audítora má doplniť výchovu budúcich účtovných odborníkov v duchu celosvetovo akceptovaných etických princípov. Keďže ide o novú a aktuálnu tému, ku ktorej neexistuje literatúra, rozhodli sa riešitelia grantu usporiadať konferenciu, ktorej cieľom bolo hľadať odpovede na otázky, akými sú napríklad: aký je priestor na Slovensku pre kreatívne účtovníctvo, či sú doterajšie opatrenia dostatočné, akú úlohu má mať etika v účtovníctve a pri vý-

ÚČTOVNÍCTVA A AUDÍTORSTVA

FHI EU

kone auditu podľa medzinárodne prijatých a neustále sa zvyšujúcich požiadaviek, a nadväzne nájsť možnosti využitia získaných po-

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

ETIKA

3 •4/2008


KONÓM

3 •4/2008

znatkov v pedagogickom procese pri príprave budúcich manažérov pracujúcich v oblasti účtovníctva a audítorstva. Aktívnymi účastníkmi konferencie boli prominentní hostia: guvernér NBS Ivan Šramko, prezident Slovenskej asociácie podnikových finančníkov Andrej Révay, predseda Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu Peter Hrnčiar, Miroslav Džupinka zo Slovenskej komory audítorov, generálna riaditeľka Burzy cenných papierov v Bratislave Mária Hurajová a Richard Farkaš z KPMG. Predstaviteľov hospodárskej praxe vhodne dopĺňali zástupcovia akademickej obce − vedúci Katedry finančného účtovníctva VŠE Praha Ladislav Mejzlík, Janka Hvoždarová a Miloš Tumpach z Katedry účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave. Aktuálna téma a zaujimaví rečníci prilákali viac ako 100 hostí z radov audítorov, účtovníkov, pedagógov a študentov. Výstupom

4.

K

VEDECKÝ SEMINÁR

KATEDRY

K

VEDECKÝ SEMINÁR

KATEDRY

V

Katedtra účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave

FHI EU

• Analýza a možnosti zosúladenia účtovných a daňových informácií v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie v nadväznosti na nadnárodnú úpravu • Implementácia medzinárodných účtovných štandardov pre finančné vykazovanie a ich vplyv na metodiku účtovania a vykazovania v komerčných poisťovniach a v zdravotných poisťovniach. K predmetnému semináru vyšiel zborník príspevkov, ktorý obsahuje spolu 40 príspevkov − výstupov prác jednotlivých zamestnancov a doktorantov katedry, ktoré predstavujú konečné alebo veľakrát ešte len parciálne riešenia problémov v oblasti ich vedeckého a výskumného zamerania, s domicilom predovšetkým v oblasti účtovníctva a audítorstva. Je to zrejmé − pretože veda a výskum je beh na dlhé trate a dôležité je dobehnúť do cieľa. O to sa snažia všetci členovia a doktorandi katedry a Katedra účtovníctva a audítorstva FHI EU ako celok tiež. doc. Ing. Ladislav Kareš, PhD.

MATEMATIKY FAKULTY HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY

atedra matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave každoročne organizuje trojdňový seminár Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. V dňoch 26. − 28. júna 2008 sa konal vo Virte, účelovom stredisku Ekonomickej univerzity v Bratislave už v poradí 5. vedecký seminár. Vedecký seminár si kládol za cieľ prezentovať vedeckovýskumnú činnosť riešiteľského kolektívu výskumných úloh: • VEGA č. 1/3800/06, Aktuárske modely v životnom poistení v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie. • VEGA č. 1/4568/07, Aktuárske metódy v procese transformácie sociálnej sféry v Slovenskej republike. • VEGA č. 1/0724/08, Riadenie rizík neživotného poistenia podľa direktívy Európskej Komisie SOLVENCY II. • VEGA č. 1/0547/08, Metódy poisťovania investičných rizík členských krajín Európskej únie. Obsahovo a organizačne vedecký seminár zabezpečoval kolektív riešiteľov vyššie uvedených výskumných úloh, ako aj ďalší členovia katedry matematiky.

XV.

z tohto odborného podujatia je publikácia, ktorá bude vhodnou učebnou pomôckou pre študentov nového predmetu − Etika účtovníka a audítora, ktorý sa bude pod gesciou prof. Ing. Hvoždarovej, CSc., vyučovať ako povinný predmet v akademickom roku 2008/2009. Konferencia ako súčasť grantovej úlohy sa realizovala aj vďaka podpore Nadácie VÚB v rámci programu Pre vzdelanie. Odborne aj finančne podujatie podporila spoločnosť KPMG Slovensko. Ukazuje sa, že spojenie akademického sektora a praxe zvyšuje kvalitu výučby a vytvára dôstojný priestor na prezentáciu odborných a výskumných výsledkov za predpokladu, že vedenie univerzity pre takéto aktivity vytvára podmienky. Ing. Ján Solík, spoluriešiteľ grantovej úlohy

ÚČTOVNÍCTVA A AUDÍTORSTVA

atedra účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave zorganizovala v roku 2008 v poradí už štvrtý vedecký seminár pod názvom „Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve − jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky“. Na seminári boli prezentované výsledky vedeckovýskumnej činnosti katedry za kalendárny rok 2007. Príspevky jednotlivých členov katedry a doktorandov boli zamerané predovšetkým na riešenie aktuálnych problémov účtovníckej a audítorskej praxe, s dôrazom na vzájomné prepojenie teórie a praxe. Zároveň nebol opomenutý ani aspekt využitia uvedených poznatkov v pedagogickom procese, či už na prvom, druhom alebo treťom stupni vysokoškolského štúdia. Uvediem aspoň niekoľko tém, ktoré vari najviac rezonovali na spomínanom seminári: • Teoreticko-metodologické problémy účtovníctva Slovenskej republiky v procese zosúľaďovania s právom Európskej únie • Analýza informácií z účtovníctva pre potreby hodnotenia úrovne hospodárskych procesov v krajinách EÚ

5.

31

EU

Programový výbor pracoval v zložení: prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD., doc. RNDr. Galina Horáková, CSc., doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc., doc. RNDr. Katarína Sakálová, CSc., doc. RNDr. Lea Škrovánková, PhD. Organizačný výbor pracoval v zložení: doc. RNDr. Mária Bilíková, PhD., doc. RNDr. Elena Mojžišová, CSc., RNDr. Ján Gogola, PhD. Program seminára bol rozdelený do piatich častí. V prvej časti odzneli štyri príspevky zamerané na životné poistenie. Druhá časť bola zameraná na teóriu rizika poisťovní. V tretej a štvrtej časti boli referované príspevky z oblasti investičného rozhodovania a teórie krachu poisťovní. V piatej časti hlavne vedúci katedry matematiky prof. RNDr. Ing. František Peller, PhD., referoval o realizácii týchto výskumných projektov na katedre matematiky. Semináru sa zúčastnili aj členovia Katedry štatistiky FHI a tiež aj zahraniční hostia. Doposiaľ na seminári prevláda tvorivá pracovná a príjemná atmosféra a Katedra matematiky FHI EU mieni pokračovať v tejto tradícii. doc. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc. zástupca vedúceho KM FHI EU

MEDZINÁRODNÝ POĽSKO-SLOVENSKO-UKRAJINSKÝ VEDECKÝ SEMINÁR

dňoch 21. − 24. októbra 2008 sa na Ekonomickej univerzite v Krakove uskutočnil v poradí už pätnásty medzinárodný seminár pod názvom Štatistické analýzy sociálno-ekonomických dôsledkov transformačných procesov v krajinách strednej a východnej Európy. Takéto stretnutia štatistikov sa stali už tradíciou a každoročne sa tešia veľkému záujmu zúčastnených strán. Tohoročný seminár organizovala Katedra štatistiky Ekonomickej univerzity v Krakove (predtým Akademia Ekonomiczna) pod vedením vedúceho katedry prof. Dr. hab. Jozéfa Pociechu. Zúčastnili sa ho pracovníci katedier štatistiky z ekonomických univerzít Poľska (Ekonomická univerzita Krakov − 20 účastníkov), Ukrajiny (KNEU Kyjev − 4, Doneck − 1, Charkov − 1, Ľvov − 2, Odessa − 2) a Slovenska (Ekonomická univerzita v Bratislave − 11 účastníkov).

Rokovanie seminára otvoril rektor Ekonomickej univerzity v Krakove Prof. Dr. hab. Roman Niestrój. Vo svojom otváracom prejave vysoko ocenil výsledky doterajšej spolupráce a poprial účastníkom plodné rokovanie a príjemný pobyt v Krakove. Počas troch rokovacích dní odznelo 25 príspevkov v šiestich sekciách, ktorých zameranie bolo nasledujúce: Sekcia I: Kvantitatívne metódy v ekonómii Sekcia II.: Metodológia kvantitatívneho skúmania Sekcia III.: Porovnávacie štúdie ekonomík v transformácii Sekcia IV.: Demografické skúmanie Sekcia V.: Sociálno-ekonomická štatistika Sekcia VI.: Štatistické metódy a ich aplikácie Slovenskí účastníci predniesli týchto sedem príspevkov:

8 8 8 8


KONÓM

32

Terek, M.: Viackriteriálne rozhodovanie a funkcia užitočnosti Kotlebová, E.: Intervalové odhady v bayessovskej štatistike Pardelová, R. − Bučo, P.: Sociálno-ekonomické indikátory trvalo

udržateľného rozvoja − jedna z možností štatistickej analýzy Hurbánková, Ľ. − Jakubcová, Z.: Možnosti merania inflácie na základe jednotkových nákladov práce Sandtnerová, S. − Sivašová, D.: Zmeny rodinného správania na Slovensku

3 •4/2008

Vojtková, M.: Viackriteriálne hodnotenie sociálnej kohézie v krajinách EÚ Sodomová, E. − Bolgáč, J.: Štatistická analýza podnikateľských subjektov na Slovensku Brezina, I. − Čičková, Z. − Pekár, J.: Umiestnenie skladu pomocou metód viackriteriálneho vyhodnocovania variantov Rokovanie sprevádzala bohatá a konštruktívna diskusia, ktorá prispela k rozšíreniu poznatkov týkajúcich sa prezentovaných tém, ako aj k naplneniu cieľa seminára. Všetky príspevky budú uverejnené v zborníku v anglickom jazyku. Charakteristickou črtou seminára 2008 bol zvyšujúci sa počet zúčastnených mladých učiteľov a doktorandov, čo svedčí o tom, že stretnutia budú aj v budúcnosti mať svojich priaznivcov a pokračovateľov. K nesporne vysokej odbornej úrovni seminára patrila už tradične aj jeho veľmi hodnotná spoločenská úroveň, ktorá bola v tomto roku spojená so slávnostnou recepciou a prehliadkou Krakova. Na záver rokovania účastníci vyjadrili nádej opätovného stretnutia na XVI. medzinárodnom slovensko-poľsko-ukrajinskom vedeckom seminári v októbri 2009, ktorého usporiadateľom bude Katedra štatistiky FHI Ekonomickej univerzity v Bratislave. Eva Sodomová Katedra štatistiky FHI EU v Bratislave

FAKULTA P ODNIKOVÉHO M ANA ž MENTU EU

CONTROLLING

D

A

FINANCIE

ňa 19. júna 2008 sa na pôde SPP, a. s., konala súťaž pre študentov 5. ročníka denného štúdia FPM na tému Controlling a financie. Celkove sa prihlásilo 15 súťažných prác, do užšieho výberu postúpilo 10 prác a po úspešnej prezentácii a odbornej diskusii súťažná komisia rozhodla o nasledujúcom umiestnení dvoch najlepších prác: 1. miesto VERONIKA UHEROVÁ práca na tému: Určenie finančnej pozície podniku Hronstav 01, s. r. o., v odvetví a medzi konkurenčnými podnikmi

práca na tému: 2. miesto KATARÍNA KLIMÁČKOVÁ BSC ako nástroj efektívneho riadenia podniku Hella Slovakia FrontLighting, s. r. o. Dekan Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave chce aj touto formou poďakovať všetkým účastníkom za účasť na zasadnutí hodnotiacej komisie a samozrejme aj predstaviteľom SPP, a. s., a Nadácie SPP, ktorí finančnou podporou a organizáciou celej súťaže vytvorili priestor na pozitívnu prezentáciu výskumných výsledkov našich študentov. doc. Ing. Peter Markovič, PhD. prodekan FPM EU

FAKULTA M EDZINÁRODNÝCH V ZŤAHOV EU

P

ROZVOJOVÁ

POMOC A SPOLUPRÁCA

od záštitou ministra zahraničných vecí SR sa 9. októbra 2008 v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí SR uskutočnila III. medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Rozvojová pomoc a spolupráca 2008 − Aktuálne otázky medzinárodnej rozvojovej pomoci a spolupráce a vzťahy medzi rozvinutými a rozvojovými štátmi. Hlavným organizátorom konferencie bola Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá zabezpečila medzinárodné podujatie v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou. Cieľom konferencie bolo upozorniť na súčasné trendy vývoja medzinárodnej rozvojovej pomoci a spolupráce a poukázať na konkrétne aspekty, ktoré ovplyvňujú rozvoj v málo rozvinutých krajinách. V rámci diskusných panelov bola pozornosť venovaná nasledujúcim okruhom rozvojovej tematiky: Dopady

MEDZIKULTÚRNY

K

DIALÓG

2008

HIV/AIDS na proces rozvoja v Afrike, Stratégie zamerané na riešenie spoločenských problémov rozvojových štátov, Vývoj medzinárodných ekonomických vzťahov medzi rozvinutými a rozvojovými štátmi, Súčasné trendy európskej rozvojovej politiky, Sociálne aspekty rozvoja a ďalším. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 100 zástupcov významných slovenských inštitúcií a odborníkov medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa rozvojovou problematikou. V rámci dobrovoľnej zbierky sa vyzbieralo 9077 Sk, ktoré boli poukázané na adopčný program pre Afganistan Škola namiesto ulice, ktorý na Slovensku realizuje mimovládna organizácia Človek v ohrození. Mgr. Boris Mattoš Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie

− NÁSTROJ STABILITY A ROZVOJA EURÓPSKEHO PRIESTORU

ultúra je jedinečným prejavom ľudskej tvorivosti. Kreativita, myšlienky a z nich vychádzajúce zručnosti determinujú napredovanie spoločnosti vo všetkých dimenziách ľudskej činnosti. Kultúrna dimenzia integrácie je v rámci európskej politiky senzitívnou oblasťou a riešenie praktických otázok vyplývajúcich z integračného procesu vyžaduje poznanie širokého kontextu transformu-

júcej sa socio-kultúrnej reality. Z priestoru tradície kultúry, kde kultúry pôsobili ako faktory integrity a kohézie národov, sa tieto posúvajú do medzinárodného priestoru, v ktorom ich postavenie a význam dostáva iný − nový charakter odvíjajúci sa od konfrontácie uznania a zachovania kultúrnej diverzity. Tento trend má a bude mať vplyv na vnútornú identifikáciu občanov EÚ, transformáciu

FOTO : ARCHÍV AUTORKY

KONFERENCIA


KONÓM

3 •4/2008

hodnotovej paradigmy Európy, kultúru, ekonomiku či iné oblasti. Motto „Viac kultúry − väčšia stabilita!“ sprevádzalo medzinárodnú vedeckú konferenciu Medzikultúrny dialóg − Nástroj stability a rozvoja Európskeho priestoru, konanú 13. októbra 2008, pod záštitou predsedu vlády SR Dušana Čaploviča v Dome umenia v Bratislave. Konferencia bola výsledkom spolupráce Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Kultúrneho kontaktného bodu Európskej únie na Slovensku a Národného osvetového centra v Bratislave.

Vyše 40 zástupcov odbornej verejnosti uvedomujúcich si zodpovednosť za rozvoj a zachovanie multikultúrneho bohatstva Slovenska ako i celého európskeho priestoru prezentovalo svoje myšlienky, skúsenosti a názory súvisiace s multikulturalizmom. Konferenciu otvoril podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. V mene organizátorov doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc., požiadala o prednesenie úvodných slov dekana Fakulty medzinárodných vzťahov prof. Ing. Víťazoslava Balhara, CSc., a generálnu riaditeľku Ministerstva kultúry PhDr. Lindu Helbichovú-Kapustovú. Význam fenoménu multikulturalizmu sa odrazil v obsahovej pestrosti príspevkov. V rámci panelu Kultúra a ekonomika predniesli svoje príspevky prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc., doc. PhDr. Milan Márton, CSc., a PhDr. Mária Bláhová. Vzájomným vzťahom kultúry a vzdelania sa zaoberali PaeDr. Helena Bálintová, PhD., a PaeDr. Janka Pálková. O téme medzikultúrneho dialógu ako nástroja stability sa diskutovalo v rámci panela Kultúra a stabilita. Príspevky zástupcov odbornej verejnosti pokryli širokú sféru tejto problematiky. Z prednášajúcich spomenieme doc. PhDr. Jiřího Pavelku, CSc., doc. PhDr. Vieru

DISKUSNÉ

− PROCES,

FOTO : MGR. ART. JANA ŠANTOVÁ, ZUZANA JÓJÁRT

F

FÓRUM

33

Gažovú, CSc., doc. PhDr. Jozefa Piačeka, CSc., doc. PhDr. Františka Škvrndu, CSc., PhDr. Petra Weissa, CSc., PhDr. Petra Greguša, CSc. Teoreticky koncipované prednášky boli striedané prezentáciami praktických aktivít. Pre veľký záujem prispievateľov prezentovať svoje poznatky na tejto vedeckej konferencii z časových dôvodov neodzneli všetky referáty ako napríklad M. Zágoršekovej, V. Bockovej, A. Pravdovej. Budú však uverejnené vo vedeckom zborníku z konferencie. Usporiadatelia osobitne prepojili odborný charakter podujatia s umením. Otvorenie vernisáže artefaktov Petra Balhara s názvom Dialóg s tichom bolo sprevádzané hudbou. Skladbu Emila Tabakova Motivy interpretoval kontrabasista Marián Vavro. Vernisáž sa uskutočnila pod kuratelou umeleckého historika Bohuslava Bachratého, ktorý podčiarkol hodnotu vystavovaných diel. Cieľom konferencie, usporiadanej v rámci Európskeho roka kultúrneho dialógu, bolo prispieť k otvorenému dialógu o pripravenosti Slovenska aktívne participovať na rozvoji medzikultúrnych vzťahov, politiky susedstva a vzájomného uznania odlišných identít občanov EÚ. Podnetom pre tento dialóg je situácia na medzinárodnej scéne, kde sú záujmy štátov a národov konfrontované s kultúrnymi preferenciami a tradíciami. Integrovaná Európa je spoločenstvom národov, ktoré spája spoločná história a hodnoty, ale ktoré sa na druhej strane vymedzujú v užšom, národnom, či etnickom zmysle. Spoločné prvky európskych národov zvýrazňujú i to, čo ich od neeurópskych národov odlišuje. V tomto priestore − priestore stability a rozvoja − sa preto medzikultúrny dialóg stáva nevyhnutnosťou. Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič vo svojom úvodnom príhovore konferencie podčiarkol význam miery uplatňovania princípov medzikultúrneho dialógu ako dôležitého indikátora charakteru spoločnosti a úrovne jej demokracie. Multikulturalizmus nesmie byť zredukovaný na predstavu pasívneho spolužitia kultúr v ľubovoľnom čase a priestore. Zmysluplný medzikultúrny dialóg predpokladá rovnoprávnosť a vzájomný rešpekt národov a kultúr, ich konsenzus v základných princípoch fungovania spoločnosti, a napokon aj ich snahu participovať na spoločných cieľoch a úlohách do budúcnosti. V tomto zmysle musí byť európsky medzikultúrny dialóg bytostne aktívny proces, na ktorého konci stojí projekt úspešnej spoločnej Európy. Konferencia tak svojim obsahovým zameraním významne prispela k otvorenému kultúrnemu dialógu dotýkajúceho sa prítomnosti a budúcnosti všetkých obyvateľov Európy, ako aj globalizovaného sveta. Podobným aktivitám by preto mal byť v odbornej, ale aj širokej verejnosti venovaný väčší priestor. Ing. Veronika Fodorová interná doktorandka FMV EU

ROZŠIROVANIE EURÓPSKEJ

KTORÝ POKRAČUJE

akulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku usporiadala 7. novembra 2008 diskusné fórum na tému ďalšieho rozširovania Európskej únie pod názvom Rozširovanie Európskej únie − proces, ktorý pokračuje − príležitosti, výzvy a limity. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., ktorý diskusné fórum slávnostne otvoril spolu s vedúcou Zastúpenia EK na Slovensku Andreou Elschekovou-Matisovou. Hlavnými diskutérmi boli Ján Figeľ, člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež, Diana Štrofová, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ľudmila Lipková, prodekanka pre rozvoj FMV EU v Bratislave. Komisár Figeľ vo svojom vystúpení zdôraznil, že aj keď je v súčasnosti ďalšie rozširovanie Európskej únie v úzadí globálnej finančnej krízy, Európska komisia je odhodlaná pokračovať v tomto procese. Rovnaké odhodlanie prezentovala aj štátna tajomníčka MZV SR, ktorá vyzdvihla podporu Slovenska pre kandidátske štáty v balkánskom priestore. Hlavný panel uzatvorila prodekanka Lipková, ktorá vo vystúpení poukázala na to, že Turecko môže byť pre EÚ veľkým prínosom. Po hlavných príspevkoch podujatie pokračovalo otvorenou diskusiou, ktorú viedol redaktor Slovenského rozhlasu Peter Stano. Diskusia sa niesla v otvorenom a konštruktívnom duchu, pričom sa do

− PRÍLEžITOSTI,

ÚNIE

VÝZVY A LIMITY

nej zapojili nielen členovia diplomatického zboru a pedagógovia EU v Bratislave, ale aj prítomní študenti našej univerzity. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie


KONÓM

MODELOVÁ

KONFERENCIA ŠTUDENTOV

5.

3 •4/2008

ROČNÍKA FAKULTY MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

N

iekoľko sto rokov neubralo nič na aktuálnom obsahu jednoduchej ale skvelej myšlienky učiteľa národov, J. A. Komenského − škola hrou. Aj na úrovni vysokoškolského vzdelávania sa ukazuje, že najlepšou formou osvojenia si potrebných vedomostí sú popri písomných a záverečných prácach najmä praxe, stáže, prípadové štúdie a praktické cvičenia, t. j. činnosti, ktoré po získaní nevyhnutných teoretických poznatkov umožnia študentovi priblížiť sa prostrediu, v ktorom raz bude profesionálne pôsobiť. J. A. Komenský chápal svet ako školu života a život ako ustavičný proces vzdelávania sa. Vyučovanie však môže tento proces iba podporiť, ale nie ho nahradiť. Študenti Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, vzhľadom na profil štúdia a externé možnosti, sú v istej miere limitovaní poznaním prostredia, v ktorom eventuálne môžu v budúcnosti pôsobiť. A tak skrsla myšlienka pomôcť si samým a skúsiť vytvoriť mechanizmus, ktorý by čiastočne imitoval a priblížil takéto prostredie. V roku 2007 skúsila FMV experimentálne prvý krát pripraviť modelovú konferenciu. Pokus sa vydaril a snahou vedenia FMV je vytvoriť tradíciu. Cieľom 2. modelovej konferencie, realizovanej v rámci predmetu Negociácie v diplomatickej praxi, bolo umožniť študentom piateho ročníka FMV osvojiť si teoretické vedomosti v oblasti negociácií, bilaterálnej i multilaterálnej diplomacie, využívania cudzích jazykov a protokolu vo formáte modelovej konferencie v simulovanom prostredí Európskej únie. Proces prípravy konferencie i jej samotný priebeh mal študentom umožniť zúročiť ich teoretické vedomosti počas štúdia v odbore medzinárodné vzťahy. Jeho obsahovo i časovo významnú zložku predstavuje štúdium cudzích jazykov, ekonomickej teórie, disciplín venovaných problematike medzinárodných politických a ekonomických vzťahov, Európskej únie a rovnako disciplín umožňujúcich absolventom FMV ich uplatnenie nielen v oblasti klasickej či hospodárskej diplomacie ale aj v súkromnom sektore. Obsahová, organizačná a protokolárna príprava konferencie bola v plnej kompetencii študentov, pod odborným dohľadom pedagóga. Študenti piateho ročníka FMV zastupovali v rámci simulovanej modelovej konferencie jednotlivé členské štáty EÚ, asociované štáty, resp. štáty, ktoré sú zahrnuté do tzv. susedskej politiky EÚ a Slovenskú republiku, ktorá vystupuje ako predsednícka krajina a zodpovedá za vypracovanie návrhov záverečných deklarácií na témy týkajúce sa Európskej politiky susedských vzťahov a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (tzv. európskej diplomatickej služby), priebeh negociácií organizačnú a protokolárnu prípravu negociácií samotnej záverečnej konferencie vo formáte zasadania Rady EÚ pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Modelovej konferencii predchádzalo vypracovanie návrhov dokumentov a následných negociácií, prebiehajúcich počas zimného semestra akademického roka 2008/2009 osobne i prostredníctvom vlastnej internetovej stránky. Výsledkom tohto procesu bola záverečná konferencia, ktorá sa uskutočnila 2. decembra 2008 v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave aj za účasti zástupcov diplomatických zastúpení členských, kandidátskych a asociovaných krajín EÚ v Bratislave. Úlohou študentov zastupujúcich jednotlivé zúčastnené štáty bolo, počas popoludňajšieho pracovného programu, pokúsiť sa na konferencii dosiahnuť kompromis pri

hlasovaní o finálnej verzii záverečných dokumentov. Súčasťou celého procesu bolo vyhodnotenie konferencie zo strany pozorovateľov, pedagogického koordinátora i samotných študentov. V záujme maximálnej simulácie reálneho prostredia pre prípravu a realizáciu modelovej konferencie bola ponúknutá účasť na nej aj študentom v odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bolo zámerom organizačného tímu konferencie, aby sa jej rokovacím jazykom stali viaceré oficiálne jazyky EÚ. Úvodná, slávnostná časť konferencia sa konala v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Konferenciu moderovali JUDr. Peter Rusiňák, PhD., prodekan FMV, pedagogický koordinátor konferencie a Michal Kovács, študent 5. ročníka FMV, študentský koordinátor. Konferenciu otvoril svojim vystúpením rektor Ekonomickej univerzi-

ty, Dr. h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Súčasťou úvodného programu boli aj vystúpenia Ing. Juraja Nociara, CSc., generálneho riaditeľa Sekcie európskych záležitostí MZV SR na tému týkajúcu sa európskeho vektora zahraničnej politiky SR a J. E. Helmuta Wesseleho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky v SR na tému Modelové konferencie a reálna prax. V popoludňajších hodinách pokračovala pracovná časť konferencie. Študentom sa podarilo dospieť ku kompromisom a prijať záverečné dokumenty v oboch bodoch programu. Priebeh konferencie významne obohatilo využívanie viacerých jazykov aplikovaných nielen v rámci EÚ. Študenti opätovne preukázali svoju pripravenosť a rozhľad v problematike európskych záležitostí. Ich vystúpenia odzneli, okrem slovenského jazyka, v jazyku anglickom, francúzskom, nemeckom, španielskom, talianskom, ruskom, švédskom, maďarskom, bulharskom a poľskom. Za výraz úprimného záujmu považujú účastníci konferencie účasť viacerých pedagógov EU v Bratislave, osobitne z FMV a Ústavu jazykov v úlohe pozorovateľov. Na tejto časti konferencie sa tiež zúčastnili zástupcovia MZV SR a predstavitelia viacerých zastupiteľských úradov. Aj napriek enormnej snahe organizátorov konferencie a Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave, nepodarilo sa zabezpečiť prítomnosť médií na konferencii a šírenie informácie o jej priebehu a význame. K takému postoju zo strany médií je možné vysloviť iba poľutovanie. Aktívna účasť rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof Ing. Rudolfa Siváka, PhD., prorektorky pre zahraničné vzťahy, doc. PhDr. Jany Lenghardtovej, CSc., i viacerých pedagógov na konferencii je svedectvom záujmu o využívanie inovatívnych foriem vzdelávania. Vedenie FMV verilo v úspech konferencie a verí, že tradícia bude pokračovať a že skúsenosť nám umožní v budúcich rokoch aplikovať tento formát vzdelávania nielen na samotnej FMV, ale snáď už aj na univerzitnej a časom na medziuniverzitnej a medzinárodnej úrovni. Zo strany organizátorov a účastníkov konferencie využívam aj túto možnosť vysloviť poďakovanie spoluorganizátorom a sponzorom konferencie − Zastúpeniu EK v SR, Euroatlantickému centru, Nadácii Friedricha Eberta a firme Juraj Poláň-Remeslo a rovnako príslušným organizačným útvarom EU v Bratislave, osobitne Ústavu výpočtovej techniky, oddeleniu prevádzky a Centru komunikácie a vzťahov s verejnosťou. JUDr. Peter Rusiňák, PhD. prodekan FMV EU

FOTO : ZUZANA JÓJÁRT

34


KONÓM

3 •4/2008

M

PRVÚ

CENU SI VYSPIEVALA

onika Satková, predsedníčka Študentského parlamentu Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave, zvíťazila v 24. ročníku pesničkovej súťaže „Košický zlatý poklad“. Porota sa na tohtoročnom víťazovi, skonštatoval riaditeľ súťaže Juraj Hidvéghy, zhodla jednomyseľne. Hodnotili sa texty, hudba, spev a prejav. A týmto kritériám najviac vyhovovala Pezinčanka Monika Satková, študentka FMV EU v Bratislave. Autorom hudby a textu víťaznej skladby Možno mi je fajn je študent VŠMU Pavol Bizoň, ktorý Moniku do súťaže prihlásil. Jemná balada zaujala nielen odbornú porotu, ale aj divákov v sále. Zaujímavo aranžovanej pesničke s krásnou melodickou linkou výrazne pomohla aj speváčka.

35

MONIKA SATKOVÁ

Víťazka okrem 25 tisíc korún získala tiež natočenie videoklipu k víťaznej skladbe a možnosť nahrávať ďalšie pesničky v košickom štúdiu Slovenského rozhlasu, Rádiu Regina. „Bola som veľmi nervózna, no myslím si, že som to zvládla, keď ma ohodnotili ako najlepšiu. Je to moja prvá pesničková súťaž, na ktorej som sa zúčastnila. Či sa budem venovať hudbe ďalej? Musím si to premyslieť, som dosť nerozhodná,“ povedala tesne po vystúpení. Mgr. Boris Mattoš prodekan pre pedagogickú prácu FMV EU

P ODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA EU

V

SO SÍDLOM V

B RATISLAVE

K OŠICIACH

PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA V KOŠICIACH OCENENÁ NÁRODNOU CENOU SR ZA KVALITU 2008

P

odnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach sa zúčastnila súťaže Národná cena SR za kvalitu 2008, ktorú vyhlasuje každoročne Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Fakulta získala Ocenenie za zlepšenie výkonnosti v Kategórii C3 − iné organizácie verejného sektora, v zmysle hodnotenia výkonnosti na základe Modelu CAF (Common Assessment Framework). Ide o ocenenie tímovej každodennej práce manažmentu fakulty, jej pedagógov, ale aj zamestnancov. Na slávnostnom zhromaždení v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, 3. novembra 2008 spoločne prevzali ocenenie z rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Ing. Mgr. Petra Lukáča a predsedu hodnotiteľskej komisie súťaže Ing. Michala Ľacha, rektor Ekonomickej univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., s dekanom Podnikovohospodárskej fakulty EU Dr. h. c. prof. RNDr. Michalom Tkáčom, CSc. Pre fakultu je získané ocenenie potvrdením správnosti jej vízie, smerovania a plnenia stanovených cieľov vyplývajúcich zo zavedeného systému manažérstva kvality ISO 9001:2000 v oblasti zlepšovania výkonnosti. Na druhej strane je však aj záväzkom a výzvou do budúcnosti podporujúcou Podnikovohospodársku fakultu v snahe zlepšovať výkonnosť a kvalitu tak v pedagogickom procese, vo vede a výskume, ako aj reprezentácii Ekonomickej univerzity v praxi. Ing. Katarína Šimová Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

ÚSPECH

FOTO : ARCHÍV PHF EU

26.

ŠTUDENTOV

PHF

júna 2008 sa uskutočnila v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove pod záštitou Spoločnosti Michala Bosáka prezentácia úspešných podnikateľských projektov študentov stredných a vysokých škôl. Do oboch sekcií bolo zaslaných 196 podnikateľských projektov, z toho 11 od študentov slovenských vysokých škôl. Medzi študentmi vysokých škôl boli aj dve študentky denného štúdia študijného odboru ekonomika a manažment podniku pobočky Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v Michalovciach − študentka štvrtého ročníka denného štúdia Mária Bánociová a študentka tretieho ročníka denného štúdia Andrea Stankovičová. Obe študentky vypracovali podnikateľské plány na základe podnetu Ing. Michala Stričíka, PhD., ktorý ich vyučoval predmet Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Do užšieho kola postúpili traja študenti vysokých škôl. Členmi hodnotiacej komisie Ceny Michala Bosáka 2008 boli: prof. Philip R. TUHY − predseda, Wilkes University, Wilkes-Barre, PA, USA; prof. PhDr. Roman HOLEC, CSc. − Univerzita J. A. Komenského, Bratislava; prof. Ing. Igor LIBERKO, PhD. − Prešovská univerzita, Prešov;

prof. Ing. Milan MAJERNÍK, PhD. − Technická univerzita, Košice; Ing. Alena SABELOVÁ, PhD. − Európska banka pre obnovu a rozvoj, Londýn, Veľká Británia; Ing. Alexander TARČA − Spoločnosť Michala Bosáka, Prešov; Ing. Rudolf BOSÁK − Společnost Michala Bosáka, Česká republika. Na základe hodnotenia prác a prezentácie súťažiacich vybrali porotcovia víťazov. Prvé miesto si so svojim podnikateľským plánom − Oranžová dielňa, kreatívne kurzy vybojovala Mária Bánociová, ktorá vo svojej práci rozvinula nielen marketingovú a finančnú časť, ale do hĺbky sa venovala aj riziku, ktoré vyvoláva vstup na trh, zmena ceny výstupov či vstupov. Pri výbere predmetu jej podnikateľského plánu vychádzala z reálnej potreby v mieste jej bydliska. Druhé miesto patrí Andrei Stankovičovej, ktorá vypracovala podnikateľský plán − Café Point, v ktorom rozpracovala myšlienku „rýchlej kávy“ prostredníctvom malých predajných miest v meste Košice. Prednosť týchto predajných miest vidí predovšetkým v ich širokom sortimente, rýchlosti obsluhy a otváracích hodín. Práve otváracie hodiny jej predajných miest vidí ako veľkú výhodu oproti konkurencii. Obe študentky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Podnikovohospodárskej fakulty Košice, pobočky v Michalovciach reprezentovali svoje projekty s nasadením a odvahou vystúpiť aj pred zahraničnými členmi komisie. Nebáli sa komunikovať v cudzom jazyku a od-

8 8 8 8


KONÓM

36

3 •4/2008

menou im bola výnimočná skúsenosť, vecné ceny a možnosť pobytu v zahraničí. Víťazka získala možnosť 5 dňového pobytu v Moskve. Súčasťou podujatia bola i vedecká konferencia s názvom „Pittsburghská dohoda a bankár Michal Bosák“. Cieľom konferencie bolo pripomenúť zásluhy Michala Bosáka pri politických jedna-

niach, ktoré predchádzali vzniku Československej republiky. Naším študentkám blahoželáme a želáme im veľa ďalších študijných úspechov.

ZO žIVOTA PHF EU

CSc. Organizátori PHF ligy pozvali všetkých účastníkov PHF ligy, ako aj predstaviteľov fakulty. Ceny a poháre pre víťazov a jednotlivcov v individuálnych oceneniach, ako aj diplomy účastníkom odovzdávala v zastúpení dekana prodekanka PHF doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc. Víťazom 1. ročníka sa stalo mužstvo HANDSOME TEAM. Celé stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére, organizátori pre prítomných hostí pripravili aj občerstvenie. Výber PHF ligy bude v nasledujúcom akad. roku reprezentovať fakultu vo Vysokoškolskej košickej futbalovej lige. Na záver sa chcem za organizátorov poďakovať všetkým účastníkom, že svojou účasťou v PHF lige prispeli k jej kvalitatívnej futbalovej úrovni. Vďaka patrí aj vedeniu fakulty, dekanovi PHF prof. RNDr. Michalovi Tkáčovi, CSc., tajomníčke fakulty Ing. Babule Mendelovej a Nadácii prof. Ing. Júliusa Pázmana za pomoc pri organizovaní PHF ligy. Veríme, že aj nasledujúci 2. ročník PHF ligy v akademickom roku 2008/2009 bude futbalovo ešte kvalitnejší a prinesie účastníkom veľa hodnotných zážitkov. Výsledky 1. ročnika PHF ligy: 1. Handsome team 2. PHF Warrious 3. The Gunners 4. Lazári 5. Jajo team 6. Woo-doo dolls 7. Armagedon 8. Venceremos 9. Uzbekistan 10. 2. A. killers Kategórie: Najlepší strelec: Martin Valkučák (PHF Warrious) Najlepší rozhodca: Peter Hričan Cena Fair play: Branislav Kňazovický (Uzbekistan) Najrýchlejší gól: Miroslav Mitaľ (Handsome team) Najkrajší gól: Silvester Šoltýs (The Gunners) Najlepší brankár: Roman Biath (Lazári) Najlepší obranca: Ján Eštvaník (The Gunners) Najlepší útočník: Miroslav Mitaľ (Handsome team) Najužitočnejší hráč: Dávid Malata (PHF Warrious)

STRETNUTIE

S DEKANOM

Na pravidelnom stretnutí Pri káve s... sa dekan PHF EU prof. Tkáč stretol so študentmi, ktorí sa, okrem iných vecí, najviac zaujímali o systém prideľovania ubytovacích kapacít, otázky telesnej výchovy a riešenie problémov ubytovaných študentov. Po trojhodinovej diskusii si pán dekan pozrel problémové priestory internátu a následne sa stretol na rokovaní s predstaviteľmi Internátnej komisie PHF EU, kde sa jednotlivé strany dohodli na ďalšej spolupráci do budúcnosti pri riešení problémov študentského domova PHF.

PHF

LIGA V PRIATEĽSKEJ ATMOSFÉRE

Po úspešnom priebehu 1. ročníka PHF ligy v malom futbale v akademickom roku 2007/2008 sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov PHF ligy pod záštitou dekana PHF prof. RNDr. Michala Tkáča,

doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc. prodekanka pre rozvoj PHF, informatizáciu a styk s verejnosťou

Miloš Vaľovský predseda Internátnej komisie ŠP PHF

Po

ŠTUDENTI SA DOČKALI

dlhom čakaní sa študenti Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach dočkali príležitosti športového vyžitia priamo na internáte. Veľká vďaka za to patrí hlavne rektorovi Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfovi Sivákovi, PhD., a taktiež dekanovi PHF Dr. h. c. prof. RNDr. Michalovi Tkáčovi, CSc. Nemali by sme zabudnúť ani na členov Internátnej komisie ŠPE PHF. Pri tejto príležitosti dekan PHF odovzdal členom IK ŠPE PHF ďakovné listy za ich aktívnu pomoc pri zriaďovaní tohto projektu, menovite: Silvii Čižmárovej, Jánovi Sabolovi, Petrovi Stebnickému, Bc. Miroslavovi Kmecovi a Bc. Milošovi Vaľovskému. Slávnostné otvorenie fitness centra sa uskutočnilo 8. októbra 2008 na internáte Bellova v Košiciach. Pásku slávnostne prestrihol dekan PHF spolu s dvojnásobným majstrom sveta v kulturistike Mgr. Jaro-

EKONÓM − INFORMAČNÝ

SPRAVODAJCA

EKONOMICKEJ

UNIVERZITY V

VYDÁVA EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE. ADRESA: DOLNOZEMSKÁ CESTA 1, 852 35 BRATISLAVA, TEL. 02 67295356. ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA: ING. KAMILA KAŠŠOVÁ. REDAKTORKY: ING. KAMILA KAŠŠOVÁ, ROMANA BAROŇOVÁ A ZUZANA JÓJÁRT. JAZYKOVÁ REDAKTORKA: MGR. SOŇA BABINCOVÁ. GRAFICKÁ ÚPRAVA: ZUZANA JÓJÁRT. UZÁVIERKA UZÁVIERKA REDAKCIA

TOHTO ČÍSLA BOLA

15. 11. 2008. 15. 02. 2009.

BRATISLAVE.

REDAKČNÁ RADA: ING. JANA PÉLIOVÁ, DOC. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD., DOC. RNDR. JOZEF FECENKO, CSC., ING. ANITA ROMANOVÁ, PHD., JUDR. PETER RUSIŇÁK, PHD., DOC. ING. MÁRIA FARKAŠOVSKÁ, CSC., ING. ZUZANA SUŠKOVÁ, PHDR. JOZEF MRUŠKOVIČ, IVETA KULIFAJOVÁ, MGR. MARTA GÁFRIKOVÁ, PHDR. ONDREJ BUCHAN, DANKA PAŠTEKOVÁ. TLAČ: PEREX K + K. NÁKLAD: 1 000

VÝTLAČKOV.

NEPREDAJNÉ.

ĎALŠIEHO ČÍSLA BUDE

VYDAVATEĽSTVA OZNAMUJE PRISPIEVATEĽOM,

Peter Stebnický Internátna komisia ŠPE PHF, Košice

žE

PRÍSPEVKY MOžNO POSIELAŤ ELEKTRONICKOU POŠTOU NA ADRESU

komunikacia@euba.sk

FOTO : ARCHÍV PHF EU

KOŠICKÍ

slavom Horváthom. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili: doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc., Ing. Babula Mendelová, Mgr. Jaroslav Mihók a Ing. Ján Pindroch. Pri tejto príležitosti sa pre študentov uskutočnili aj športové hry, v ktorých si mohli súťažiaci navzájom zmerať sily v rôznych disciplínach. Ceny výhercom odovzdal pán Horváth. Po odovzdávaní cien sa konala diskusia s pánom Horváthom, pri ktorej študenti získali množstvo cenných rád ohľadom cvičenia a taktiež si vypočuli veľa veselých, ale aj menej radostných príbehov zo svetovej súťaže Mr. Olympia. Pre študentov PHF v KE funguje projekt BellGym, ktorý zahŕňa viaceré oblasti športu. Je to už druhý ročník PHF ligy v malom futbale, ktorá má pozitívny ohlas. Je zriadená a voľne prístupná miestnosť, v ktorej si môžu študenti zahrať stolný tenis. V týchto dňoch sa začína aerobic s profesionálnym cvičiteľom dvakrát do týždňa priamo na internáte. V neposlednom rade sa zriadilo fitness centrum.

Ekonóm  

vianočné dvojčíslo informačného magazínu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you