12.4.2016 Lausunto arpajaislain uudistuksesta.

Page 1

LAUSUNTO 12.4.2016

1

Sisäministeriö kirjaamo@intermin.fi

Viite: SM:n lausuntopyyntö arpajaislain muuttamiseksi SMDno-2015-1557

ARPAJAISLAIN UUDISTUS Sisäministeriö on 18.3.2016 pyytänyt lausuntoja rahapeliyhteisöjen yhdistämiseen liittyvästä arpajaislain muuttamista koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) ei kuulunut lausunnon jakeluissa mainittuihin tahoihin. Raha-automaattiavustusten edunsaajana sekä laajasti pelastusalan järjestöjä edustavana valtakunnallisena toimijana haluamme saattaa kantamme lakiluonnoksesta ministeriön tiedoksi sekä huomioon otettavaksi jatkovalmistelussa. Samalla haluamme kiinnittää myös ministeriön poliisiosaston huomiota siihen, että lausuntopyynnön jakelussa ei ollut yhtäkään sisäministeriön hallinnonalan järjestöä. Tästä johtuen lausunto on jouduttu valmistelemaan hyvin nopealla aikataululla. Esitetty arpajaislain muutos on lähtökohtaisesti hyvä ja SPEK pitää tavoitetta yhdistää rahapeliyhteisöt hyvänä ja rahapelitoiminnan tulevaisuutta turvaavana. Lakiesityksen 17b § Avustusten käyttö sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen Hallituksen esityksen perustelutekstin perusteella (s. 46) on tulkittavissa, että esitetty muotoilu uuden lain 17 b § rajaa avustusten käytön vain sosiaali- ja terveysalan oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöihin ja säätiöihin. Näkemyksemme mukaisesti perustelutekstiä tulisi laajentaa siten, että siinä ei otettaisi kantaa ainoastaan edunsaajien tarkoitukseen, vaan esille tulisi myös avustettavan toiminnan tarkoitus. Vaarana on, että esitetyssä muodossa avustustoiminta voisi keskittyä vain yhdelle järjestöryhmälle. Jo nyt avustustoiminnan edunsaajiin kuuluu järjestöjä, jotka eivät suoraan ole sosiaali- ja terveysjärjestöjä, mutta joiden harjoittama ja RAY:n avustama toiminta on sosiaalista hyvinvointia sekä terveyttä edistävää. SPEK esittää, että hallituksen esityksessä tuotaisiin lisäksi esiin edellinen arpajaislain muutos, jolloin rahaautomaattiavustuksia koskenut toimialaluokitus korvattiin yleislausekkeella sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Ottaen huomioon nykyisen arpajaislain perustelut, vallitsevat avustuskäytännöt ja linjaukset, toiminnan humanitaarisen luonteen ja vaikuttavuuden sekä järjestöjen perinteet ja RAY:n historian, voidaan hyvin osoittaa, että toiminta liittyy suoraan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Käynnissä oleva yhteiskuntakehitys, erityisesti julkisia palveluita ja niiden kehittämistä koskevat linjaukset painottavat järjestöjen merkitystä turvallisuuden tuottamisessa sekä nopean auttamistoiminnan turvaamisessa. Myös kansalaisten omien valmiuksien merkitys korostuu. Nähtävissä onkin, että järjestöjen ja laajemmin koko kansalaisyhteiskunnan rooli kasvaa nykyisestään.

Osoite Ratamestarinkatu 11 00520 Helsinki

Puhelin

Faksi

Sähköposti

Internet

Y-tunnus

(09) 476 112

(09) 4761 1400

spekinfo@spek.fi

www.spek.fi

0912934-5


2

Julkisten palvelurakenteiden muutosten ohessa kansalaisten turvallisuuskäsityksissä ja – odotuksissa on tapahtunut merkittävä muutos. Yhä useammin turvallisuus määrittyy tunteen ja luottamuksen kautta. Turvallisuus on siten laajempi sosiaalinen ja hyvinvointikysymys, ei vain fyysisen vaaran hallintaan tai nopeaan avun saantiin liittyvä tekijä. Merkittävä määrä henkeä ja terveyttä uhkaavista onnettomuuksista liittyy väestön ikääntymiseen, terveydellisiin ongelmiin, kuten alkoholi tai sosiaalisiin ongelmiin. Laajaalaisissa vaaratilanteissa taas yhteisölliset tekijät ja kyky reagoida taas korostuvat. Tällöin sosiaalisen koheesion kaltaisilla tekijöillä voi olla huomattava merkitys vaaratilanteiden vaikutusten lieventämiselle sekä yhteisöjen toipumiselle. Turvallisuuteen liittyvien syy- ja seuraussuhteiden erottaminen ei nyky-yhteiskunnassa ole välttämättä helppoa, vaan edellyttää laaja-alaista otetta sekä yksilöiden ja yhteisöjen lähtökohtien huomioon ottamista. 

Rahapeliuudistuksen yhteydessä pelastusalan järjestötoiminta tuleekin nähdä ensisijaisesti rajapintana, jonka kautta edistetään koko yhteiskunnan turvallisuutta, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Yhtäältä on kyse yksilöiden ja yhteisöjen tarpeiden tunnistamisesta ja valmiuksien kehittämisestä, toisaalta taas yksilöiden omaehtoisen auttamistoiminnan ja osallistumisen väylästä. Näiltä osin pelastuspalvelujärjestöjen ja laajemmin pelastusalan järjestötoiminta täydentää ja tukee sosiaali- ja terveysjärjestöjen työtä.

Edellä mainittua vasten on tärkeää, että myös pelastusalan järjestöjen rahoitus turvataan rahapeliuudistuksen yhteydessä ja että nykyinen tulkinta terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen kattavuudesta säilytetään. Nykyiset avustuslinjaukset antavat hyvän lähtökohdan myös tuleville avustuslinjauksille.

RAY:n avustama toiminta Voimassa olevan arpajaislain 17 §:n mukaan ”Raha-automaattien, kasinopelien ja pelikasinotoiminnan tuotto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen”. Arpajaislain perusteluiden (HE 197/1999) mukaisesti määritelmä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen kattaa myös valmistautumisen ihmishenkien suojelemiseen ja pelastamiseen suuronnettomuuksissa. Tämän määritelmän mukaisesti yllämainitut järjestöt ovat avustustoiminnan toimialaluokituksen mukaisesti saaneet rahoitusta suuronnettomuuksiin varautumiseksi. RAY:n avustustoimintaa ohjaavat käytännössä sosiaali- ja terveysministeriön ja RAY:n välinen tulossopimus sekä RAY:n avustustoiminnan linjaukset (2016-2019). Jälkimmäisen mukaisesti avustustoimintaa kohdennetaan kuudelle tavoitealueelle. Näistä kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen kattavat myös pelastusalan järjestöjen harjoittaman toiminnan. Toimialan rahoitus Pelastusalan järjestöistä SPEK, SMPS sekä Pelastuskoiraliitto saavat toimintaansa yleisavustusta (Ay), muiden toimintaa rahoitetaan kohdennetuin toiminta-avustuksin (Ak). SPR on myös RAY:n yleisavustusten piirissä, mutta ei pelastusalan toiminnan kautta. SPR saa pelastuspalvelutoimintaan liittyen kohdennettua toiminta-avustusta Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA) koordinaatioon. Järjestöillä on lisäksi ollut hankkeita, joihin ne ovat saaneet sekä projektiavustuksia (C) että investointiavustuksia (B). Varsinaisten pelastusalan järjestöjen lisäksi toimialan rahoituksesta on tuettu myös Autoliiton sekä Suomen Rauhanturvaajaliiton toimintaa.


3

Pelastuspalvelutoiminnan rahoitus vuodelle 2015 oli 3,7 miljoonaa euroa. Toimialan avustukset ovat 2010-luvun ajan olleet tällä tasolla. Ks. kaavio alla.

Rahoituksen järjestökohtainen määrä ja merkitys vaihtelevat suuresti, mutta yleistäen voidaan todeta, että RAY:n rahoituksella on ollut ja edelleen on suuri merkitys vapaaehtoisen auttamistoiminnan kehittämisessä sekä tarvittavan valmiuden ylläpidossa. Merkittävin panos muodostuu luonnollisesti vapaaehtoisten itsensä tekemästä työstä. Lisäksi eri viranomaiset ja osin kunnat tukevat toimintaa. Tämän tuen laajuutta ei kuitenkaan ole tällä hetkellä kartoitettu kokonaisuudessaan. pelastusalan järjestöt Pelastuspalvelujärjestöllä tarkoitetaan järjestöä, jonka perustehtävänä on onnettomuuden uhrien ja muiden hädänalaisten etsintä, pelastaminen, suojaaminen ja muu auttaminen tai tällaisen toiminnan kehittäminen ja tukeminen. Valmiusjärjestöiksi kutsutaan pelastuspalvelujärjestöjä, jotka ylläpitävät hälytystehtäviin käytettävissä olevia henkilö- tai materiaaliresursseja. (Kokonaisturvallisuuden sanasto 2014) Pelastuspalvelujärjestöjen ja Vapepan toiminta kattaa laajan toiminta-alueen ensiavusta etsintään ja pelastukseen. Pääosin järjestöt ovat mukana tukemassa ja täydentämässä viranomaispalveluita. Pelastuspalvelujärjestöjen keskeisiä viranomaisyhteistyötahoja ovat poliisi, Rajavartiolaitos sekä pelastustoimi. Järjestöt toimivat myös kuntien sosiaalija terveystoimen kanssa. Pelastuskoiratoiminta on Suomessa järjestäytynyt valtakunnallisesti Suomen Palveluskoiraliiton ja Suomen Pelastuskoiraliiton kautta. Palveluskoiraliiton toiminta kattaa laajemmin koirien käytön eri palvelutehtävissä, Suomen Pelastuskoiraliiton toiminta keskittyy yksinomaan pelastuskoiratoimintaan. Pelastuskoiratoiminta kattaa sekä kadonneiden henkilöiden maastoetsinnän että raunioetsinnän. Vapaaehtoinen pelastuskoiraryhmä oli vuonna 2013 mukana suuressa osassa Vapepan tekemistä etsintätehtävistä (ks. alla). Suomen Lentopelastusseuran tehtävät jakautuvat poliisi- ja pelastustoimen johtamiin tehtäviin. Vuonna 2013 lentopelastusyhdistykset olivat mukana 52 poliisijohtoisessa etsintätehtävässä ja 59 palotähystyslentojen ulkopuolisessa pelastustoimen tehtävässä.


4

Näitä tehtäviä ovat savuhavainnon tarkistuslennot ja johtolennot sekä esimerkiksi tulvatilanteessa tilannekuvan kokoamiseen liittyvät tähystyslennot. Suomen Meripelastusseuran (SMPS) jäsenyhdistykset olivat vuonna 2013 mukana lähes 1500 hälytys- ja avustustehtävässä. Tehtävistä 199 oli meripelastustoimen ja 408 pelastus-, ensihoito- ja poliisitoimen alaan kuuluvia. Noin kolmannes tehtävistä oli viranomaisten johtamia, jolloin kahta kolmasosaa (66 %) tehtävistä johti aluksen päällikkö. Pelastuspalvelujärjestöistä Suomen Punaisen Ristin (SPR) vapaaehtoiset ryhmät ja yksiköt osallistuvat ensiapu- ja ensivastetehtävien lisäksi ensihuoltotoimintaan. Suomen Punaisen Ristin yleisötilaisuuksiin liittyvissä ensiapupäivystyksissä on mukana ensivastekoulutettuja vapaaehtoisia päivystäjiä. Lisäksi osa Suomen Punaisen Ristin osastoista on tehnyt sairaanhoitopiirien kanssa sopimuksen ensiapupäivystyksien ulkopuolisista ensivastetehtävistä. SPR:llä on myös ensiapukoulutusta ja muuta arjen turvallisuustaitoja ja – tietoja edistävää toimintaa. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on 50 järjestön ja muun organisaation yhteenliittymä, jonka koordinaatiosta vastaa Suomen Punainen Risti. Vapepa tarjoaa näin kanavan myös muillekin järjestöille osallistua organisoituun auttamistoimintaan. Vapepan johtosäännön ja toimintaperiaatteen mukaisesti vapaaehtoiset saadaan koordinoidusti kaikkien viranomaisten tueksi tehtäviin. Etsintätehtävien määrä on pysynyt vuosittain noin parissa sadassa tehtävässä. Vuonna 2013 vapaaehtoiset hälytettiin 189 kertaa kadonneen henkilön etsintätehtävään. Vapepa oli vuonna 2013 mukana etsintä- ja ensihuoltotehtävien lisäksi 18 muussa tehtävässä, joita olivat muun muassa liikenne- ja ympäristöonnettomuudet sekä yksi suuronnettomuus. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on yleishyödyllinen asiantuntijajärjestö, jonka tehtävänä on pelastusalan, varautumisen ja väestönsuojelun kehittäminen. SPEK tuottaa tutkimus- ja kehittämispalveluita, kouluttaa, viestii sekä vaikuttaa. SPEK tuottaa RAY:n tuella yksilöiden ja asuinyhteisöjen omatoimista varautumista edistävää koulutusta sekä edistää pelastuspalvelujärjestöjen toimintaa. Pelastuspalvelujärjestöistä Suomen Palveluskoiraliitto, Suomen Pelastuskoiraliitto sekä Suomen Lentopelastusseura ovat SPEKin jäseniä. Järjestöjen toiminnan yhteiskunnallinen merkitys Pelastuspalvelujärjestöjen auttamistoiminnan laajuutta sekä vaikuttavuutta on viimeksi tarkasteltu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tutkimuksessa Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin (Hatakka, Ilona, 2014. SPEK tutkii 10). Tutkimuksen mukaan pelastuspalvelujärjestöjen sekä Vapepan toiminnassa oli vuonna 2013 mukana arviolta noin 59 000 henkeä, joista noin 18 000 hälytettävissä erityyppisiin auttamistehtäviin. Järjestöjen tehtävät jakautuvat kiireellisiin ja kiireettömiin auttamis- ja valmiustehtäviin. Vuonna 2013 pelastuspalvelujärjestöjen ja Vapepan hälytysryhmät olivat mukana lähes 2900 hälytystehtävässä. Noin 5000 ihmistä sai suoraan tai välillisesti apua. Osa järjestöistä osallistuu hälytystehtäviin suoraan osana viranomaisvastetta (SMPS, meripelastustehtävät). Tällöin hälytykset välittyvät rinnan sekä vapaaehtoisille että viranomaisille. Pääosin järjestöt ovat kuitenkin mukana nk. toisessa portaassa, jolloin toimintaa johtava viranomainen ensin toteaa lisävoimien tarpeen ja hälyttää vapaaehtoiset. Kiireellisten etsintä- ja pelastustehtävien lisäksi pelastuspalvelujärjestöt ja Vapepa suorittivat vuonna 2013 yhteensä yli 5000 kappaletta erilaisia päivystyksellisiä, ennalta sovittuja tai kiireettömiä tehtäviä, joissa autettiin jollakin tapaa apua tarvitsevia tahoja. Kyse on esimerkiksi avustustoiminnasta vesialueilla tai ensiapupäivystysten tai palolentotoiminnan kaltaisesta sopimusperusteisesta palveluntuotannosta, joka on samalla paikallistasolla tehtävää varainhankintaa.


5

Operatiivisen auttamistoiminnan ohessa pelastusalan järjestöjen tuottamalla koulutuksella ja viestinnällä on merkittävä yhteiskunnallinen rooli yksilöiden ja yhteisöjen arjen ja asumisen turvallisuuden kehittämisessä. Kansalaisten omaehtoinen toiminta onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden vaikutusten lieventämiseksi on sekä terveyttä että sosiaalista hyvinvointia edistävää. Laajan turvallisuuskäsityksen kautta turvallisuus voidaan kääntäen määrittää sosiaalisen hyvinvoinnin yhdeksi ulottuvuudeksi. 

Pelastuspalvelujärjestöjen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös järjestöjen tuottama valmius ja osaaminen, verkostot sekä muut resurssit, kuten tilat ja kalusto. Nämä muodostavat auttamisen potentiaalin jolla ei välttämättä ole päivittäin käyttöä, mutta jotka parantavat koko yhteiskunnan varautumista ja valmiutta kohdata myös laajempia tilanteita.

SPEKin käsityksen mukaan jo nyt on nähtävissä, että sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä voivat edistää myös muut, kuin alan perinteiset järjestötoimijat, jolloin ei ole tarpeen erikseen rajata edunsaajia muilta osin kuin toiminnan yleishyödyllisyyden osalta. Avustusvalmistelun kustannusten osalta SPEK yhtyy Soste ry:n lausunnossaan (31.3.2016) esittämään kantaan, että avustusvalmistelun kulut sosiaali- ja terveysministeriössä tulisi kattaa suoraan uuden rahapeliyhtiön varoista. SPEK pitää valitettavana, että avustustoiminnan käytännöt näyttävät myös tulevaisuudessa poikkeavan toisistaan. Tarkoituksenmukaisempaa olisi, että avustusten käsittely ja valvonta ja muut käytännöt yhdenmukaistetaan. Tämä voisi tuoda myös yhdistämiselle asetettuja säästötavoitteita. SPEK yhtyy lisäksi Soste ry:n kantaan siitä, että Raha-automaattiyhdistykselle kertynyt varallisuus tulisi palauttaa täysimääräisesti sosiaalista hyvinvointia sekä terveyttä edistävään toimintaan. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry.

Juha Hakola puheenjohtaja

Marko Hasari toimitusjohtaja