26.1.2015 Lausuntopyyntö esiselvityksestä nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista.

Page 1

1/1 LAUSUNTO

MO/Ilo

26.1.2015

Sisäasiainministeriö

SM028:00/2012 Lausuntopyyntö esiselvityksestä nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö esittää seuraavia asioita huomioitavaksi lainsäädännön valmistelussa: Asuinrakennusten palotarkastuksen siirtyessä yhä suuremmassa määrin kiinteistön omistajan tai haltijan tekemään omavalvontaan tulee nuohouksen järjestämiseen ja hormien kuntoon liittyviin kysymyksiin kiinnittää entistä enemmän huomiota siinä tapauksessa, että nuohousvälien määrittäminen tulee joustavammaksi ja omatoimiseen nuohoukseen suhtaudutaan nykyistä sallivammin. Mahdollisen muutoksen yhteydessä kiinteistöille tulee antaa riittävästi tietoa em. asiaan liittyen. Tällä hetkellä usean pelastuslaitoksen käytössä olevassa, omavalvontaan liittyvässä, paloturvallisuusoppaassa nuohousta käsitellään varsin lyhyesti. Rakentamisen valvontaa ja ohjausta varsinkin ns. metallisiin kevythormeihin liittyen tulisi parantaa. Tulisijan ja hormin yhteensopivuuteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota varsinkin, kun pelastusviranomaisten tekemän omavalvonnan yhteydessä asia ei nykyisellään tule lainkaan esiin. Esiselvitys antaa hyvän lähtökohdan lainsäädännön kehittämiselle. SUOMEN PELASTUSALAN KESKUSJÄRJESTÖ

Matti Orrainen johtaja

Ilpo Leino turvallisuuspäällikkö


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.