Page 1

MODEL D’ORGANITZACIÓ I PROMOCIÓ DEL TURISME A CATALUNYA Ponència Marc Lleida, 26 d’octubre de 2004 Pere Duran Marién André ponencia1@congresturisme.com

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


ESTRUCTURA DE LA PONÈNCIA MARC

- Presentació: metodologia de treball Ponència 1; Eixos temàtics - La gestió i promoció de les destinacions turístiques. - Catalunya, Marca Turística - La Promoció Turística de Catalunya - Model Organitzatiu i de Promoció: formulació de propostes per a la creació d’un ens específic

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


PRESENTACIÓ REPTE: Tasca continuada fins a Lleida per aconseguir resultats sòlids, consensuats i que representin a tots els actors implicats

http://www.congresturisme.com ponencia1@congresturisme.com

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


PRESENTACIÓ TRES EIXOS TEMÀTICS PER A SISTEMATITZAR LA PONÈNCIA: Proposta Model Organitzatiu i Promocional

EIX 3

Determinació actuacions promocionals

EIX 2

Definició producte a promocionar i gestionar

EIX 1

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


METODOLOGIA DE TREBALL - Pla de treball fins a GIRONA - Recerca bàsica: revisió bibliografia, models, noves tendències marketing destinacions,... - Recerca aplicada: • anàlisi imatge: textual i enquesta TTOO • anàlisi model promocional Catalunya • anàlisi accions promocionals (quantitatiu, qualitatiu) a Catalunya • benchmarking - Implicació empresarial i tècnica: • reunions prèvies i continuades • qüestionari empresaris i col·lectius empresarials • iniciativa pròpia

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


METODOLOGIA DE TREBALL ESTUDI MARCA Enquesta TTOO Estudi premsa exterior i interior Opinió interior: comparació teoria/pràctica; qüestionari; aspectes qualitatius i idees clau ESTUDI PROMOCIÓ Aproximació quantitativa i qualitativa promoció actual: ratis eficiència Noves eines versus promoció actual; Marketing de Destinació Resultats qüestionari i aspectes qualitatius i idees clau ESTUDI MODEL ORGANITZATIU Model actual i diverses fórmules vigents Benchmarking Resultats qüestionari i aspectes qualitatius i idees clau

- de Turisme de Catalunya II Congrés

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CONTEXTUALITZACIÓ

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CONTEXTUALITZACIÓ

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CONTEXTUALITZACIÓ

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CONTEXTUALITZACIÓ

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


REPTES DESTINACIONS PRESENTACIÓ TURÍSTIQUES DESTINACIÓ TURÍSTICA LOCAL I REGIONAL (INFRAESTATAL) Working Definition of a Local Tourism Destination 5 de desembre de 2002, OMT

- Una destinació turística local és un espai físic en el qual el visitant passa si més no una nit. - Inclou productes turístics com serveis de suport i atractius i recursos turístics en un radi que permit l’anada i tornada en un dia. - Té uns límits físics i administratius que defineixen la seva gestió i imatges i percepcions que determinen la seva competitivitat. - Les destinacions locals incorporen a diversos grups, entre els que es troba la comunitat amfitriona - Poden establir aliances i xarxes entre sí per tal de constituir destinacions de major abast II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


REPTES DESTINACIONS PRESENTACIÓ TURÍSTIQUES DESTINACIÓ TURÍSTICA LOCAL I REGIONAL (INFRAESTATAL) Superposició, complicitat Restriccions administratives Destinació = Imatge

Context geogràfic

- Una destinació turística local és un espai físic en el qual el visitant passa si més no una nit. - Inclou productes turístics com serveis de suport i atractius i recursos turístics en un radi que permit l’anada i tornada en un dia. - Té uns límits físics i administratius que defineixen la seva gestió i imatges i percepcions que determinen la seva competitivitat. - Les destinacions locals incorporen a diversos grups, entre els que es troba la comunitat amfitriona - Poden establir aliances i xarxes entre sí per tal de constituir destinacions de major abast II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


REPTES DESTINACIONS TURÍSTIQUES Factors clau per a l’èxit de les destinacions (Grup Reflexió OMT) 1. 2. 3. 4. 5.

Visió i missió comunes Recerca, planificació i desenvolupament Desenvolupament dels recursos humans Partenariat públic-privat Elaboració d’estudis de mercats: posicionament/competitivitat; aliances amb destinacions afins 6. Planificació i gestió global i informada de la destinació: administració dels recursos naturals i sòcio-culturals, continuïtat/consistència, establiment d’estandards de qualitat i sostenibilitat; gestió del canvi 7. Participació de la comunitat (“empowerment”) 8. Finançament del turisme: disponibilitat de fonts i suports de finançament, infra- i super-estructura pel desenvolupament 9. Definició, concreció i estructuració de les funcions de l’organisme responsable, amb visió i col·laboració: horitzontal-indústria (visió àmplia); vertical: destinació local-nacional; cerca de la “química” amfitrió-visitant-indústria 10. MONITORITZACIÓ CONTINUADA DELS PUNTS 1 AL 9. II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


QÜESTIONS CLAU CATALUNYA Visitants estrangers arribats a Catalunya 1998-2002 25000 20000 15000 10000 5000 0 1998

II Congrés de Turisme de Catalunya

1999

2000

2001

2002

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


QÜESTIONS CLAU CATALUNYA

Visitants estrangers arribats a Catalunya 1998-2002, segons origen 12000

Estats Units Japó

10000

Paisös Nòrdics 8000

Suïssa Bèlgica

6000

Itàlia Països Baixos

4000

Regne Unit Alem ània

2000

França 0 1998

II Congrés de Turisme de Catalunya

1999

2000

2001

2002

Altres Països

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


QÜESTIONS CLAU CATALUNYA AVENÇ RESULTATS PRELIMINARS DE L'ESTUDI QUALITATIU 1.

Catalunya no és percebuda en l'actualitat com una Marca Turística. Mancança de continguts, que es tradueix en un missatge poc clar i difús. 2. En el moment actual s’aposta per una Marca paraigües, minimitzant la dispersió i atomització del territori en massa submarques. 3. Cal aprofitar l'efecte locomotora de destinacions com Barcelona o la Costa Brava pel posicionament de la Marca Catalunya. 4. El territori és la base que sustenta l'activitat turística i cal treballar les destinacions i productes de forma integrada, tot superant fronteres administratives. 5. Es fa precisa la presa de consciència i el compromís real de totes les part d'avançar cap a fórmules de consens i cohesió interna per a un posicionament competitiu. 6. La col·laboració entre el sector públic i el sector privat, factor essencial; sector privat, cal l'assoliment de compromisos i responsabilitats reals i concrets. 7. Pel que fa al sector públic, cal treballar en la coordinació integral. 8. Cal l'increment de recursos financers i tècnics per a una millor planificació i gestió; reclama més i millors estudis i anàlisis. 9. Manca un Pla de Marketing integral, informat i orientat, més eficaç i eficient, amb una millor assignació dels recursos. Dèficit actuacions promocionals selectives i directes 10. Es proposa el treball en xarxa amb altres destinacions. 11. Es demana una major professionalització del sector; també en la gestió, organització i promoció de la Marca Catalunya. 12. Mecanismes de control i seguiment respecte els punts 1 a 11. II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, QÜESTIONS CLAU MARCA CATALUNYA TURÍSTICA

Qüestions per a la reflexió: Catalunya, Marca Turística? - Estudi premsa domèstica - Estudi premsa internacional - Enquesta TTOO - Qüestionaris propis

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, QÜESTIONS CLAU MARCA CATALUNYA TURÍSTICA ESTUDI RECULL PREMSA DOMÈSTICA

48% 52%

premsa de Catalunya

II Congrés de Turisme de Catalunya

premsa Estat

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, MARCA TURÍSTICA ESTUDI RECULL PREMSA DOMÈSTICA: TÒPICS DETECTATS

Taxa turística 5% Altres 16%

Sostenibilitat 2%

Alarma 3%

Qualitat 5%

Reconversió 4% Model turístic de Catalunya 2%

Catalunya 15%

Model de sol i platja 15% Forum Barcelona 2004 4%

II Congrés de Turisme de Catalunya

Barcelona 15%

Crisi 7%

Costa Brava 4% Costa Daurada 3%

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, MARCA TURÍSTICA ESTUDI RECULL PREMSA DOMÈSTICA: TÒPICS DETECTATS

Taxa turística 5% Altres 16%

Sostenibilitat 2%

* *

*

Alarma 3%

Qualitat 5%

Reconversió 4%

Model turístic de Catalunya 2%

Catalunya 15%

Model de sol i platja 15%

*

II Congrés de Turisme de Catalunya

Barcelona 15%

Forum Barcelona 2004 4%

Crisi 7%

*

Costa Brava 4% Costa Daurada 3%

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, MARCA TURÍSTICA ESTUDI RECULL PREMSA DOMÈSTICA: TÒPICS DETECTATS

Taxa turística 5% Sostenibilitat 2%

Altres 16%

Alarma-CrisiModel 31%

Forum Barcelona 2004 4% Costa Daurada 3% Costa Brava 4%

Qualitat 5%

Barcelona 16%

Catalunya 15%

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, QÜESTIONS CLAU MARCA CATALUNYA TURÍSTICA ESTUDI RECULL PREMSA DOMÈSTICA: AGENTS D’OPINIÓ 70.00 60.00 50.00 PERIODISTES/OPINIÓ

40.00

SECTOR

30.00

INSTITUCIONS/POLÍTICS

20.00

EXPERTS

10.00 0.00

AlarmaCrisi-Model

II Congrés de Turisme de Catalunya

Barcelona

Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, QÜESTIONS CLAU MARCA CATALUNYA TURÍSTICA ESTUDI RECULL PREMSA INTERNACIONAL Països: Alemanya, França, Itàlia, Portugal, Regne Unit, Àustria, Suïssa, EUA, Mèxic, Brasil Aspectes: - Reconeixement de Catalunya - Destinacions - Atributs rellevants - Altres aspectes qualitatius

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, QÜESTIONS CLAU MARCA CATALUNYA TURÍSTICA ESTUDI RECULL PREMSA INTERNACIONAL Marca Catalunya Catalunya

Altres àmbits

Alemanya Àustria Brasil EUA Itàlia

50% 80% 80% 100% 50%

Mèxic Portugal Regne Unit Suïssa

100% 50% 100% 100%

Espanya 50% Espanya 20% Ubicació geogràfica Espanya Espanya 40% Mediterrània 10% Espanya 100% Espanya 50% Mediterrània

II Congrés de Turisme de Catalunya

Destinacions Barcelona Barcelona Tarragona Costa Brava Costa Brava

Costa Brava Figueres Figueres Barcelona Figueres

Costa Daurada

Costa Brava Barcelona Barcelona Barcelona

Penedès/Priorat Figueres Costa Brava Costa Daurada Girona/Tarragona Girona Costa Brava

Barcelona Barcelona

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, QÜESTIONS CLAU MARCA CATALUNYA TURÍSTICA ESTUDI RECULL PREMSA INTERNACIONAL Regne Unit

Alemanya

Itàlia

Portugal

Suïssa

Àustria

EUA

Mèxic

Brasil

Gastronomia

Cultura

Lleure II Congrés de Turisme de Catalunya

Natura/Paisatge

Esports

Clima

Compres Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, QÜESTIONS CLAU MARCA CATALUNYA TURÍSTICA ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS Respecte Catalunya com a destinació turística, opina que en l’actualitat els empresaris i agents de país l’associen de forma real i efectiva amb una marca? El 100% respon No.

II Congrés de Turisme de Catalunya

Motius...

% respostes

1. No es publicita ni promociona com a tal 26.9 2. La políticai actuacionsde l’administracióno ha estat coherent amb aquest plantejament 23.1 3. L’empresariatnotroba en marcaCatalunya les solucions als seus reptes 38.5 4. No està estructurada;manca la definicióde continguts 50 5. Es veu dificultada per la coexistènciade múltiples marques més operatives i eficients 61.5 6. No té sentit associar Catalunyaa una sola marca 11.5 7. És tan sols un logotipsense implicacions reals 11.5 8. Altres Manca Impuls L'empresari no l'ha fet seva

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, QÜESTIONS CLAU MARCA CATALUNYA TURÍSTICA ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS Respecte Catalunya com a destinació turística, opina que en l’actualitat des dels mercats emissors i els TTOO l’associen de forma real i efectiva amb una marca? El 100% respon No.

II Congrés de Turisme de Catalunya

Motius...

% respostes

1. No es publicita ni promociona com a tal 30.8 2. La política i actuacions de l’administració no ha estat coherent amb aquest plantejament 26.9 3. L’empresariat no fa seva la marca i no trasmet els seus valors ni imatge 42.3 4. No està estructurada; manca la definició de continguts 34.6 5. Els operadors i turistes es fixen més en les diverses marques i productes del país que operen de forma separada i més orientada 50 6. No es fan prou estudis per detectar el grau de coneixement ni la imatge projectada 15.4 7. Per l'operador i el turista Catalunya és un territori político-administratiu, idea que no sempre s'associa a una marca turística 30.8 8. Altres: Desconeix. Catalunya Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, QÜESTIONS CLAU MARCA CATALUNYA TURÍSTICA ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Necessita que sigui associada amb productes concrets, i el territori que els sustenta Ha de basar-se en divisions territorials Cal que operi com a marca paraigües tot aprofitant les marques, destinacions i productes que funcionen i potenciant els emergents Cal que els seus atributs i característiques siguin clars i identificables per la demanda Qualitat, sostenibilitat i I+D+i han de ser tres pilars bàsics Cal aprofitar el posicionament competitiu d’algunes destinacions locomotora (BCN) Ha de ser una marca polivalent, facilitant la representació de territori i productes Cal compatibilitzar actuacions exhaustives, amb altres selectives i més orientades Hauria d’assolir amb suport unànime la representació de les destinacions catalanes per a la seva relació/entroncament amb marques d’àmbit superior (Espanya, EURAM) Cal dotar-la d’eines potents d’estudi i seguiment dels mercats emissors És fonamental aconseguir un consens intern per a l’assumpció de la marca com a quelcom propi per part de tots els agents Cal reforçar la seva presència a l’exterior, qüestió que passa per una aposta contundent de l’empresariat i les administracions pròpies

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, QÜESTIONS CLAU MARCA CATALUNYA TURÍSTICA ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS 6

5

4

3

2

23

1

17 23

23

25 19 23

5

23 9

10 9

23 9

0 N=

26

26

A3.1

26

26

A3.3 A3.2

II Congrés de Turisme de Catalunya

26

26

A3.5 A3.4

26

26

A3.7 A3.6

26

26

A3.9 A3.8

26

26

A3.11 A3.10

A3.12

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


CATALUNYA, QÜESTIONS CLAU MARCA CATALUNYA TURÍSTICA ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS 6

5

* *

* *** ***

4

* 3

2

23

17 23

25 19 23

***

1

23

5

23 9

10 9

23 9

0 N=

26

26

A3.1

26

26

A3.3 A3.2

II Congrés de Turisme de Catalunya

26

26

A3.5 A3.4

26

26

A3.7 A3.6

26

26

A3.9 A3.8

26

26

A3.11 A3.10

A3.12

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


LA PROMOCIÓ QÜESTIONS TURÍSTICA CLAU CATALUNYA DE CATALUNYA

Tot el problema rau en la promoció? Màrqueting (Cerveró): - investigació - innovacio i creació de productes i serveis - determinació de preus - intermediació i distribució dels serveis turístics - comunicació - màrqueting intern - planificació

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


LA PROMOCIÓ QÜESTIONS TURÍSTICA CLAU CATALUNYA DE CATALUNYA Promoció a Catalunya: punts febles - dispersió d'actuacions: cinc nivells d'administració publica 1. Municipal 2. Comarcal 3. Provincial 4. Autonòmic 5. Estatal - el sector privat es troba molt atomitzat - no coneixem el pressupost (no es pot per tant valorar) - no coneixem l'eficiència en la seva assignació: 1. Possibles duplicitats d'actuacions, solapaments i mancances 2. Eficàcia i eficiència canals i eines emprats 3. Dispersió d'agents i accions, increment despesa no promocional

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


LA PROMOCIÓ QÜESTIONS TURÍSTICA CLAU CATALUNYA DE CATALUNYA Promoció a Catalunya:

Inversió Turisme1 Turistes Rati d'eficiència Andalusia 151,1 milions € 21,5 milions 7,03 € x turista Catalunya 20,9 milions € 23,3 milions 0,90 € x turista 1. Dades Informe EDITUR, num. 2298, març 2004.

Manca de recursos? Eficiència en l’assignació? PROBABLEMENT NI UNA COSA NI L’ALTRA SINÓ... NECESSITAT D’UNA ANÀLISI MÉS PROFUNDA COORDINACIÓ- COMUNICACIÓ- INTERÈS

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


LA PROMOCIÓ QÜESTIONS TURÍSTICA CLAU CATALUNYA DE CATALUNYA ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS 1. El posicionament turístic de Catalunya no depèn només de la promoció, sinó d’altres actuacions bàsiques, com la correcta definició del producte 2. És precís avançar cap a un model integral de marketing de destinació, amb la generació i difusió d’imatge com a peça clau 3. La base del posicionament competitiu cal trobar-la en eines rigoroses i sistemàtiques d’estudi i seguiment dels mercats i els operadors 4. És fonamental cercar fórmules de consens i actuació coordinada 5. És important aprofitar altres destinacions d’àmbit superior per al posicionament competitiu 6. És important aprofitar el posicionament de determinats productes i destinacions catalanes per al posicionament integral de Catalunya 7. Cal aportar més recursos tècnics i financers

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


LA PROMOCIÓ QÜESTIONS TURÍSTICA CLAU CATALUNYA DE CATALUNYA ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS 6

5

4

3

14 16

2

10

25

1

10

0 N=

23

23

23

23

23

23

23

B3.1

B3.2

B3.3

B3.4

B3.5

B3.6

B3.7

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


LA PROMOCIÓ QÜESTIONS TURÍSTICA CLAU CATALUNYA DE CATALUNYA ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS 1. Definició prèvia d’imatge i productes 2. Promoció fonamentada en la imatge 3. Potenciar la col·laboració público-privada tècnica i financera: ens mixt 4. Potenciar la col·laboració entre administracions i interdepartamental 5. Potenciar la presència en les zones emissores 6. Incidir en la interlocució amb els grans operadors turístics 7. Potenciar i facilitar la comunicació directa al turista; utilització de les TIC 8. Incidir en la satisfacció del client, la fidelització i la promoció boca-orella 9. Foment d’estudis de satisfacció, de mercat i seguiment operadors 10. Detecció de mercats potencials i anticipació a la demanda 11. Adequació de les actuacions als segments de demanda; promoció mixta 12. Aprofitament del canals existents de forma eficient, exhaustiva i selectiva 13. Innovació continuada 14. Claredat en el missatge, basat en la identitat 15. Imatge de dinamisme, professionalització, diversificació i qualitat

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


LA PROMOCIÓ QÜESTIONS TURÍSTICA CLAU CATALUNYA DE CATALUNYA ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS 5.5 5.0 4.5 4.0

16 22 1

15 3 17 22

3.5 3.0

8 13

2.5 2.0

4

1.5 N=

22

22

B4.1

22

22

B4.3 B4.2

II Congrés de Turisme de Catalunya

22

22

B4.5 B4.4

22

22

B4.7 B4.6

22

B4.9 B4.8

22

22

22

B4.11 B4.10

22

22

B4.13

B4.12

22

B4.15

B4.14

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


MODEL ORGANITZATIU I DE PROMOCIÓ: FORMULACIÓ DE PROPOSTES PER A LA CREACIÓ D’UN ENS ESPECÍFIC Qui i com ha de liderar el posicionament de Catalunya? sector privat: - aporta coneixement, seguiment de la conjuntura, know-how en general - professionalització - capacitat d’interlocució - despolitització de l’actuació en matèria de turisme; accions a llarg termini sector públic: “res publica” - garanteix polítiques coherents dins l’acció de govern global - “equitat econòmica, territorial i social, i de l’interès comú a l’hora de dur a terme les diferents estratègies” (Pearce)

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


MODEL ORGANITZATIU I DE PROMOCIÓ: FORMULACIÓ DE PROPOSTES PER A LA CREACIÓ D’UN ENS ESPECÍFIC Aspectes pel debat: - Conflicte d’objectius? - Sector privat: fragmentació, desigualtat poder, aportació financera - Sector públic: credibilitat i lideratge, representativitat, professionalització

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


MODEL ORGANITZATIU I DE PROMOCIÓ: FORMULACIÓ DE PROPOSTES PER A LA CREACIÓ D’UN ENS ESPECÍFIC ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS Com a plantejament de base, i sense entrar de moment en les seves característiques, creu que la creació d’un ens mixt amb participació pública i privada pot ser la fórmula òptima i idònia per al posicionamemt i promoció turístics de Catalunya?. Valori d’1 a 10 el seu grau d’acord.

Valoracions donades % respostes 6 8.3 7 25.0 8 16.7 9 20.8 10 29.2

II Congrés de Turisme de Catalunya

6 10 7

9

8

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


MODEL ORGANITZATIU I DE PROMOCIÓ: FORMULACIÓ DE PROPOSTES PER A LA CREACIÓ D’UN ENS ESPECÍFIC ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS Paper participació privada 1. Integració en l’ens mixt promocional dins dels òrgans de presa de decisió 2. Aportació de know-how per a la millora continuada 3. Suport tècnic pel seguiment de la conjuntura i els estudis en general 4. Suport per a l’adopció de criteris de professionalització de l’organisme 5. Compromís per una major cohesió interna - menys competència interior 6. Assumpció dels criteris acordats per l’organisme: visió i missió comuna 7. Compromís de representació, interlocució i comunicació en defensa dels interessos globals 8. Aportació financera per a la promoció

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


MODEL ORGANITZATIU I DE PROMOCIÓ: FORMULACIÓ DE PROPOSTES PER A LA CREACIÓ D’UN ENS ESPECÍFIC ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS 5.5 5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

1

2.5

2.0

5

1.5 N=

15

15

15

15

15

15

15

15

C2.1

C2.2

C2.3

C2.4

C2.5

C2.6

C2.7

C2.8A

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


MODEL ORGANITZATIU I DE PROMOCIÓ: FORMULACIÓ DE PROPOSTES PER A LA CREACIÓ D’UN ENS ESPECÍFIC ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS

Percentatge proposat % respostes 10% 12.5 15% 25 40% 12.5 50% 50

NOMÉS UN 31% DE RESPOSTES SOBRE EL TOTAL

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


MODEL ORGANITZATIU I DE PROMOCIÓ: FORMULACIÓ DE PROPOSTES PER A LA CREACIÓ D’UN ENS ESPECÍFIC ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS Respecte a la participació i implicació de les administracions locals de Catalunya: Diputacions Provincials, Consells Comarcals i Municipis; quin paper i funcions creu que haurien de tenir en el nou model promocional? 1. Integració en l’ens promocional dins dels seus òrgans de presa de decisió 2. Aportació de know-how per a la millora continuada 3. Comunicació permanent pel seguiment de la conjuntura en el territori 4. Suport pel seguiment de la conjuntura i els estudis en general 5. Interacció per a la creació de nous productes, promoció i comercialització 6. Compromís per una major cohesió interna a nivell de país 7. Assumpció del criteris acordats per l’organisme, compatibilitzant-ho amb autonomia i funcions pròpies 8. Compromís de representació, interlocució i comunicació amb empresariat i la resta d’agents socials del seu territori 9. Aportació financera per a la promoció II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


MODEL ORGANITZATIU I DE PROMOCIÓ: FORMULACIÓ DE PROPOSTES PER A LA CREACIÓ D’UN ENS ESPECÍFIC ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS 6

5

4

3

2

22

22

1

19 22

0 N=

15

15

15

15

15

15

15

15

15

C5.1

C5.2

C5.3

C5.4

C5.5

C5.6

C5.7

C5.8

C5.9A

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


MODEL ORGANITZATIU I DE PROMOCIÓ: FORMULACIÓ DE PROPOSTES PER A LA CREACIÓ D’UN ENS ESPECÍFIC ESTUDI INTERN: ANÀLISI PARCIAL RESULTATS FUNCIONS DE L’ENS PROMOCIONAL 6

5

4

3

2

11

11

11

1

0 N=

20

20

C8.1

20

C8.2

II Congrés de Turisme de Catalunya

20

C8.3

20

20

C8.5

C8.4

20

20

C8.7

C8.6

20

20

C8.9

C8.8

20

20

C8.11

C8.10

20

20

C8.13

C8.12

20

20

C8.15

C8.14

20

20

C8.17

C8.16

C8.18

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004


MODEL D’ORGANITZACIÓ I PROMOCIÓ DEL TURISME A CATALUNYA Ponència Marc Lleida, 26 d’octubre de 2004 Pere Duran Marién André ponencia1@congresturisme.com

II Congrés de Turisme de Catalunya

Jornada Prèvia, Lleida, octubre 2004

Diapos.Model d'organització i promoció del turisme a Catalunya.Ponencia marc.CTC2004+  

PereDuran MariénAndré ponencia1@congresturisme.com Lleida, 26 d’octubre de 2004 II Congrésde Turismede Catalunya Jornada Prèvia, Lleida, oct...