Page 1

www.spek.fi/valittajajuhlat OTE-hankkeen ja Paloturvallisuusviikon yhteistapahtuma

Välittäjäjuhlat 2019 26.11.2019 klo 9-16.00 Sokos Hotel Vantaa

Iso kiitos osallistumisestasi Välittäjäjuhlille!

Puhujien alustukset ja minimessujen näytteilleasettajien tiedot

OSALLISTAVA

TURVALLISUUS MAAHANMUUTTAJILLE


ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS

Erityisryhmien asumisen turvallisuuden suositukset Kai Valonen, Onnettomuustutkintakeskus


Onnettomuustutkintakeskus Itsenäinen ja riippumaton virasto oikeusministeriön yhteydessä. Tutkitaan - ilmailuonnettomuuksia - vesiliikenneonnettomuuksia - raideliikenneonnettomuuksia - muita onnettomuuksia - poikkeuksellisia tapahtumia. Tehdään myös teematutkintoja. Tutkinnan tarkoituksena turvallisuuden parantaminen.


Erityisryhmät • Iäkkäät • Sairaat • Vammaiset • Päihdeongelmaiset? • Lapset? • Ulkomaalaiset?


Hukkumiset 2010 • Tapaturmaisia kuolemia vedessä 228 • Pitkäaikaissairaus ainakin 73:llä • Diabetes, sydän- ja verisuonitauti, verenpainetauti, alkoholismi, reuma, sepelvaltimotauti, syöpä, rytmihäiriö, keuhkoahtauma, skitsofrenia, dementia, näkövamma, autismi, kehitysvamma ym.

• 1-11 eri mielialalääkettä lääkärin määräämänä 79:llä • Alkoholia yli 60 prosentilla • >65 vuotiaita 79

• Itsemurhia 73 (tapaturmien lisäksi) • Pitkäaikaissairaus ainakin 22:lla (syöpä, pyörätuoli, sydän, mielenterveys, Alzheimer) • Mielialalääkitystä 47:llä • Alkoholia vajaa puolella • >65 vuotiaita 17


TyÜikäisten tapaturmat 2015


Työikäisten vakavat tapaturmat 2015

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että • sosiaali- ja terveysministeriö sisällyttää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja hoitolaitosten henkilöstön koulutukseen ja ohjeistukseen tukehtumisriskissä olevien potilaiden tunnistamisen sekä sen, miten otetaan huomioon ruuan laatuun ja riittävään valvontaan liittyvät ennaltaehkäisevät toimet. Erityisesti hoitolaitoksien henkilökunnalla tulee olla valmius vierasesineen poistamiseen.


Palokuolemat


Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että • sosiaali- ja terveysministeriö sisällyttää sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin kodin turvallisuuden tarkistuksen. Kotikäyntejä tekevillä, läheisillä ja asukkailla pitää olla käytettävissään keskeiset tapaturmatyypit kattava yksinkertainen ja helposti löydettävissä oleva tarkistuslista. • ihmisten asumiseen liittyviä päätöksiä tehtäessä muun muassa kuntien ja asumispalveluja tarjoavien järjestöjen, yhdistysten ja säätiöiden tulisi ottaa huomioon paloturvallisuusriskit ja arvioida, millainen turvallisuustaso on hyväksyttävä. • sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Kuntaliiton kanssa kehittää hyvät käytännöt, joilla kunnan eri toimijat yhdessä huolehtivat toimintakyvyltään rajoittuneiden sosiaalitoimen asiakkaiden paloturvallisuudesta. Ainakin palovaroittimien, poistumisteiden ja asuntojen välisen osastoinnin pitää olla kunnossa. Tukiratkaisujen tulee edistää turvallista asumista.


Viestintäkanavamme 1. Verkkosivu-uudistus

• Verkkosivut, Youtube, Twitter, Flickr, Facebook ja Linkedin • Mediatiedotteet, haastattelut ja tiedotustilaisuudet • Omais- ja asianosaisviestintä • Suositusseurantatietokanta verkkosivuillamme

www.turvallisuustutkinta.fi


Erityisryhmien asumisen turvallisuus hyvinvointitalouden näkökulmasta Välittäjäjuhlat 26.11.2019 Kari Telaranta


Toiminnan painopisteet 2019 - 2023 Kriisinkestävä yhteiskunta

Turvallista asumista kaikille Turvalliset työpaikat ja toimitilat

• Yksilöiden ja yhteisöjen valmiudet muutoksessa - omatoiminen varautuminen • Järjestöt ja varautuminen • Erityistä tukea tarvitsevat ryhmät • Kodin turvallisuus ja turvallisuus asumisyhteisöissä (taloyhtiöt) • Asumisen uudet ilmiöt • PK-sektorin ja julkisten yksiköiden omatoimisen varautumisen kehittäminen • Konseptoidut koulutukset


Rakennus- ja kiinteistöalan turvallisuuden näkymiä. Metropolia-ammattikorkeakoulu 2012. Toim. Hannu Hyyppä.


On edistettävä mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia toimia, kuten esteettömiä ja turvallisia asuin- ja elinympäristöjä ja näiden kehittymistä tukevaa yhdyskuntasuunnittelua. STM LAATUSUOSITUS hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017:6 Rakennus- ja kiinteistöalan turvallisuuden näkymiä. Metropolia-ammattikorkeakoulu 2012. Toim. Hannu Hyyppä.


Uutisvuoksi 28.2.2019


Lähtökohdat • Yhteiskunta pyrkii vähentämään laitospaikkojen määrää ja lisäämään ikäihmisten kotona asumista  Kotona asuvien, toimintakyvyltään rajoittuneiden määrä tulee kasvamaan  Asettaa haasteita paloturvallisuudelle

• Tilanne nyt • Vähintään 65-vuotiaita maassa yli 1,17 miljoonaa • Muistisairaita henkilöitä arviolta 200 000 • Lisäksi noin 200 000 henkilöllä kognition muutoksia, jotka voivat ennakoida tulevaa muistisairautta • Mielenterveysongelmaisten ihmisten määrä ~400 000 • Alkoholin riskikäyttäjiä 300 000 – 600 000 • Vammaisia eri arvioiden mukaan 7-29 prosenttia väestöstä • Omaishoitoperheitä noin 350 000 Ojala Tarja 2019. Erityisryhmien arjen ja asumisen turvallisuuden varmistajat. Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja. Toim. Alisa Puustinen. D5/2019 Pelastusopisto


Lähtökohdat • Tarvittavat palvelut on ensisijaisesti toteutettava siten, että ne tukevat iäkkään ihmisen mahdollisuutta asua omassa kodissaan niin pitkään kuin se on turvallista ja iäkäs henkilö voi tuntea elämänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. (HE luonnos vanhuspalvelulaiksi) • Tällä hetkellä noin 70% Suomen laitos- ja palveluasumisyksiköistä on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla (päihdehuolto aliedustettuna, 25%) • Omaehtoisesti tai läheisten tuella kotona asuvien turvallisuuteen ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Sen sijaan kotihoidossa on kehitetty hyviä käytäntöjä (PaloRAI), joskin niiden käytössä on vielä tänään merkittäviä paikkakuntakohtaisia eroja. • Suomessa tapahtuu keskimäärin 73 kuolemaan johtanutta rakennuspaloa vuodessa, joista ikäihmisten osuus on kolmannes, mutta kohonnut riski kaikilla, joilla toimintakykyrajoitteita • Vuonna 2010 noin 55% palokuoleman uhreista oli jollain tavalla toimintarajoitteisia


Pelastautumiseen käytettävissä oleva aika

Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa, Helsingin pelastuslaitos 2014


Ehtiikรถ pelastuslaitos?

Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa, Helsingin pelastuslaitos 2014


PaloRAI-menetelmä


Syttymistilat

Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa, Helsingin pelastuslaitos 2014


Johtopäätelmiä aiemmista tutkimuksista • Ulkomaalaistaustaisuus ei ole erityinen riski, sen sijaan ikääntyminen ja liikunta- tai ymmärryskyvyn rajoitteet lisäävät selvästi palokuoleman riskiä • Oman toimintakyvyn puuttuessa pelastuslaitos harvoin ehtii pelastamaan syttyneestä asunnosta

• Muita kohonnutta riskiä ennustavia tekijöitä olivat pienituloisuus, ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen tai työkyvyttömyyseläke sekä sosiaalitoimen asiakkuus tai toimeentulotuki • Käytännössä näyttää siis siltä, että alhainen ansiotaso ja kohonnut palokuolemariski ovat jostain syystä kytköksissä. • Hyvätuloisilla ei syty asunnossa palo harvemmin?


Nykytilanteen haasteet • Ihminen saattaa tarvita hoitoa tai huolenpitoa myös turvallisuuden varmistamiseksi • Toimintarajoitteisilla henkilöillä ei ole yhtäläistä mahdollisuutta pelastautua syttyneestä asunnosta kuin normaalin toimintakyvyn omaavilla • Toimitaanko perus- ja ihmisoikeuksia edistävällä tavalla, jos toimintakyky ei riitä turvalliseen asumiseen omassa asunnossa, mutta hoito-/ laitospaikkaa ei myönnetä? • Julkisen vallan vastuu?


Tulipalojen kustannuksista • Yhden palovammapotilaan sairaalahoito voi maksaa jopa puoli miljoonaa euroa • Kalleimpia ovat liekkivammat, joiden yhteenlasketut hoitokustannukset voivat nousta 5–6 miljoonaan euroon vuodessa • Sairaalahoitoa vaativia liekkivammapotilaita on vuodessa noin 300 • Lisäksi välillisiä kustannuksia ja läheisten pahoinvoinnin lisääntymistä, joita on vaikeampaa mitata • Vuonna 2018 vakuutusyhtiöt korvasivat tulipalovahinkoja n. 220 M€ (Finanssiala ry) (vrt. Pronto 239 M€). • Jos asuinrakennusten palovahingot ovat noin 26 % kaikista palovahingoista -> noin 60 M€ / vuosi


Teknologiasta kaikki irti STM:n laatusuositus 2017-2019 • Älykäs talotekniikka: • • • •

Liesi- ja jääkaappivahdit Palovaroittimet Ovien ja ikkunoiden aukaisuista hälyttävät laitteet Automaattisesti apua hälyttävät laitteet

• Robotiikalla voidaan lisätä ja parantaa iäkkäiden kognitiivisia taitoja, omatoimisuutta, itsenäisyyttä ja yksityisyyttä. -> myös poistumisturvallisuutta


Turvatekniikka voi olla kustannustehokasta • Norges offentlige utredninger 2012: 4: Trygg hjemme Brannsikkerhet for utsatte grupper • Kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että asuntosprinklaus uudisrakentamisen yhteydessä on taloudellisesti kannattavaa, kun kyseessä on riskiryhmien asuminen ja sprinklerin tekniseksi käyttöiäksi oletaan 50 vuotta. • Liesivahdin asentaminen jälkikäteen on taloudellisesti kannattavaa lähes kaikille tarkastelluille ryhmille. Suurin hyöty liesivahdeista on yksinäisillä vammaisilla miehillä ikäryhmässä 30-49.


Turvatekniikan kustannus-hyödyt? Syksyllä 2019 käynnistyvä hanke yhteistyössä Asumisen kehittämis- ja rahoituskeskus ARAn kanssa • Mikä on selvityksen kohteena olevien vuokratalojen teknisen paloturvallisuuden nykytilanne? • Mitkä paloturvallisuutta edistävät ratkaisut ovat kustannus-hyötysuhteeltaan parhaimmat tarkasteltavissa kohteissa? • Onko paloturvallisuutta edistävien ratkaisujen kustannus-hyötysuhteessa eroa eri asukasryhmien välillä?


Sosiaalinen oikeus turvallisuuteen? • Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon (PL 19.1 §) • Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen (PL 7 §) • Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (PL 6.2 §) • Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen (PL 22 §)


Poimintoja • Hoito on toteutettava tarkoituksenmukaisella tavalla ja yhteistyöllä. Hoito toteutetaan avohoidossa silloin, kun se on potilasturvallisuus huomioon ottaen mahdollista. (Terveydenhoitolaki 24.2 §) • Hoitolaitoksilla erityinen pelastuslain 18 – 19 §:n mukainen velvoite selvityksin ja toimenpitein huolehtia laitoksen paloturvallisuudesta • Vaarantuuko potilasturvallisuus, jos palokuoleman riski on merkittävästi suurempi kotona kuin hoitolaitoksessa?

• Pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaalija terveyspalvelut on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi (vanhuspalvelulain 14.2 §)


Poimintoja • Arvioinnissa on otettava huomioon iäkkään henkilön fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä hänen ympäristönsä esteettömyyteen, asumisensa turvallisuuteen ja lähipalvelujensa saatavuuteen liittyvät tekijät. (Vanhuspalvelulain 15.3 §) • Käytännössä [sosiaalihuoltoasetuksen 9 §:n mukaisina] tukipalveluina on järjestetty monia siinä mainitsemattomia palveluja, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista. Kysymykseen voivat tulla esimerkiksi erilaiset turvapalvelut (HE 160/2012 vp, 9-10).


Poimintoja • Turvallisuus merkitsee ennen muuta sitä, että iäkäs henkilö tietää saavansa tarvitsemaansa välttämätöntä apua kohtuullisessa ajassa. Se merkitsee myös sitä, että hänen asuinoloissaan on otettu huomioon muun muassa paloturvallisuuden vaatimukset (HE 160/2012 vp, 43, pykälän 14 yksityiskohtaiset perustelut) • Säännös mahdollistaa hoitojärjestelyn muuttamisen esimerkiksi silloin, kun iäkkään henkilön toimintakyky on heikentynyt niin, ettei hänen hoitoaan voida jatkaa turvallisesti hänen yksityiskodissaan. (HE 160/2012 vp, 44)


Poimintoja • Vammaispalvelulain 8 c §:n mukaan jos henkilö tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua selviytyäkseen mm. päivittäisistä toiminnoista • Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista (9.2 §) • Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. (Vammaispalveluasetus 12.3 §)


Tutkimuskysymykset • Mitkä ovat toimintarajoitteisten henkilöiden sosiaaliset oikeudet, kun kyse on oman asunnon varustamisesta paloturvallisuutta edistävin laittein tai välinein, tai kyse on paloturvallisuutta tukevasta avusta? • Onko eri ryhmien välillä eroavaisuuksia, kun kyse on mahdollisesta oikeudesta paloturvallisuutta edistäviin laitteisiin tai välineisiin tai paloturvallisuutta tukevaan apuun? • Missä määrin paloturvallisuutta edistäviä laitteita tai apuvälineitä hankittu julkisin varoin asuntoihin, joissa asuu toimintarajoitteinen henkilö?


Lähteet • Björkgren, Borg, Kokki, Mäkinen, Männikkö, Oksanen & Suoja. PaloRAI ja EVAC-mittari. http://info.smedu.fi/kirjasto/Sarja_B/B3_2017.pdf http://www.spek.fi/loader.aspx?id=5aa53fa8-fbda-4bf7-bc46-cea2c95dcf9b

• Kling, Tillander & Hakkarainen 2014. Toimintavalmiuden vaikuttavuus asuntopaloissa. https://www.hel.fi/static/pela/Julkaisut/Toimintavalmiuden_vaikuttavuus_asuntopaloissa.pdf

• Hallin, Jonsson & Andersson 2018. Brändernas och personskadornas sociala dimensioner.

https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/bostadsbrander/brandernas-och-personskadornas-socialadimensionen.pdf

• Runefors 2018. Räddar räddningstänsten lib vid brand i byggnad?

https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/brandforsk/bostadsbrander/raddningstjanstensinsatser---nytta-ochforbattringsmojligheter.pdf

• Ketola & Kokki 2018. Pelastustoimen taskutilasto 2014-2018. http://info.smedu.fi/kirjasto/Sarja_D/D1_2019.pdf

• Ojala 2019. Erityisryhmien arjen ja asumisen turvallisuuden varmistajat. Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja. Toim. Alisa Puustinen. D5/2019 Pelastusopisto • Mike 2018. Young people – what is the problem? https://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/okl/sivustot/optuke/optukesymposium/Documents/Hagen%202018_Youth%20Strategy.pdf • Norges offentlige utredninger 2012: 4 • Tillander 2004. Utilisation of statistics to assess fire risks in buildings.


Kiitos!

@KariTelaranta


Omaishoidon näkÜkulma arjen ja asumisen turvallisuuteen Pilvi Nummelin


Kuka on omaishoitaja? • Omaishoitaja pitää huolta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta ei selviydy arjesta omatoimisesti. (Suomen omaishoidon verkosto)

• Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hänelle läheinen ihminen, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen (Omaishoitolaki)


Tiesitkö? Pääasiallisessa auttamisvastuussa läheisestään on noin 350 000 henkilöä. Vaativassa ja sitovassa omaishoidossa on runsaat 60 000 henkilöä. Omaishoidon tukea sai 47 500 henkilöä vuonna 2018.

Lähdetieto: Liirum laarum

28.11.2019 – Seminaari Matti Meikäläinen


Omaishoidon syyt Omaishoidettavien pääasialliset huolenpidon ja hoidon tarpeet syyt 2012 Pitkäaikainen fyysinen sairaus tai vamma

25 %

 Omaishoidettavien pääasiallisena hoidon 2017 huolenpidon tarpeen syynä on yhä useammin muistisairaudet 34 %  Muistisairauksien osuus on kasvanut 8 % 24 % vuosien 2012 ja 2017 välillä

Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen

29 %

Omaishoidon tarpeeseen vaikuttavat usein monet yhtäaikaiset toimintavajeet tai 21 % sairaudet

Kehitysvammaisuus

15 %

Muut syyt (esim. psykiatriset sairaudet ja päihdesairaudet)

5%

Muistisairaus tai muut muistiongelmat 26 %

Omais- ja perhehoidon kysely (OMPE), 2018

Psykiatrisia tai päihdesairauksia 14 % tunnistetaan harvoin omaishoidon ensisijaiseksi syyksi 7% 

4


Omaishoitajaliitto • Perustettu 1991 • 70 paikallisyhdistystä, 2 valtakunnallista yhdistystä • Vertaistukea, tietoa, neuvontaa, virkistystä, vaikuttamista • Keskeisenä toimintana OmaisOiva koulutukset


Suomen omaishoidon verkosto Vuodesta 2005 • 21 valtakunnallista sote-alan järjestöä ja säätiötä • 13 suomenkielistä ja 3 ruotsinkielistä alueellista työryhmää Suomen omaishoidon verkosto • • •

kerää, tuottaa ja jakaa omaishoitoa koskevaa tietoa, tuo näkyväksi omaishoitoperheiden tilannetta ja tarpeita, ja vahvistaa eri tahojen yhteistyötä.

Omaishoito yhdistää verkoston jäsenjärjestöt, joista jokainen tuo oman erityisosaamisensa omaishoitoperheiden aseman parantamiseksi.


Lähdetieto: Liirum laarum

28.11.2019 – Seminaari Matti Meikäläinen


Lähdetieto: Liirum laarum

28.11.2019 – Seminaari Matti Meikäläinen


Kotiympäristön toimivuus • Omaishoito voi vaatia erikoissairaanhoidon tasoisen hoidon toteuttamista kotona • Kodin ongelmina mm. esteellisyys, paloturvallisuusriskit, hoitotarvikkeiden säilytys. • Hoito- ja palvelusuunnitelmien laatuun tulisi kiinnittää huomiota.


Koti hoitoympäristönä Turvallisessa kodissa: • • •

Paloturvallisuus huomioitu Valaistus – Riittävästi valoa, yövalo Kalusteiden järjestys – Kulkuväylät vapaaksi – Matot – Hyvä vuode ja tukeva tuoli – Keittiön kaappeihin päivittäiset astiat/välineet helposti saataville Muutostyöt (korjaus- ja rakennustyöt) – Tukikahvat – Kynnysten poistaminen, ovien leventäminen jne. – Portaat, liuskat, porrashissit


Kotiympäristössä aktivoiva auttaminen Korosta osaamista. • Kannusta läheistäsi tekemään itse kaikki, mihin hän pystyy. Läheisesi on aktiivinen oman elämänsä eläjä ja vaikuttaja. • Tue läheistäsi harjoittamaan suorituskykyään, muistiaan tai oppimiskykyään. Selkeä, hahmottamista tukeva ja tutulta tuntuva ympäristö kannustaa toimimaan ja tekemään, mikä antaa tärkeitä onnistumisen kokemuksia ja ylläpitää toimintakykyä. Tottumusten mukainen ja omin käsin tekeminen on parasta mahdollista kuntoutusta.

Päivitetty 28.11.2019

11 Kuva: Pixabay


Paloturvallisuus ja fyysinen ympäristö • Pelätään, että hoidettava käyttää takkaa tai hellaa yksin ja saa häkämyrkytyksen. • Ratkaisuina esim. Liesivahdit, häkävaroittimet • Lasten kohdalla vaarantajun puute esim. ulkoillessa tai sisällä. Voi aiheuttaa karkailua, kiipeilynä, syömistä -> Tuen saaminen kodin muutostöiden tekemiseen, kuten aidan asentamiseen autotien eteen


Ergonomia ja kaatumiset • Huomioita etenkin pesutilanteisiin ja siirtymisiin. • Pieni investointi esim. uimahallitossut estäisi monta liukastumista ja siirroissa hoidettava saa paremmin tukea jaloilleen kun eivät luista alta pois. • Siirtoihin apuvälineitä saatavilla, tilat haasteena • Toinen suuri riski oli keittiössä ylähyllyt -> käyttötavarat alemmille hyllyille, jotta niitä villasukat jaloissa keittiöjakkaran päälle kiipeämisisä ei tehtäisi.


Muistisairaiden paikannus • Ei uskalleta jättää omaishoidettavaa yksin. Pelko kohdistuu tapaturmiin (kaatuminen) tai siihen, että hoidettava lähtee sinne ulos. • Hoidettavan liikkumattomuus haasteena, jumiutuu tuoliin, eikä pääse vaikkapa WC:een • Apua teknologiasta? Aktiivisuusseurantarannekkeet, Muistiranneke, ovihälytin, paikannuslaitteet, arjen seuranta • Yhteiskunnalta tukea hankintoihin?


Omaishoitajan jaksaminen • Hoidettava saatetaan lääkitä rauhalliseksi tai lukita pieneen huoneeseen, jotta a) saadaan nukutuksi b) asiakas ei lähde ulos. • Unen riittämättömyys hoitajalla ja hoidettavalla aiheuttaa riskejä • Tarvitaan luottoa siihen mistä saada apua hätätilanteissa, vapaiden ja lomien pitäminen tärkeää, yksilölliset ratkaisut


Lääkehoidon turvallisuus kotona Riskejä tehdä virheitä • Lääkettä annettu väärä annos tai väärään aikaan. • Lääkehoitoa ei arvioitu kokonaisuutena. • Lääkitystä oli vähennetty omin päin tai jätetty lääke antamatta. • Lääkkeitä säilytetiin kotona väärin. • Lääkityksen ohjeistus epäselvä. • Lääkehoito voi lisätä omaishoidon sidoksellisuutta.

Lähde: Tikkanen 2016.


Lääkehoidon turvallisuuden parantaminen • Itse tehty lääkityslista on ajantasainen luettelo kaikista lääkevalmisteista ja että se on aina mukana. • Omaishoitajilla tulisi olla selkeästi tiedossa, kehen he voivat olla yhteydessä lääkitykseen liittyvissä asioissa. • Kuntien tulisi järjestää koulutusta yhdessä paikallisen terveydenhuollon, järjestöjen ja apteekkien kanssa. • Vastuun jakaminen esim. kotihoidon kanssa. • Kodin arviointia tehdessä turvalliseen lääkesäilytykseen ohjaaminen

Lähde: Tikkanen 2016.


Lähdetieto: Liirum laarum

28.11.2019 – Seminaari Matti Meikäläinen


Mitä jos hoitajalle käy jotain? • Miten hoidettavan turvallisuustilannetta voisi parantaa tilanteessa, kun omaishoitaja on kauppareissullaan saanut sellaisen sairauskohtauksen, ettei pysty ilmaisemaan hoidettavan olevan yksin kotona täysin avuttomana? • Ratkaisuna on mm. järjestöissä painettu omaishoitajakortti, joka löytyy omaishoitajan lompakosta • Parempi olisi, jos terveydenhuolto kirjaisi henkilön perustietolomakkeeseen, että toimii omaishoitajana (virallinen ja epävirallinen oh). • Esimerkkinä; Rovaniemen kaupunki otti kopin tästä. Pyysivät Napapiirin yhdistystä yhteistyöhön. He painattivat ja lähettivät sopimusomaishoitajille, kortin. Kortissa on painettu meidän pohjaa käyttäen sekä Napapiirin yhdistyksen että Rovaniemen kaupungin yhteystiedot.


Omaishoitajan joutuessa sairaalaan • Miten saadaan apua hoidettavalle jos hoitajalle käy jotain? • Omaishoidettavalla tulisi olla oikeus päästä ambulanssilla sairaalaan mukaan, jos hoitaja joutuu kiireesti sairaalaan eikä hoidettava pärjää kotona • Kunnilla pitäisi olla selkeät toimintamallit, minne hoidettava sijoitetaan välittömästi hetkeksi jonnekin tai sosiaalipäivystyksen kotihoidon kanssa arvioidaan nopeasti tilanne • Hoidettavan tiedoissa olisi hyvä näkyä ensisijainen hoitopaikkamahdollisen kriisitilanteen osuessa kohdalle. Haasteena tiedon näkyminen esim. ambulanssille


Yhteenvetona • • • • • • •

Palvelukartoitus Ennakoivat kodin muutostyöt tai muutto Omaishoitajien valmennus ja vastuun jakaminen Paloturvallisuuden ja teknologian ratkaisut Omaishoitajien jaksamisen tukeminen Yhteyshenkilöt ja ennakointi Omaishoitotilanteen näkyminen tapaturmatilanteissa


– Kankaanpään messut • • • •

• •

Pohjois-Satakunnassa oli tahto tehdä omaishoitoa näkyväksi ja saada eri tahoja yhdessä toimimaan omaishoidon tukemiseksi v. 2010 ensimmäiset messut ja joka toinen vuosi siitä eteenpäin, kävijämäärä 400-1000. Esittelijöitä 30-40, myös yrityksiä 10-15. Yhteistyössä Kankaanpään Opisto ja opiskelijat, Omaishoitajaliiton aluetyö, Omaisena edelleen, Punainen Risti ja vuodesta 2014 myös Muistiluotsi Eri teemat eri vuosina: mm. tuki ja palvelut, kaltoinkohtelu ja muistiasiat, hoiva ja turvallisuus Lyhyiden esitysten ja keskustelutuokioiden lisäksi näytöksiä ja esittelypöydät Mukana ehdottomasti myös iloa ja virkistystä: omaishoitajien muotinäytös yhteistyössä Kontin kanssa ollut menestys jo x2


Hankekoordinaattori Daniel Saarinen

mutualtrust.fi SPEK V채litt채j채juhlat Vantaa 26.11.2019

#kaikkipelastetaan #allar채ddas


Mutual Trust 2016 - 2019 1 Kartoitimme pelastustahojen ja liikennöitsijöiden valmiutta pelastaa vammaisia.

2 Järjestimme 10 yhteistä pelastusharjoitusta, jossa pelastustahot ja liikennöitsijät pääsivät harjoittelemaan vammaisten pelastamista. Mukana vapaaehtoisia vammaisia henkilöitä.

3 Kehitimme opetusmateriaalin siitä, miten kohdata ja pelastaa erilaisia vammaisia.

4 Loimme uutaa tietoa ja lisäsimme ymmärrystä ja luottamusta vammaisten, pelastustahojen ja liikennöitsijöiden välillä.


Miksi? • Haluamme parantaa yhteiskunnan valmiutta pelastaa vammaisia henkilöitä.

15% maailman väestöstä on vammaisia

• Pyrimme tukemaan vammaisten henkilöiden turvallista, itsenäistä elämää: työtä, vapaa-aikaa ja asumista. • Toivomme, että materiaalia käytettäisiin koulutuksissa, koko yhteiskunnassa.

Pelastuslaki Jokainen meistä on velvollinen auttamaan

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista

mutualtrust.fi #kaikkipelastetaan #allaräddas


Pelastusopas Miten pelastan vammaisia henkilÜitä? mutualtrust.fi

mutualtrust.fi #kaikkipelastetaan #allaräddas


Opetusmateriaali Miten pelastan vammaisia henkilöitä? • 10 vammaisryhmää: käytännönläheinen ja kuvitettu, suomeksi ja ruotsiksi. • Helppokäyttöinen mobiiliversio. • Perustuu amerikkalaismateriaaliin ja kokemuksista hankkeen kymmenestä pelastusharjoituksesta. • Vammaisjärjestöjä on pyydetty kommentoimaan materiaalia. • Tärkein kysymys: ”Miten voin auttaa?”

mutualtrust.fi #kaikkipelastetaan #allaräddas


Opetusmateriaali Kehittämisideoita • Koulutusvideoita tai animaatioita. • Materiaalia pitää levittää ja ottaa käyttöön koulutuksissa. • Jatkossa

levittää materiaalia.

• Turvallisuuteen liittyy oma vastuu ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Vammaisjärjestöillä iso vastuu. • Suurin osa tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Esteettömyys ja saavutettavuus on turvallisuutta.

mutualtrust.fi #kaikkipelastetaan #allaräddas


Mutual Trust: hyvää • Mutual Trust on ollut mukana kymmenessä pelastusharjoituksissa, josta on luotu opetusmateriaali, miten pelastaa vammaisia. • Pelastusviranomaiset ja liikennöitsijät ovat olleet aktiivisia hankkeessa, joka on saanut laajaa näkyvyyttä. • Samanlaista ja samanmittaista turvallisuusyhteistyötä ei ole ennen tehty. Hanke on tuonut mukanaan uutta tietoa, ymmärrystä ja luottamusta vammaisten, pelastusviranomaisten ja liikennöitsijöiden välillä.

mutualtrust.fi #kaikkipelastetaan #allaräddas


Mutual Trust: kehitettävää • Lisää harjoituksia, koulutuksia ja tietoa. Mutual Trustin koulutusmateriaali, miten pelastaa erilaisia vammaisia henkilöitä pitää levittää ja käyttää. • Vammaisjärjestöjen turvallisuusyhteistyö pelastusviranomaisten ja yhteiskunnan eri tahojen kanssa, jotta onnettomuuksia ehkäistään ja kaikki pelastetaan. Resursseja ja koordinoivaa järjestöä – esimerkiksi SPEK. • Pelastaminen on kaikkien vastuulla – ei pelkästään pelastusviranomaisten. Suurin osa tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla.

mutualtrust.fi #kaikkipelastetaan #allaräddas


Vammaisten henkilöiden asumisen turvallisuus • Hoitolaitoksissa tarpeet huomioitu asumista paremmin. • Omassa kodissa asuvien kohdalla useita kehittämismahdollisuuksia. • Vammaisten asukkaiden tarpeiden huomioiminen asuintalojen pelastussuunnittelussa ja omavalvonnassa. • Turvallisuusviestinnässä ja koulutuksessa huomioiminen.

mutualtrust.fi #kaikkipelastetaan #allaräddas


Vammaisten henkilöiden asumisen turvallisuus • Ammattihenkilöstön tutkinto-ja täydennyskoulutuksen kehittäminen. • Vammaisten ja turvallisuudesta vastaavien toimijoiden välisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen. • Turvallisuustekniikan hyödyntäminen ja kehittäminen vammaisten tarpeiden mukaan sekä taloudellisen tuen mahdollisuuksien tarkastelu. • Selkokielisten ohjeiden kehittäminen.

mutualtrust.fi #kaikkipelastetaan #allaräddas


Kysymyksiä? Hankekoordinaattori Daniel Saarinen daniel.saarinen@outlook.com 040 560 0830

mutualtrust.fi #kaikkipelastetaan #allaräddas


Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Turvallinen ja kriisinkestävä yhteiskunta yhteistyössä jäsenistömme kanssa


Osallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille OTE-M -hanke Välittäjäjuhlat 26.11.2019


• Taustalla Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) -hanke sekä Arjen ja asumisen turvallisuus • Asumisen politiikka --> turvallista asumista kaikille

Maahanmuuttajat osana erityisryhmiä

• Maahanmuuttajien turvallisuusosaamisen kehittämistarve on näkyvä vuoden 2015 turvapaikanhakija-aallon seurauksena • Turvallisuusosaamisen puutteet • Tapaturmat, turvallisuuspoikkeamat, uutisointi • Vuoden 2018 lopussa Suomessa asui 402 000 vieraskielistä ihmistä (7,3% Suomen väestöstä) • Ulkomaalaistaustaisten määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.


• Tavoitteena maahanmuuttajataustaisten henkilöiden turvallisuusosaamisen lisääntyminen ja suomalaisen turvallisuuskulttuurin parempi tietämys. • Hanke on kaksivuotinen ja hanke on alkanut 3/2019 • Rahoitus STEAlta ja Palosuojelun edistämissäätiöltä • 2019 pilottialueena Häme ja Pirkanmaa

OTE-M Hankkeen taustaa

• 2020 laajenee valtakunnalliseksi • Kohderyhmät • maahanmuuttajat (vastaanottokeskukset, kotoutumiskoulutukset) • Järjestöjen ja kuntien työntekijät ja vapaaehtoiset (Luetaan yhdessä verkosto, setlementit) • Maahanmuuttajien kanssa työskentelevät henkilöt • Vapaaehtoispalokunnat ja pelastusliitot (pilotti VPK:t)


Laaja turvallisuuskäsitys • Palo- ja poistumisturvallisuus • Sähköturvallisuus • Liikkumisen turvallisuus • Varautuminen • Tapaturmien ehkäiseminen • Kiinteistöjen turvallisuus • Henkilöturvallisuus • Rikosturvallisuus • Taloudellinen turvallisuus


TOIMINNAN HAASTEET • Kielitaito (luku- ja kirjoitustaito) “Kotoutuminen tarkoittaa sitä, että maahanmuuttaja sopeutuu suomalaiseen yhteiskuntaan ja omaksuu uusia tietoja, taitoja ja toimintatapoja, jotka auttavat häntä osallistumaan aktiivisesti uuden kotimaansa elämänmenoon.”

• Kulttuurin ja uskonnon erot

(Sisäministeriö 2016)

• Aikakäsitys

• Henkilökohtaiset ominaisuudet ja terveydentila • Syrjäytyminen • Tiedon puute • Lähtömaan erilaiset tilanteet • Osallisuuden kokemuksen syntymiseen tarvitaan aikaa • Ennakkoluulot


TOIMINTA HANKKEESSA • Koulutukset ja tapahtumat eri kohderyhmille • Turvakassi® ja Turvakortit™ • Osallistavat menetelmät • Turvallisuusmateriaalin tuottaminen • Materiaalien käännättäminen • VPK-toiminta • Tilaisuudet eri yhteistyökumppanien kanssa


INNOHOME LIESIVAHTI SGK5010

• INNOHOME – MAAILMAN MYYDYIN LIESIVAHTI • ESTÄÄ LIESIPALOT ENNALTA TEHOKKAASTI • LUOTETTAVA JA HELPPOKÄYTTÖINEN

PREVENT

Helppo ja tehokas tapa vähentää kotien tulipaloja Yli puolet kaikista kotien tulipaloista saavat alkunsa ruoanlaitosta. Liesivahti on palkittu ja älykäs paloturvaratkaisu, joka estää tulipalot kytkemällä lieden pois päältä ennen kuin myrkyllisiä kaasuja muodostuu ja tulipalo syttyy.

www.innohome.com

FIRES BEFORE THEY START


790-00011-A1

INNOHOME LIESIVAHTI SGK5010 Näin Innohome Liesivahti toimii vaaratilanteessa 1

2

3

1. Liesivahti varoittaa käyttäjää liian korkeasta lämpötilasta esihälytyksellä. 2. Mikäli käyttäjä ei reagoi esihälytykseen, Liesivahti hälyttää ja katkaisee tarvittaessa liedestä virran. 3. Liesi sammuu turvallisesti ja on valmis käyttöön heti kun levy on jäähtynyt turvalliseen lämpötilaan.

Liesivahti Innohome Liesivahdin lämpöanturi asennetaan lieden yläpuolelle ja ohjainyksikkö katkaisee lieden virran vaaratilanteessa. Se reagoi lieden pinnan vaaratilanteisiin aiemmin kuin mikään muu liesiturvalaite auttaen osaltaan vähentämään kotien tulipaloja merkittävästi. Innohome Liesivahti estää liesipalot ennen kuin ne syttyvät

Oppiva monianturiteknologia SGK5010 käyttää kahta eri tyyppistä lämpöanturia, joissa ainutlaatuinen oppiva toiminto. Se mittaa maksimilämpötilaa, lämpötilan muutoksia sekä ympäristön lämpötilaa. Laitteessa on pitkälle kehittynyt lämpötilatietojen analysointi.

ESTÄÄ LIESIPALOT

Luotettava ja helppokäyttöinen SGK5010 Liesivahdin itseoppiva teknologia tekee sen käytöstä helppoa. Se mukautuu käyttäjänsä tapaan laittaa ruokaa ja säätää laitteen herkkyyttä niin etteivät turhat hälytykset haittaa ruoanlaittoa. Automaattinen vikadiagnostiikka varmistaa huolettoman käytön – ilman kuukausittaista testaamista.

EI VAADI HUOLTOA

KATKAISEE VIRRAN

INNOHOME LIESIVAHTI SGK5010 • Hälytyssignaali 80 dB @ 1m

Testattu teknologia Innohome Liesivahdit läpäisivät ensimmäisinä liesiturvalaitteina uuden eurooppalaisen EN 50615 -liesivahtistandardin.

• Ohjainyksikön matala energiankulutus (n. 1W) • SFS-EN 60730-1:2016 -standardin vaatimusten mukainen automaattinen sähköinen ohjauslaite • SRD (Short Range device) Radio 433 MHz

Ominaisuudet

• Laitteet paritettu tehtaalla

• Oppiva maksimilämpötilan hälytys – tunnistaa kun lämpötila nousee vaarallisen korkeaksi • Oppiva lämpötilan nousunopeuden hälytys – liian nopea lämpötilan nousu on merkki vaaratilanteesta • Mukautuu käyttäjän tapaan laittaa ruokaa • Lämpöanturin poistaminen estää lieden käytön • Automaattinen vikadiagnoosi – ei kuukausittaista testaamista • Yhteensopiva lähes kaikkien häkä- ja palovaroittimien kanssa

• Jännite 230/400 VAC • Halogeenivapaa ja paloluokiteltu muovi, syttyvyysluokka V-0 (lämpöanturi). • Patentoitu: FI117526, FI117878, FI125053 • Täyttää SFS-EN 50615:2015 liesivahtistandardin vaatimukset (Eurofins Expert Services Oy) • Takuu 2 vuotta

Innohome Oy: PO Box 21 • 02601 Espoo • Finland

www.innohome.com


Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Turvallinen ja kriisinkestävä yhteiskunta yhteistyössä jäsenistömme kanssa


Turvakassi

®

• Turvakassi sisältää turvallisuustekniikkaa arjen ja asumisen turvallisuuden eri osa-alueilta. • Turvakassin kouluttajakoulutus soveltuu kaikille omasta ja toisten turvallisuudesta kiinnostuneille.


Turvakortit ™ • Tilattavissa verkkokaupasta http://verkkokauppa.spek.fi/ • Ladattavissa www.spek.fi/ote tai www.spek.fi/ote-m • Hinta 22 € + toimituskulut • Tulossa käännökset 11 kielelle tammikuussa 2020!


Turvakortit ™


huoliilmoitus

on kunnalle tehtävä ilmoitus ikääntyneen henkilön palveluntarpeesta. Meillä kaikilla on oikeus tehdä huoli-ilmoitus, jos ikääntyneen henkilön pärjääminen huolettaa tai sinulla herää epäilys, ettei ikääntynyt henkilö saa tarvitsemiaan palveluita tai hän on joutunut kaltoinkohdelluksi. Ilmoituksen vastaanottavat tahot löytyvät kunnan nettisivuilta. Voit aina soittaa myös johtavalle sosiaalityöntekijälle tai vanhustyöstä vastaavalle työntekijälle.

Pääkaupunkiseudun ilmoituksia vastaanottavien tahojen yhteystiedot löytyvät kääntöpuolelta. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntaa selvittämään ikääntyneen henkilön tarpeet ilmoituksen perusteella. Yksityishenkilöillä on oikeus tehdä huoli-ilmoitus, mutta viranomaisilla ja ammatti­ henkilöillä on siihen lain perusteella velvollisuus.

www.katketytaanet.fi


HELSINGISSA

Ilmoitukset tehdään Seniori-infoon arkisin ma–pe klo 9–15

09 3104 4556

Lisätietoa: www.hel.fi/seniorit/fi

VANTAALLA

ilmoitukset tehdään Seniorineuvontaan arkisin ma–pe klo 9–15

09 8392 4202

Lisätietoa: www.vantaa.fi  Terveys- ja sosiaalipalvelut  Ikääntyneiden Palvelut  Neuvonta ja palveluohjaus  Seniorineuvonta

ESPOOSSA

ilmoitukset tehdään Seniorineuvonta Nestoriin arkisin ma–pe klo 9–15

09 816 33 333

Lisätietoa: www.espoo.fi/nestori


Suomen pelastusalan keskusjärjestö Osallistava turvallisuus erityisryhmille (OTE) -hanke Tarja Ojala, projektipäällikkö


SPEK: OTE-hanke 2017-2019


Tavoitteet • Turvallisuusosaamisen edistäminen • Turvatekniikan tunnettavuuden ja käytön edistäminen • Rahoitusvaihtoehtojen kehittäminen • Turvallinen arki • Osallisuus • Rohkeus!


Erityisryhmät Ihmiset • Ikääntyneet • Muistisairaat • Omaishoitajat / omaishoitoperheet • Päihde- ja mielenterveysongelmaiset • Vammaiset • … • Liikuntarajoitteiset • Maahanmuuttajat

Pohdintaa • Määrät approksimaatioita • Heterogeeninen joukko • Erityisryhmä –nimitys osalle ihmisistä vastenmielinen


Laaja turvallisuuskäsitys • • • • • •

Palo- ja poistumisturvallisuus Varautuminen Pelastustoiminta Kiinteistön turvallisuus Liikkumisen turvallisuus Henkilöturvallisuus ja turvallisuuden tunne

Taloudellinen turvallisuus!

• Ihmisen oma / hoidettavan potilasturvallisuus, myös eksymiset ja katoamiset • Hoitajan työturvallisuus • Ulkopuolisten turvallisuus

• Tapaturmat • Rikosturvallisuus


Tilaa osallisuudelle!


Erityisryhmät ja tuki • Sosiaali- ja terveystoimen tuki • Omaishoito • Läheisten tuella

• Itsenäisesti asuvat

Kolmas ja neljäs sektori!


Tyรถkaluja


Kodin turvallisuuden tarkastuslista


Puuhalehti


Lempeitä lähestymistapoja vakavaan aiheeseen

(Kuva Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos / THL, STEP-hanke koulutusaineisto)


Tapaturmaiset tahattomat palot

Kuva: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos


Turvakassi


Turvatekniikan mahdollisuuksia


Huoneistokohtainen sammutusjärjestelmä

28.11.2019

15


Eettistä pohdintaa ja puheeksi ottamista


Tutkimus: Turvatekniikan rahoitus! Rahoittaja 1. Henkilö itse 2. Perhe tai lapset 3. Sukulaiset tuttavat / lahjoittajat 4. Kunta Apuvälinepalvelu Kaupallinen apuvälinepalvelu Lahjoitukset Taloyhtiöt Toimeentulotuki SM, STM, YM yhteistyössä ARA Verottaja / kotitalousvähennys STEA Järjestöt SOTE-alueet

Muistisairaat X X X X

Asiantuntijat X X X X X X X X X X X X X X X

Huom.

Kuntaliitto ei kannata

Hankerahoitus Koulutus ja opastus


112

28.11.2019

18


Tietoa talousrikoksista

28.11.2019

19


Elektroninen ovisilmä


Alkusammutusharjoitukset ja poistumisturvallisuuden pohdinta


Konkreettista oppimista


Kainuun pilotti vuonna 2017


Vuoden 2018 tilaisuudet • Yksittäisiä yleisötilaisuuksia uusilla alueilla • Tavoite oli 8-10 tilaisuutta, pidetty / pidetään 11. • Kainuussa toisen polven tilaisuudet yhdistysten omana toimintana, aineistot hankkeelta.


OTE-kouluttajakoulutukset • Kuusi koulutusta • Osaamistavoitteena riittävä turvallisuustilaisuuksien järjestämisvalmius, aiheen valintaosaaminen ja turvallisuusosaaminen / turvatekniikan osaaminen. • Osallistujissa aiemmissa tilaisuuksissa mukana olleita sekä uusia toimijoita.


SuPer / OTE -koulutukset • SuPerin OTE-koulutus • • • •

sosiaalialan opiskelijat opettajat työssä olevat jäsenet yhdistystoimijat

• Seinäjoki, Tampere, Hyvinkää, Kuopio, Kajaani, Turku, Oulu • Turvallisuuskoulutus! • Alkusammutus!


OTE-hanke päättyy osallistava turvallisuus jää! • Aineistot • Menetelmät • Eteenpäin kehitetyt toimintamallit • Koulutetut kouluttajat YHTEISTYÖVERKOSTO VALMIINA! • Jatkohankkeet • Toimintakyvyltään alentuneiden työryhmä • Pysyvä lisä toimintaan


Kiitos yhteistyökumppaneille! Yhteistyökumppanit • Muistiliitto • Omaishoitajaliitto • Kuntaliitto • Pelastuslaitokset • Valli • Vanhustyön keskusliitto • Laitevalmistajat • Tukes • Kirkon diakoniatyö

Kainuun pilotti Kainuun Muistiyhdistys Kainuun omaishoitajat ja läheiset Kainuun pelastuslaitos Erityiskiitos tapahtumissa mukana olleille järjestötoimijoille ja pelastuslaitoksille!


YhteistyÜllä kattava peitto!

28.11.2019

29


Kiitos! Lisätietoja www.spek.fi/OTE


Mu istiliitto ry

Muistisairaus, turvallisuus ja itsemääräämisoikeus - mahdoton yhtälö? Vä l i t t ä j ä j u h l a t 2 6 . 1 1 . 2 0 1 9 A n n a Va l ke a j o k i , j u r i d i n e n a s i a nt u nt i j a Arjen asiamies -hanke


Muistisairaiden määrä Suomessa • 200.000, jolla kognitiivinen toimintakyky on heikentynyt • 100.000 lievää muistisairautta sairastavaa henkilöä • 93.000 keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavaa henkilöä • Yhteensä 393.000 + 14.500 / vuosi MUISTISAIRAUDET EIVÄT KUULU NORMAALIIN IKÄÄNTYMISEEN!

2

28.11.2019


Itsem채채r채채misoikeus = ihmisoikeus


Itsemääräämisoikeus perusoikeutena • Perustuslain 7 §: Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen  Kielto puuttua henkilökohtaiseen koskemattomuuteen mielivaltaisesti tai ilman laissa säädettyä perustetta  Fyysisen vapauden lisäksi suojataan tahdonvapautta ja itsemääräämisoikeutta = oikeutta päättää itseään koskevista asioista • Itsemääräämisoikeus liittyy läheisesti myös muihin perustuslain säännöksiin – PL 10 §: yksityiselämän, kunnian ja kotirauhan suoja – PL 9 §: liikkumisvapaus – PL 15 §: omaisuuden suoja – PL 22 §: julkisen vallan velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen 4

28.11.2019


Itsemääräämisoikeus käytännössä • Oikeus yksin päättää itseään koskevista asioista – Kompetenssi = kelpoisuus päättää omista asioista – Immuniteetti = muut eivät saa päättää minun asioistani • Eli esimerkiksi: – Missä asun, mitä syön, keitä tapaan – Saako minua elvyttää, tai esimerkiksi paikantaa – Mihin käytän rahani, esimerkiksi turvateknologiaan

5

28.11.2019


Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen • Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen tulee perustua lakiin • Laissa tulisi* selkeästi määrittää, kuka, miten ja millä edellytyksillä saa rajoittaa itsemääräämisoikeutta * Itsemääräämisoikeutta koskeva lainsäädäntö puuttuu vanhustenhuollosta! • Silloin, kun perusoikeuden rajoittamisen edellytyksistä ja noudatettavasta menettelystä ei ole säädetty muualla lainsäädännössä, voi perusoikeuksien rajoittaminen tulla yksittäistapauksissa kyseeseen ainoastaan rikoslain 4 luvun 4 ja 5 §:ssä säädettynä hätävarjeluna tai pakkotilassa sallittuna tekona. (mm. EOAK 699/2016, 31.1.2017)

6

28.11.2019


Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen • Lainsäädännössä omaksuttu suojelun periaate itsemääräämisoikeuden vastapainona – Itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa henkilön suojaamiseksi hänen itsensä tai muiden aiheuttamilta oikeudenloukkauksilta • Ymmärryskyky (ja päätöksentekokyky) on lainsäädännössä asetettu pääsääntöisesti edellytykseksi itsemääräämisoikeuden käyttämiselle  Mistä asiassa on kysymys, mikä on sen merkitys itselle  Mitkä ovat eri vaihtoehtojen seuraukset  Kyky tehdä näihin perustuva päätös 7

28.11.2019


Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeus ja päätöksenteko • Muistisairausdiagnoosi tai ikä itsessään ei johda itsemääräämisoikeuden menettämiseen • Muistisairausdiagnoosi ei tarkoita automaattisesti sitä, ettei saisi päättää omista asioistaan – Ratkaisevaa on tahdonilmaisua annettaessa ymmärryskyky asian merkityksestä ja valinnan seurauksista

8

28.11.2019


Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeus ja päätöksenteko • Muistisairaan ihmisen kuuleminen on aina ensisijainen tapa selvittää hänen tahtonsa; kuulemista ei saa kategorisesti ohittaa – Läheisiä/edustajaa kuullaan vasta, jos muistisairaan ihmisen on todettu olevan kykenemätön tekemään esimerkiksi hoitoaan koskeva päätös kyseisessä asiassa

• Tuettu päätöksenteko – Alentunut ymmärryskyky / päätöksentekokyky

9

28.11.2019


Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeus ja päätöksenteko • Itsemääräämisoikeus ei tarkoita, että ihmisen saa jättää heitteille… – Esim. henkilö, joka kieltäytyy syömästä ja juomasta tai ottamasta lääkkeitään, mutta ei ymmärrä mitä tästä voi seurata – Aina täytyy arvioida henkilön ymmärrys- ja päätöksentekokyky!

• …mutta muistisairaskin saa tehdä itselleen haitallisia tai muiden mielestä kummallisia päätöksiä, jos hän ymmärtää niiden merkityksen ja seuraukset • Ymmärryskyvyn arviointi ei aina ole helppoa; vaatii lääketieteellistä asiantuntemusta 10

28.11.2019


Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeus ja turvallisuus • Myös turvallisuuteen liittyvissä asioissa ratkaisevaa on muistisairaan ihmisen ymmärryskyky asian merkityksestä ja valintojen seurauksista • Tilanteet, joissa muistisairaan ihmisen oma tai tois(t)en henki ja terveys vaarantunut? – Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työturvallisuudesta! – Validaatio ym. kohtaamisen ja kommunikoinnin keinot käyttöön ennakollisesti • Taloudellisen vahingon vaara? 11

28.11.2019


Muistisairaan ihmisen itsemääräämisoikeus - muutamia tilanteita • Ovien lukitseminen esimerkiksi hoivayksiköissä • Ajo-oikeuden ja aseenkantoluvan poisottaminen • Turvateknologia – Tekniikan kehittyminen – miten ennakoida? – Hoitotahto vs. muuttuva mieli 12

28.11.2019


13

28.11.2019


Perusteettomat rajoitukset  …ovat usein pieniä arkisia asioita.  Pohdittava, haetaanko turvallisuuden tunnetta muistisairaalle ihmisille vai läheiselle?  Riskitön elämä?  Hyvä tarkoitus voi joskus johtaa huonoon lopputulokseen!

14

28.11.2019


Itsemääräämisoikeuden toteutumista tukevat ja estävät tekijät (Mukaillen: www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/itsemaaraamisoikeus/itsemaaraamisoikeuden-vahvistaminen/)

Ympäristö, tilaratkaisut

Arvot, asenne, resurssit

Vuorovaikutus ja tiimityö

Palvelut oikeassa mittasuhteessa

Tiukat aikataulut, rutiinit, säännöt, kiire johtavat puolesta päättämiseen ja tekemiseen

15

Varmuuden vuoksi ei voi perusoikeuksia rajoittaa

28.11.2019

Työntekijöiden puuttuva tieto ja osaaminen (esim. lainsäädäntö, itsemääräämistä tukevat menetelmät, mikä on rajoittamista ja mikä normaalia hoitoa ja ohjausta)

Omaisten tai läheisten pyynnöt

Jonkun asukkaan vuoksi tehdyt järjestelyt rajoittavat myös muiden asukkaiden itsemääräämisoikeutta

Turvallisuusnäkökulmat ylikorostuvat


Itsemääräämisoikeuden ennakollinen käyttö • Hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus  tulevaisuuteen sijoittuvia asiakirjoja, joissa voi määritellä •

kuka asioita hoitaa puolesta

miten niitä hoidetaan

 Mahdollisuus vaikuttaa myös turvallisuuteen ja turvaan liittyviin asioihin! • Edunvalvontavaltuutus on eri asia kuin edunvalvonta!  Laki edunvalvontavaltuutuksesta vs. laki holhoustoimesta

16

28.11.2019


Säädöshierarkia Kansainväliset sopimukset, EU-oikeus Suomen perustuslaki Erityislait

Yleislait Eivät voi olla ristiriidassa ylempien kanssa!!!

17

28.11.2019

Asetukset Suositukset

Ohjeet


Kysymyksiä, kommentteja?

18

28.11.2019


Kiitos! a n na . va l kea joki @m ui s til i i tto .fi


Ilmoitusvelvollisuudesta ennakointiin Välittäjäjuhla 26.11.2019 Twitter: @jari_lepisto


Suoritteista sisältöön

Kuva: Pixabay.com


Kuva: Pixabay.com

Ilmoitusvelvollisuudesta yhteiseen tekemiseen


Kuva: Pixabay.com

Välittäminen


Kirkkokatu 12, Helsinki PL 26, 00023 Valtioneuvosto Vaihde 0295 480 171 kirjaamo@intermin.fi


www.spek.fi/valittajajuhlat OTE-hankkeen ja Paloturvallisuusviikon yhteistapahtuma

Kiitos!

OSALLISTAVA

TURVALLISUUS MAAHANMUUTTAJILLE

Profile for Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Välittäjäjuhlat 26.11.2019  

Puhujien alustukset ja minimessujen esittelijät

Välittäjäjuhlat 26.11.2019  

Puhujien alustukset ja minimessujen esittelijät

Profile for spek_ry