Page 1

GIR MED KONSTANT RADIE

Gir med fast radie

Sida 1


Kontrollerad navigering – Gir med konstant radie Att framföra ett fartyg i skärgårdar eller andra trånga farvatten utgör en ökad risk jämfört med att framföra fartygen på "öppna" vatten. En metod att öka säkerheten vid gång i trånga farvatten är att tillämpa gir med konstant radie. Med denna metod erhåller man bättre kontroll på vad som sker under själva giren. Gir med konstant rodervinkel 1. Stor driftvinkel med motsvarande förlust av fart. 2. En stor rodervinkel måste användas för att stötta upp fartyget på ny kurs. 3. Osäkerhet om fartygets position under giren samt om slutresultatet efter gir. 4. Ökad bunkerförbrukning på grund av med onödig användning av roder.

Gir med constant radie Mindre driftvinkel och därmed mindre fartförlust. I slutet av giren kan stöttning på ny kurs ske med mindre rodervinklar. Möjlighet till kontroll av fartygets position under giren och bra kontroll över slutresultatet efter gir. Mindre bränsleförbrukning på grund av mindre zigzagging i slutet av giren.

Först måste man bestämma vilken radie man önskar, beroende på fartygets manöverkaraktäristik och tillgängligt manöverutrymme. Viktigt att tänka på är att fartygets manöveregenskaper förändras med vattendjupet. 

Bestäm lämplig girradie och markera var gircirkeln börjar.

57,3  V V    60  R R

 

V R

 = Girhastighet, °/min V = Fart, knop R = Girradie, M 

Markera var roderorder skall ges med hänsyn till fartygets framförhållningssträcka (Wheel-over punkten). Distansen från “wheel over” punkten till början av giren är normalt ca 1 – 1,5 fartygslängder. Det rekommenderas dock att man försöker få fram ett mer exakt värde, genom praktiska försök på aktuellt fartyg.

Genom wheel-over punkten ritas girlinjen. Girlinjen är en linje parallell med den nya kursen. Försök att finna ett lätt identifierbart mål för girlinjen i avstånd och/eller sidled.

Markera lämpliga mål och uppnådda kurser för kontroll av giren (kontrolllinjer) – linjer som även dessa är parallella med ny kurs.

Om möjligt kan man försöka finna ett lätt identifierbart mål som gircentrum. För kontroll skall då detta mål ligga tvärs under hela giren. Ett sjömärke, en udde etc kan användas som gircentrum samt för visuell kontroll av giren. Se figur längre fram i texten.

Gir med fast radie

Sida 2


Girlinje

Ө

Framförhållning – distansen fartyget färdas efter att man beordrat giren dvs distans med hänsyn till tröghet, tid för roder att vinkla ut samt avståndet från pivotpunkt till observatör/radarantenn. Även utsladdning i slutet av giren bör beaktas och läggas till framförhållningen. P = Perpendikelavstånd till ny kurs, kan beräknas enligt följande: P  R1  cos   F  sin D = Parallellavstånd från lämpligt eko till ny kurs, mäts i kortet. R = Girradie Ө = Kursändring D+P= Parallellindexavstånd från lämpligt eko till W/O-positionen. F=

Fig. 1

Planering av giren med hjälp av förutbestämda girradier.

Gir med fast radie

Sida 3


Fig. 2

Om man använder endast ett avstånd, alternativt en bäring finns bara en punkt där den planerade giren kommer att stämma, ligger fartyget fel i sida kommer detta att innebära att man kommer att hamna fel efter giren. Se nästa figur rörande ”GIRLINJE”

Fig. 3

Exempel på användande av girlinje alternativt parallellinje. Om fartyget ligger fel i sida kommer användning av girlinje att medföra att fartyget hamnar ”rätt” efter avslutad gir.

Gir med fast radie

Sida 4


Fig. 4

En liten förklaring till varför girlinje är att föredra framför bäring och avstånd när det gäller att påbörja en gir. Om fartyget ligger fel, vid sidan om sin kurslinje kommer bäring/avstånd att ge ett motsvarande fel när fartyget kommer in på den nya kursen. Vid användning av girlinje har felet i sida ingen betydelse – fartyget kommer in rätt på den nya kursen. För att följa vad som händer under giren kontrollerar man regelbundet fartygets kurs mot utlagda kontrollinjer (a2 och a3) och kan korrigera radien. Detta medför en högre eller lägre girhastighet.

Bilderna på följande sidor visar hur man rent grafiskt genomför planeringen.

Gir med fast radie

Sida 5


Fig. 5

Fig. 6

Gir med fast radie

Sida 6


Fig 7

Fig. 8

Gir med fast radie

Sida 7


Fig 9 Justering av kurskontroll Om observatören (radarantenn) är placerad långt från fartygets pivotpunkt måste man korrigera den avlästa kursen. Vid konstruktion i kort mäts vinkelrätt från pivotpunkt in till gircentrumm se figur ovan. Exempel på girkontroll – fast radie För att underlätta utförandet av en väl kontrollerad gir av större fartyg vid in- och utgång mellan Böttö och Vasskären kan Trinda Brunskärs raconkummel utnyttjas som referenspunkt (gircentrum) vid girkontroll. Referenspunktens uppgift är att medge sidokontroll under gir och att placera fartyget i rätt läge när giren avslutats. Större ingående fartyg bör hålla en girradie av ca 0.8 M medan utgående fartyg bör hålla 0.9 M. Härigenom får man en separation i sidled av 0.1 M genom hela giren. (http://www.sjofartsverket.se/)

Fig 10

Gir med fast radie

Sida 8

Gir med konstant radie  
Gir med konstant radie  

Ship turning with fixed radius

Advertisement