Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetusuunitelma

Page 1

6

Oppaita palokuntalaisille

Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilรถstรถn opetussuunnitelma

Turvalliseen huomiseen


Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelma (OPS) • • •

Hyväksytty palokuntakoulutustoimikunnan kokouksessa 5/2013 15.10.2013 Hyväksytty SPEKin hallituksen kokouksessa 8/2013 § 119 18.11.2013 Pelastusopisto vahvistanut käyttöön otettavaksi 10.12.2013 PeODno/2013/954

Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelma

www.spek.fi

2

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


Lukijalle

S

uomen Pelastusalan Keskusjärjestö ylläpitää pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmää. Koulutusta kehitetään yhteistyössä Sisäministeriön, Pelastusopiston, pelastuslaitosten, kurssinjohtajien ja palokuntien kanssa. Palokuntakoulutustoimikunta ohjaa tätä työtä hallituksen alaisena asiantuntijatoimikuntana. Koulutuksen kehittäminen on jatkuva prosessi. Toimintaan osallistuvilta henkilöiltä niin palokunnista kuin pelastuslaitoksista saadaan palautetta, kuten myös kurssinjohtajien opintopäiviltä sekä toteuttamalla koulutukseen liittyviä kyselyitä ja selvityksiä. Aloitteet ja esitykset käsitellään palokuntakoulutustoimikunnassa. Viime vuosina valtakunnallisessa kehittämistyössä on painotettu sähköisten opetusaineistojen tuotantoa ja kouluttajakoulutuksen pedagogisten valmiuksien syventämistä. Kurssien koulutusaineistot on laadittu alan asiantuntijoiden toimesta. Aineiston tuotantoa on ohjannut kullekin projektille erikseen nimetty ohjausryhmä. Sisällöt on viimeistelty yhteistyössä kurssinjohtajien kanssa ko. kurssin opintopäivillä ja käsitelty palokuntakoulutustoimikunnassa. Aineistojen ajan tasalla pitäminen ja kurssinjohtajien antamien palautteiden kerääminen on vastuutettu kunkin aineiston tuottajalle. Uusitut aineistot on tuotettu sähköiseen muotoon ja jaettu kurssinjohtajille Haka Palokuntarekisterin kautta. Tähän opetussuunnitelmaan on koottu tämän hetkisten kurssien tavoitteet, sisällöt, suoritustavat, arvioinnit ja ennakkosuoritukset. Laadukas koulutus edellyttää kurssin tavoitteiden saavuttamista, jotta kurssilainen kurssin jälkeen osaa tavoitteisiin kirjatut asiat. Arviointi on osa koulutusjärjestelmän laatua, jotta suoritukset kirjautuvat henkilön historiaan. Pohjan tähän luo yhteinen opintorekisteri – Haka. Tämä opetussuunnitelma on hyväksytty Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koulutustoimikunnassa ja hallituksessa. Pelastusopisto on vahvistanut 10.12.2013 (PeODno/2013/954) käyttöön tämän pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelman. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö jatkaa pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelman uudistamistyötä seuraavan kahden vuoden ajan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Tämä opetussuunnitelma on käytössä vähintään vuoden 2015 loppuun asti ja mahdollisesti vielä siirtymäajan vuoden 2016. Helsingissä joulukuussa 2013 Petri Jaatinen palokuntajohtaja

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

3


Sisällysluettelo Lukijalle............................................................................................................................................. 3 Sisällysluettelo................................................................................................................................... 4 1 Kurssien suoritusjärjestys............................................................................................................... 5 2 Nimikkeet........................................................................................................................................ 6 3 Kurssien kuvaukset......................................................................................................................... 8 3.1 Perehdytyskoulutus........................................................................................................... 8 3.1.1 Perehdyttäminen I............................................................................................... 8 3.2 Miehistön peruskoulutus................................................................................................... 9 3.2.1 Sammutustyökurssi (60 tuntia)........................................................................... 9 3.2.2 Savusukelluskurssi (30 tuntia) . ......................................................................... 10 3.2.3 Palokuntien ensiapukurssi (32 tuntia)................................................................11 3.2.4 Pelastustyökurssi (20 tuntia)............................................................................. 12 3.2.5 Öljyvahingon torjuntakurssi (20 tuntia).............................................................12 3.2.6 Vaarallisten aineiden kurssi (20 tuntia).............................................................13 3.2.7 Pintapelastuskurssi (16 tuntia).......................................................................... 13 3.2.8 Palokuntien ensivastekurssi (32 tuntia).............................................................14 3.2.9 Palokuntien turvallisuusviestintäkurssi (20 tuntia)............................................15 3.3 Miehistön täydennyskoulutus.......................................................................................... 15 3.3.1 Konemieskurssi (11 tuntia)................................................................................ 15 3.3.2 Ajoneuvon käsittelykurssi (17 tuntia)................................................................16 3.3.3 Psyykkinen ensiapu (13 tuntia).......................................................................... 16 3.3.4 Palontutkintakurssi (14 tuntia).......................................................................... 17 3.3.5 Palokuntien liikuntakoulutus ja kuntotestaus (15 tuntia) .................................18 3.3.6 Vanhemman sammutusmiehen täydennyskurssi (16 tuntia).............................18 3.3.7 Viestiliikennekurssi (12 tuntia)........................................................................... 19 3.3.8 Eläinten pelastamisen kurssi (21 tuntia)............................................................19 3.3.9 Jälkivahinkojen torjuntakurssi (8 tuntia)............................................................20 3.3.10 Sisäpalosimulaattorikurssi (18 tuntia).............................................................20 3.3.11 Metsäpalontorjuntakurssi (16 tuntia)..............................................................21 3.3.12 CBRN kurssi (ent. Suojelutoiminta poikkeusoloissa) (16 tuntia).......................21 3.3.13 Vauriotuhopuiden raivauskurssi (13 tuntia)....................................................22 3.3.14 Laskeutumisen ja kattotyöskentelyn kurssi (20 tuntia)....................................22 3.3.15 Henkilön nostot ja laskut (19 tuntia)...............................................................23 3.3.16 Vaarallisten aineiden tukitoiminnot (12 tuntia)...............................................23 3.4 Alipäällystön ja muun päällystön peruskoulutus.............................................................24 3.4.1 Yksikönjohtajakurssi (87 tuntia + 100 tuntia)....................................................24 3.5 Alipäällystön täydennyskoulutus..................................................................................... 25 3.5.1 Palokunnan toiminta poikkeusoloissa (15 tuntia)..............................................25 3.5.2 Toimi oikein paloilmoittimella (12 tuntia)..........................................................26 3.5.3 Yksikönjohtajan täydennyskurssi (30 tuntia).....................................................26 3.6 Sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutus ................................................................27 3.6.1 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (70 tuntia)................................................27 3.6.2 Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi (140 tuntia)..........................28 3.7 Koulutus- ja oppimateriaalit............................................................................................ 29

4

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


1 Kurssien suoritusjärjestys

P

ääsääntönä on, että miehistön peruskoulutuksen kurssit tulisi suorittaa alla mainitussa järjestyksessä. Kurssien suoritusjärjestyksessä tulee kuitenkin ottaa huomioon paikalliset ja alueelliset olosuhteet. 1. Perehdyttäminen I (suoritetaan palokunnassa) 2. Sammutustyökurssi 3. Savusukelluskurssi 4. Palokuntien ensiapukurssi 5. Pelastustyökurssi 6. Öljynvahingon torjuntakurssi 7. Vaarallisten aineiden kurssi 8. Pintapelastuskurssi 9. Palokuntien ensivastekurssi 10. Palokuntien turvallisuusviestintäkurssi

Palokuntien ensiapukurssi suositetaan suoritettavaksi ennen pelastustyökurssia. Mikäli palokunta osallistuu ensivastetoimintaan, tulee tähän toimintaan osallistuvien henkilöiden suorittaa hyväksytysti palokuntien ensivastekurssi. Miehistön peruskoulutuksen yksittäisen kurssin voi korvata muulla vastaavan tyyppisellä koulutuksella tai työkokemuksella. Korvaavuudesta tekee päätöksen alueen pelastustoimi. Alipäällystön ja muun päällystön peruskoulutukseen eli yksikönjohtajakurssille pääsemisen edellytyksenä on perehdyttämisen, sammutustyö-, ensiapu- ja pelastustyökurssin hyväksytty suorittaminen. Näiden lisäksi on suoritettu vähintään yksi seuraavista kursseista: • • • • • •

savusukelluskurssi öljyvahingon torjuntakurssi vaarallisten aineiden kurssi pintapelastuskurssi palokuntien ensivastekurssi palokuntien turvallisuusviestintäkurssi.

Sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutukseen, sekä sopimuspalokunnan päällikkökurssille että teollisuuspalopäällikön peruskurssille, pääsemisen edellytyksenä on yksikönjohtajakurssin hyväksytty suoritus. Miehistön ja alipäällystön täydennyskoulutuksen kursseja voi suorittaa vapaavalintaisessa järjestyksessä. Jatkuvalla täydennyskoulutuksella ylläpidetään ja kehitetään palokunnan toimintavalmiutta ja -kykyä. Täydennyskoulutuksen kursseja järjestetään paikallisten tarpeiden mukaan pitäen lähtökohtana pelastustoimen palvelutasopäätöksiä. Kurssien suoritusjärjestys on havainnollistettu kuvassa sivulla 7.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

5


2 Nimikkeet

H

enkilöstä, joka ei ole suorittanut sammutustyökurssia, mutta on mukana hälytysosaston koulutuksessa, käytetään nimitystä sammutusmiesharjoittelija.

Sammutustyökurssin hyväksytysti suorittaneesta ja hälytystehtävissä toimivasta henkilöstä käytetään nimitystä nuorempi sammutusmies. Sammutustyö- ja savusukelluskurssin hyväksytysti suorittaneesta ja hälytystehtävissä toimivasta henkilöstä käytetään nimitystä sammutusmies. Sammutustyö-, savusukellus-, palokuntien ensiapu- ja pelastustyökurssin sekä lisäksi vaihtoehtoisesti joko öljyvahingon torjunta-, vaarallisten aineiden-, pintapelastus-, palokuntien ensivaste- tai palokuntien turvallisuusviestintäkurssin suorittaneesta ja hälytystehtävissä toimivasta henkilöstä käytetään nimitystä vanhempi sammutusmies. Yksikönjohtajakoulutuksen hyväksytysti suorittaneesta ja tehtävään valitusta henkilöstä käytetään nimitystä yksikönjohtaja. Sopimuspalokunnan päällikkökurssin hyväksytysti suorittaneesta ja tehtävään valitusta henkilöstä käytetään nimitystä palokunnan päällikkö. Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssin suorittaneesta ja tehtävään valitusta henkilöstä käytetään nimitystä teollisuuspalopäällikkö. Nimikkeet on havainnollistettu viereisen sivun kuvassa.

6

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä Sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutus Palokunnan päällikkkö Teollisuuspalopäällikkö Yksikönjohtaja

Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (4 op) Alipäällystön ja muun päällystön peruskoulutus Yksikönjohtajakurssi (87 h + 100 h)

Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi Alipäällystön täydennyskoulutus Palokunnan toiminta poikkeusoloissa (15 h)

Toimi oikein paloilmoittimella (12h)

Yksikönjohtajan täydennyskurssi (30 h) Miehistön peruskoulutus Vanhempi sammutusmies

Palokuntien turvallisuusviestintäkurssi (20 h) Palokuntien ensivastekurssi (32 h) Pintapelastuskurssi (16 h) Vaarallisten aineiden kurssi (20 h) Öljyvahingon torjuntakurssi (20 h) Pelastustyökurssi (20 h) Palokuntien ensiapukurssi (32 h)

Sammutusmies

Savusukelluskurssi (30 h) Asetuksen (VnA 407/2011) edellyttämä pohjakoulutus

Nuorempi sammutusmies

Sammutustyökurssi (60 h)

Miehistön täydennyskoulutus Viestiliikennekurssi (12 h)

Eläinten pelastamisen kurssi (21 h)

Vanhemman sammutusmiehen täydennyskurssi (16 h)

Jälkivahinkojen torjuntakurssi (8 h)

Palokuntien liikuntakoulutus ja kuntotestaus (15 h)

Sisäpalosimulaattorikurssi (18 h)

Palontutkintakurssi (14 h)

Metsäpalontorjuntakurssi (16 h)

Psyykkinen ensiapu (13 h)

Konemieskurssi (11 h)

Ajoneuvon käsittelykurssi (17 h)

(ent. Suojelutoiminta poikkeusoloissa)

Henkilön nostot ja laskut (19 h)

Laskeutumisen ja kattotyöskentelyn kurssi (20 h)

Vauriotuhopuiden raivaus (13 h)

Vaarallisten aineiden tukitoiminnot (12 h)

CBRN-kurssi (16 h)

Toteutus palokunnissa Sammutusmiesharjoittelija

Perehdyttäminen I, II ja III

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

7


3 Kurssien kuvaukset 3.1 Perehdytyskoulutus

P

alokunnan tulee perehdyttää henkilö palokunnan työyhteisöön ennen miehistön peruskoulutuksen aloittamista.

Työturvallisuuslaki edellyttää myös henkilön perehdyttämiseen työhön (myös sopimuspalokuntatoiminnassa) ja perehdyttämiseen on työturvallisuuslaissa seuraava määritelmä: 14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen: 1. työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista; 2. työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi; 3. työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 4. työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.

3.1.1 Perehdyttäminen I Perehdyttämiskurssit suoritetaan sopimuspalokunnassa ja ennen sammutustyökurssia pitää olla suoritettuna vähintään perehdyttäminen I -kurssin asiat. Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • tietää pelastusalan normeista tärkeimmät • tuntee oman palokunnan merkityksen pelastustoimessa sekä pelastustoimen järjestelyt Suomessa • tuntee pelastustoimessa käytössä olevat tärkeimmät virka-asema- ja muut tunnukset • osaa hätäensiavun perusteet • osaa pukeutua paloasuun oikein ja ymmärtää pukeutumisen merkityksen • osaa palokunnassa yleisimmin käytettävät solmut ja sidokset sekä erilaiset kalustonostot • hallitsee palokunnissa käytössä olevien letkujen ja liittimien käsittelyn ja eri pakkaustavat • tietää eri suihkuputkien merkityksen ja osaa käyttää niitä • tuntee palokunnissa käytössä olevat eri tikkaat ja osaa selvittää sarjatikkaat sammutusparinsa kanssa • tuntee palokunnissa käytössä olevan radiokaluston ja hallitsee radiokielen perussäännöt • tuntee erilaiset alkusammuttimet

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • •

8

Pelastustoimen järjestelyt Suomessa Pelastustoimen normit Pelastustoimen arvot Pelastustoimen tunnukset eri yhteyksissä Työturvallisuus pelastus- ja sammutustoimessa Pelastusyksikön kokoonpano

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


• Sammutustoimintaan liittyvä peruskalusto • Pelastustoimen radiokalusto • Sovelletut harjoitukset Suoritustapa Lähiopetus Arviointi

Hyväksytty/hylätty, kirjalliset tehtävät ja käytännön koe

Ennakkosuoritukset Ei ole Lisäksi palokunnassa järjestettäviä perehdyttämiskursseja ovat Perehdyttäminen II ja III. Kurssit eivät ole pakollisia, mutta täydentävät perehdyttämistä palokuntatoimintaan.

3.2 Miehistön peruskoulutus Miehistön peruskoulutuksen tavoitteena on antaa koulutettavalle valmiudet toimia sammutus- ja pelastusyksikön jäsenenä miehistötehtävissä. Miehistön peruskoulutukseen voidaan ottaa vähintään 16 vuotta täyttänyt terve, psyykkisesti ja fyysisesti tehtävään sopiva henkilö. Pääsääntöisesti pelastustehtäviin osallistuminen vaatii 18 -vuoden iän, mutta erikoisluvalla tehtäviin voi hakeutua myös aiemmin. Alle 18-vuotiaiden koulutus tulee järjestää siten, että siitä ei aiheudu varaa huomioiden lain nuorista työntekijöistä (19.11.1993/998), ja valtioneuvoston asetuksen nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (15.6.2006/475).

3.2.1 Sammutustyökurssi (60 tuntia) Sammutustyökurssin on Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 7§ mukainen kurssi, joka antaa Pelastuslain 57 §:n 2 momentissa tarkoitetulta sivutoimiselta henkilöltä ja sopimuspalokuntaan kuuluvalta henkilöltä oikeuden osallistua pelastustehtäviin. (Savusukellustehtäviin osallistuvilta vaaditaan lisäksi savusukelluskurssin suorittaminen.) Sammutustyökurssi on hälytysosastoon tultaessa pääsääntöisesti ensimmäinen kurssi. Ennen sammutustyökurssia opiskelijalla tulee olla suoritettuna palokunnassa toteutettava perehdytys. Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • • • • • • • • • • •

kykenee harjoittelemaan turvallisesti kurssilla opetettuja taitoja kykenee toimimaan ohjatusti sammutusyksikön jäsenenä ymmärtää sammutustoimintaan liittyvät riskit ja osaa suojautua niiltä tietää Suomen pelastustoimen järjestelmän pääperiaatteet tietää miten erityyppiset palot kehittyvät ja miten ne sammutetaan tietää paineilmalaitteen rakenteen ja toimintaperiaatteen osaa käyttää hengityssuojainta perusselvitysohjeen mukaisissa tilanneharjoituksissa tietää miten hengityssuojainten käytönjälkeinen huolto tehdään tuntee pelastustoimen viestimisen periaatteet onnettomuustilanteissa osaa lähettää ja vastaanottaa sanomia viranomaisverkossa osaa käyttää tavanomaisia alkusammutusvälineitä sekä tietää niiden sammutusvaikutuksen • tunnistaa ja osaa käyttää pelastusyksikön sammutustoimintaan liittyvää peruskalustoa • tuntee hälytysajo-ohjeen ja osaa soveltaa sitä hälytystehtävissä • tietää sopimuspalokuntien roolin poikkeusoloissa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

9


Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pelastustoimen järjestelyt Suomessa Työturvallisuus pelastustoimessa Työturvallisuus sammutustoiminnassa Palofysiikka Rajatuntilan palo Rakennuspaloon liittyvät ilmiöt Sammuttaminen ja sammutusaineet Pelastusyksikön kokoonpano Sammutustoimintaan liittyvä peruskalusto Sammutusvesipumppu Sammutusveden siirtäminen Nostaminen ja kiipeäminen Pelastustoiminnan yleiset periaatteet Pelastustoiminta sammutustehtävässä Veden siirtämisen perustaidot 1, 2 ja 3 Varautuminen Viestiliikenteen perusteet Viestintä sammutus- ja pelastustehtävissä Hälytysajo Hengityssuojaimet Paineilmalaite, sen käyttö ja huolto

Suoritustapa

Ennakkotehtävän tekeminen, osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, kirjalliset tehtävät, sovelletut harjoitukset ja käytännön koe

Ennakkosuoritukset Perehdyttämisen hyväksytty suoritus

3.2.2 Savusukelluskurssi (30 tuntia) Savusukelluskurssin suorittaminen vaaditaan savusukellustehtävään osallistuvilta. Pelastussukellusohjeen mukaisesti savusukeltajat tulee nimetä. Savusukelluskurssin suorittanutta oppilasta ei voi suoraan nimetä savusukeltajaksi. Kurssin jälkeen kurssilaisen tulee suorittaa vähintään pelastussukellusohjeen mukaiset vuosittaiset savusukellusharjoitukset. Lisäksi nimeäjän tulee varmistaa ennen nimeämistä, että kurssilainen kykenee toimimaan turvallisesti savusukeltajana vaarantamatta omaa tai muiden savusukeltajien turvallisuutta. Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • • • • • •

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • •

10

ymmärtää savusukellukseen liittyvät riskit ja osaa suojautua niiltä tietää huonetilan sammuttamisen perusteet tietää savusukellukseen liittyvät perustoiminnot tunnistaa parityöskentelyn periaatteet kykenee suorittamaan etsinnän rajatussa tilassa on motivoitunut harjoittelemaan ja kehittämään kurssilla oppimiaan taitoja tullakseen nimetyksi savusukeltajaksi

Pelastussukellusohje Savusukelluksen työturvallisuus Huoneistopalon sammuttaminen Savusukellustekniikka

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


• • • • •

Vaativat savusukellustehtävät Savunpoisto Savusukellus ja uhrin pelastaminen Sammutushyökkäys ja hätäpoistuminen Elämysajo

Suoritustapa

Ennakkotehtävän tekeminen, osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, kirjalliset tehtävät ja käytännön koe

Ennakkosuoritukset Perehdyttämisen ja sammutustyökurssin hyväksytty suoritus. Kurssilaisen tulee olla vähintään 18-vuotias, terve, henkiseltä ja ruumiilliselta toimintakyvyltään tehtävään soveltuva henkilö. Ennen kurssia kurssilaisen tulee käydä lääkärintarkastuksessa ja suorittaa yleiskestävyys- ja lihaskuntotestin Sisäasiainministeriön Pelastussukellusohjeen 48/2007 mukaisesti.

3.2.3 Palokuntien ensiapukurssi (32 tuntia) Opinnot on rakenteellisesti painotettu vastaamaan palokunnan operatiivisessa toiminnassa tarvittavia ensiaputietoja ja -taitoja. Jos opiskelija on suorittanut SPR:n EA 1 ja EA2, hän voi hakea hyväksilukemista ensiapukurssista. Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • • • • •

Sisältö

uskaltaa toimia erilaisissa sairaskohtaus- ja onnettomuustilanteissa tunnistaa hätätilapotilaan ja ensiavun tarpeen osaa tehdä ensiarvion osaa tehdä hätäilmoituksen osaa hätäensiaputoimenpiteet

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • • • • • • • • • •

Ensiavun merkitys ja ensiaputoiminnan perustaktiikka Autettavan kohtaaminen ja ensiarvio Sydänperäinen rintakipu Allerginen reaktio Sairaskohtaukset Ensiapu sairaskohtauksissa Tajuttomuus Elottomuus ja elvytys Vammamekanismi ja vammautunut Palovammat, sähkötapaturmat, häkämyrkytys ja ylilämpöisyys Verenvuodot ja sokki Valinnainen osio Alilämpöisyys ja paleltumavamma Ampumavammat Vatsakipu, pahoinvointi, huimaus, päänsärky

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, kirjalliset tehtävät ja käytännön koe

Ennakkosuoritukset Ennen palokuntien ensiapukurssia tulisi suorittaa sammutustyökurssi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

11


3.2.4 Pelastustyökurssi (20 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • • • • • •

Sisältö

ymmärtää pelastustoimintaan liittyvät riskit ja osaa suojautua niiltä, kykenee toimimaan ohjatusti pelastusyksikön jäsenenä pelastustehtävissä, tunnistaa pelastustoimintaan liittyvän peruskaluston ja kaluston käyttöperiaatteet, tunnistaa tieliikennepelastamisessa käytettävät perustekniikat, tietää liikenteenohjauksen perusteet ja on motivoitunut kehittämään kurssilla oppimiaan taitoja.

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • •

Työturvallisuus pelastustyössä Tieliikennepelastaminen Potilaan pelastaminen liikenneonnettomuudessa Käsi- ja hydraulisten työkalujen käyttöperiaatteet Pyörillään, kyljellään ja katollaan olevan ajoneuvon käsittely

Suoritustapa

Ennakkotehtävän tekeminen, osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, kirjalliset tehtävät ja käytännön koe

Ennakkosuoritukset Sammutustyö- ja palokuntien ensiapukurssien hyväksytty suoritus ja 18 vuoden ikä

3.2.5 Öljyvahingon torjuntakurssi (20 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • • • • • • • •

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • • • • • • •

12

tuntee öljytuotteet ja tietää niiden torjuntaan vaikuttavat ominaisuudet osaa öljytuotteiden kuljetuksessa käytettävät tunnisteet tuntee alueensa öljyntorjuntasuunnitelman osaa vauriopaikan jätehuollon osaa suojautumisen periaatteet ja tuntee öljyntorjuntakalustoa osaa käyttää öljyntorjunnan peruskalustoa ja -välineistöä osaa käytönjälkeisen huollon on motivoitunut ylläpitämään ja kehittämään öljyntorjunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja

Raakaöljy ja öljytuotteet Öljytuotteet - tunnistaminen ja torjuntaan vaikuttavat ominaisuudet Lainsäädäntö, ohjeet, suunnitelmat, torjuntaorganisaatiot ja jätehuolto Öljyn leviäminen ja torjunnan taktiset periaatteet Yleinen torjuntataktiikka ja toiminta öljysäiliövuodon torjuntatilanteessa Torjuntakalusteet ja -välineet Henkilösuojaimet ja pukeutumisharjoitus Syttymisvaaramittaus, öljykalvo ja näytteenotto Tutustuminen öljysäiliöautoon ja säiliön vuototilanne Leviämisen estäminen maan pinnalla ja viemärissä Öljyn kerääminen Leviämisen estäminen vesistössä, öljypuomin selvitys

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


• Paikallinen riski- ja vaarakohdeharjoitus • Varusteiden ja välineiden huolto Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, kirjalliset tehtävät ja käytännön koe

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.2.6 Vaarallisten aineiden kurssi (20 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • • • • • • •

tuntee vaarallisten aineiden luokittelun tietää vaarat ja suojautumisen periaatteet tietää vaarallisten aineiden varoituslipukkeet ja -merkit tuntee muut vaarallisen aineen/kemikaalin tunnistustavat tietää määrätyt torjuntatoimet vauriotilanteessa tietää palokuntansa käyttämät vaarallisten aineiden mittauslaitteet ja osaa käyttää niitä osaa toimia vaarallisen aineen tavanomaisessa onnettomuudessa kokeneen kemikaalisukeltajan parina • on innostunut itseopiskeluun sekä haluaa omatoimisesti ylläpitää ja kehittää tietojaan ja taitojaan Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • •

Onnettomuustyypit ja vaaraluokat Mittaustoiminta ja henkilösuojaimet Vuodon talteenotto ja tukkiminen Kemikaalisukelluksen järjestäminen Kaasuuntuva vuoto Maantiekuljetuksen vuoto Suojainten ja kaluston huolto

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, kirjalliset tehtävät ja käytännön koe

Ennakkosuoritukset Sammutustyö- ja savusukelluskurssin hyväksytty suoritus sekä savusukelluskelpoisuus.

3.2.7 Pintapelastuskurssi (16 tuntia) Pintapelastuskurssi antaa perusvalmiudet veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitteita tehtävään ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamiseen ja vahingon torjuntaan parin kanssa. Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • tietää pintapelastajalta vaadittavat varusteet ja kykenee pukeutumaan oikeaoppisesti sekä osaa tehdä varustarkastuksen • kykenee harjoittelemaan turvallisesti opetettuja taitoja ja kykenee toimimaan ohjatusti pintapelastajana vesipelastustehtävissä • tunnistaa pintapelastustehtävään liittyvät toiminnot ja ymmärtää pintapelastustoimintaan liittyvät riskit ja osaa suojautua niiltä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

13


Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • • • • • • •

Pintapelastajan perusteet Pintapelastajana vesipelastustehtävissä Pukeutuminen ja huolto Uimahalliharjoitukset: Perusvälinetekniikka ja uintitekniikka Avovesiharjoitukset: Turvallisuusmerkit Pelastaminen uimalla ja laudalla Taitto avovedessä Etsintämenetelmät Paikantaminen Pelastusmenetelmän valinta Etsintä ja pelastettavan merkitseminen

Suoritustapa

Ennakkotehtävän tekeminen, osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, käytännön harjoitusten hyväksytty suorittaminen

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus, uimataito (väh. 200 metriä alle 5 minuutissa) ja hyvä kunto

3.2.8 Palokuntien ensivastekurssi (32 tuntia) Kurssi täydentää ensiapukurssin antamia valmiuksia ja sen keskeisiä alueita porrastetun ensivastejärjestelmän toimintaperiaatteissa erilaisissa ensivastetilanteissa. Opinnot täydentää ensiaputaitojen antamia valmiuksia ja sen keskeisiä alueita ovat porrastetun ensivastejärjestelmän toimintaperiaatteet erilaisissa ensivastetilanteissa. Tavoite

Kursin jälkeen kurssilainen: • osaa kuvata alueensa ensihoitojärjestelmän • osaa kohdata äkillisesti sairastuneen, vammautuneen tai kriisissä olevan potilaan • osaa toimia yhteistyössä hätäkeskuksen, ensihoitopalvelun sekä pelastus- ja poliisi­ viranomaisten kanssa • osaa toimia uhkaavissa ja vaarallisissa tilanteissa • osaa käyttää ensivastetoiminnassa käytettäviä välineitä ja laitteita • osaa tehdä ensiarvion, haastattelun ja tutkimukset käytettävissään olevalla välineistöllä • osaa dokumentoida haastattelun ja tutkimusten tulokset • osaa konsultoida ja avustaa ensihoitopalvelun yksiköitä • osaa aloittaa potilaan hoitotoimenpiteet

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • • •

14

Ensivastejärjestelmä ja taktiikka Johtaminen ja viestiliikenne Potilaan tutkiminen sekä kirjaaminen ja raportointi Sairaskohtaukset Lapsi potilaana Tajuton potilas Vierasesine ja eloton potilas / defibrillaattori Vammapotilas ja tuentavälineet

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


• Palovammat ja häkämyrkytys • Verenvuodot ja sokki sekä hätäsiirto Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, kirjalliset tehtävät ja käytännön koe

Ennakkosuoritukset Palokuntien ensiapukurssin hyväksytty suoritus ja 18 vuoden ikä. Pelastuslaitos voi vaatia ennakkosuorituksena myös sammutustyökurssin.

3.2.9 Palokuntien turvallisuusviestintäkurssi (20 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • • • • • •

Sisältö

tietää, miksi turvallisuusviestintää toteutetaan tietää keskeiset turvallisuusviestinnän teemat tietää tiedottamisen keskeiset periaatteet turvallisuusviestinnän järjestämisessä tuntee erityisryhmien tarpeet turvallisuusviestinnässä osaa tehdä käytännön järjestelyt opetustilaisuutta varten on motivoitunut turvallisuusviestijä

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • •

Turvallisuusviestintään liittyvät käsitteet ja turvallisuusviestinnän suunnittelu Tiedottaminen ja tilaisuuden suunnittelu Opettamisen teoriaa Opetustuokion valmistelu ja opettamista erilaisille ryhmille Tuntisuunnitelmamalleja ja harjoitteita Opetustuokion arviointi Tapahtumat sidosryhmien kanssa

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, käytännön harjoitusten ja lopputyön perusteella

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.3 Miehistön täydennyskoulutus 3.3.1 Konemieskurssi (11 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • tuntee yleisimmin käytössä olevat pumpputyypit sekä niiden rakenteet ja toiminnan pääpiirteittäin • tietää sammutusauton pumpun ja moottoriruiskun eri osien nimet, sijoituksen, käytön ja tarkoituksen sekä osaa käyttää niitä omatoimisesti • tietää konemiehen tehtävät eri tilanteissa • tuntee sammutusyksikön jäsenten työturvallisuuteen liittyvät tekijät pumpputyöskentelyssä ja hälytysajossa • omaa valmiuden toimia harjoituksissa sammutusyksikön konemiehenä ja moottoriruiskun käyttäjänä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

15


Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • •

Yleisimmät pumpputyypit Vedenkuljetus Konemiehen tehtävät pumpulla Konemiehen muut tehtävät Pumppuselvitysharjoitukset 1-3

Suoritustapa

Kurssin alussa tasotestaus, osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, käytännön koe

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.3.2 Ajoneuvon käsittelykurssi (17 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • tiedostaa hälytysajoon liittyvät riskit ja erityisvaatimukset sekä tunnistaa ajoneuvon hallintaan liittyviä ajoneuvoteknisiä vaatimuksia

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • • • • • •

Hälytysajoneuvon kuljettaminen Ajoneuvoluokat ja -painot Ajoneuvon havaittavuus Hälytysajoneuvon kuljettamiseen liittyvä lainsäädäntö Hälytysajon riskitekijät Hälytysajoneuvon havaittavuus Miten kuljettaja voi lisätä hälytysajoneuvon havaittavuutta Muita keinoja turvallisuuden lisäämiseksi Ajaminen ja auton käsittely Hinaus, maastoajo ja edustusajo Ajoneuvon käsittelyharjoitus

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, käytännön harjoitus

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.3.3 Psyykkinen ensiapu (13 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • hahmottaa palokuntien operatiivisten tilanteiden tarpeen psyykkiselle auttamistapahtumalle • tietää mitä tarkoitetaan traumaattisella kriisillä ja tunnistaa sen auttajalla ja autettavalla, sekä tunnistaa sen reaktioita • osaa auttaa uhria välittömässä tilanteessa tapahtumapaikalla • tietää traumaattisten kokemusten käsittelyn merkityksen psyykkisenä työsuojeluna • tuntee jälkihoitomahdollisuudet ja osaa ohjata uhria niiden vastaanottamiseen

16

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


• tuntee psyykkisen jälkihoidon tavoitteet ja toimintaperiaatteet • tietää operatiivisen tilanteen jälkeisen purkutapahtuman merkityksen ja järjestämisen periaatteet • tietää mitä on psykologinen debriefing ja sen järjestämisen perusteet • tuntee paikalliset ja yleisimmät valtakunnalliset psyykkisen tukitoiminnan valmiudet • tuntee yleiset psyykkiseen ensiapuun liittyvät käsitteet ja määritelmät Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • • • •

Psyykkinen ensiapu palokunnissa Traumaattinen tapahtuma ja sen uhrit Traumaattisen kriisin reaktiot ja niiden käsittely Traumaattisen kriisin uhrin tunnistaminen Autettavan kohtaaminen Jälkihoito ja kriisiryhmän hälyttäminen Traumaattisen kokemuksen käsittely psyykkisenä työsuojeluna Purku ja purun jälkitilanne Psykologinen jälkipuinti (debriefing)

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, käytännön harjoitus

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.3.4 Palontutkintakurssi (14 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • tuntee palontutkintaa koskevan lainsäädännön ja tietää siihen liittyvät vastuukysymykset • tiedostaa tavallisimmat rikoksen tunnusmerkit • tuntee erilaiset tutkintamenetelmät • tuntee näytteidenoton periaatteet ja näytteisiin liittyvät laboratoriotutkimukset • tietää paloruumiin käsittelyn ja tunnistamismenetelmät

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • • • •

Tutkintaa koskeva lainsäädäntö Tilastot Viranomaisyhteistyö, tiedottaminen palontutkinnassa Tavanomaisia syttymissyitä Tutkintamenetelmät Toiminta palotilanteessa Paikkatutkinta, kun rikos on kyseessä Näytteiden otto ja analysointi Paloruumis

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, käytännön harjoitus

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

17


3.3.5 Palokuntien liikuntakoulutus ja kuntotestaus (15 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • ymmärtää lihaskunnon ja yleiskestävyyden merkityksen terveydelle ja työkyvylle • tietää harjoittelun perusasiat ja osaa ylläpitää ja kehittää omaa yleiskestävyyttään sekä lihaskuntoaan • tietää liikunnan tukitoimien merkityksen liikuntavammojen ehkäisyssä • tietää perusasiat ihmisen toimintakyvystä, ravinto- ja nestetasapainosta

Sisältö Kuntotestaus • • • • • • • • • • •

Yleiskestävyys Fyysisen toimintakyvyn rakenne Palomiehen terveys ja työkyky Lihaskunto Liikunnan tukitoimet Liikunnan tukitoimet - liikkuvuus Harjoitusvaikutuksen syntyminen ja yleiskestävyys Ravinto-oppi Nestetasapaino Aerobinen peruskestävyys Lihaskunto - lihasvoima ja lihaskestävyys

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.3.6 Vanhemman sammutusmiehen täydennyskurssi (16 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • • • • •

Sisältö

tietää palokunnan koulutuksen perusteet tietää teoreettisen opetuksen perusteet ja miten oppitunti suunnitellaan ja pidetään tietää harjoittavan opetuksen perusteet ja miten harjoitus suunnitellaan ja pidetään osaa johtaa ja kouluttaa yksikköä harjoituksissa osaa mallin mukaisten mieskohtaisten taitojen opettamisen

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • •

Palokuntakoulutus Teoreettinen opettaminen Opetussuunnitelman laatiminen Harjoittava opettaminen Harjoituksen valmistaminen ja pitäminen Taitojen opettaminen Loppuarviointi ja päättäminen

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, käytännön harjoitus

Ennakkosuoritukset Koko miehistön peruskoulutus, vähintään neljän peruskoulutuskurssin suorittaminen

18

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


3.3.7 Viestiliikennekurssi (12 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • omaa perusvalmiudet onnistuneeseen pelastustoimen viestiliikenteen hoitamiseen • ymmärtää Tetra-verkon rakenteen, toimintaperiaatteen sekä osaa hyödyntää verkon ja päätelaitteiden eri toimintoja • hallitsee pelastuslaitoksen käytössä olevien Virve-päätelaitteiden käytön ja perustoiminnot • tietää järjestelmässä olevien puheryhmien käyttöperiaatteet • ymmärtää, että viestiliikenne on operatiivista toimintaa tukeva osatekijä • osaa toimia oikein verkon- tai päätelaitteiden vika- ja häiriötapauksissa sekä päätelaitteiden katoamistapauksissa

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • • •

Säädöspohja ja radioaallot Viranomaisradioverkko (VIRVE) Tetran määrittämät palvelut ja VIRVEN toiminteet Hätäkeskuslaitos Viranomaisverkon turvallisuus ja hallinnointi Alueellinen johtamistoiminta Alueellinen viestiliikenne ja radioliikenteen suoritus VIRVE-päätelaitteen käyttöharjoitukset

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, kirjallinen koe

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.3.8 Eläinten pelastamisen kurssi (21 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • • • • • • •

Sisältö

ymmärtää eläinten pelastamisen tärkeyden tietää eri eläinsuojien rakenteellisia ratkaisuja tietää kuinka paloturvallisuutta voidaan parantaa eläinsuojissa tuntee eläinten käyttäytymistapoja pelastustilanteessa tuntee eri eläintenpelastusmenetelmät ja –kaluston tietää kemikaalien vaikutuksen tulipaloissa tietää perusasiat tulipalon eläimille aiheuttamista vammoista

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • • • • •

Tulipalo eläinsuojassa sekä sen ennaltaehkäisy Eläinsuojien rakenneratkaisut Eläinten pelastustehtävät Onnettomuuksien vaikutus eläimiin Kemialliset aineet eläinsuojien tulipalossa Pelastaja eläinsuojassa Hevostallista pelastaminen Maatilan rakennuksiin tutustuminen Tilapäisaitauksien tekeminen ja pelastusvälineet Maatilan koneet ja eläinkuljetusautosta pelastaminen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

19


• • • • • • •

Pelastaminen erityiskohteista Lypsykarjanavetasta pelastaminen Mullinavetasta pelastaminen Lampolasta pelastaminen Kanalasta pelastaminen Emakkosikalasta pelastaminen Kasvatussikalasta pelastaminen

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, teoriakoe

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.3.9 Jälkivahinkojen torjuntakurssi (8 tuntia) Tavoite

Jälkivahingontorjuntakurssin (JVT) tavoitteena on ehkäistä vahinkojen syntymistä, rajoittaa ja minimoida syntyneiden vahinkojen vaikutuksia, sekä saattaa tilanne mahdollisimman nopeasti ennalleen.

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • •

Jälkivahingontorjunta (JVT) Ensitoimenpiteet Huomioonotettavat seikat Jälkivahingontorjuntakalusto Harjoitukset

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, loppuharjoituksen perusteella

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.3.10 Sisäpalosimulaattorikurssi (18 tuntia) Tavoite

Kurssi syventää palo- ja sammutusmiehen peruskoulutuksessa hankkimia savusukelluksen tietoja ja taitoja. Sisäpalosimulaattorikoulutuksen käytyään oppilas: • oppia tuntemaan rajatussa tilassa olevan palon kehittyminen ja kehittymisen eri vaiheet • ymmärtää palokaasujen muodostumisen merkitys palon kehittymisessä • tietää erilaisten sammutustekniikoiden erot ja niiden käytön erivaiheisen sisäpalon sammuttamisessa • tietää savutuuletuksen merkitys ja suoritustapa osana sisäpalon sammuttamista • tietää toimintaedellytysten perusteet työskenneltäessä korkeissa lämpötiloissa ja kovan fyysisen rasituksen alaisena • tietää työskentelyyn liittyvät riskit ja osata varautua niihin • ymmärtää sisäpalosimulaattorin merkityksen opetusvälineenä sisätilapalon koulutuksessa • tuntee sisäpalon kehittymisen luonteen ja tunnusmerkit • tietää oikean sammutustekniikan, sekä ymmärtää asianmukaisen suojavarustuksen merkityksen • kykenee jäähdyttämään palokaasuja niin, että tarpeetonta vesihöyryä ei tilaan synny

20

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • • •

Sisäpalon kehittyminen Sisäpalon sammuttaminen Toimintaedellytykset Simulaattorin käyttö koulutusvälineenä Elämysvaiheen harjoitus Harjoitteluvaiheen harjoitus Sammutushyökkäys ja savutuuletus Sovellettu harjoitus

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Ennakkosuoritukset Sammutustyö- ja savusukelluskurssin hyväksytty suoritus ja savusukelluskelpoisuus

3.3.11 Metsäpalontorjuntakurssi (16 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • tietää metsäpaloja koskevan lainsäädännön ja muun palo- ja metsähallinnon erityissäännöstön • tietää valvonta- ja tiedustelutoiminnan järjestelyt Suomessa ja osaa käyttää metsäpaloissa tavanomaisia karttoja ja paikantaa palokohteen • tietää metsäpalojen sammutustekniikan ja kaluston • tietää metsäpalojen sammutustaktiikan perusteen ja tuntee kunnan metsäpalon torjuntasuunnitelman sisällön • tiedostaa riskit kovassa kuumuudessa työskenneltäessä

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • •

Metsäpalontorjuntaa säätävät lait ja asetukset Valvonta- ja tiedustelutoiminta Metsäpalojen syttymissyyt ja niiden luonne Metsäpalon sammutustekniikka Metsäpalon sammutustaktiikka Kaluston huolto

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, osallistuminen oppitunneille ja käytännön harjoitusten suoritteiden perusteella

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.3.12 CBRN kurssi (ent. Suojelutoiminta poikkeusoloissa) (16 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • tunnistaa keskeiset CBRN – uhkakuvat ja niihin liittyvät käsitteet • kykenee ohjatusti toimimaan sammutusparin jäsenenä CBRN – tiedustelun, – näytteenoton, – puhdistuksen ja – huollon tehtävissä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

21


• kykenee harjoittelemaan CBRN – toimintaa omassa VPK:ssaan Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • • • • • •

Käsitteet Uhkakuvat Säteily Puhdistus Säteilyannosnopeusmittarin käyttö Säteilyn tiedustelu Puhdistuspaikka Massapuhdistus Vapaaehtoinen sisältö yhteistyössä puolustusvoimien kanssa: Sodankuva ja polttoase Demonstraatio

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, loppuharjoituksen perusteella

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.3.13 Vauriotuhopuiden raivauskurssi (13 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • • • • • •

Sisältö

tietää raivauksessa käytettävät työmenetelmät tietää raivauksessa käytettävät työvälineet osaa käyttää oikeita työmenetelmiä raivauksessa ja puunkorjuutyössä pystyy arvioimaan tuhoalueen vaarat ja päättelemään raivausjärjestyksen osaa valita ja käyttää turvallisia työmenetelmiä osaa huoltaa varusteet

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • •

Puunkorjaustyötä koskevat asetukset ja määräykset Vauriotuhojen vaarat Raivaustyö sähkölinjoilta Vaurioalueen arviointi Vauriotuhojen raivaus Moottorisahan ja muiden välineiden huolto

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, harjoitusten suoritteiden perusteella

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.3.14 Laskeutumisen ja kattotyöskentelyn kurssi (20 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • osaa käyttää köyttä, laskeutumislaitetta ja valjaita oikein sekä turvallisesti

22

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


• tietää laskeutumislaitteen toimintaperiaatteet ja köyden rakenteen • osaa laskeutua (hätäpoistua) ja työskennellä katolla köysien varassa turvallisesti Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • •

Säädökset, turvaohjeet ja köysipelastuskalusto Suojainten pukeminen ja tarkastus Laskeutumisharjoitus Kiinnittäytyminen Turvallinen liikkuminen katolla köysien varassa

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin sekä ennakkotehtävän tekeminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, käytännön koe

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.3.15 Henkilön nostot ja laskut (19 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • • • • •

Sisältö

osaa käyttää köysipelastuskalustoa henkilön nosto- ja laskutilanteissa tietää köysipelastuskaluston eri välineiden toimintaperiaatteet tietää ja tuntee henkilön nosto- ja laskutilanteiden työturvallisuustekijät osaa köysipelastuskaluston huollon ja tarkastuksen tuntee ohjeen A:72 korkealla työskentely pelastustoimessa

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • • •

Säädökset, turvaohjeet ja köysipelastuskalusto Perustoimintamalli henkilön nosto- ja laskutilanteessa Suojainten ja köysipelastuskaluston tarkastus Erilasten taljojen vaikutus ja käyttö Evakuointivaljas Paarinosto Köysiradan tekeminen

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, harjoitusten suoritteiden perusteella

Ennakkosuoritukset Sammutustyö- ja laskeutumisen ja kattotyöskentelyn kurssin hyväksytty suoritus

3.3.16 Vaarallisten aineiden tukitoiminnot (12 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • tietää pelastusjoukkueen tehtävät vaarallisten aineiden onnettomuuksissa • tietää mitä muut yksiköt tekevät onnettomuuspaikalla ja osaavat tukitoiminnot, jotka kuuluvat vaarallisten aineiden onnettomuuksiin • osaa tulkita VAK-kilpiä ja lipukkeita ja osaa käyttää henkilönsuojaimia joita tukiyksikkö tarvitsee

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

23


Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • •

Pelastusjoukkueen tehtävät Vaaralliset aineet ryhmiteltyinä VAK-luokkiin Tukitoimet vaarallisten aineiden onnettomuuspaikalla Henkilön suojaimet Tukitoimet vaarallisten aineiden onnettomuuspaikalla

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, harjoitusten suoritteiden perusteella

Ennakkosuoritukset Sammutustyökurssin hyväksytty suoritus

3.4 Alipäällystön ja muun päällystön peruskoulutus Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011 7§ mukaan sammutus- ja pelastustyöhön osallistuva päällystö ja alipäällystö on suorittanut vähintään Pelastusopiston vahvistaman opetussuunnitelman mukaisen yksikönjohtajakurssin tai pelastusalan ammatillisen tutkinnon. Sopimuspalokuntien päällystöön voi kuulua henkilöitä, jotka eivät osallistu pelastustoimintaan. Heiltä ei vaadita asetuksen 407/2011 7§ mukaista koulutusta.

3.4.1 Yksikönjohtajakurssi (87 tuntia + 100 tuntia) Kurssi on jaettu johtamisopintoihin ja kouluttamisopintoihin. Tavoite

Yksikönjohtajakurssin tavoitteena on, että henkilö saa tällä kurssilla valmiudet yksikkönsä mies- ja yksikkökohtaiseen kouluttamiseen ja johtamiseen sekä valmiudet sammutus- ja pelastusyksikön johtajana toimimiseen tavanomaisissa pelastustoimen tehtävissä.

Johtamisopintojen tavoitteet Kurssin jälkeen kurssilainen: • osaa tilannejohtamisen perusteet • pystyy johtamaan hyvin koulutettua pelastusyksikköä perustehtävissä • osaa perustaa oman toiminnan pelastustoimen eettisiin arvoihin

Kouluttamisopintojen tavoitteet Kurssin jälkeen kurssilainen: • osaa johtaa ja hallita pelastusyksikön miehistöä • osaa perustiedot ja -taidot pelastusyksikön miehistön kouluttamisesta • sisäistää yksikönjohtajan roolin ja aseman palokunnassa

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet:

Johtaminen: • Yksikönjohtajan perustiedot • Taktisen johtamisen perusteet • Taktisten toimintamallien itsenäinen soveltaminen

24

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


• Taktisen johtamisen harjoittelu luonnollisessa ympäristössä • Tilannejohtamisharjoitukset • Yksikönjohtajan yleistieto Kouluttaminen: • Käskyn muodostaminen • Käskynantoharjoitus • Kouluttamisen perusteet, aikuinen oppijana • oppitunnin valmistelu ja pitäminen • Harjoitusten valmistelu ja pitäminen • Käytännön kokeen ohjeet ja käytännön kokeet • Teoriakokeet • Käytännön kokeen ja suunnitelman palautearvio • Tiedottaminen Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty sekä numeraalinen ja sanallinen arviointi, kirjallinen ja käytännön koe

Ennakkosuoritukset Yksikönjohtajakurssille pääsemisen edellytyksenä on sammutustyö-, ensiapu- ja pelastustyökurssien hyväksytty suorittaminen. Näiden lisäksi on suoritettu vähintään yksi seuraavista kursseista: • • • • • •

savusukelluskurssi öljyvahingon torjuntakurssi vaarallisten aineiden kurssi pintapelastuskurssi palokuntien ensivastekurssi palokuntien turvallisuusviestintäkurssi.

Savusukellustehtävässä toimivan palokunnan yksikön yksikönjohtajan on oltava savusukelluskelpoinen. Yksikönjohtajakurssi antaa valmiudet toimia myös sopimuspalokunnan päällystötehtävissä, ei kuitenkaan sopimuspalokunnan päällikön tehtävässä.

3.5 Alipäällystön täydennyskoulutus 3.5.1 Palokunnan toiminta poikkeusoloissa (15 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • tietää mitä väestönsuojelu on • saa mielikuvan siitä, millaisia poikkeusolot ovat • tietää mitä mahdollisuuksia ja velvollisuuksia palokunnalla on auttaa ihmisiä erilaisissa oloissa

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • •

Palokunnan päivittäinen toimintavalmius Pelastuspalvelu Väestönsuojelu Valtakunnallinen ja alueellinen johto poikkeusoloissa Kunnan johtokeskus

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

25


• • • • • • • • • • •

Tutustuminen kunnan johtokeskukseen Valistus Valvonta ja tiedustelu Säteily ja siltä suojautuminen Säteilynmittaus Pelastusjoukkueen ja -yksikön perustaminen Sotatilanne Suojautuminen Talosuojan käyttö ja tutustuminen talosuojaan Väestön omatoiminen suojautuminen Hälytys ja suojautuminen

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, kirjallinen koe

Ennakkosuoritukset Yksikönjohtajakurssi

3.5.2 Toimi oikein paloilmoittimella (12 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • osaa toimia oikein sellaisissa kohteissa, missä on paloilmoitin

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • • •

Paloilmoittimen määräytyminen Paloilmoitinkeskus Ilmoituksen paikantaminen Ilmoituksen löytäminen ja tunnistaminen Toimenpiteet kohteella Raportointi

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin sekä etätehtävien tekeminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty, harjoitusten suoritteiden perusteella

Ennakkosuoritukset Yksikönjohtajakurssi

3.5.3 Yksikönjohtajan täydennyskurssi (30 tuntia) Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • on kerrannut ja täydentänyt omaa osaamistaan yksikönjohtajan kurssin aihealueista • ymmärtää työturvallisuusvastuun merkityksen pelastustoiminnassa • laajentaa yksikönjohtajan taktista näkemystä ja parantaa johtamistaitoja

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • Pelastuslaki ja asetus pelastustoimesta • Toimivalmius ja muodostelmat • Pelastustoiminnan johtaminen, johtovastuu

26

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


• • • • • • • • • •

Työturvallisuus Viestiliikenne Savusukellus Vesipelastus Kemikaalisukellus Rakenteellinen paloturvallisuus Toiminta automaattisella paloilmoittimella ja sprinklerilaitteistolla Pronto- järjestelmä Onnettomuustiedottaminen Taktiikka-, johtamis- ja tilanneharjoitukset

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen ja käytännön harjoituksiin

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Ennakkosuoritukset Yksikönjohtajakurssi

3.6 Sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutus Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta 407/2011 7§ mukaan sammutus- ja pelastustyöhön osallistuva päällystö ja alipäällystö on suorittanut vähintään Pelastusopiston vahvistaman opetussuunnitelman mukaisen yksikönjohtajakurssin tai pelastusalan ammatillisen tutkinnon. Asetuksen mukaan palokunnan päälliköltä vaaditaan, että hän on suorittanut pelastuslain 55 §:ssä tarkoitetussa oppilaitoksessa vähintään sopimuspalokunnan päällikkökurssin, sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssin tai pelastusalan ammatillisen päällystö- tai alipäällystötutkinnon. Sopimuspalokunnan päällikkökursseja järjestävät Pelastusopisto ja Helsingin kaupungin pelastuskoulu ja kurssien opetusohjelman vahvistaa Sisäministeriö.

3.6.1 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi (70 tuntia) Tavoite

Kurssin tavoitteena on antaa koulutettavalle valmiudet toimia sopimuspalokunnan päällikkötehtävissä.

Kurssin jälkeen kurssilainen: • • • • •

tuntee pelastustoimen lainsäädännön ja pelastustoimen hallinnollisen järjestelmän tietää ja ymmärtää palokuntasopimuksen palokunnalle asettamat velvoitteet tietää, miten johtaa palokuntaansa palokuntasopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi hallitsee palokunnan toiminnan suunnittelun perusteet tietää ja ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen palokunnan jäsenten osallistumismotivaatiota vahvistavana keinona • ymmärtää positiivisen julkisuuskuvan merkityksen palokunnalle ja pelastusalalle • ymmärtää sidosryhmä- ja viranomaisyhteistyön merkityksen palokunnan toimintaedellytysten varmistamisessa Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • • • • •

Pelastustoimen lainsäädäntö ja hallinnollinen järjestelmä Palokuntasopimus ja sen velvoitteet Sopimuspalokunnan toiminnan suunnittelu Johtaminen ja organisointi; henkilöstöjohtaminen Pelastustoiminnan johtaminen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

27


• Sidosryhmäyhteistyö ja julkisuuskuvan rakentaminen Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen, välitehtävät ja käytännön harjoitukset

Arviointi

Jokaisen kurssin lopussa järjestetään kurssikoe, jossa arvioidaan kurssin tavoitteiden saavuttamista ja opetuksen ydinsisältöjen hallintaa.

Ennakkosuoritukset Yksikönjohtajakurssi. Koulutuksen järjestää Pelastusopisto tai Helsingin pelastuslaitoksen Pelastuskoulu.

3.6.2 Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssi (140 tuntia) Valtioneuvoston pelastustoimesta annetun asetuksen 407/2011 mukaan pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtoisesta tai sivutoimisesta henkilöstöstä muodostuvan palokunnan päällikkö on suorittanut pelastusalan oppilaitoksessa sopimuspalokunnan päällikkökurssin tai sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskurssin tai pelastusalan ammatillisen alipäällystö- tai päällystötutkinnon. Sivutoimisen teollisuuspalopäällikön peruskursseja järjestää Pelastusopisto, joka myös laatii ja hyväksyy opetussuunnitelmat. Pelastusmuodostelmien (pelastusryhmän, -joukkueen ja – komppanian) johtamista opetetaan myös erikseen täydennyskoulutuksena Pelastusopistossa. Tavoite

Kurssin jälkeen kurssilainen: • ymmärtää onnettomuuksien ehkäisyn ja riskienhallinnan merkityksen työnantajayhteisölleen • tietää ja osaa ko. yhteisön käyttöön soveltuvat onnettomuuksien ehkäisyn erilaiset toimintatavat • tietää teollisuus- tai laitospalokunnan tehtävät pelastustoiminnassa • tietää pelastustoiminnan johtamisen perusteet • tietää, miten johtaa palokuntaa mm. palokuntasopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi • hallitsee palokunnan, työnantajayhteisön tai sopimuskumppanin palosuojeluorganisaation suunnittelun perusteet

Sisältö

Kurssi sisältää seuraavat aihealueet: • Onnettomuuksien ehkäisy • Pelastustoiminta • Johtaminen ja hallinto

Molempien lähiopetusperiodien lopussa järjestetään koe, jossa arvioidaan opintojaksojen tavoitteiden saavuttamista ja opetuksen ydinsisältöjen hallintaa.

Suoritustapa

Osallistuminen lähiopetukseen, välitehtävät ja käytännön harjoitukset

Arviointi

Jokaisen kurssin lopussa järjestetään kurssikoe, jossa arvioidaan kurssin tavoitteiden saavuttamista ja opetuksen ydinsisältöjen hallintaa.

Ennakkosuoritukset Yksikönjohtajakurssi

28

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


3.7 Koulutus- ja oppimateriaalit Kurssimateriaalia on kolmelle eri kohderyhmälle: A. B. C.

A.

Kurssinjohtajien aineisto, joka on Hakassa ja se on tarkoitettu kurssikäyttöön. Oppilaan aineisto, joka käsittää taskuoppaita ja ne ovat saatavissa SPEKin verkkokaupasta osoitteesta verkkokauppa.spek.fi. Palokuntien viikkoharjoitusmateriaalit, jotka ovat saatavissa osoitteessa edu.spek.fi ja ne on tarkoitettu palokunnille koulutuskäyttöön. Moodlen käyttäjätunnus: palokunta.vierailija Salasana: Vierailija+2013

Kurssinjohtajien aineisto Peruskurssit

Sammutustyökurssi Kurs i släckningsarbete

Päivitetty

Haka sähköinen

4/2014

x

2012

Savusukelluskurssi

6/2013

Kurs i rökdykning

2012

Palokuntien ensiapukurssi Brandkårernas kurs i först hjälp Pelastustyökurssi Kurs i räddningsarbete

7/2012

FSB x FSB x

2010 5/2013

FSB x

2012

FSB

Öljyvahingontorjuntakurssi

2004 (2013)

x

Vaarallisten aineiden kurssi

10/2012

x

Kurs i farliga ämnen

2011

Pintapelastuskurssi

5/2012

x

Palokuntien ensivastekurssi

8/2014

x

Kurs i första respons (delvård) Palokuntien turvallisuusviestintäkurssi Yksikönjohtajakurssi

Muu

FSB

2010

FSB

8/2011

x

2004 (2013)

x

Sopimuspalokunnan päällikkökurssi

PeO

Teollisuuspalopäällikön peruskurssi

PeO

Päivitetty

Haka sähköinen

Henkilön nostot ja laskut

11/2012

x

Laskeutumisen ja kattotyöskentelyn kurssi

11/2009

x

Vauriotuhopuiden raivauskurssi

5/2012

x

Täydennyskurssit

Muu

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

29


B.

Oppilaan aineisto Kurssi

30

Päivitetty

Moodle sähköinen

SPEK verkkokauppa

Ensivastetoiminnan perusteet, 4. painos

2013

x

Ensiauttajan taskuopas

2014

x

Liikenteenohjaajana onnettomuuspaikalla –opas

2006

P3 käsikirja ja toimintaohjekortit, 3. painos

2013

x

P3 käsikirja teoria ja toimintaohjekortit, 2. painos

2012

x

Palofysiikka, 6. painos

2012

x

Palokuntalaisen ensiapuopas, 4. painos

2013

x

Pelastustoiminnan perustaidot

2011

x

Pelastustyön turvallisuus sähköverkossa

2009

x

Perehdyttäminen III -kurssi

2003

x

Sammutusauton peruskalusto

2013

x

Sammutustoiminnan perustaidot, 5. painos

2014

x

Vaarallisten aineiden taskutietokortti

2011

x

Vaarallisten aineiden torjunta

2006

x

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

x


C.

Palokuntien viikkoharjoitusmateriaalit Päivitetty

Moodle sähköinen

Ajoneuvon käsittelykurssi

1999

x

CBRN kurssi (ent. Suojelutoiminta poikk.oloissa)

2001

x

Eläinten pelastamisen kurssi

1995

x

Konemieskurssi

1997

x

Metsäpalontorjuntakurssi

2000

x

Palokunnan toiminta poikkeusoloissa

1995

x

Palontutkintakurssi

2003

x

Perehdyttäminen I

2013

x

Psyykkinen ensiapu

2000

x

Toimi oikein paloilmoittimella

1996

x

Vaarallisten aineiden tukitoiminnot

2007

x

Vanhemman sammutusmiehen täydennyskurssi

2003

x

Viestiliikennekurssi

2005

x

Kurssi

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

31


Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) ylläpitää pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmää. Alueelliset pelastusliitot ja pelastuslaitokset järjestävät koulutusta. Koulutukseen osallistuu vuosittain noin 5 500 henkilöä. Koulutuksella varmistetaan maamme 709 sopimuspalokunnan pelastustehtävissä tarvittava osaaminen.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki Puh. 09 476 112 spekinfo@spek.fi www.spek.fi

32

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.