Page 1

zAPRoMET lMrNrsrRsrvo ZA

Ff \e/

REPUBTIKE SLOVENIJE CESTE IDIREKCIJA

REPU BLI KAstovENuA' ru:S*-'i*i',Trf?:,ffi:Ht t: 0l 4?8sao:- i: 0l 4T88l ?3

Stevilka: 0901-212010 Datum: 13.9.2010 Speh Horvat glavna in odgovorna urednica Sobotainfo.com po e-po5ti: spela@sobotainfo.com Spo5tovanaga. Horvat, v nadaljevanjupodajamopojasnilo kako je pri5lo do uporabenapadnefotografije na vabilu za uradno otvoritev izvennivojskega kilar$ana Lendavski ulici v Murski Soboti. Nadzornik je za Direkcijo RS za cesteza potrebe informiranja o zakljudku projekta pripravil kronoloSki pregled fotografij iz Easagradnje, na isto zgo5denkopa je posnel tudi vsebino, ki je sluZila kot delovno gradivo za obravnavovzrokov voZnje v napadnosmer. Vir fotografij na zgo5denkini bil naveden. V Direkciji RS za ceste gradiva za oblikovanje in tisk predajamopreko posebnegaspletnega mesta, tako imenovanegaFTP naslova. Obidajno se za potrebe oblikovanja tiskanih gradiv preda zelo Sirok nabor fotografij, oblikovalec pa nato predlaga najprimernej5e.Na spletno mesto za predajo gradiv so bile prenesenevse mape s fotografijami, pomotoma je bila namesdenatudi mapa z gradivom zaobravnavovzrokov voZnje v napadnosmer. V Direkcijo RS za cestesmo s strani oblikovalca prejeli osnutekvabila z obdelanofotografijo v ozadju. Ker je bila fotografija Le v zabrisanih sivih tonih smo spregledali, da je vozilo obrnjeno v napadnosmer, saj so bile v naboru predanih fotografij tudi podobne fotografije s pravilno smerjo voZnje. Nastalo situacijo obZalujemo in verjamemo, da bodo uporabniki z razumevanjemsprejeli pojasnilo. Do tega zapletavsekakorne bi pri5lo, de se ne bi vsi, ki so si prizadevali za izgradnjo izven nivojskega lcriLanja,trudili hitro in udinkovito reagirati na situacijo napadneuporabekroZi5dainzbrati dim ved informacij, tvdiiz neuradnihvirov. Za neljubi zapletsevam 5eenkrat iskreno opravidujemoin vas prosimo vas, da naSepojasnilo objavite tudi na portalu. Lep pozdrav,

SandraKfian, univ. dipl. pol. Vi5ja svetovalkaIII

, !{{

$ffi Mag.G

-

sr@ FO9(pl

s2t7

@

Stevilkaza DDV: SI Identifikacijska $t.radrurapriBankiSlovenije:5156

Ficko, Dire

Dodatno pojasnilo zaradi uporabe napačne fotografije na urednem vabilu  
Dodatno pojasnilo zaradi uporabe napačne fotografije na urednem vabilu  

pojasnilo kako je pri5lo do uporabenapadnefotografije na vabilu za uradnootvoritev izvennivojskega kilar$ana Lendavskiulici v Murski Soboti.

Advertisement