SPEK Hallitusohjelmatavoitteet

Page 1

TU RVAL LIN EN JA KR IIS IN KE STÄVÄ YHTE ISK UNTA

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön H ALLITUS OH J E LM ATAVOIT T EE T


H ALL ITUS OH J EL M ATAVO IT T E E T

Hyvä lukija, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on varautumisen, onnettomuuksien ehkäisyn sekä pelastusalan asiantuntija, osaamisen kehittäjä ja vaikuttaja. Toimimme ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaksi onnettomuuksien ja vaarojen varalta. Tavoitteenamme on turvallinen ja kriisinkestävä yhteiskunta. Kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettavalla hallituksella on edessään lukuisia haasteita, joihin hallitusohjelmalinjauksilla tulee kyetä vastaamaan. Esitämme, että hallitusohjelmassa huomioidaan SPEKin, jäsenyhteisöjemme ja monien yhteistyökumppaniemme hallitukselle esittämät tavoitteet, jotka käsittelevät erityistä tukea tarvitsevien ryhmien asumisturvallisuutta, vapaaehtois- ja järjestötoimintaa sekä pelastustoimen asemaa ja roolia yhteiskunnassa. Lähestymme tällä viestillä kaikkia kansanedustajia, eduskuntaryhmiä ja puolueita. Konkreettisia keinoja ja tarvittavia toimenpiteitä hallitusohjelmatavoitteiden edistämiseksi löydät täältä: www.spek.fi/hallitusohjelmatavoitteet Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN *

ASUMISEN

TURVALLISUUDEN VAHVISTAMINEN

*Erityistä tukea tarvitsevat = ikääntyneet, muisti- ja omaishoitoperheet, vammaiset, päihde- ja mielenterveysongelmaiset henkilöt, maahanmuuttajat ja lapset


Erityistä tukea tarvitsevien asumisen turvallisuuden vahvistaminen Suomessa on yli 1,15 miljoonaa yli 65-vuotiasta ja väestömme ikääntyy kumulatiivisesti koko ajan. Väestössämme on noin 200 000 muistisairasta ja lisäksi noin 200 000 henkilöä, joiden kognition muutokset ennakoivat mahdollista muistisairautta. Erityistä tukea tarvitsevien ihmisten turvallisuusriskit loukkaantua tai menehtyä tapaturmissa tai onnettomuuksissa ovat moninker taiset terveeseen, toimintakykyiseen aikuiseen verrattuna. Uhkana ovat erityisesti kaatuminen, putoaminen ja tulipalo. Turvallisen asumisen määrittelyn lähtökohtana tulee olla asianomaisen asukkaan toimintakyky, ei terveen aikuisen toimintakyky.

Pääta voitt eet hallitusohjelmaan Tehdään turvallisesta asumisesta kaikille hallituksen kärkihanke, varmistetaan lainsäädännön edellytyksiä asumisturvallisuuden kaikille takaavaan suuntaan. Ennaltaehkäisevillä ratkaisuilla vähennetään pitkän aikavälin kustannuksia ja toimitaan ihmislähtöisesti.


• Selvitetään kotona asuvien erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumisen turvallisuustilanne. • Tehdään selvityksen perusteella havaittavien turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi vaadittavat lainsäädännön muutokset: vanhuspalvelulakiin, sosiaalihuoltolakiin, pelastuslakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin, rakennusten paloturvallisuusasetukseen, asunto-osakeyhtiölakiin ja huonevuokralakiin. • Tuetaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja heidän lähiympäristönsä asumisturvallisuutta edistävien, erityisesti kustannustehokkaiden teknologisten ratkaisujen, käyttöönottoa kokeiluin ja pilotein ja varmistetaan näiden rahoitus. esim. vanhuspalvelulaissa tulisi vammaispalveluasetuksen tapaan esittää konkreettisia toimenpiteitä, kuten turvatekniikan tai tarvittavien apulaitteiden järjestämistä asumisturvallisuuden takaamiseksi ja rahoituksen varmistamista näille. • Vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumisturvallisuutta ja viranomaisten turvallisuustietämystä laajentamalla hyvien käytänteiden käyttöönottoa maanlaajuisiksi toiminnoiksi esim. pelastustoimen ja kotihoidon yhteistyöhankkeet • Varmistetaan, että erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä ja heidän tukiverkostoillaan on riittävä osaaminen ja yhteiskunnan tuki heidän turvallisuutensa vahvistamiseksi. Edistetään turvallisuustaitoja vahvistavien koulutusten näkyvyyttä ja tavoittavuutta valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntatasolla laajakanavaisella viestinnällä, yhteistyössä hallituksen, viranomaisten, pelastustoimen ja järjestöjen kesken.


JÄRJESTÖ- JA

VAPAAEHTOISTYÖN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN VARMISTAMINEN


Järjestö- ja vapaaehtoistyön tunnistamisen ja tunnustamisen varmistaminen Noin kolmannes kansalaisista tekee vapaaehtoistyötä. Kansalaisareenan vuonna 2015 tekemän selvityksen mukaan vapaaehtoistoiminnan arvo minimipalkalla (10€/h) on lähes 3 miljardia euroa. Vapaaehtois -ja järjestötoiminta muodostavat yhteiskunnan tukipilarin, mutta toimintakenttä on sekava ja siitä puuttuu strateginen ohjaus. Eri hallinnonaloihin sijoittuvat vapaaehtoistoiminnan muodot ovat eriarvoisessa asemassa. Syynä ovat mm. vapaaehtoistoimintaa määrittelevän säännöspohjan eroavaisuudet. Järjestöjen asema ja roolit yhteiskunnallisina toimijoina on tunnustettu ja tunnistettu vaihtelevasti.

Pääta voitt eet hallitusohjelmaan Vapaaehtoistoiminnan arvo ja merkitys tunnustetaan yhteiskunnan perustana, kansalaisia kannustetaan vapaaehtoistoimintaan ja siitä syntyneet toimintamuodot tunnistetaan ja niissä ker tynyt osaaminen tunnustetaan. Järjestöjen yhteiskunnallista asiantuntija- ja toimijaroolia vahvistetaan. Lisäksi suositetaan, että laaditaan vapaaehtoistyön strategia, jossa määritetään vastuut ja velvollisuudet.


• Laaditaan vapaaehtoistoiminnan strategia, jossa määritetään vapaaehtoistoiminnan rooli ja tavoitteet sekä yhteiskunnan keinot toiminnan edistämiseksi. Lisäksi tarkistetaan vapaaehtoistoimintaa koskevien säännösten yhdenmukaisuus ja kehitetään toimintojen yhteensovittamista ja koordinaatiota. • Tunnustetaan vapaaehtoistyön arvo ja merkitys yhteiskunnan perustana. Esim. • Vapaaehtoistyön kautta tuetaan kansalaisten omatoimisuutta, osaamista ja osallisuutta ja säästetään yhteiskunnan resursseja, jolloin viranomaistyö voidaan kohdistaa haastavimpiin tilanteisiin • Vapaaehtoistyön koordinointi ja järjestelmällinen seuranta lisää tiedonvaihtoa ja helpottaa kokeiltujen hyvien käytäntöjen jalkauttamista koko maahan • Lisätään vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamista koulutuksessa • Vakiinnutetaan järjestöjen asiantuntijarooli ja asema oman sektorinsa äänitorvena mm. strategia- ja lakivalmisteluissa. • Vahvistetaan järjestöjen roolia yhteiskunnallisina toimijoina varmistamalla laaja ja monimuotoinen järjestöedustus yhteiskunnan yhteistyörakenteissa.


PELASTUSTOIMEN KOKONAISTARKASTELU

SISÄISEN

TURVALLISUUDEN SELONTEOSSA


Pelastustoimen kokonaistarkastelu sisäisen turvallisuuden selonteossa Sisäisen turvallisuuden selonteosta eivät käy ilmi pelastustoimen kenttä kokonaisuudessaan, kehittämistarpeet ja onnettomuuksia ehkäisevä rooli. Pelastustoimen rooli sisäisen turvallisuuden toimijana on laaja-alainen ja ulottuu arjen turvallisuudesta poikkeusoloihin. Laaja tehtäväkenttä ja muuttuva toimintaympäristö edellyttävät kokonaisvaltaista tarkastelua. Pelastustoimen kehittämisen tueksi tarvitaan riittävät perusteet. Sisäisen turvallisuuden selonteossa (2016) huomiota kiinnitettiin erityisesti poliisin voimavaroihin. Nyt vastaava tarkastelu tulee ulottaa pelastustoimeen.

Pääta voitt eet hallitusohjelmaan Laaditaan selonteko sisäisestä turvallisuudesta ja siinä huomioidaan erityisesti pelastustoimen kehittämistarpeet.


• Laaditaan sisäisen turvallisuuden selonteko, jonka osana tarkastellaan pelastustoimen kokonaisuutta. • Tarkistetaan pelastuslaki • Pelastustoimen uudistushankkeessa on esitetty lukuisia korjausehdotuksia nykyiseen pelastuslakiin. Uudistushankkeen loppuraporttien mukaan mm. pelastusviranomaisen prosessit, tiedonsaantioikeudet ja sopimuspalokuntia koskeva sääntely tulisi tarkistaa. • Satsataan ennaltaehkäisevään työhön sekä koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Varmistetaan pelastustoimen, ml. sopimuspalokuntien resurssit ja vahvistetaan lisäksi muita tukipalveluja ja kansalaisten turvallisuuskoulutustarjontaa erityisesti harvaan asutulla alueella. • Selkeytetään pelastustoimen toimijoiden roolit ja tehtävät yksilöiden, kolmannen sektorin toimijoiden ja viranomaisten suhteen niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. • Vahvistetaan pelastustoimen vapaaehtoissektorin roolia, tavoitteita sekä yhteiskunnan keinoja toiminnan edistämiseksi. Lisäksi tarkistetaan vapaaehtoistoimintaa koskevien säännösten yhdenmukaisuus ja kehitetään toimintojen yhteensovittamista ja koordinaatiota.


Konkreettisia keinoja ja tarvittavia toimenpiteitä hallitusohjelmatavoitteiden edistämiseksi löydät täältä:

www.spek.fi/ hallitusohjelmatavoitteet