14.12.2018 Lausunto pelastustoimen hallitusohjelmatavoitteista

Page 1

Muistio 14.12.2018

Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi taito.vainio@intermin.fi

Viite SMDno-2018-2206

Pelastustoimen hallitusohjelmatavoitteet Hallitusohjelmaan esitetään, että laaditaan Selonteko sisäisestä turvallisuudesta ja siinä huomioidaan erityisesti pelastustoimen kehittämistarpeet. Selonteossa tulee tarkastella pelastustoimea kokonaisuutena, sen vastuita, organisaatiota ja resursseja. Tässä yhteydessä tulee huomioida myös pelastustoimen onnettomuuksia ehkäisevä rooli sekä kolmannen sektorin merkitys pelastustoimen palvelujen tuottamiselle. Pelastustoimen rooli sisäisen turvallisuuden toimijana on laaja-alainen ja ulottuu arjen turvallisuudesta aina poikkeusoloihin. Laaja tehtäväkenttä ja muuttuva toimintaympäristö edellyttävät kokonaisvaltaista tarkastelua. Pelastustoimen kehittämisen tueksi tarvitaan riittävät perusteet. Sisäisen turvallisuuden selonteossa (2017) huomiota kiinnitettiin erityisesti poliisin voimavaroihin. Nyt vastaava tarkastelu tulee ulottaa pelastustoimeen. Pelastustoimen vastuut ulottuvat arjen turvallisuudesta ja onnettomuuksia ehkäisevästä toiminnasta ja viestinnästä poikkeusoloihin ja niissä tehtävään väestön suojaamiseen. Pelastustoimen operatiivinen rooli ymmärretään yleensä pelastustoimintana, mutta toimiala vaikuttaa laajemmin koko yhteiskunnassa. Valvonta, turvallisuusviestintä, neuvonta ja ohjaus sekä valmiussuunnittelu ovat yhtä lailla merkityksellisiä yhteiskunnan turvallisuuden ja kriisinkestävyyden kannalta. Väestön keskittyminen asutuskeskuksiin haastaa palveluiden tuottamisen erityisesti harvaan asutulla maaseudulla, missä pelastustoimi on yleensä ainoa sisäisen turvallisuuden viranomainen. Maaseudun ja erityisesti harva-alueen kannalta on keskeistä kyetä turvaamaan väestön turvallisuuden tunne ja ratkaista palveluiden saatavuuden riittävä yhdenvertaisuus. Sopimusyhteisöt, sopimuspalokunnat, ovat pelastustoimen palveluiden tuottamisessa keskeinen voimavara ja käytännössä kaikki pelastuslaitokset tukeutuvat tällä hetkellä muodossa tai toisessa sopimuspalokuntiin. Väestön ikääntyminen ja keskittyminen kaupunkeihin vaikuttavat myös sopimuspalokuntatoimintaan. Riittävien reservien turvaaminen edellyttää toimialalta erillistä strategiaa. Suuri päivittäisten onnettomuustehtävien määrä sekä erityisesti ensivaste- ja -hoitotehtävät määrittävät pelastustoimen osaamisvaatimuksia. Uudet uhkat, kuten hybridivaikuttaminen sekä pitkäkestoisten ja laaja-alaisten tilanteiden hallinta asettavat uusia osaamisvaatimuksia. Alan osaamisen kehittäminen on turvattava riittävästi ja samalla satsattava erityisesti päällystökoulutukseen sekä toiminnan kehittämistä ja koulutusta tukevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö • Ratamestarinkatu 11, 00520 Helsinki • (09) 476 112 • spekinfo@spek.fi • Y-tunnus: 0912934-5