Flyer - Kodin turvallisuuden tarkistuslista

Page 1

ALAN

SPEK

OPASTAA

KODIN turvallisuuden Tarkista oman ja läheisesi kodin turvallisuuden perusasiat.

Ö

SPEK

tarkistuslista

KE Ä USJ RJEST

OMEN P EL

TUS

SK

SU

AS


Tarkistus suositellaan tehtäväksi kerran vuodessa tai aina olosuhteiden tai terveydentilan oleellisesti muuttuessa.

Tarkista oman ja läheisesi tai kotihoidon asiakkaan kodin turvallisuuden perusasiat. Hyödynnä

oheista tarkistuslistaa. Listaan on kerätty yleisimpiä turvallisuuspuutteita ja toimenpiteitä niiden korjaamiseksi. Tarkistuslista auttaa sinua löytämään kodin turvallisuuden heikkoudet, korjaamaan ne ja tekemään kodista turvallisemman. Saat parannettua paloturvallisuutta ja vähennettyä kotitapaturmia.

Tarkistuslista

soveltuu jokaisen kodin tarkistukseen. Sitä suositellaan erityisesti ikääntyneiden ja muistisairaiden ihmisten, heidän omaistensa, omaishoitajien sekä kotihoidon ammattilaisten käyttöön.

Tarkistuslista on saatavissa sekä painotuotteena että sähköisenä versiona. Lista on vapaasti käytettävissä ja sitä saa monistaa ja levittää ilman rajoituksia.

Vinkki! Ottakaa uudeksi tavaksi käydä aamukahvilla läpi ain a yksi tarkistuslistan kohta. Kuuka udessa tarkistuslista on käyty läp i ja kodissa turvallisuusasiat kunnossa.


Oman tai läheisen kodin tarkistaminen Käykää tarkistuslista läpi kohta koh-

dalta. Tarkistus on hyvä tehdä yhteistyössä asukkaan ja hänen läheistensä, omaishoitajan tai kotihoidon työntekijän kanssa.

Huomaa, että tarkistuksella tarkoite-

puutteen korjaa ja milloin ja kirjatkaa se tarkistuslistaan. Turvallisuuspuutteiden korjaamisen voi hoitaa esimerkiksi joku läheinen tai kiinteistöhuolto.

Korjaaminen voi tarkoittaa myös kor-

taan paitsi asiantilan tarkastamista, myös epäkohtien korjaamista! Jos tarkistuslistan yksittäinen asia on kunnossa, merkitse rasti kohtaan ja siirry seuraavaan kohtaan.

jauspalvelun tai sähköasentajan tilaamista, tarvikkeiden tai turvavälineiden hankintaa jne. Tällöin pitää myös miettiä, millä korjaus rahoitetaan. Tarvittaessa tulee kääntyä sosiaalitoimen puoleen.

Jos havaitsette turvallisuuspuutteen,

korjatkaa asia välittömästi. Jos välitön korjaus ei onnistu, sopikaa kuka

Tehkää tai teettäkää tarvittavat korjaustoimet niin pian kuin mahdollista.

Ilmoitusvelvollisuus Jos viranomainen tai esimerkiksi koti-

hoidon henkilöstö havaitsee asukkaan kodissa ilmeisen palovaaran tai muun selkeän onnettomuusriskin, siihen pitää puuttua ja tilanne korjata. Jos tilanteeseen ei voida jostain syystä puuttua, tulee asiasta ilmoittaa sosiaalipäivystykseen tai pelastusviranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuus on määrätty sekä

sosiaalihuoltolaissa että vanhuspalvelulaissa (sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 35 §; vanhuspalvelulaki 980/2012, 2 §5). Pelastuslaitokselle ilmoittaminen perustuu pelastuslakiin (379/2011, 42 §).

Sosiaali- ja pelastustoimen tulee tarvittaessa tehdä yhteistyötä asumisen turvallisuuden ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Ilmoitusvelvollisuus

koskee kaikkia viranomaisia mahdollisesta vaitiolovelvollisuudesta riippumatta. Ilmoituksen voi tehdä myös muu henkilö, joka havaitsee asukkaan turvallisuuden vaarantuneen.

Kiireellisissä

tapauksissa ilmoitus kannattaa tehdä aina puhelimitse. Voit kysyä lisätietoja alueesi pelastuslaitokselta tai sosiaalipäivystyksestä.


Turvallisuus syntyy yhteistyössä! Yhteistyössä voi tilannekohtaisesti olla mukana asukas, omaiset ja läheiset,

kotihoito, kiinteistöhuolto, sosiaalitoimi ja diakoniatyö. Jokainen voi kehittää omaa turvallisuusosaamistaan, tunnistaa ja tunnustaa riskit ja omalta osaltaan ja yhteistyössä ehkäistä vaaratilanteita ja onnettomuuksia. Riskien tunnistamisessa kannattaa hyödyntää tarkistuslistaa. Lisätietoa kodin, arjen ja asumisen turvallisuudesta saat oman alueesi sosiaalipalveluista ja pelastuslaitokselta. Lisätietoja asumisen turvallisuudesta ja turvallisuuskoulutuksesta:

www.spek.fi Sähköisiä tiedonlähteitä: Arjen ja asumisen turvallisuustietoa erityisryhmille: www.spek.fi/OTE Esteettömyyskartoitukset: www.esteeton.fi Kodinturvaopas: www.kodinturvaopas.fi Korjausneuvonta: http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta/mita_korjausneuvonta_on/ Tietoa kotitapaturmista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä tarkistuslistoja: http://www.kotitapaturma.fi/ Turvallisuutta selkokielellä: https://selko.fi/aihe/turvallisuus/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.