Oppimismateriaali

Page 1

Oppimismateriaalit PALONTORJUNTATEKNIIKAN kehitysryhmä Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisenä tavoitteena on edistää turvallisuutta sekä kehittää palontorjuntatekniikan ylläpitoa, laatua ja teknisiä mahdollisuuksia. Ryhmään kuuluu asiantuntijoita palontorjuntaan liittyvien teknisten yhdistysten ja paloturvallisuuden organisaatioiden edustajia.

Ryhmän julkaisemat toimintamallit ovat yleisiä neuvoa antavaksi tueksi ja informatiiviseen käyttötarkoitukseen kohdistettuja malleja, joista löytyy tarvittavia tietoja palontorjuntatekniikan parissa työskenteleville sekä alalla toimiville tahoille.


2

Sisällysluettelo

Klikkaamalla hyppäät sivulle

Ryhmän toiminnasta ja opetusmateriaalista

Alkusammutus

Mikä palontorjuntatekniikka?

Tulipalo on toimintaa ja ihmishenkiä uhkaava tapahtuma

Kaavio: Paloturvallisuus on kokonaisuus, jossa teknisten ratkaisujen lisäksi ihmisellä on erittäin tärkeä rooli

Videomateriaalit vesisammutuslaitteistoista ja paloilmoittimista

Kaasusammutuslaitteistot

Tietoturva on myös paloturvaa


3

Ryhmän toiminnasta ja opetusmateriaalista Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisenä tavoitteena ovat turvallisuuden edistäminen sekä palontorjuntatekniikan laadun ja teknisten mahdollisuuksien kehittäminen. Ympäristö kehittyy ja uusien haasteiden, erityisesti ylläpidollisten, edessä palontorjunnan on pysyttävä ajan tasalla. Kehitysryhmä pyrkii antamaan tukea laitteistojen parissa eri tehtävissä työskenteleville, jotta pystyisimme yhdessä kehittämään laitteistojen ylläpitoa sekä laitteistoelinkaaren kestävyyttä. Laitteistohuollon toteuttamisen sekä henkilökunnan ammattitaitojen tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Ammattitaitoa pystytään kehittämään kouluttautumalla ja harjoittelemalla. On tärkeää tarjota laitteiston ylläpitoon osallistuville henkilöille tarvittava koulutus, jotta laitteistolle toteutetaan tarvittavat koestus- ja huoltotoimenpiteet asianmukaisesti.

Kaikkien laitteistojen ylläpitoon osallistuvien tahojen tulisi jatkuvasti kehittää omaa ammattitaitoaan, jotta pystyisimme vastaamaan muuttuneiden olosuhteiden asettamiin vaatimuksiin. Ympäristö ja olosuhteet, jossa toimimme muuttuvat jatkuvasti. Kehittyvän ympäristön ja teknologian myötä kohteessa työskentelevien ja asuvien ihmisten on pystyttävä havainnoimaan muuttuvaa ympäristöä uusilla tavoilla.


4

Alkusammutus

Sammutusaineen valinta

Pakkasta?

Ei

Palavia kaasuja?

Ei

Palavia nesteitä?

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Jauhe

Jauhe

Vaahto

Ei

Neste

Alkusammutuskaluston käytön tulee olla harjoiteltua Palontorjuntatekniikkaan liittyen on hyvä muistaa, että mikään laitteistototeutus ei koskaan korvaa ihmisen toiminnan tarvetta. Tavoiteltu laitteiston toiminta saavutetaan, kun kohteessa toimiva henkilökunta osaa toimia laitteistojen aktivoituessaan ja reagoida asianmukaisesti tilanteeseen. Teknisistä toteutuksista huolimatta palon sammuttaminen toteutetaan tarvittaessa ihmisen toteuttamin toimintaa tukevin toimenpitein. Näihin toimenpiteisiin kuuluu myös tarvittava alkusammutus. Palontorjuntatekniikan laitteistojen läheisyyteen tulee varata alkusammutuskalusto, jotta tarvittavat alkusammutustoimenpiteet voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti.


5

Mikä palontorjuntatekniikka? Paloturvallisuus on kokonaisuus, jossa teknisten ratkaisujen lisäksi ihmisellä on erittäin tärkeä rooli Lähtökohtana palontorjunnan laitteistojen toteuttamisessa on oltava asukkaiden ja rakennuksessa työskentelevän henkilökunnan turvallisuus. Kokonaisuutena automaattisten paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen ylläpito on vaikuttavuudelta hyvin kriittinen osa kohteen jokapäiväistä toimintaa ja turvallisuutta. Mikään laitteistoteutus ei kuitenkaan tee tai korvaa koskaan tarvittavia ihmisen toimenpiteitä tarpeettomiksi. Laitteistot tarvitsevat aina ihmistä pysyäkseen toimintakuntoisina ja saavuttaakseen tavoitteet silloin, kun toimintaa tarvitaan. Palontorjuntatekniikan laitteistot toteuttavat turvallisuutta jokainen sekunti toimiessaan sekä mahdollistavat toiminnan jatkuvuuden! Omistajan ja haltijan tehtäviin kuuluvat turvallisuussuunnittelu, henkilökunnan kouluttautuminen, perehdyttäminen sekä tiedon jakaminen tarvittavilta osin kaikille eri osapuolille. Palontorjuntatekniikan on oltava kohteeseen soveltuva ja asianmukaisesti toteutettu sekä toimittava luotettavasti. Laitteistojen yhteensovittamisen tulee perustua kohteen sekä riskien arviointiin ja laitteiden soveltuvuuteen. Lisää tietoa – www.palontorjuntatekniikka.fi Toimintamallit

Katso video! Palontorjuntatekniikka ja ihmisen toiminta

Huomio! Sammutus- tai paloilmoitinlaitteisto eivät koskaan korvaa toisiaan vaan molemmilla on tärkeä rooli palontorjunnassa. On myös muistettava, että mikään tekninen toteutus ei poista kohteista ihmisen toiminnan tarvetta! Ihminen kykenee ennakoimaan riskejä, reagoimaan ja toteuttamaan huoltoa laitteistoille, jotta asianmukainen toimintakunto pystytään varmistamaan koko laitteistoelinkaaren ajan. Laitteistojen toimintaan vaikuttavat useimmiten toteutuksen ja ylläpidon suunnittelemattomuus tai muu huolimattomuus, mutta myös pahimmassa tapauksessa huollon laiminlyönti. Asianmukaisen huollon ja ylläpidon tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa! Automaattisella sammutus- ja paloilmoitinlaitteistolla on aina oltava nimetty ja koulutettu hoitaja. Nimettynä laitteiston hoitajana olet tärkeä osa kohteen paloturvallisuuden toteutumista!


6

Tulipalo on toimintaa ja ihmishenkiä uhkaava tapahtuma Tulipalo on aina vaarallinen. Se vaarantaa omaisuuden lisäksi ihmishenkiä sekä toiminnan jatkuvuuden. Palo halutaan havaita ja sammuttaa aina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi. Paloturvallisuus on kokonaisuus, jossa teknisten ratkaisujen lisäksi tuetaan ihmisten toimintamahdollisuuksia lisäämällä turvallista toiminta-aikaa. Tulipalo etenee nopeasti ja tilanteen hallintaan tarvitaan paloilmoitin, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä, automaattinen sammutuslaitteisto sekä savunpoisto. Tämän lisäksi tarvitaan hyvin koulutettu henkilöstö toimimaan palotilanteessa.

Palo etenee hyvin nopeasti! Tulipalo etenee nopeasti ja tilanteen hallintaan tarvitaan kaikki edellä kuvatut laitteistot – automaattinen paloilmoitin, poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä sekä automaattinen sammutuslaitteisto. Nykyaikaiseen tekniikkaan investointi ei ole kuitenkaan yksinään riittävä ratkaisu. Tämän lisäksi tarvitaan hyvin koulutettu henkilöstö toimimaan palotilanteessa. Erityisen tärkeitä ovat laitteistojen asianmukainen ylläpito sekä opettajien ja oppilaiden säännöllinen perehdyttäminen tulipalon varalta harjoituksineen, jotta palotilanteessa pystytään toimimaan riittävän nopeasti. Palon pysäyttämisessä on aina kyse myös ajan voittamisesta. Kohteen kokonaisturvallisuuden ja toimintamahdollisuuksien lisäksi on arvioitava kuinka tieto tavoittaa pelastuslaitoksen, jotta toiminta eri osapuolilla olisi mahdollisimman nopeaa. Palo halutaan havaita ja sammuttaa aina mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta myös mahdolliset vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi. Palon sammuttaminen toteutetaan tarvittaessa ihmisen toteuttamin, laitteistojen toimintaa tukevin toimenpitein, kuten alkusammutusvälineillä tai lopulta pelastuslaitoksen toteuttamin sammutustoimenpiteiden avulla. Sammutuslaitteiston toiminta tapahtuu heti palon alkuvaiheessa, jolloin palon varhainen sammuttaminen pienentää myös palon sammuttamiseen tarvittavan veden tarvetta. Ilman automaattista sammutuslaitteistoa palon aiheuttamat vahingot johtavat toiminnan hetkelliseen keskeytymiseen tai jopa päättymiseen.

Ihmisen toiminta Mikään yksittäinen laitteistototeutus ei tee koskaan ihmisen toimintaa, ennakoivaa paloturvallisuutta tai muita tarvittavia sammutustoimenpiteitä tarpeettomiksi. Paloturvallisuus on kokonaisuus, jossa teknisten ratkaisujen lisäksi ihmisellä on erittäin tärkeä rooli. Kohteessa toimivat henkilöt ovat mahdollistajia, joiden avulla voidaan toteuttaa ennakoivaa paloturvallisuutta. Harjoittelu, ennakointi, varautuminen sekä itse laitteistojen että niiden ylläpidon osaaminen ovat palotilanteessa tarvittavan toiminnan kannalta on tärkeitä seikkoja. Kohteessa toimivien henkilöiden on ensimmäisenä pystyttävä reagoimaan alkaneeseen paloon. Ensisijaisen tärkeäitä ovat alkusammutustaidot ja säännöllinen poistumisharjoittelu. Pelastuslaitoksen paikalle saapumiseen siitä, kun tieto palosta on välittynyt hätäkeskukselle, kestää Suomessa keskimäärin 17-18 minuuttia. Tässä on vielä huomioitava alueelliset eroavaisuudet, kuten pelastuslaitoksen etäisyydet tai toiminnan luonteesta johtuvat alueelliset vaihtelut vaaditussa toiminta-ajassa, jolloin kyseinen aika voi olla vielä huomattavasti pidempi.


7

Laitteistojen toiminnalla ja palon aikaisen havaitsemisen avulla koulussa toimivat ihmiset saavat aikaa pyrkiä sammuttamaan alkanut palo turvallisesti. Ilman toimivaa palontorjuntatekniikka ja aikaista tiedon välittämistä pelastuslaitos ei yleensä ehdi paikalle riittävän nopeasti pelastamaan ihmistä. Toiminnanharjoittajilla on yleensä liian optimistinen käsitys henkilökunnan mahdollisuudesta pelastaa ihmisiä syttyneestä tilasta. Palontorjuntatekniikka ja mahdollisimman aikainen toiminta ovat merkittävässä roolissa tuottaessaan tarvittavaa lisäaikaa. Ennakkovaroituksen tai paloilmoituksen tullessa on huolehdittava siitä, että tieto välittyy sitä tarvittaville. He ryhtyvät toimimaan ohjeisuksen mukaisesti niihin tehtäviin, joita he ovat säännöllisesti harjoitelleet. Niitä ovat esim. hälytyksen kohteen paikantaminen, syyn selvittäminen, mahdollinen alkusammuttaminen ja evakuointitoimenpiteet sekä pelastuslaitoksen informointi. Ilmoituksiin on aina reagoitava välittömästi, koska myös vikailmoitus tai ennakkotieto voivat olla merkkejä alkavasta palosta.

Palontorjuntatekniikka Paloilmoitin on suunniteltu havaitsemaan palo ajoissa. Laitteisto reagoi alkavaan paloon, tekee paikallisen ilmoituksen sekä tekee tarvittavat ohjaustoimenpiteet. Hätäkeskukseen liitetty paloilmoitin lisää merkittävästi kohteen henkilöturvallisuutta sekä välittää ilmoituksen alkaneesta palosta ensimmäisenä ja luotettavimmin hätäkeskukselle. Toimiva paloilmoitin antaa aikaa käynnistää alkusammutustoimenpiteet ja pelastautua palavasta rakennuksesta turvallisesti sekä nopeuttaa pelastuslaitoksen paikalle saapumista. Laitteistoteutukset, joissa on käytetty standardin mukaista paloilmoitinlaitteistoa, on mahdollista liittää hätäkeskukseen. Tällaisessa ratkaisumallissa helpotetaan myös kokonaisuuden hallintaa, tarkastustoimintaa sekä tarvittavien laitteistopäivitysten laadunvarmistusta kohteen muutoksissa elinkaaren aikana. Paloilmoittimeen on liitettävissä standardin mukainen poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä , jolloin kokonaisuuden yhteensovittaminen helpottuu. Kuulutusjärjestelmän avulla varmistetaan, että ohjeet tulevat ymmärretyiksi ja ohjeet ovat selkokielisiä. Tällöin poistuminen on hallittua ja rakennus saadaan tyhjennettyä mahdollisimman nopeasti. Järjestelmää voidaan käyttää myös päivittäiskäytössä esimerkiksi sisäisen informaation jakoon. Laitteistohankinnoissa tulee ottaa huomioon kohteen olosuhteet ja toiminta sekä ajatella tulevaisuutta ja elinkaaren aikana kohdattavia vaatimuksia mahdollisimman pitkällä aikavälillä. Laitteistokokonaisuudessa ja palon varhaisessa tunnistamisessa on ymmärrettävä sammutuslaitteiston ja paloilmoittimen toiminnan ero. Kummallakin on oma tärkeä roolinsa ja kumpikaan, paloilmoitin tai sammutuslaitteisto, eivät korvaa koskaan toisiaan. Automaattinen sammutuslaitteisto tukee ihmisten turvallista poistumista ja rakenteellista palonkestävyyttä, mutta paloilmoitinlaitteisto on ensimmäisenä palon tunnistava osa, joka antaa lisäaikaa toimia. Näitä täydentää poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmä.

Alkusammutusvälineet Myös paloilmoittimen yhteyteen on varattava alkusammutuskalustoa , jotta alkusammutus voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti. Alkusammutusvälineiden, kuten käsisammuttimen ja sammutuspeitteen, käytön tulee olla harjoiteltua. Palon havaitsemisen jälkeen turvalliseen alkusammutuksen toteuttamiseen on olosuhteista riippuen aikaa palotilassa vain minuutteja! Toiminnan suunnittelussa on huomioitava, että oppilaitoksessa työskentelevien on ensimmäisenä pystyttävä toimimaan palotilanteessa. He toteuttavat ennakoivaa paloturvallisuutta sekä reagoivat havaittuihin riskeihin, jotka voivat vaarantaa turvallisuuden. Heidän osaamisellaan on merkittävä rooli myös palon pysäyttämiseksi. Jos paloturvallisuuslaitteistojen toimintaa tukevia toimenpiteitä, kuten alkusammutusta, ei pystytä turvallisesti suorittamaan tai jos paloa ei havaita ajoissa, tilanne voi kehittyä pitkälle ennen pelastuslaitoksen saapumista. Siksi on varauduttava ja harjoiteltava, jotta toiminta tulipalon tilanteessa on mahdollista. Suuresta osasta tulipaloja kuitenkin selvitään alkusammutuksella.


8

Paloturvallisuus on kokonaisuus, jossa teknisten ratkaisujen lisäksi ihmisellä on erittäin tärkeä rooli


9

Videomateriaalia vesisammutuslaitteistoista ja paloilmoittimista

Videoista löydät materiaalien avulla esimerkkitapauksia kokonaisuuksista, joiden avulla voidaan tunnistaa laitteiston osia ja tarvittavia toimenpiteitä kuukausittaisissa koestuksissa. Huomioi että jokainen laitteisto on kohdekohtainen toteutus. Hoitaja tarvitsee aina kohdekohtaisen perehdytyksen, jotta hän voi toimia asianmukaisesti tehtävässään.

Automaattiset vesisammutuslaitteistot

Matalapainevesisumu Tunnista laitteiston osat & Koestustoimenpiteet

Sprinklerilaitteisto Tunnista laitteiston osat & Koestustoimenpiteet

Korkeapainevesisumu Tunnista laitteiston osat

Automaattinen paloilmoitin

Koestustoimenpiteet

Tunnista osat ja toiminta

Schneider - Esmi Sense FDP paloilmoittimen kuukausikokeilu


10

Automaattinen paloilmoitin

Hedengren Prodex FIREscape Tunnista osat ja toiminta

Hedengren Prodex FIREscape Koestustoimenpiteet

Panasonic EBL 512 G3 Tunnista osat ja toiminta

Panasonic EBL 512 G3 Toiminta paloilmoittimella ja etäkäyttö

Panasonic EBL 512 G3 Koestustoimenpiteet

AutroSafe BS420 Tunnista osat, tapahtumaloki ja kytkennät

AutroSafe BS420 Toiminta paloilmoittimella

AutroSafe BS420 Koestustoimenpiteet


11

Kaasusammutuslaitteistot

Suojaustavasta riippumatta Palontorjuntatekniikka valittaessa tulee kiinnittää huomiota kohdekohtaiseen arviointiin, jonka avulla voidaan valita tarkoitukseensa ja ympäristön vaatimuksiin sopiva sammute.

Videomateriaali

Kaasusammutuslaitteistot Tunnista laitteistokokonaisuus

Kaasusammutuslaitteistoja voidaan käyttää myös vesisammutuslaitteistoja tukevina osina. Suojattavat kohteet ovat yleisesti kohde tai tilasuojaukset. Huomioon otettavan tekijänä voidaan esimerkiksi arvioida tärkeyttä sammutustapahtuman nopeuden suhteen tai vaikutusta toiminnan jatkuvuuteen. Laitteistovalinnat tulee perustua kohdekohtaiseen riskikartoitukseen ja tarpeeseen. Palontorjuntatekniikanosalta, toteutetusta sammuttuslaitteistotyypistä huolimatta, tarvittavia huolto ja ylläpidon toimenpiteitä ei saa unohtaa. Kaikki laitteistot vaativat säännöllistä tarkastamista, huoltoa ja ylläpitoa. Laitteistoille tullee olla nimettynä kohde- ja laitteistokohtainen vastaava laitteistohoitaja, joka toimii kyseisen laitteiston asiantuntijana. Kohteeseen laadittua pelastus- ja kunnossapidon suunnitelmaa tulee noudattaa.

Kaasusammutuslaitteistot Koestustoimenpiteet


12

Tietoturva on myös paloturvaa Palontorjuntatekniikkaan liittyen laitteistot integroituvat ja verkottuvat yhä vahvemmin. Yhä useammin paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen toimintatilasta saadaan tietoa ja laitteistoja tai niiden osia voidaan valvoa- sekä hallita erilaisin nykyaikaisin menetelmin tietokone- tai mobiilipäätteiltä.

Toimintaympäristön kehittyessä myös palontorjuntatekniikan on kehityttävä. Laitteistojen kehittyessä pienet teot ovat tärkeitä. Haavoittuvuuksia on yhtä paljon kuin yhteen liitettyjä osia ja riskejä yhtä paljon kuin on käyttäjiä. Useimmat riskit aiheutuvat suunnittelemattomuudesta, huolimattomuudesta ja hallitsemattomasta ylläpidosta.

Asianmukainen laitteisto vastaa toimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja nykyaikaisilla teknisillä ratkaisuilla voidaan helpottaa laitteistojen hallinta ja ylläpitoa. Lisäksi uusien ylläpidollisten vaihtoehtojen käyttöönotolla ja etäpalveluilla voidaan lyhentää reagointiaikaa ja nopeutta tarvittavien ihmisen toteuttamien laitteistoa tukevien toimenpiteiden aloittamista.

Siirryt linkkiin klikkaamalla banneria Videot

Tietoturva on myös paloturvaa - Miksi tietoturvaan on kiinnitettävä huomiota myös palotorjunnassa?

Tietoturva on myös paloturvaa Palotorjuntatekniikka verkossa

Tietoturva on myös paloturvaa Ympäristö ja laitteistot muuttuvat

Verkkosivut

Työpaikkasi palontorjuntatekniikan tietoturvan muistilista, tästä linkistä

Tee ilmainen testi työpaikkasi tietotuvallisuudesta, tästä linkistä (CFPA-E Quick Check)

Lisää ohjeita ja tietoa tietoturvallisuudesta tästä linkistä (Viestintävirasto, Kyberturvallisuus)


13 Miksi tietoturvaan on kiinnitettävä huomiota myös palontorjunnassa? Verkottunut palontorjuntatekniikka ei ole pelkästään tulevaisuutta vaan on jo nykypäivää. Etäpalvelut ja laitteistoyhteydet palontorjuntatekniikan ja muun kiinteistöautomaation välillä ovat yleistymässä ja asettavat samalla uudenlaisia haasteita ylläpidon toteuttamiseen ja hallintaan. Laitteistokokonaisuudessa on pystyttävä tunnistamaan palontorjuntatekniikan kokonaisuus ja sidokset eri laitteistojen sekä laiteosien välillä. Unohtamatta verkkoon liitettyjä laitteita! Laitteistovastaavan on aina tiedettävä missä tilassa palontorjuntatekniikan laitteisto on kullakin hetkellä ja mitkä tekijät voivat aiheuttaa riskin laitteiston toiminalle. Etäkäyttö ei tee tästä poikkeusta. Vastaavan henkilön on tiedettävä mitä toimenpiteitä etäyhteydellä voidaan tehdä ja missä tilassa laitteisto on kohteella etäkäytön jälkeen. Tietoturvallisuus on monelle tunnistettu vain teknisellä tasolla. Verkotettujen laitteiden kanssa työskennellessä on kiinnitettävä huomiota toimintatapoihin laitteiden käytössä, suunnitelmallisuuteen, varautumiseen ja hen­ kilökunnan kouluttautumiseen. Keskeistä on ihmisen osaaminen. Työpaikan tietoturvan toteuttaminen vaatii jokaisen osallistumista hallittuun kokonaisuuteen. Tietoturva on lopulta pieniä tekoja ja tavoitteena on, että tietoturvan toteuttamisessa ihminen on työpaikalla mahdollistaja eikä riski.

Miten tietoturva kohdistuu sinun työskentelyyn? Suunnittelu ja ennakointi ovat avainasemassa hallittuun ylläpidon kokonaisuuteen. Päivitä palontorjuntatek­niikan laitteiston kunnossapito-ohjelma sekä hoito- ja huolto-ohjelma myös tietoturvan ja verkkoon liitettyjen osien kohdalta. Työpaikalla on hyvä kiinnittää huomiota myös yleisiin tietoturvakäytänteisiin ja seurata tietoturvallisuuden kehitystä. Noudata työpaikan yhteisiä pelisääntöjä ja muista, että tietoturva on lopulta pieniä tekoja. Haasteita aiheuttavat verkossa olevien laitteiden käytön ja ylläpidon suunnittelemattomuus ja varautumisen, ennakoivan toiminnan sekä riittävän huomioinnin puuttuminen. Nämä kaikki ovat asioita, joihin ihminen pystyy vaikuttamaan ja ylläpidossa turvallisuusorganisaation osaami­ nen korostuu. Huolehdi, että palontorjuntatekniikan kokonaisuus tai laitteistovastaava eivät aiheuta tässä asiassa heikointa lenkkiä, mikäli työpaikallasi ei ole valmista ohjeistusta. Reagoi tarvittaessa ja pyri toiminnassasi siihen, että saatat tietoa tietoturvan tärkeydestä organisaatiossa mahdollisimman monelle. Havaitessasi puutteita tai häiriötoimintaa ilmoita havainnoistasi organisaatiossa eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Organisaation on huomioitava, että tietoturvan ylläpito kohdistuu myös työpaikan tiedon turvaamisen lisäksi, luotettavauuteen, maineeseen sekä toiminnan jatkuvuuteen. Yllättävällä häiriötoiminnalla voikin olla työ­paikalle kohdistuvia taloudellisia vaikutuksia, niin välillisiä kuin välittömiä. Verkossa oleviin laitteisiin ja palontor­ juntatekniikkaan kohdistuva häiriötoiminta kohdistuu myös toimintavarmuuden osalta henkilöturvallisuuteen. Huomioitavaa on myös, että yksittäiset laitteistot voivat olla haavoittuvina mahdollisuus ulkopuoliselle tekijälle käyttää laitteistoa tai sen osaa apuvälineenä muuhun tarkoitukseen, jossa tavoitteena on häiriön tai vahingon aiheuttaminen. Etäpalvelut ja etäylläpito ovat tarkoitettu helpottamaan toimintaa laitteistojen parissa ylläpidon ja laitteisto­ elinkaaren aikana sekä tuomaan kustannussäästöjä eri tilanteissa. Laitteistovastaava saa työtehtävissään tarvittavaa tukea sekä huolto- ja korjaustöissä pystytään tuomaan säästöjä eri osapuolille tehostamalla ja kohdistamalla toimenpiteitä oikeisiin tehtäviin.