12.2.2019 Lausunto vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistuksesta

Page 1

12.2.2019

Lausunto - Lausuntopalvelu

demokratia.fi (http://www.demokratia.fi)

kuntalaisaloite.fi (https://www.kuntalaisaloite.fi/fi)

lausuntopalvelu.fi (/) lausunto Kirjaudu sisään (/FI/Registration/GetLoginForm) Rekisteröidy (/FI/Registration/GetRegistrationForm) På svenska (/SV/Proposal/Participation?proposalId=805a98f3-16b6-4ed6-a137-d0710a4d8930)

Etusivu (/FI)

Lausuntopyynnöt (/FI/Proposal/List)

Ohjeet (/FI/Instruction/Instruction?section=About) Etusivu (/FI) > Lausuntopyynnöt (/FI/Proposal/List) > Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistus arviomuistioluonnos

< < Takaisin Lausuntopyynnöt -sivulle (/FI/Proposal/List) Lausuntopyyntö on suljettu eikä siihen voi enää antaa lausuntoja

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistus arviomuistioluonnos Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1557/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 8.2.2019 Lausuntopyynnön taustatiedot

Johdanto, tausta, tavoitteet Johdanto Liikenne- ja vies ntäministeriön säädöshankepäätöksen (19.9.2018; LVM/1557/03/2018) mukaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta anne u laki (VAK-laki) ja sen nojalla anne u lainsäädäntö on tarpeen uudistaa, koska lain voimaan tulon jälkeen vaarallisten aineiden kuljetusten toimintaympäristö ja olosuhteet ovat muu uneet. Säädöshankepäätöksessä todetaan myös, e ä uuden lainsäädännön tueksi valmistellaan hankkeen alkuvaiheessa arviomuis o, joka lähetetään laaja viranomaisille ja toimijoille arvioitavaksi ja lausu avaksi.

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=805a98f3-16b6-4ed6-a137-d0710a4d8930

1/7


12.2.2019

Lausunto - Lausuntopalvelu

Tässä merkityksessä pyydetään toimi amaan lausunto arviomuis oluonnoksesta liikenne- ja vies ntäministeriölle 8.2.2019 mennessä. Tausta Voimassa oleva vaarallisten aineiden kuljetuksesta anne u laki (719/1994) on tullut voimaan vuonna 1994. Lain nojalla on anne u 13 asetusta ja kaksi Liikenteen turvallisuusviraston määräystä. Kansalliset vaarallisten aineiden kuljetuksista annetut vaa mukset perustuvat monilta osin kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin lainsäädäntöön. VAK-lain soveltamisala kohdistuu pääsääntöises raja uihin amma ryhmiin tai amma maiseen toimintaan. VAK-lain voimaantulosta on yli 20 vuo a. Ajan kuluessa VAK-toimintaympäristö ja -olosuhteet ovat muu uneet sekä kansallisissa e ä kansainvälisissä kuljetuksissa. Muun muassa siksi lakia on muute u sen voimaan tulon jälkeen useita kertoja. Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat monipuolises Suomen elinkeinoelämää ja teollisuu a sekä yhteiskuntaa ja kulu ajia. VAK-toimijaken ä on monimuotoinen. Peruskuljetusketju muodostuu lähe äjästä, kuljetuksen suori ajasta, kulje ajasta ja vastaano ajasta. Alalla toimii myös huolinta- ja logis ikkapalveluita tarjoavia yrityksiä. Kuljetukseen käyte ävien pakkausten, säiliöiden ja kuljetusyksiköiden on täyte ävä rakenne- ja valmistusvaa muksia ja läpäistävä tarkastukset, mukaan lukien käytönaikaiset tarkastukset. Alalla on pakkauksen ja säiliön valmistajia sekä jälleenmyyjiä. Viranomaisten tunnustamissa tarkastuslaitoksissa arvioidaan pakkausten ja säiliöiden vaa mustenmukaisuu a, tarkastetaan pakkauksia ja säiliöitä sekä myönnetään hyväksyntöjä. Viranomaisen tunnustamissa organisaa ossa tehdään vuosi aisia VAK-määräaikaiskatsastuksia ajoneuvolle ja perävaunuille. Niiltä haetaan myös ajoneuvojen tyyppihyväksyntää. Vaarallisten aineiden kuljetukseen tai lapäiseen säilytykseen osallistuvien henkilöiden on oltava koulute uja ja päteviä. Esimerkiksi VAK-kulje ajalta ellä edellytetään pääsääntöises ajolupa. Organisaa ossa on lähtökohtaises oltava turvallisuusneuvonantaja, jos se kulje aa vaarallisia aineita tai jos sen toiminta vaiku aa VAK-kuljetukseen. Oma roolinsa kuljetusketjussa on myös esimerkiksi rah asiakirjojen laa joilla, pakkaajilla, kuormaajilla, täy äjillä, ahtaajilla, pakkauksen tai säiliön hal jan sekä sataman- tai lentopaikanpitäjillä ja rataverkonhal joilla. VAK-lakiin ja sen nojalla anne uihin asetuksiin sisältyy toimijoille (esim. lähe äjälle tai kuljetuksen suori ajalle) yleinen onne omuus- ja vaara lanteista ilmoi amisvelvollisuus ja selvitysten tekeminen toimivaltaisille viranomaisille. VAK-lainsäädännön lisäksi toiminnassa on ote ava huomioon muu kulje amiseen lii yvä lainsäädäntö. Kuljetusketjuun kohdistuu vaa muksia myös useiden muiden eri säädösten, esimerkiksi työsuojelulainsäädännön, ympäristönsuojelun, kemikaaliturvallisuuden ja pelastustoimintaa ohjaavan lainsäädännön nojalla. Näiden lisäksi kuljetustoimintaan vaiku aa liikennemuotokohtainen yleislainsäädäntö, esimerkiksi eliikenne- ja merilainsäädäntö. Tavoitteet Arviomuis on tarkoituksena on arvioida vaarallisten aineiden kuljetusten sääntelyä Suomessa, viranomaisten tehtäviä, valvontaa ja seuraamuksia, sääntelytasoa, toimintaympäristön muutoksia sekä mahdollisia muutostarpeita uudiste avan lainsäädännön kannalta. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=805a98f3-16b6-4ed6-a137-d0710a4d8930

2/7


12.2.2019Liitteet:

Lausunto - Lausuntopalvelu

VAK arviomuistioluonnos FINAL 19122018.docx (https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment? attachmentId=9604) Aikataulu, vastausohjeet, valmistelijat Aikataulu Lausunto pyydetään toimittamaan 8.2.2019 mennessä. Vastausohjeet vastaanottajille Arviomuistioluonnos sisältää kysymyksiä, joihin lausunnonantajia pyydetään erityisesti kiinnittämään huomiota. Mahdolliset lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi (mailto:lausuntopalvelu.om@om.fi). Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle. Lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon ( kirjaamo@lvm.fi (mailto:kirjaamo@lvm.fi) ). (mailto:kirjaamo@lvm.fi) ). Lausunnossa tulee tällöin mainita asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (LVM/1557/03/2018). Valmistelijat Lisätietoja antavat liikenneneuvos Kimmo Kiiski (p. 0295 34 2304, kimmo.kiiski(a)lvm.fi), hallitusneuvos Katja Viertävä (p. 0295 34 2612, katja.viertava(a)lvm.fi) ja neuvotteleva virkamies Mari Suominen (p. 0295 34 2306, mari.suominen(a)lvm.fi). Jakelu Asiasanat Avaa kaikki väliotsikot Lausuntopyyntö Lausunnonantajien lausunnot: 23 1 lausunnonantajat valittu Yleisiä kommentteja arviomuistioluonnoksesta

Lausunnonantajia: 0

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=805a98f3-16b6-4ed6-a137-d0710a4d8930

3/7


12.2.2019

Lausunto - Lausuntopalvelu

Lausunnonantajia: 1 Digitalisaatio: 1. Mitä tietoja vaarallisten aineiden kuljetuksista olisi annettava nykyistä laajemmin esimerkiksi viranomaisille tai liikenteen ohjaus- ja hallintapalveluiden tarjoajille, jotta kuljetusten turvallista sujumista voitaisiin parantaa? Entä toisille toimijoille kuljetusketjuissa? 2. Miten tietojenvaihto voitaisiin teknisesti toteuttaa niin, että päästäisiin mahdollisimman automatisoituun ja reaaliaikaiseen toimintaan? Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Telaranta Kari 8.2.2019 Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeva reaaliaikainen tieto on sisäisen turvallisuuden kannalta keskeistä riskitietoa, jonka perusteella voidaan suunnitella ja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriön tulisi varmistaa, että myös kansalaisilla on pääsy vaarallisten aineiden kuljetuksia koskeviin koontitietoihin, jotta näitä tietoja voidaan käyttää hyväksi myös kolmannen sektorin tekemässä, yhteiskunnan riskeihin varautumista tukevassa työssä. Tiedot voitaisiin kerätä esimerkiksi paikkatietoja ja sähköisiä rahtikirjoja hyödyntämällä viranomaisten yhteiseen tietojärjestelmään. Kansalaisille tieto voitaisiin välittää esim. pääasiallisia kuljetusreittejä kuvaavina riskikarttoina.

3.1 Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain Lausunnonantajia: 1 tausta: 3. Ovatko laissa olevat asetuksen- ja määräystenantovaltuudet asianmukaiset ja vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin? Jos eivät ole, millä tavalla niitä tulisi kehittää? 4. Onko VAK-lainsäädännössä ns. Suomi-lisiä, joiden purkaminen olisi ajankohtaista ja perusteltua? Jos lisiä on, millaisia taloudellisia vaikutuksia niillä on ja millä tavalla ne vaikuttavat kilpailukykyyn? 5. Miten normikehikkoa saataisiin selkeytettyä ja yksinkertaistettua (norminpurku)? Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Telaranta Kari 8.2.2019

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=805a98f3-16b6-4ed6-a137-d0710a4d8930

4/7


12.2.2019

Lausunto - Lausuntopalvelu Vaarallisten aineiden kuljetus ja sitä koskevat tekniset ratkaisut muuttuvat yhteiskunnan muun muutoksen mukana. Esimerkiksi nesteytetyn maakaasun kuljetukset tiellä tyhjiöeristetyissä säiliöissä aiheuttavat onnettomuustilanteissa uusia uhkia, joihin pelastajat eivät ole varautuneet. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kiinnittää huomiota siihen, että kokonaisuudistuksen yhteydessä varmistettaisiin, että asetuksen- ja määräyksenantovaltuudet ovat riittäviä suhteessa kuljetusmuotojen kehittymiseen. Riskintuottajan vastuuta tulisi sääntelyssä korostaa nykyistä voimakkaammin, eikä esimerkiksi uutena tulleen nesteytetyn maakaasun kuljetusten turvallisuusuhkien torjunta tulisi jäädä yksin yhteiskunnan vastuulle.

Lausunnonantajia: 1 3.2 Soveltamisala ja tarkoitus: 6.Onko soveltamisala selkeä ja täsmällinen? Jos ei, miten sitä tulisi uudistaa? Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Telaranta Kari 8.2.2019 Vaarallisten aineiden kuljetusten ja vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukainen rajapinta on epäselvä. Ongelmaa korostuu, kun turvallisuusvaatimukset vaarallisten aineiden kuljetuksessa eivät ole yhteismitallisia varastointia koskevien turvallisuusvaatimusten kanssa. SPEK viittaa Liikenne- ja viestintäministeriön selvitykseen ”Tilapäinen säilytys osana vaarallisten aineiden kuljetuksia – selvitystyö VAKsäännösten kokonaisuudistusta varten”. Kyseisessä selvityksessä havaitut säädösten rajapintaa koskevat ongelmat ja niitä koskevat ratkaisuehdotukset ovat edelleen ajankohtaisia, ja ne tulisi toteuttaa kokonaisuudistuksen yhteydessä. Harmaalla alueelle sisältyvät tulkintaongelmat kemikaaliturvallisuuslain ja vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lain rajapinnassa tulisi ratkaista kokonaisuudistuksen yhteydessä.

3.3 Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain pääasiallinen Lausunnonantajia: 0 sisältö ja rakenne: 7. Onko voimassa olevan lain rakenne asianmukainen? 8. Jos ei ole, miten sitä voisi kehittää? 3.4 Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain nojalle annetut Lausunnonantajia: 0 asetukset: 9. Onko voimassa oleva sääntelymalli (jako lakiin, asetuksiin ja määräyksiin) asianmukainen? 10. Jos ei ole, miten sääntelymallia voisi kehittää? 11.Voisiko tässä merkityksessä jotakin laissa säädettyä sisällyttää asetukseen tai määräykseen? Lausunnonantajia: 1 4.12.Tarkastuslaitokset: 12. Onko viranomaisten tehtävät ja toimivaltuudet lainsäädännössä selkeät ja riittävät? 13. Jos eivät ole, millä tavalla niitä tulisi selkeyttää ja millä tavalla toimivaltuuksia pitäisi kehittää?

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=805a98f3-16b6-4ed6-a137-d0710a4d8930

5/7


12.2.2019

Lausunto - Lausuntopalvelu

Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Telaranta Kari 8.2.2019 Mäntyharjun säiliövaunuonnettomuuden perusteella voidaan todeta, että nykyinen vaarallisten aineiden kuljetuksia ja niistä viranomaisille ilmoittamista koskeva sääntely ei ole ajan tasalla suhteessa toimintaan liittyviin riskeihin. SPEKin näkemyksen mukaan on ensiarvoisen tärkeää parantaa viranomaisten tiedonsaantia vaarallisten aineiden kuljetuksista, varmistaa että vaarallisten aineiden kuljetuksia ja tilapäistä säilytystä koskeva sääntely on turvallisuustasoltaan yhteismitallista vaarallisten kemikaalien varastointia koskevan sääntelyn kanssa, mukaan lukien ilmoitusvelvollisuudet, sekä parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä vaarallisten aineiden kuljetusten ja niihin liittyvän tilapäisen säilytyksen turvallisuuden varmistamisessa.

5.2 Seuraamukset: 1 Lausunnonantajia: 0 4.Ovatko VAK-rikokset ja -rikkomukset lainsäädännössä selkeä ja asianmukainen kokonaisuus? Kohdistuuko seuraamusuhka oikealla tavalla? 15. Jos eivät ole ja eivät kohdistu, millä tavalla rangaistussäännöksiä voisi kehittää? 16. Onko seuraamustaso asianmukainen ja riittävän ennalta estävä? 17. Tulisiko hallinnollisia sanktioita ottaa VAK-lainsäädännössä käyttöön esim. lievimpien rikkomusten seuraamuksena? Mitä vaikutuksia niillä voisi olla? Lausunnonantajia: 1 7.1 Tilapäinen säilytys 18. Edellä on kuvattu mahdollisia tilapäiseen säilytykseen liittyviä lainsäädännöllisiä ongelmia. Ovatko ne edelleen ajankohtaisia? Mitä lainsäädännöllisiä muita ongelmia tilapäiseen säilytykseen saattaa lisäksi liittyä? 19. Millä tavalla tilapäinen säilytys ja varastointi tulisi erottaa lainsäädännössä toisistaan? 20. Mitä käytännön vaikutuksia havaituilla ongelmilla voi olla? Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Telaranta Kari 8.2.2019 SPEK viittaa Liikenne- ja viestintäministeriön selvitykseen ”Tilapäinen säilytys osana vaarallisten aineiden kuljetuksia – selvitystyö VAK-säännösten kokonaisuudistusta varten”. Kyseisessä selvityksessä havaitut tilapäistä säilytystä koskevat ongelmat ja niiden ratkaisuehdotukset ovat edelleen ajankohtaisia, ja ne tulisi toteuttaa kokonaisuudistuksen yhteydessä.

7.2 Ratapihan turvallisuusselvitys: Lausunnonantajia: 0 21. Millä tavalla raideliikenteen turvallisuudenhallinta voisi olla toteuttavissa turvallisuusjohtamisjärjestelmässä? 7.3 Henkilöturvallisuusselvitys: Lausunnonantajia: 0 22.Tulisiko VAK-kuljetuksissa ottaa käyttöön perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys? https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=805a98f3-16b6-4ed6-a137-d0710a4d8930

6/7


12.2.2019 23.

Lausuntotaloudellisia - Lausuntopalvelu vaikutuksia, laajemmasta Mitä käytännön vaikutuksia, esimerkiksi menettelystä olisi?

7.4 Turvallisuusneuvonantajarekisteri 24. Olisiko rekisterin perustaminen edelleen perusteltua? 25. Olisivatko kustannukset edelleen selvityksen mukaiset?

Lausunnonantajia: 0

7.5 Pakkausten ja säiliöiden rekisterivelvoitteen laajentaminen: 26.Olisiko säiliöiden rekisteröinti perusteltua? 27. Mitä käytännön vaikutuksia rekisteröinnillä olisi?

Lausunnonantajia: 0

Yleisiä kommentteja lainsäädännöstä Muita kommentteja

vaarallisten

aineiden

kuljetusten Lausunnonantajia: 0 Lausunnonantajia: 0

Lausuntopalvelu.fi on Yhteystietomme oikeusministeriön ylläpitämä ja Yhteystiedot (/FI/Home/ContactInformation) tuottama verkkopalvelu. Rekisteriseloste (/FI/Home/PrivacyPolicy) Lue lisää > > (/FI/Instruction/Instruction? Ohjeet section=About) Käyttöehdot (/FI/Instruction/Instruction?section=About) Käyttöohjeet (/FI/Instruction/Instruction?section=Instructions) Palaute (/FI/Instruction/Instruction?section=FeedBack)

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=805a98f3-16b6-4ed6-a137-d0710a4d8930

7/7