__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SPEK2020 strategia 2019-2023


Vaikutamme turvallisen yhteiskunnan puolesta, seuraamme ja ennakoimme yhteiskuntakehitystä, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun.

• Kokoamme tietoa yhteiskuntakehityksestä, seuraamme ja arvioimme politiikkaohjelmia ja strategioita • Osallistumme asiantuntijana strategia- ja lainsäädäntötyöhön • Tuemme ja herätämme yhteiskunnallista keskustelua


Seuraamme toimintaympäristön muutosta, kehitämme toiminnallisia ja teknisiä ratkaisuja turvalliseen arkeen. Muuttuva toimintaympäristö • Seuraamme ja ennakoimme toimintaympäristömme kehitystä. • Vastaamme ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden synnyttämiin tarpeisin. Turvalliset rakennukset ja laitteet • Valmistelemme ja välitämme suosituksia ja ohjeita teknologian soveltamiseen ja rakennusten ja laitteiden turvalliseen käyttöön yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Turvallista asumista kaikille • Kehitämme asumisen turvallisuutta edistäviä toimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja • Annamme ja välitämme asumisen turvallisuutta koskevia suosituksia.


Koulutamme ja viestimme, tuemme yksilöiden valmiuksia ottaa vastuuta omasta ja lähipiirinsä turvallisuudesta Työ ja turvallisuus • Ylläpidämme ja kehitämme pätevöittäviä koulutuskonsepteja • Tuotamme turvallisuuskoulutusta yritysten tarpeisiin Kansalaisten varautuminen ja turvallisuus • Kehitämme kansalaisille suunnattua varautumis- ja turvallisuuskoulutusta sekä -viestintää • Tuemme järjestöjen turvallisuuskoulutusta Seniorikansalaiset • Kehitämme yhteistyössä järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa ikäihmisille suunnattua turvallisuuskoulutusta ja -viestintää Lapset ja nuoret • Tuemme koulujen turvallisuuskasvatusta


Tuemme palokuntien toimintaa ja kehitämme pelastusalan vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä jäsentemme kanssa. Palokuntatoiminnan kehittäminen • Edistämme palokuntien toimintaohjelmallisia tavoitteita palokunnissa ja pelastusalan vapaaehtoisjärjestöissä • Toteutamme järjestökoulutusuudistuksen • Kehitämme pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön viikkoharjoitus- ja työvuorokoulutusta Vapaaehtoisen auttamisvalmiuden edistäminen • Kehitämme pelastuspalvelujärjestöjen yhteistyötä ja verkostoja • Edistämme järjestötyössä saadun osaamisen tunnustamista • Kehitämme järjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä Vapaaehtoistoiminnan tilannekuvan seuraaminen • Seuraamme ja analysoimme vapaaehtoisten määrää ja osallistumisaktiivisuutta sekä osaamista ja toimintakykyä • Edistämme vapaaehtoisen auttamistoiminnan tunnettuutta


Asiantunteva – Palvelemme ja vaikutamme tiedolla Toimintamme perustuu asiantuntemukseen ja toimintaympäristön jatkuvaan analyysiin. Henkilöstömme osaaminen sekä laajat asiantuntijaverkostot ovat toimintamme keskeinen voimavara. Asiantuntijuudessa on kyse lisäksi omasta tiedontuotannosta. Kansainvälisten verkostojen ja yhteistoiminnan merkitys kasvaa koko ajan. • Vahvistamme henkilöstömme asiantuntijuutta • Kehitämme toimintaympäristön seurantaa ja analyysiä sekä tietopohjaisia toimintamalleja

• Ylläpidämme ja vahvistamme asiantuntijaverkostoja, erityisesti kansainvälisiä verkostoja


Läheinen – Olemme haluttu ja arvostettu kumppani Olemme haluttu kumppani ja sidosryhmiemme arvostama, toimimme yhteistyössä jäsenistömme, julkishallinnon, elinkeinoelämän sekä järjestöjen kanssa, tuomme eri toimijat yhteen. Vahvistamme toimintamme tunnettuutta aktiivisella sidosryhmäviestinnällä. • Varmistamme valtakunnalliset strategiset kumppanuudet • Tunnistamme keskeiset sidosryhmämme ja kumppanimme sekä sovimme yhteistoiminnan muodoista ja rakenteista • Kartoitamme ja sovimme toimintokohtaisista kumppanuuksista • Perustamme alueellisen toiminnan kumppanuuksille • Toteutamme alueellista toimintaa SPEKin ja alueellisten pelastusliittojen välisin yhteistyösopimuksin • Vahvistamme yhteistyötä pelastuslaitosten kanssa


Joustava – Olemme ketterä ja suorituskykyinen

Olemme ketterä ja suorituskykyinen, osaava henkilöstö on meille keskeinen voimavara • Varmistamme prosessiemme tehokkuuden ja toimivuuden • Kehitämme ja ylläpidämme työhyvinvointia


Vakaa ja monipuolinen talous turvaa uudistumiskyvyn Taloutemme perustuu sekä julkiseen rahoitukseen että omarahoitteisuuteen. Turvaamme toimintamme uudistumisen. Kehitämme rahoitusrakennettamme • Kohdennamme avustusten käytön osa-alueille, joita omarahoitteisesti ei voida toteuttaa • Kehitämme omarahoitteisia toimintamalleja • Teemme avauksia kehittämisrahoituksen hankkimiseksi Varmistamme taloutemme tukijalat • Turvaamme palveluidemme kilpailukyvyn • Turvaamme toimintamme jatkuvuuden kannalta keskeiset kumppanuudet Optimoimme varallisuutemme ja rahoituksen käyttöä • Kehitämme kiinteän ja muun omaisuuden tuottavuutta pitkällä aikavälillä • Kehitämme kustannustietoisuutta ja -tehokkuutta

Profile for Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

SPEK Strategia 2020  

SPEK Strategia 2020

SPEK Strategia 2020  

SPEK Strategia 2020

Profile for spek_ry

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded